Publicité
ایجاد پروژه در PCS7
ایجاد پروژه در PCS7
ایجاد پروژه در PCS7
ایجاد پروژه در PCS7
Publicité
ایجاد پروژه در PCS7
ایجاد پروژه در PCS7
ایجاد پروژه در PCS7
ایجاد پروژه در PCS7
ایجاد پروژه در PCS7
Publicité
ایجاد پروژه در PCS7
ایجاد پروژه در PCS7
ایجاد پروژه در PCS7
ایجاد پروژه در PCS7
ایجاد پروژه در PCS7
Publicité
ایجاد پروژه در PCS7
ایجاد پروژه در PCS7
ایجاد پروژه در PCS7
ایجاد پروژه در PCS7
ایجاد پروژه در PCS7
Publicité
ایجاد پروژه در PCS7
ایجاد پروژه در PCS7
ایجاد پروژه در PCS7
ایجاد پروژه در PCS7
ایجاد پروژه در PCS7
Publicité
ایجاد پروژه در PCS7
ایجاد پروژه در PCS7
ایجاد پروژه در PCS7
ایجاد پروژه در PCS7
ایجاد پروژه در PCS7
Publicité
ایجاد پروژه در PCS7
ایجاد پروژه در PCS7
ایجاد پروژه در PCS7
ایجاد پروژه در PCS7
ایجاد پروژه در PCS7
Publicité
ایجاد پروژه در PCS7
ایجاد پروژه در PCS7
ایجاد پروژه در PCS7
ایجاد پروژه در PCS7
ایجاد پروژه در PCS7
Publicité
ایجاد پروژه در PCS7
ایجاد پروژه در PCS7
ایجاد پروژه در PCS7
ایجاد پروژه در PCS7
ایجاد پروژه در PCS7
Publicité
ایجاد پروژه در PCS7
ایجاد پروژه در PCS7
ایجاد پروژه در PCS7
ایجاد پروژه در PCS7
ایجاد پروژه در PCS7
ایجاد پروژه در PCS7
ایجاد پروژه در PCS7
ایجاد پروژه در PCS7
ایجاد پروژه در PCS7
ایجاد پروژه در PCS7
ایجاد پروژه در PCS7
ایجاد پروژه در PCS7
ایجاد پروژه در PCS7
ایجاد پروژه در PCS7
ایجاد پروژه در PCS7
ایجاد پروژه در PCS7
ایجاد پروژه در PCS7
ایجاد پروژه در PCS7
ایجاد پروژه در PCS7
ایجاد پروژه در PCS7
Prochain SlideShare
آموزش و کار با چارت‌های CFC در PCS7آموزش و کار با چارت‌های CFC در PCS7
Chargement dans ... 3
1 sur 64
Publicité

Contenu connexe

Publicité

ایجاد پروژه در PCS7

 1. ‫مدرس‬:‫اکبری‬ ‫صادق‬ Tel. 09123182734 SIMATIC PCS7 Training, V02 PCS7 Getting Start ‫آموزش‬PCS7 P# 1 ‫فهرست‬‫مطالب‬ ‫‌های‬‫ز‬‫فا‬‫‌سازی‬‫ه‬‫پیاد‬‫پروژه‬ ‫تنظیمات‬‫پنجره‬SIMATIC Manager ‫تعریف‬‫مکان‬‫‌فرض‬‫ش‬‫پی‬‫برای‬‫پروژه‬‫و‬‫‌های‬‫ه‬‫کتابخان‬‫پروژه‬(User projectand library location) ‫تنظیمات‬‫مربوط‬‫به‬‫آرشیو‬‫‌گیری‬‫ن‬‫پشتیبا‬‫از‬‫پروژه‬(Project Archiving Setup) ‫‌ریزی‬‫ه‬‫برنام‬AS‫و‬OS‫در‬PCS7 ‫تنظیم‬‫زبان‬ ‫ایجاد‬‫پروژه‬Multiproject‫با‬‫ویزارد‬(Creating NewProject Wizard) ‫ایجادپروژه‬‫بدون‬‫ویزارد‬ ‫انواع‬‫نمایش‬‫پروژه‬‫در‬SIMATIC Manager(Project views and objects) ‫نمای‬Plant view ‫نمای‬Componentview ‫نمای‬Process Object view ‫ساختار‬‫نمایش‬‫‌مراتبی‬‫ه‬‫سلسل‬‫پلنت‬(PH) ‫تنظیمات‬PH ‫تولید‬HID ‫تمرین‬‫ایجاد‬‫پروژه‬‫و‬‫مولتی‬‫پروژه‬‫و‬‫کتابخانه‬(‫ویزارد‬‫و‬‫بدون‬‫ویزارد‬) ‫منابع‬‫و‬‫مراجع‬‫آموزشی‬
 2. ‫مدرس‬:‫اکبری‬ ‫صادق‬ Tel. 09123182734 SIMATIC PCS7 Training, V02 PCS7 Getting Start ‫آموزش‬PCS7 P# 2 ‫چکیده‬‫درس‬ً‫ال‬‫معمو‬‫تحقق‬‫و‬‫‌سازی‬‫ه‬‫پیاد‬‫یک‬‫سیستم‬‫کنترل‬‫برای‬‫راه‬‫اندازی‬‫یک‬‫ماشین‬‫یا‬‫پلنت‬‫با‬‫ت‬‫عریف‬‫یک‬ ‫پروژه‬‫شروع‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬.‫این‬‫پروژه‬‫از‬‫دیدگاه‬‫سیستم‬‫کنترل‬‫فرآیند‬PCS7،‫در‬‫چهار‬‫فاز‬‫اجرایی‬‫تحت‬ ‫عنوان‬‫‌های‬‫ز‬‫فا‬‫مهندسی‬‫‌سازی‬‫ه‬‫پیاد‬‫و‬‫انجام‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬.‫این‬‫‌ها‬‫ز‬‫فا‬‫شامل‬: ‫طراحی‬‫و‬‫پیکربندی؛‬ ‫‌سازی‬‫ه‬‫پیاد‬‫برنامه‬‫کنترل‬‫و‬‫مانیتورینگ؛‬ ‫تست‬‫و‬‫راه‬‫اندازی؛‬ ‫نگهداری‬‫و‬‫بروزآوری‬‫‌باشد‬‫ی‬‫م‬. ‫این‬‫فصل‬‫در‬‫ابتدا‬‫به‬‫تعریف‬‫این‬‫‌ها‬‫ز‬‫فا‬‫و‬‫همچنین‬‫مفهوم‬‫و‬‫ساختار‬‫پروژه‬‫در‬PCS7‫پرداخته‬‫است‬. ‫سپس‬‫قبل‬‫از‬‫ایجاد‬‫پروژه‬‫در‬SIMATIC Manager،‫تنظیمات‬‫‌فرض‬‫ش‬‫پی‬‫و‬‫نحوه‬‫تغییر‬‫آنها‬‫در‬‫محیط‬ ‫‌افزار‬‫م‬‫نر‬‫‌پردازد‬‫ی‬‫م‬.‫در‬‫ادامه‬‫نحوه‬‫ایجاد‬‫پروژه‬‫در‬SIMATIC Manager‫و‬‫اجزای‬‫پروژه‬‫و‬‫همچنین‬ ‫انواع‬View‫به‬‫پروژه‬‫در‬‫این‬‫‌افزار‬‫م‬‫نر‬‫تشریح‬‫‌گردد‬‫ی‬‫م‬.
 3. ‫مدرس‬:‫اکبری‬ ‫صادق‬ Tel. 09123182734 SIMATIC PCS7 Training, V02 PCS7 Getting Start ‫آموزش‬PCS7 P# 3 ‫فرآیند‬(Process)‫اگر‬‫به‬‫یک‬‫فرایندی‬‫که‬‫‌خواهید‬‫ی‬‫م‬‫در‬‫آن‬‫اتوماسیون‬‫را‬‌‫ه‬‫پیاد‬،‫کنید‬‫با‬‫یک‬‫بررسی‬‫‌تر‬‫ق‬‫دقی‬‫نگاه‬‫ک‬‫نید‬.‫به‬‫این‬ ‫نتیجه‬‫خواهید‬‫رسید‬‫که‬‫آن‬‫از‬‫بسیاری‬‫از‬‫‌های‬‫ش‬‫بخ‬‫کوچکتر‬‫و‬‫فرایندهای‬،‫جزئی‬‫که‬‫همه‬‫به‬‫هم‬‫پیوس‬‫ته‬‫و‬ ‫وابسته‬‫به‬‫یک‬‫دیگر‬،‫هستند‬‫ساخته‬‫شده‬‫است‬.‫بنابراین‬‫اولین‬‫کار‬‫در‬‫مهندسی‬‫اتوماسیون‬،‫فرایند‬‫شکستن‬‫کل‬ ‫فرایند‬‫اتوماسیون‬‫به‬‫زیر‬‫‌های‬‌‫ک‬‫تس‬‫جداگانه‬‫‌باشد‬‫ی‬‫م‬. Hardware and Software‫هر‬‫یک‬‫‌های‬‌‫ک‬‫زیرتس‬‫جداگانه‬‫ملزومات‬‫سخت‬‫افزاری‬‫و‬‫‌افزاری‬‫م‬‫نر‬‫مشخصی‬‫که‬‫باید‬‫توسط‬‫سیستم‬ ‫اتوماسیون‬‫برآورده‬،‫شود‬‫تعریف‬‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬: ‫‌افزار‬‫ت‬‫سخ‬‫‌افزار‬‫ت‬‫سخ‬‫شامل‬‫موارد‬‫زیر‬‫‌باشد‬‫ی‬‫م‬. ‫تعداد‬‫و‬‫نوع‬‫‌ها‬‫ی‬‫ورود‬‫و‬‫‌ها‬‫ی‬‫خروج‬ ‫تعداد‬‫و‬‫نوع‬‫‌ها‬‌‫ل‬‫ماژو‬(I/O-‫شبکه‬‫و‬‫‌های‬‫ل‬‫ماژو‬‫خاص‬) ‫تعداد‬‫رک‬ ‫ظرفیت‬‫و‬‫نوع‬CPU ‫‌های‬‫م‬‫سیست‬HMI ‫‌های‬‫م‬‫سیست‬‫شبکه‬-‫چه‬‫نوع‬‫‌های‬‫ه‬‫شبک‬‫صنعتی‬‫فیلدباس‬‫و‬‫کنترل‬‫نیاز‬‫است‬(‫مانند‬‫پروف‬‫‌باس‬‫ی‬‫و‬ ‫اترنت‬) ‫‌افزار‬‫م‬‫نر‬ ‫ساختار‬‫برنامه‬(Program structure) ‫مدیریت‬‫داده‬‫برای‬‫فرآیند‬‫اتوماسیون‬(Data management for the automation process) ‫داده‬‫پیکربندی‬(Configuration data) ‫داده‬‫شبکه‬(Communication data) ‫برنامه‬‫و‬‫‌سازی‬‫د‬‫مستن‬‫پروژه‬(Program and project documentation) Project‫در‬SIMATIC S7‫تمام‬‫ملزومات‬‫‌افزار‬‫ت‬‫سخ‬‫و‬‫‌افزار‬‫م‬‫نر‬‫اتوماسیون‬‫یک‬‫فرایند‬‫در‬‫داخل‬‫یک‬‫پروژه‬‫تعریف‬ ‫شده‬‫در‬‫‌افزار‬‫م‬‫نر‬SIMATICManager‫مدیریت‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬. ‫یک‬‫پروژه‬‫شامل‬‫سخت‬‫افزار‬‫الزم‬+(‫پیکربندی‬)،‫شبکه‬+(‫پیکربندی‬)،‫تمام‬‫‌ها‬‫ه‬‫برنام‬‫و‬‫کل‬‫مدیر‬‫یت‬‫‌ها‬‫ه‬‫داد‬ ‫برای‬‫یک‬‫راه‬‫حل‬‫اتوماسیون‬‫‌باشد‬‫ی‬‫م‬.
 4. ‫مدرس‬:‫اکبری‬ ‫صادق‬ Tel. 09123182734 SIMATIC PCS7 Training, V02 PCS7 Getting Start ‫آموزش‬PCS7 P# 4 ‫مهندسی‬‫پروژه‬‫یک‬‫پروژه‬‫به‬‫طور‬‫معمول‬‫از‬‫نقطه‬‫نظر‬‫سیستم‬،‫کنترل‬‫ایجاد‬‫و‬‫راه‬‫اندازی‬‫یک‬‫ماشین‬‫یا‬‫پل‬،‫نت‬‫پروژه‬ ‫محسوب‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬.‫که‬‫شامل‬4‫فاز‬‫مختلف‬‫‌باشد‬‫ی‬‫م‬. ‫طراحی‬‫و‬‫پیکربندی‬‫سیستم‬‫کنترل؛‬ ‫‌سازی‬‫ه‬‫پیاد‬‫برنامه‬‫کنترل‬‫و‬‫مانیتورینگ؛‬ ‫تست‬‫و‬‫راه‬‫اندازی؛‬ ،‫تعمیر‬،‫نگهداری‬‫‌برداری‬‫ه‬‫بهر‬‫و‬‫بروزآوری‬ ‫طراحی‬‫و‬‫پیکربندی‬‫در‬‫فاز‬«‫طراحی‬‫و‬‫پیکربندی‬»‫یک‬‫پروژه‬‫آنالیز‬‫فرآیند‬‫صورت‬‫گرفته‬‫و‬‫یک‬‫نمایش‬‫ساخت‬‫اری‬‫از‬ ‫‌های‬‫ک‬‫تس‬‫اتوماسیون‬‫نمایش‬‫داده‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬. ‫ایجاد‬‫پروژه‬‫در‬‫محیط‬‫‌افزار‬‫م‬‫نر‬‫مهندسی‬ ‫طراحی‬‫ساختار‬ ‫‌سازی‬‫ه‬‫پیاد‬‫و‬‫کدنویسی‬‫در‬‫فاز‬،‫‌سازی‬‫ه‬‫پیاد‬‫ساختارهای‬‫تعریف‬‫شده‬‫در‬‫فاز‬‫قبلی‬‫به‬‫صورت‬‫کد‬‫برنامه‬‫جهت‬‫دانلود‬‫در‬ ‫سخت‬‫افزار‬‫کنترل‬‫کننده‬‫محقق‬‫‌گردد‬‫ی‬‫م‬.‫که‬‫شامل‬: ‫‌سازی‬‫ه‬‫پیاد‬‫برنامه‬‫کنترل‬‫و‬‫مانیتورینگ‬ ‫تست‬‫برنامه‬ ‫پیکربندی‬‫سیستم‬‫مانیتورینگ‬ ‫‌اندازی‬‫ه‬‫را‬‫فاز‬،‫بعدی‬‫‌اندازی‬‫ه‬‫را‬‫سیستم‬‫کنترل‬‫پلنت‬‫‌باشد‬‫ی‬‫م‬.‫‌سازی‬‫ه‬‫پیاد‬‫تسک‬‫اتوماسیون‬‫در‬‫ی‬‫ک‬‫قالب‬‫یک‬ ‫برنامه‬‫کنترلی‬‫‌یافته‬‫ت‬‫ساخ‬‫به‬‫طور‬‫قابل‬‫توجهی‬‫توسط‬‫امکانات‬‫و‬‫‌های‬‫ی‬‫ویژگ‬‫‌افزار‬‫م‬‫نر‬‫س‬‫یماتیک‬‫و‬ ‫همچنین‬‫‌عامل‬‫م‬‫سیست‬CPU (Firmware )‫صورت‬‫‌گیرد‬‫ی‬‫م‬.
