SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  27
Télécharger pour lire hors ligne
&
&
&
V
&
?
&
&
&
V
?
?
ã
&
ã
&
&
&
V
?
?
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Dizi 1
Dizi 2
Gaoyin Sheng
Zhongyin Sheng
Gu Zheng
Gaoyin Ruan
Yang Qin
Pipa
Zhong Ruan
Da Ruan
Timpani
Percussion
Vibraphone
Percussion
Glockenspiel
Gao Hu
Er Hu
Zhong Hu
Cello
Double Bass
P
P
q»§º
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ
œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
pizz.
pizz.
p
p
π
π
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ .œ œœ œœ œ œœ
.œ œ .œ œœ œœ œ œœ
∑
∑
∑
∑
Ó Œ
j
œœ ‰
∑
Ó Œ œ œ
J
œ ‰
∑
∑
∑
œ œ œ
œ œ
œ
.œ j
œ .œ
j
œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ .œ œ œ œ œ# œ œ œ
.œ œ .œ œ œ œ œ# œ œ œ
∑
∑
∑
∑
Ó Œ
j
œ
œ
# ‰
∑
Ó Œ œ# œ
J
œ ‰
∑
∑
∑
œ
œ
œ
œ# œ œ
.œ
J
œ .œ J
œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ .œ œœœ œ œ œœ
.œ œ .œ œœœ œ œ œœ
∑
∑
∑
∑
Ó Œ
J
œ
œ ‰
∑
Ó Œ œ œ J
œ
‰
∑
∑
∑
œ œ œ
œ œ
œ
.œ j
œ .œ J
œ
F
P
Ó Œ ‰ œœBang Di
Ó Œ ‰ œœQu Di
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ .œ œ .œ œœœœœ
.œ œ .œ œ .œ œœœœœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ œ
.œ
J
œ .œ J
œ
p
p
p
.œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
˙˙ Ó
˙
Ó
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Ó
˙ Ó
Melancholia Ser Yang
Ser Yang©
&
&
&
V
&
?
&
&
&
V
?
?
ã
&
ã
&
&
&
V
?
?
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
D.1
D.2
G. Sheng
Z. Sheng
G.z
G. Ruan
Y.q.
P.p.
Z. Ruan
D. Ruan
Timp.
Perc.
Vib.
Perc.
Glock.
G.h.
E.h.
Z.h.
Cello
Bass
6
.œ œ .œ œ œ œ œ# œ œ œ
.œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
6
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
6
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ œ œ œ# œ œ
6
∑
6
∑
6
∑
6
∑
6
∑
6
∑
∑
∑
6
∑
∑
.œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
arco
arco
.œ œ .œ œ# ˙
.œ œ .œ œ# ˙
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ
œ œœ œ œ œ
œ œ œ
œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ ‰ œ œ
Ó Œ ‰
œ œ
Ó..
J
œ
Ó..
J
œ
Ó.. j
œ
f
f
F
F
F
∑
∑
∑
∑
˙ Ó
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
˙
Ó
˙ Ó
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
Œ œœœœ
Œ
œœœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
˙ ˙
˙ ˙
~~~~~~~~~~
~~~~
~~~~~
2
Melancholia
&
&
&
V
&
?
&
&
&
V
?
?
ã
&
ã
&
&
&
V
?
?
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
D.1
D.2
G. Sheng
Z. Sheng
G.z
G. Ruan
Y.q.
P.p.
Z. Ruan
D. Ruan
Timp.
Perc.
Vib.
Perc.
Glock.
G.h.
E.h.
Z.h.
Cello
Bass
10
∑
∑
∑
∑
10
∑
∑
10
∑
œ œ œ œ œ œ# œ œ
∑
∑
∑
10
∑
10
∑
10 œ œ œ œ œ œ# œ œ
10
∑
10
Œ œœœœ
Œ œœœ#
10 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ# œ
10
˙ œ œ#
˙ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ
∑
Œ œœœ Œ
œœœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
˙ ˙
˙ ˙
P
∑
∑
∑
˙˙
˙˙˙˙
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ œ œ
∑
Œ œœœ Œ
œœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
˙ œ œ œ œ
˙ œ œ œ œ
f
F
f
œ œ œ œ
J
œ œ J
œXing Di
œ œ œ œ
J
œ œ J
œQu Di
∑
œœ œ
œ
œ
œ
œœ
œ
œ
∑
∑
∑
˙ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙ Ó
∑
∑
J
œ
‰ Œ ≈ œœ œœ> œ>
j
œ
‰ ‰ œ œ œ œœ>
œœ
>
œ ≈œ œœ œ œ œ> œ>
œ œ œ œ œ œ
> œ>
œ œ œ œ œ œ
>
œ
>
~~~~
~~~~
~~~
~~~~
~~
~~~
3
Melancholia
&
&
&
V
&
?
&
&
&
V
?
?
ã
&
ã
&
&
&
V
?
?
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
D.1
D.2
G. Sheng
Z. Sheng
G.z
G. Ruan
Y.q.
P.p.
Z. Ruan
D. Ruan
Timp.
Perc.
Vib.
Perc.
Glock.
G.h.
E.h.
Z.h.
Cello
Bass
14 œœ œ œ
œ œ# œ œ œ
œœ œ œ œ œ# œ œ œ
∑
œ
œ œœ œœ#
œœ œ
œ
14
∑
∑
14
∑
∑
∑
∑
∑
14
∑
14
∑
14
∑
14
∑
14
∑
14 ˙
Ó
˙˙ Ó
˙ œ# œ
14
˙ œ# œ œ œ
˙ œ œ#
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
˙˙ ˙
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ‰ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
.œ J
œ œ œ œ
˙ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
œœœ œœœ
œœœ
œœœ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
œ
œ œ
œ œœ œ
œ œ
œ œ
œ œ œ œ#
œ œ œ œ
.˙ Œ
.˙ Œ
∑
...
˙˙˙ Œ
∑
∑
∑
∑ ?
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ Œ
.˙ œœ
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ
∑
œ
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ww
w
w
w
P
P
P
∑
∑
∑
Ó.
œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ
∑
œ
œ œ œ
Ó..
œœ
Ó.. œœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ww
w
w
w
P
P
P
P
P
∑
∑
∑
ww
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó Œ ‰ œœ
œ
œ œ œ
œ œ œ .œ œœ
œ œ œ .œ œœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó.
œ œ
Ó.
œ œ
4
Melancholia
&
&
&
V
&
?
&
?
&
V
?
?
ã
&
ã
&
&
&
V
?
?
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
D.1
D.2
G. Sheng
Z. Sheng
G.z
G. Ruan
Y.q.
P.p.
Z. Ruan
D. Ruan
Timp.
Perc.
Vib.
Perc.
Glock.
G.h.
E.h.
Z.h.
Cello
Bass
f
21
∑
∑
Ó.
œ œ
ww
21
∑
J
œ œ
J
œ
J
œ œ
J
œ
21
.œ
J
œ ˙
œ œ œ œ &
.œ j
œ ˙
.œ
J
œ ˙
∑
21
∑
21
∑
21
∑
21
∑
21
∑
21
∑
∑
∑
21
w
w
P
P
P
∑
∑
œ œ œ œ
˙˙˙ ˙˙˙
∑
∑
∑
Œ
œ
œ Œ œœ
∑
˙˙ ˙˙
˙˙ ˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ .œ œœ
˙˙˙
˙˙˙
∑
∑
∑
Œ œ
œ Œ œœ
∑
˙
˙ ˙˙
˙˙ ˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ..œ
R
œ
˙˙˙˙
˙˙˙
∑
∑
∑
Œ
œ œ Œ
œœ
?
∑
˙˙ ˙˙
˙
˙ ˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
P
∑
∑
˙ Œ
œ œ
www
Ó ˙
œ œ
Ó
∑
Œ
œ
‰
œ œ œ
˙ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ
ww
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
P
∑
∑
œ œ œ œ
œ
∑
∑
∑
Œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
.œ œœ .œ œœ
.œ œœ .œ œœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó. œœœœœœ
6
Qu Di
œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
∑
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
5
Melancholia
&
&
&
V
&
?
&
?
&
V
?
?
ã
&
ã
&
&
&
V
?
?
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
D.1
D.2
G. Sheng
Z. Sheng
G.z
G. Ruan
Y.q.
P.p.
Z. Ruan
D. Ruan
Timp.
Perc.
Vib.
Perc.
Glock.
G.h.
E.h.
Z.h.
Cello
Bass
f
28
∑
.œ œœ œ œ
˙˙ œœ
œœ
∑
28
∑
∑
28 ˙ ˙
œ œ œ
œ
œ œ
˙ ˙
B
œ œ œ
œ œ œ
˙ ˙
28
∑
28
∑
28
∑
28
∑
28
∑
28
∑
∑
∑
28
∑
∑
P
P
∑
˙ Ó
˙ Ó
ww
∑
∑
w
‰
œ œ œ ˙
w
œ œ œ œ ˙
˙ ˙
∑
Ó. œ
Da Gu
∑
∑
œ œ ˙
Ó. œ œœ œ
Ó.
œ œœ œ
∑
∑
∑
F
P
P
P
P
P
f
f
F
∑
∑
∑
∑
˙˙˙ œœ œ
∑
Œ œ œ œ ‰ ≈R
œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ
˙ œ œ œ œ
∑
œ ‰. r
œ œ œ Œ
∑
Œ Û Œ Û
Suspended Cymbal (use snare drum stick)
∑
œ œ
œ œ
œ
œ
œ œ
∑
˙ œ œ
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
˙˙˙
œœ œ
∑
.œ œ œ œ ˙
∑
∑
.œ œ œ œ .œ œ œ
˙ œ œ œ œ
∑
œ ‰. r
œ œ œ ≈ .
j
œ
∑
Œ Û Œ Û
∑
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
∑
˙ œ œ
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
˙
˙˙
œœ œ
∑
œ œ œ œ ˙
∑
∑
œ œ œ œ .œ œ œ œ
˙ œ œ œ œ
∑
œ ‰. r
œ œ œ ‰. r
œ
∑
Œ Û Œ Û
∑
œ œ .œ
J
œ
œ œ .œ j
œ
∑
˙ ˙
˙ ˙
f
f
∑
∑
œ œ œ œ ˙
∑
˙˙˙
˙˙˙
∑
˙ ˙
∑
Ó Œ œ
æ
œ
æ
œ
æ
3
œ œ œ œ œœ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
œ ‰. r
œ œ œ ‰. r
œ
∑
Œ Û Œ Û
∑
.˙ œ œ œ
3
.˙ œ œ œ
3
Ó Œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
~~~
~~~
~~~~
~~~~
~~~
6
Melancholia
&
&
&
V
&
?
&
?
B
V
?
?
ã
&
ã
&
&
&
V
?
?
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
D.1
D.2
G. Sheng
Z. Sheng
G.z
G. Ruan
Y.q.
P.p.
Z. Ruan
D. Ruan
Timp.
Perc.
Vib.
Perc.
Glock.
G.h.
E.h.
Z.h.
Cello
Bass
34
∑
∑
Ó Œ œ œ
∑
34
œ
œœ
œ
œ
œœœ œ
∑
34
œ œ œ œ
œ
œ œ
œ
∑
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ œ œ œ œ œ œ
œ
˙ œ œ
34
∑
34
œ ‰. r
œ œ œ Œ
34
∑
34
Œ Û Œ Û
34
∑
34
œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
34 ˙ œ
œ
˙ œ œ
f
∑
∑
œ œ œ œ œU
Œ
∑
œœ œœ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
U
Œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ
æ
U
Œ
3
3
∑
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
U
Œ
œ œ œ œ œ œ œ
æ
U
Œ
3
3
œ œ œ œ œ
æ
U
Œ
∑
œ œ œ œ
>
œ
>
œ
>
œ
æ
U
Œ
3
∑
‰ Û ÛÛ Û Û Û
U
æ
Œ
3
∑
œ œ œ
œ œU
œ œ œ
œ œ œ œ œU
Œ
œ œ œ œ œU
Œ
œ œ œU
Œ
œ œ œ
U
Œ
P
P
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ
œ
œ œ œ œ
œ
∑
œ œ
œ
œ œ
œ œ
œ
∑
˙ ˙
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œœ
∑
∑
∑
∑
f
∑
Ó..
J
œ
∑
Ó
œ œ œ œ
Œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
Œ Ó
∑
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
∑
œ œ œ œœ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ˙
∑
∑
∑
∑
P
P
P
p
p
P
P
f
f
∑
.œ
J
œ .œ j
œ
‰
œ œ œ ..œœ
œœ
˙˙ ˙
˙
˙ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
˙˙
˙˙
˙ ˙
Ó ˙
æ
∑
∑
Ó
˙
æ
Suspended Cymbal (soft mallet)
∑
Ó.. œœ
Ó..
œœ
Ó.. J
œ
Ó.. J
œ
Ó.. j
œ
P
P
f
F
∑
˙ Ó
.œ œ .œ œœœœ œœœœ
œœ œœ
>œœ>œœ>
‰ œ
œ
>œœ
>œœ>
˙˙˙
Ó
∑
∑
˙ Ó
∑
˙˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
∑
∑
˙
Ó
∑
.œ œ .œ œœœœ œœœœ
.œ œ .œ œœœœ œ œœ
.œ
J
œ œ œ
œ
.œ
J
œ œ œ œ
.œ J
œ œ œ œ
~~~~
~~~~
~~~
7
Melancholia
&
&
&
V
&
?
&
?
B
V
?
