SlideShare une entreprise Scribd logo
HIMNO NACIONAL MEXICANO
                                  Letra: Francisco González Bocanegra
                                     Música: Jaime Nunó Roca       4      ∑                     ∑        Ó       Œ «=  «
  Voz
    l&  4
    ===================« l        l                  l          _. «
                                                    ˆ ˆ
                                                    «
                                                    «
    l              _.. _ l _ _ œ
                   œ »œ œ
                   »œ »»œ »œ                  l             l
                   _. œ_ l _ œ. »œ »» œ »œ l « «
                   »»» » »»œ » »»                      «
            Œ b œœ. œ œ œ.. »œ œ »œ »œ »œ « « Œ « =l
                 #
                                                   Me  xi


    l 4 Ó
   ß ===================« l
       4             »» »» »»»» »»»œ »» »»œ »»»» »» »»œ « ˆ »» l « « « «
                                            ˆ ˆ
                                            ˆ ˆ
    l &                  l    »»» »  »»»    »       « «  ˆ
                                                «    _. «
                                                    « «
                                                    ˆ ˆ
                                                    «
Piano


    l               « l « « « «             £ l                l
   Íl 4 Ó            #ˆ l « « « «
            Œ #ˆ l « « « «
                   «
                   «
                   «
                   «     « « « «
                         ˆ ˆ ˆ ˆ
                         « ˆ ˆ ˆ               œ « Ó
                                         l »»œ «          l
       4
    l=================== l
     ?              «
                   «     « ˆ « «
                          « ˆ ˆ
                          « « «
                         ˆ ˆ ˆ ˆ
                         « « « «               »»» «
                                         l œ _    ˆ
                                                «
                                                ˆ
                                                «
                                                ˆ     =
                                                «
                                                _
                                                ˆ
                                                «
Piano


     %
                £
     « «. « « « « « ˙
     « ˆ « « « « « l »»»
       « «ˆ ˆ« « ˆ ˆ                « « « « « « « «. «
                              « «. « l « «. « « « =
  l& ˆ « ˆ « «
     «
  ===================== l                 ˆ ˆ « ˆ « «ˆ ˆ «
                              « « ˆ « ˆ ˆ« « «               ˆ
  l               de l gue               el a l ce           yel bri l

                     l « « «£ « « « « l « « « « « . « l
     ca  nosgri to
           al                  rra              roa prestad

  l   « «. « « «
     « ˆ. « « «
       « «« «            « ˆ « « « « .. « « « .. « « « =
                        « « « « « « ˆ « «ˆ « «
       « ˆˆ ˆ
     « _ __ _
ß =====================
  l & _ _. _ _ _
     ˆ ˆ «« «
       « ˆˆ ˆ
     « ˆ «« «
     ˆ « ˆ« «
     « « «ˆ ˆ             ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ «ˆ « «
                     l _ _ _ _ _ _. _ « « ˆ « ˆ «
                      ˆ « ˆ ˆ ˆ « ˆ
                      « _ _ _ _ _ _ l _ _ _ « _. _ l
                      « ˆ « « « « « « ˆ ˆ
                      « « « « « ˆ «
                        « « « ˆ ˆ «                      ˆ. ˆ
                                                   « «
                                                   ˆ ˆ
                                                   « « ˆ
     _
     ˆ
     «                 _ « ˆ ˆ « « ˆ
                      ˆ
                      «
  l                   l                 «l « «« «            l
Íl                             « « «l « « « « « l
                              « ˆ. « ˆ ˆ « « «
       « « «
       « « «
     « _ _ _             l « « «      « « ˆ l « « « « . =l
                              ˆ « « « « ˆ « «
                              « « « ˆ ˆ « ˆ «
     « « « «
  l? _ _ _ _
  =====================
       ˆ
       « ˆ «
     « _ « _
     _ «
     ˆ «
     « «
            ˆ
            «
            «
                     l_ _
                      « _
                      « _
                      _ «
                      ˆ «
                      « «
                        «
                        ˆ
                        «      _ _. _ « « _ _ _
                              _ _ « « « _ _. _
                              « « ˆ
                              « ˆ «
                              ˆ «
                              « «                  « « «
                                                 « _ _
                                                   « «
                                                     ˆ
       ˆ    ˆ
            «            ˆ                         _ « «
                                                 ˆ
                                                 « ˆ ˆ
             œ. »œ œ bœ . »œ « #ˆ . « « ˙
             »»» »» »» »» » « « « « »»          « « l ˆ »            « «
                                                   « «
   & ˆ «« «
     « _
 l===================== l
     « ˙               l » » »     ˆ « ˆ «
                             «                     « «
                                                   ˆ. = ˆ
        «
 l dón         y re l tiem bleen su cen tro la l tie                    al so l
              « «l « « « « « « l « « «
 l           ˆ.. « #ˆ n bˆ ... « #ˆ n# «ˆ .. «ˆ « « «
              « ˆ « « ˆ
             ˆ.. « « « « « « . « « « b˙
              « « ˆ « « «                                    l
                                             rra

     « «
     « _       « ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ ˆ «
                  « « « « « « ˆ « « ˙
              « _l _ _ _ _ _ _ l _ _ _                    ˆ «
                                              « «
     « «
ß ===================== l
 l& _ _ ˆ «
     ˆ _
     « ˙  «    _ « ˆ b ˆ . « _ #_ . _ _ ˆ _
             ˆ ˆ « « ˆ « « « ˆ « ˙
              « ˆ « « ˆ « « « « « ˙
             ˆ « ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ «
              «               ˆ ˆ « «                    =
        «
        ˙
        «                     « « ˆ ˆ         «        «
 l                    l « «      « «        l                l
Íl    « « « « « œ l « «
     « « « « ˆ œ l ˆ ˆ
     « « « « «    »»»       « «
                      « « «     « «
                             « ˆ
                             ˆ «
                                   «      « _ b# «˙
                                       l « »œ «
                                         « »»
                                              œ «
                                              »»»
                                                  ˙
                                                  «     l
     ˆ « « « « »»
     «
 l? __ _ ˆ
 ===================== l
     «_ «               « « _ «
                      « ˆ «     « «
                             « ˆ        l _ ˆ
                                         « » #˙
                                         «        ˙
                                                  «
                                                  «   =
     _« ˆ
     « «
     «
     ˆ ˆ        »»       _
                      ˆ
                      «       « «
                             ˆ
                             «            «
                                         _
                                         ˆ
                                         «        «    1
œ « « « « «£ « « Œ Œ « « œ œ. »œ œ œ. »œ
    »»» « . « « « « «              « . « l »»»    »» » »» »» »»
 l&    ˆ
      « «ˆ ˆ « « l _
        ˆ« « ˆ ˆ «
 ===================== l    ˆ
                 «         «ˆ  ˆ
                            «       » » » » =
 l            ca l ñón        y re l tiem bleen suscen tros la l