 5. ‫مدرس‬:‫اکبری‬ ‫صادق‬ Tel. 09123182734 SIMATIC PCS7 Training, V02 PCS7 Getting Start ‫آموزش‬PCS7 P# 5 ‫پایگاه‬‫داده‬‫پروژه‬‫یک‬‫فاکتور‬‫بسیار‬‫مهم‬‫برای‬‫فرآیند‬‫پیکربندی‬‫و‬‫بهینه‬‫و‬‫همچنین‬‫راحتی‬‫استفاده‬‫از‬‫ابزارهای‬‫ن‬‫‌افزاری‬‫م‬‫ر‬‫و‬ ‫توابع‬،‫مختلف‬‫مدیریت‬‫داده‬‫سازگار‬‫در‬‫تمام‬‫مراحل‬‫‌سازی‬‫ه‬‫پیاد‬‫پروژه‬‫‌باشد‬‫ی‬‫م‬.‫این‬‫در‬‫عمل‬‫به‬‫این‬‫مع‬‫نی‬ ‫است‬‫که‬‫کاربر‬‫یک‬‫ابزاری‬‫را‬‫بعد‬‫یک‬‫ابزار‬‫دیگر‬‫اجرا‬‫‌کند‬‫ی‬‫م‬‫و‬‫در‬‫تمام‬‫این‬‫ابزارها‬‫به‬‫یک‬‫پایگاه‬‫دا‬‫ده‬‫به‬ ‫صورت‬‫مرکزی‬‫و‬‫به‬‫‌های‬‫م‬‫فر‬‫مختلف‬‫دسترسی‬‫دارد‬. ‫ابزارهای‬‫‌افزاری‬‫م‬‫نر‬‫‌توانند‬‫ی‬‫م‬‫در‬‫هر‬‫زمانی‬‫به‬‫این‬‫پایگاه‬‫داده‬‫دسترسی‬‫داشته‬‫باشند‬.‫به‬‫طور‬‫ی‬‫که‬ ‫‌هایی‬‌‫ه‬‫داد‬‫از‬‫پروژه‬‫مانند‬‫‌های‬‫ل‬‫سیمب‬‫تعریف‬‫شده‬‫برای‬‫متغییرها‬‫توسط‬‫تمامی‬‫ابزارها‬‫قابل‬‫اس‬‫تفاده‬ ‫‌باشد‬‫ی‬‫م‬. SIMATICManager‫استفاده‬‫از‬‫یک‬‫‌افزار‬‫م‬‫نر‬‫مهندسی‬‫در‬‫کل‬‫‌های‬‫ز‬‫فا‬‫‌سازی‬‫ه‬‫پیاد‬-‫برنامه‬‫مدیریت‬‫سیماتیک‬(SIMATIC Manager) ‫که‬‫در‬‫آن‬‫‌های‬‫ه‬‫داد‬‫مختلف‬‫پروژه‬‫به‬‫صورت‬‫یک‬‫دیتابیس‬‫مرکزی‬‫برای‬‫تمام‬‫‌های‬‫ر‬‫ابزا‬‫‌افزاری‬‫م‬‫نر‬‫در‬‫دس‬‫ترس‬ ،‫‌باشد‬‫ی‬‫م‬‫تمام‬‫فازهای‬‫مهندسی‬‫پروژه‬‫را‬‫با‬‫فراهم‬‫کردن‬‫‌های‬‫ر‬‫ابزا‬ً‫ال‬‫کام‬‫یکپارچه‬‫در‬‫قالب‬‫مدل‬TIA‫مدیریت‬ ‫و‬‫پشتیبانی‬‫‌کند‬‫ی‬‫م‬. ‫تعامل‬‫بهینه‬‫تمام‬‫ابزارهای‬‫برنامه‬‫نویسی‬‫و‬‫دیگر‬‫توابع‬‫پروژه‬،‫کیفیت‬‫باالی‬‫ساخت‬‫و‬‫تولید‬‫پ‬‫لنت‬‫را‬‫در‬‫تمام‬ ‫فازهای‬‫پلنت‬‫فراهم‬‫کرده‬‫و‬‫همچنین‬‫‌های‬‫ه‬‫هزین‬‫‌اندازی‬‫ه‬‫را‬‫و‬‫عملیاتی‬‫کردن‬‫پروژه‬‫را‬‫کاهش‬‫‌دهد‬‫ی‬‫م‬. ‫از‬‫نظر‬‫ساختاری‬‫برنامه‬‫مدیریت‬‫سیماتیک‬‫حاوی‬‫ابزارهای‬‫‌افزاری‬‫م‬‫نر‬‫قدرتمند‬‫برای‬‫پردازش‬‫پروژه‬‫م‬‫‌باشد‬‫ی‬. ‫به‬‫عنوان‬‫مثال‬‫برخی‬‫از‬‫این‬‫‌های‬‫ر‬‫ابزا‬‫ویرایشی‬‫و‬‫پیکربندی‬‫‌انداز‬‫ت‬‫عبار‬:  Hardware Configuration  Network Configuration  Editing Symbols ‫توابع‬‫متعدد‬‫تست‬‫برنامه‬‫و‬،‫ارزیابی‬‫آرشیو‬‫و‬‫بازیابی‬‫داده‬‫پروژه‬ ‫ویرایشگرهایی‬‫برای‬‫تولید‬‫برنامه‬‫کنترل‬‫الجیک‬ ‫زبان‬‫برنامه‬‫نویسی‬S7-SCL،S7 Graph ‫‌افزارهای‬‫م‬‫نر‬Runtime‫مانند‬PID Control ‫یکپارچگی‬‫سیستم‬‫کنترل‬‫با‬‫سیستم‬‫مانیتورینگ‬Wincc‫برای‬‫پایش‬‫پلنت‬-‫یکپارچگی‬‫به‬‫این‬‫معنی‬ ‫است‬‫که‬‫در‬‫‌نویسی‬‫ه‬‫برنام‬‫کنترل‬‫‌هایی‬‫ه‬‫‌برنام‬‫ک‬‫بلو‬‫طراحی‬‫‌اند‬‫ه‬‫شد‬‫که‬‌‫ه‬‫عالو‬‫بر‬‫امکانات‬‫پیاد‬‫‌سازی‬‫ه‬ ‫الجیک‬،‫کنترل‬‫امکانات‬‫مانیتورینگ‬‫را‬‫نیز‬‫فراهم‬‫‌کند‬‫ی‬‫م‬.
 6. ‫مدرس‬:‫اکبری‬ ‫صادق‬ Tel. 09123182734 SIMATIC PCS7 Training, V02 PCS7 Getting Start ‫آموزش‬PCS7 P# 6
 7. ‫مدرس‬:‫اکبری‬ ‫صادق‬ Tel. 09123182734 SIMATIC PCS7 Training, V02 PCS7 Getting Start ‫آموزش‬PCS7 P# 7 SIMATIC Manager‫برنامه‬‫اصلی‬‫مدیریت‬‫پروژه‬‫در‬‫سامانه‬PCS7‫بوده‬‫و‬‫یا‬‫به‬‫عبارت‬‫‌تر‬‫ی‬‫کل‬‫عنوانی‬‫است‬‫که‬‫زیمنس‬‫ب‬‫ه‬ ‫مجموعه‬‫‌های‬‫ر‬‫ابزا‬‫مهندسی‬‫‌های‬‫ه‬‫سامان‬‫کنترل‬‫سیماتیک‬‫اطالق‬‫کرده‬‫است‬.‫این‬‫برنامه‬‫در‬‫واقع‬‫م‬‫رکز‬ ‫کنترل‬‫مهندسی‬PCS7‫بوده‬‫و‬‫کلیه‬‫‌های‬‫ه‬‫جنب‬‫مهندسی‬‫یک‬‫پروژه‬PCS7‫با‬‫این‬‫برنامه‬،‫ایجاد‬،‫مدیریت‬ ‫آرشیو‬‫و‬‫مستند‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬.‫به‬‫طوری‬‫که‬‫بیشتر‬‫‌های‬‫ر‬‫ابزا‬‫مهندسی‬‫حتی‬‫برنامه‬‫مانیتورینگ‬WINCC‫نیز‬ ‫از‬‫داخل‬‫این‬‫برنامه‬‫قابل‬‫اجرا‬‫‌باشد‬‫ی‬‫م‬. ‫اجرای‬PCS7‫پس‬‫از‬‫نصب‬PCS7‫آیکن‬SIMATICManager‫روی‬‫صفحه‬Desktop‫ظاهر‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬.‫بر‬‫روی‬‫آن‬‫دو‬ ‫بار‬‫کلیک‬‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬‫تا‬‫پنجره‬‫مدیریت‬‫سیماتیک‬‫که‬‫شبیه‬‫به‬Windows Explorer،‫‌باشد‬‫ی‬‫م‬‫باز‬‫شود‬. ‫یکی‬‫از‬‫‌های‬‫ی‬‫ویژگ‬PCS7‫نسبت‬‫به‬S7‫این‬‫است‬‫که‬‫هم‬‫برای‬‫پیکربندی‬‫و‬‫برای‬‫برنامه‬‫نویسی‬PLC ‫استفاده‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫و‬‫هم‬‫برای‬‫پیکربندی‬‫و‬‫برنامه‬‫نویسی‬‫سیستم‬DCS‫بکار‬‫‌رود‬‫ی‬‫م‬. ‫برای‬‫پیکربندی‬PLC‫نیازی‬‫به‬‫استفاده‬‫از‬‫ویزارد‬‫نیست‬‫و‬‫طبق‬‫روالی‬‫که‬‫در‬S7‫داشتید‬‫‌توانید‬‫ی‬‫م‬‫این‬ ‫کار‬‫را‬‫انجام‬‫بدید‬.‫ولی‬‫برای‬‫پیکربندی‬DCS‫بهتراست‬‫از‬‫ویزارد‬‫استفاده‬‫کنید‬. ‫با‬‫دابل‬‫کلیک‬‫روی‬‫آیکن‬SIMATIC Manager‫در‬Desktop‫و‬‫یا‬‫از‬‫مسیر‬All Programs‫برنامه‬PCS7‫اجرا‬ ‫‌گردد‬‫ی‬‫م‬.‫بسته‬‫به‬‫اتخاب‬‫‌های‬‫ه‬‫گزین‬‫نصب‬‫به‬‫طور‬‫معمول‬‫‌های‬‫ه‬‫بست‬‫نصب‬‫شده‬‫برای‬PCS7‫عبارت‬ ‫است‬‫از‬:  License manager;  SIMATIC BATCH;  SIMATIC NET;  STEP 7;  WINCC; ‫‌های‬‫ر‬‫ابزا‬STEP7‫‌ترین‬‫م‬‫مه‬‫‌های‬‫ر‬‫ابزا‬‫پیکربندی‬‫و‬‫‌نویسی‬‫ه‬‫برنام‬‫سیماتیک‬‫در‬‫شاخه‬STEP7‫قرار‬‫دارد‬.‫برخی‬‫از‬‫این‬ ‫‌ها‬‫ر‬‫ابزا‬‫عمومی‬‫بوده‬‫و‬‫با‬‫بسته‬STEP7‫نیز‬‫نصب‬‫‌شوند‬‫ی‬‫م‬. ‫‌های‬‫ر‬‫ابزا‬‫جدیدی‬‫که‬‫با‬PCS7‫نصب‬‫‌شوند‬‫ی‬‫م‬‫به‬‫‌های‬‫م‬‫آیت‬‫انتخابی‬‫در‬‫زمان‬‫نصب‬‫‌دارد‬‫ی‬‫بستگ‬.
 8. ‫مدرس‬:‫اکبری‬ ‫صادق‬ Tel. 09123182734 SIMATIC PCS7 Training, V02 PCS7 Getting Start ‫آموزش‬PCS7 P# 8 ‫تنظیم‬‫برنامه‬‌‫ه‬‫برنام‬SIMATIC Manager‫به‬‫دو‬‫صورت‬‫برای‬‫‌برداری‬‫ه‬‫بهر‬‫از‬‫امکانات‬‫‌افزار‬‫م‬‫نر‬‫قابل‬‫تنظیم‬‫‌باش‬‫ی‬‫م‬‫د‬. ‫الف‬-‫‌سازی‬‫ه‬‫پیاد‬‫پروژه‬‫مبتنی‬‫بر‬PLC‫بدون‬‫استفاده‬‫از‬‫امکانات‬PCS7 1-‫اجرای‬SIMATICManager‫از‬Desktop‫یا‬‫از‬‫مسیر‬All Programs:  Start  All Programs SIMATIC  SIMATIC Manager 2-‫ایجاد‬‫پروژه‬‫و‬‫پیکربندی‬‫سخت‬‫افزار‬‫با‬HWConfig 3-‫تنظیم‬‫مشخصات‬‫پروژ‬‫مطابق‬‫شکل‬‫باال‬ Right Click onProject Name>ObjectProperties> Select Step7 Project Type 4-‫نوشتن‬‫برنامه‬‫به‬‫یکی‬‫از‬‫زبان‬‫های‬‫استاندارد‬‫و‬‫غیره‬ 5-‫دانلود‬‫و‬‫تست‬‫برنامه‬ ‫ب‬-‫‌سازی‬‫ه‬‫پیاد‬‫پروژه‬‫مبتنی‬‫بر‬PLC‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫امکانات‬PCS7 ‫‌ریزی‬‫ه‬‫برنام‬PLC‫‌با‬‫استفاده‬‫از‬‫‌های‬‫ن‬‫زبا‬CFC‫یا‬SFC ‫استفاده‬‫از‬‫امکانات‬‫مانیتورینگ‬PCS7 ‫در‬‫این‬‫مد‬‫کاری‬‫محیط‬STEP7‫برای‬‫اجرای‬‫توابع‬PCS7‫تنظیم‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬.‫که‬‫‌هایی‬‫ت‬‫تفاو‬‫جزئی‬‫با‬ ‫محیط‬STEP7‫دارد‬.‫یکی‬‫از‬‫این‬‫‌ها‬‫ت‬‫تفاو‬‫این‬‫است‬‫که‬‫در‬‫مد‬‫کاری‬PCS7‫امکان‬‫دانلود‬‫یک‬‫بالک‬‫به‬ ‫تنهایی‬‫از‬‫داخل‬‫پوشه‬Blocks‫و‬‫یا‬‫از‬‫داخل‬‫پنجره‬‫‌نویسی‬‫ه‬‫برنام‬LAD/FBD/STL‫وجود‬‫ندارد‬‫و‬‫تنها‬ ‫بایستی‬‫کل‬‫پوشه‬Blocks‫را‬‫از‬‫شاخه‬S7 Programs‫از‬‫پنجره‬SIMATIC Manager‫به‬‫داخل‬CPU‫دانلود‬ ‫کرد‬. ‫نکته‬‫برای‬‫دانلود‬‫یک‬‫بالک‬‫به‬‫داخل‬CPU‫‌توان‬‫ی‬‫م‬‫بالک‬‫را‬‫از‬‫پنجره‬Offline‫کپی‬‫کرده‬‫و‬‫در‬‫پنجره‬Online ‫داخل‬CPU‫کپی‬‫کرد‬. ‫در‬PCS7‫دانلود‬‫از‬‫داخل‬‫‌هایی‬‫ر‬‫ویرایشگ‬‫چون‬CFC‫و‬SFC‫صورت‬‫‌گیرد‬‫ی‬‫م‬‫و‬‫نیازی‬‫به‬‫دانلود‬‫پوشه‬ Blocks‫نیست‬. ‫با‬‫انتخاب‬‫آیتم‬Station‫در‬‫ساختار‬‫درختی‬،‫پروژه‬‫آیکن‬‫دانلود‬‫فعال‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬.‫که‬‫با‬‫فشردن‬‫این‬‫آی‬‫کن‬ ‫کل‬‫‌افزار‬‫ت‬‫سخ‬‫و‬‌‫ه‬‫برنام‬‫الجیک‬‫به‬‫داخل‬CPU‫دانلود‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬.
