Siltumenerģijas uzskaite (alokators, siltumskaitītājs)

Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāksenior officer at the Ministry of Economics à Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
1
Dr.sc.ing. Aleksandrs Zajacs
Siltumenerģijas uzskaite
Vebinārs “Siltumapgādes sistēma daudzīvokļu ēkā.
Tehniskie risinājumi un uzskaite”
Siltuma, ūdens un gāzes institūts
2022.gada 9.maijs
2
2
“Ko nevar izmērīt, nevar uzlabot” Lords Kelvins
2
Kā samazināt siltumenerģijas
zudumus ēkā?
3
3
Ēku energobilance
Φv
Ventilācija
Φtr
Transmissijas siltuma
zudumi
Φgain,sol
Saule
Qgain, i
Iekšējie siltuma izdalījumi
1. Norobežojošās
konstrukcijas;
2. Inženiersistēmas;
3. Klimats (iekštelpu, āra)
Φ𝐻𝐿,𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑 = ෍
𝑖
Φ𝑇𝑅,𝑖𝑒 + Φ𝑇𝑅,𝑖𝑎𝑒 + Φ𝑇𝑅,𝑖𝑔 + Φ𝑉,𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑 − ෍
𝑖
Φ𝑔𝑎𝑖𝑛,𝑖 + Φ𝑔𝑎𝑖𝑛,𝑠𝑜𝑙
Φ𝑇𝑅,𝑥 = 𝐴𝑘 ∙ 𝑈𝑘 + ∆𝑈𝑇𝐵 · 𝜃𝑖𝑛𝑡 − 𝜃𝑒
𝛷V,i = 𝑉𝑖 ⋅ 𝑛𝑖 ⋅ 𝜌𝐿 ⋅ 𝑐p,L ⋅ 𝜃int,i − 𝜃𝑒
4
4
1973. gada “pirmā” naftas krīze
▪ R. Socolow The Twin Rivers Program on Energy Conservation in Housing: Highlights and Conclusions (1977)
– siltumenerģijas samazinājums (1. renovācija - 15-30% lielā nenoteiktība, 2. ikdienas atgriezeniska
saite – 10%)
▪ F. Ascione et.al. The role of the occupant behavior in affecting the feasibility of energy refurbishment of residential buildings: Typical effective
retrofits compromised by typical wrong habits, Energy and Buildings, 2020
– Renovētā ēka minimālais patēriņš - 94 kWh/m2 maksimālais - 202 kWh/m2
▪ R. Andersen The Influence of Occupants ’ Behaviour on Energy Consumption Investigated in 290 Identical Dwellings and in 35 Apartments (2009)
‒ līdzīgās dzīvojamās ēkās enerģijas patēriņš var atšķirties pat par 300%.
▪ W. Abrahamse et.al. A review of intervention studies aimed at household energy conservation, Environ. Psychol. (2005)
‒ 2,5% līdz 3,7% samazinājums ja tiek ieviesta salīdzinošā atgriezeniskā saite
▪ T. Cholewa, Long term experimental evaluation of the influence of heat cost allocators on energy consumption in a multifamily building
‒ vidēji 26% atšķirība starp individuālu un kolektīvu maksājumu plāniem. Pēc uzskaites ieviešanas
atšķiriba samazinājās līdz 3%
▪ AS «RĪGAS SILTUMS pieredze liecina, ka uzstādot alokatorus ir iespējams panākt kopējo
siltumenerģijas ekonomiju ēkai (20%).
Siltumenerģijas uzskaite vai sadale ir psiholoģiskais virzītājspēks, kas
pārspēj ieradumu pēc paaugstinātas iekštelpu temperatūras.
Siltumenerģijas uzskaites nepieciešamība
5
5
Ir lietderīgi
▪ ja ir iespējā kontrolēt katra atsevišķa sildķermeņa siltumatdevi
▪ ja ēkā ir iedzīvotāji, kas apzināti neizmanto regulatorus
▪ ja ēkai ir nepamatoti augsts īpatnējais siltumenerģijas patēriņš
Nav lietderīgi
▪ ja ēka ir jauna, nobalansēta un visa apkures sistēma strādā
automātiskajā režīmā
▪ ir izglītoti iedzīvotāji, kas regulē sildķermeņu siltumatdevi un
seko līdzi iekštelpu temperatūrai. Ēkai ir zems īpatnējais
siltumenerģijas patēriņš
Siltumenerģijas uzskaites/sadales pamatotība
6
6
▪ No 01.01.2021. Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā patērēto siltumenerģiju uzskaita atsevišķi
katrai dzīvojamo un nedzīvojamo telpu grupai. Patērētās siltumenerģijas uzskaitē izmanto
attālināti nolasāmus individuālus siltumenerģijas patēriņa skaitītājus vai individuālus siltuma
maksas sadalītājus katram sildelementam, ja individuālu siltumenerģijas patēriņa skaitītāju
uzstādīšana nav tehniski iespējama vai nav ekonomiski pamatota. Individuālie
siltumenerģijas patēriņa skaitītāji atbilst metroloģiskajām prasībām, kas noteiktas
normatīvajos aktos par mērījumu vienotību, bet individuālie siltuma maksas sadalītāji –
normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās
mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem
pakalpojumiem.
▪ Individuālajiem siltuma maksas sadalītājiem un individuālajiem siltumenerģijas patēriņa
skaitītājiem, kas uzstādīti pirms 2021. gada 1. janvāra un nav attālināti nolasāmi, līdz
2027. gada 1. janvārim nodrošina attālinātu nolasāmību vai aizstāj tos ar attālināti
nolasāmiem individuāliem siltuma maksas sadalītājiem vai individuāliem siltumenerģijas
patēriņa skaitītājiem.
10.12.2020. MK Nr. 730 “Ekspluatējamu ēku energoefektivitātes
minimālās prasības”
7
7
▪ Siltumenerģijas skaitītājs
▪ Temperatūras devēji
▪ Plūsmas mērītājs
▪ Skaitļotājs
▪ Q = c ∙ m ∙ ΔT, kW
Siltumenerģijas uzskaite VAI sadale
▪ Siltumenerģijas sadalītājs (alokators)
▪ Temperatūras devēji (iekštelpu un radiatora)
▪ Laika uzskaite
8
8
▪ Hidrodinamikas metodes – spiediena starpības, Venturi sprauslas virpuļplūsmas (Karmana
celiņi) u.c.
▪ Mehāniskie ar kustīgo ķermeni – tahometriskie, inerces, vibrācijas.
▪ Balstītas uz fizikālām parādībām – elektromagnētiskie, akustiskie, optiskie, ultraskaņas,
termiskie, kodolmagnētiskie u.c.
▪ Speciālie.
Kopā vismaz 60 tipi
Plūsmas mērītāju tipi
9
9
▪ Q = c ∙ m ∙ ΔT, kW
▪ Siltumenerģijas uzskaitei mums jāzina T1 un T2.
▪ Īpatnējā siltumietilpība c ir atkarīgā no temperatūras un ir atšķirīga katram vielas
agregatstāvoklim.
▪ Skaitļotājs nodrošina patērētās siltumenerģijas aprēķinu un datu glabāšanu skaitītāja atmiņā.
▪ Siltumenerģijas patēriņa datu nolasīšana attālināti vai klātienē.
Temperatūras dēvēji un skaitļotāji
10
10
▪ Skaitītāju izvēlas pēc nominālas plūsmas m3/h.
▪ Nav ieteicams uzstādīt skaitītājus uz katru radiatoru (min Δ 2-3 K)
Siltumskaitītāja izvēle
Siltumenerģijas skaitītājs
Elektromagnētiskais plūsmas mērītājs
11
11
▪ Iztvaikošanas
▪ Elektroniskais
Veic temperatūras integrāļa reģistrēšanu attiecībā pret laiku
Radiatora jaudas koeficienta iestatījums!
Siltumenerģijas sadalītāji (alokatori)
12
12
▪ Individuālo siltumenerģijas skaitītāju un sadalītāju nolasīšanu ieteicams veikt visiem iedzīvotājiem vienlaicīgi
kopā ar kopējo mājas siltumenerģijas skaitītāju (Optiskā, garāmejošā, automātiskā)
▪ Datu kropļošanas iespējas un iejaukšanās iekārtu darbībā (plombas, registrēšana, automātiskie paziņojumi).
▪ Siltumenerģijas skaitītāju verificēšana ik pēc 2 gadiem.
▪ Akumulatoru darbība ~ 10 gadi un vairāk (skaitītāji un sadalītāji)
▪ Ierīču pārbaužu metodes un prasības ir definētas vairākos normatīvajos aktos:
– 2006.gada 22.augusta. Ministru kabineta noteikumi Nr.664 Noteikumi par metroloģiskajām prasībām ūdens patēriņa
skaitītājiem.
– Likums par mērījumu vienotību.
– 2007.gada 9.janvārī. Ministru kabineta noteikumi Nr.40. Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto
mērīšanas līdzekļu sarakstu.
– Ministru kabineta noteikumi Nr. 212 .Mērīšanas līdzekļu metroloģiskās prasības un to metroloģiskās kontroles kārtība
– 2014.gada 14.oktobr Ministru kabineta noteikumi Nr.624. Ministru kabineta noteikumi Nr.624. Noteikumi par mērīšanas
līdzekļu metroloģiskās kontroles kārtību un pirmreizējās verificēšanas atzīmēm.
– 2006.gada 22.augustā. Ministru kabineta noteikumi Nr.667. Noteikumi par metroloģiskajām prasībām siltumenerģijas
skaitītājiem.
– 2015. gada 15. septembrī “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo
daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem”
– Siltuma maksas sadalījumu testēšanas procedūras un iekratu minimālas prasības nosaka LVS EN 834+AC:2021
Siltuma maksas sadalītāji dzīvokļa apsildes radiatoriem. Ierīces ar elektroenerģijas avotu.
Datu nolasīšana un iekārtu darbībā
13
Paldies par uzmanību!
Siltuma, ūdens un gāzes institūts
Siltuma inženierijas un tehnoloģijas katedra
aleksandrs.zajacs@rtu.lv
+371 29874677
1 sur 13