?
ã
&
ã
&
&
&
V
?
?
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
D.1
D.2
G. Sheng
Z. Sheng
G.z
G. Ruan
Y.q.
P.p.
Z. Ruan
D. Ruan
Timp.
Perc.
Vib.
Perc.
Glock.
G.h.
E.h.
Z.h.
Cello
Bass
40
∑
∑
.œ œ .œ œ œ œ œ# œ œ œ œ
‰ œœ
> œœ> œœ>
‰ œœ#> œœ> œœ> œœ
>
40
∑
∑
40
∑
∑
∑
∑
∑
40
∑
40
∑
40
∑
40
∑
40
∑
40
.œ œ .œ œ œ œ œ# œ œ œ œ
.œ œ .œ œ œ œ œ# œ œ œ
.œ j
œ œ œ# œ œ
40
.œ J
œ œ# œ
œ
.œ j
œ œ œ œ
∑
∑
.œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œœ
> œœ> œœ>
‰ œœ
> œœ
> œœ
>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
˙ œ œ œ
F
F
f
f
Ó Œ
œ œn œ œ
Ó Œ œ œn œ œ
Qu Di
œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ
‰
œ
œ
> œœ
> œœ
> œ
œ# œœœ
∑
Ó..
J
œ
Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ
Ó œ œ œ œ
œ œ œ œ
Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ
Ó
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
Ó ˙
æ
∑
∑
Ó
˙
æ
∑
œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ
œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ
œ œ œ œ œ# œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ#
œ œ
œ œ# œ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œBang Di
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
.œ
J
œ œ œ œ œ
w
∑
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
.œ
æ J
œ
æ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
.œ
æ J
œ
æ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ
æ J
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
.œ œ> œ> œ>
œ œ
∑
∑
˙
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
.œ
J
œ œ œ œ œ
.œ
J
œ œ œ œ œ
˙ œ œ
~~~~~~~~~~~~~
8
Melancholia
&
&
&
V
&
?
&
?
B
V
?
?
ã
&
ã
&
&
&
V
?
?
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
D.1
D.2
G. Sheng
Z. Sheng
G.z
G. Ruan
Y.q.
P.p.
Z. Ruan
D. Ruan
Timp.
Perc.
Vib.
Perc.
Glock.
G.h.
E.h.
Z.h.
Cello
Bass
44 œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ
œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ
.œ J
œ œ# œ œ œ
44
∑
∑
44 œ
ææ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ#
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ# œ œ œ œ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ#
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ œ
.œ
æ
J
œ
æ
œ#
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
44
œ œ ˙
æ
44
∑
44
∑
44
Ó
˙
æ44
∑
44 œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ
œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
.œ
J
œ œ# œ œ œ
44
.œ J
œ œ# œ œ œ
˙ œ# œ
œ œ œ œ œ œ .œ œ œ
œ œ œ œ œ œ .œ œ œ
œ œ œ œ œ œ .œ œ œ
œ œ œ œ
‰ J
œ œ
∑
∑
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
.œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
.œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
‰ J
œ
æ
œ
æ
.œ œ>œ>œ> œ
æ
∑
∑
˙
Œ
œ
æ
∑
œ œ œ œ œ œ .œ œ œ
œ œ œ œ œ œ .œ œ œ
œ œ œ œ ‰ J
œ œ
œ œ œ œ
‰ J
œ œ
˙ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ#
œ
œ œ
œ œœ# œ
œ
œœ œœ œœ# œœ#
œ œ œ
œ
Œ œ œ œ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ#
œ
ææ
œ
æ
œ
æ
œ#
æ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ#
œ
æ
œ
æ
œ#
æ
œ#
æ
œ œ œ œ
æ
∑
∑
œ œ œ œ
æ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ#
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ#
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ#
3 3 3 3
œ œ œ# œ#
œ œ œ# œ#
F
p
P
F
˙ Ó
˙ Ó
˙
˙ Ó
œ œ œ œ œ œ ˙˙
3
3
∑
˙ Ó
wæ
˙˙
æ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œœ œœ œœ
3 3
&
˙
æ
œ œ œ œ
œ œ
3 3
˙˙
æ
œœ œœ œœ œœ
œ
œ œœ
3 3
wæ
w
∑
∑
˙
Ó.. J
œ
w
w
œ œ œ œ œ œ ˙
3
3
œ œ œ œ œ œ ˙
3 3
w
~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~
9
Melancholia
&
&
&
V
&
?
&
&
B
V
?
?
ã
&
ã
&
&
&
V
?
?
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
D.1
D.2
G. Sheng
Z. Sheng
G.z
G. Ruan
Y.q.
P.p.
Z. Ruan
D. Ruan
Timp.
Perc.
Vib.
Perc.
Glock.
G.h.
E.h.
Z.h.
Cello
Bass
p
p
P
F
F
p
48
∑
∑
∑
∑
48
∑
∑
48
∑
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ
œ œ
3 3 3
3
œ œ œ œ œ
œ
œ
3
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
3 3 3 3
∑
48
∑
48
∑
48
.
.
œ
œ
j
œ
œ
˙
˙
48
∑
48
œ œ œ œ œ œ
œ
3
48
∑
∑
œ
J
œ œ J
œ œ œ j
œ
3 3
348
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ
œ œ
3 3 3
3
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
3 3 3
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
3 3 3 3
∑
∑
∑
.
.
œ
œ
j
œ
œ
˙
˙
∑
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
3 3
3
∑
∑
œ œ
J
œ œ œ œ
3
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ
œ œ
3 3 3
3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
3 3 3 3
∑
∑
∑
..
œ
œ J
œ
œ
˙
˙
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
∑
∑
œ
J
œ œ œ œ j
œ
3
3
w
w
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ
œ
3 3 3
3
J
œ œ œ
J
œ ˙
3 3
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
3 3
Ó Œ j
œ œ œ œ
3 3
∑
∑
œ œ
j
œ
œ
˙
˙
3
∑
j
œ œ œ
j
œ ˙
3 3
∑
∑
j
œ œ œ ˙
3
w
w
F
π
π
∑
Œ.
œ œ œ œ œ œ
3
Xing Di
w
w
ww
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ œ œ œ
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
10
Melancholia
&
&
&
V
&
?
&
&
B
V
?
?
ã
&
ã
&
&
&
V
?
?
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
D.1
D.2
G. Sheng
Z. Sheng
G.z
G. Ruan
Y.q.
P.p.
Z. Ruan
D. Ruan
Timp.
Perc.
Vib.
Perc.
Glock.
G.h.
E.h.
Z.h.
Cello
Bass
Ÿ~~~~~53
∑
Œ ‰ œœœ œ œ œ œ
3
ww
w
w
53
∑
∑
53
∑
∑
∑
∑
.˙
œ œ œ
3
53
∑
53
∑
53
∑
53
∑
53
∑
53
∑
∑
∑
53
∑
∑
∑
Œ.
œ œœ œ œ œ œ œ
3
3
ww
ww
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
p
P
P
P
P
P
Ó ‰ .œ
Qu Di
œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ
w
w
ww
Ó ‰ ..
.
œœ
œ
∑
∑
Œ œœ
J
œœ
J
œœ ..œœ
3
∑
∑
j
œ œ œ
j
œœ
j
œœ .
.
œ
œ
3
3
∑
∑
˙
j
œ
.
.
œ
œ
∑
Œ Œ
J
œœ
J
œœ .
.
œ
œ
3
∑
∑
∑
Ó. œ
Ó. œ
F
∑
∑
∑
∑
www
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ. œ œ œ œ œ œ
3
∑
∑
w
w
P
∑
∑
∑
∑
www
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ
3
∑
Ó œ œ œ œ
w
w
∑
∑
∑
∑
www
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
∑
œ œ œ œ
w
w
~~~~
~~~
~~~
~~~
11
Melancholia
&
&
&
V
&
?
&
&
B
V
?
?
ã
&
ã
&
&
&
V
?
?
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
D.1
D.2
G. Sheng
Z. Sheng
G.z
G. Ruan
Y.q.
P.p.
Z. Ruan
D. Ruan
Timp.
Perc.
Vib.
Perc.
Glock.
G.h.
E.h.
Z.h.
Cello
Bass
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
F
59
∑
∑
∑
∑
59
www
∑
59
∑
∑
∑
∑
∑
59
∑
59
∑
59
∑
59
∑
59
∑
59 œ
‰
œ œ œ œ œ œ œ
Œ
œ œ œ
˙ œ œ
59
w
w
F
F
∑
w
Œ. œ œ œ œ œ œ
3
˙˙ ˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w
P
Ó Œ œ œ œ œ œ œ œ
7
Bang Di
∑
Œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ
3
..
˙˙
œœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó. œ
æ
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œ œ œ œ œ œ œ
7
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ œ œ
f
f
f
f
f
w
∑
∑
www#
∑
∑
∑
wwww#
∑
w
ww
#
∑
w
∑
ww
∑
œ# œ œ
œ œ œ œ# œ
w
w#
w
˙# œ œ œ œ
˙ œ œ œ# œ F
F
∑
∑
∑
˙˙˙# ˙˙˙#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ
œ
œ
∑
w
∑
∑
∑
˙ ˙#
˙ ˙
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~
12
Melancholia
&
&
&
V
&
?
&
&
B
V
?
?
ã
&
ã
&
&
&
V
?
?
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
D.1
D.2
G. Sheng
Z. Sheng
G.z
G. Ruan
Y.q.
P.p.
Z. Ruan
D. Ruan
Timp.
Perc.
Vib.
Perc.
Glock.
G.h.
E.h.
Z.h.
Cello
Bass
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
64
∑
∑
∑
˙˙˙ ˙˙˙
#
64
∑
∑
64
∑
∑
∑
∑
∑
64
∑
64
∑
64
œ
œ œ œ œœ œ# œœ œœ
364
∑
64
‰ œ
J
œ œ J
œ# œœ œœ3
64
∑
∑
∑
64 ˙ ˙#
˙ ˙
F
P
f
∑
w
ww#
www
#
∑
Ó. œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ww#
∑
ww#
∑
∑
œ# œœ œ# œ ‰ œœœœ J
œ ‰ Œ
.œ>
J
œ> œ œ>
.œ#
>
J
œ
>
œ œ
>
F
p
p
p
p
Œ. œœ œ œ œ œ
3
Qu Di
∑
ww
ww
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœ œ œœœ ˙
Ó. œœœ œ
∑
p
Œ ‰ œ œ œ œ œ œ
3
∑
ww
ww
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ‰ œ œ œœ œœ
‰ œœœ œœ œ œ œ
w
∑
p
Œ. œ œ œ> œ> œ> œ œ œ
3 3
∑
ww
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
˙ ‰ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
‰
œœ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
∑
~~~~~~~~~~~~
13
Melancholia
&
&
&
V
&
?
&
&
B
V
?
?
ã
&
ã
&
&
&
V
?
?
D.1
D.2
G. Sheng
Z. Sheng
G.z
G. Ruan
Y.q.
P.p.
Z. Ruan
D. Ruan
Timp.
Perc.
Vib.
Perc.
Glock.
G.h.
E.h.
Z.h.
Cello
Bass
Ÿ~~~~ Ÿ~~~
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
pizz.
P
p
P
69
œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ
Œ ‰ j
œ ˙
œœ
Œ Ó
œœ Œ Ó
69
∑
∑
69
∑
∑
∑ &
∑
Ó. œ œ
69
∑
69
∑
69
∑
69
∑
69
∑
69
œ
Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
69 œ
Œ Œ
œ œ
œ Œ Ó
F
P
F
P
p
p
arco
p
p
p
∑
∑
...
˙˙˙ œœœ
œœœ
>
...
˙˙˙
œœœ
œœœ
>
∑
∑
Œ.
œ> œ> .œ> œ> œ>
Œ. œ> œ> .œ> œ> œ>
Œ. œ
>
œ
>
.œ>
œ
> œ>
œ œ œ œ .œ œ œ œ
œ ˙ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ œ
œ. ‰ œ.
‰ œ. ‰ œ œ
œ. ‰ œ.
‰
œ. ‰ œ œ
œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ œ
f
f
f
∑
‰ ≈ R
œ œ œ
.œ œ ‰ J
œ
J
œœœ
˘
‰ Œ Ó
j
œœœ
fl
‰ Œ Ó
∑
∑
Œ.
œ> œ> .œ> œ> œ>
Œ. œ> œ> .œ> œ> œ>
Œ. œ
>
œ
>
.œ>
œ
> œ>
œ œ œ œ .œ œ œ œ
œ
œ œ
œ ˙ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ œ
œ. ‰ œ.
‰ œ. ‰ œ œ
œ. ‰ œ.
‰
œ. ‰ œ œ
œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ œ
p
p
f
Œ.
œ œ œ. .œ œ
J
œ
‰ ≈ .
J
œ ‰.
R
œ œ œ
œ
..
.
˙˙˙
œœœ
œœœ
>
...˙˙˙
œœœ œœœ
>
∑
∑
Œ.
œ> œ> .œ> œ> œ>
Œ. œ> œ> .œ> œ> œ>
Œ. œ
> œ> .œ> œ> œ>
œ
œ œ œ .œ œ# œ œ œn œ œ
œ
˙ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ.
‰ œ.
‰ œ.
‰ œ œ
œ. ‰ œ.
‰
œ.
‰ œ œ
œ. ‰ œ.
‰
œ. ‰ œ œ
œ. ‰ œ.
‰ œ.
‰ œ œ
14
Melancholia
&
&
&
V
&
?
&
&
&
V
?
?
ã
&
ã
&
&
&
V
?
?
D.1
D.2
G. Sheng
Z. Sheng
G.z
G. Ruan
Y.q.
P.p.
Z. Ruan
D. Ruan
Timp.
Perc.
Vib.
Perc.
Glock.
G.h.
E.h.
Z.h.
Cello
Bass
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
f
f
73
Ó ≈ œ œ œ#
œ .œ#
.œ# .
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ .œ
3
J
œœœ#
.
‰ Œ Ó
J
œ
œœ
# .
‰ Œ Ó
73
∑
∑
73
Œ.
œ> œ> .œ> œ> œ> œ> œ>
Œ. œ> œ> .œ#> œ> œ> œ> œ>
Œ. œ> œ> .œ> œ> œ> œ>
œ
>
œ# œ œ œ# .œ œ œ œ œ œ
œ œ
œ# œ
73
∑
73
∑
73
∑
73
∑
73
∑
73
∑
œ. ‰ œ.
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ. ‰ œ. ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ#
73 œ. ‰ œ.
‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ. ‰ œ. ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ#
f
f
f
f
f
f
F
F
F
Ó ‰ œ œ œ œ œ
Ó ‰ œ œ œ œ œ
Œ
œ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ˙ ˙
∑
∑
Œ.
œ œ .œ œ œ
Œ. œ œ .œ œ œ
Œ. œ œ .œ œ œ
j
œ ‰
œæ ˙æ
j
œ ‰ œæ ˙
æ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ .œ œ œ œ
w>
w
>
j
œ. ‰ œ
˙
J
œ.
‰ œ ˙
j
œ.
‰ œ ˙
J
œ.
‰ Œ Œ œ œ œ œ
j
œ. ‰ Œ Œ œ œ œ œ
Œ
œ
.œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ˙ ˙
∑
∑
Œ.
œ œ .œ œ œ
Œ. œ œ .œ œ œ
Œ. œ œ .œ œ œ
Œ
Ͼ .Ͼ Ͼ Ͼ
Œ œæ .œ
æ
œ
æ
œ
æ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ .œ œ œ œ
œ
œ œ
w
w
Œ œ
.œ œ œ
Œ œ
.œ œ œ
Œ œ
.œ œ œ
f
J
œ.
‰ Œ Ó
w
‰ j
œ œ œ œ œ .œ œ œ
‰ J
œ œ œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
Œ.
œ œ .œ œ œ
Œ. œ œ .œ œ œ
Œ. œ œ .œ œ œ
‰ j
œ œ œ œ œ .œæ œ œ
‰ J
œ œ œ œ œ .œ
æ
œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ .œ œ# œ œ œn œ œ
∑
w
>
‰ J
œ œ œ œ œ .œ œ œ
‰ J
œ œ œ œ œ .œ œ œ
.˙ œ œ
15
Melancholia
&
&
&
V
&
?
&
&
&
V
?
?
ã
&
ã
&
&
&
V
?
?
D.1
D.2
G. Sheng
Z. Sheng
G.z
G. Ruan
Y.q.
P.p.
Z. Ruan
D. Ruan
Timp.
Perc.
Vib.
Perc.
Glock.
G.h.
E.h.
Z.h.
Cello
Bass
~~~~~~~~~~~~~~ F
F
77
∑
Ó ‰ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ# œ
j
œ.
‰ œœ
œ
œ œ œ œ œ# œ
J
œ.
‰ œœœ#
77
Ó Œ œ
∑
77
Œ.
œ œ .œ œ œ œ œ
Œ. œ œ .œ# œ œ œ œ
Œ. œ œ .œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ# œæ œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ# œ
æ
œ œ œ œ œ œ
77
∑
77
∑
77
∑
77
∑
77
œ# œ œ œ# .œ œ œ œ œ œ
77
Ó ‰ œ œ œ œ œ œ
˙ œ. œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ# œ œ. œ œ œ œ œ
77
œ œ œ œ œ# œ œ. œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ# œ œ. œ œ œ œ œ
ƒ
f
f
f
f
f
accel.
accel.
accel.
accel.
Œ. œ> .œ œœ
Bang Di
j
œ. ‰ Œ Ó
j
œœ.
‰ œœ>
J
œœ>
‰ Œ
J
œœ.
‰ œœ>
J
œœ>
‰ Œ
∑
w
œ
œ
æ
>
J
œ>
‰ Œ
œ œœ
æ
>
J
œœ
>
‰ Œ ?
œ œ
æ
>
J
œ>
‰ Œ
œ
œœ
æ
>
J
œœ
>
‰ Œ
œ œ
æ
> j
œ
>
‰ Œ
Œ œ
æ
> j
œ>
‰ Œ
∑
∑
∑
w
j
œ. ‰ Œ ‰ œ>
æ
œœ
j
œ. ‰ Œ ‰ œœ
>
æ œœ
J
œ. ‰ Œ ‰ œ
>
æ J
œ
j
œ.
‰ Œ Œ. J
œ# .
j
œ.
‰ Œ Œ. J
œ# .
f
f
f
f
f
f
f
œ# œœ œ œœ œœ œ œœ œ œœ œ œ#
Ó
œ# œœ œ œœ œ œ#
Qu Di
œœ.
œœ.
œœ.
œœ.
œœ œ
œ
œœ# . œœ. œœ. œœ. œœn œ
œ#
Ó
œ
Œ
Ó. œ
Ó œ# œœ œ œœ œ œ#
œ# œœ œ œœ œœ œ œœ œ œœ œ œ#
&
Œ œ# œ œœ œ œœ œ œœ œ œ#
Ó œ# œœ œ œœ œ œ#
œ. œ. œ. œ. œ œœ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œ œ œœ œ
œ
æ
∑
∑
Ó
˙
æ
∑
œ# œœ œ œœ œœ œ œœ œ œœ œ œ#
œ# œœ œ œœ œœ œ œœ œ œœ œ œ#
œ# œœ œ œœ œœ œ œœ œ œœ œ œ#
œ# . œ. œ. œ. œ œœ œ œœ œ œ
œ. œ. œ. œ. œ œœ œ œ# œ œ œ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
q»¶º.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
j
œœ
˙˙ ˙˙
w
∑
˙
Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6
6 6
6
˙
Ó
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
∑
∑
˙
Ó
∑
J
œ
‰ Œ Ó
.œ œ œ .œ œ œ
J
œ
‰ Œ Ó
J
œ
‰ Œ Ó
J
œ ‰ Œ Ó
~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~
16
Melancholia
&
&
&
V
&
?
&
&
&
V
?
?
ã
&
ã
&
&
&
V
?
?
D.1
D.2
G. Sheng
Z. Sheng
G.z
G. Ruan
Y.q.
P.p.
Z. Ruan
D. Ruan
Timp.
Perc.
Vib.
Perc.
Glock.
G.h.
E.h.
Z.h.
Cello
Bass
f
f
81
œ œ œ
œ .œ
J
œ
œ œ œ
œ .œ J
œ
∑
œœ œ
œ
..œœ
J
œœ
81
Ó Œ
œ œ œ œ œ œ
6
Ó œ œ œ œ œ œ
Œ
681
∑
œ œœœœœœœœœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6 6 6
6
∑
∑
∑
81
∑
81
∑
81
∑
81
∑
81
∑
81
∑
œ œ œ
œ .œ J
œ
Ó ‰ œ œ œ œ
81
Ó ‰
œ œ œ œ
∑
.œ œ œ .œ
J
œ
.œ œ œ .œ j
œ
∑
˙˙ ˙˙
w
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œœœœœœœ œ
6
6 6
6
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ j
œ
œ Œ Ó
œ
Œ Ó
∑
f
f
f
f
f
f
f
˙ œ œ œ œ
˙ œ œ œ œ
œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ
˙˙ œœ œœ
Ó ‰
œ œ œ
Ó
œ œ œ œ
œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œœœœœœœœœœœœœœœ œ œ
6
6
6
6
œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ
œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
æ
∑
∑
Ó
˙
æ
∑
Ó œ œ œ œ
˙ œ œ œ œ
œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ
‰
œ œ œ
œ
œ œ œ
Ó.
œ
~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~
17
Melancholia
&
&
&
V
&
?
&
&
&
V
?
?
ã
&
ã
&
&
&
V
?
?
D.1
D.2
G. Sheng
Z. Sheng
G.z
G. Ruan
Y.q.
P.p.
Z. Ruan
D. Ruan
Timp.
Perc.
Vib.
Perc.
Glock.
G.h.
E.h.
Z.h.
Cello
Bass
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
84 .œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
..œœ œœ œ
œ .
.
œ
œ
œœ œœ
˙
˙ ˙˙
84
w
∑
84
˙ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6
6 6
6
˙
Ó
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ œ
æ
œ
æ
84
˙
.œ
J
œ
84
∑
84
∑
84
˙
Ó
84
∑
84
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
84
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ œ .œ œ
œœ œœ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
.
œ
œ
œ
œ
œ
œ œœ ˙˙
∑
Ó. œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6 6 6
6
∑
Ͼ Ͼ Ͼ Ͼ
Ͼ Ͼ Ͼ
Ͼ
œ œ
œ œæ
∑
∑
Ó
˙æ
∑
œ œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
q»§º
f
œU
Œ Ó
œU
Œ Ó
œ
œ
U
Œ Ó
œœ
U
Œ Ó
œU
Œ Ó
∑
∑
œU
Œ Ó ?
Ó œ œ œ
œ
U
Œ Ó
œ
U
Œ Ó
œ
U
Œ Ó
∑
∑
œ
U
Œ Ó
∑
œU
Œ Ó
œU
Œ Ó
œU
Œ Ó
œU
Œ Ó
œ
U
Œ Ó
p
p
p
arco
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ
æ
œ œ œ œ
æ
œ œ œ œ
∑
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ‰ œ œ œ
‰ œ œ
œ .œ
J
œ
∑
~~~~~~~~~~~~~~~~
18
Melancholia
&
&
&
V
&
?
&
?
&
V
?
?
ã
&
ã
&
&
&
V
?
?
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
D.1
D.2
G. Sheng
Z. Sheng
G.z
G. Ruan
Y.q.
P.p.
Z. Ruan
D. Ruan
Timp.
Perc.
Vib.
Perc.
Glock.
G.h.
E.h.
Z.h.
Cello
Bass
p
p
p
88
∑
∑
∑
∑
88
∑
Ó œ œ
œ œ
88
∑
∑
.œ
æ
œœ œ ˙
æ
.œ œœ œ ˙
œ œ ˙
88
∑
88
∑
88
∑
88
∑
88
∑
88
∑
Ó ‰ œ œ œ
.œ œœ œ .œ
J
œ
88
œ œ œ œ œ
∑
f
p
∑
∑
∑
∑
œ
æ
œ œ œ
æ
.œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
arco
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ ˙
˙
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
p
p
p
p
p
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œ
Ó œœœ œ# œœœœœœœ œœœ œ# œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œœœ œ# œœœœœœœ œœœ œ# œ
Ó œœœ œ# œœœœœœœ œœœ œ# œ
.˙
œœœ œ# œœ œ# œ
w
w
w
P
P
f
f
P
P
F
F
F
F
pizz.
pizz.
œ .œ œ ˙Xing Di
∑
∑
œ .œ œ ˙
˙ Ó
∑
˙
Ó
J
œœ
‰ Œ Ó
j
œœ ‰ Œ Ó
≈
œ œœ œœœ ≈
œ œœ œ œ
.œ œ œ
œ .œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
˙
Ó
J
œ.
‰ Œ Ó
j
œ.
‰ Œ Ó
∑
≈ œ œœ œœœ
≈ œ œœ œ
œ
.œ œ œ
œ .œ œ œ œ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
19
Melancholia
&
&
&
V
&
?
&
?
&
V
?
?
ã
&
ã
&
&
&
V
?
?
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
D.1
D.2
G. Sheng
Z. Sheng
G.z
G. Ruan
Y.q.
P.p.
Z. Ruan
D. Ruan
Timp.
Perc.
Vib.
Perc.
Glock.
G.h.
E.h.
Z.h.
Cello
Bass
94
.œ œ œ œ
J
œ œ œ œ
∑
∑
.œ œ œ œ
J
œ œ œ œ
94
∑
∑
94
∑
∑
∑
≈
œ œ œ œ œ œ
≈ œ œ œ œ
œ
.œ œ œ
œ .œ œ œ œ
94
∑
94
∑
94
∑
94
∑
94
∑
94
∑
∑
∑
94
≈ œ œ œ œ œ œ
≈ œ œ œ œ
œ
.œ œ œ
œ .œ œ œ œ
œ .œ œ ..œ
R
œ
∑
∑
œ .œ œ ..œ
R
œ
∑
∑
∑
∑
∑
≈
œ œ œ œ œ
œ ≈
œ œ œ œ
œ
.œ œ œ œ .œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
≈ œ œ œ œ œ
œ
≈ œ œ œ œ
œ
.œ œ œ œ .œ œ œ œ
F
F
F
.˙ œ œ
∑
∑
.˙ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
≈ œ œ œ œ
≈
œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ‰ œœ œ œ œ
‰ j
œ .œ œ ˙
Œ. œœ œ œ ˙
≈ œ œ œ œ
≈ œ œ œ œ œ
.œ
œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ# œ
œ .œ œ œ
∑
∑
.œ œ# œ
œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
≈
œ œ œ œ œ
œ ≈
œ œ œ œ
œ
.œ œ œ œ .œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
≈ œ œ œ œ œ
œ
≈ œ œ œ œ
œ
.œ œ œ œ .œ œ œ œ
20