 9. ‫مدرس‬:‫اکبری‬ ‫صادق‬ Tel. 09123182734 SIMATIC PCS7 Training, V02 PCS7 Getting Start ‫آموزش‬PCS7 P# 9 Mnemonics‫زمانی‬‫که‬‫شما‬‫برای‬‫اولین‬‫باز‬‫برنامه‬SIMATIC Manager‫را‬‫باز‬‫‌کنید‬‫ی‬‫م‬.‫قبل‬‫از‬‫ایجاد‬‫هر‬‫پروژه‬‫جدید‬ ‫بایستی‬‫محیط‬‫‌افزار‬‫م‬‫نر‬‫را‬‫از‬‫طریق‬‫پنجره‬Customize‫سفارشی‬‫کنید‬. ‫به‬‫عنوان‬‫مثال‬.‫مشخص‬‫کنید‬‫که‬‫از‬‫چه‬‫زبانی‬‫در‬‫یک‬‫پروژه‬‫برای‬‫نوشتن‬‫‌های‬‫ل‬‫دستورالعم‬ ‫‌نویسی‬‫ه‬‫برنام‬‫استفاده‬‫خواهد‬‫شد‬‫و‬‫همچنین‬‫‌ها‬‫ه‬‫پروژ‬‫و‬‫کتابخانه‬‫ها‬‫در‬‫کجا‬‫ذخیره‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬. ‫شکل‬‫باال‬‫تنظیملت‬‫مربوط‬‫به‬‫مشخص‬‫کردن‬‫زبان‬‫پروژه‬‫برای‬Syntax‫دستورات‬‫را‬‫نشان‬‫‌دهد‬‫ی‬‫م‬.‫به‬ ‫طوری‬‫که‬‫عالئم‬‫اختصاری‬‫مورد‬‫استفاده‬‫در‬‫برنامه‬‫برای‬‫‌دهی‬‫س‬‫آدر‬‫‌های‬‫ن‬‫مکا‬I/O،‫شناسایی‬ ‫اطالعات‬‫به‬‫اشتراک‬‫گذاشته‬،‫شده‬‫‌دهی‬‫س‬‫آدر‬‫‌های‬‫ت‬‫بی‬‫حافظه‬(M)،‫‌ها‬‫ر‬‫تایم‬(T)،‫‌ها‬‫ه‬‫شمارند‬(Z‫یا‬C)، ‫‌ها‬‫ی‬‫ورود‬(E‫یا‬I)‫و‬‫‌ها‬‫ی‬‫خروج‬(A‫و‬‫یا‬Q)‫را‬‫تعیین‬‫‌کند‬‫ی‬‫م‬.
 10. ‫مدرس‬:‫اکبری‬ ‫صادق‬ Tel. 09123182734 SIMATIC PCS7 Training, V02 PCS7 Getting Start ‫آموزش‬PCS7 P# 10 User Projectand Library location ‫در‬‫این‬‫سربرگ‬‫محل‬‫ذخیره‬‫‌های‬‫ل‬‫فای‬‫مربوط‬‫به‬‫پروژه‬‫و‬‫‌های‬‫ه‬‫کتابخان‬‫ایجاد‬‫شده‬‫توسط‬‫کارب‬‫ر‬‫را‬ ‫تعیین‬‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬.‫بهتر‬‫است‬.‫‌های‬‫ر‬‫مسی‬‫‌فرض‬‫ش‬‫پی‬‫در‬‫این‬‫سربرگ‬‫را‬‫به‬‫‌های‬‫ن‬‫مکا‬‫موردنظر‬‫د‬‫ر‬‫یک‬ ‫پارتیشن‬‫غیر‬‫از‬‫پارتیشن‬‫سیستمی‬(‫پارتیشنی‬‫که‬‫ویندوز‬‫نصب‬‫شده‬‫است‬)‫تغیی‬‫ر‬‫دهید‬.‫محل‬‫ذخیره‬ ‫پیش‬‫فرض‬‫در‬PCS7‫مسیر‬C:SiemensStep7S7proj‫‌باشد‬‫ی‬‫م‬. ‫اگر‬‫محل‬‫ذخیره‬‫پروژه‬‫کاربر‬‫متفاوت‬‫با‬‫مسیر‬‫تعیین‬‫شده‬‫در‬‫زمان‬‫نصب‬‫سیستم‬‫باشد‬،‫برنامه‬‫و‬ ‫‌های‬‫ه‬‫پروژ‬‫کاربر‬‫در‬‫‌های‬‫ن‬‫زما‬‫خراب‬‫شدن‬‫سیستم‬‫عامل‬‫و‬‫یا‬‫‌آوری‬‫ز‬‫برو‬‫اتوماتیک‬‫‌افزار‬‫م‬‫نر‬‫حفظ‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬.
 11. ‫مدرس‬:‫اکبری‬ ‫صادق‬ Tel. 09123182734 SIMATIC PCS7 Training, V02 PCS7 Getting Start ‫آموزش‬PCS7 P# 11 Project backup‫قبل‬‫از‬‫تهیه‬‫فایل‬‫پشتیبان‬‫از‬‫یک‬،‫پروژه‬‫‌افزار‬‫م‬‫نر‬‫یا‬‫‌ای‬‫ه‬‫برنام‬‫که‬‫آرشیو‬‫را‬‫ایجاد‬‫‌کن‬‫ی‬‫م‬‫د‬‫و‬‫مکانی‬‫که‬ ‫آرشیو‬‫ذخیره‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬،‫را‬‫بایستی‬‫مشخص‬‫کرد‬.
 12. ‫مدرس‬:‫اکبری‬ ‫صادق‬ Tel. 09123182734 SIMATIC PCS7 Training, V02 PCS7 Getting Start ‫آموزش‬PCS7 P# 12 MakeArchive Backup‫برای‬‫آرشیو‬‫و‬‫بازیابی‬‫یک‬‫پروژه‬‫از‬‫فرامین‬Archive‫و‬Retrieve‫در‬‫منوی‬File‫برنامه‬SIMATIC Manager ‫استفاده‬‫کنید‬.‫نحوه‬‫آرشیو‬‫از‬‫یک‬‫پروژه‬‫در‬‫شکل‬‫باال‬‫نشان‬‫داده‬‫شده‬‫است‬. Maintenanceof projects‫در‬‫فواصل‬،‫منظم‬‫بایستی‬‫از‬‫کارهای‬،‫خود‬‫یا‬‫از‬‫طریق‬‫آرشیو‬‫پروژه‬‫و‬‫یا‬‫ذخیره‬‫پروژه‬‫به‬‫نام‬‫دیگر‬‫و‬ ‫همراه‬‫با‬‫گزینه‬Reorganization‫نسخه‬‫پشتیبان‬‫تهیه‬‫کنید‬. With reorganization(slow)‫با‬‫انتخاب‬‫این‬‫گزینه‬(check box)،‫تمام‬‫‌ها‬‫ه‬‫پروژ‬‫و‬‫‌های‬‫ه‬‫کتابخان‬‫متعلق‬‫به‬‫یک‬‫پروژه‬Multiproject ‫چک‬‫شده‬‫و‬‫سازماندهی‬‫مجدد‬‫‌شوند‬‫ی‬‫م‬.‫تحت‬‫شرایط‬‫خاصی‬‫این‬،‫کار‬‫مقدار‬‫حافظه‬‫مورد‬‫نیاز‬ ‫برای‬‫ذخیره‬‫پروژه‬‫ها‬‫و‬‫کتابخانه‬‫متعلق‬‫به‬‫پروژه‬Multiproject‫را‬‫کاهش‬‫‌دهد‬‫ی‬‫م‬. ‫نکته‬‫اگر‬‫در‬‫هنگام‬‫کار‬‫با‬SIMATIC Manager‫مشکالت‬‫توضیح‬‫داده‬‫نشده‬‫رخد‬،‫دهد‬‫اغلب‬‫سازماندهی‬ ‫مجدد‬‫مدیریت‬‫داده‬‫پروژه‬‫و‬‫یا‬‫کتابخانه‬(Reorganization)‫مفید‬‫خواهد‬‫بود‬. ‫در‬‫طول‬‫سازماندهی‬‫مجدد‬،‫پروژه‬‫‌های‬‫ف‬‫شکا‬‫ناشی‬‫از‬‫حذف‬‫برخی‬،‫موارد‬‫برطرف‬‫خواهد‬‫شد‬.‫به‬ ‫عبارت‬،‫دیگر‬‫حافظه‬‫مورد‬‫نیاز‬‫برای‬‫‌های‬‫ه‬‫داد‬‫پروژه‬/‫کتابخانه‬‫کاهش‬‫‌یابد‬‫ی‬‫م‬.‫قابلیت‬Reorganization ‫حافظه‬‫‌سازی‬‫ه‬‫ذخیر‬‫‌ها‬‫ه‬‫داد‬‫برای‬‫پروژه‬‫و‬‫کتابخانه‬‫را‬‫به‬‫همان‬‫روش‬‫‌سازی‬‫ه‬‫یکپارچ‬‫دیسک‬‫سخ‬‫ت‬ ‫توسط‬‫امکان‬Defragment،‫‌سازی‬‫ه‬‫بهین‬‫‌کند‬‫ی‬‫م‬.
 13. ‫مدرس‬:‫اکبری‬ ‫صادق‬ Tel. 09123182734 SIMATIC PCS7 Training, V02 PCS7 Getting Start ‫آموزش‬PCS7 P# 13 SaveAs Project‫برای‬‫تهیه‬‌‫ن‬‫پشتیبا‬‫از‬‫یک‬‫پروژه‬‫‌توان‬‫ی‬‫م‬‫از‬‫گزینه‬Save As‫در‬‫منوی‬File‫نیز‬‫‌توان‬‫ی‬‫م‬‫استفاده‬‫کرد‬. ‫مسیر‬‫اجرا‬‫به‬‫صورت‬‫زیر‬‫‌باشد‬‫ی‬‫م‬. SIMATIC Manager> File > Save As. See Picture ‫در‬‫مقایسه‬‫با‬‫تهیه‬‌‫ن‬‫پشتیبا‬‫از‬‫پروژه‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫فرمان‬Archive،‫روش‬Save As‫یک‬‫پروژه‬‫و‬‫یا‬‌‫ه‬‫پروژ‬ Multiproject‫را‬‫در‬‫فرمت‬‫فشرده‬‫نشده‬‫ذخیره‬‫‌کند‬‫ی‬‫م‬.‫ولی‬‫تابع‬Archive‫‌ها‬‫ه‬‫پروژ‬‫را‬‫در‬‫فرمت‬‫فشرده‬ ‫ذخیره‬‫‌کند‬‫ی‬‫م‬. ‫نکته‬‫اگر‬‫یک‬Project‫داخل‬‫یک‬Multiproject‫شامل‬‫یک‬‫ایستگاه‬SIMATIC PC‫باشد‬‫گزینه‬Reorganization ‫باید‬‫انتخاب‬‫شود‬.
 14. ‫مدرس‬:‫اکبری‬ ‫صادق‬ Tel. 09123182734 SIMATIC PCS7 Training, V02 PCS7 Getting Start ‫آموزش‬PCS7 P# 14 Rangeof Massage Numbers‫تعیین‬‫رنج‬‫شماره‬‫‌ها‬‫م‬‫پیا‬‫در‬‫برنامه‬Alarm logging‫‌افزار‬‫م‬‫نر‬‫مانیتورینگ‬ ‫هنگام‬‫ایجاد‬‫یک‬،‫پروژه‬‫بازه‬‫تولید‬‫شماره‬‫برای‬‫‌ها‬‫م‬‫پیا‬‫باید‬‫مشخص‬‫شود‬.‫به‬‫طور‬‫پیش‬‫ف‬،‫رض‬‫این‬ ‫گزینه‬‫برای‬‫شماره‬‫‌های‬‫م‬‫پیا‬‫منحصر‬‫به‬‫فرد‬‫در‬‫سطح‬‫یک‬CPU‫تنظیم‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬.‫یعنی‬‫در‬‫صورت‬ ‫استفاده‬‫از‬‫چند‬CPU‫در‬‫یک‬‫پروژه‬‫شماره‬‫‌های‬‫م‬‫پیا‬‫هر‬CPU‫با‬‫هم‬‫متفاوت‬‫خواهد‬‫بود‬.(Unique Message numbersCPU-Wide) ‫نکته‬‫به‬‫عنوان‬‫یک‬‫مبتدی‬‫نیاز‬‫به‬‫نگرانی‬‫در‬‫خصوص‬‫محدوده‬‫شماره‬‫پیام‬‫نیست‬.‫با‬‫این‬،‫حال‬‫اط‬‫الع‬‫از‬ ‫‌های‬‫ی‬‫ویژگ‬‫‌های‬‫م‬‫پیا‬‫تولید‬‫شده‬‫در‬‫‌ها‬‫ک‬‫بال‬‫مفید‬‫است‬. ‫مطابق‬‫شکل‬‫باال‬‫‌های‬‫ه‬‫گزین‬‫زیر‬‫را‬‫برای‬‫مشخص‬‫کردن‬‫رنج‬‫تولید‬‫شماره‬‫پیام‬‫وجود‬‫دارد‬. PCS7 Message Number‫در‬PCS 7،‫روش‬CPU-wide messagenumbering‫استفاده‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬.‫به‬‫طوری‬‫که‬: 1-‫همیشه‬‫به‬‫‌ها‬‫م‬‫پیا‬‫شماره‬‫منحصربه‬‫فردی‬‫در‬‫سطح‬CPU‫تختصیص‬‫‌دهد‬. ‫اگر‬‫‌خواهید‬‫ی‬‫م‬‫در‬‫تمام‬‫‌های‬‫ه‬‫پروژ‬،‫آتی‬‌‫ه‬‫شمار‬‫‌ها‬‫م‬‫پیا‬‫در‬‫بین‬‫چند‬AS‫برای‬‫هر‬CPU‫منحصر‬‫به‬‫فرد‬ ،‫باشد‬‫این‬‫گزینه‬‫را‬‫انتخاب‬‫کنید‬. 2-‫همیشه‬‫به‬‫‌ها‬‫م‬‫پیا‬‫شماره‬‫منحصر‬‫به‬‫فردی‬‫را‬‫در‬‫سطح‬‫پروژه‬‫اختصاص‬‫‌دهد‬ ‫با‬‫انتخاب‬‫این‬‫گزینه‬‫شماره‬‫‌ها‬‫م‬‫پیا‬‫برای‬‫تمام‬AS‫ها‬‫در‬‫سطح‬‫پروژه‬‫منحصر‬‫بفردخواهد‬‫بود‬. 3-‫تنظیم‬‫پیش‬‫فرضی‬‫انجام‬‫نشود‬ ‫با‬‫انتخاب‬‫این‬‫گزینه‬‫در‬‫خصوص‬‫اختصاص‬‫شماره‬‫به‬‫‌ها‬‫م‬‫پیغا‬‫در‬‫زمان‬‫ایجاد‬‫یک‬‫پروژه‬‫جدید‬ ‫‌گیری‬‫م‬‫تصمی‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬.
 15. ‫مدرس‬:‫اکبری‬ ‫صادق‬ Tel. 09123182734 SIMATIC PCS7 Training, V02 PCS7 Getting Start ‫آموزش‬PCS7 P# 15
 16. ‫مدرس‬:‫اکبری‬ ‫صادق‬ Tel. 09123182734 SIMATIC PCS7 Training, V02 PCS7 Getting Start ‫آموزش‬PCS7 P# 16 ‫‌های‬‫م‬‫گا‬‫پروژه‬‫شکل‬‫‌های‬‫م‬‫زیرگا‬‫کلیدی‬(Key procedures in creating a PCS 7 project)‫در‬‫ایجاد‬‫و‬‫تکمیل‬‫یک‬‫پروژه‬ PCS7‫را‬‫به‬‫تصویر‬‫کشیده‬‫است‬.