             £ l    « « œ. »œ »»œ. »œ l _. _ _. _ _ _. _ l
                               œ »œ œ »œ œ œ »œ
                  « « »œ. »œ »œ. »œ »œ. »œ »œ. »œ »»œ »»»œ. »»»»œ
                              _ __ __ _ _
                               »» » »» »
                  ˆ.. « »»œ . »œ »œ. »œ »œ. »œ »œ. »œ »œ œ. »
   no  ro ru gir del

 l   « « «« « « «
     « ˆ . « « « « « « « . « » » » »» œ. œ œ. œ »œ »»» =
                  « ˆ            »» »» »» »» »»»
 l   « ˆ ˆ« « « « « « ˆ
  & _ _. « _ ˆ _ _ l _ ˆ « » »
     ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ «
     « « « « «_ _ « ˆ
ß ===================== l
     ˆ « «
     ˆ    ˆ   ˆ « ˆ              l
     «    ˆ
         «     « «
              ˆ ˆ «
 l   « « « «       l   œ « « l « «« «œ »                l
Íl    « « « «
     « « « «
     ˆ ˆ ˆ ˆ         « _ « « l « « « «_ œ l
                  »»   « ˆ
                      ˆ «             « »»»œ »œ
                                    ˆ» œ
     « « « «
     ˆ ˆ ˆ ˆ
     « « « «
     ˆ ˆ ˆ ˆ       l « »»œ « «
                 « »»
                 ˆ     « « l « ˆ « « »» »»œ =l
                                ˆ. « ˆ. «
                                « _ _. «
                                «. _ « «
     « « « «
 l? ˆ ˆ ˆ ˆ
 =====================
     « « « «       l _« »
                 ˆ
                 «
                 «
                 _
                 ˆ
                 «
                      « _
                      ˆ «
                      « ˆ   «     « ««
                              _ «« ˆ
                              _ «ˆ
                                « ««
                                ˆ ˆ       »»»

      œ.
      »»»   œ œ »»œ. »œ œ « « « « «£ « « Œ Œ « . «
           »J »»
           »» » » »» l »»» « . « « ˆ « « l          «=
 l===================== l
   &                   « «ˆ « « « _
                      « ˆ« « ˆ ˆ «
                       ˆ             ˆ «
                                    « « ˆ
    tie .
                                ˆ
                                «
  l  _. _ _ _ rra _. so l no ro ru gir del ca l ñón «
     œ _ _ »œ _ al _ _
    »_ »œ œ »œ œ œ »œ œ
     »œ »œ »»œ »œ »»œ »»œ »»œ »œ
    _ _ _ _ _ # _. _ _                       Ci ñaOhl

  l   œ. »œ œ »œ »œ b œ»œ.. œ»œ l »»œ œ. _ œ œ »œ »œ l « «
     œ. »œ »»œ »» »» »» » œ »œ. »œ »»»œ »œ »œ » « « Ó
     »»» » »
                    »»» »» »»»œ »œ »»» » »œ « ˆ       l
      » » »    » » » l » »œ . »»» »» » »» »» l « «  ˆ «
                                « ˆ  «
ß ===================== l
  l&                    »»» »        ˆ ˆ
                                « ˆ  «  =
  l    « « « « »œ #ˆ  « l « « « «£ l
              «
      « «« « » « l ˆ ˆ ˆ ˆ     « « « «                l
Íl     « . ˆ ˆ ˆ »œ « l « « « «
      «. « « « » «
       ˆ. « « «
      «. _ _ _ » «
       ˆ «« «           « « « «
                     « ˆ « «
                       ˆ ˆ ˆ
                       « ˆ ˆ
                     « « « «       l œ « Ó
                                »»œ «
                                 »œ «ˆ
                                   «
                                  »» _    l
  ===================== l
  l ? #ˆ « « « »» ˆ
      « ˆ« ˆ
    _«ˆ «
      « ˆ       «      ˆ ˆ ˆ ˆ
                     « « « «       l    ˆ
                                   «
                                   ˆ
                                   «
                                   _
                                   ˆ  =
                                   «

    « « « œ »œ »œ »œ ˙
      « «
    « « « »»» »» » »» l »»»
        ˆ             « « « «. « « « « « «. «
                     « « . « l « « « « « « « =l
   & ˆ « »
    « ˆ
  l=====================
            » »        ˆ ˆ « ˆ «ˆ « ˆ « ˆ «
                     « « ˆ « ˆ« ˆ « ˆ « «    ˆ
  l          nes deo l li     de la l paz     gel di l
  l    « Œ « l Œ « « « « l « . « « « « « « .. « l
                   « ˆ ˆ .. « « . « « « « « « =
    pa tria tus sie          va       el Ar ca

    Œ «       «         « « ˆ « ˆ« ˆ « ˆ « «
                   « _ _ «l ˆ «ˆ « ˆ « ˆ «
                   ˆ _ ˆ « ˆ «ˆ « ˆ « ˆ ˆ
  l &   _
      _
      ˆ
      «
      ˆ
      «
      «
      ˆ
      «
            ˆ
            « l
 ß ===================== l
            ˆ
            «
            _
            «
            _
            ˆ
            «       _ « « ˆ « ˆ« ˆ « ˆ « «
                   « « «
                   ˆ ˆ
                   « «
                   _ ˆ
                   ˆ «
                   «
                                   ˆ
  l              l         l   «     « «l
 Íl   «            « « « « «       « « « «l
                            «
                l « « « « « « l « ˆ « «. «
                            « ˆ ˆ. «
  l? ˙ «
    «      «
          «      ˆ « « « ˆ « l « « « « =l
                 « « « « «      « ˆ _ « «
                           ˆ « « « ˆ
  =====================
          ˙
          «     l _ _ ˆ
                  « «
                  _
                  ˆ
                  « ˆ   _ _ « _ ˆ
                       « _ ˆ _ «
                      _ _
                       ˆ
                       «    «
                           «
                           «     «
                                «
2
                           ˆ
                           «     ˆ
                                «
«       « « »
   «.
   «
   ˆ     « « ˆ . « ˆ « « œ »œ »œ »œ ˆ « ˙
             « « l « « » » » »» l « « »»
             « « « « « »» »
         « « « ˆ « « »    ˆ ˆ       « «ˆ      »»» »
                                     œ »œ
 l& «     j
         ˆ ˆ
         « «
 ===================== l            » »            =»
 l        - no que en l cie lo tue te no des l ti      por el l
 l  «   «. « « « l Œ « Œ « l « «. « « « l
                            « ˆ « « «
   vi                           no

