Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Novi Kneževac
Novi Kneževac
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 2 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par Славица Јурић (20)

Plus récents (20)

Publicité

Звезда

  1. 1. IGRAJU: Josif - Jelena @arkovi} , 7. razred Marija – Zorana Radakovi}, 5. razred na dan Sv. Simeona Miroti~ovog Jestira – Smiqana @ivoli}, 8. razred povodom slave Judita, Jestirina majka – Svetlana ukanovi}, 7. r. Dru{tva za srpsku duhovnost i tradiciju PASTIR Jestirine }erke – Ana Vrawe{, Nevena Mali}, 2. razred izve{}e Marjam, slepa devoj~ica – Bojana Bibalo, 7. razred Pastir Isak - Milan Le`aja, 5. razred Pastir Nemija – Nemawa Vukosav, 7. razred  Pastir Asur – Tina Risti}, 5. razred Pastir Ruvim – Milan Kosti}, 5. razred Mudrac Valtazar – Una Kukoq, 6. razred Mudrac Melhior – Marijana Bubalo, 7. razred Mudrac Ga{par – Nikola Novakovi}, 7. razred Deca, jevrejska i savremena: Filip Piwuk, 2. razred Luka Mileti}, 2. razred Tara Pogan~ev, 2. razred Mario Gajdobranski, 2. razred Mihajlo Kisi}, 2. razred Nemawa Radanovi}, 2. razred An|eli hraniteqi – Milana Pandurov, 7. razred Kristina [trbac, 7. razred    Prikazawe je nastalo obradom teksta “Jestirina zvezda” u dramskim radionicama. S u~enicima radile, muziku, kostime i prezentaciju spremile: u~iteqica Branka Radovanovi}, verou~iteqka Slavica Juri} utorak, 26. februar 2008, 19.00 sala zgrade biv{eg komiteta Z V E
  2. 2. Z V E Z D A PROLOG JESTIRINA KR^MA - Blagovesti - Pastiri javqaju ~udesnu vest Jestiri - Mudraci s istoka pitaju za put do pe}ine gde se An|eli hraniteqi rodio Bogomladenac - Jestirina unutra{wa borba NA VITLEJEMSKOM TRGU - Susret Jevreja koji su po{li na popis stanovni{tva An|eli hraniteqi i me{tana Vitlejema; slepa devoj~ica gubi roditeqe - Dolazak Josifa i Marije POKLOWEWE BOGOMLADENCU - Poklowewe pastira, Judite i dece, slepe devoj~ice, An|eli hraniteqi dece, mudraca - Jestirino prosvetqewe, slepa devoj~ica progledala JESTIRINA KR^MA An|eli hraniteqi - Slepa devoj~ica je sklowena u Jestirinu kr~mu - Josif i Marija tra`e preno}i{te u kr~mi An|eli hraniteqi NO] TIHA NAD PALESTINOM - Vitlejemski pastiri VSI JAZICI - Josif me|u pastirima tra`i ogrev i hranu - Poklowewe svih naroda - Pastirima se javqaju an|eli EPILOG An|eli hraniteqi razgovor dece s an|elima hraniteqima

×