Melancholia
&
&
&
V
&
?
&
?
&
V
?
?
ã
&
ã
&
&
&
V
?
?
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
D.1
D.2
G. Sheng
Z. Sheng
G.z
G. Ruan
Y.q.
P.p.
Z. Ruan
D. Ruan
Timp.
Perc.
Vib.
Perc.
Glock.
G.h.
E.h.
Z.h.
Cello
Bass
98 œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
98
∑
∑
98
∑
∑
∑
≈
œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ
œ œ œ œ
98
∑
98
∑
98
∑
98
∑
98
∑
98
∑
∑
∑
98
≈ œ œ œ
≈ œ œ œ
≈ œ œ œ
≈
œ œ œ
œ œ œ œ
.œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ
∑
∑
.œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
≈ œ œ œ œ œ œ
≈ œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ .œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
≈
œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ
œ
.œ œ œ œ .œ œ œ œ
f
f
˙ Ó
Ó.
œ œ œ œ
Qu Di
Ó.
œ œ œ œ
˙˙ Ó
∑
∑
∑
∑ &
∑
≈
œ œ œ .œ œ ˙
œ œ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
≈ œ œ œ .œ œ ˙
œ œ ˙
P
P
P
P
P
∑
.œ œ œ
œ .œ œ œ œ œ
.œ œ œ
œ .œ œ œ œ œ
∑
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ
æ
œ
æ
œ
æ
‰ œ
æ
œ
æ
œ
æ
‰
œ
æ
œ
æ
œ
æ
‰
œ
æ
œ
æ
œ
æ
∑
∑
21
Melancholia
&
&
&
V
&
?
&
&
&
V
?
?
ã
&
ã
&
&
&
V
?
?
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
D.1
D.2
G. Sheng
Z. Sheng
G.z
G. Ruan
Y.q.
P.p.
Z. Ruan
D. Ruan
Timp.
Perc.
Vib.
Perc.
Glock.
G.h.
E.h.
Z.h.
Cello
Bass
102
∑
œ œ œ
œ œ œ .œ œ
3
œ œ œ
œ œ œ .œ œ
3
∑
102
œ
œ
œ
œ œ œ œ œ
∑
102
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ
∑
∑
∑
102
∑
102
∑
102
∑
102
∑
102
∑
102
∑
‰ œ
æ
œ
æ
œ
æ
‰ œ
æ
œ
æ
œ
æ
‰
œ
æ
œ
æ
œ
æ
‰ œ
æ
œ
æ
œ
æ
102
∑
∑
∑
œ .œ œ .œ
j
œ
œ .œ œ .œ
j
œ
∑
œ œ œ œ œ
œ
œ
œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰
œ
æ
œ
æ
œ
æ
‰ œ
æ
œ
æ
œ
æ
‰ œ
æ
œ
æ
œ
æ
‰ œ
æ
œ
æ
œ
æ
∑
∑
P
F
F
∑
.œ œ œ œ œ# œ œ œ œ
3
.œ œ œ œ œ# œ œ œ œ
3
∑
œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ
∑
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ
Ó ‰
œ œ œ œ# œ
Ó Œ ‰ œ œ œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
‰
œ
æ
œ
æ
œ
æ œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
∑
∑
22
Melancholia
&
&
&
V
&
?
&
&
&
V
?
?
ã
&
ã
&
&
&
V
?
?
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
D.1
D.2
G. Sheng
Z. Sheng
G.z
G. Ruan
Y.q.
P.p.
Z. Ruan
D. Ruan
Timp.
Perc.
Vib.
Perc.
Glock.
G.h.
E.h.
Z.h.
Cello
Bass
F
F
105
∑
.œ œ# œ œ œ œ œ
.œ œ# œ
œ œ œ œ
‰
œ œ
œ œ
œ œœ
105
œ œ œ
œ œ œ œ œ
∑
105 œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
105
∑
105
∑
105
∑
105
∑
105
∑
105
RÔ
œ®≈‰ Œ Ó
‰ œ
æ
œ
æ
œ
æ
‰ œ
æ
œ
æ
œ
æ
‰ œ
æ
œ
æ
œ
æ
‰ œ
æ
œ
æ
œ
æ
105
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ ˙
3 3
œ œ œ œ œ œ ˙
3 3
œ
œ œœ ˙
˙
œ œ
œ
œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
∑
œ
œ œ œ
œ œ
œ œ
œ
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
‰ œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
∑
∑
arco
f
∑
˙ Ó
˙ Ó
˙
˙ Ó
∑
˙ Ó
˙
Ó
˙
Ó ?
∑
˙ Ó
˙
Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
Ó
˙
Ó
Ó ‰ J
œ .œ œ
∑
P
P
P
P
arco
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ j
œ œ ‰ j
œ œ
∑
œ œ .œ œ œ œ œ œ
∑
∑
‰ J
œ œ
‰ J
œ œ
.œ œ œ œ œ œœ
˙ ˙
f
Ó.. J
œBang Di
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ
.œ œ œ œ ˙
œ œ œ œ
P
P
.œ
J
œ .œ
J
œ
∑
∑
∑
˙˙
˙
˙˙˙
∑
∑
‰ J
œ
œœ ‰ J
œ œ
œ
‰
œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
˙ ˙
∑
∑
˙ Ó
∑
˙ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
~~~~~~~~
~~~~~
~~~~
23
Melancholia
&
&
&
V
&
?
&
?
&
V
?
?
ã
&
ã
&
&
&
V
?
?
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
D.1
D.2
G. Sheng
Z. Sheng
G.z
G. Ruan
Y.q.
P.p.
Z. Ruan
D. Ruan
Timp.
Perc.
Vib.
Perc.
Glock.
G.h.
E.h.
Z.h.
Cello
Bass
F
111
.˙ œ
Ó Œ œ
Qu Di
Ó. œœœ
Œ œœ
>
œœ
> œ
œœ
œœœ
111
w
Ó. ‰
J
œ
111
Ó. œ
æ
˙˙
œœ> œœ> œœ
> œœ
>
&
˙
œœ
>
œœ
>
œœ
>
œœ
>
˙
œœ
>
œœ
>
œœ>
œœ>
˙
œœ
> œœ
> œœ
> œœ
>
111
∑
111
Œ ‰ œœœœ> œ> œ> œ>œ>œ>
3 3
Snare Drum
111
∑
111
Ó.
œ
æ111
∑
111
Ó Œ œœœœœœ
6
Ó Œ œœœœœœ
6
Œ œ
>
œ
>
œ
>
111
Œ
œ> œ>
œ>
Œ œ>
œ
>
œ
>
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ œ œ
œ œ
w
∑
.œ
æ
œ
æ
œ
æ
.œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6
6 6
6
.œ
æ
œ
æ
œ
æ
.œ
æ
œ
æ
œ
æ
.œ
æ J
œ
æ
œ
æ œ
æ
œ
æ
.œ
æ J
œ
æ
œ
æ œ
æ
œ
æ
∑
œ> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
∑
˙
∑
.œ œ œ .œ œ œ
..œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
.œ œ œ œ .œ j
œ
.œ œ œ œ œ
œ œ
.œ j
œ œ œ
œ
œ œ œ
œ .œ J
œ
œ œ œ œ .œ
j
œ
œ œ œ
œ .œ
j
œ
œ œ œ œ
œ œ œ
Ó Œ
œ œ œ œ œ œ
6
Ó œ œ œ œ œ œ
Œ
6
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
.œ
æ J
œ
æ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6
6 6 6
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
.œ
æ J
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ œ
æ
œ
æ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3
∑
Ó.
œ
æ
∑
œ œ œ
œ .œ J
œ
œœ œœ œœ œœ ..œœ
j
œœ
œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ
~~~~~~~~~~~
24
Melancholia
&
&
&
V
&
?
&
&
&
V
?
?
ã
&
ã
&
&
&
V
?
?
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
D.1
D.2
G. Sheng
Z. Sheng
G.z
G. Ruan
Y.q.
P.p.
Z. Ruan
D. Ruan
Timp.
Perc.
Vib.
Perc.
Glock.
G.h.
E.h.
Z.h.
Cello
Bass
114
.œ œ œ .œ
J
œ
.œ œ œ .œ
j
œ
.œ œ œ .œ j
œ
.œ œ œ œ œ œ œ œ
114
w
∑
114
.œ
æ
œ
æ
œ
æ
.œ
æ J
œ
æ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
6
6 6
6
.œ
æ œ
æ
œ
æ
.œ
æ J
œ
æ
.œ
æ J
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
.œ
æ J
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
114
∑
114
œ> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
114
∑
114
˙114
∑
114
.œ œ œ .œ
J
œ
..œœ œœ œœ ..œœ
j
œœ
.œ œ œ œ œ œ œ œ
114
.œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ
j
œ œ
œ œ
˙ œ œ œ œ
˙ œ œ œ œ
˙ œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ
œ œ
Ó ‰ œ œ œ
Ó œ œ œ œ
˙
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6
6
6
6
˙
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 6
∑
Ó.
œ
æ
∑
˙ œ œ œ œ
˙˙ œœ œœ œœ œœ
œ
œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ
œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ œ œ œ
w
∑
.œ
æ
œ
æ
œ
æ
.œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6
6 6
6
.œ
æ
œ
æ
œ
æ
.œ
æ
œ
æ
œ
æ
.œ
æ J
œ
æ
.œ
æ J
œ
æ
.œ
æ J
œ
æ
.œ
æ J
œ
æ
∑
œ> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
∑
˙
∑
.œ œ œ .œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ œ
œ
.œ J
œ .œ J
œ
~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~
25
Melancholia
&
&
&
V
&
?
&
&
&
V
?
?
ã
&
ã
&
&
&
V
?
?
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
D.1
D.2
G. Sheng
Z. Sheng
G.z
G. Ruan
Y.q.
P.p.
Z. Ruan
D. Ruan
Timp.
Perc.
Vib.
Perc.
Glock.
G.h.
E.h.
Z.h.
Cello
Bass
117 œ œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ œ .œ œ
œ
117
∑
Ó. œ
117 œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
.œ
æ
œ
æ
œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ
œ œ œœ œ œ œœ œ œœ œ œ
6
6 6 6
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
.œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ œ
œ
æ
œ
æ
œ
æ œ
117
∑
117
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
117
∑
117
Ó
˙
æ117
∑
117 œ œ œ œ œ .œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ .œ œ œ œ
œ œ œ œ œ .œ
œ œ œ
117
œ œ œ œ œ .œ œ œ œ
œ œ œ œ
f
∑
∑
∑
Ó Œ ‰ œœ
˙ Ó
∑
∑
˙˙˙˙
˙˙˙
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ
œ
˙ ˙
∑
˙
∑
˙
∑
.œ
J
œ .œ œœ
.œ
J
œ .œ œœ
.œ
j
œ .œ œœ
.œ
J
œ .œ œœ
˙ ˙
f
F
∑
∑
Ó Œ ‰ J
œ
œ œ .œ
J
œ
Œ
œ œœ
œ ˙˙˙
œœ œœ
Œ Ó
∑
œœœ
œœœ œœœ œœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ˙
œ œ ˙
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
F
∑
∑
œ œ ˙
˙˙ ˙˙
∑
∑
∑
˙˙˙
˙˙˙
˙ ˙
œ œ ˙
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ˙
˙ .œ J
œ
˙ .œ
J
œ
f
∑
Ó Œ
œ œQu Di
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ ˙
∑
∑
w
w
w
p
p
P
P
Ó..
œ œBang Di
.œ œœ .œ J
œ
˙ ˙˙
˙˙ ˙˙
∑
Ó..
J
œ
Ó.. œ œ
Ó.. œ œ
Ó..
œ œ
Ó..
œ œ
Ó..
œ œ
˙ ˙
æ
∑
∑
Ó
˙
æ
∑
Ó.. œ œ
Ó.. œ
œ
œ
œ
Ó.. œ œ
œ œ œ œ
˙ ˙
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~
~~~~
26
Melancholia
&
&
&
V
&
?
&
&
&
V
?
?
ã
&
ã
&
&
&
V
?
?
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
D.1
D.2
G. Sheng
Z. Sheng
G.z
G. Ruan
Y.q.
P.p.
Z. Ruan
D. Ruan
Timp.
Perc.
Vib.
Perc.
Glock.
G.h.
E.h.
Z.h.
Cello
Bass
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
ff
f
123
œ> œ> œU
Œ
˙> œU
Œ
˙˙> œ
œ
U
Œ
œœ
>
œœ
>
œœ
U
Œ
123
w
∑
123
œ>
æ
œ>
æ
œU
æ
Œ
œ
>
æ
œ
>
æ œ
U
æ Œ ?
œ
>
æ œ>
æ œ
U
æ Œ
œ>
æ
œ>
æ
œU
æ Œ
œ
>
æ œ
>
æ œ
U
æ
Œ
123
œ> œ>
œ
U
æ
Œ
123
∑
123
∑
123
œ> œ œ
U
Œ
123
∑
123
œ> œ> œU
Œ
œ
œ
> œ
œ>
œœ
U
Œ
œ> œ> œU
‰ j
œ
123
œ> œ> œU
‰ J
œ
œ
>
œ
>
œ
U
Œ
p
p
p
p
p
p
p
p
w
w
ww
ww
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wæ
∑
∑
∑
∑
w
ww
œ œ œ œ ˙
œ œ œ œ ˙
w
π
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
~~~~
27
Melancholia