   «
   ˆ
   «   «. « « «
       « ˆ« «
       ˆ «_ _ l         «     ˆ l _ « . #ˆˆ _ _ =l
                        «    « « « « «
                            ˆ ˆ « ˆ ˆ
ß =====================
 l & ˆ
   «   « ˆˆ «
       ˆ «ˆ ˆ  « _ ˆ
             «
             ˆ     _
                   _
                   ˆ
                   «
                   ˆ
                   «
                   «
                   ˆ    _
                        _
                        «
                        ˆ
                        «
                        «
                        ˆ    « « « « «
                            ˆ
                            «
                            _
                            ˆ
                                  ˆ ˆ
                                 ˆ « «
                                  ˆ ˆ
                                  « «
             «      «     «    «
 l  « «£ « « «£ « « « « « l «            l            l
Íl  « « « « « « « «« «l «
            «« «
            ˆ ˆ. ˆ             « _. »œ œ « l
                               œ » »
                               »»»
   ˆ « « ˆ « « «. « «. « l ˙
   «ˆ««
   « « « « ˆ. « « « «
           « «« «
 ===================== l
 l?         « «_ _ _
      ˆ _ˆ _ ˆˆ _ _
           « « « «
                       «
                       «
                       «
                       ˙
                           l « œ. »»œ »»»œ «
                           l _ »»» »» »»» _ =
                            «
                            ˆ
                            «
                            «        «
                                     ˆ
                                     «
                                     «
        ˆ «
        « ˆ      « «
               ˆ ˙      _
                      _«
                       «     «
                            _
                            ˆ
                            «       _ «
                                     ˆ
                                     «
                 «     _«
                       ˙
                       «

         »»»œ »œ »œ bœ nœ œ œ. »œ l « Œ Œ « . « l ˆ « . « « « . =l
            »»» »» »»» »»» »»» »»» »» «     ˆ
                              «          « « « « « « « #ˆ
                                               « ˆ «ˆ ˆ «
                                         « « « « ˆ« « «
                                          ˆ ˆ                «
  l=====================
   &
  l                do de Dios sees cri l bió         Más sio l sa          ñoe ne l
  l      «             « « l « œ.. »œ œ œ.. »œ l œ œ.. »œ œ œ.. #œ l
                                 »»»      »»»        »      » »»»
                              « œ »»»»œ »»»»œ œ »»»»œ »»»»œ »»»œ »»»»œ »»»»œ »»»œ #œ
     de                                            reun extra

         «
         «             « «
                      #ˆˆ _ˆ l _ »»» » »»» »»» » l »»»                      »»»
  l & _    ˙
         «
ß ===================== l
         ˙
         «
         ˙
         «             « _ «
                      « «
                      _ ˆ
                      ˆ ˆ
                      _ «
                      « «
                      ˆ
                         ˆ
                         «     ˆ
                              «
                              ˆ
                              «
                              ˆ
                              «
                                                  »» » »»» »» =
                      «
  l                          l                 l « bˆ « « « « « « l
                                               « «« « « «« «
                                                 « ˆ ˆ ˆ
Íl        «
         «          « « « l « œ. »œ œ Œ l « b « « « « « « « l
                   « « «             »»» »» »»        « « bˆ « « « « «
                                               « ˆ « ˆ « ˆ « =l
                                                 «« « « «« ˆ
         «
         ˆ
         «
         «
  =====================
  l? _     «
                   « « «
                   ˆ ˆ ˆ
                   « « « l «
                   « _ _ _
                      « «       «
                              ˆ        »        « ˆ« ˆ _ˆˆ «
                                              lb_
                                               «       «
                                                          ˆ
         ˆ
         «          _ « « _
                   « ˆ ˆ
                   ˆ « « _
                   «           «
                              «
                              «                «
                                               ˆ       «
                                                      ˆ
                              ˆ
                              «
               b˙ »»»      « . « bˆ . « « « œ »œ »»œ . »œ bœ « . « « « . «
                        « « l « #ˆ ˆ « »»» »» » »» l »»
   & bœ  »»»
 l===================== l           « « « « « «
                        ˆ ˆ « « « ˆ      «           »
                                                  « #ˆ nˆ « «
                                                  « « « «ˆ
                                                  ˆ « « ˆ«    =
 l bmi bgo
     »»» œ b˙       _˙
               »_
               _»»»
                        pro fra l nar             ta tu l sue       lo pien l
     _
                        « . « l bˆ .. # «ˆ «ˆ « « nˆ »»»œ .. #œ l bˆ « .. # «ˆ nˆ œ.. »œ l
                           « « « « « « « œ »œ « « « « »»»»œ »»»œ
                                 con su pla                    saoh

 l bœ »» »»»
ß =====================
 l  & »            »       ˆ . « l « « « « « « » »»» l « ˆ « b « »» =l
                        « ˆ « « ˆ ˆ ˆ «
                        bˆ « ˆ ˆ « « « ˆ » « « « «
                        « ˆ «
                        «            ˆ «
                                     « ˆ «        ˆ ˆ ˆ ˆ
                                               « «       «      »»
 l     « bˆ « « « « « « l
       « « « « « « « « « bœ « œ. l »œ « «£ « « « bœ l
       « b « « « « « « « l « »»œ « »»»œ . »œ l bœ » « « « « « »»œ l
Íl      « « bˆ ˆ « ˆ « ˆ bˆ »»œ « »œ . » »» » bœ ˆ « « « « œ
       « « « « « « « « l « »
             ˆ « ˆ ˆ ˆ
       « « « « « « « « « »
             ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ                      ˆ »» » l »» »» »» « « « « ˆ »»» =l
 l ? b_
 =====================
       «
       «
       ˆ              _«
                     «
                     ˆ         «
                              _ » _
                              «
                                       «
                                       «
                                       «            ˆˆ «
                                                 » « b_    «
                                                       ˆ
                              b_
                              ˆ
                              «         _
                                       ˆ
                                       «        £               3
« nˆ « #ˆ nˆ « œ .
        « « « « « »»
     « « ˆ « « ˆ l »
    #ˆ « « « « «
     j      j j    j     œ bœ œ. »œ « « « « « « «
                     »J »»» »» » « « « « « « «
                     »»       « «
                             ˆ «
  l&  «
  ==================== «            » » l bˆ ˆ . « ˆ « .=l
                               « « ˆ« ˆ ˆ
  l  Pa tria que ria da que l Cie     lo un sol l da doen ca da hi jo te l