Recommandé

Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas par
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdasSiltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdasEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
424 vues17 diapositives
Apkures sistēmas daudzdzīvokļu ēkās par
Apkures sistēmas daudzdzīvokļu ēkāsApkures sistēmas daudzdzīvokļu ēkās
Apkures sistēmas daudzdzīvokļu ēkāsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
251 vues10 diapositives
Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas... par
Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas...Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas...
Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
1.9K vues28 diapositives
Siltumapgādes sistēmas atjaunošana daudzdzīvokļu mājā. Viencauruļu un divcaur... par
Siltumapgādes sistēmas atjaunošana daudzdzīvokļu mājā. Viencauruļu un divcaur...Siltumapgādes sistēmas atjaunošana daudzdzīvokļu mājā. Viencauruļu un divcaur...
Siltumapgādes sistēmas atjaunošana daudzdzīvokļu mājā. Viencauruļu un divcaur...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
2.4K vues53 diapositives
Balkonu un lodžiju atjaunošana risinājumi par
 Balkonu un lodžiju atjaunošana risinājumi  Balkonu un lodžiju atjaunošana risinājumi
Balkonu un lodžiju atjaunošana risinājumi Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
399 vues24 diapositives
Siltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā./ par
Siltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā./ Siltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā./
Siltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā./ Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
3.5K vues15 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Sērijveida daudzdzīvokļu māju balkoni un lodžijas par
Sērijveida daudzdzīvokļu māju balkoni un lodžijasSērijveida daudzdzīvokļu māju balkoni un lodžijas
Sērijveida daudzdzīvokļu māju balkoni un lodžijasEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
388 vues28 diapositives
Normatīvais regulējums par balkoniem un lodžijām par
Normatīvais regulējums par balkoniem un lodžijāmNormatīvais regulējums par balkoniem un lodžijām
Normatīvais regulējums par balkoniem un lodžijāmEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
577 vues18 diapositives
Balkoni un lodžijas. Prasības un kontrole/ par
Balkoni un lodžijas. Prasības un kontrole/ Balkoni un lodžijas. Prasības un kontrole/
Balkoni un lodžijas. Prasības un kontrole/ Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
420 vues15 diapositives
Tehniskā dokumentācija un būvniecība par
Tehniskā dokumentācija un būvniecībaTehniskā dokumentācija un būvniecība
Tehniskā dokumentācija un būvniecībaALTUM
400 vues11 diapositives
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (teorētiskie un praktiskie aspekti par
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (teorētiskie un praktiskie aspektiDzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (teorētiskie un praktiskie aspekti
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (teorētiskie un praktiskie aspektiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
1.5K vues27 diapositives
Siltumsūkņu pielietošana mājsaimniecībās par
Siltumsūkņu pielietošana mājsaimniecībāsSiltumsūkņu pielietošana mājsaimniecībās
Siltumsūkņu pielietošana mājsaimniecībāsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
381 vues17 diapositives