Contenu connexe

Tendances (20)

El regreso score
El regreso scoreEl regreso score
El regreso score
 
Sargento Manoel dos Santos
Sargento Manoel dos SantosSargento Manoel dos Santos
Sargento Manoel dos Santos
 
Pepper March
Pepper MarchPepper March
Pepper March
 
0.1 estaciones de un día para orquesta sinfónica
0.1 estaciones de un día para orquesta sinfónica0.1 estaciones de un día para orquesta sinfónica
0.1 estaciones de un día para orquesta sinfónica
 
Glorioso deus hc 511 - partitura para orquestra
Glorioso deus  hc 511 - partitura para orquestraGlorioso deus  hc 511 - partitura para orquestra
Glorioso deus hc 511 - partitura para orquestra
 
Tudo que se quer
Tudo que se querTudo que se quer
Tudo que se quer
 
Roberto Carlos… Suas Canções
Roberto Carlos… Suas CançõesRoberto Carlos… Suas Canções
Roberto Carlos… Suas Canções
 
0.1 cruz del diablo score
0.1 cruz del diablo score0.1 cruz del diablo score
0.1 cruz del diablo score
 
0.1 atmosferica
0.1 atmosferica0.1 atmosferica
0.1 atmosferica
 
A day in the life parts
A day in the life  partsA day in the life  parts
A day in the life parts
 
Se meu ontem voltar
Se meu ontem voltarSe meu ontem voltar
Se meu ontem voltar
 
Suite Nordestina
Suite NordestinaSuite Nordestina
Suite Nordestina
 
Hino do Município de Maranguape
Hino do Município de MaranguapeHino do Município de Maranguape
Hino do Município de Maranguape
 
Vassourinhas
VassourinhasVassourinhas
Vassourinhas
 
Big Blowfish - String Quintet
Big Blowfish - String QuintetBig Blowfish - String Quintet
Big Blowfish - String Quintet
 
Viva la vida - arr. Bruno Abrunheiro
Viva la vida - arr. Bruno AbrunheiroViva la vida - arr. Bruno Abrunheiro
Viva la vida - arr. Bruno Abrunheiro
 
Hino de Santana do Cariri
Hino de Santana do CaririHino de Santana do Cariri
Hino de Santana do Cariri
 
The Mission
The MissionThe Mission
The Mission
 
Vem, folião!
Vem, folião!Vem, folião!
Vem, folião!
 
