SlideShare une entreprise Scribd logo
=======================& c
Haï traéng
Ó Œ
(Goïi)
Goïi
œ»»»»
˙»»»»
naéng
naéng
‰
cho
treân
œ»»»»
J
côn
vai
œ»»»»
J
meâ
em
œ»»»»
J ˆ««««
j
chieàu
gaày
ˆ««««
j
nhieàu
ñöôøng
Trònh Coâng Sôn
ˆ««««
j ˆ««««
j
hoa
xa
˙»»»»
traéng
aùo
bay
bay
““{ ll ll
==========================&
œ»»»»
J œ»»»»
J
Cho
Naéng
œ»»»»
J
tay
qua
œ»»»»
J
em
maét
ˆ««««
j
daøi
buoàn
ˆ««««
j
gaày
loøng
ˆ««««
j
theâm
hoa
ˆ««««
j
böôùm
naéng
˙»»»»
mai
say Loái
Böôùc
‰ ˆ««««
j
chaân
em
ˆ««««
j
ñi
ˆ_««««
j
em
ˆ__«««««
j
veà
veà
ˆ_««««
j
naøo
trôøi
ˆ««««
j ˆ««««
j
anh
khoâng
˙««««
coù
coù
hay...
maây
ll ll ll
==========================& ˆ««««
j ˆ««««
j
Ñöôøng
ˆ««««
j
ñi
ˆ««««
j
suoát
#ˆ««««
j
muøa
ˆ««««
j
naéng
ˆ««««
j
leân
ˆ««««
j
thaép
w_
ñaày
ˆ_«««« Œ Œ œ»»»»
Goïi...
ll
1.
ll ””{
==========================& ˆ««««
j
...
ˆ««««
j
Goïi
ˆ««««
j
em
ˆ««««
j
cho
œ»»»»
J
naéng
œ»»»»
J
cheát
œ»»»»
J
treân
œ»»»»
J
soâng
˙««««
daøi
ˆ«««« Œ ‰
Thoâi
ˆ««««
j
xin
ˆ««««
j
ôn
ˆ««««
jll
2.
ll llll
==========================& ˆ««««
j
ñôøi
ˆ««««
j
trong
ˆ««««
j
côn
ˆ««««
j
meâ
ˆ««««
j
naøy
ˆ««««
j
goïi
ˆ««««
j
muøa
ˆ««««
j
thu
˙»»»»
tôùi
‰
Toâi
œ»»»»
J
ñöa
œ»»»»
J œ»»»»
J
em
ˆ««««
j
veà
ˆ««««
j
chaân
ˆ««««
j
em
ˆ««««
j
böôùc
ˆ««««
j
nheï
ˆ««««
j
trôøi
ˆ««««
j
buoàn
ˆ««««
j
gioù
ll ll ll
==========================&
˙»»»»
cao
‰
Ñôøi
ˆ««««
j
xin
œ»»»»
J
coù
œ»»»»
J œ»»»»
J
nhau
œ»»»»
J
daøi
œ»»»»
J
cho
œ»»»»
J
maõi
ˆ««««
j
sau
ˆ««««
j
naéng
ˆ««««
j
khoâng
ˆ««««
j
goïi
˙««««
saàu
‰
AÙo
œ»»»»
J
xöa
ˆ««««
j
duø
ˆ««««
jll ll ll
==========================& ˆ««««
j
nhaøu
ˆ««««
j
cuõng
ˆ««««
j
xin
ˆ««««
j
baïc
ˆ««««
j
ñaàu
ˆ_««««
j
goïi
ˆ««««
j
maõi
ˆ««««
j
teân
˙««««
nhau
Œ
Goïi
œ»»»»
˙»»»»
naéng
‰
cho
œ»»»»
J
toùc
œ»»»»
J
em
œ»»»»
Jll llll ll
==========================& ˆ««««
j
caøi
ˆ««««
j
loaøi
ˆ««««
j ˆ««««
j
hoa
˙»»»»
traéng rôi
œ»»»»
J œ»»»»
J
Naéng
œ»»»»
J
ñöa
œ»»»»
J
em
ˆ««««
j
veà
ˆ««««
j
mieàn
ˆ««««
j
cao
ˆ««««
j
gioù
˙»»»»
bay
‰
AÙo
ˆ««««
j
em
ˆ««««
j
baây
ˆ_««««
jll ll ll
==========================&
ˆ__«««««
j
giôø
ˆ_««««
j
môø
ˆ««««
j ˆ««««
j
xa
˙««««
neûo maây
ˆ««««
j ˆ««««
j
Goïi
ˆ««««
j
teân
ˆ««««
j
em
œ»»»»
J
maõi
œ»»»»
J
suoát
œ»»»»
J
côn
œ»»»»
J
meâ
w
naøy
ˆ«««« Œ Óll ll ll ””