Tendances(20)

Tehniskā dokumentācija un būvniecība par ALTUM
Tehniskā dokumentācija un būvniecībaTehniskā dokumentācija un būvniecība
Tehniskā dokumentācija un būvniecība
ALTUM400 vues
Apkures katlu un degļu jaudas izvēle, pieslēgumu shēmas un to ietekme uz apku... par Elektrumlv
Apkures katlu un degļu jaudas izvēle, pieslēgumu shēmas un to ietekme uz apku...Apkures katlu un degļu jaudas izvēle, pieslēgumu shēmas un to ietekme uz apku...
Apkures katlu un degļu jaudas izvēle, pieslēgumu shēmas un to ietekme uz apku...
Elektrumlv948 vues
Efektīva apkures sistēmas regulēšana par Elektrumlv
Efektīva apkures sistēmas regulēšanaEfektīva apkures sistēmas regulēšana
Efektīva apkures sistēmas regulēšana
Elektrumlv449 vues
5.eirokodekss Koka konstrukciju projektēšana par Juris Orlovs
5.eirokodekss Koka konstrukciju projektēšana5.eirokodekss Koka konstrukciju projektēšana
5.eirokodekss Koka konstrukciju projektēšana
Juris Orlovs10.7K vues

Similaire à Siltumenerģijas uzskaite (alokators, siltumskaitītājs)

Siltumenerģijas uzskaite par
Siltumenerģijas uzskaiteSiltumenerģijas uzskaite
Siltumenerģijas uzskaiteEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
43 vues13 diapositives
Siltumapgādes sistēmu veidi daudzdzīvokļu ēkā par
Siltumapgādes sistēmu veidi daudzdzīvokļu ēkāSiltumapgādes sistēmu veidi daudzdzīvokļu ēkā
Siltumapgādes sistēmu veidi daudzdzīvokļu ēkāEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
362 vues10 diapositives
Dzīvokļu maksājamās daļas noteikšana, izmantojot individuālo siltumenerģijas ... par
Dzīvokļu maksājamās daļas noteikšana, izmantojot individuālo siltumenerģijas ...Dzīvokļu maksājamās daļas noteikšana, izmantojot individuālo siltumenerģijas ...
Dzīvokļu maksājamās daļas noteikšana, izmantojot individuālo siltumenerģijas ...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
1.1K vues13 diapositives
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes novērtēšanas pamatnostādnes un iespējas par
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes novērtēšanas pamatnostādnes un iespējas Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes novērtēšanas pamatnostādnes un iespējas
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes novērtēšanas pamatnostādnes un iespējas Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
727 vues99 diapositives
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes novērtēšanas pamatnostādnes un iespējas par
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes novērtēšanas pamatnostādnes un iespējasDaudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes novērtēšanas pamatnostādnes un iespējas
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes novērtēšanas pamatnostādnes un iespējasEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
905 vues99 diapositives
Daudzdzīvokļu māju elektroinstalācija: aktuālākās problēmas, to diagnostika u... par
Daudzdzīvokļu māju elektroinstalācija: aktuālākās problēmas, to diagnostika u...Daudzdzīvokļu māju elektroinstalācija: aktuālākās problēmas, to diagnostika u...
Daudzdzīvokļu māju elektroinstalācija: aktuālākās problēmas, to diagnostika u...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
251 vues13 diapositives

Similaire à Siltumenerģijas uzskaite (alokators, siltumskaitītājs)(20)