 17. ‫مدرس‬:‫اکبری‬ ‫صادق‬ Tel. 09123182734 SIMATIC PCS7 Training, V02 PCS7 Getting Start ‫آموزش‬PCS7 P# 17 ‫پروژه‬(Project)‫یک‬‫پروژه‬‫در‬SIMATIC Manager‫متشکل‬‫از‬‫تعریف‬‫ساختاری‬‫از‬‫اشیاء‬‫پروژه‬‫مانند‬‫‌های‬‫ه‬‫ایستگا‬ ‫اتوماسیون‬(AS)،‫‌های‬‫ک‬‫بال‬،‫‌نویسی‬‫ه‬‫برنام‬‫‌های‬‫ه‬‫ایستگا‬OS‫و‬‫‌های‬‫ه‬‫کتابخان‬‫پروژه‬‫‌باشد‬‫ی‬‫م‬. ‫انواع‬Project‫در‬‫محیط‬‫برنامه‬‫مدیریت‬‫سیماتیک‬‫سه‬‫نوع‬‫پروژه‬‫‌توان‬‫ی‬‫م‬‫ایجاد‬‫کرد‬.‫که‬‫‌انداز‬‫ت‬‫عبار‬:  Single Project  Libraries  Multiproject
 18. ‫مدرس‬:‫اکبری‬ ‫صادق‬ Tel. 09123182734 SIMATIC PCS7 Training, V02 PCS7 Getting Start ‫آموزش‬PCS7 P# 18 Multiproject‫نوع‬‫جدیدی‬‫از‬‌‫ه‬‫پروژ‬‫در‬‫مدیریت‬‫سیماتیک‬‫‌باشد‬‫ی‬‫م‬.‫به‬‫طوری‬‫که‬‫‌های‬‫ه‬‫پروژ‬PCS7‫ایجاد‬‫شده‬‫با‬ ‫ویزارد‬‫از‬‫نوع‬multiproject‫‌باشد‬‫ی‬‫م‬. ‫یک‬multiproject‫شامل‬‫حداقل‬‫یک‬single project‫و‬‫یک‬‫کتابخانه‬‫است‬.‫این‬،‫کتابخانه‬‫با‬‫نام‬MDL (Master Data Library)‫شناخته‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬. ‫هنگام‬‫ایجاد‬‫یک‬‫پروژه‬‫جدید‬‫با‬‫ویزارد‬New Project‫یک‬‫پروژه‬‫از‬‫نوع‬multiproject‫به‬‫طور‬‫خودکار‬ ‫ایجاد‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬.‫این‬‫پروژه‬‫همیشه‬‫شامل‬‫یک‬‫کتابخانه‬MDL‫با‬‫‌های‬‫ه‬‫پوش‬‫سطوح‬‫فرایندی‬‫که‬‫شامل‬ ‫اشیاء‬processtag types‫و‬model،‫‌باشد‬‫ی‬‫م‬‫است‬. ‫در‬‫صورتی‬‫که‬‫یک‬‫پروژه‬‫با‬‫ویزارد‬‫ایجاد‬،‫نشود‬‫‌توان‬‫ی‬‫م‬‫یک‬‫کتابخانه‬‫به‬multiproject‫اضافه‬‫کرد‬.‫این‬ ‫کتابخانه‬‫پس‬‫از‬‫اضافه‬‫شدن‬‫به‬multiproject‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬‫به‬MDL‫تبدیل‬‫شود‬.
 19. ‫مدرس‬:‫اکبری‬ ‫صادق‬ Tel. 09123182734 SIMATIC PCS7 Training, V02 PCS7 Getting Start ‫آموزش‬PCS7 P# 19 PCS7 Wizard‫در‬‫صورتی‬‫که‬‫ویزارد‬‫ایجاد‬‫پروژه‬‫در‬‫پنجره‬‫تنظیمات‬‫‌فرض‬‫ش‬‫پی‬‫به‬‫ایجاد‬‫پروژه‬‫از‬‫نوع‬PCS7‫تنظم‬ ‫شده‬‫باشد‬.‫نتیجه‬‫ویزارد‬‫منجر‬‫به‬‫ایجاد‬‫یک‬‫پروژه‬‫از‬‫نوع‬multiproject‫خواهد‬‫بود‬. ‫نکته‬‫برای‬‫ایجاد‬‫یک‬‫پروژه‬‫مبتنی‬‫بر‬PCS7‫بهتر‬‫است‬‫از‬‫ویزارد‬‫استفاده‬‫شود‬.‫در‬‫صورت‬‫عدم‬‫ظاهر‬‫نشدن‬ ‫ویزارد‬‫از‬‫منوی‬File‫مطابق‬‫شکل‬‫باال‬‫ویزارد‬‫را‬‫اجرا‬‫کنید‬. 1-‫با‬‫اجرای‬‫برنامه‬‫مدیریت‬،‫سیماتیک‬‫به‬‫طور‬‫پیش‬‫فرض‬‫پنجره‬‫شماره‬(2)‫ویزارد‬‫ایجاد‬‫پروژه‬ PCS7‫به‬‫صورت‬‫خودکار‬‫ظاهر‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬.‫به‬‫طوری‬‫که‬‫‌توان‬‫ی‬‫م‬‫ظاهر‬‫شدن‬‫خودکار‬‫پنجره‬‫ویزارد‬New Project‫را‬‫فعال‬‫یا‬‫غیرفعال‬‫از‬‫منوی‬Option > Customize‫کرد‬. 2-‫پنجره‬New Project wizard‫شما‬‫را‬‫گام‬‫به‬‫گام‬‫در‬‫زمان‬‫ایجاد‬‫یک‬‫پروژه‬‫جدید‬‫با‬‫تنظیمات‬‫پیش‬ ‫فرض‬‫پشتیبانی‬‫‌کند‬‫ی‬‫م‬. ‫بسته‬‫به‬‫تنظیمات‬‫پیش‬‫فرض‬‫ممکن‬‫است‬‫تنظیمات‬‫را‬‫قبول‬‫کرده‬‫و‬‫یا‬‫تنظیمات‬‫اض‬‫افی‬‫دیگری‬ ‫انجام‬‫دهید‬.‫ویزارد‬PCS7‫به‬‫طور‬‫خودکار‬‫اشیاء‬‫مختلفی‬‫را‬‫ایجاد‬‫‌کند‬‫ی‬‫م‬.‫برای‬‫یک‬،‫پروژه‬‫اشیاء‬‫زیر‬ ‫مهم‬‫است‬: ‫اشیاء‬‫‌افزاری‬‫ت‬‫سخ‬‫شامل‬‫‌های‬‫ه‬‫ایستگا‬‫اتوماسیون‬AS‫مانند‬SIMATIC 400‫یا‬‫‌های‬‫ه‬‫ایستگا‬ ‫کامپیوتری‬‫برای‬OS(SIMATIC PC station) ‫‌های‬‫ه‬‫پوش‬‫سطوح‬‫فرآیندی‬‫‌دهنده‬‫ش‬‫نمای‬‫سطوح‬‫‌مراتبی‬‫ه‬‫سلسل‬‫ساختار‬‫پلنت‬ ‫یک‬‫چارت‬CFC‫و‬‫یک‬‫چارت‬SFC ‫یک‬Picture‫برای‬‫هر‬‫پوشه‬‫سطوح‬‫فرآیندی‬ ‫یک‬‫کتابخانه‬MDL(masterdata library)
 20. ‫مدرس‬:‫اکبری‬ ‫صادق‬ Tel. 09123182734 SIMATIC PCS7 Training, V02 PCS7 Getting Start ‫آموزش‬PCS7 P# 20 Exercise Create a PCS 7 multiproject called DYE. It is to contain an AS-400, an OS as single-user system and a master data library. Use the PCS 7 project wizard to create the project. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Steps 1. Call the PCS 7 projectwizard 2. Select Multiproject 3. Select the CPU 4. Define the objectsyou want to create:  Numberof PH levels  AS objects: CFC, SFC charts  OS objects: PCS 7 OS as single-user,multi-user system (optionally redundant) 5. Assign name 6. Assign message number 7. Set languagefor display devices ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Procedure 1. Start the Wizard fromthe SIMATIC Managervia: File -> Wizard "New Project"... The wizard will display a numberof screenswhereyou need to makesettings/selections. Onceall the screenshavebeenfilled, a PCS 7 projectis created with the selected components. Screen 1(4) 2. Select the multiproject. The preview will show how the plant view and component view will look. They areupdated in additional screenswhich will open accordingto which settings are made.
 21. ‫مدرس‬:‫اکبری‬ ‫صادق‬ Tel. 09123182734 SIMATIC PCS7 Training, V02 PCS7 Getting Start ‫آموزش‬PCS7 P# 21 3. Select the type of CPU you areusing (see parts list for the AS/PLC). ‫انتخاب‬‫نوع‬AS‫سیستم‬‫کنترل‬PCS7‫فقط‬‫با‬AS400‫و‬‫آن‬‫هم‬‫با‬CPU414-3‫به‬‫باال‬‫قابل‬‫اجرا‬‫است‬. ‫رده‬CPU 412-3H‫‌ترین‬‫ن‬‫پایی‬‫رده‬‫از‬‫خانواده‬Redundant‫‌باشد‬‫ی‬‫م‬. ‫فهرست‬AS‫برای‬‫مشاهده‬‫فهرست‬‫‌های‬‫ه‬‫سامان‬‫اتوماسیون‬PCS7‫باکس‬‫مقابل‬CPU‫را‬‫‌کنیم‬‫ی‬‫بازم‬. ‫سامانه‬AS‫یک‬AS‫حداقل‬‫شامل‬‫اجزای‬‫‌افزاری‬‫ت‬‫سخ‬‫زیر‬‫‌باشد‬‫ی‬‫م‬:  Rack  Power Supply module  CPU  Network Adaptor  InternalDP&MPI port ‫شبکه‬PROFIBUS‫در‬‫پنجره‬‫ویزارد‬‫‌توان‬‫ی‬‫م‬‫تعداد‬‫کارت‬‫شبکه‬PROFIBUS-DP‫را‬‫در‬‫انتهای‬‫پنجره‬،‫که‬‫در‬‫رک‬AS‫قرار‬ ،‫‌گیرد‬‫ی‬‫م‬‫انتخاب‬‫کرد‬. ‫از‬‫این‬‫کارت‬‫برای‬‫اتصال‬slave‫‌های‬DP‫به‬DP-Master‫استفاده‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬.
 22. ‫مدرس‬:‫اکبری‬ ‫صادق‬ Tel. 09123182734 SIMATIC PCS7 Training, V02 PCS7 Getting Start ‫آموزش‬PCS7 P# 22 Screen 3(4)1-‫در‬‫این‬‫پنجره‬‫از‬‫ویزارد‬‫تعداد‬‫سطوح‬‫یا‬‫‌های‬‫ه‬‫پوش‬‫فرآیندی‬‫قابل‬‫ایجاد‬‫در‬Plant View‫را‬‫انتخاب‬ ‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬.‫در‬‫پنجره‬‫باال‬‫تعداد‬‫سطوح‬‫به‬4‫سطح‬‫تنظیم‬‫شده‬‫است‬. ‫نکته‬‫سطوح‬‫‌مراتبی‬‫ه‬‫سلسل‬‫پلنت‬(plant hierarchy)‫در‬‫ادامه‬‫تشریح‬‫خواهد‬‫شد‬. 2-‫با‬‫انتخاب‬‫تیک‬‫مربوط‬‫به‬CFC‫و‬SFC‫یک‬‫چارت‬‫در‬‫هر‬‫سطح‬‫ایجاد‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬. ‫همچنین‬‫از‬‫آن‬‫جایی‬‫که‬‫از‬‫یک‬‫سیستم‬‫کامپیوتری‬‫به‬‫عنوان‬‫ایستگاه‬OS‫و‬ES‫استفاده‬‫خواهیم‬‫کرد‬. ‫گزینه‬single-usersystem‫را‬‫برای‬PCS 7 OS‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬.
 23. ‫مدرس‬:‫اکبری‬ ‫صادق‬ Tel. 09123182734 SIMATIC PCS7 Training, V02 PCS7 Getting Start ‫آموزش‬PCS7 P# 23 Screen 4(4)‫در‬‫پنجره‬‫آخری‬،‫ویزارد‬‫محل‬‫ذخیره‬‫پروژه‬‫را‬‫مشخص‬‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬.
 24. ‫مدرس‬:‫اکبری‬ ‫صادق‬ Tel. 09123182734 SIMATIC PCS7 Training, V02 PCS7 Getting Start ‫آموزش‬PCS7 P# 24 ‫پنجره‬‫تنظیم‬‫شماره‬‫پیام‬‫پس‬‫از‬‫اتمام‬‫ایجاد‬‫پروژه‬‫توسط‬‫ویزارد‬‫کادر‬‫‌ای‬‫ه‬‫محاور‬«Message Number AssignmentSelection»‫از‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬.‫که‬‫در‬‫آن‬‫چک‬‫باکس‬«Assign unique messagenumbersCPU wide»‫به‬‫صورت‬‫‌فرض‬‫ش‬‫پی‬ ‫فعال‬‫شده‬‫است‬.‫این‬‫تنظیم‬‫‌فرض‬‫ش‬‫پی‬‫را‬‫قبول‬‫کرده‬‫و‬‫بر‬‫روی‬OK‫کلیک‬‫کنید‬. ‫نکته‬‫از‬‫دیدگاه‬‫‌های‬‫م‬‫سیست‬‫مانیتورینگ‬‫وقوع‬‫یک‬‫رخداد‬‫در‬‫سیستم‬‫کنترل‬‫مانند‬‫باال‬‫رفتن‬‫د‬‫مای‬‫یک‬ ‫متغییر‬‫فرآیندی‬‫از‬‫یک‬‫حد‬‫تعریف‬‫شده‬‫به‬‫عنوان‬‫یک‬‫پیام‬(Message)‫در‬‫زیرسیستم‬‫آرشیو‬‫پیام‬ ‫سیستم‬‫مانیتورینگ‬‫یا‬OS‫ذخیره‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬.‫به‬‫طوری‬‫که‬‫هر‬‫پیام‬‫در‬‫سیستم‬‫کنترل‬‫فرآیند‬‫با‬‫یک‬‫شماره‬ ‫منحصر‬‫به‬‫فرد‬‫شناخته‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬. ‫لذا‬‫‌هایی‬‫م‬‫پیا‬‫که‬‫در‬PCS7‫برای‬‫سیستم‬OS‫تولید‬‫‌شوند‬‫ی‬‫م‬.‫هرکدام‬‫دارای‬‫یک‬‫شماره‬‫‌باشند‬‫ی‬‫م‬. ‫گزینه‬‫اول‬‫اگر‬‫گزینه‬‫اول‬‫انتخاب‬‫شود‬.‫شماره‬‫‌ها‬‫م‬‫پیا‬‫برای‬‫هر‬CPU‫در‬‫میان‬‫چند‬AS‫منحصربفرد‬‫خواهد‬‫بود‬. ‫گزینه‬‫دوم‬‫اگر‬‫گزینه‬‫دوم‬‫انتخاب‬‫شود‬.‫و‬‫پروژه‬‫شامل‬‫چندین‬‫سیستم‬‫اتوماسیون‬AS،‫باشد‬‫شماره‬‫‌ها‬‫م‬‫پیا‬‫برای‬ ‫کل‬‫پروژه‬‫تولید‬‫خواهد‬‫شد‬‫و‬‫لذا‬‫این‬‫‌ها‬‫ه‬‫شمار‬‫در‬‫سطح‬‫کل‬‫پروژ‬‫منحصربفرد‬‫خواهد‬‫بود‬. ‫این‬‫شماره‬‫‌ها‬‫م‬‫پیا‬‫در‬‫محیط‬Alarm logging‫سیستم‬OS‫توسط‬‫کاربر‬‫قابل‬‫مشاهده‬‫‌باشد‬‫ی‬‫م‬. Options‫در‬‫صورتی‬‫که‬‫بخواهیم‬‫نحوه‬‫تولید‬‫شماره‬‫پیام‬‫برای‬‫یک‬‫از‬‫سه‬‫گزینه‬‫باال‬‫فیکس‬‫شود‬‫و‬‫در‬‫هنگام‬ ‫ایجاد‬‫پروژه‬‫جدید‬‫ظاهر‬،‫نشود‬‫‌توان‬‫ی‬‫م‬‫با‬‫کلیک‬‫روی‬Options‫پایین‬‫پنجره‬‫تنظیم‬‫دلخواه‬‫را‬‫انجام‬ ‫داد‬.