Contenu connexe

Tendances

Noibuongactro hoai linhmanhphat
Noibuongactro hoai linhmanhphatNoibuongactro hoai linhmanhphat
Noibuongactro hoai linhmanhphat
Cherry Yêu Quái
 
Con gai ngoc le
Con gai  ngoc leCon gai  ngoc le
Con gai ngoc le
SEAMI
 
Diem xua
Diem xuaDiem xua
Diem xua
SEAMI
 
Con ai voi ai trinh cong son
Con ai voi ai  trinh cong sonCon ai voi ai  trinh cong son
Con ai voi ai trinh cong son
SEAMI
 
Co mot dong song da qua doi trinh cong son
Co mot dong song da qua doi  trinh cong sonCo mot dong song da qua doi  trinh cong son
Co mot dong song da qua doi trinh cong son
SEAMI
 
Nhinnhungmuathudi trinhcong son
Nhinnhungmuathudi trinhcong sonNhinnhungmuathudi trinhcong son
Nhinnhungmuathudi trinhcong son
Cherry Yêu Quái
 
Hayyeunhuchuayeulannao le huuhao
Hayyeunhuchuayeulannao le huuhaoHayyeunhuchuayeulannao le huuhao
Hayyeunhuchuayeulannao le huuhao
Cherry Yêu Quái
 
Con tuoi nao cho em trinh cong son
Con tuoi nao cho em  trinh cong sonCon tuoi nao cho em  trinh cong son
Con tuoi nao cho em trinh cong son
SEAMI
 
Dau tinh sau ngo thuy mien
Dau tinh sau  ngo thuy mienDau tinh sau  ngo thuy mien
Dau tinh sau ngo thuy mien
SEAMI
 
Chieu mot minh qua pho trinh cong son
Chieu mot minh qua pho  trinh cong sonChieu mot minh qua pho  trinh cong son
Chieu mot minh qua pho trinh cong son
SEAMI
 
Doi goi em biet bao lan trinh cong son
Doi goi em biet bao lan  trinh cong sonDoi goi em biet bao lan  trinh cong son
Doi goi em biet bao lan trinh cong son
Cherry Yêu Quái
 

Tendances (16)

Muaxuangoi tran tien
Muaxuangoi tran tienMuaxuangoi tran tien
Muaxuangoi tran tien
 
Noibuongactro hoai linhmanhphat
Noibuongactro hoai linhmanhphatNoibuongactro hoai linhmanhphat
Noibuongactro hoai linhmanhphat
 
Con gai ngoc le
Con gai  ngoc leCon gai  ngoc le
Con gai ngoc le
 
Diem xua
Diem xuaDiem xua
Diem xua
 
Con ai voi ai trinh cong son
Con ai voi ai  trinh cong sonCon ai voi ai  trinh cong son
Con ai voi ai trinh cong son
 
Co mot dong song da qua doi trinh cong son
Co mot dong song da qua doi  trinh cong sonCo mot dong song da qua doi  trinh cong son
Co mot dong song da qua doi trinh cong son
 
Nhinnhungmuathudi trinhcong son
Nhinnhungmuathudi trinhcong sonNhinnhungmuathudi trinhcong son
Nhinnhungmuathudi trinhcong son
 
Hayyenlongmeoi lu nhatvu
Hayyenlongmeoi lu nhatvuHayyenlongmeoi lu nhatvu
Hayyenlongmeoi lu nhatvu
 
Hayyeunhuchuayeulannao le huuhao
Hayyeunhuchuayeulannao le huuhaoHayyeunhuchuayeulannao le huuhao
Hayyeunhuchuayeulannao le huuhao
 
Con tuoi nao cho em trinh cong son
Con tuoi nao cho em  trinh cong sonCon tuoi nao cho em  trinh cong son
Con tuoi nao cho em trinh cong son
 
Dau tinh sau ngo thuy mien
Dau tinh sau  ngo thuy mienDau tinh sau  ngo thuy mien
Dau tinh sau ngo thuy mien
 
Nhucanhvacbay trinhcong son
Nhucanhvacbay trinhcong sonNhucanhvacbay trinhcong son
Nhucanhvacbay trinhcong son
 