Automātiskā mērierīču nolasīšanas sistēma visiem skaitītājiem dzīvoklī un ēkā... par Elektrumlv
Automātiskā mērierīču nolasīšanas sistēma visiem skaitītājiem dzīvoklī un ēkā...Automātiskā mērierīču nolasīšanas sistēma visiem skaitītājiem dzīvoklī un ēkā...
Automātiskā mērierīču nolasīšanas sistēma visiem skaitītājiem dzīvoklī un ēkā...
Elektrumlv511 vues
Automātiskās apkures, ūdens un elektrības mērierīču nolasīšanas ietekme uz re... par Elektrumlv
Automātiskās apkures, ūdens un elektrības mērierīču nolasīšanas ietekme uz re...Automātiskās apkures, ūdens un elektrības mērierīču nolasīšanas ietekme uz re...
Automātiskās apkures, ūdens un elektrības mērierīču nolasīšanas ietekme uz re...
Elektrumlv512 vues
Schwenk Latvija uzņēmuma pieredzes stāsts par Elektrumlv
Schwenk Latvija uzņēmuma pieredzes stāstsSchwenk Latvija uzņēmuma pieredzes stāsts
Schwenk Latvija uzņēmuma pieredzes stāsts
Elektrumlv175 vues

Plus de Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk

Potenciāls ēku siltumapgādes sistēmu atjaunošanai par
Potenciāls ēku siltumapgādes sistēmu atjaunošanaiPotenciāls ēku siltumapgādes sistēmu atjaunošanai
Potenciāls ēku siltumapgādes sistēmu atjaunošanaiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
9 vues17 diapositives
Cauruļvadu sistēmas apkurei un ūdens apgādei par
Cauruļvadu sistēmas apkurei un ūdens apgādeiCauruļvadu sistēmas apkurei un ūdens apgādei
Cauruļvadu sistēmas apkurei un ūdens apgādeiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
49 vues18 diapositives
Radiatoru termostatisko sensoru lietošana par
Radiatoru termostatisko sensoru lietošanaRadiatoru termostatisko sensoru lietošana
Radiatoru termostatisko sensoru lietošanaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
39 vues19 diapositives
Reglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiem par
Reglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiemReglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiem
Reglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiemEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
54 vues20 diapositives
Radiatori un to efektivitāti ietekmējošie faktori par
Radiatori un to efektivitāti ietekmējošie faktoriRadiatori un to efektivitāti ietekmējošie faktori
Radiatori un to efektivitāti ietekmējošie faktoriEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
61 vues13 diapositives
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis... par
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
94 vues19 diapositives

Plus de Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk(20)

Siltumenerģijas uzskaite (alokators, siltumskaitītājs)