Hino de Baturité
Hino de BaturitéHino de Baturité
Hino de Baturité
 

En vedette

Michel yost concerto pour clarinette n°14 - mi bemol
Michel yost  concerto pour clarinette n°14 - mi bemolMichel yost  concerto pour clarinette n°14 - mi bemol
Michel yost concerto pour clarinette n°14 - mi bemolSah Ya
 
Correlational research
Correlational researchCorrelational research
Correlational researchJijo G John
 
Ética em pesquisa resolução 466
Ética em pesquisa  resolução 466Ética em pesquisa  resolução 466
Ética em pesquisa resolução 466tathitrocoli
 
Curso-Taller "Diseño de Ambientes Virtuales de Aprendizaje".
Curso-Taller "Diseño de Ambientes Virtuales de Aprendizaje".Curso-Taller "Diseño de Ambientes Virtuales de Aprendizaje".
Curso-Taller "Diseño de Ambientes Virtuales de Aprendizaje".Noel Cruz
 
Dispositivo para padres de familia
Dispositivo para padres de familiaDispositivo para padres de familia
Dispositivo para padres de familiaRoberto Pérez
 
Chapter 8 reporting by group 6 (autosaved) (autosaved)
Chapter 8 reporting by group 6 (autosaved) (autosaved)Chapter 8 reporting by group 6 (autosaved) (autosaved)
Chapter 8 reporting by group 6 (autosaved) (autosaved)Christine Watts
 
Programa de formación
Programa de formaciónPrograma de formación
Programa de formaciónArielDiaz95
 
Proceso certificacion competencia laboral 15 julio
Proceso certificacion competencia laboral 15 julioProceso certificacion competencia laboral 15 julio
Proceso certificacion competencia laboral 15 julioJuana Mercado
 
ARTICULACION SENA-INETSUGUI
ARTICULACION SENA-INETSUGUIARTICULACION SENA-INETSUGUI
ARTICULACION SENA-INETSUGUIINETESUGUI-SENA
 
Matrices identificacion de competencias sistemas integrados
Matrices identificacion de competencias sistemas integradosMatrices identificacion de competencias sistemas integrados
Matrices identificacion de competencias sistemas integradosCamilo Andres Higuavita Correa
 
Programa de formacion
Programa de formacionPrograma de formacion
Programa de formacioncami322
 
Source Code of Building Linux IPv6 DNS Server (Complete Sourcecode)
Source Code of Building Linux IPv6 DNS Server (Complete Sourcecode)Source Code of Building Linux IPv6 DNS Server (Complete Sourcecode)
Source Code of Building Linux IPv6 DNS Server (Complete Sourcecode)Hari
 

En vedette (20)

Michel yost concerto pour clarinette n°14 - mi bemol
Michel yost  concerto pour clarinette n°14 - mi bemolMichel yost  concerto pour clarinette n°14 - mi bemol
Michel yost concerto pour clarinette n°14 - mi bemol
 
Portafolio
Portafolio Portafolio
Portafolio
 
Correlational research
Correlational researchCorrelational research
Correlational research
 
Ética em pesquisa resolução 466
Ética em pesquisa  resolução 466Ética em pesquisa  resolução 466
Ética em pesquisa resolução 466
 
Curso-Taller "Diseño de Ambientes Virtuales de Aprendizaje".
Curso-Taller "Diseño de Ambientes Virtuales de Aprendizaje".Curso-Taller "Diseño de Ambientes Virtuales de Aprendizaje".
Curso-Taller "Diseño de Ambientes Virtuales de Aprendizaje".
 
Técnicas de negociación
Técnicas de negociaciónTécnicas de negociación
Técnicas de negociación
 
Roteiro basico tcle
Roteiro basico tcleRoteiro basico tcle
Roteiro basico tcle
 
Dispositivo para padres de familia
Dispositivo para padres de familiaDispositivo para padres de familia
Dispositivo para padres de familia
 
Software
Software Software
Software
 
Chapter 8 reporting by group 6 (autosaved) (autosaved)
Chapter 8 reporting by group 6 (autosaved) (autosaved)Chapter 8 reporting by group 6 (autosaved) (autosaved)
Chapter 8 reporting by group 6 (autosaved) (autosaved)
 
Programa de formación
Programa de formaciónPrograma de formación
Programa de formación
 
Proyecto dolca
Proyecto dolcaProyecto dolca
Proyecto dolca
 
Free Chapter - Get to the Point
Free Chapter - Get to the PointFree Chapter - Get to the Point
Free Chapter - Get to the Point
 
Proceso certificacion competencia laboral 15 julio
Proceso certificacion competencia laboral 15 julioProceso certificacion competencia laboral 15 julio
Proceso certificacion competencia laboral 15 julio
 
ARTICULACION SENA-INETSUGUI
ARTICULACION SENA-INETSUGUIARTICULACION SENA-INETSUGUI
ARTICULACION SENA-INETSUGUI
 
Matrices identificacion de competencias sistemas integrados
Matrices identificacion de competencias sistemas integradosMatrices identificacion de competencias sistemas integrados
Matrices identificacion de competencias sistemas integrados
 
Proyecto dolca
Proyecto dolcaProyecto dolca
Proyecto dolca
 
Proyecto dolca(1).xls
Proyecto dolca(1).xlsProyecto dolca(1).xls
Proyecto dolca(1).xls
 
Programa de formacion
Programa de formacionPrograma de formacion
Programa de formacion
 
Source Code of Building Linux IPv6 DNS Server (Complete Sourcecode)
Source Code of Building Linux IPv6 DNS Server (Complete Sourcecode)Source Code of Building Linux IPv6 DNS Server (Complete Sourcecode)
Source Code of Building Linux IPv6 DNS Server (Complete Sourcecode)
 

Similaire à Melancholia (20)

10 feliz natal (miza)
10 feliz natal (miza)10 feliz natal (miza)
10 feliz natal (miza)
 
Mozart divertimento-nr_5_kv439b
 Mozart divertimento-nr_5_kv439b Mozart divertimento-nr_5_kv439b
Mozart divertimento-nr_5_kv439b
 
De volta à inha terra
De volta à inha terraDe volta à inha terra
De volta à inha terra
 
Conflitos - De um Lamento na Seca
Conflitos - De um Lamento na SecaConflitos - De um Lamento na Seca
Conflitos - De um Lamento na Seca
 
Janjão[v1]
Janjão[v1]Janjão[v1]
Janjão[v1]
 
Sabiá
SabiáSabiá
Sabiá
 
Pracinha
PracinhaPracinha
Pracinha
 
Dobrado Janjão
Dobrado JanjãoDobrado Janjão
Dobrado Janjão
 
Janjão[v2]
Janjão[v2]Janjão[v2]
Janjão[v2]
 
O fantasma da opera
O fantasma da operaO fantasma da opera
O fantasma da opera
 
Preta
PretaPreta
Preta
 
Hino de Aquiraz
Hino de AquirazHino de Aquiraz
Hino de Aquiraz
 
Hino de Hidrolândia
Hino de HidrolândiaHino de Hidrolândia
Hino de Hidrolândia
 
Se eu morasse aqui pertinho
Se eu morasse aqui pertinhoSe eu morasse aqui pertinho
Se eu morasse aqui pertinho
 
Assum Preto
Assum Preto  Assum Preto
Assum Preto
 
Mais perto quero estar
Mais perto quero estarMais perto quero estar
Mais perto quero estar
 
Partituradebanda.hino de ipaporanga
Partituradebanda.hino de ipaporangaPartituradebanda.hino de ipaporanga
Partituradebanda.hino de ipaporanga
 
Já Estem a Nadal!!!
Já Estem a Nadal!!!Já Estem a Nadal!!!
Já Estem a Nadal!!!
 