  l              l           l            l
  l #œ nœ œ #œ nœ
     »»» »»» »»» »»» »»» « l ˆ « « « bœ « « l « « « « « « l
                  « « « « » « « «
  l #œ nœ »J #œ nœ « l « « « « »» « . « l « « . « « « . « l
      »J »»» œ »J »»» ˆ « bˆ « ˆ
                j « «       ˆ. ˆ ˆ
                         « « bˆ ˆ «
 ßl     »»» » »»» »»» » «
  ==================== « l
   &             l
                   ˆ «
                   « ˆ
                   « ˆ     ˆ «l « « «ˆ « ˆ
                         « . _ _ _. _ ˆ _.=
                        _ « « « ˆ« «
                         « ˆ « ˆ « ˆ
                         « ˆ «
                         ˆ « ˆ        ˆ ˆ
  l              l           l            l
 Í ll « œœ « œ_ ll « « «
       « »œ « »»œ
               œ
                  « « « Œ l « #œ « «
                            l
                                      « l
                                        l
       « »»
       ˆ
       « » »»œ « »»»
            ˆ » l_ « _ « « «
                  ˆ ˆ ˆ
                    « «
                    « «
                  « ˆ «         «    »»» « «
                                    ˆ «
                                      ˆ
                                      «
       «
       «
       ˆ
       «    _
            _
            «
  ==================== l
  l? _        «
            «
            ˆ
            «
                  « « _
                  «
                  _
                  ˆ
                  «     ˆ
                       «
                             «
                            l #ˆ
                             «
                             _
                             «
                             _
                             «      _ «
                                    « ˆ=
                                    _ «
                                    «
                                    «
                                    «
                             _
                             #ˆ
                             «      _
                                    ˆ
                                    «

                                        %
     « œ œ œ bœ »œ »œ »œ œ « « « Œ Œ « «
        »»» »»»  »»» »   »»» »»» « #ˆ l «
                        ˆ. « ˆ
                                     Al

     « »»»                « « «
                         ˆ
                         «
    & ˆ
   l====================« ”
     «       l  » » »»        «        _. =
                                  « «
                                  ˆ ˆ
                                  «
   l         l da doen ca da hi jo te l dió       Me xi ”
   l         l              l          ”
     dió un   sol


   l    « « « l bˆ « « « «          l          ”
     « « « « « « l « « « « «
     « « ˆ ˆˆ « ˆ « ˆ #˙
               « «
               « « « «           »»» »» »»
                              œ. »œ œ
                          l « »œ . »œ »œ « « ”
   l  « ˆ « « bˆ ˆ «˙
     ˆ « _ «
   ====================« ”
       ˆ « ˆ
         ˆ «    «
               «
               ˆ            « » » »»
                           «
                           ˆ
 ßl «  « « «
    & _ ˆ ˆ
     ˆ « «
     «
     ˆ       l  «       _«
                      ˙
                      «     «
                           _ » » »» _. =
                          l ˆ
                           «
                           ˆ
                           «       « «
                                  ˆ ˆ
                                  «
   l         l              l          ”
 Í ll « « « « ll «
     « « «
     « « bˆ «
     ˆ ˆ «
     « « « «      «
                        « l «
                        «
                        «
                       #ˆ
                          l
                           «
                           « « « « Œ ”
                           ˆ « «
                                     ”
     « « « ˆ l «
     « « b_ _ _
     « « ˆ «
   l==================== ”
    ? ˆ ˆ « _ _      ˙
               «
               «       « « l « «. « «
                      « «
                      « «
                     #ˆ ˆ
                        «   « ˆ ˆ «
                           « _ __
                           ˆ _ __
                           « « « ˆ     =
         « ««
           ˆ
           «    «
               ˙
               «       _
                      _«
                      «
                      «       « « «
                              «. _ _
                            _ « « « «
4
                     #_ˆ
                      «       « «
                              ˆ ˆ ˆ

Contenu connexe

Tendances

Louvarei ao senhor
Louvarei ao senhorLouvarei ao senhor
Louvarei ao senhorroseandreia
 
Leo jundi-gracas-senhor
Leo jundi-gracas-senhorLeo jundi-gracas-senhor
Leo jundi-gracas-senhor
Andydevas
 
Grade mera coincidencia
Grade mera coincidenciaGrade mera coincidencia
Grade mera coincidencia
barbeiroze
 
Marzoléu (márcio)
Marzoléu (márcio)Marzoléu (márcio)
Marzoléu (márcio)rickybass
 
Levare (joao)
Levare (joao)Levare (joao)
Levare (joao)rickybass
 
H340 oh! que grande amor!
H340 oh! que grande amor!H340 oh! que grande amor!
H340 oh! que grande amor!Celso Nery
 
Linki Park In The End
Linki Park In The EndLinki Park In The End
Linki Park In The EndHOME
 
Lilium saint-version-tenor-bajo
Lilium saint-version-tenor-bajoLilium saint-version-tenor-bajo
Lilium saint-version-tenor-bajoKratbu
 
Creio sim hillsong
Creio sim  hillsongCreio sim  hillsong
Creio sim hillsongroseandreia
 

Tendances (20)

Rosa
RosaRosa
Rosa
 
Song92
Song92Song92
Song92
 
Louvarei ao senhor
Louvarei ao senhorLouvarei ao senhor
Louvarei ao senhor
 
Bach invenção
Bach  invençãoBach  invenção
Bach invenção
 
Nada impossivel
Nada impossivelNada impossivel
Nada impossivel
 
Leo jundi-gracas-senhor
Leo jundi-gracas-senhorLeo jundi-gracas-senhor
Leo jundi-gracas-senhor
 
Abismo de rosas 1
Abismo de rosas 1Abismo de rosas 1
Abismo de rosas 1
 
Grade
GradeGrade
Grade
 
Minuetto 1
Minuetto 1Minuetto 1
Minuetto 1
 
Grade mera coincidencia
Grade mera coincidenciaGrade mera coincidencia
Grade mera coincidencia
 
Love
LoveLove
Love
 
Marzoléu (márcio)
Marzoléu (márcio)Marzoléu (márcio)
Marzoléu (márcio)
 
Levare (joao)
Levare (joao)Levare (joao)
Levare (joao)
 
H340 oh! que grande amor!
H340 oh! que grande amor!H340 oh! que grande amor!
H340 oh! que grande amor!
 
João carreteiro2
João carreteiro2João carreteiro2
João carreteiro2
 
Amigo de deus
Amigo de deusAmigo de deus
Amigo de deus
 
Linki Park In The End
Linki Park In The EndLinki Park In The End
Linki Park In The End
 
Lilium saint-version-tenor-bajo
Lilium saint-version-tenor-bajoLilium saint-version-tenor-bajo
Lilium saint-version-tenor-bajo
 
Creio sim hillsong
Creio sim  hillsongCreio sim  hillsong
Creio sim hillsong
 
Oh happy day
Oh happy dayOh happy day
Oh happy day
 

En vedette

TeamTILT for Nagios - Graphical based installation Guide
TeamTILT for Nagios - Graphical based installation GuideTeamTILT for Nagios - Graphical based installation Guide
TeamTILT for Nagios - Graphical based installation Guide
TeamTILT
 
10 group presentation
10 group presentation10 group presentation
10 group presentation
lunacy101
 
Ataques DDoS - Panorama, Mitigação e Evolução
Ataques DDoS - Panorama, Mitigação e EvoluçãoAtaques DDoS - Panorama, Mitigação e Evolução
Ataques DDoS - Panorama, Mitigação e Evolução
Wilson Rogerio Lopes
 