Chieu mot minh qua pho trinh cong son
Chieu mot minh qua pho  trinh cong sonChieu mot minh qua pho  trinh cong son
Chieu mot minh qua pho trinh cong son
 
Doi goi em biet bao lan trinh cong son
Doi goi em biet bao lan  trinh cong sonDoi goi em biet bao lan  trinh cong son
Doi goi em biet bao lan trinh cong son
 
Muahoa anhdao thanhson
Muahoa anhdao thanhsonMuahoa anhdao thanhson
Muahoa anhdao thanhson
 
Muahong trinhcong son
Muahong trinhcong sonMuahong trinhcong son
Muahong trinhcong son
 

Similaire à Hatrang trinh congson

Co mot dong song da qua doi trinh cong son
Co mot dong song da qua doi  trinh cong sonCo mot dong song da qua doi  trinh cong son
Co mot dong song da qua doi trinh cong son
Cherry Yêu Quái
 
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu  nhat tuanDoan cuoi tinh yeu  nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
SEAMI
 
Co mot dong song da qua doi trinh cong son
Co mot dong song da qua doi  trinh cong sonCo mot dong song da qua doi  trinh cong son
Co mot dong song da qua doi trinh cong son
Cherry Yêu Quái
 
Co mot dong song da qua doi trinh cong son
Co mot dong song da qua doi  trinh cong sonCo mot dong song da qua doi  trinh cong son
Co mot dong song da qua doi trinh cong son
Cherry Yêu Quái
 
Lloraras
LlorarasLloraras
Lloraras
Marcos Burbano
 
Mais um ano que se finda vocal
Mais um ano que se finda  vocalMais um ano que se finda  vocal
Mais um ano que se finda vocal
Eliane Cordeiro Cardoso
 
Chieu mot minh qua pho trinh cong son
Chieu mot minh qua pho  trinh cong sonChieu mot minh qua pho  trinh cong son
Chieu mot minh qua pho trinh cong son
Cherry Yêu Quái
 
Con ai voi ai trinh cong son
Con ai voi ai  trinh cong sonCon ai voi ai  trinh cong son
Con ai voi ai trinh cong son
Cherry Yêu Quái
 
Borracho te recuerdo escore
Borracho te recuerdo escoreBorracho te recuerdo escore
Borracho te recuerdo escore
John Navarro
 
Bai khong ten so 4 vu thanh an
Bai khong ten so 4  vu thanh anBai khong ten so 4  vu thanh an
Bai khong ten so 4 vu thanh an
Cherry Yêu Quái
 
Ode a Alegria
Ode a Alegria Ode a Alegria
Ode a Alegria
roseandreia
 

Similaire à Hatrang trinh congson (20)

Duyen kiep lam phuong
Duyen kiep  lam phuongDuyen kiep  lam phuong
Duyen kiep lam phuong
 
Co mot dong song da qua doi trinh cong son
Co mot dong song da qua doi  trinh cong sonCo mot dong song da qua doi  trinh cong son
Co mot dong song da qua doi trinh cong son
 
Cay cau dua han chau
Cay cau dua  han chauCay cau dua  han chau
Cay cau dua han chau
 
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu  nhat tuanDoan cuoi tinh yeu  nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
 
Co mot dong song da qua doi trinh cong son
Co mot dong song da qua doi  trinh cong sonCo mot dong song da qua doi  trinh cong son
Co mot dong song da qua doi trinh cong son
 
Co mot dong song da qua doi trinh cong son
Co mot dong song da qua doi  trinh cong sonCo mot dong song da qua doi  trinh cong son
Co mot dong song da qua doi trinh cong son
 
Diem xua
Diem xuaDiem xua
Diem xua
 
Lloraras
LlorarasLloraras
Lloraras
 
Mais um ano que se finda vocal
Mais um ano que se finda  vocalMais um ano que se finda  vocal
Mais um ano que se finda vocal
 
Dau tinh sau ngo thuy mien
Dau tinh sau  ngo thuy mienDau tinh sau  ngo thuy mien
Dau tinh sau ngo thuy mien
 
Chieu mot minh qua pho trinh cong son
Chieu mot minh qua pho  trinh cong sonChieu mot minh qua pho  trinh cong son
Chieu mot minh qua pho trinh cong son
 
Phocuvanganh loi anhtuan
Phocuvanganh loi anhtuanPhocuvanganh loi anhtuan
Phocuvanganh loi anhtuan
 
Co lang gieng hoang quy
Co lang gieng  hoang quyCo lang gieng  hoang quy
Co lang gieng hoang quy
 
