Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Уз малу помоћ мојих пријатеља

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
ОШ „СВЕТИ САВА“ БАЧКА ПАЛАНКА
                   ТПН
                    У К   ...
САДРЖАЈ

                                       Публицистички   тим   у
Уз малу...
Уз малу помоћ мојих          With a Little help from my
            пријатеља          Frie...
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Capítulos1e2
Capítulos1e2
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 28 Publicité

Уз малу помоћ мојих пријатеља

Télécharger pour lire hors ligne

специјални број школског билтена ТОН посвећен Дејани Бачко

специјални број школског билтена ТОН посвећен Дејани Бачко

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par Славица Јурић (20)

Publicité

Уз малу помоћ мојих пријатеља

 1. 1. ОШ „СВЕТИ САВА“ БАЧКА ПАЛАНКА ТПН У К А П С децембар 2008. СПЕЦИЈАЛНИ БРОЈ ПОСВЕЋЕН ДЕЈАНИ БАЧКО Специјални брпј настап је кап резултат прпјектне наставе у Дејанинпм пдељеоу и пдељеоу млађих ученика. Тема прпјектне наставе била је медијска писменпст, а циљ - пппуларисаое ученице Дејане Бачкп, кпја је сликарски дарпвита иакп је рпђена без руку. Пре негп штп пде у средоу шкплу, журимп да јпј кажемп кпликп нам је билп драгп штп је прпвела с нама радпсне гпдине заједничкпг шкплпваоа. 0
 2. 2. САДРЖАЈ Публицистички тим у Уз малу ппмпћ мпјих пријатеља ......................... 2 оквиру пројекта Медијска With a Little help from my Friends ........................ 2 писменост - медијско популарисање даровите ПСМЕХ ЗА ППНЕТИ КУЋИ..................................... 3 ученице Дејане Бачко у НЕ ВПЛИМ КАД НПВИНАРИ ГРЕШЕ, ПАЗИТЕ свом истраживању наишао ШТА ПИШЕТЕ ........................................................ 4 је на многа и лепа сазнања КАД НАПУНИМ ПСАМНАЕСТ ГПДИНА, ХПЋЕШ о новинарском послу. Њих ћемо покушати да ЛИ МИ ДАТИ СВПЈЕ РУКЕ..................................... 7 поделимо са читаоцима ДЕЈАНА СЕ НИЧЕГА НЕ БПЈИ И НИКАД НЕМА овог, првог специјалног КРЕДИТА ЗА МПБИЛНИ ....................................... 9 издања школскогг магазина ОЕНА ЈЕ ЕНЕРГИЈА ТАКП СИЛНА ДА ЈПЈ НЕ ДА ТОН. Као резултат нашег ДА МИРУЈЕ .......................................................... 10 истраживања настали су новинарски текстови о КАКП СУ ППМПГЛИ МЛАЂИ УЧЕНИЦИ У Дејани Бачко којима смо ПППУЛАРИЗАЦИЈИ ДЕЈАНЕ БАЧКП ................... 12 желели да дамо свој НПВИНАРСКИ ТЕКСТПВИ МЛАЂИХ УЧЕНИКА .. 13 допринос медијском популарисању Дејане КАКП РАЗГПВАРАТИ ТЕЛЕФПНПМ .................... 15 Бачко, рачунајући да је СВЕТУ ТРЕБА ПРИУШТИТИ ДЕЈАНУ И СВЕТ најбоље познајемо. ДЕЈАНИ ................................................................ 16 Најчудније је што смо током рада открили много нових ДЕЈАНИН ЛИКПВНИ РУКППИС .......................... 18 детаља, а мислили смо да ВЕЛИКА СЛПБПДА И КРАТАК ДАХ .................... 19 све о њој знамо. Без Дејане ДЕЈАНИНА ЛИТЕРАРНА ЧЕТКИЦА ..................... 20 би наше детињство било безбојније и неразумније, НАЈВАЖНИЈА ЈЕ ППДРШКА .............................. 21 ми смо помагали њој, она ВИ СТЕ ПИПНИРИ ПРПЈЕКТНЕ НАСТАВЕ У нама, ми једни другима, па ШКПЛИ ................................................................ 22 смо зато, дуго трагајући за насловом ових новина, КАКП СМП РАДИЛИ ........................................... 24 дали наслов Уз малу НПВИНАРСКА П П Р П Д И Ц А ............... 25 помоћ мојих пријатеља. УПЧИ ЈАВНПГ ЧАСА .......................................... 26 УДАЉЕНПСТ МИ НЕ СМЕТА ДА ВЕСТ П ДЕЈАНИ ППШАЉЕМ НА КРАЈ СВЕТА ............................... 27 ПУБЛИЦИСТИЧКИ ТИМ = уредништвп: Никпла Краљ Ивана Ненадић, Дајана Кајтази, Александра Кајтез, Дејана Бачкп 1
 3. 3. Уз малу помоћ мојих With a Little help from my пријатеља Friends Битлси (Lennon/McCartney) Шта би ппмислип кад бих певап без ритма What would you think if I sang out of tune Да ли би устап и напустип ме? Would you stand up and walk out on me? Ппзајми ми свпје ущи и птпеваћу ти песму Lend me your ears and I'll sing you a song И прпбаћу да не фалщирам And I'll try not to sing out of key Снаћи ћу се уз малу ппмпћ свпјих пријатеља Oh I get by with a little help from my friends Стићи ћу виспкп уз малу ппмпћ свпјих пријатеља Ппкущаћу уз малу ппмпћ свпјих пријатеља Mm I get high with a little help from my friends Mm going to try with a little help from my friends Шта да радим кад мпја љубав пде? (Бринещ ли да пстанещ сам?) What do I do when my love is away? Какп се псећащ на крају дана? (Does it worry you to be alone?) Јеси ли тужан кад си сам са спбпм?) How do I feel by the end of the day? Снаћи ћу се уз малу ппмпћ свпјих пријатеља (Are you sad because you're on your own?) Стићи ћу виспкп уз малу ппмпћ свпјих пријатеља Ппкущаћу уз малу ппмпћ свпјих пријатеља No I get by with a little help from my friends Mm I get high with a little help from my friends ( Да ли ти треба некп? ) Mm going to try with a little help from my friends Мени треба некп да га завплим (Да ли тп мпже бити билп кп? ) (Do you need anybody?) Желим некпга да вплим I need somebody to love (Could it be anybody?) (Да ли верујещ у љубав на први ппглед? ) Да, ја сам сигуран да се тп дещава сталнп I want somebody to love (Шта видищ кад угасищ светла? ) Не мпгу ти рећи, али знам да је мпје (Would you believe in a love at first sight?) Снаћи ћу се уз малу ппмпћ свпјих пријатеља Yes I'm certain that it happens all the time Стићи ћу виспкп уз малу ппмпћ свпјих пријатеља (What do you see when you turn out the light?) Ппкущаћу уз малу ппмпћ свпјих пријатеља I can't tell you, but I know it's mine ( Да ли ти треба некп? ) Oh I get by with a little help from my friends Мени самп треба некп да га завплим Mm I get high with a little help from my friends (Да ли тп мпже бити билп кп? ) Oh I'm going to try with a little help from my friends Желим некпга да завплим (Do you need anybody?) Снаћи ћу се уз малу ппмпћ свпјих пријатеља I just need somebody to love Стићи ћу виспкп уз малу ппмпћ свпјих пријатеља (Could it be anybody?) Ппкущаћу уз малу ппмпћ свпјих пријатеља Да,снаћи ћу се уз малу ппмпћ свпјих пријатеља I want somebody to love Уз малу ппмпћ свпјих пријатеља Oh I get by with a little help from my friends Mm going to try with a little help from my friends превела Радмила Oh I get high with a little help from my friends Бпгунпвић Yes I get by with a little help from my friends With a little help from my friends 2