R&T Company Profile
R&T Company ProfileR&T Company Profile
R&T Company Profile
drivalda
 
Cisco TrustSec - Software Defined Segmentation e sua aplicabilidade em Segura...
Cisco TrustSec - Software Defined Segmentation e sua aplicabilidade em Segura...Cisco TrustSec - Software Defined Segmentation e sua aplicabilidade em Segura...
Cisco TrustSec - Software Defined Segmentation e sua aplicabilidade em Segura...
Wilson Rogerio Lopes
 
DDoS Attacks - Scenery, Evolution and Mitigation
DDoS Attacks - Scenery, Evolution and MitigationDDoS Attacks - Scenery, Evolution and Mitigation
DDoS Attacks - Scenery, Evolution and Mitigation
Wilson Rogerio Lopes
 
Barnaby Rich
Barnaby RichBarnaby Rich
Barnaby Richbhamori
 
Randstad Linkedin
Randstad LinkedinRandstad Linkedin
Randstad Linkedin
breathbyfeet
 
Part 1 Gothic and IT Architecture -- what could they possibly have in common ?
Part 1 Gothic and IT Architecture -- what could they possibly have in common ?Part 1 Gothic and IT Architecture -- what could they possibly have in common ?
Part 1 Gothic and IT Architecture -- what could they possibly have in common ?
Dennis Layton
 
Comp Econ&Institution
Comp Econ&InstitutionComp Econ&Institution
Comp Econ&Institution
bhamori
 
Aggression Unfairness
Aggression UnfairnessAggression Unfairness
Aggression Unfairness
bhamori
 
Leadership Mentoring
Leadership MentoringLeadership Mentoring
Leadership Mentoring
SteveGMiles
 
Modern Econ. Systems State&Market
Modern Econ. Systems State&MarketModern Econ. Systems State&Market
Modern Econ. Systems State&Market
bhamori
 
Dam Crossing
Dam CrossingDam Crossing
Dam Crossing
Arie den Boer
 
COMPANY PRESENTATION NOV-2014-EN-Eng & manuf. Process - Export
COMPANY PRESENTATION NOV-2014-EN-Eng & manuf. Process - ExportCOMPANY PRESENTATION NOV-2014-EN-Eng & manuf. Process - Export
COMPANY PRESENTATION NOV-2014-EN-Eng & manuf. Process - Export
Arie den Boer
 
Herbouw Sluis Alblasserdam
Herbouw Sluis AlblasserdamHerbouw Sluis Alblasserdam
Herbouw Sluis Alblasserdam
Arie den Boer
 
INTRON_D_eng_02_2012
INTRON_D_eng_02_2012INTRON_D_eng_02_2012
INTRON_D_eng_02_2012
Arie den Boer
 
Voice morphing document
Voice morphing documentVoice morphing document
Voice morphing document
himadrigupta
 

En vedette (20)

TeamTILT for Nagios - Graphical based installation Guide
TeamTILT for Nagios - Graphical based installation GuideTeamTILT for Nagios - Graphical based installation Guide
TeamTILT for Nagios - Graphical based installation Guide
 
10 group presentation
10 group presentation10 group presentation
10 group presentation
 
Hnm
HnmHnm
Hnm
 
Ataques DDoS - Panorama, Mitigação e Evolução
Ataques DDoS - Panorama, Mitigação e EvoluçãoAtaques DDoS - Panorama, Mitigação e Evolução
Ataques DDoS - Panorama, Mitigação e Evolução
 
R&T Company Profile
R&T Company ProfileR&T Company Profile
R&T Company Profile
 
Cisco TrustSec - Software Defined Segmentation e sua aplicabilidade em Segura...
Cisco TrustSec - Software Defined Segmentation e sua aplicabilidade em Segura...Cisco TrustSec - Software Defined Segmentation e sua aplicabilidade em Segura...
Cisco TrustSec - Software Defined Segmentation e sua aplicabilidade em Segura...
 
DDoS Attacks - Scenery, Evolution and Mitigation
DDoS Attacks - Scenery, Evolution and MitigationDDoS Attacks - Scenery, Evolution and Mitigation
DDoS Attacks - Scenery, Evolution and Mitigation
 
Barnaby Rich
Barnaby RichBarnaby Rich
Barnaby Rich
 
Randstad Linkedin
Randstad LinkedinRandstad Linkedin
Randstad Linkedin
 
Part 1 Gothic and IT Architecture -- what could they possibly have in common ?
Part 1 Gothic and IT Architecture -- what could they possibly have in common ?Part 1 Gothic and IT Architecture -- what could they possibly have in common ?
Part 1 Gothic and IT Architecture -- what could they possibly have in common ?
 
Comp Econ&Institution
Comp Econ&InstitutionComp Econ&Institution
Comp Econ&Institution
 
Aggression Unfairness
Aggression UnfairnessAggression Unfairness
Aggression Unfairness
 
Leadership Mentoring
Leadership MentoringLeadership Mentoring
Leadership Mentoring
 
Modern Econ. Systems State&Market
Modern Econ. Systems State&MarketModern Econ. Systems State&Market
Modern Econ. Systems State&Market
 
Curso virtual
Curso virtualCurso virtual
Curso virtual
 
Dam Crossing
Dam CrossingDam Crossing
Dam Crossing
 
COMPANY PRESENTATION NOV-2014-EN-Eng & manuf. Process - Export
COMPANY PRESENTATION NOV-2014-EN-Eng & manuf. Process - ExportCOMPANY PRESENTATION NOV-2014-EN-Eng & manuf. Process - Export
COMPANY PRESENTATION NOV-2014-EN-Eng & manuf. Process - Export
 
Herbouw Sluis Alblasserdam
Herbouw Sluis AlblasserdamHerbouw Sluis Alblasserdam
Herbouw Sluis Alblasserdam
 
INTRON_D_eng_02_2012
INTRON_D_eng_02_2012INTRON_D_eng_02_2012
INTRON_D_eng_02_2012
 
Voice morphing document
Voice morphing documentVoice morphing document
Voice morphing document
 

Similaire à Hnm

Nunca mais serei o mesmo
Nunca mais serei o mesmoNunca mais serei o mesmo
Nunca mais serei o mesmoroseandreia
 
Digno é o senhor versao aline barros
Digno é o senhor  versao aline barrosDigno é o senhor  versao aline barros
Digno é o senhor versao aline barrosroseandreia
 
Az eltemethetetlen vocal
Az eltemethetetlen vocalAz eltemethetetlen vocal
Az eltemethetetlen vocalSomogyi Tamás
 
Dantzari Dantza Agintariena
Dantzari Dantza AgintarienaDantzari Dantza Agintariena
Dantzari Dantza AgintarienaItxartu
 
Hino nacional clarinete
Hino nacional clarineteHino nacional clarinete
Hino nacional clarinetephclarinete
 