 25. ‫مدرس‬:‫اکبری‬ ‫صادق‬ Tel. 09123182734 SIMATIC PCS7 Training, V02 PCS7 Getting Start ‫آموزش‬PCS7 P# 25 ‫پس‬‫از‬‫تکمیل‬‫مراحل‬‫ویزارد‬‫ایجاد‬‫پروژه‬‫در‬‫محیط‬SIMATIC Manager‫دو‬‫پنجره‬‫با‬‫عناوین‬ Component View‫و‬Plant View‫باز‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬.‫این‬‫دو‬‫پنجره‬‫را‬‫‌توان‬‫ی‬‫م‬‫از‬‫منوی‬Windows> Arrange ‫مرتب‬‫کرد‬. ‫ساختار‬PHPlant hierarchy-‫در‬‫برنامه‬‫مدیریت‬‫سیماتیک‬‫اجزای‬‫پروژه‬‫به‬‫صورت‬‫ساختار‬‫درختی‬‫اکسپل‬‫ورر‬ ‫ویندوز‬‫نمایش‬‌‫ه‬‫داد‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬.‫یک‬Multiproject‫شامل‬‫یک‬‫یا‬‫چند‬single project‫و‬‫همچنین‬‫یک‬‫یا‬ ‫چند‬‫ایستگاه‬‫کامپیوتری‬OS‫‌باشد‬‫ی‬‫م‬.‫در‬‫محیط‬‫در‬‫برنامه‬‫مدیریت‬‫سیماتیک‬‫اجزای‬‫پروژه‬‫به‬‫سه‬ ‫روش‬‫مختلف‬ComponentView،Plant View‫و‬Process Object View‫قابل‬‫نمایش‬‫است‬ ‫در‬‫محیط‬Component view‫هر‬Single project‫شامل‬‫یک‬‫یا‬‫چد‬‫ایستگاه‬AS‫بوده‬‫و‬‫هر‬‫ایستگاه‬AS ‫شامل‬‫یک‬CPU‫‌باشد‬‫ی‬‫م‬.‫از‬‫آن‬‫جایی‬‫که‬‫‌های‬‫ه‬‫برنام‬‫کاربر‬‫که‬‫شامل‬‫‌های‬‫ک‬‫بال‬‫برنامه‬‫بوده‬‫و‬‫در‬ ‫درون‬CPU‫اجرا‬،‫‌شوند‬‫ی‬‫م‬‫در‬‫زیر‬‫مجموعه‬CPU‫یک‬‫پوشه‬S7 Programs‫وجود‬‫دارد‬.‫که‬‫دارای‬‫سه‬ ‫پوشه‬Blocks،Charts‫و‬Source‫‌باشد‬‫ی‬‫م‬. Blocks‫داخل‬‫پوشه‬Blocks‫تایپ‬‫فانکش‬(FC)‫یا‬‫‌های‬‫ک‬‫‌بال‬‫ن‬‫فانکش‬(FB)‫استفاده‬‫شده‬‫در‬‫‌های‬‫ت‬‫چار‬CFC ‫مانند‬‫بالک‬‫کنترل‬‫موتور‬‫و‬‫ولو‬(FB73,FB66)‫قرار‬‫‌گیرد‬‫ی‬‫م‬. Charts‫پوشه‬‫چارت‬‫نیز‬‫حاوی‬‫‌های‬‫ت‬‫چار‬CFC‫و‬SFC‫ایجاد‬‫شده‬‫در‬‫سطوح‬‫فرآیندی‬‫‌مراتب‬‫ه‬‫سلسل‬‫پلنت‬ ‫‌باشد‬‫ی‬‫م‬. Source‫پوشه‬Source‫نیز‬‫حاوی‬‫سورس‬‫‌های‬‫ل‬‫فای‬‫طراحی‬‫‌های‬‫ک‬‫بال‬FC‫و‬‫‌بالک‬‫ن‬‫فانکش‬FB‫به‬‫زبان‬SCL ‫‌باشد‬‫ی‬‫م‬. ‫نکته‬‫در‬‫صورت‬‫بسته‬‫شدن‬‫پروژه‬PCS7‫که‬‫به‬‫صورت‬‫ویزارد‬‫ایجاد‬‫شده‬،‫است‬‫برای‬‫باز‬‫کردن‬‫مجدد‬ ‫آن‬‫در‬‫محیط‬SIMATIC Manager‫بایستی‬‫آن‬‫را‬‫به‬‫صورت‬Multiproject‫باز‬‫کرد‬.‫برای‬‫این‬‫کار‬‫بایستی‬ ‫از‬‫سربرگ‬Multiproject‫در‬‫پنجره‬open Project‫استفاده‬‫کرد‬.‫اگر‬‫به‬‫اشتباه‬‫به‬‫صورت‬Single Project ‫بازشود‬.‫اجزاء‬‫پروژه‬‫و‬‫به‬‫خصوص‬‫کتابخانه‬‫پروژه‬‫یا‬MDL‫به‬‫درستی‬‫نمایش‬‫داده‬‫نخواهد‬‫شد‬.
 26. ‫مدرس‬:‫اکبری‬ ‫صادق‬ Tel. 09123182734 SIMATIC PCS7 Training, V02 PCS7 Getting Start ‫آموزش‬PCS7 P# 26
 27. ‫مدرس‬:‫اکبری‬ ‫صادق‬ Tel. 09123182734 SIMATIC PCS7 Training, V02 PCS7 Getting Start ‫آموزش‬PCS7 P# 27 Plant hierarchy‫سلسله‬‫مراتب‬‫ایجاد‬‫شده‬‫در‬Plant View‫که‬‫به‬‫اختصار‬PH‫خوانده‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬.‫آینه‬‫ساختار‬‫سلسله‬ ‫مراتبی‬‫موجود‬‫در‬‫پلنت‬‫‌باشد‬‫ی‬‫م‬. ،‫پلنت‬،‫واحد‬‫تابع‬‫و‬‫غیره‬ PH‫امکان‬‫انجام‬‫بسیاری‬‫از‬‫تنظیمات‬‫مختلف‬‫را‬‫فراهم‬‫‌کند‬‫ی‬‫م‬.‫که‬‫مهم‬‫ترین‬‫آنها‬‫در‬‫در‬‫زیر‬‫توضیح‬ ‫داده‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬. ‫تعداد‬‫سطوح‬‫سلسله‬‫مراتب‬ ‫تعریف‬‫تعداد‬‫سطوح‬‫سلسله‬‫مراتبی‬PH‫متاثر‬‫از‬‫ساختار‬‫واقعی‬‫پلنت‬‫‌باشد‬‫ی‬‫م‬.‫به‬‫عنوان‬‫یک‬‫قاعد‬‫ه‬ ،‫کلی‬‫هر‬‫چه‬‫ساختار‬‫پلنت‬‫واقعی‬‫‌تر‬‫ه‬‫پیچید‬،‫باشد‬‫تعداد‬‫سطوح‬‫سلسله‬‫مراتبی‬‫که‬‫بر‬‫ای‬‫انعکاس‬ ‫ساختار‬‫پلنت‬‫نیاز‬‫خواهید‬‫داشت‬‫باالتر‬‫خواهد‬‫بود‬. ‫موقع‬‫کار‬‫با‬،‫ویزارد‬‫‌های‬‫ه‬‫پوش‬‫سلسله‬‫مراتبی‬‫با‬‫نام‬‫پیش‬‫فرض‬‫ایجاد‬‫‌شوند‬‫ی‬‫م‬. ‫تصاویر‬‫فرآیند‬‫در‬‫یک‬‫سلسله‬‫مراتب‬‫خاصی‬‫چیده‬‫‌شوند‬‫ی‬‫م‬.‫این‬‫کار‬‫امکان‬‫تغییر‬Overview Picture‫به‬ ‫یک‬‫تصویر‬‫سطح‬‫‌تر‬‫ن‬‫پایی‬‫که‬‫تنها‬‫بخشی‬‫از‬Overview Picture‫است‬‫ولی‬‫با‬‫جزئیات‬‫بیشتر‬،‫‌باشد‬‫ی‬‫م‬ ‫را‬‫فراهم‬‫‌کند‬‫ی‬‫م‬.‫شما‬‫می‬‫توانید‬‫ساختار‬‫درخت‬‫تصاویر‬‫فرایند‬‫را‬‫از‬‫سلسله‬‫مراتب‬‫پلنت‬‫استخراج‬ ‫کنید‬.‫به‬‫طوری‬‫که‬‫آنها‬‫با‬‫سلسله‬‫مراتب‬‫پلنت‬‫مطابقت‬‫خواهند‬‫داشت‬.
 28. ‫مدرس‬:‫اکبری‬ ‫صادق‬ Tel. 09123182734 SIMATIC PCS7 Training, V02 PCS7 Getting Start ‫آموزش‬PCS7 P# 28 ‫انواع‬‫نمایش‬‫اشیاء‬‫پروژه‬ ‫پنجره‬SIMATIC Manager‫سه‬‫نوع‬‫نمایش‬(View)‫متفاوت‬‫از‬‫اجزای‬‫پروژه‬‫را‬‫فراهم‬‫می‬‫کند‬. ‫یکی‬‫از‬‫‌های‬‫ی‬‫ویژگ‬‫مهم‬‫این‬‫‌ها‬‫ش‬‫نمای‬‫این‬‫است‬‫که‬‫اشیاء‬‫موجود‬‫در‬‫آنها‬‫در‬‫واقعیت‬‫یکی‬‫‌باش‬‫ی‬‫م‬،‫د‬ ‫اما‬‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬‫در‬‫‌های‬‫ب‬‫قال‬‫مختلف‬‫نمایش‬‫داده‬‫شود‬.‫ساختار‬‫نمایش‬‫هر‬viewً‫ا‬‫اساس‬‫یکسان‬‫‌باشد‬‫ی‬‫م‬. ‫در‬‫سمت‬‫چپ‬‫ساختار‬‫درختی‬‫قرار‬‫دارد‬‫و‬‫در‬‫پنجره‬‫سمت‬‫راست‬‫پنجره‬‫جزئیات‬‫‌باشد‬‫ی‬‫م‬.‫هر‬view ‫بسته‬‫به‬‫کاری‬‫که‬‫در‬‫حال‬‫انجام‬،‫است‬‫مزایای‬‫خاص‬‫خود‬‫را‬‫دارد‬. Componentview‫این‬‫نمایش‬‫از‬‫اجزای‬،‫پروژه‬‫نشان‬‫دهنده‬‫محل‬‫حافظه‬‫فیزیکی‬‫اشیا‬‫‌باشد‬‫ی‬‫م‬.‫برای‬‫مثال‬‫ایس‬‫‌های‬‫ه‬‫تگا‬ AS،‫تعداد‬CPU،‫‌های‬‫ت‬‫چار‬‫برنامه‬CFC‫و‬SFC‫و‬‫‌ها‬‫ک‬‫بال‬.‫به‬‫عبارت‬‫دیگر‬‫این‬‫نوع‬‫نمایش‬‫از‬‫پروژه‬ ‫برای‬‫پیکربندی‬‫‌افزار‬‫ت‬‫سخ‬‫و‬‫شبکه‬‫استفاده‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬.‫در‬‫این‬View‫‌توانید‬‫ی‬‫م‬‫ببینید‬‫که‬‫چه‬‫‌ها‬‫ک‬‫بال‬‫و‬ ‫‌هایی‬‫ت‬‫چار‬‫به‬‫کدام‬PLC‫متعلق‬‫‌باشد‬‫ی‬‫م‬. Plant view‫این‬View‫که‬‫برای‬‫‌نویسی‬‫ه‬‫برنام‬‫کنترل‬‫در‬‫سطوح‬‫فرآیندی‬‫تعریف‬‫شده‬‫برای‬‫پروژه‬‫است‬‫فاده‬،‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫ساختار‬‫سلسله‬‫مراتبی‬‫پلنت‬‫را‬‫به‬‫صورت‬‫‌های‬‫ه‬‫پوش‬‫فرآیندی‬‫به‬‫تصویر‬‫‌کشد‬‫ی‬‫م‬.‫در‬‫ا‬‫ین‬‫نوع‬‫نمایش‬ ‫‌توانید‬‫ی‬‫م‬‫پلنت‬‫را‬‫به‬‫‌ها‬‫ش‬‫بخ‬‫یا‬‫‌هایی‬‫د‬‫واح‬‫تقسیم‬‫کرده‬‫و‬‫‌ها‬‫ت‬‫چار‬‫و‬‫تصاویر‬‫فرآیندی‬‫که‬‫به‬‫آن‬ ‫بخش‬‫از‬‫پلنت‬‫یا‬‫فرآیند‬‫متعلق‬‫‌باشد‬‫ی‬‫م‬‫را‬‫مشاهده‬‫کنید‬. ‫اجزای‬‫‌نویسی‬‫ه‬‫برنام‬CFC‫و‬SFC‫در‬‫هر‬‫دو‬‫پنجره‬‫وجود‬‫دارد‬.‫ولی‬‫بهتر‬‫است‬.‫که‬‫این‬‫اجزاء‬‫در‬Plant View‫ایجاد‬‫شود‬. ‫نکته‬‫در‬‫استفاده‬‫از‬‫‌افزار‬‫م‬‫نر‬Step 7‫برای‬‫‌سازی‬‫ه‬‫پیاد‬‫‌های‬‫ه‬‫پروژ‬PLC،‫در‬‫واقع‬‫محیط‬Simatic manager‫به‬ ‫صورت‬Component view‫تنظیم‬‫شده‬‫است‬‫و‬‫برای‬‫‌نویسی‬‫ه‬‫برنام‬‫الجیک‬‫کنترل‬‫از‬‫این‬View‫استفاده‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ Processobject view‫این‬View‫جزئیات‬‫تک‬‫تک‬‫اشیاء‬plant View‫را‬‫نشان‬‫‌دهد‬‫ی‬‫م‬.‫این‬View‫در‬‫مواقعی‬‫که‬‫به‬‫پارامترهای‬ ‫مشابه‬‫از‬‫چندین‬‫شئ‬‫مقدار‬‫تخصیص‬‫داده‬،‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫مفید‬‫‌باشد‬‫ی‬‫م‬.
 29. ‫مدرس‬:‫اکبری‬ ‫صادق‬ Tel. 09123182734 SIMATIC PCS7 Training, V02 PCS7 Getting Start ‫آموزش‬PCS7 P# 29 ‫انتخاب‬‫یک‬View‫مسیر‬‫انتخاب‬‫انواع‬View‫به‬‫صورت‬‫زیر‬‫‌باشد‬‫ی‬‫م‬. ‫از‬‫پنجره‬Simatic Manager‫و‬‫منوی‬View >‫به‬‫‌های‬‫ه‬‫گزین‬‫زیر‬‫را‬‫برای‬‫تعیین‬View‫انتخاب‬ ‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬ –Plant View –ComponentView –Process Object View
 30. ‫مدرس‬:‫اکبری‬ ‫صادق‬ Tel. 09123182734 SIMATIC PCS7 Training, V02 PCS7 Getting Start ‫آموزش‬PCS7 P# 30 Plant view‫این‬View‫انعکاسی‬‫از‬‫ساختار‬‫درختی‬‫سطوح‬‫و‬‫‌های‬‫د‬‫واح‬‫مختلف‬‫پلنت‬‫‌باشد‬‫ی‬‫م‬.‫به‬‫عبارت‬‫دی‬‫گر‬ ‫یک‬‫پروژه‬‫را‬‫از‬‫دیدگاه‬‫سطوح‬‫سلسله‬‫مراتبی‬‫پلنت‬‫نشان‬‫‌دهد‬‫ی‬‫م‬.‫که‬‫یک‬‫نمایش‬‫منطقی‬‫از‬‫سلسله‬ ‫مراتب‬‫واقعی‬‫پلنت‬‫‌باشد‬‫ی‬‫م‬.‫تعداد‬‫این‬‫سطوح‬‫متناسب‬‫با‬‫عددی‬‫است‬‫که‬‫در‬‫هنگام‬‫ایجاد‬‫پ‬‫روژه‬‫با‬ ‫ویزارد‬‫برای‬Plant hierarchy‫انتخاب‬‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬.‫در‬‫نسخه‬8‫‌افزار‬‫م‬‫نر‬PCS7،‫یک‬‫پروژه‬‫تا‬8‫سطح‬ ‌‫ه‬‫سلسل‬‫مراتبی‬‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬‫پوشه‬‫فرآیندی‬‫داشته‬‫باشد‬.‫در‬plant view‫اشیاء‬‫زیر‬‫قابل‬‫درج‬‫‌باشد‬‫ی‬‫م‬.  Hierarchy folder  CFC  SFC  Picture  Report  Additional document(Text, Write, Word, and Excel documents) ‫اسامی‬‫سطوح‬‫فرآیندی‬‫‌های‬‫ه‬‫پوش‬‫فرآیندی‬‫که‬‫در‬‫طول‬‫ویزارد‬‫ایجاد‬‫پروژه‬‫ایجاد‬‫‌اند‬‫ه‬‫شد‬‫دارای‬‫اسامی‬‫‌فرض‬‫ش‬‫پی‬‫مانند‬ Process cell‫و‬Unit‫و‬Device‫هستند‬‫و‬‫بایستی‬‫به‬‫اسامی‬‫قابل‬‫مفهوم‬‫و‬‫مطابق‬‫با‬‫اسامی‬‫‌ه‬‫ش‬‫بخ‬‫ای‬ ‫مختلف‬‫فرایندی‬‫پلنت‬‫واقعی‬‫تغییر‬‫یابند‬. ‫به‬‫عنوان‬‫مثال‬‫در‬‫شکل‬‫باال‬‫نام‬Process cell‫به‬Plant1،Unit‫به‬Unit1‫و‬‫نام‬Device‫به‬valve1‫تغییر‬‫یافته‬ ‫است‬.‫برای‬‫تغییر‬‫نام‬‫هر‬‫سطح‬‫‌توان‬‫ی‬‫م‬‫با‬‫راست‬‫کلیک‬‫روی‬‫هر‬‫پوشه‬‫و‬‫انتخاب‬object properties‫در‬ ‫پنجره‬‫ظاهر‬‫شده‬‫انجام‬‫داد‬. ‫نکته‬‫اگر‬‫‌ها‬‫ت‬‫چار‬‫را‬‫در‬Plant View‫ایجاد‬،‫کنید‬‫در‬Component view‫نیز‬‫مشاهده‬‫‌شوند‬‫ی‬‫م‬.‫ولی‬‫بر‬‫عکس‬ ‫اگر‬‫‌ها‬‫ت‬‫چار‬‫در‬Component View‫ایجاد‬،‫شوند‬‫در‬Plant view‫دیده‬‫نخواهد‬‫شد‬.‫مگر‬‫این‬‫که‬‫به‬ ‫صورت‬‫دستی‬‫انتقال‬‫یا‬‫کپی‬‫شوند‬.‫در‬‫عمل‬‫این‬‫اشیاء‬‫تنها‬‫باید‬‫در‬Plant View‫ایجاد‬‫شوند‬.