 4. 4. ОСМЕХ ЗА ПОНЕТИ КУЋИ Шта нам је другп препсталп, негп да сами тркнемп пп спк. На наще рпђендане пдрасли не дплазе, али је кпд Дејане све ппсебнп. У Дејанин 14. рођендан некп дпба нам је дпщап шувени дешји песник Тпде Никплетић, Дејанин пријатељ и ментпр. Сви нащи рпђендани лише једни на друге. Прплама се музика, једу се пецива, пију спкпви и на крају заслади тпртпм. Нащи рпђендани се славе увек на исти нашин и ппстали су нпрмалан деп друщтвенпг живпта, кап мамама женски деп пдељеоа Сутрадан су нас шекала и пдгпвараоа и кпнтрплни, али се нисмп журили кући. Бип је са другпвима из пдељеоа испијаое кафе са кпмщиницпм, или татама разгпвпр п пплитици и утакмици. Дејанин рпђендан, ипак, за длаку је другашији. Кад идемп на пстале рпђендане, пдлазимп рутински, а кпд Дејане с некпм ппсебнпм намерпм, на рпђендан идемп да јпј улепщамп дан, па рутина ппстане свешанпст. Такп је билп и пвпг децембра када је напунила 14 гпдина. Скупили смп се у шетири сата ппсле ппдне и птищли у шувену ппсластишарницу с Пеђпм се пдличнп слаже „Принцеза“ где се псећамп кап кпд куће. Ту дплазимп сами, с рпдитељима, с ушитељицпм. већ мрак кад смп на игралищту сели у Ту мнпги славе рпђендане. Све смп пшекивали, љуљащке и љуљали се да нам се бпље сваре али не и да ће се Дејана ппнащати кап пни спкпви и тпрта. Утп је наищап један Лука газдарица. Ппстављала нас је у ред: из наще щкпле и изащап у сусрет нащпј жељи „'Ајде, двпје пп двпје пп тпрту, да не буде да заиграмп оегпвпм лпптпм Дејанину гужва!“ пмиљену игру – нпгпмет. Кад смп затражили спкпве, спремнп нам У међувремну смп се ппет замприли, па нас је дпбаци: Дејана великпдущнп ппзвала на јпщ једну „Нисам вам ја кпнпбарица!“ шащицу разгпвпра уз спк. Враћајући се умпрни Тп је Дејана. Кад треба газдпвати, газдује, али кући, ппнели смп оен псмех на свпјим лицима. кад треба радити, пнда престаје бити газда. Александра Кајтез 3
 5. 5. НЕ ВОЛИМ КАД НОВИНАРИ сталнп сам ищла са Стефанпм. Није ми билп тещкп да радим дпмаћи. ГРЕШЕ, ПАЗИТЕ ШТА Ивана: Какп су те другпви прихватали, сећащ ПИШЕТЕ ли се тпга? Дејана: Лепп су ме прихватили, ппмагали су ми да се пбујем, хранили су ме, пблашили ме. интервју с Дејаном Бачко Кад сам се ппсле дужег пдсуства збпг бпгиоа, вратила у щкплу, дпшекали су ме са С Дејанпм је бащ билп тещкп пбавити интервју. ппклпнима. Са мнпм су увек играли шепе, јер Имамп псећај да п опј све знамп и да и други п опј дпвпљнп знају. Међутим, кад смп прпшитали све нпвине у кпјима су писали п опј, схватили смп да нисмп знали бащ све. С друге стране, има мнпгп тпга щтп самп ми знамп, ми, кпји са опм прпвпдимп сваки дан. Друга шудна пкплнпст је била та щтп је, дпк радимп на пвпм прпјекту, Дејана непрестанп с нама, шак је у истпм – публицистишкпм тиму, па зна све щта спремамп. Дпк смп састављали питаоа, шитала их је и кап неки цензпр – гпвприла щта да брищемп и на щта неће да пдгпвпри. У таквим ситуацијама Дејана се самп кап шигра пкрене и каже да НЕЋЕ. Ппсле је прпђе. Ма кпликп п Дејани знамп, ппстпје питаоа кпје смп јпј пдувек желели не мпгу да се дпбацујем на други нашин ппставити, а лпптпм… Увек су ме ппдржавали. нисмп. Ивана: Кпје су твпје ванщкплске активнпсти? Рецимп, кад Дејана: Цртаое, идем на секцију из биплпгије нама искпше и библиптешку. бубуљице или се малп бпље Ивана: Знамп да у щкпли мнпгп радои мпжещ наједемп, пдмах пбавити сама. Шта мпжещ сама кпд куће, а за мислимп да у щта ти је пптребна ппмпћ? Дејана: Све радим сама. Пблашим се, купам се, Дејана све ради сама нас гледа цеп пбувам се, перем судпве... град и Ивана: Кпји је твпј живптни сан? непријатнп нам је. Дејана нема руке, па ме Дејана: Да упищем уметнишку щкплу, а ппсле занималп какп се псећа када је у прплазу људи академију. загледају. Ивана: Када си ппшела да се бавищ сликаоем? Дејана: Не пбраћам пажоу. Навикла сам. Дејана: Са пет гпдина, а сампсталнп са девет. Ивана: При ппласку у 1. разред ти си свима Ивана: Какп си пткрила свпј таленат? нама била малп шудп и, верујем, никада Дејана: Мама га је пткрила. нећемп забправити сусрет с тпбпм. Чега се ти Ивана: Какве су биле твпје прве слике? сећащ с ппшетка свпг щкплпваоа? Дејана: Биле су лепе. На оима су биле Дејана: Сећам се да сам ппзнавала самп живптиое, цвеће... Никплу ппщтп смп ищли заједнп у вртић. Тпрбу Ивана: Какп је твпја ппрпдица реагпвала на ми је нпсила мамина другарица, ппнекад тата... твпј таленат и јесу ли те ппдржали? Седела сам са Иванпм. Кад смп ищли у щетоу, 4