Zé Barbeiro - Ponto de tripa
Zé Barbeiro - Ponto de tripaZé Barbeiro - Ponto de tripa
Zé Barbeiro - Ponto de tripabarbeiroze
 
Anderson l. jazz pizzicato
Anderson l. jazz pizzicatoAnderson l. jazz pizzicato
Anderson l. jazz pizzicatomaxnik13
 
Carlos gardel-por-una-cabeza-partitura
Carlos gardel-por-una-cabeza-partituraCarlos gardel-por-una-cabeza-partitura
Carlos gardel-por-una-cabeza-partituraSimon43
 
Cangombê - Kaio Sales
Cangombê - Kaio SalesCangombê - Kaio Sales
Cangombê - Kaio Sales
grupopercussion
 
Dragostea din tei
Dragostea din teiDragostea din tei
Dragostea din tei
Enrique Oliver
 

Similaire à Hnm (20)

Perdoado
PerdoadoPerdoado
Perdoado
 
Não me siga
Não me sigaNão me siga
Não me siga
 
Nunca mais serei o mesmo
Nunca mais serei o mesmoNunca mais serei o mesmo
Nunca mais serei o mesmo
 
Entao é natal
Entao é natalEntao é natal
Entao é natal
 
Pescador
PescadorPescador
Pescador
 
DOWNLOAD-AGNUS DAY
DOWNLOAD-AGNUS DAYDOWNLOAD-AGNUS DAY
DOWNLOAD-AGNUS DAY
 
Canide
CanideCanide
Canide
 
Digno é o senhor versao aline barros
Digno é o senhor  versao aline barrosDigno é o senhor  versao aline barros
Digno é o senhor versao aline barros
 
Az eltemethetetlen vocal
Az eltemethetetlen vocalAz eltemethetetlen vocal
Az eltemethetetlen vocal
 
Dantzari Dantza Agintariena
Dantzari Dantza AgintarienaDantzari Dantza Agintariena
Dantzari Dantza Agintariena
 
Hino nacional clarinete
Hino nacional clarineteHino nacional clarinete
Hino nacional clarinete
 
Felizdia
FelizdiaFelizdia
Felizdia
 
Zé Barbeiro - Ponto de tripa
Zé Barbeiro - Ponto de tripaZé Barbeiro - Ponto de tripa
Zé Barbeiro - Ponto de tripa
 
A musica
A musicaA musica
A musica
 
Anderson l. jazz pizzicato
Anderson l. jazz pizzicatoAnderson l. jazz pizzicato
Anderson l. jazz pizzicato
 
Carlos gardel-por-una-cabeza-partitura
Carlos gardel-por-una-cabeza-partituraCarlos gardel-por-una-cabeza-partitura
Carlos gardel-por-una-cabeza-partitura
 
Soldado Fiel
Soldado FielSoldado Fiel
Soldado Fiel
 
Cangombê - Kaio Sales
Cangombê - Kaio SalesCangombê - Kaio Sales
Cangombê - Kaio Sales
 