 31. ‫مدرس‬:‫اکبری‬ ‫صادق‬ Tel. 09123182734 SIMATIC PCS7 Training, V02 PCS7 Getting Start ‫آموزش‬PCS7 P# 31 ‫نکته‬‫موقع‬‫ایجاد‬‫‌های‬‫ه‬‫پوش‬‫‌مراتب‬‫ه‬‫سلسل‬‫پلنت‬‫در‬،‫پروژه‬‫به‬‫طور‬‫خودکار‬‫توسط‬‫سیستم‬PCS7‫به‬‫آنها‬ ‫یک‬‫نام‬‫پیش‬‫فرض‬‫اختصاص‬‫داده‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬. Plant View‫اگر‬‫در‬‫پنجره‬Plant View‫هر‬‫یک‬‫از‬‫سطوح‬‫فرایندی‬‫را‬‫انتخاب‬،‫کنیم‬‫در‬‫پنجره‬‫جزئیات‬‫واقع‬‫در‬ ‫سمت‬،‫راست‬‫اجزای‬‫‌کنترلی‬‫ه‬‫برنام‬‫مانند‬‫‌های‬‫ت‬‫چار‬CFC‫و‬SFC‫تعریف‬‫شده‬‫برای‬‫آن‬‫سطح‬‫نمایش‬ ‫داده‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬. ‫برای‬‫هر‬‫سطح‬‫‌توان‬‫ی‬‫م‬‫یک‬‫تصویر‬(Picture)‫تعریف‬‫کرد‬.‫به‬‫طوری‬‫که‬‫این‬‫تصویر‬‫در‬ ‫سیستم‬OS‫در‬‫سطح‬‫مربوطه‬‫نمایش‬‫داده‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬.‫اسامی‬‫‌فرض‬‫ش‬‫پی‬Picture‫ها‬‫بهتر‬‫است‬‫با‬ ‫اسامی‬‫مرتبط‬‫در‬‫‌های‬‫ه‬‫نقش‬P&ID‫جایگزین‬‫شود‬. ‫در‬‫هر‬‫سطح‬‫بیش‬‫از‬‫یک‬‫تصویر‬‫نمی‬‫توان‬‫ایجاد‬‫کرد‬. Insert Picture‫برای‬‫ایجاد‬‫یک‬‫تصویر‬‫در‬‫هر‬‫سطح‬،‫فرایندی‬‫بر‬‫روی‬‫سطح‬‫مورد‬‫نظر‬‫راست‬‫کلیک‬‫کرده‬‫و‬‫ا‬‫ز‬ ‫گزینه‬Insert NewObject‫و‬‫سپس‬Picture‫استفاده‬‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬. Report‫شئی‬‫است‬‫که‬‫پس‬‫از‬‫درج‬‫در‬‫محیط‬Simatic،‫در‬‫سیستم‬OS‫ایجاد‬‫و‬‫قرار‬‫‌گیرد‬‫ی‬‫م‬.‫این‬‫شئ‬‫ابزاری‬ ‫برای‬‫تهیه‬‫گزارش‬‫‌باشد‬‫ی‬‫م‬. CFC&SFC‫‌های‬‫ت‬‫چار‬‫‌نویسی‬‫ه‬‫برنام‬‫به‬‫صورت‬‫‌فرض‬‫ش‬‫پی‬‫در‬‫ویزارد‬PCS7‫در‬‫آخرین‬‫سطح‬‫ایجاد‬‫‌شوند‬‫ی‬‫م‬. ‫این‬‫به‬‫این‬‫خاطر‬‫است‬‫که‬ً‫ال‬‫معمو‬‫الجیک‬‫کنترلی‬‫بیشتر‬‫برای‬‫تجهیزات‬‫فرایندی‬‫مانند‬‫م‬‫وتور‬‫یا‬‫پمپ‬ ‫یا‬‫کنترل‬‫ولو‬‫نوشته‬،‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫و‬‫از‬‫آن‬‫جایی‬‫که‬‫سطح‬‫آخر‬‫در‬‫نمایش‬‫‌مراتبی‬‫ه‬‫سلسل‬PH‫مربوط‬‫به‬ ‫سطح‬Device،‫است‬‫به‬‫صورت‬‫‌فرض‬‫ش‬‫پی‬‫‌ها‬‫ت‬‫چار‬‫در‬‫این‬‫سطح‬‫ایجاد‬‫‌گردد‬‫ی‬‫م‬.‫ولی‬‫اگر‬‫نیاز‬‫با‬‫شد‬ ‫که‬‫بخشی‬‫از‬‫الجیک‬‫کنترلی‬‫در‬‫سطح‬‫باالتر‬‫نوشته‬،‫شود‬‫‌توان‬‫ی‬‫م‬‫در‬‫سطوح‬‫باالتر‬‫نی‬‫ز‬‫چارت‬CFC ‫ایجاد‬‫کرد‬. ‫ایجاد‬‫پوشه‬‫فرایندی‬‫‌توان‬‫ی‬‫م‬‫سطوح‬‫و‬‫یا‬‫‌های‬‫ه‬‫پوش‬‫فرایندی‬‫جدیدی‬‫را‬‫پس‬‫از‬‫اتمام‬‫ویزارد‬‫ایجاد‬،‫پروژه‬‫ایجاد‬‫کرد‬‫ه‬‫و‬ ‫تعداد‬‫آنها‬‫را‬‫تغییر‬‫داد‬.‫برای‬‫این‬‫کار‬‫بر‬‫روی‬‫هر‬‫سطح‬‫راست‬‫کلیک‬‫کرده‬‫و‬‫مطابق‬‫شکل‬‫ب‬‫اال‬‫یک‬ ‫پوشه‬hierarchy‫در‬‫زیر‬‫مجموعه‬‫آن‬‫سطح‬‫ایجاد‬‫کرد‬. ‫این‬‫سطح‬‫خالی‬‫بوده‬‫و‬‫بایستی‬‫به‬‫صورت‬‫دستی‬‫در‬‫صورت‬‫لزوم‬‫‌های‬‫ت‬‫چار‬CFC‫و‬SFC‫و‬ ‫همچنین‬Picture‫مربوطه‬‫درج‬‫شود‬.‫این‬‫سطح‬‫به‬‫صورت‬‫اتوماتیک‬‫به‬‫صورت‬‫‌بری‬‫ث‬‫ار‬‫و‬‫مطابق‬ ‫سطح‬‫باالترش‬‫به‬AS‫و‬OS‫موردنظر‬‫تخصیص‬‫داده‬‫شده‬‫است‬.
 32. ‫مدرس‬:‫اکبری‬ ‫صادق‬ Tel. 09123182734 SIMATIC PCS7 Training, V02 PCS7 Getting Start ‫آموزش‬PCS7 P# 32 AS Assignment‫فرض‬‫کنید‬‫که‬‫یک‬‫پلنت‬‫فرایندی‬‫از‬‫دو‬‫واحد‬‫تولیدی‬Unit1‫و‬Unit2‫تشکیل‬‫شده‬‫است‬.‫همچنین‬ ‫قرار‬‫است‬‫که‬‫این‬‫دو‬‫واحد‬‫را‬‫دو‬‫سیستم‬‫اتوماسیون‬‫جداگانه‬AS1‫و‬AS2‫کنترل‬‫کند‬.‫لذا‬‫‌ای‬‫ه‬‫برنام‬‫که‬ ‫در‬Plant view‫در‬‫‌های‬‫ه‬‫پوش‬‫سطوح‬‫فرایندی‬‫به‬‫کمک‬‫اجزای‬‫سیستم‬‫اتوماسیون‬‫مانند‬CFC‫و‬SFS‫و‬ ‫اجزای‬OS‫مانند‬Picture‫نوشته‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬.‫بایستی‬‫مشخص‬‫شود‬‫که‬‫برنامه‬‫کنترلی‬‫پس‬‫از‬‫کامپ‬‫ایل‬‫و‬ ‫دانلود‬‫توسط‬‫کدام‬AS‫اجرا‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬.‫برای‬‫این‬‫کار‬‫‌ها‬‫ه‬‫پوش‬‫را‬‫در‬Plant view‫بایستی‬‫به‬AS‫موردنظر‬ ‫تخصیص‬‫یا‬Assign‫کرد‬. ‫برای‬‫انجام‬‫این‬‫کار‬‫با‬‫راست‬‫کلیک‬‫روی‬‫هر‬‫پوشه‬‫و‬‫انتخاب‬Object Properties‫از‬‫سربرگ‬AS-OS Assignment‫استفاده‬‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬. ‫در‬‫بخش‬Assigned AS،‫سیستم‬AS‫را‬‫انتخاب‬‫و‬‫در‬‫بخش‬Assigned OS‫در‬‫پایین‬‫پنجره‬،‫مذکور‬ ‫سیستم‬OS‫ای‬‫که‬‫قرار‬‫است‬‫تصاویر‬‫فرآیندی‬(Pictures)‫مربوط‬‫به‬‫این‬‫واحد‬‫در‬‫آن‬‫نمایش‬‫داده‬‫شود‬ ‫را‬‫انتخاب‬‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬.‫اگر‬‫در‬‫یک‬‫پروژه‬‫بیش‬‫از‬‫یک‬‫ایستگاه‬OS‫اضافه‬،‫شود‬‫فهرست‬OS‫ها‬‫در‬‫این‬ ‫قسمت‬‫نمایش‬‫داده‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬.‫لذا‬‫با‬‫انتخاب‬‫یک‬OS‫‌توان‬‫ی‬‫م‬‫تصاویر‬‫و‬‫اشیاء‬‫گرافیکی‬‫یک‬‫سطح‬‫را‬ ‫به‬‫یک‬OS‫موردنظر‬‫‌توان‬‫ی‬‫م‬‫تخصیص‬‫داد‬.‫تا‬‫در‬‫هنگام‬‫کامپایل‬‫پروژه‬‫این‬‫اشیاء‬‫در‬‫آن‬OS‫ایجاد‬‫و‬ ‫نمایش‬‫داده‬‫شوند‬. ‫نکته‬1-‫اگر‬‫یکی‬‫از‬‫سطوح‬‫فرآیندی‬‫به‬AS‫متصل‬،‫نباشد‬‫قابلیت‬‫یکپارچگی‬‫بین‬AS‫و‬OS(AS-OS Integration)‫از‬‫دست‬‫‌رود‬‫ی‬‫م‬.‫به‬‫این‬‫معنی‬‫که‬‫ارتباط‬‫بین‬‫برنامه‬‫کنترل‬‫و‬OS‫قطع‬‫شده‬‫و‬‫در‬‫هنگام‬ ‫کامپایل‬‫برنامه‬،‫کنترل‬object‫هایی‬‫مثل‬‫تگ‬‫و‬block icon‫برای‬‫بلوک‬‫‌های‬‫ه‬‫برنام‬‫دارای‬‫قابلیت‬ ‫مانیتورینگ‬‫در‬OS‫تولید‬‫نخواهد‬‫شد‬ 2-‫در‬‫صورتی‬‫که‬‫در‬‫یک‬‫پروژه‬‫از‬‫چند‬AS‫و‬OS‫استفاده‬‫شده‬،‫باشد‬‫از‬‫طریق‬‫پنجره‬‫شکل‬(1)‫و‬‫یا‬ ‫مطابق‬‫شکل‬(2‌)‫‌توان‬‫ی‬‫م‬AS‫و‬OS‫دلخواه‬‫را‬‫برای‬‫یک‬‫سطح‬‫فرآیندی‬‫اختصاص‬‫داد‬. New Top Level‫با‬‫انتخاب‬‫نام‬‫پروژه‬‫و‬‫راست‬‫کلیک‬‫بر‬‫روی‬‫آن‬‫و‬‫انتخاب‬Insert new object > Hierarchy folder‫یک‬ ‫سطح‬‫به‬‫موازات‬‫سطح‬‫اول‬‫به‬‫عنوان‬Top Level‫ایجاد‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬.‫در‬‫این‬‫حالت‬‫برای‬‫سطح‬Top Level ‫ایجاد‬‫شده‬،‫جدید‬‫هیچ‬AS‫یا‬OS‫اختصاص‬‫داده‬‫نشده‬‫است‬‫و‬‫این‬‫کار‬‫بایستی‬‫به‬‫صئرت‬‫دستی‬‫انجا‬ ‫شود‬.
 33. ‫مدرس‬:‫اکبری‬ ‫صادق‬ Tel. 09123182734 SIMATIC PCS7 Training, V02 PCS7 Getting Start ‫آموزش‬PCS7 P# 33 Hierarchy Folder‫‌های‬‫ت‬‫قابلی‬‫پنجره‬Plant View‫به‬‫صورت‬‫خالصه‬‫عبارت‬‫است‬‫از‬: ‫نمایش‬‫سطوح‬‫مختلف‬‫تعریف‬‫شده‬‫برای‬‫فرآیند‬‫و‬Diagnostic ‫مشاهده‬AS‫و‬OS‫اختصاص‬‫یافته‬‫برای‬‫هر‬‫سطح‬ ‫اختصاص‬‫یک‬‫سطح‬‫فرآیندی‬‫به‬‫یک‬AS‫و‬OS‫در‬‫‌های‬‫ه‬‫پروژ‬‫شامل‬‫چند‬AS‫وچند‬OS ‫سیستم‬MS‫حاوی‬‫امکانات‬‫‌یابی‬‫ب‬‫عی‬‫و‬‫تشخیص‬‫خطا‬‫‌باشد‬‫ی‬‫م‬. ‫در‬‫‌های‬‫ه‬‫پروژ‬‫بزرگ‬‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬‫مستقل‬‫از‬OS‫و‬‫با‬‫کاربران‬‫متفاوت‬‫باشد‬. ‫در‬‫‌های‬‫ه‬‫پروژ‬‫متوسط‬‫و‬‫کوچک‬‫سیستم‬OS‫و‬MS‫به‬‫صورت‬‫مشترک‬‫‌سازی‬‫ه‬‫پیاد‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬. ‫امکانات‬Diagnostic‫به‬‫صورت‬‫پیش‬‫فرض‬‫در‬Plant View‫فعال‬‫نیست‬.‫شرط‬‫فعال‬،‫شدن‬‫عدم‬‫وجود‬ ‫خطا‬‫در‬‫‌های‬‫ک‬‫بال‬‫درایور‬‫در‬‫زمان‬‫کامپایل‬CFC‫‌باشد‬‫ی‬‫م‬.