 6. 6. Дејана: Сви су ме хвалили, гпвприли да лепп Ивана: Да ли да пшекујемп јпщ пунп успеха у цртам, а мама је највище била задпвпљна кад будућнпсти? је видела мпје прве радпве. Бака Нада ми Дејана: Надам се да ће га бити. каже: ,,Дејана је наща мала уметница.'' Сви су Ивана: Испришај нам једну анегдпту из твпг увек уз мене, шак и кад је неверпватнп да сам света цртаоа. Дејана: Кад наставник сликаоа за тренутак Дејанин цртеж: Кад ппрастем бићу са ликпвним критичарем у Загребу изађе, ја вплим да изађем и да се сакријем, тп стварнп ја урадила. хехе... Прави сам врагплан и јакп тврдпглава, Ивана: Где си све путпвала да би људима мпрам признати. Није оима лакп са мнпм. ппказала щта умещ? Ивана: Kojа ти је слика ппсебнп драга? Дејана: Пбищла сам Љубљану, Баоалуку, Дејана: Тп је слика ружа кпје сам нацртала Сарајевп, Загреб, Рпманију, Црвенку, Хан једнпг јутра у септембру пве јесени. Слика је Пијесак и Спкплац. пкашена у дневнпј спби у стану. Ивана: Да ли је тај успех утицап на тебе и прпменип те? Дејана: Мислим да није, али не знам щта други мисле п тпме. Ивана: Какп си се псећала кад си први пут видела шланак у нпвинама п себи? Дејана: Билп ми је драгп кад сам видела да нпвинари пищу п мени. Не свиђа ми се када нпвинари не напищу исправнп мпје име и ппдатке, већ Дијана, Дајана Бпшкп, да имам брата Дејана, а не Давида, да сам 93. гпдищте... Затп, пазите щта пищете да ме не наљутите! Ивана: Шта радищ у слпбпднп време? Дејана: Вплим да играм игрице на рашунару, да спавам, да се щетам… Једнпм решју, вплим све щтп и ви. Ивана: Мнпги пд нас су заљубљени, неки тп признају, а пни щтп не, верпватнп ипак јесу. Јеси ли и ти заљубљена? Дејана: Јесам, али вам нећу пткрити кп је тп. на представи Успавана лепптица 5
 7. 7. Ивана: Да ли те је у щкпли некп некада Ивана: Шта те највище радује? увредип и какп? Дејана не пдгпвара решима негп псмехпм, Дејана се не сећа, али се ја сећам да је један устаје и хпће уппрнп да иде у радоу и зпве мали дешак кад смп били у петпм разреду, Александру с опм. Ми имамп мнпгп ппсла пкп прпкпментарисап Дејанин хендикеп. Дешак је лектприсаоа првих нпвинарских радпва. Затп бип мали и није размищљап щта гпвпри, али Александра пдмахује и неће да иде с опм. ми кпји смп шули, псећали смп се кап да је тп и Дејана пнда мпли Дајану, али ни пна неће, нама рекап. Дејани је билп тещкп, мислим да је каже јпј да иде сама. плакала. Сви смп били пптрещени, али нисмп Дејана: Али не мпгу, мпращ ми извадити нпвац хтели да је сажаљевамп. Час је ппшеп у муклпј из чепа. тищини. Дејана се није жалила, није пријавила Александра: Ти тп мпжещ сама. Мпращ, дешака, нисмп ни ми. На следећем пдмпру је Дејана! Знам да мпжещ. ппет била пна стара, насмејана Дејана. Дајана: Зампли прпдавашицу. Ивана: Кпју живптиоу највище вплищ да цртащ Дејана пдустаје и јпщ нам малп занпвета, а и защтп? пнда пде. Александра, да би пправдала свпју малу „сурпвпст“, приша какп је лишнп видела да Дејана сама себи пере кпсу, пере ппсуђе, седећи на судпперу, шещља се, шак и минђуще кпје немају кукицу уме да увуше. Мислим да смп сви некада тужни, и Дејана. А защтп је сталнп насмејана? Мпжда затп щтп зна да кад би пна била тужна, и ми бисмп с опм. Мпжда не жели да икп збпг ое буде тужан јер јпј је задатак да нас крепи и весели. Ивана Ненадић Дејанина пмиљена игра је нпгпмет Дејана: Делфина, затп щтп је разигран и паметан, хитар и скаше виспкп, виспкп у ваздух, мада живи у впди. Смеп је и весели људе. Ивана: Ми знамп да си врлп дпбар ђак. А сад једнп псетљивп питаое и мпращ да пбећащ да ћещ бити искрена. Защтп не радищ редпвнп на шасу ликпвнпг. Правищ ли се важна или из некпг другпг разлпга? Дејана: Не радим самп кад цртамп ппртрете, не знам да их цртам. Неверпватан пдгпвпр! Талентпвана Дејана, кпја црта нпгпм мнпгп бпље пд свих нас кпји цртамп рукпм, каже да не зна, па мислим да пна, уствари, не впли да црта људе. Ивана: Сви те знају кап ведру и веселу девпјшицу. Јеси ли икада тужна и щта те растужује? Дејана - лептир и дпбра вила Дејана: Не. Не знам. 6
 8. 8. КАД НАПУНИМ ОСАМНАЕСТ ГОДИНА, ХОЋЕШ ЛИ МИ ДАТИ СВОЈЕ РУКЕ интервју са Дејанином мајком Сандром Бачко Јутрп је билп кищпвитп и тмурнп, али је галерији „Арсипа“ била пријатна, светла и весела, кап и пна шије су слике у опј. У галерији смп затекли мајку Дејане Башкп Сандру. Седела је с другарицпм и ппслуживала мущтерију. За разгпвпр, кпји смп раније најавили, била је врлп распплпжена. Будући да идемп с Дејанпм у разред, знамп какп Дејана зна бити свпјеглава, па смп маму Сандру првп питали да ли је тещкп бити мајка такп непбишнпм детету. Мама Сандра: Јесте, тещкп је. Упућујем јпј мнпгп критика кад пдбије да нещтп уради, али је, инаше, дпбра. Инстинктивнп пд Дејане ствприла бпрца Дајана: Кпје су Дејанине бубице? Дејана са мајкпм Сандрпм Мама Сандра: Има их хиљаде, кап и ти, у пубертету је. Мпжда их има и вище јер псећа сам таква инстинктивнп, из жеље да ппмпгнем да је другашија пд оих. Најшещће имам свпм детету. И сама сам велики бпрац и желим прпблем да је дисциплинијем да слика јер да и Дејана буде. ради самп кад пна жели. Међутим, Дајана: Ппстпји ли мпгућнпст да Дејана ипак стипендиста је и шлан АМФПА – Светске дпбије руке, неке прптезе? аспцијације уметника кпји сликају устима и Мама Сандра: Мпже да их дпбије тек кад нпгама (Association and Foot Painting Artists престане да расте и развија се. Пна, међутим worldwide), везана је угпвпрпм с оима и има не жели прптезе, бар сада такп гпвпри. пбавезу да дпставља ппвременп радпве. Пни Занимљивп је да у Светскпм удружеоу мнпгп нуде, али мнпгп и траже, те се тп мпра ликпвних стваралаца кпји цртају устима и исппщтпвати. Пбишнп се мисли да радна нпгама, шији је Дејана шлан, такпђе мнпги не дисциплина уметницима не треба, међутим, желе прптезе јер се већина оих пдлишнп сви мпрају да је имају акп хпће билп щта да сналази псталим делпвима тела. Ппстпји, ппстигну. Мпжда вам изгледа да сам стрпга, међутим, мнпгп бпље рещеое, а тп је али да нисам таква, Дејана би се ппустила и не надпградоа руку, кпје би узели пд би успела да се сампсталнп сналази кап щтп тп ппстрадалих, кап щтп се пресађују и други данас шини. Једнпм сам прпшитала коигу „Нпге пргани. Тп је изузетнп скупа и тещка пперација. кпје мпгу све“, кпја је исппвест жене кпја није У Израелу су једнпј девпјшици надпградили имала руке. Оена мајка је била управп кап ја – руке, али је имала руке дп лаката, такп да би није је сажаљевала и радила све уместп ое, кпд Дејане тп јпщ теже билп. Пп садащоим негп је на неки нашин терала да се сама прпгнпзама ппсле такве пперације сналази да би је псппспбила за живпт. Кад сам рехабилитација би трајала две гпдине и за тп прпшитала коигу, схватила сам да сам и ја таква време мпрала би бити тамп, у бплници. мајка, али не затп щтп ме некп ппушип, негп Ппстпји и ризик да јпј прганизам не прими 7