Dragostea din tei
Dragostea din teiDragostea din tei
Dragostea din tei
 
Seu grande amor
Seu grande amorSeu grande amor
Seu grande amor
 

Hnm

 • 1. HIMNO NACIONAL MEXICANO Letra: Francisco González Bocanegra Música: Jaime Nunó Roca 4 ∑ ∑ Ó Œ «= « Voz l& 4 ===================« l l l _. « ˆ ˆ « « l _.. _ l _ _ œ œ »œ œ »œ »»œ »œ l l _. œ_ l _ œ. »œ »» œ »œ l « « »»» » »»œ » »» « Œ b œœ. œ œ œ.. »œ œ »œ »œ »œ « « Œ « =l # Me xi l 4 Ó ß ===================« l 4 »» »» »»»» »»»œ »» »»œ »»»» »» »»œ « ˆ »» l « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ l & l »»» » »»» » « « ˆ « _. « « « ˆ ˆ « Piano l « l « « « « £ l l Íl 4 Ó #ˆ l « « « « Œ #ˆ l « « « « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ œ « Ó l »»œ « l 4 l=================== l ? « « « ˆ « « « ˆ ˆ « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « »»» « l œ _ ˆ « ˆ « ˆ = « _ ˆ « Piano % £ « «. « « « « « ˙ « ˆ « « « « « l »»» « «ˆ ˆ« « ˆ ˆ « « « « « « « «. « « «. « l « «. « « « = l& ˆ « ˆ « « « ===================== l ˆ ˆ « ˆ « «ˆ ˆ « « « ˆ « ˆ ˆ« « « ˆ l de l gue el a l ce yel bri l l « « «£ « « « « l « « « « « . « l ca nosgri to al rra roa prestad l « «. « « « « ˆ. « « « « «« « « ˆ « « « « .. « « « .. « « « = « « « « « « ˆ « «ˆ « « « ˆˆ ˆ « _ __ _ ß ===================== l & _ _. _ _ _ ˆ ˆ «« « « ˆˆ ˆ « ˆ «« « ˆ « ˆ« « « « «ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ «ˆ « « l _ _ _ _ _ _. _ « « ˆ « ˆ « ˆ « ˆ ˆ ˆ « ˆ « _ _ _ _ _ _ l _ _ _ « _. _ l « ˆ « « « « « « ˆ ˆ « « « « « ˆ « « « « ˆ ˆ « ˆ. ˆ « « ˆ ˆ « « ˆ _ ˆ « _ « ˆ ˆ « « ˆ ˆ « l l «l « «« « l Íl « « «l « « « « « l « ˆ. « ˆ ˆ « « « « « « « « « « _ _ _ l « « « « « ˆ l « « « « . =l ˆ « « « « ˆ « « « « « ˆ ˆ « ˆ « « « « « l? _ _ _ _ ===================== ˆ « ˆ « « _ « _ _ « ˆ « « « ˆ « « l_ _ « _ « _ _ « ˆ « « « « ˆ « _ _. _ « « _ _ _ _ _ « « « _ _. _ « « ˆ « ˆ « ˆ « « « « « « « _ _ « « ˆ ˆ ˆ « ˆ _ « « ˆ « ˆ ˆ œ. »œ œ bœ . »œ « #ˆ . « « ˙ »»» »» »» »» » « « « « »» « « l ˆ » « « « « & ˆ «« « « _ l===================== l « ˙ l » » » ˆ « ˆ « « « « ˆ. = ˆ « l dón y re l tiem bleen su cen tro la l tie al so l « «l « « « « « « l « « « l ˆ.. « #ˆ n bˆ ... « #ˆ n# «ˆ .. «ˆ « « « « ˆ « « ˆ ˆ.. « « « « « « . « « « b˙ « « ˆ « « « l rra « « « _ « ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ ˆ « « « « « « « ˆ « « ˙ « _l _ _ _ _ _ _ l _ _ _ ˆ « « « « « ß ===================== l l& _ _ ˆ « ˆ _ « ˙ « _ « ˆ b ˆ . « _ #_ . _ _ ˆ _ ˆ ˆ « « ˆ « « « ˆ « ˙ « ˆ « « ˆ « « « « « ˙ ˆ « ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « ˆ ˆ « « = « ˙ « « « ˆ ˆ « « l l « « « « l l Íl « « « « « œ l « « « « « « ˆ œ l ˆ ˆ « « « « « »»» « « « « « « « « ˆ ˆ « « « _ b# «˙ l « »œ « « »» œ « »»» ˙ « l ˆ « « « « »» « l? __ _ ˆ ===================== l «_ « « « _ « « ˆ « « « « ˆ l _ ˆ « » #˙ « ˙ « « = _« ˆ « « « ˆ ˆ »» _ ˆ « « « ˆ « « _ ˆ « « 1
 • 2. œ « « « « «£ « « Œ Œ « « œ œ. »œ œ œ. »œ »»» « . « « « « « « . « l »»» »» » »» »» »» l& ˆ « «ˆ ˆ « « l _ ˆ« « ˆ ˆ « ===================== l ˆ « «ˆ ˆ « » » » » = l ca l ñón y re l tiem bleen suscen tros la l £ l « « œ. »œ »»œ. »œ l _. _ _. _ _ _. _ l œ »œ œ »œ œ œ »œ « « »œ. »œ »œ. »œ »œ. »œ »œ. »œ »»œ »»»œ. »»»»œ _ __ __ _ _ »» » »» » ˆ.. « »»œ . »œ »œ. »œ »œ. »œ »œ. »œ »œ œ. » no ro ru gir del l « « «« « « « « ˆ . « « « « « « « . « » » » »» œ. œ œ. œ »œ »»» = « ˆ »» »» »» »» »»» l « ˆ ˆ« « « « « « ˆ & _ _. « _ ˆ _ _ l _ ˆ « » » ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ « « « « « «_ _ « ˆ ß ===================== l ˆ « « ˆ ˆ ˆ « ˆ l « ˆ « « « ˆ ˆ « l « « « « l œ « « l « «« «œ » l Íl « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « _ « « l « « « «_ œ l »» « ˆ ˆ « « »»»œ »œ ˆ» œ « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ l « »»œ « « « »» ˆ « « l « ˆ « « »» »»œ =l ˆ. « ˆ. « « _ _. « «. _ « « « « « « l? ˆ ˆ ˆ ˆ ===================== « « « « l _« » ˆ « « _ ˆ « « _ ˆ « « ˆ « « «« _ «« ˆ _ «ˆ « «« ˆ ˆ »»» œ. »»» œ œ »»œ. »œ œ « « « « «£ « « Œ Œ « . « »J »» »» » » »» l »»» « . « « ˆ « « l «= l===================== l & « «ˆ « « « _ « ˆ« « ˆ ˆ « ˆ ˆ « « « ˆ tie . ˆ « l _. _ _ _ rra _. so l no ro ru gir del ca l ñón « œ _ _ »œ _ al _ _ »_ »œ œ »œ œ œ »œ œ »œ »œ »»œ »œ »»œ »»œ »»œ »œ _ _ _ _ _ # _. _ _ Ci ñaOhl l œ. »œ œ »œ »œ b œ»œ.. œ»œ l »»œ œ. _ œ œ »œ »œ l « « œ. »œ »»œ »» »» »» » œ »œ. »œ »»»œ »œ »œ » « « Ó »»» » » »»» »» »»»œ »œ »»» » »œ « ˆ l » » » » » » l » »œ . »»» »» » »» »» l « « ˆ « « ˆ « ß ===================== l l& »»» » ˆ ˆ « ˆ « = l « « « « »œ #ˆ « l « « « «£ l « « «« « » « l ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « l Íl « . ˆ ˆ ˆ »œ « l « « « « «. « « « » « ˆ. « « « «. _ _ _ » « ˆ «« « « « « « « ˆ « « ˆ ˆ ˆ « ˆ ˆ « « « « l œ « Ó »»œ « »œ «ˆ « »» _ l ===================== l l ? #ˆ « « « »» ˆ « ˆ« ˆ _«ˆ « « ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « l ˆ « ˆ « _ ˆ = « « « « œ »œ »œ »œ ˙ « « « « « »»» »» » »» l »»» ˆ « « « «. « « « « « «. « « « . « l « « « « « « « =l & ˆ « » « ˆ l===================== » » ˆ ˆ « ˆ «ˆ « ˆ « ˆ « « « ˆ « ˆ« ˆ « ˆ « « ˆ l nes deo l li de la l paz gel di l l « Œ « l Œ « « « « l « . « « « « « « .. « l « ˆ ˆ .. « « . « « « « « « = pa tria tus sie va el Ar ca Œ « « « « ˆ « ˆ« ˆ « ˆ « « « _ _ «l ˆ «ˆ « ˆ « ˆ « ˆ _ ˆ « ˆ «ˆ « ˆ « ˆ ˆ l & _ _ ˆ « ˆ « « ˆ « ˆ « l ß ===================== l ˆ « _ « _ ˆ « _ « « ˆ « ˆ« ˆ « ˆ « « « « « ˆ ˆ « « _ ˆ ˆ « « ˆ l l l « « «l Íl « « « « « « « « « «l « l « « « « « « l « ˆ « «. « « ˆ ˆ. « l? ˙ « « « « ˆ « « « ˆ « l « « « « =l « « « « « « ˆ _ « « ˆ « « « ˆ ===================== ˙ « l _ _ ˆ « « _ ˆ « ˆ _ _ « _ ˆ « _ ˆ _ « _ _ ˆ « « « « « « 2 ˆ « ˆ «