 34. ‫مدرس‬:‫اکبری‬ ‫صادق‬ Tel. 09123182734 SIMATIC PCS7 Training, V02 PCS7 Getting Start ‫آموزش‬PCS7 P# 34 ‫برای‬‫فعال‬‫کردن‬‫قابلیت‬MS‫در‬‫سیستم‬OS‫یعنی‬‫تولید‬‫صفحات‬Diagnostic‫در‬‫هنگام‬‫کامپایل‬. ‫قابلیت‬‫مربوطه‬‫را‬‫از‬‫مسیر‬‫زیر‬‫فعال‬‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬. ‫در‬‫پنجره‬Plant View‫بر‬‫روی‬‫یک‬‫پوشه‬‫در‬‫ساختار‬‫‌مراتبی‬‫ه‬‫سلسل‬‫پلنت‬‫راست‬‫کلیک‬‫کرده‬‫و‬‫از‬ ‫پنجره‬‫باز‬‫شده‬‫گزینه‬Plant Hierarchy‫و‬‫سپس‬‫گزینه‬Settings‫را‬‫انتخاب‬‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬.‫با‬‫این‬‫انتخاب‬‫پنجره‬ Customize Plant Hierarchy‫باز‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬.‫در‬‫این‬‫پنجره‬‫مطابق‬‫شکل‬‫باال‬‫تیک‬‫مربوطه‬‫یعنی‬Drive Diagnostic Screen fromPlant Hierarchy‫را‬‫انتخاب‬‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬. ‫برای‬‫تولید‬‫صفحات‬‫و‬‫‌های‬‫ه‬‫پوش‬‫مربوط‬‫به‬Diagnostic،‫پس‬‫از‬‫فعال‬‫کردن‬‫امکان‬Diagnostic‫بایستی‬ ‫گزینه‬Create/UpdateDiagnostic Screen‫را‬‫از‬‫مسیر‬‫زیر‬‫اجرا‬‫کرد‬. RC On a Folder > Plant Hierarchy > Create/Update Diagnostic Screen Compile and Download Objects‫روش‬‫دیگر‬‫تولید‬‫تولید‬‫صفحات‬‫و‬‫‌های‬‫ه‬‫پوش‬‫مربوط‬‫به‬Diagnostic‫کامپایل‬‫کلی‬‫پروژه‬‫از‬‫منوی‬ PLC‫‌باشد‬‫ی‬‫م‬. ‫پس‬‫از‬‫کامپایل‬‫صفحات‬‫مربوط‬‫به‬‫فهرست‬Picture‫ها‬‫در‬GraphicDesigner‫سیستم‬OS‫اضافه‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬. ‫آالرم‬‫های‬‫مربوطه‬‫در‬Alarm Logging‫در‬OS‫اضافه‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬. ‫پس‬‫از‬Active‫شدن‬‫پروژه‬OS‫در‬‫حالت‬Run Time‫در‬‫بخش‬Overview‫گزینه‬Diagnostics‫در‬‫کنار‬ ‫بخش‬‫های‬(Area)‫فرآیندی‬‫اضافه‬‫می‬‫شود‬. ‫در‬‫تصاویر‬‫مربوط‬‫به‬‫صفحات‬‫و‬‫سطوح‬Diagnostic‫ساختار‬‫‌افزاری‬‫ت‬‫سخ‬‫پیکربندی‬‫شده‬‫به‬‫صورت‬ ‫گرافیکی‬‫نمایش‬‫داده‬،‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫که‬‫در‬‫صورت‬‫وجود‬‫نقص‬‫در‬‫هر‬‫یک‬‫از‬‫سخت‬‫افزارها‬(‫مانند‬‫قطع‬ ‫تغذیه‬/‫قطع‬‫شبکه‬)‫شکل‬‫مربوطه‬‫با‬‫رنگ‬‫قرمز‬‫نمایش‬‫داده‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬.
 35. ‫مدرس‬:‫اکبری‬ ‫صادق‬ Tel. 09123182734 SIMATIC PCS7 Training, V02 PCS7 Getting Start ‫آموزش‬PCS7 P# 35 Componentview‫این‬‫نوع‬‫نمایش‬‫از‬‫پروژه‬‫برای‬‫پیکربندی‬‫اجزای‬‫‌افزاری‬‫ت‬‫سخ‬‫مانند‬‫‌های‬‫ه‬‫ایستگا‬‫اتوماسیو‬‫ن‬‫و‬‫شبکه‬ ‫استفاده‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬.‫لذا‬‫پنجره‬‫نمایش‬Component view‫دارای‬‫قابلیت‬‫درج‬‫قطعات‬‫‌افزاری‬‫ت‬‫سخ‬‫سیستم‬ ،‫باس‬‫‌های‬‫ه‬‫ایستگا‬‫اتوماسیون‬‫و‬‫‌های‬‫ه‬‫ایستگا‬OS‫یا‬PC‫‌باشد‬‫ی‬‫م‬.‫در‬‫نمایش‬Component view‫اجزای‬ ‫زیر‬‫را‬‫‌توان‬‫ی‬‫م‬‫در‬‫یک‬‫پروژه‬PCS7‫درج‬‫کرد‬.  SIMATIC S7 400Station;  SIMATIC H Station;  SIMATIC PC Station;  S7 Program;  OS (Operationserverproject);  OS (client project); ‫ایستگاه‬‫اتوماسیون‬(AS)‫با‬‫ایجاد‬‫پروژه‬‫از‬‫طریق‬،‫ویزارد‬‫‌های‬‫ه‬‫ایستگا‬‫اتوماسیون‬‫با‬‫نام‬‫‌فرض‬‫ش‬‫پ‬SIMATIC 400(1)‫در‬‫پروژه‬ ‫درج‬‫و‬‫نمایش‬‫داده‬‫‌شوند‬‫ی‬‫م‬.‫لذا‬‫بایستی‬‫این‬‫اسامی‬‫را‬‫به‬‫اسامی‬‫با‬‫معنی‬‫مانند‬AS1‫تغییر‬‫دهید‬. S7 Program Folder‫پوشه‬‫برنامه‬‫الجیک‬‫کنترل‬‫نیز‬‫با‬‫نام‬S7 Program(1)‫ظاهر‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬.‫که‬‫بهتر‬‫است‬‫به‬‫اسامی‬‫با‬‫معنی‬ ‫مانند‬AS1Logic‫تغییر‬‫یابد‬..‫زیرا‬‫اسامی‬‫‌هایی‬‫گ‬‫ت‬‫که‬‫در‬‫هنگام‬‫کامپایل‬OS‫در‬OS‫ساخته‬‫‌شوند‬‫ی‬‫م‬. ‫دارای‬‫یک‬‫پیشوندی‬‫است‬‫که‬‫مطابق‬‫اسم‬‫این‬‫فولدر‬‫‌باشد‬‫ی‬‫م‬. ‫نکته‬‫توصیه‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬.‫که‬‫اشیاء‬OS‫به‬‫طور‬‫مستقیم‬‫در‬‫یک‬‫پروژه‬‫درج‬‫نشود‬.‫ولی‬‫در‬‫داخل‬‫یک‬‫ایستگاه‬ PC‫قرار‬‫گیرند‬.
 36. ‫مدرس‬:‫اکبری‬ ‫صادق‬ Tel. 09123182734 SIMATIC PCS7 Training, V02 PCS7 Getting Start ‫آموزش‬PCS7 P# 36 ‫پوشه‬Charts‫‌های‬‫ت‬‫چار‬CFC‫و‬SFC‫که‬‫در‬‫هنگام‬‫ویزارد‬‫ایجاد‬‫پروژه‬‫انتخاب‬‫شدند‬،‫نیز‬‫با‬‫نام‬‫‌فرض‬‫ش‬‫پی‬CFC(1) ‫و‬SFC(1)‫در‬‫پوشه‬‫چارت‬‫ظاهر‬‫‌شوند‬‫ی‬‫م‬.‫بهتر‬‫است‬‫اسامی‬‫این‬‫چارت‬‫ها‬‫نیز‬‫تغیر‬‫یابد‬.‫تمامی‬ ‫‌های‬‫ت‬‫چار‬‫اضافه‬‫شده‬‫در‬‫سطوح‬‫فرآیندی‬‫در‬‫پنجره‬Plant view‫در‬‫پوشه‬Charts‫پنجره‬Component View‫ظاهر‬‫‌شوند‬‫ی‬‫م‬.‫ولی‬‫در‬‫این‬‫پنجره‬‫مشخص‬‫نیست‬‫که‬‫‌ها‬‫ت‬‫چار‬‫به‬‫کدام‬‫سطح‬‫فرآیندی‬‫ت‬‫علق‬ ‫داردند‬. ‫پوشه‬Blocks‫این‬‫پوشه‬‫که‬‫همانند‬‫پوشه‬Charts‫در‬‫زیرمجموعه‬S7 Programs‫قرار‬‫دارد‬.‫محل‬‫قرارگیری‬‫‌های‬‫ک‬‫بال‬ ‫مختلف‬‫‌نویسی‬‫ه‬‫برنام‬‫مانند‬FC،FB،OB‫و‬‫غیره‬‫‌باشد‬‫ی‬‫م‬.‫این‬‫پوشه‬‫در‬STEP7‫به‬‫طور‬‫معمول‬‫برای‬‫کار‬ ‫‌نویسی‬‫ه‬‫برنام‬‫‌های‬‫ک‬‫بال‬‫پایه‬‫استفاده‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬.‫به‬‫طوری‬‫که‬‫‌های‬‫ک‬‫بال‬‫برنامه‬‫مانند‬FC‫و‬FB‫قبل‬‫از‬ ‫‌نویسی‬‫ه‬‫برنام‬‫در‬‫این‬‫پوشه‬‫ایجاد‬‫‌شوند‬‫ی‬‫م‬.‫ولی‬‫از‬‫آن‬‫جایی‬‫که‬‫در‬PCS7‫برای‬‫‌نویسی‬‫ه‬‫برنام‬‫کنترل‬‫از‬ ‫‌های‬‫ک‬‫بال‬‫‌ساخته‬‫ش‬‫پی‬‫واقع‬‫در‬‫‌های‬‫ه‬‫کتابخان‬‫بالک‬‫استفاده‬،‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫کاربرد‬‫چندانی‬‫نداشت‬‫ه‬‫و‬‫تنها‬‫پس‬ ‫از‬‫درج‬‫یک‬‫بالک‬‫از‬‫کتابخانه‬‫موردنظر‬‫به‬‫صورت‬‫اتوماتیک‬‫یک‬‫کپی‬‫از‬‫بالک‬(Type)‫در‬‫این‬‫پوشه‬ ‫کپی‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬.‫آنچه‬‫به‬CPU‫دانلود‬،‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫‌های‬‫ک‬‫بال‬‫موجود‬‫در‬‫این‬‫پوشه‬‫است‬. ‫نکته‬‫این‬‫پوشه‬‫پس‬‫از‬‫اتمام‬‫ویزارد‬‫حاوی‬‫‌هایی‬‫ک‬‫بال‬‫است‬‫که‬‫نبایستی‬‫پاک‬‫شوند‬. ‫‌توان‬‫ی‬‫م‬‫یک‬‫بلوک‬‫برنامه‬‫مانند‬FC‫یا‬FB‫را‬‫در‬‫این‬‫پوشه‬‫ایجاد‬‫کرد‬‫و‬‫از‬‫آن‬‫در‬‫محیط‬‫‌نویسی‬‫ه‬‫برنام‬ ‫گرافیکی‬CFC‫استفاده‬‫کرد‬. ‫پوشه‬Source‫این‬‫پوشه‬‫در‬‫ابتدا‬‫خالی‬‫است‬.‫ولی‬‫اگر‬‫کاربر‬‫بخواهد‬‫یک‬‫بلوک‬FC‫یا‬FB‫همانند‬‫‌های‬‫ک‬‫بلو‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫کتابخان‬PCS7‫و‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫زبان‬‫‌نویسی‬‫ه‬‫برنام‬‫کنترل‬SCL،‫بسازد‬‫قبل‬‫از‬‫ایجاد‬‫شدن‬‫بالک‬ ،‫موردنظر‬‫کد‬‫منبع‬‫بالک‬‫به‬‫زبان‬SCL‫در‬‫داخل‬‫‌هایی‬‫ل‬‫فای‬‫قرار‬‫‌گیرد‬‫ی‬‫م‬‫که‬‫آن‬‫‌ها‬‫ل‬‫فای‬‫در‬‫پوشه‬ Sources‫واقع‬‫می‬‫شوند‬. ‫همچنین‬‫در‬‫زمان‬‫کامپایل‬‫‌های‬‫ت‬‫چار‬CFC‫‌ای‬‫ه‬‫گزین‬‫مبنی‬‫بر‬‫تولید‬‫فایل‬Source‫برنامه‬‫وجود‬،‫دارد‬‫که‬ ‫در‬‫صورت‬‫تک‬‫خوردن‬‫آن‬،‫گزینه‬‫عالوه‬‫بر‬‫کپی‬‫‌ها‬‫ک‬‫بال‬‫در‬‫پوشه‬Blocks‫در‬‫پوشه‬Source‫کد‬‫برنامه‬ ‫به‬‫زبان‬SCL‫در‬‫پوشه‬Sources‫ایجاد‬‫‌گردد‬‫ی‬‫م‬.‫اسامی‬‫این‬‫‌های‬‫م‬‫آیت‬‫قرار‬‫گرفته‬‫در‬‫پوشه‬Sources‫پس‬ ‫از‬،‫کامپایل‬‫با‬‫پیشوند‬@‫شروع‬‫‌شوند‬‫ی‬‫م‬.
 37. ‫مدرس‬:‫اکبری‬ ‫صادق‬ Tel. 09123182734 SIMATIC PCS7 Training, V02 PCS7 Getting Start ‫آموزش‬PCS7 P# 37
 38. ‫مدرس‬:‫اکبری‬ ‫صادق‬ Tel. 09123182734 SIMATIC PCS7 Training, V02 PCS7 Getting Start ‫آموزش‬PCS7 P# 38 Processobject view‫این‬‫نمایش‬‫از‬‫پروژه‬‫شامل‬‫نمایش‬‫تمام‬‫اجزاء‬‫و‬‫‌های‬‫ه‬‫جنب‬‫مهندسی‬،‫پروژه‬‫به‬‫عنوان‬‫مثال‬‫پارامت‬،‫رها‬ ،‫‌ها‬‫ل‬‫سیگنا‬،‫‌ها‬‫م‬‫پیا‬،‫متون‬‫تصاویر‬،‫گرافیکی‬‫مقادیر‬،‫‌گیری‬‫ه‬‫انداز‬‫آرشیوها‬‫و‬‫غیره‬‫‌باشد‬‫ی‬‫م‬. ‫به‬‫طوری‬‫که‬‫یک‬‫نقطه‬‫مرکزی‬‫برای‬،‫ویرایش‬‫اضافه‬‫کردن‬‫و‬‫ترمیم‬‫‌های‬‫ه‬‫داد‬‫یک‬‫پروژه‬‫را‬‫فراه‬‫م‬ ‫‌کند‬‫ی‬‫م‬. ‫در‬‫این‬‫نمایش‬‫از‬،‫پروژه‬‫همچنین‬‫‌توان‬‫ی‬‫م‬‫‌های‬‫ت‬‫چار‬CFC،SFC،Picture،‫ها‬‫‌های‬‫ه‬‫پوش‬‫سلسله‬‫مراتبی‬ ‫پلنت‬‫و‬‫غیره‬‫را‬‫ایجاد‬‫و‬‫ویرایش‬‫کرد‬.‫به‬‫عبارت‬‫دیگر‬‫تمام‬‫کارهایی‬‫که‬‫در‬Plant View‫و‬Component View‫صورت‬‫‌گیرد‬‫ی‬‫م‬.‫در‬‫این‬‫نمایش‬‫از‬‫پلنت‬‫نیز‬‫قابل‬‫انجام‬‫است‬. ‫در‬‫کار‬‫با‬‫اشیاء‬‫پروژه‬‫در‬Process object view‫فیلترهایی‬‫تهیه‬‫شده‬‫است‬.‫که‬‫‌توان‬‫ی‬‫م‬‫نمایش‬‫‌اطالعات‬ ‫را‬‫برای‬‫پیدا‬‫کردن‬‫یک‬‫شئ‬‫یا‬‫گروهی‬‫از‬‫دادهای‬‫خاص‬‫سفارشی‬‫و‬‫ساده‬‫کرد‬. ‫نکته‬‫با‬‫ایجاد‬‫اشیاء‬‫بیشتر‬‫در‬‫یک‬‫پروژه‬‫و‬‫حجیم‬‫شدن‬‫یک‬‫پروژه‬‫سودمندی‬‫استفاده‬‫از‬‫این‬View‫بیشتر‬ ‫مشخص‬‫خواهد‬‫شد‬.