 9. 9. странп телп… У свакпм слушају, пперација се и не мпже радити пре пкпншаоа развпја. Дптада ће мпжда и медицина напредпвати, а мпжда се нађе и неки дпнатпр кпји би издвпјип милипн дплара за пперацију, јер тпликп кпщта. Дајана: Пшекује ли и нада ли се Дејана тпме? Мама Сандра: Нада се, али је и свесна да ппстпје тещкпће. Затп ппнекад , умиљавајући се, зна да ми каже: Мама, кад напуним псамнаест гпдина, хпћеш ли ми дати свпје руке? Дајана: Кпја вам је Дејанина слика најлепща? Мама Сандра: Христпвп распеће. Настала је у непбишнпм тренутку кад је Дејана имала малу стваралашку кризу и улеоила се, па сам мпрала да реагујем и дпведем је у ред. Дајана: Путујете ли шестп с Дејанпм? Кпје Дејана с татпм Дамирпм путпваое и гпстпваое памтите кап најлепще? Мама Сандра: Биле смп у Љубљани, Сарајеву, Спкпцу, Ханпијеску, Кули, Црвенки, Загребу, Мама Сандра: Кад је била мала, мнпгп сам јпј Рпманији… У Слпвенији и Хан-пијеску су били шитала сликпвнице. Ппшела је да прецртава најлепщи тренуци ппсвећени Дејани. слике из сликпвница и такп смп дпщли дп Дајана: Имате ли с Дејанпм присан и птвпрен шувенпг првпг цртежа на кпме је нацртала пднпс? пужа. И дан данас пна највище впли да Мама Сандра: Да, кап најбпљи пријатељи смп. прецртава тј. слика пп угледу, прегледајући. Тп Дајана: Јесте ли ппнпсни на Дејану и оен је технишки дпбрп, али треба да се псампстали успех? и црта пп унутращоем псећаоу. Тп је Мама Сандра: Ппнпсна сам највище збпг тпга приметила јпщ оена ушитељица, али, нажалпст щтп знам да ће се Дејана бприти и радити јер нису сви ушитељи сликаоа имали стрпљивпсти мпже и вище и бпље. и љубави да је на тај нашин ппдушавају. Мнпги су пущтали да прецртава или јпј гпвприли щта Гени пп мушкпј линији где да слика, јер им је такп билп лакще. Дајана: Псим АМФПА прганизације, да ли јпщ Питали смп мајку да ли је Дејанин сликарски некп ппмаже Дејани? дар генетски тј. да ли у ппрпдици има ликпвнп Мама Сандра: У ппшетку су мнпгп вище надарених. Мајка је пдгпвприла да тај дар ппмагали ппјединци, а сад маое, али јпј та имају и Дејанин птац и деда, пшев птац. прганизација мпже мнпгп пружити. Дпк је Дејанин птац је стплар и пн јпј затеже платна и ппстпјала Карић-фпндација, и пни су ппмагали. прави рампве. Мама се брине п Дејаниним Ппмпћ и хумани гестпви су били пбпстрани. На угпвприма, наступима, галерији, и такп је све у акцији псликаваоа васкрщоих јаја пре три кругу ппрпдице. гпдине два Дејанина јајета су прпдана за Дајана: А Давид? Има ли Давид сликарскпг 80.000 динара, щтп је тада била прилишна сума. дара? Дејана је тај прилпг ппклпнила бплници за Мама Сандра: Има и пн. Мпрам признати да набавку ултразвушнпг апарата. сам га збпг мнпгп ппсла и упућенпсти на Птвпрена, насмејана, ведра мама Сандра нас је Дејану, малп заппставила. Али, пни су упућени испратила с псмехпм, па смп знали да Дејана једнп на другп и врлп су везани, щтите једнп није самп ппвукла на мущку страну: лепа је, другп у ситним дешијим лажима и избегавају ведра и велики бпрац на маму. неке мале пбавезе, кап и сва деца. Ту се Дајана Кајтази пдлишнп слажу. Дајана: Кад и какп сте пткрили Дејанин дар? 8
 10. 10. ДЕЈАНА СЕ НИЧЕГА НЕ БОЈИ пстане. Пнда се пна гребе пд мене да би писала ппруке свпјим симпатијама. Ту имам И НИКАД НЕМА КРЕДИТА ЗА сталну муку с опм. МОБИЛНИ Дајана: Јеси ли љубпмпран на Дејанине успехе и путпваоа? Давид: Ма, какви. Једва шекам да пна пде интервју са Давидом, Дејаниним негде, пнда ја направим журку, јер делимп исту братом спбу и не мпгу кад је пна ту. Највище ме нервирају нпвинари јер не вплим да се сликам, мрзим нпвинаре. Са Давидпм смп се срели у Дејанинпм атељеу, Надам се да се тп не пднпси на нас. слушајнп. Интервју за ту прилику уппщте није Дејана на све тп дпбацује да Давид не гпвпри бип планиран са Давидпм, негп са ушитељем бащ праву истину и да је једнпм желеп да иде с сликаоа, кпји нисмп тада пбавили. Тп се оима, али није билп места, па је пстап десилп пвакп: са Дејанпм смп се дпгпвприли уцвељен. Збпг тпга на путпваоима гледају да да дпђемп на шас сликаоа, али је пна му купе неке ппклпне да га оима утеще. ппмещала термине јер је тих дана била у Дајана: Кп је бпљи ђак? Давид прекп рамена ппказује: Пна. Не пбјащоава какп и защтп, а ми нећемп да питамп да не би јпщ вище замрзеп нпвинаре. Дајана: Какп се Дејана слаже с твпјим другпвима? Давид: Дпбрп, углавнпм. Ппсебнп се слаже с Маркпм Мајерским из мпг разреда. Слишни су, увек се щале и смеју кад пн дпђе. Дајана: Какп кпристите слпбпднп време, ппгптпвп кад мама и тата нису кпд куће? Давид: Гледамп хпрпре и правимп журку. Ја се плащим хпрпр-филмпва, а Дејана се смеје. Опј тп нищта није стращнп. Ја се ппкријем ћебетпм кад наиђу стращне сцене, а опј тп буде јпщ Давид и Дејана смещније. Дајана: Слажу ли вам се укусу у музици кпју слављенишкпм распплпжеоу – славила је 14. слущате? рпђендан 9. децембра. И такп ми дпђпсмп, али Давид: Слущам рпк-групе и Линкин-парк, ушитеља нема, јер тпга дана ни нема шас са инаше свирам клавир и ппнекад пустим Дејанпм. Ајд' щтп нема ушитеља, негп нема ни класишну музику. Оу Дејана не ппднпси, па је ја кљушева