 • 3. « « « » «. « ˆ « « ˆ . « ˆ « « œ »œ »œ »œ ˆ « ˙ « « l « « » » » »» l « « »» « « « « « »» » « « « ˆ « « » ˆ ˆ « «ˆ »»» » œ »œ l& « j ˆ ˆ « « ===================== l » » =» l - no que en l cie lo tue te no des l ti por el l l « «. « « « l Œ « Œ « l « «. « « « l « ˆ « « « vi no « ˆ « «. « « « « ˆ« « ˆ «_ _ l « ˆ l _ « . #ˆˆ _ _ =l « « « « « « ˆ ˆ « ˆ ˆ ß ===================== l & ˆ « « ˆˆ « ˆ «ˆ ˆ « _ ˆ « ˆ _ _ ˆ « ˆ « « ˆ _ _ « ˆ « « ˆ « « « « « ˆ « _ ˆ ˆ ˆ ˆ « « ˆ ˆ « « « « « « l « «£ « « «£ « « « « « l « l l Íl « « « « « « « «« «l « «« « ˆ ˆ. ˆ « _. »œ œ « l œ » » »»» ˆ « « ˆ « « «. « «. « l ˙ «ˆ«« « « « « ˆ. « « « « « «« « ===================== l l? « «_ _ _ ˆ _ˆ _ ˆˆ _ _ « « « « « « « ˙ l « œ. »»œ »»»œ « l _ »»» »» »»» _ = « ˆ « « « ˆ « « ˆ « « ˆ « « ˆ ˙ _ _« « « _ ˆ « _ « ˆ « « _« ˙ « »»»œ »œ »œ bœ nœ œ œ. »œ l « Œ Œ « . « l ˆ « . « « « . =l »»» »» »»» »»» »»» »»» »» « ˆ « « « « « « « « #ˆ « ˆ «ˆ ˆ « « « « « ˆ« « « ˆ ˆ « l===================== & l do de Dios sees cri l bió Más sio l sa ñoe ne l l « « « l « œ.. »œ œ œ.. »œ l œ œ.. »œ œ œ.. #œ l »»» »»» » » »»» « œ »»»»œ »»»»œ œ »»»»œ »»»»œ »»»œ »»»»œ »»»»œ »»»œ #œ de reun extra « « « « #ˆˆ _ˆ l _ »»» » »»» »»» » l »»» »»» l & _ ˙ « ß ===================== l ˙ « ˙ « « _ « « « _ ˆ ˆ ˆ _ « « « ˆ ˆ « ˆ « ˆ « ˆ « »» » »»» »» = « l l l « bˆ « « « « « « l « «« « « «« « « ˆ ˆ ˆ Íl « « « « « l « œ. »œ œ Œ l « b « « « « « « « l « « « »»» »» »» « « bˆ « « « « « « ˆ « ˆ « ˆ « =l «« « « «« ˆ « ˆ « « ===================== l? _ « « « « ˆ ˆ ˆ « « « l « « _ _ _ « « « ˆ » « ˆ« ˆ _ˆˆ « lb_ « « ˆ ˆ « _ « « _ « ˆ ˆ ˆ « « _ « « « « « ˆ « ˆ ˆ « b˙ »»» « . « bˆ . « « « œ »œ »»œ . »œ bœ « . « « « . « « « l « #ˆ ˆ « »»» »» » »» l »» & bœ »»» l===================== l « « « « « « ˆ ˆ « « « ˆ « » « #ˆ nˆ « « « « « «ˆ ˆ « « ˆ« = l bmi bgo »»» œ b˙ _˙ »_ _»»» pro fra l nar ta tu l sue lo pien l _ « . « l bˆ .. # «ˆ «ˆ « « nˆ »»»œ .. #œ l bˆ « .. # «ˆ nˆ œ.. »œ l « « « « « « « œ »œ « « « « »»»»œ »»»œ con su pla saoh l bœ »» »»» ß ===================== l & » » ˆ . « l « « « « « « » »»» l « ˆ « b « »» =l « ˆ « « ˆ ˆ ˆ « bˆ « ˆ ˆ « « « ˆ » « « « « « ˆ « « ˆ « « ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « »» l « bˆ « « « « « « l « « « « « « « « « bœ « œ. l »œ « «£ « « « bœ l « b « « « « « « « l « »»œ « »»»œ . »œ l bœ » « « « « « »»œ l Íl « « bˆ ˆ « ˆ « ˆ bˆ »»œ « »œ . » »» » bœ ˆ « « « « œ « « « « « « « « l « » ˆ « ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « « » ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ »» » l »» »» »» « « « « ˆ »»» =l l ? b_ ===================== « « ˆ _« « ˆ « _ » _ « « « « ˆˆ « » « b_ « ˆ b_ ˆ « _ ˆ « £ 3
 • 4. « nˆ « #ˆ nˆ « œ . « « « « « »» « « ˆ « « ˆ l » #ˆ « « « « « j j j j œ bœ œ. »œ « « « « « « « »J »»» »» » « « « « « « « »» « « ˆ « l& « ==================== « » » l bˆ ˆ . « ˆ « .=l « « ˆ« ˆ ˆ l Pa tria que ria da que l Cie lo un sol l da doen ca da hi jo te l l l l l l #œ nœ œ #œ nœ »»» »»» »»» »»» »»» « l ˆ « « « bœ « « l « « « « « « l « « « « » « « « l #œ nœ »J #œ nœ « l « « « « »» « . « l « « . « « « . « l »J »»» œ »J »»» ˆ « bˆ « ˆ j « « ˆ. ˆ ˆ « « bˆ ˆ « ßl »»» » »»» »»» » « ==================== « l & l ˆ « « ˆ « ˆ ˆ «l « « «ˆ « ˆ « . _ _ _. _ ˆ _.= _ « « « ˆ« « « ˆ « ˆ « ˆ « ˆ « ˆ « ˆ ˆ ˆ l l l l Í ll « œœ « œ_ ll « « « « »œ « »»œ œ « « « Œ l « #œ « « l « l l « »» ˆ « » »»œ « »»» ˆ » l_ « _ « « « ˆ ˆ ˆ « « « « « ˆ « « »»» « « ˆ « ˆ « « « ˆ « _ _ « ==================== l l? _ « « ˆ « « « _ « _ ˆ « ˆ « « l #ˆ « _ « _ « _ « « ˆ= _ « « « « _ #ˆ « _ ˆ « % « œ œ œ bœ »œ »œ »œ œ « « « Œ Œ « « »»» »»» »»» » »»» »»» « #ˆ l « ˆ. « ˆ Al « »»» « « « ˆ « & ˆ l====================« ” « l » » »» « _. = « « ˆ ˆ « l l da doen ca da hi jo te l dió Me xi ” l l l ” dió un sol l « « « l bˆ « « « « l ” « « « « « « l « « « « « « « ˆ ˆˆ « ˆ « ˆ #˙ « « « « « « »»» »» »» œ. »œ œ l « »œ . »œ »œ « « ” l « ˆ « « bˆ ˆ «˙ ˆ « _ « ====================« ” ˆ « ˆ ˆ « « « ˆ « » » »» « ˆ ßl « « « « & _ ˆ ˆ ˆ « « « ˆ l « _« ˙ « « _ » » »» _. = l ˆ « ˆ « « « ˆ ˆ « l l l ” Í ll « « « « ll « « « « « « bˆ « ˆ ˆ « « « « « « « l « « « #ˆ l « « « « « Œ ” ˆ « « ” « « « ˆ l « « « b_ _ _ « « ˆ « l==================== ” ? ˆ ˆ « _ _ ˙ « « « « l « «. « « « « « « #ˆ ˆ « « ˆ ˆ « « _ __ ˆ _ __ « « « ˆ = « «« ˆ « « ˙ « _ _« « « « « « «. _ _ _ « « « « 4 #_ˆ « « « ˆ ˆ ˆ