 • 1. 1 Dr.sc.ing. Aleksandrs Zajacs Siltumenerģijas uzskaite Vebinārs “Siltumapgādes sistēma daudzīvokļu ēkā. Tehniskie risinājumi un uzskaite” Siltuma, ūdens un gāzes institūts 2022.gada 9.maijs
 • 2. 2 2 “Ko nevar izmērīt, nevar uzlabot” Lords Kelvins 2 Kā samazināt siltumenerģijas zudumus ēkā?
 • 3. 3 3 Ēku energobilance Φv Ventilācija Φtr Transmissijas siltuma zudumi Φgain,sol Saule Qgain, i Iekšējie siltuma izdalījumi 1. Norobežojošās konstrukcijas; 2. Inženiersistēmas; 3. Klimats (iekštelpu, āra) Φ𝐻𝐿,𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑 = ෍ 𝑖 Φ𝑇𝑅,𝑖𝑒 + Φ𝑇𝑅,𝑖𝑎𝑒 + Φ𝑇𝑅,𝑖𝑔 + Φ𝑉,𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑 − ෍ 𝑖 Φ𝑔𝑎𝑖𝑛,𝑖 + Φ𝑔𝑎𝑖𝑛,𝑠𝑜𝑙 Φ𝑇𝑅,𝑥 = 𝐴𝑘 ∙ 𝑈𝑘 + ∆𝑈𝑇𝐵 · 𝜃𝑖𝑛𝑡 − 𝜃𝑒 𝛷V,i = 𝑉𝑖 ⋅ 𝑛𝑖 ⋅ 𝜌𝐿 ⋅ 𝑐p,L ⋅ 𝜃int,i − 𝜃𝑒
 • 4. 4 4 1973. gada “pirmā” naftas krīze ▪ R. Socolow The Twin Rivers Program on Energy Conservation in Housing: Highlights and Conclusions (1977) – siltumenerģijas samazinājums (1. renovācija - 15-30% lielā nenoteiktība, 2. ikdienas atgriezeniska saite – 10%) ▪ F. Ascione et.al. The role of the occupant behavior in affecting the feasibility of energy refurbishment of residential buildings: Typical effective retrofits compromised by typical wrong habits, Energy and Buildings, 2020 – Renovētā ēka minimālais patēriņš - 94 kWh/m2 maksimālais - 202 kWh/m2 ▪ R. Andersen The Influence of Occupants ’ Behaviour on Energy Consumption Investigated in 290 Identical Dwellings and in 35 Apartments (2009) ‒ līdzīgās dzīvojamās ēkās enerģijas patēriņš var atšķirties pat par 300%. ▪ W. Abrahamse et.al. A review of intervention studies aimed at household energy conservation, Environ. Psychol. (2005) ‒ 2,5% līdz 3,7% samazinājums ja tiek ieviesta salīdzinošā atgriezeniskā saite ▪ T. Cholewa, Long term experimental evaluation of the influence of heat cost allocators on energy consumption in a multifamily building ‒ vidēji 26% atšķirība starp individuālu un kolektīvu maksājumu plāniem. Pēc uzskaites ieviešanas atšķiriba samazinājās līdz 3% ▪ AS «RĪGAS SILTUMS pieredze liecina, ka uzstādot alokatorus ir iespējams panākt kopējo siltumenerģijas ekonomiju ēkai (20%). Siltumenerģijas uzskaite vai sadale ir psiholoģiskais virzītājspēks, kas pārspēj ieradumu pēc paaugstinātas iekštelpu temperatūras. Siltumenerģijas uzskaites nepieciešamība
 • 5. 5 5 Ir lietderīgi ▪ ja ir iespējā kontrolēt katra atsevišķa sildķermeņa siltumatdevi ▪ ja ēkā ir iedzīvotāji, kas apzināti neizmanto regulatorus ▪ ja ēkai ir nepamatoti augsts īpatnējais siltumenerģijas patēriņš Nav lietderīgi ▪ ja ēka ir jauna, nobalansēta un visa apkures sistēma strādā automātiskajā režīmā ▪ ir izglītoti iedzīvotāji, kas regulē sildķermeņu siltumatdevi un seko līdzi iekštelpu temperatūrai. Ēkai ir zems īpatnējais siltumenerģijas patēriņš Siltumenerģijas uzskaites/sadales pamatotība
 • 6. 6 6 ▪ No 01.01.2021. Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā patērēto siltumenerģiju uzskaita atsevišķi katrai dzīvojamo un nedzīvojamo telpu grupai. Patērētās siltumenerģijas uzskaitē izmanto attālināti nolasāmus individuālus siltumenerģijas patēriņa skaitītājus vai individuālus siltuma maksas sadalītājus katram sildelementam, ja individuālu siltumenerģijas patēriņa skaitītāju uzstādīšana nav tehniski iespējama vai nav ekonomiski pamatota. Individuālie siltumenerģijas patēriņa skaitītāji atbilst metroloģiskajām prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par mērījumu vienotību, bet individuālie siltuma maksas sadalītāji – normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem. ▪ Individuālajiem siltuma maksas sadalītājiem un individuālajiem siltumenerģijas patēriņa skaitītājiem, kas uzstādīti pirms 2021. gada 1. janvāra un nav attālināti nolasāmi, līdz 2027. gada 1. janvārim nodrošina attālinātu nolasāmību vai aizstāj tos ar attālināti nolasāmiem individuāliem siltuma maksas sadalītājiem vai individuāliem siltumenerģijas patēriņa skaitītājiem. 10.12.2020. MK Nr. 730 “Ekspluatējamu ēku energoefektivitātes minimālās prasības”