пд атељеа, Дејана и тп забправила. нервирам пущтајући је најгласније щтп мпже. Стпга смп звали Давида да дпнесе кљушеве. Пкп Линкин-парка се слажемп, јер их и пна Давид се није претргап пд журбе, али је ипак слуща. Впли Тпкип-хптел, щтп мпже да прпђе и стигап. Искпристили смп ту прилику да га малп кпд мене, а нема нищта прптив рпкера. Раније прппитамп. Пн се, бајаги, нећкап, али се пнда је вплела дпмаћу музику, па се ту нисмп распришап. слагали. Питали смп га, првп и пснпвнп, какп се слаже и Дајана: Слажете ли се пкп пмиљене хране, или у шему се не слаже са сестрпм. Пдгпвпр смп се свађате и птимате? Давид: Шпагете, вплимп их пбпје. Самп, слутили јер такви су пднпси све браће и сестара на пвпм белпм свету. Дакле, Давид нам је ппгледајте какп је мрщава! Нищта не једе, самп рекап да се свађају пкп ТВ-прпграма, рашунара грицка кикирики и шипс. и ушеоа, али највище пкп кредита за мпбилни. Дејана се буни и каже да има целих 35 Давид: Дејана пптрпщи брзп свпјих 200 килпграма, на щта Давид пдгпвара да тпликп динара месешнп, а ја сам щтедљив, па ми дугп 9
 11. 11. има са нпвим шизмама, мпбилним телефпнпм захваљујући ушитељици, другарица другашија и јакнпм, а заправп има 33. пд нас није представљалп никакав прпблем ни Дајана: Знаши, треба да се угпји? сметоу. Штавище, ушинилп нас је ближима, Давид: Бар на 37 кг. хуманијима. Дајана: Кпликп времена прпвпдите заједнп? Александра: Какп се Дејана снащла тпкпм прве Давид: Идемп у разлишите смене у щкплу, па шетири гпдине щкплпваоа? не прпвпдимп мнпгп времена заједнп. Учитељица Бранка: Оена адаптација на Викендпм пбпје имамп разне пбавезе, па ни щкплски живпт и пбавезе текла је пптпунп истп тада нисмп цеп дан заједнп. кап и кпд све деце у разреду. Није ппзнавала Дајана: Ми знамп да Дејана све сама ради. Шта слпва, па је шитаое у ппшетку ищлп теже. Била радите у кући и пп кући? је ппмалп стидљива, и за мене је била права Давид: Ја намещтам кревете, а Дејана ппмаже радпст кад се ппнекад пслпбпди и приша п мами. Кад треба ићи у прпдавницу и слишнп, некпј теми. Вище је вплела да свпје мищљеое пнда се свађамп кп ће да иде. Мама ппдвикне исказује писаоем и цртаоем. Вплела је да и направи ред. Идемп на смену, Дејана мисли ради све кап и друга деца. Све је хтела сама и да вище пна иде, а ја мислим да увек ја није дпзвпљавала да јпј претеранп ппмажем. А извушем дебљи крај. ја сам сваки дан ушила пд те малене, сићущне, Давид се јпщ малп ту мрдап и уплитап у а уппрне девпјшице. Некад прпстп нисам мпгла следећи разгпвпр, а пнда птищап са другарима да верујем какп спретнп држи плпвку, шеткицу, кпје је среп у Тржнпм центру „Мпзаик“, где је какп гумицпм брище, а врхунац је бип кад је атеље. маказицама сецкала кплаж папир и лепила га. Александра: Дејана се брзп пслпбпдила, па је Дајана Кајтази ппстала и немирна. У кпм разреду је била најнемирнија? Учитељица Бранка: Дејана је пп прирпди нестащна. Некад је била прави кплпвпђа у разредним врагплијама. Специјалнпст јпј је ЊЕНА ЈЕ ЕНЕРГИЈА ТАКО билп скакаое пп клупама и стплицама, јуроава пп хпднику и трибинама у малпј щкпли (тамп СИЛНА ДА ЈОЈ НЕ ДА ДА смп тада ищли). Сећам се, једнпм се на шасу МИРУЈЕ физишкпг залетела и прескпшила кпзлић. Тп је билп нещтп неверпватнп. интервју с учитељицом Бранком Радовановић Пдмах да кажем, неки пд нас кпд ушитељице Бранке Радпванпвић пдлазе шестп, без пбзира на тп щтп смп већ велики. Кад гпд имамп неки прпблем - ми кпд ушитељице. За оу не ппстпји нерещив прпблем. Такп је и пвај текст прекуцала, јер се не сналазим бащ најбпље с тим. Пп ушитељишинпм признаоу, мпгућнпст с учитељицпм у Принцези дпласка девпјшице без руку у оен разред, бип Ни сад, кад се сећам тпга, није ми јаснп какп је је за оу велики прпфесипнални прпблем и тп извела. Мплила сам је да усппри, да не трши сумоа. Плащила се да неће успети да јпј буде јер сам се плащила да се не ппвреди. Пна ме дпбра ушитељица, али пред сумопм није саслуща, насмеје се, и ппет пп старпм. Ваљда је ппклекла, негп је храбрп упливала у прпблем. оена енергија тпликп силна да јпј не да да Смем да дпдам да је ушинила да ни нама, деци, 10
 12. 12. мирује. У трећем разреду је једнп време Александра: Да ли сте вище пажое завладап прави мали рат између разреда и ое: ппсвећивали опј негп другпј деци? свакпдневне свађе и щутаоа са пбе стране. Учитељица Бранка: Опј је у ппшетку требалп Пунп смп тада пришали, анализирали, вище мпје ппмпћи и пажое, али у разреду са предлагали и, надам се, успещнп рещили вама је билп лепп и лакп радити, па смп једни сукпбе. другима ппмагали. Мпжда ви мпжете бпље пдгпвприти да ли вам је недпстајала мпја Тп је љубав пажоа. Александра: Јесте ли ппсетили оену галерију? Александра: Све нас и даље пратите, ппмажете Учитељица Бранка: Да, и радујем се оенпм и бпдрите нас, ппсебнп Дејану. Примећујете ли успеху. Дппадају ми се оене слике. Ппсебнп су неке прпмене кпд ое пткакп није вище ппд ми лепе пве кпје је радила „из главе“, без ващим надзпрпм и бригпм? прецртаваоа. Сигурна сам да оенп време тек Учитељица Бранка: Цеп пети разред је дплази и да ћемп уживати у пнпме щтп пна дплазила кпд мене и ппмагала ми пкп првака. има да ппкаже. Пазила их је на пдмпру и дружила се са оима, истп кап и пстали петаци. Пна је мпжда Ушитељица нам је драгпцена ппмпћ и данас и дплазила малп шещће, јер је знала некад дпћи искпристићу прилику да јпј кажемп да нам и на шас кад је пусти наставница физишкпг. У недпстаје оена пажоа. Али, и тп је живпт и щестпм се малп ппвукла и ређе смп се виђале. пдрастаое – тп да се мпрамп малп вище сами Малп се била птуђила. Сад је ппет пна Дејана сналазити и трудити. кпју знам и јакп се радујем збпг тпга. Александра: Кпликп су се оени и мпји другпви Александра Кајтез из разреда трудили пкп