Con ai voi ai trinh cong son
Con ai voi ai  trinh cong sonCon ai voi ai  trinh cong son
Con ai voi ai trinh cong son
 
Nangthuytinh trinhcong son
Nangthuytinh trinhcong sonNangthuytinh trinhcong son
Nangthuytinh trinhcong son
 
Borracho te recuerdo escore
Borracho te recuerdo escoreBorracho te recuerdo escore
Borracho te recuerdo escore
 
Bai khong ten so 4 vu thanh an
Bai khong ten so 4  vu thanh anBai khong ten so 4  vu thanh an
Bai khong ten so 4 vu thanh an
 
5nilinho no pamaestro_duda_(arr-spok)
5nilinho no pamaestro_duda_(arr-spok)5nilinho no pamaestro_duda_(arr-spok)
5nilinho no pamaestro_duda_(arr-spok)
 
Brasileirinho (flauta)
Brasileirinho (flauta)Brasileirinho (flauta)
Brasileirinho (flauta)
 
Ode a Alegria
Ode a Alegria Ode a Alegria
Ode a Alegria
 

Plus de Cherry Yêu Quái

Noibuongactro hoai linhmanhphat
Noibuongactro hoai linhmanhphatNoibuongactro hoai linhmanhphat
Noibuongactro hoai linhmanhphat
Cherry Yêu Quái
 
Muoinamkhonggap tranquang nam
Muoinamkhonggap tranquang namMuoinamkhonggap tranquang nam
Muoinamkhonggap tranquang nam
Cherry Yêu Quái
 
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu  nhat tuanDoan cuoi tinh yeu  nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
Cherry Yêu Quái
 
Chuyen tau hoang hon minh ky & hoai linh
Chuyen tau hoang hon  minh ky & hoai linhChuyen tau hoang hon  minh ky & hoai linh
Chuyen tau hoang hon minh ky & hoai linh
Cherry Yêu Quái
 
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu  nhat tuanDoan cuoi tinh yeu  nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
Cherry Yêu Quái
 

Plus de Cherry Yêu Quái (20)

Noibuongactro hoai linhmanhphat
Noibuongactro hoai linhmanhphatNoibuongactro hoai linhmanhphat
Noibuongactro hoai linhmanhphat
 
Nhucanhvacbay trinhcong son
Nhucanhvacbay trinhcong sonNhucanhvacbay trinhcong son
Nhucanhvacbay trinhcong son
 
Muoinamkhonggap tranquang nam
Muoinamkhonggap tranquang namMuoinamkhonggap tranquang nam
Muoinamkhonggap tranquang nam
 
Motthoidaxa truong huy
Motthoidaxa truong huyMotthoidaxa truong huy
Motthoidaxa truong huy
 
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu  nhat tuanDoan cuoi tinh yeu  nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
 
Nuhonghohung nguyennhat huy
Nuhonghohung nguyennhat huyNuhonghohung nguyennhat huy
Nuhonghohung nguyennhat huy
 
Khatvong thuan yen
Khatvong thuan yenKhatvong thuan yen
Khatvong thuan yen
 
Hoamuoigio dai phuongtrang
Hoamuoigio dai phuongtrangHoamuoigio dai phuongtrang
Hoamuoigio dai phuongtrang
 
Haimuamua mac phonglinh
Haimuamua mac phonglinhHaimuamua mac phonglinh
Haimuamua mac phonglinh
 
Chuyen tau hoang hon minh ky & hoai linh
Chuyen tau hoang hon  minh ky & hoai linhChuyen tau hoang hon  minh ky & hoai linh
Chuyen tau hoang hon minh ky & hoai linh
 
Cho con pham trong cau
Cho con  pham trong cauCho con  pham trong cau
Cho con pham trong cau
 
Chi toi trong dai
Chi toi  trong daiChi toi  trong dai
Chi toi trong dai
 
Bai thanh ca buon nguyen vu
Bai thanh ca buon  nguyen vuBai thanh ca buon  nguyen vu
Bai thanh ca buon nguyen vu
 
Kiepcontrai quoc hung
Kiepcontrai quoc hungKiepcontrai quoc hung
Kiepcontrai quoc hung
 
Haimuanoel nguyen vu
Haimuanoel nguyen vuHaimuanoel nguyen vu
Haimuanoel nguyen vu
 
Gocphoreuxanh nhat trung
Gocphoreuxanh nhat trungGocphoreuxanh nhat trung
Gocphoreuxanh nhat trung
 
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu  nhat tuanDoan cuoi tinh yeu  nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
 