 • 7. 7 7 ▪ Siltumenerģijas skaitītājs ▪ Temperatūras devēji ▪ Plūsmas mērītājs ▪ Skaitļotājs ▪ Q = c ∙ m ∙ ΔT, kW Siltumenerģijas uzskaite VAI sadale ▪ Siltumenerģijas sadalītājs (alokators) ▪ Temperatūras devēji (iekštelpu un radiatora) ▪ Laika uzskaite
 • 8. 8 8 ▪ Hidrodinamikas metodes – spiediena starpības, Venturi sprauslas virpuļplūsmas (Karmana celiņi) u.c. ▪ Mehāniskie ar kustīgo ķermeni – tahometriskie, inerces, vibrācijas. ▪ Balstītas uz fizikālām parādībām – elektromagnētiskie, akustiskie, optiskie, ultraskaņas, termiskie, kodolmagnētiskie u.c. ▪ Speciālie. Kopā vismaz 60 tipi Plūsmas mērītāju tipi
 • 9. 9 9 ▪ Q = c ∙ m ∙ ΔT, kW ▪ Siltumenerģijas uzskaitei mums jāzina T1 un T2. ▪ Īpatnējā siltumietilpība c ir atkarīgā no temperatūras un ir atšķirīga katram vielas agregatstāvoklim. ▪ Skaitļotājs nodrošina patērētās siltumenerģijas aprēķinu un datu glabāšanu skaitītāja atmiņā. ▪ Siltumenerģijas patēriņa datu nolasīšana attālināti vai klātienē. Temperatūras dēvēji un skaitļotāji
 • 10. 10 10 ▪ Skaitītāju izvēlas pēc nominālas plūsmas m3/h. ▪ Nav ieteicams uzstādīt skaitītājus uz katru radiatoru (min Δ 2-3 K) Siltumskaitītāja izvēle Siltumenerģijas skaitītājs Elektromagnētiskais plūsmas mērītājs
 • 11. 11 11 ▪ Iztvaikošanas ▪ Elektroniskais Veic temperatūras integrāļa reģistrēšanu attiecībā pret laiku Radiatora jaudas koeficienta iestatījums! Siltumenerģijas sadalītāji (alokatori)
 • 12. 12 12 ▪ Individuālo siltumenerģijas skaitītāju un sadalītāju nolasīšanu ieteicams veikt visiem iedzīvotājiem vienlaicīgi kopā ar kopējo mājas siltumenerģijas skaitītāju (Optiskā, garāmejošā, automātiskā) ▪ Datu kropļošanas iespējas un iejaukšanās iekārtu darbībā (plombas, registrēšana, automātiskie paziņojumi). ▪ Siltumenerģijas skaitītāju verificēšana ik pēc 2 gadiem. ▪ Akumulatoru darbība ~ 10 gadi un vairāk (skaitītāji un sadalītāji) ▪ Ierīču pārbaužu metodes un prasības ir definētas vairākos normatīvajos aktos: – 2006.gada 22.augusta. Ministru kabineta noteikumi Nr.664 Noteikumi par metroloģiskajām prasībām ūdens patēriņa skaitītājiem. – Likums par mērījumu vienotību. – 2007.gada 9.janvārī. Ministru kabineta noteikumi Nr.40. Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu. – Ministru kabineta noteikumi Nr. 212 .Mērīšanas līdzekļu metroloģiskās prasības un to metroloģiskās kontroles kārtība – 2014.gada 14.oktobr Ministru kabineta noteikumi Nr.624. Ministru kabineta noteikumi Nr.624. Noteikumi par mērīšanas līdzekļu metroloģiskās kontroles kārtību un pirmreizējās verificēšanas atzīmēm. – 2006.gada 22.augustā. Ministru kabineta noteikumi Nr.667. Noteikumi par metroloģiskajām prasībām siltumenerģijas skaitītājiem. – 2015. gada 15. septembrī “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem” – Siltuma maksas sadalījumu testēšanas procedūras un iekratu minimālas prasības nosaka LVS EN 834+AC:2021 Siltuma maksas sadalītāji dzīvokļa apsildes radiatoriem. Ierīces ar elektroenerģijas avotu. Datu nolasīšana un iekārtu darbībā
 • 13. 13 Paldies par uzmanību! Siltuma, ūdens un gāzes institūts Siltuma inženierijas un tehnoloģijas katedra aleksandrs.zajacs@rtu.lv +371 29874677