ое и кп јпј је највище ппмагап? Учитељица Бранка: Цеп разред је Дејану прихватип врлп лепп. Увек су били спремни да јпј ппмпгну акп нещтп не мпже, мада је тпга билп малп. Игре су прилагпђавали оеним мпгућнпстима, и није се примећивала разлика. Не мпгу да издвпјим некпг кп је вище бринуп п опј. Тп ми се увек дппадалп щтп су се смеоивали пни кпји су јпј ппмагали. Деца тп најлепще знају, сппнтанп и пптпунп прирпднп. Сви су некакп знали кад јпј щта треба, кап да су имали уграђене мале сензпре за ппмпћ. Били су врлп псетљиви према свпјпј другарици. Сада кад размищљам п тпм времену, сигурна сам да је тп љубав. Вплели су је истп кап и ја. Пна је једнпставнп једна пд оих. Александра: Кпји предмет је најбпље знала и с учитељицпм и другарима умела? Учитељица Бранка: Није пна бащ вплела да уши, самп пнп щтп мпра и мислим да је пунп ппстигла захваљујући оенпј мами кпја јпј није дпзвпљавала да забущава. Кад је била инспирисана, знала је писати лепе, псећајне саставе. Свирала је на металпфпну врлп лепп и трудила се да сваку песму науши. На ликпвнпм је некад била врлп успещна , а некад се цеп шас мушила и жврљала, али никад није пдустајала. 11
 13. 13. КАКО СУ ПОМОГЛИ МЛАЂИ УЧЕНИЦИ У Већини се ПОПУЛАРИЗАЦИЈИ ДЕЈАНЕ највище свидела БАЧКО слика лабуда. фото-извештај са посете галерији У щкпли су Дејана те седмице ппказује прпушавали какп вест и слика извещтај и нпгпм. писали их п Дејани. Млађи Вести су ушеници щирили, немп усменп гледају. телефпнпм, писменп. Не мпгу да Наушили су и верују да какп се и такп пищу писма. слике И у оима су настају. писали п Дејани. Неки су се усудили и да ппстављају Писма, права и питаоа. Дејана им је измищљена, пдгпвприла. ппщтпм или електрпнскпм ппщтпм , пбищла су свет. ВЕСТ На шасу им је 14. 11. 2008. смп били у била Дејана. атељеу кпд Дејане, кпја има Били су врлп 14 гпдина и слика нпгама кап ппнпсни. Неки су јпј се прави уметник. пбраћали са "ви". 12
 14. 14. НОВИНАРСКИ ТЕКСТОВИ МЛАЂИХ УЧЕНИКА Јесу млађи, али су пројектно оспособљени Ппсета атељеу И млађи ушеници имали су свпје прпјектне Ушеници IV3 разреда су птищли у тимпве и на слишан нашин бавили се ппсету атељеу, кпд девпјшице Дејане. медијима и Дејанпм Башкпм. Дакле, млађе Пни су јпј ппставили питаоа. Када кплеге наушили су нпвинарске пблике вест и су видели Дејанине слике, пстали су извещтај, али сазнали су и да у фпрми вести без текста. Пна нема руке и јакп јпј мпже да се ппщаље СМС-ппрука, напище је тещкп, али пна је храбра и уз Коига пбавещтеоа, мали пглас и реклама. труд ппстиже све. Деци су се Све су тп и писали, али је све ималп везе са Дејанпм Башкп и пним щтп су п опј сазнали у највище свиделе слике лабудпва, ппсети атељеу. Прпушавајући и пищући риса и цветпва. Дејана највище впли извещтај, сазнали су да ни пн није везан да црта прирпду. У атељеу има пунп самп за нпвинарствп, негп мпже да буде и слика кпје су прелепе. дпкумент щкпле, кпји су радпснп ппгледали и прпнащли себе и свпје ушитељице у оему, Ппзивам вас да дпђете у атеље и где је пписанп щта су све радили прпщле уживате у леппти Дејаниних слика. щкплске гпдине. Пд средстава кпмуникације кпристили су телефпне, електрпнску ппщту и дпбру стару хартију. ЧЕСТИТАМП ТИМУ ИЗВЕШТАЈ КПЈИ ЈЕ НА КПНАЧНПЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ ППКАЗАП ДА СУ НАЈБПЉИ СЛУШАПЦИ ЈЕР ДПБРП ПАМТЕ ШТА СУ ЧУЛИ ПД ТИМПВА ВЕСТ И ПИСМП! ИЗВЕШТАЈ Дана 14. 11. 2008. ппсетили смп атеље Дејане Башкп. Пна је талентпвана сликарка иакп нема руке. Ппшела је да слика нпгпм са пет гпдина. Са девет ВЕСТИ – Коига пбавещтеоа, 4. септембар 2008. гпдина је већ имала прву излпжбу. Слика (фиктивнп) на платну акрилним и уљаним бпјама. Најшещће су на оеним сликама Пбавещтавамп све ушенике и живптиое, прирпда и мртва прирпда. рпдитеље да је наща ушеница Били смп зашуђени и радпзнали. Нисмп Дејана Башкп птвприла атеље у мпгли да верујемп да је све у атељеу пна тржнпм центру „Мпзаик“и нацртала. галерију у тржнпм центри иза Управе прихпда. Слике мпжете Известипци М. Илић, С. Радищић, К. ппгледати сваки радни дан са Каранпвић свпјим старещинама и рпдитељима. Дејани желимп мнпгп успеха у раду. директпр щкпле 13
 15. 15. ФИКТИВНИ МАЛИ ПГЛАС ФИКТИВНИ ИЗВЕШТАЈ – тргпвац уметнишким сликама С ПРПМЕНПМ ГЛЕДИШТА – ушитељ сликаоа Дејане Башкп Пд 3. 11. 2008. У нащпј галерији мпжете купити слике Дејане Башкп. Ушитељ сам сликаоа ващпј ушеници Тп је млада уметница кпја слика Дејани Башкп већ некпликп месеци. нпгпм. Оене сликарске теме су Кaда сам ппшеп да радим с опм прирпда, мртва прирпда и углавнпм је кпристила шеткице. живптиое. Млада сликарка је мнпгп Наушип сам је да црта щпахтлпм и пута излагала, а у Сарајеву је дпбила кпристи уљане и акрилне бпје. специјалну диплпму за свпју Дејана лепп напредује. Уппрна је и кплекцију. У Башкпј Паланци има сампстална. Слика у свпм атељеу у свпју галерију и атеље, кпји смп кпме има дпвпљнп прпстпра и за ппсетили и тпм приликпм изабрали сликаое и за излагаое радпва. слике кпје ћемп прпдавати. Мнпгп ради, па нема времена за Кплекцију и цене мпжете ппгледати игру иакп је јпщ дете. Следеће на нащем сајту www.obrenovic.com гпдине планирамп да пстваримп или дпћи лишнп у атеље, у Улици Дејанину жељу да излаже у Лпндпну. Цара Лазара 15, Бепград (прекп пута Изврщнпг већа). ушитељ сликаоа Звпнкп Радпвић Пшекујемп вас!  ВЕСТ ПУТЕМ СМС-ППРУКЕ 11.12.2008. 12.45 Тим кпји је слап вести п Дејани путем СМС- ппрука је уживап, али су се ппсле дпбранп From: Filip намушили да исправе написанп, без пбзира на тп щтп не ппстпје мпбилни телефпни путем Malopre sam bio u ateljeu nase кпјих би билп мпгуће пптпунп правилнп писати. drugarice iz skole Dejane Backo, Слишнп су се прпвели и пни кпји су писали koja prelepo crta prirodu i електпнска писма. Мпрали су све ташнп писати, zivotinje iako nema ruke. Idi da кап да пищу рукпм, щтп их је изненадилп, па је pogledas slike u trznom centru тп трајалп дуже негп да пищу рушнп. Mozaik . 14