Evocação n° 4
Evocação n° 4Evocação n° 4
Evocação n° 4
 
Hino a Iguatu
Hino a IguatuHino a Iguatu
Hino a Iguatu
 

Melancholia

 • 1. & & & V & ? & & & V ? ? ã & ã & & & V ? ? # # # # # # # # # # # # # # # # # # # c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c Dizi 1 Dizi 2 Gaoyin Sheng Zhongyin Sheng Gu Zheng Gaoyin Ruan Yang Qin Pipa Zhong Ruan Da Ruan Timpani Percussion Vibraphone Percussion Glockenspiel Gao Hu Er Hu Zhong Hu Cello Double Bass P P q»§º ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ œ œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ pizz. pizz. p p π π ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ .œ œ .œ œœ œœ œ œœ .œ œ .œ œœ œœ œ œœ ∑ ∑ ∑ ∑ Ó Œ j œœ ‰ ∑ Ó Œ œ œ J œ ‰ ∑ ∑ ∑ œ œ œ œ œ œ .œ j œ .œ j œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ .œ œ .œ œ œ œ œ# œ œ œ .œ œ .œ œ œ œ œ# œ œ œ ∑ ∑ ∑ ∑ Ó Œ j œ œ # ‰ ∑ Ó Œ œ# œ J œ ‰ ∑ ∑ ∑ œ œ œ œ# œ œ .œ J œ .œ J œ# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ .œ œ .œ œœœ œ œ œœ .œ œ .œ œœœ œ œ œœ ∑ ∑ ∑ ∑ Ó Œ J œ œ ‰ ∑ Ó Œ œ œ J œ ‰ ∑ ∑ ∑ œ œ œ œ œ œ .œ j œ .œ J œ F P Ó Œ ‰ œœBang Di Ó Œ ‰ œœQu Di ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ .œ œ .œ œ .œ œœœœœ .œ œ .œ œ .œ œœœœœ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ œ œ œ œ œ .œ J œ .œ J œ p p p .œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ ∑ ∑ ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ∑ ˙˙ Ó ˙ Ó œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ˙ Ó ˙ Ó Melancholia Ser Yang Ser Yang©
 • 2. & & & V & ? & & & V ? ? ã & ã & & & V ? ? # # # # # # # # # # # # # # # # # # # D.1 D.2 G. Sheng Z. Sheng G.z G. Ruan Y.q. P.p. Z. Ruan D. Ruan Timp. Perc. Vib. Perc. Glock. G.h. E.h. Z.h. Cello Bass 6 .œ œ .œ œ œ œ œ# œ œ œ .œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ ∑ ∑ 6 ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 6 ∑ ∑ ∑ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ 6 ∑ 6 ∑ 6 ∑ 6 ∑ 6 ∑ 6 ∑ ∑ ∑ 6 ∑ ∑ .œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ ∑ ∑ ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ∑ ∑ ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ F F F arco arco .œ œ .œ œ# ˙ .œ œ .œ œ# ˙ ∑ ∑ ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ∑ ∑ ∑ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Ó Œ ‰ œ œ Ó Œ ‰ œ œ Ó.. J œ Ó.. J œ Ó.. j œ f f F F F ∑ ∑ ∑ ∑ ˙ Ó ∑ ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ ∑ ˙ Ó ˙ Ó ∑ ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ ∑ Œ œœœœ Œ œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ ~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 2 Melancholia
 • 3. & & & V & ? & & & V ? ? ã & ã & & & V ? ? # # # # # # # # # # # # # # # # # # # D.1 D.2 G. Sheng Z. Sheng G.z G. Ruan Y.q. P.p. Z. Ruan D. Ruan Timp. Perc. Vib. Perc. Glock. G.h. E.h. Z.h. Cello Bass 10 ∑ ∑ ∑ ∑ 10 ∑ ∑ 10 ∑ œ œ œ œ œ œ# œ œ ∑ ∑ ∑ 10 ∑ 10 ∑ 10 œ œ œ œ œ œ# œ œ 10 ∑ 10 Œ œœœœ Œ œœœ# 10 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ 10 ˙ œ œ# ˙ œ œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ∑ Œ œœœ Œ œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ P ∑ ∑ ∑ ˙˙ ˙˙˙˙ ∑ ∑ ∑ œ# œ œ œ œ œ œ œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ# œ œ œ œ œ œ œ ∑ Œ œœœ Œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ f F f œ œ œ œ J œ œ J œXing Di œ œ œ œ J œ œ J œQu Di ∑ œœ œ œ œ œ œœ œ œ ∑ ∑ ∑ ˙ Ó ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ˙˙ Ó ∑ ∑ J œ ‰ Œ ≈ œœ œœ> œ> j œ ‰ ‰ œ œ œ œœ> œœ > œ ≈œ œœ œ œ œ> œ> œ œ œ œ œ œ > œ> œ œ œ œ œ œ > œ > ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~ 3 Melancholia
 • 4. & & & V & ? & & & V ? ? ã & ã & & & V ? ? # # # # # # # # # # # # # # # # # # # D.1 D.2 G. Sheng Z. Sheng G.z G. Ruan Y.q. P.p. Z. Ruan D. Ruan Timp. Perc. Vib. Perc. Glock. G.h. E.h. Z.h. Cello Bass 14 œœ œ œ œ œ# œ œ œ œœ œ œ œ œ# œ œ œ ∑ œ œ œœ œœ# œœ œ œ 14 ∑ ∑ 14 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 14 ∑ 14 ∑ 14 ∑ 14 ∑ 14 ∑ 14 ˙ Ó ˙˙ Ó ˙ œ# œ 14 ˙ œ# œ œ œ ˙ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ∑ ˙˙ ˙ ˙ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Ó ‰ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ J œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ∑ œœœ œœœ œœœ œœœ# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ .˙ Œ .˙ Œ ∑ ... ˙˙˙ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ .˙ Œ .˙ œœ .˙ œ .˙ œ .˙ œ F F ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ ∑ œ œ œ œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ww w w w P P P ∑ ∑ ∑ Ó. œ œ ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ ∑ œ œ œ œ Ó.. œœ Ó.. œœ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ww w w w P P P P P ∑ ∑ ∑ ww ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó Œ ‰ œœ œ œ œ œ œ œ œ .œ œœ œ œ œ .œ œœ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Ó. œ œ Ó. œ œ 4 Melancholia
 • 5. & & & V & ? & ? & V ? ? ã & ã & & & V ? ? # # # # # # # # # # # # # # # # # # # D.1 D.2 G. Sheng Z. Sheng G.z G. Ruan Y.q. P.p. Z. Ruan D. Ruan Timp. Perc. Vib. Perc. Glock. G.h. E.h. Z.h. Cello Bass f 21 ∑ ∑ Ó. œ œ ww 21 ∑ J œ œ J œ J œ œ J œ 21 .œ J œ ˙ œ œ œ œ & .œ j œ ˙ .œ J œ ˙ ∑ 21 ∑ 21 ∑ 21 ∑ 21 ∑ 21 ∑ 21 ∑ ∑ ∑ 21 w w P P P ∑ ∑ œ œ œ œ ˙˙˙ ˙˙˙ ∑ ∑ ∑ Œ œ œ Œ œœ ∑ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ œ .œ œœ ˙˙˙ ˙˙˙ ∑ ∑ ∑ Œ œ œ Œ œœ ∑ ˙ ˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ ..œ R œ ˙˙˙˙ ˙˙˙ ∑ ∑ ∑ Œ œ œ Œ œœ ? ∑ ˙˙ ˙˙ ˙ ˙ ˙˙ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ P ∑ ∑ ˙ Œ œ œ www Ó ˙ œ œ Ó ∑ Œ œ ‰ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ww ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ œ œ ˙ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ P ∑ ∑ œ œ œ œ œ ∑ ∑ ∑ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œœ .œ œœ .œ œœ .œ œœ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Ó. œœœœœœ 6 Qu Di œ œ œ œ œ œ œ œ 3 3 ∑ ∑ ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 5 Melancholia
 • 6. & & & V & ? & ? & V ? ? ã & ã & & & V ? ? # # # # # # # # # # # # # # # # # # # D.1 D.2 G. Sheng Z. Sheng G.z G. Ruan Y.q. P.p. Z. Ruan D. Ruan Timp. Perc. Vib. Perc. Glock. G.h. E.h. Z.h. Cello Bass f 28 ∑ .œ œœ œ œ ˙˙ œœ œœ ∑ 28 ∑ ∑ 28 ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ B œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ 28 ∑ 28 ∑ 28 ∑ 28 ∑ 28 ∑ 28 ∑ ∑ ∑ 28 ∑ ∑ P P ∑ ˙ Ó ˙ Ó ww ∑ ∑ w ‰ œ œ œ ˙ w œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ ∑ Ó. œ Da Gu ∑ ∑ œ œ ˙ Ó. œ œœ œ Ó. œ œœ œ ∑ ∑ ∑ F P P P P P f f F ∑ ∑ ∑ ∑ ˙˙˙ œœ œ ∑ Œ œ œ œ ‰ ≈R œ œ œ œ ∑ ∑ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ ∑ œ ‰. r œ œ œ Œ ∑ Œ Û Œ Û Suspended Cymbal (use snare drum stick) ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ ∑ ˙ œ œ ˙ ˙ ∑ ∑ ∑ ∑ ˙˙˙ œœ œ ∑ .œ œ œ œ ˙ ∑ ∑ .œ œ œ œ .œ œ œ ˙ œ œ œ œ ∑ œ ‰. r œ œ œ ≈ . j œ ∑ Œ Û Œ Û ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ∑ ˙ œ œ ˙ ˙ ∑ ∑ ∑ ∑ ˙ ˙˙ œœ œ ∑ œ œ œ œ ˙ ∑ ∑ œ œ œ œ .œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ ∑ œ ‰. r œ œ œ ‰. r œ ∑ Œ Û Œ Û ∑ œ œ .œ J œ œ œ .œ j œ ∑ ˙ ˙ ˙ ˙ f f ∑ ∑ œ œ œ œ ˙ ∑ ˙˙˙ ˙˙˙ ∑ ˙ ˙ ∑ Ó Œ œ æ œ æ œ æ 3 œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ ∑ œ ‰. r œ œ œ ‰. r œ ∑ Œ Û Œ Û ∑ .˙ œ œ œ 3 .˙ œ œ œ 3 Ó Œ œ œ œ 3 œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ 6 Melancholia
 • 7. & & & V & ? & ? B V ? ? ã & ã & & & V ? ? # # # # # # # # # # # # # # # # # # # D.1 D.2 G. Sheng Z. Sheng G.z G. Ruan Y.q. P.p. Z. Ruan D. Ruan Timp. Perc. Vib. Perc. Glock. G.h. E.h. Z.h. Cello Bass 34 ∑ ∑ Ó Œ œ œ ∑ 34 œ œœ œ œ œœœ œ ∑ 34 œ œ œ œ œ œ œ œ ∑ œ æ œ æ œ æ œ æ œ æ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ 34 ∑ 34 œ ‰. r œ œ œ Œ 34 ∑ 34 Œ Û Œ Û 34 ∑ 34 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 34 ˙ œ œ ˙ œ œ f ∑ ∑ œ œ œ œ œU Œ ∑ œœ œœ œ œ œ œ œ œ U Œ ∑ œ œ œ œ œ œ œ æ U Œ 3 3 ∑ œ æ œ æ œ æ œ æ œ æ U Œ œ œ œ œ œ œ œ æ U Œ 3 3 œ œ œ œ œ æ U Œ ∑ œ œ œ œ > œ > œ > œ æ U Œ 3 ∑ ‰ Û ÛÛ Û Û Û U æ Œ 3 ∑ œ œ œ œ œU œ œ œ œ œ œ œ œU Œ œ œ œ œ œU Œ œ œ œU Œ œ œ œ U Œ P P P P ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ ∑ ˙ ˙ ˙ ˙ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ .œ œ œ .œ œœ ∑ ∑ ∑ ∑ f ∑ Ó.. J œ ∑ Ó œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Ó ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ ∑ œ œ œ œœ œ œ œ œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ ˙ ∑ ∑ ∑ ∑ P P P p p P P f f ∑ .œ J œ .œ j œ ‰ œ œ œ ..œœ œœ ˙˙ ˙ ˙ ˙ œ œ œ œ ∑ ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ ∑ ˙˙ ˙˙ ˙ ˙ Ó ˙ æ ∑ ∑ Ó ˙ æ Suspended Cymbal (soft mallet) ∑ Ó.. œœ Ó.. œœ Ó.. J œ Ó.. J œ Ó.. j œ P P f F ∑ ˙ Ó .œ œ .œ œœœœ œœœœ œœ œœ >œœ>œœ> ‰ œ œ >œœ >œœ> ˙˙˙ Ó ∑ ∑ ˙ Ó ∑ ˙˙ Ó ˙ Ó ˙ Ó ∑ ∑ ˙ Ó ∑ .œ œ .œ œœœœ œœœœ .œ œ .œ œœœœ œ œœ .œ J œ œ œ œ .œ J œ œ œ œ .œ J œ œ œ œ ~~~~ ~~~~ ~~~ 7 Melancholia