 39. ‫مدرس‬:‫اکبری‬ ‫صادق‬ Tel. 09123182734 SIMATIC PCS7 Training, V02 PCS7 Getting Start ‫آموزش‬PCS7 P# 39 ‫مطابقت‬OS‫با‬PH‫اگر‬‫در‬‫پنجره‬Plant View‫بر‬‫روی‬‫یک‬‫پوشه‬‫فرآیندی‬‫راست‬‫کلیک‬‫کرده‬‫و‬‫گزینه‬Object Properties‫را‬ ‫انتخاب‬‫کنیم‬.‫چک‬‫باکس‬«No modification when renamingthe hierarchyfolder»‫به‬‫صورت‬‫‌فرض‬‫ش‬‫پی‬ ‫غیرفعال‬‫‌باشد‬‫ی‬‫م‬. ‫تیک‬‫زدن‬‫این‬‫گزینه‬‫تضمین‬‫‌کند‬‫ی‬‫م‬‫که‬‫متن‬‫شناسه‬OS area‫مطابق‬‫با‬‫نام‬‫سلسله‬‫مراتبی‬‫پوشه‬‫در‬‫هر‬ ‫بار‬‫کامپایل‬OS‫اصالح‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬.
 40. ‫مدرس‬:‫اکبری‬ ‫صادق‬ Tel. 09123182734 SIMATIC PCS7 Training, V02 PCS7 Getting Start ‫آموزش‬PCS7 P# 40 ‫برای‬‫تغییر‬‫یا‬‫اصالح‬‫مشخصات‬‫‌های‬‫ه‬‫پوش‬‫سلسله‬‫مراتب‬،‫پلنت‬‫از‬‫پنجره‬Customize Plant Hierarchy (‫شکل‬2)‫استفاده‬‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬. ‫برای‬‫باز‬‫کردن‬‫این‬‫پنجره‬‫مطابق‬‫شکل‬‫باال‬(1)‫روی‬‫باالترین‬‫سطح‬‫ساختار‬‫سلسله‬‫مراتبی‬‫پلنت‬ ‫راست‬‫کلیک‬‫کرده‬‫و‬‫گزینه‬Plant Hierarchy‫و‬‫سپس‬Settings…‫را‬‫انتخاب‬‫کنید‬(‫در‬‫نمایش‬Plant View) ‫سفارشی‬‫کردن‬PH‫در‬‫صورت‬‫پیکربندی‬‫در‬‫پنجره‬‫تنظیمات‬PH،‫نام‬‫‌های‬‫ه‬‫پوش‬‫سلسله‬،‫مراتبی‬‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬‫توسط‬‫یک‬‫تگ‬ ‫و‬‫یا‬‫یک‬‫تصویر‬‫ارث‬‫برده‬‫شود‬.‫به‬‫عبارت‬‫دیگر‬‫موقع‬‫کامپایل‬OS،‫اسامی‬‫‌ها‬‫گ‬‫ت‬‫متشکل‬‫از‬‫اسامی‬ ‫سطوح‬‫فرآیندی‬‫خواهد‬‫بود‬. ‫تعریف‬‫این‬‫که‬‫‌ها‬‫گ‬‫ت‬‫و‬‫‌ها‬‫ر‬‫متغیی‬‫چگونه‬‫شناسایی‬‫شوند‬‫و‬‫همچنین‬‫نمایش‬‫تصاویر‬‫در‬‫یک‬‫پروژه‬ PCS7‫به‬‫چه‬‫نحوی‬،‫باشد‬‫با‬‫اهمیت‬‫است‬.‫این‬‫کار‬‫با‬‫سفارشی‬‫کردن‬‫ساختار‬‫سلسله‬‫مراتب‬‫پلنت‬ (customizing the Plant Hierarchy)‫انجام‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬.
 41. ‫مدرس‬:‫اکبری‬ ‫صادق‬ Tel. 09123182734 SIMATIC PCS7 Training, V02 PCS7 Getting Start ‫آموزش‬PCS7 P# 41 ‫شناسه‬‫سطوح‬‫‌مراتبی‬‫ه‬‫سلسل‬(HID) HID‫به‬‫بخشی‬‫از‬‫اسامی‬‫سطوح‬‫تعریف‬‫شده‬‫در‬‫‌مراتبی‬‫ه‬‫سلسل‬‫پلنت‬‫که‬‫در‬‫‌گذاری‬‫م‬‫نا‬‫اشی‬‫اء‬ ‫سیستم‬OS‫‌مانند‬‫اسامی‬‫تگ‬‫ظاهر‬،‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫شناسه‬HID‫گفته‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬. ‫اگر‬‫چک‬‫باکس‬HID‫در‬‫پنجره‬‫تنظیمات‬‫برای‬‫هر‬‫یک‬‫از‬‫‌های‬‫ه‬‫پوش‬‫سطوح‬‫فرایندی‬‫تیک‬‫بخور‬،‫د‬ ‫نام‬‫پوشه‬‫بخشی‬‫از‬‫نام‬‫تگ‬‫در‬‫سیستم‬OS‫خواهد‬‫بود‬.‫مطابق‬‫انتخاب‬‫شکل‬‫باال‬‫نام‬‫تگ‬‫شامل‬ Plant1/Unit1/Valve1/…‫خواهد‬‫بود‬‫به‬‫این‬‫خاطر‬‫که‬‫هر‬‫سه‬‫سطح‬‫اول‬‫‌مراتبی‬‫ه‬‫سلسل‬‫پلنت‬‫در‬ ‫شناسه‬‫تگ‬‫استفاده‬‫شده‬‫است‬. ‫حداکثر‬‫تعداد‬‫کاراکتر‬‫این‬‫گزینه‬‫حداکثر‬‫تعداد‬‫کاراکتر‬‫مجاز‬‫قابل‬‫استفاده‬‫از‬‫نام‬‫پوشه‬‫سطوح‬‫‌مراتبی‬‫ه‬‫سلسل‬‫برای‬‫استفاده‬ ‫در‬HID‫را‬‫تعیین‬‫‌کند‬‫ی‬‫م‬. ‫نام‬‫یک‬‫تگ‬‫طول‬‫یک‬‫نام‬‫تگ‬‫شامل‬‫فاصله‬‫جدا‬،‫کننده‬‫حداکثر‬‫به‬32‫کاراکتر‬‫محدود‬‫شده‬‫است‬.‫عالوه‬‫‌براین‬ ‫اگر‬‫یک‬‫پنجره‬‫ترند‬‫در‬‫یک‬faceplate‫قرار‬‫داده‬‫شود‬.‫نام‬‫تگ‬‫به‬26‫کاراکتر‬‫محدود‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬.،‫بنابراین‬ ‫تعدادی‬‫کاراکتر‬‫مجاز‬‫برای‬‫هر‬‫سطح‬‫محدود‬‫است‬.‫اگر‬‫تعداد‬‫کاراکتر‬‫از‬‫حد‬‫تعداد‬‫مجاز‬‫رد‬‫شود‬، SIMATIC Manager‫یک‬‫پیام‬‫هشدار‬‫نشان‬‫‌دهد‬‫ی‬‫م‬. OS area‫در‬‫یک‬‫صفحه‬‫نمایش‬PCS7 OS،16‫تا‬Area‫پیش‬‫فرض‬‫وجود‬‫دارد‬.‫که‬‫تا‬64Area‫را‬‫‌توان‬‫ی‬‫م‬‫در‬ PCS7 OS‫پیکربندی‬‫کرد‬. ‫تصاویر‬‫فرایند‬(screens/pictures)‫در‬‫یک‬‫ساختار‬‫درختی‬‫مرتب‬‫‌شوند‬‫ی‬‫م‬.‫که‬‫ریشه‬‫همه‬‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬Area‫‌ها‬ ‫‌باشند‬‫ی‬‫م‬. OS area‫جایی‬‫است‬‫که‬‫در‬‫آن‬‫سلسله‬‫مراتب‬‫تصویر‬‫شروع‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬.‫‌توان‬‫ی‬‫م‬‫درخت‬‫تصاویر‬‫ر‬‫ا‬ ‫در‬PCS 7 OS‫با‬‫برنامه‬Picture Tree Manager‫ایجاد‬‫کرد‬. ‫به‬‫روش‬‫دیگر‬‫اگر‬‫تیک‬‫گزینه‬Drive picturehierarchy Fromthe planthierarchy‫فعال‬‫شده‬،‫باشد‬ ‫سلسله‬‫مراتب‬‫تصاویر‬‫یک‬‫پروژه‬‫با‬‫توجه‬‫به‬‫سلسله‬‫مراتب‬‫پلنت‬‫پروژه‬‫تشکیل‬‫می‬‫‌شود‬.
 42. ‫مدرس‬:‫اکبری‬ ‫صادق‬ Tel. 09123182734 SIMATIC PCS7 Training, V02 PCS7 Getting Start ‫آموزش‬PCS7 P# 42 Objective A project containing an AS and OS is to be created in such a way that it can be simultaneously edited on differentES systems at a later time. The "multiproject" is the project typeof choice for this application. Exercise Create a PCS 7 multiproject in which one project is created for the AS side and one for the OS side. In each project, configure the hardware for the devices used (AS or PC) and download the configuration to the devices. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Steps 1. Create the multiprojectusing the SIMATIC Manager. 2. Create the two projectsin the multiproject (oneprojectfor the AS, the other projectfor the OS). 3. Set the languagefor the display devices (in which language the plant operator will read his textual information). 4. Configure the hardwareused in eachof the projects. 5. Compile and download the configurationsto the devices. Remark Steps 4 and 5 can also be performed after the entire configuration has been completed, at the latest before debugging and startup. As we want to test online as soon as possible, we will carry out these steps even before creating the software. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Procedure 1.1 Start the SIMATIC Manager by clicking the icon on the desktop or by selecting the following in the task bar: START -> SIMATIC -> SIMATIC Manager 1.2 Select File -> New In the "Multiprojects" tab, specify the storage location and enter a name for the multiproject (e.g., storage location = "PCS7courses_V61"directory on the data drive, and name = "DYE").
 43. ‫مدرس‬:‫اکبری‬ ‫صادق‬ Tel. 09123182734 SIMATIC PCS7 Training, V02 PCS7 Getting Start ‫آموزش‬PCS7 P# 43 ‫نکته‬‫توجه‬‫داشته‬‫باشید‬.‫که‬‫همیشه‬‫برای‬‫ذخیره‬‫‌ها‬‫ه‬‫پروژ‬‫از‬‫یک‬‫دایرکتوری‬‫واقع‬‫در‬‫یک‬‫درایو‬‫غی‬‫ر‬‫از‬ ‫درایوی‬‫که‬‫ویندوز‬‫و‬PCS7‫نصب‬‫شده‬،‫است‬‫استفاده‬‫کنید‬.‫زبیر‬‫اگر‬‫پارتیشن‬‫مربوط‬‫به‬‫وی‬‫ندوز‬ ‫دوباره‬restore‫شود‬.‫‌های‬‫ه‬‫پروژ‬‫اجرا‬‫شده‬‫پیشین‬‫حذف‬‫خواهد‬‫شد‬. ‫آیکن‬‫مربوط‬‫به‬multiproject‫را‬‫انتخاب‬،‫کنید‬‫سپس‬‫راست‬‫کلیک‬‫کرده‬‫و‬‫گزینه‬‫زیر‬‫را‬‫انتخاب‬ ‫کنید‬.Multiproject >>Create in Multiproject...‫سپس‬‫در‬‫پنجره‬‫باز‬‫شده‬‫در‬‫سربرگ‬User Projects‫به‬ ‫محل‬‫ذخیره‬‫پروژه‬‫کاربر‬‫رفته‬‫و‬‫نام‬‫پروژه‬AS‫را‬‫انتخاب‬‫کنید‬
 44. ‫مدرس‬:‫اکبری‬ ‫صادق‬ Tel. 09123182734 SIMATIC PCS7 Training, V02 PCS7 Getting Start ‫آموزش‬PCS7 P# 44 ‫اضافه‬‫کردن‬‫یک‬‫کتابخانه‬‫به‬‫یک‬multiproject ‫در‬‫یک‬multiproject‫که‬‫به‬‫یک‬‫کتابخانه‬‫نیاز‬،‫است‬‫‌توان‬‫ی‬‫م‬‫ابتدا‬‫آن‬‫را‬‫به‬‫صورت‬‫جداگانه‬‫ایج‬‫اد‬‫کرده‬ ‫و‬‫سپس‬‫به‬multiproject‫اضافه‬‫کرد‬. ‫مزایای‬‫استفاده‬‫از‬‫یک‬‫کتابخانه‬MDL ‫در‬‫طول‬‫پیکربندی‬‫مفید‬‫است‬‫که‬‫تمام‬‫اشیاء‬(‫مانند‬‫‌های‬‫ک‬‫بال‬‫تابع‬،،‫‌ها‬‫ت‬‫چار‬‫‌های‬‫ل‬‫فای‬‫منب‬،‫ع‬ ‫‌ها‬‫پ‬‫تای‬‫تگ‬‫فرایند‬(processtag types)،،‫‌ها‬‫ل‬‫مد‬‫‌های‬‫پ‬‫تای‬SFC)‫مورد‬‫استفاده‬‫در‬‫پروژه‬‫در‬ ‫کتابخانه‬‫خود‬‫پروژه‬‫گروه‬‫بندی‬‫شوند‬.،‫برایمثال‬‫این‬‫به‬‫این‬‫معنی‬‫که‬‫‌توانید‬‫ی‬‫م‬‫مطمئن‬‫ش‬‫وید‬‫که‬‫تنها‬ ‫یک‬‫نسخه‬‫از‬‫یک‬‫تایپ‬‫بالک‬‫خاص‬‫در‬‫کل‬‫پروژه‬‫استفاده‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬. ‫اگر‬‫قرار‬‫باشد‬‫که‬‫‌ها‬‫ه‬‫برنام‬‫توسط‬‫یک‬OS‫کنترل‬‫و‬‫مانیتور‬،‫شود‬‫وجود‬‫‌های‬‫ه‬‫نسخ‬‫متفاوت‬‫در‬ ‫‌های‬‫ه‬‫برنام‬‫مختلف‬‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬‫به‬‫تضاد‬‫منجر‬‫شود‬. ‫دلیل‬:‫از‬‫آنجا‬‫که‬‫تنها‬‫یک‬‫ساختار‬‫متغیر‬(variable structure)‫برای‬‫یک‬‫تایپ‬‫بالک‬‫در‬OS‫وجود‬‫دارد‬ ‫‌های‬‫پ‬‫تای‬‫بالک‬(block types)‫با‬‫نام‬‫یکسان‬‫در‬‫‌های‬‫ه‬‫برنام‬،‫مختلف‬‫باید‬‫ساختارهای‬‫متغیر‬‫یکسانی‬ ‫داشته‬‫باشند‬.
Publicité