 16. 16. КАКО РАЗГОВАРАТИ ТЕЛЕФОНОМ илустрације стварних и замишљених телефонских разговора млађих ученика Хеј, ћап. Шта има, ја Па, тп сам ја! П дару Кпја Дејана, Халп, с ким сам супер! Знащ пну Дејане ти пришам! Еј! какав дар? пришам?! Дејану щтп супер црта… Здравп, науши да се Мпжда, али ви, не знате да Еј, кпме ти… Ти мпра да си представищ. да разгпварате, млада дамп. Халп, халп… неки креле! Ивана Пплић Халп, Аоа ппред ОВАКО ЈЕ МНОГО БОЉЕ! Пдлишнп, дпћи телефпна. Дејана, ћу пдмах Наравнп да нисам била са Дивнп, вешерас. Мпгу Здравп, Аоа. мпжещ. свпјим разредпм у када мпгу Свакп веше Акп желищ да ли да ппведем Чекам вас. атељеу и јакп ми дпћи? пд псам дп видищ, ти брата? Здравп и је жап.. десет сам дпђи сама. видимп се! тамп. Аоа Вранеш 15
 17. 17. СВЕТУ ТРЕБА таквим манифестацијама Дејана уппзнаје све саме младе таленте у свим пбластима: певаоу, ПРИУШТИТИ ДЕЈАНУ И плесу и игри, ппезији, сппрту. Набрпјап је Тпде СВЕТ ДЕЈАНИ и кпји су тп млади таленти са свих прпстпра бивще Југпславије, али и велике песнике, впдитеље, глумце, кпје је Дејана уппзнала и Тоде Николетић пни уппзнали Дејану. Истише да је знашајнп щтп Дејана щири прпстпр и сама је станпвник извештај с елементима репортаже духпвнпј дпмпвини надарених – УМЕТНПСТИ. Уметник реши, Тпде нам је дугп и занимљивп збприп п Дејани, дптишући се мнпгих тема, такп У Дејанинпм атељеу смп 11. децембра 2008. да имамп утисак да је све време свпјим решима увеше затекли Тпдета Никплетића. Мпрамп гпвприп Дејану, и уместп Дејане. Дејана, признати да смп Дејанине реши да ће пн дпћи весела и нестащна, иакп кпмуникативна, не акп га ппзпве, примили с неверицпм, будући впли да гпвпри п свпјим емпцијама, нити да знамп кпликп пвај пппуларни дешји песник утисцима. Памтимп оегпве реши п Дејанинпј има ппсла, а да је бип два дана пре тпга на излпжби у Истпшнпм Сарајеву. Тпм приликпм Дејанинпм рпђендану. Нп, пн је између два ппсетила је стару правпславну цркву у Сарајеву путпваоа и бпгзна каквих пбавеза, ипак и с таквпм убедљивпщћу пренеп је велишину дпщап, кап да јпј је птац, а не ментпр. Дејанинпг дптицаоа икпне из дванаестпг века, Замплили смп га на сампм ппшетку да пбјасни кап да је пн бип деп Дејане. Тп мпже самп ту свпју функцију Дејанинпг ментпра. песник! Тпде: Ментпр је духпвни впђа , пн пази и впди Размишљајући универзалнп, Тпде се с једне ушеника. Није, дакле, ушитељ у класишнпм стране труди да приушти Дејани свет и, с друге, да свету приушти Дејану. Он јаснп види оену мисију стварапца у свету где влада духпвна, интелектуална и свака друга леопст. Пптрпшачкп друштвп навиклп је чпвека да ништа не ствара сам, све му се нуди на гптпвп и пн има пнпликп кпликп мпже да купи, а не кпликп зна и уме да ствпри. Таква ситуација ппсебнп је ппгубна за младе, те Дејанина мисија јесте мисија стварапца у свету гптпвана. Нама та идеја није била страна. На вебсајту Мпј херпј, међу разним људима, шувеним и маое ппзнатим, нащли смп и један прилпг п Дејани, писан пд стране некпг кп се диви Дејани кап некпм кп ствара најлепще сликарске прпдукте, без пснпвнпг пруђа за тај и билп кпји други смислу реши, негп некп кп ппдржава, прати и ппсап – без руку. впди свпг ушеника. Тајна имена Арсипа Пд Тпдета сазнајемп да се оегпва пажоа, впђеое, псим лишне ппдрщке и љубави за Тпде је идејни твпрац имена атељеа Арсипа, пп Дејану и оен рад, састпји и у прганизпваоу гршкпј бпгиои Арсипи, шије име знаши – пна оених гпстпваоа и излпжби на разним кпја ппдиже стппала (Рпберт Гревс, Грчки манифестацијама, кпје пн прганизује или у митпви). оима на други нашин ушествује. Сам сматра Питали смп Тпдета какп је уппзнап Дејану. знашајним тп щтп Дејанине слике мпже видети Билп је тп сасвим слушајнп, приша нам. На мнпгп људи, а јпщ знашајнијим тп щтп на манифестацију у Сарајеву били су ппзвани и пн 16
 18. 18. груди. Ппезија је Тпдетпв прирпдан израз, у опј се пдлишнп сналази, али није јединп щтп је АФРОДИТА ИЗ БАЧКЕ ПАЛАНКЕ написап п Дејани. Ппвпдпм птвараоа излпжбе Дејаниних радпва у Башкпј Тпппли написап је РПДИЛА МАЈКА МУДРП ПАЧЕ кратак есеј, кап увпдни гпвпр на птвараоу. И ДЕЈАНА ЈПЈ JE ИМЕ ДАЛА, Делпви тпг есеја се налазе у најнпвијем ПП ЦЕП ДАН КМЕЗИ И СКАЧЕ каталпгу Дејаниних слика, а интегралну верзију ТА ДПСАДНА БРБЉИВА МАЛА. смп пбјавили у малпј плавпј Коизи незабправа, кпју је псмислип тим коижевни у пвпм ПЧИМА ТРЕПЋЕ, ЈЕЗИКПМ ПАЛАЦА, прпјекту. Из есеја нас је псвпјила једна ВПЛИ ДА ЗЕЗА, ВПЛИ ДА ДИРА, Тпдетпва кпваница кпја гласи „нпгптвприна“ ЈЕСЕТЕ ДА ЈЕ ПРЕЛЕПА ФАЦА какп Tпде зпве Дејанине слике, будући да их АЛИ, БРАТЕ , МНПГП СЕКИРА. ствара нпгпм. Тпде, бравп за „језикптвприну“! НПСИЋ КП ТРЕШОА, А УСТА МЛЕКП, УМЕ ДА ПЕВА, УМЕ ДА СЛИКА, СИГУРНП ЋЕ ППСТАТИ НЕКП, ТА ДАМИРПВА ЛУТКА И ДИКА! сА БРАТПМ ДАВИДПМ БИТКУ БИЈЕ И МАМИ САНДРИ ЛЕКЦИЈЕ ЧИТА, ПНА ЈЕ ППНПС ЦЕЛЕ ФАМИЛИЈЕ И ОИХПВА ПРЕЛЕПА АФРПДИТА. УЗ ПЛАТНП, БПЈЕ И УЗ КИЧИЦУ СТВАРА ЧУДЕСА СА ЛЕВПМ НПГПМ, УМЕСТП СРЦА ИМА ПТИЧИЦУ С КПЈПМ ШАПУЋЕ ТАЈНП СА БПГПМ. ДЕЈАНА ЈЕ НАЈДРАЖЕ БИЋЕ , ППНЕКАД ЈАГОЕ, А НЕКАД ВУЧИЦА, ПНА ИМА НЕВИДЉИВЕ ПРСТИЋЕ ПНА ЈЕ НАША МАЛА ТРПЈЕРУЧИЦА. с песникпм разгпварале и извещтај писале Тпде Никплетић Дајана и Славица и Дејана. Ппщтп је Тпде из Црвенке, прганизатпри су га замплили да ппвезе Дејану и оену мајку. Тпде се присећа да је целим путем била ћутљива и да је мајка пдгпварала на сва питаоа и разгпварала. Дејана се птвприла тек касније и птад су врлп блиски. Кап да смп знали, а нисмп, питали смп Тпдета да ли је написап песму ппсвећену Дејани и пн нам је великпдущнп ппнудип да је пбјавимп у нащим нпвинама. Дејану из Тпдетпве песме сви знамп, бащ је таква. Нама је за свпју песму узеп мисли из главе, реши са усана, а Дејани украп птишицу из 17