Dem lang thang vinh su
Dem lang thang  vinh suDem lang thang  vinh su
Dem lang thang vinh su
 
Con gai ngoc le
Con gai  ngoc leCon gai  ngoc le
Con gai ngoc le
 
Co lang gieng hoang quy
Co lang gieng  hoang quyCo lang gieng  hoang quy
Co lang gieng hoang quy
 

Hatrang trinh congson

 • 1. =======================& c Haï traéng Ó Œ (Goïi) Goïi œ»»»» ˙»»»» naéng naéng ‰ cho treân œ»»»» J côn vai œ»»»» J meâ em œ»»»» J ˆ«««« j chieàu gaày ˆ«««« j nhieàu ñöôøng Trònh Coâng Sôn ˆ«««« j ˆ«««« j hoa xa ˙»»»» traéng aùo bay bay ““{ ll ll ==========================& œ»»»» J œ»»»» J Cho Naéng œ»»»» J tay qua œ»»»» J em maét ˆ«««« j daøi buoàn ˆ«««« j gaày loøng ˆ«««« j theâm hoa ˆ«««« j böôùm naéng ˙»»»» mai say Loái Böôùc ‰ ˆ«««« j chaân em ˆ«««« j ñi ˆ_«««« j em ˆ__««««« j veà veà ˆ_«««« j naøo trôøi ˆ«««« j ˆ«««« j anh khoâng ˙«««« coù coù hay... maây ll ll ll ==========================& ˆ«««« j ˆ«««« j Ñöôøng ˆ«««« j ñi ˆ«««« j suoát #ˆ«««« j muøa ˆ«««« j naéng ˆ«««« j leân ˆ«««« j thaép w_ ñaày ˆ_«««« Œ Œ œ»»»» Goïi... ll 1. ll ””{ ==========================& ˆ«««« j ... ˆ«««« j Goïi ˆ«««« j em ˆ«««« j cho œ»»»» J naéng œ»»»» J cheát œ»»»» J treân œ»»»» J soâng ˙«««« daøi ˆ«««« Œ ‰ Thoâi ˆ«««« j xin ˆ«««« j ôn ˆ«««« jll 2. ll llll ==========================& ˆ«««« j ñôøi ˆ«««« j trong ˆ«««« j côn ˆ«««« j meâ ˆ«««« j naøy ˆ«««« j goïi ˆ«««« j muøa ˆ«««« j thu ˙»»»» tôùi ‰ Toâi œ»»»» J ñöa œ»»»» J œ»»»» J em ˆ«««« j veà ˆ«««« j chaân ˆ«««« j em ˆ«««« j böôùc ˆ«««« j nheï ˆ«««« j trôøi ˆ«««« j buoàn ˆ«««« j gioù ll ll ll ==========================& ˙»»»» cao ‰ Ñôøi ˆ«««« j xin œ»»»» J coù œ»»»» J œ»»»» J nhau œ»»»» J daøi œ»»»» J cho œ»»»» J maõi ˆ«««« j sau ˆ«««« j naéng ˆ«««« j khoâng ˆ«««« j goïi ˙«««« saàu ‰ AÙo œ»»»» J xöa ˆ«««« j duø ˆ«««« jll ll ll ==========================& ˆ«««« j nhaøu ˆ«««« j cuõng ˆ«««« j xin ˆ«««« j baïc ˆ«««« j ñaàu ˆ_«««« j goïi ˆ«««« j maõi ˆ«««« j teân ˙«««« nhau Œ Goïi œ»»»» ˙»»»» naéng ‰ cho œ»»»» J toùc œ»»»» J em œ»»»» Jll llll ll ==========================& ˆ«««« j caøi ˆ«««« j loaøi ˆ«««« j ˆ«««« j hoa ˙»»»» traéng rôi œ»»»» J œ»»»» J Naéng œ»»»» J ñöa œ»»»» J em ˆ«««« j veà ˆ«««« j mieàn ˆ«««« j cao ˆ«««« j gioù ˙»»»» bay ‰ AÙo ˆ«««« j em ˆ«««« j baây ˆ_«««« jll ll ll ==========================& ˆ__««««« j giôø ˆ_«««« j môø ˆ«««« j ˆ«««« j xa ˙«««« neûo maây ˆ«««« j ˆ«««« j Goïi ˆ«««« j teân ˆ«««« j em œ»»»» J maõi œ»»»» J suoát œ»»»» J côn œ»»»» J meâ w naøy ˆ«««« Œ Óll ll ll ””