Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
บทที ่ 5   สรุ ป ผลการดำ า เนิ น งาน และข้ อ เสนอแนะ    การจัดทำาโครงงานคอมพิวเตอร์การพัฒนาเว็บบล็อก(WebBlog) ด้วย B...
5.2.2.4 โปรแกรมตัดต่อและตกแต่งรูปภาพเช่น Adobe Photoshop CS4 และ PhotoScape2.05.2 สรุ ป ผลการดำ า เนิ น งานโครงงาน    ...
รู้และสิ่งดี ๆ นำาไปเผยแพร่ต่อให้ผู้อื่นมาศึกษาความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อไป         5.3.1.2 ควรมีการจัดทำาเนื้อหาข...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

บทที่ 5

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

บทที่ 5

 1. 1. บทที ่ 5 สรุ ป ผลการดำ า เนิ น งาน และข้ อ เสนอแนะ การจัดทำาโครงงานคอมพิวเตอร์การพัฒนาเว็บบล็อก(WebBlog) ด้วย Blogger เรื่องการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศอย่างปลอดภัยนี้ สามารถสรุปผลการดำาเนินโครงงาน และข้อเสนอแนะ ดังนี้5.1 การดำ า เนิ น งานจั ด ทำ า โครงงาน 5.1.1 วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงงาน 5.1.1.1 เพื่อศึกษาและพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog)ด้วย Blogger เรื่องการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศอย่างปลอดภัย 5.1.1.2 เพื่อศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับ เรื่องการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศอย่างปลอดภัย 5.1.1.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนารูปแบบของเว็บบล็อกจาก Blogger ได้ด้วยตนเองและนำามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น 5.1.1.4 เพื่อให้สามารถติดต่อสือสารกันได้ระหว่างครู ่เพื่อนและผู้สนใจทั่วไป 5.2.2 วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เครื ่ อ งมื อ หรื อ โปรแกรมหรื อ ที ่ใช้ ใ นการพั ฒ นา 5.2.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 5.2.1.2 เว็บไซต์ที่ให้บริการเว็บบล็อก คือwww.Blogger.com 5.2.1.3 เว็บไซต์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร เช่นwww.facebook.com www.hotmail.com www.google.com
 2. 2. 5.2.2.4 โปรแกรมตัดต่อและตกแต่งรูปภาพเช่น Adobe Photoshop CS4 และ PhotoScape2.05.2 สรุ ป ผลการดำ า เนิ น งานโครงงาน การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Blogger เรื่องการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศอย่างปลอดภัยนี้ ผู้จดทำาได้เริ่ม ัดำาเนินงานตามขั้นตอนการดำาเนินงานที่เสนอในบทที่ 3 แล้ว แล้วได้สมัครเป็นสมาชิกเว็บบล็อกที่ชื่อ http://www.Blogger.comจากนั้นได้นำาเสนอเผยแพร่ผลงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา โดยได้นำาเผยแพร่ที่เว็บบล็อกชื่อhttp://manylover2012.blogspot.com ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับสื่อสังคมในรูปแบบของ Social Media ประเภทเว็บไซต์ google ของผู้จดทำาที่ชื่อ ัmannylover2012@gmail.com ทั้งนี้เว็บบล็อกดังกล่าวสามารถจัดการและเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ ได้เป็นอย่างดี โดยทั้งครูที่ปรึกษา เพื่อนๆในห้องเรียนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ โดยแสดงความเห็นในเนื้อหาและรูปแบบของการนำาเสนออย่างหลากหลาย ซึ่งทำาให้เกิดการเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ในโลกออนไลน์อย่างหลากหลายและรวดเร็ว5.3 ข้ อ เสนอแนะ 5.3.1 ข้ อ เสนอแนะทั ่ ว ไป 5.3.1.1 เว็บไซต์ที่ให้บริการเว็บบล็อก คือ Bloggerเป็นเว็บบล็อกสำาเร็จรูปที่ใช้ทำาเว็บไซต์ได้ง่าย และรวดเร็ว แต่ถ้าเราใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม ก็จะส่งผลต่อการละเมิดลิขสิทธิ์และได้รับความรู้ที่ไม่ถูกต้อง เพราะฉะนั้นผู้จัดทำาควรเผยแพร่สิ่งที่ดี ๆ ให้บุคคลที่เข้ามาเยี่ยมหรือศึกษาได้ความ
 3. 3. รู้และสิ่งดี ๆ นำาไปเผยแพร่ต่อให้ผู้อื่นมาศึกษาความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อไป 5.3.1.2 ควรมีการจัดทำาเนื้อหาของโครงงานให้หลากหลายให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5.3.1.3 ควรมีการจัดทำาแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเพิ่มเติม 5.3.2 ปั ญ หา อุ ป สรรค และแนวทางในการพั ฒ นา 5.3.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกับการทำาโครงงาน และบางครั้งอินเทอร์เน็ตมีปัญหา เข้าพร้อมกันก็จะทำาให้ช้า จึงทำาให้การพัฒนาเว็บบล็อกเกิดความล่าช้าตามไปด้วย 5.3.2.2 เพื่อนนักเรียนบางคนเรียนรู้การพัฒนาเว็บบล็อกค่อนข้างช้า ทำาให้ต้องเสียเวลาในการเรียนรู้ เพราะครูผู้สอนไม่สามารถสอนเนื้อหาเพิ่มเติมได้

×