 19. 19. ДЕЈАНИН ЛИКОВНИ Златкпва приша п талентима јакп нас је ппдсетила на библијску пришу п талантима. РУКОПИС Издвпјип је два мпдела пднпса према дару тј. таленту кпји свакп пд нас има: један је мпдел кад га усаврщаващ кап щтп га је умнпжип син кпји је пд једнпг дпбијенпг нпвшића умнпжип интервју са Златком Тешаном, учитељ ем сликања ТАЛАНАТ – име нпвшића у нпвпзаветнпј Христпвпј приши. ТАЛЕНАТ је реш гршкпг ппрекла и Сви имамп ушитељицу и наставнике у щкпли, пзнашава дар, дарпвитпст, тренере и наставнике у ваннаставним и пбдаренпст. У хрищћанскпм смислу, ванщкплским активнпстима, а Дејана има реш пзнашава дар пд Бпга. Реш ушитеља сликаоа. Тп је опј кап мени тренер, дпнекле слишна реши таленат је шак се у слишнп време и састајемп, с тим щтп ХАРИЗМА, харизматишнпст, такпђе сам ја тимски играш, а Дејанини шаспви гршкпг ппрекла, кпја пзнашава ппјаву сликаоа су индивидуални, а некад ради и у када је дарпвитпст видљива и има групи, али ппет свакп за себе. У атеље сам снагу да привуше друге. дпщла с другарицама ппсле тренинга и бащ мнпгп нпвшића; други мпдел је кад се таленат нам је пријап разгпвпр. не пткрије и упрппасти, кап щтп је с нпвшићем Дејанин ушитељ сликаоа Златкп Тещан је ушинип син кпји га је пдмах прпкпцкап. Златкп академски сликар, заврщип у класи Мерсада није ппменуп самп јпщ један мпдел, пп кпме се Бербера, касније Радпсава Тадића у Сарајеву. таленат ни не прпкпцка, нити се умнпжи, негп Дугп је радип на телевизији, затим се бавип закппа, заппстави, кап щтп је са нпвшићем разним ппслпвима примеоене уметнпсти. ушинип трећи син. Ппследоих гпдина ради кап наставник ликпвне Ивана: Шта мпжете издвпјити кап ппсебнп културе у ПШ „Вук Карачић“, слика и впди лепп кпд Дејане, а щта вам ствара тещкпће у щкпле сликаоа за разлишите старпсне групе. С раду с опм? Дејанпм ради ппсебнп. Рад са талентпваним Златкп: Видеп сам Дејанине радпве јпщ кад је сликарима свих узраста му је пдувек бип имала седам гпдина, али нисам радип с опм. занимљив. Деведесетих гпдина је са группм других уметника ентузијаста впдип стваралашке радипнице Југпслпвенски таленти кпјима је циљ бип да се ппмпгне талентима да се изграде и прпнађу свпј аутентишан израз, а не ппстану маниристи. Нащ разгпвпр је и ппшеп темпм талентпванпсти. Ивана: Јесте ли сретали таленат кап Дејанин? Златкп: Кпмплексна је приша п таленту. Мнпги људи ппседују таленат, рекап бих да сви имају таленат за нещтп, али се пн заппстави, изгуби у неким мрашним хпдницима. Неки имају среће или снаге и уппрнпсти да преппзнају пнп щтп јесу па се такп изразе у некпј уметнпсти. Тп је слушај са Дејанпм. Пна се преппзнала у ликпвнпј уметнпсти. Наравнп, таленат без рада пстап би кап нещтп недпрешенп и недпврщенп. Не самп оен, сваки таленат, неуппредив је са билп шим. Не вплим мистификације пкп талента. Тп је нещтп щтп има свакп за разлишите ствари и треба га прихватити и градити једнпставнп и живптнп. Дејана, Ивана и учитељ сликаоа Златкп 18
 20. 20. Кпд ое је најлепща оена разигранпст, једнпставнпст кпјпм прихвата и најслпженије ВЕЛИКА СЛОБОДА И ликпвне прпблеме и дешјпм наивнпщћу је КРАТАК ДАХ претвпри у стваралашку игру. Прпблем настаје кад се засити са савладаним рещеоима и треба да уђе у неки нпви стваралашки круг. Али, тп је интервју с наставницом ликовног прпблем кпд свих сликара. Тещкпћа је дпнекле Соњом Ковачевић билп и тп щтп су неки пд мнпгих ушитеља сликаоа, кпје је имала, ппкущали урадити управп пнп прптив шега се бприм цеп живпт – Писати п Дејани и разгпварати са људима кпји ствприти маниристу, ушеника кпји ће да слика су у кпнтакту с опм, немпгуће је акп п опј не оихпве слике, а не свпје. Ради се п тпме да кажу нещтп и оени наставници. Пплазећи пд ушенику треба да ппмпгнемп да прпнађе свпј Дејанинпг сликарскпг талента, незапбилазна је израз. била наставница ликпвне културе, али смп оу Ивана: Да ли је Дејана прпнащла свпј израз? пставили за крај, једнпставнп затп щтп ликпвнп Златкп: Пн се не прпналази, пн се гради, дугп и имамп једанпут недељнп, а нисмп хтели да уппрнп. Слика пружа мнпгп вище инфпрмација наставници сметамп ван шаса. Такви смп ми, пд пних щтп пкпм на први ппглед видимп. Да увиђавни. Збпг те увиђавнпсти наставница је би кпмуницирап са сликпм уметник мпра бити дппустила да малп ленствујемп и на шасу на и нашитан и пбразпван, упсталпм и да има некп кпм смп разгпварали с опм. Наставница нам је, живптнп искуствп. Затп је тещкп рећи да је за разлику пд Дејанинпг ушитеља сликаоа, Дејана изградила или прпнащла свпј израз. Пна дала кратке и исцрпне пдгпвпре. га гради уз мпју ппмпћ. Ивана: Какав став имате према АМФПА – светскпј прганизацији сликара кпји сликају устима и нпгама? Дејана је једини шлан из Србије и има угпвпр с оима и стипендију. Златкп: Прганизација је, у свакпм слушају, хумана. Пружају хендикепиранима ппдрщку сваке врсте. Али, угпвпри су увек неппвпљни за уметнике. Пп свпјпј прирпди угпвпри прецизнп регулищу мнпге услпве: услуге, рпкпве… не рашунајући на лишне афинитете, темпп. И тп пнда зна да притиска шпвека. Лишнп сам раскинуп мнпге угпвпре јер су ме ужаснп стискали и затварали. Ивана: Пришамп п Дејани, а тек смп сад дпщли дп шиоенице да пна слика нпгпм. Да ли је тп шини ппсебнпм? Златкп: Не правим разлику пп тпме кпјим екстремитетпм некп црта, негп какав ликпвни рукппис пставља. Ивана Ненадић Александра и Дејана с наставницпм Спопм Ивана: Какав је ващ став према Дејанинпм несумоивпм таленту? Наставница Споа: Мислим да је Дејана натпрпсешнп талентпвана, али да није спремна да тај свпј таленат и усаврщава. Брзп пдустаје 19

×