 • 8. & & & V & ? & ? B V ? ? ã & ã & & & V ? ? # # # # # # # # # # # # # # # # # # # D.1 D.2 G. Sheng Z. Sheng G.z G. Ruan Y.q. P.p. Z. Ruan D. Ruan Timp. Perc. Vib. Perc. Glock. G.h. E.h. Z.h. Cello Bass 40 ∑ ∑ .œ œ .œ œ œ œ œ# œ œ œ œ ‰ œœ > œœ> œœ> ‰ œœ#> œœ> œœ> œœ > 40 ∑ ∑ 40 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 40 ∑ 40 ∑ 40 ∑ 40 ∑ 40 ∑ 40 .œ œ .œ œ œ œ œ# œ œ œ œ .œ œ .œ œ œ œ œ# œ œ œ .œ j œ œ œ# œ œ 40 .œ J œ œ# œ œ .œ j œ œ œ œ ∑ ∑ .œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œœ > œœ> œœ> ‰ œœ > œœ > œœ > ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ .œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ F F f f Ó Œ œ œn œ œ Ó Œ œ œn œ œ Qu Di œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ ‰ œ œ > œœ > œœ > œ œ# œœœ ∑ Ó.. J œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ Ó œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ Ó œ œ œ œ œ œ œ œ ∑ Ó ˙ æ ∑ ∑ Ó ˙ æ ∑ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ œ œ œ œ œ œ œ œ œBang Di œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ J œ œ œ œ œ w ∑ œ æ œ æ œ æ œ æ œ æ œ æ .œ æ J œ æ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ æ œ æ œ æ œ æ œ æ œ æ .œ æ J œ æ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ æ J œ æ œ æ œ æ œ æ œ æ .œ œ> œ> œ> œ œ ∑ ∑ ˙ ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ J œ œ œ œ œ .œ J œ œ œ œ œ ˙ œ œ ~~~~~~~~~~~~~ 8 Melancholia
 • 9. & & & V & ? & ? B V ? ? ã & ã & & & V ? ? # # # # # # # # # # # # # # # # # # # D.1 D.2 G. Sheng Z. Sheng G.z G. Ruan Y.q. P.p. Z. Ruan D. Ruan Timp. Perc. Vib. Perc. Glock. G.h. E.h. Z.h. Cello Bass 44 œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ .œ J œ œ# œ œ œ 44 ∑ ∑ 44 œ ææ œ æ œ æ œ æ œ æ œ# æ œ æ œ æ œ æ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ œ œ æ œ æ œ æ œ æ œ æ œ# æ œ æ œ æ œ æ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ œ .œ æ J œ æ œ# æ œ æ œ æ œ æ 44 œ œ ˙ æ 44 ∑ 44 ∑ 44 Ó ˙ æ44 ∑ 44 œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ .œ J œ œ# œ œ œ 44 .œ J œ œ# œ œ œ ˙ œ# œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ ‰ J œ œ ∑ ∑ œ æ œ æ œ æ œ æ œ æ œ æ .œ æ œ æ œ æ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ æ œ æ œ æ œ æ œ æ œ æ .œ æ œ æ œ æ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ æ œ æ œ æ œ ‰ J œ æ œ æ .œ œ>œ>œ> œ æ ∑ ∑ ˙ Œ œ æ ∑ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ ‰ J œ œ œ œ œ œ ‰ J œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œœ# œ œ œœ œœ œœ# œœ# œ œ œ œ Œ œ œ œ œ æ œ æ œ æ œ æ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ# œ ææ œ æ œ æ œ# æ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ# œ æ œ æ œ# æ œ# æ œ œ œ œ æ ∑ ∑ œ œ œ œ æ ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# 3 3 3 3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# 3 3 3 3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# 3 3 3 3 œ œ œ# œ# œ œ œ# œ# F p P F ˙ Ó ˙ Ó ˙ ˙ Ó œ œ œ œ œ œ ˙˙ 3 3 ∑ ˙ Ó wæ ˙˙ æ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ 3 3 & ˙ æ œ œ œ œ œ œ 3 3 ˙˙ æ œœ œœ œœ œœ œ œ œœ 3 3 wæ w ∑ ∑ ˙ Ó.. J œ w w œ œ œ œ œ œ ˙ 3 3 œ œ œ œ œ œ ˙ 3 3 w ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ 9 Melancholia
 • 10. & & & V & ? & & B V ? ? ã & ã & & & V ? ? # # # # # # # # # # # # # # # # # # # D.1 D.2 G. Sheng Z. Sheng G.z G. Ruan Y.q. P.p. Z. Ruan D. Ruan Timp. Perc. Vib. Perc. Glock. G.h. E.h. Z.h. Cello Bass p p P F F p 48 ∑ ∑ ∑ ∑ 48 ∑ ∑ 48 ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3 3 3 3 œ œ œ œ œ œ œ 3 œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ 3 3 3 3 ∑ 48 ∑ 48 ∑ 48 . . œ œ j œ œ ˙ ˙ 48 ∑ 48 œ œ œ œ œ œ œ 3 48 ∑ ∑ œ J œ œ J œ œ œ j œ 3 3 348 w w ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3 3 3 3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3 3 3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3 3 3 3 ∑ ∑ ∑ . . œ œ j œ œ ˙ ˙ ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3 3 3 ∑ ∑ œ œ J œ œ œ œ 3 w w ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3 3 3 3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3 œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ 3 3 3 3 ∑ ∑ ∑ .. œ œ J œ œ ˙ ˙ ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3 ∑ ∑ œ J œ œ œ œ j œ 3 3 w w P ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3 3 3 3 J œ œ œ J œ ˙ 3 3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3 3 Ó Œ j œ œ œ œ 3 3 ∑ ∑ œ œ j œ œ ˙ ˙ 3 ∑ j œ œ œ j œ ˙ 3 3 ∑ ∑ j œ œ œ ˙ 3 w w F π π ∑ Œ. œ œ œ œ œ œ 3 Xing Di w w ww ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ .˙ œ œ œ 3 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 10 Melancholia
 • 11. & & & V & ? & & B V ? ? ã & ã & & & V ? ? # # # # # # # # # # # # # # # # # # # D.1 D.2 G. Sheng Z. Sheng G.z G. Ruan Y.q. P.p. Z. Ruan D. Ruan Timp. Perc. Vib. Perc. Glock. G.h. E.h. Z.h. Cello Bass Ÿ~~~~~53 ∑ Œ ‰ œœœ œ œ œ œ 3 ww w w 53 ∑ ∑ 53 ∑ ∑ ∑ ∑ .˙ œ œ œ 3 53 ∑ 53 ∑ 53 ∑ 53 ∑ 53 ∑ 53 ∑ ∑ ∑ 53 ∑ ∑ ∑ Œ. œ œœ œ œ œ œ œ 3 3 ww ww ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ .˙ œ œ œ œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ p p P P P P P Ó ‰ .œ Qu Di œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ w w ww Ó ‰ .. . œœ œ ∑ ∑ Œ œœ J œœ J œœ ..œœ 3 ∑ ∑ j œ œ œ j œœ j œœ . . œ œ 3 3 ∑ ∑ ˙ j œ . . œ œ ∑ Œ Œ J œœ J œœ . . œ œ 3 ∑ ∑ ∑ Ó. œ Ó. œ F ∑ ∑ ∑ ∑ www ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ. œ œ œ œ œ œ 3 ∑ ∑ w w P ∑ ∑ ∑ ∑ www ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ 3 ∑ Ó œ œ œ œ w w ∑ ∑ ∑ ∑ www ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ 3 3 ∑ œ œ œ œ w w ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 11 Melancholia
 • 12. & & & V & ? & & B V ? ? ã & ã & & & V ? ? # # # # # # # # # # # # # # # # # # # D.1 D.2 G. Sheng Z. Sheng G.z G. Ruan Y.q. P.p. Z. Ruan D. Ruan Timp. Perc. Vib. Perc. Glock. G.h. E.h. Z.h. Cello Bass Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ F 59 ∑ ∑ ∑ ∑ 59 www ∑ 59 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 59 ∑ 59 ∑ 59 ∑ 59 ∑ 59 ∑ 59 œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ ˙ œ œ 59 w w F F ∑ w Œ. œ œ œ œ œ œ 3 ˙˙ ˙˙ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ w P Ó Œ œ œ œ œ œ œ œ 7 Bang Di ∑ Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ 3 .. ˙˙ œœ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Ó. œ æ ∑ ∑ ∑ ∑ Ó Œ œ œ œ œ œ œ œ 7 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ f f f f f w ∑ ∑ www# ∑ ∑ ∑ wwww# ∑ w ww # ∑ w ∑ ww ∑ œ# œ œ œ œ œ œ# œ w w# w ˙# œ œ œ œ ˙ œ œ œ# œ F F ∑ ∑ ∑ ˙˙˙# ˙˙˙# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ œ œ ∑ w ∑ ∑ ∑ ˙ ˙# ˙ ˙ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ 12 Melancholia
 • 13. & & & V & ? & & B V ? ? ã & ã & & & V ? ? # # # # # # # # # # # # # # # # # # # n n n n n n n n n n n n n n n n n n n D.1 D.2 G. Sheng Z. Sheng G.z G. Ruan Y.q. P.p. Z. Ruan D. Ruan Timp. Perc. Vib. Perc. Glock. G.h. E.h. Z.h. Cello Bass Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 64 ∑ ∑ ∑ ˙˙˙ ˙˙˙ # 64 ∑ ∑ 64 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 64 ∑ 64 ∑ 64 œ œ œ œ œœ œ# œœ œœ 364 ∑ 64 ‰ œ J œ œ J œ# œœ œœ3 64 ∑ ∑ ∑ 64 ˙ ˙# ˙ ˙ F P f ∑ w ww# www # ∑ Ó. œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ww# ∑ ww# ∑ ∑ œ# œœ œ# œ ‰ œœœœ J œ ‰ Œ .œ> J œ> œ œ> .œ# > J œ > œ œ > F p p p p Œ. œœ œ œ œ œ 3 Qu Di ∑ ww ww w ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ‰ œœ œ œœœ ˙ Ó. œœœ œ ∑ p Œ ‰ œ œ œ œ œ œ 3 ∑ ww ww ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Ó ‰ œ œ œœ œœ ‰ œœœ œœ œ œ œ w ∑ p Œ. œ œ œ> œ> œ> œ œ œ 3 3 ∑ ww w w ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ w ˙ ‰ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œœ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ ∑ ~~~~~~~~~~~~ 13 Melancholia
 • 14. & & & V & ? & & B V ? ? ã & ã & & & V ? ? D.1 D.2 G. Sheng Z. Sheng G.z G. Ruan Y.q. P.p. Z. Ruan D. Ruan Timp. Perc. Vib. Perc. Glock. G.h. E.h. Z.h. Cello Bass Ÿ~~~~ Ÿ~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ pizz. P p P 69 œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ Œ ‰ j œ ˙ œœ Œ Ó œœ Œ Ó 69 ∑ ∑ 69 ∑ ∑ ∑ & ∑ Ó. œ œ 69 ∑ 69 ∑ 69 ∑ 69 ∑ 69 ∑ 69 œ Œ Ó œ Œ Ó œ Œ Ó 69 œ Œ Œ œ œ œ Œ Ó F P F P p p arco p p p ∑ ∑ ... ˙˙˙ œœœ œœœ > ... ˙˙˙ œœœ œœœ > ∑ ∑ Œ. œ> œ> .œ> œ> œ> Œ. œ> œ> .œ> œ> œ> Œ. œ > œ > .œ> œ > œ> œ œ œ œ .œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ œ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ œ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ œ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ œ f f f ∑ ‰ ≈ R œ œ œ .œ œ ‰ J œ J œœœ ˘ ‰ Œ Ó j œœœ fl ‰ Œ Ó ∑ ∑ Œ. œ> œ> .œ> œ> œ> Œ. œ> œ> .œ> œ> œ> Œ. œ > œ > .œ> œ > œ> œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ œ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ œ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ œ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ œ p p f Œ. œ œ œ. .œ œ J œ ‰ ≈ . J œ ‰. R œ œ œ œ .. . ˙˙˙ œœœ œœœ > ...˙˙˙ œœœ œœœ > ∑ ∑ Œ. œ> œ> .œ> œ> œ> Œ. œ> œ> .œ> œ> œ> Œ. œ > œ> .œ> œ> œ> œ œ œ œ .œ œ# œ œ œn œ œ œ ˙ œ œ œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ œ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ œ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ œ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ œ 14 Melancholia
 • 15. & & & V & ? & & & V ? ? ã & ã & & & V ? ? D.1 D.2 G. Sheng Z. Sheng G.z G. Ruan Y.q. P.p. Z. Ruan D. Ruan Timp. Perc. Vib. Perc. Glock. G.h. E.h. Z.h. Cello Bass Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ f f 73 Ó ≈ œ œ œ# œ .œ# .œ# . œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ 3 J œœœ# . ‰ Œ Ó J œ œœ # . ‰ Œ Ó 73 ∑ ∑ 73 Œ. œ> œ> .œ> œ> œ> œ> œ> Œ. œ> œ> .œ#> œ> œ> œ> œ> Œ. œ> œ> .œ> œ> œ> œ> œ > œ# œ œ œ# .œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ 73 ∑ 73 ∑ 73 ∑ 73 ∑ 73 ∑ 73 ∑ œ. ‰ œ. ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. ‰ œ. ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ# 73 œ. ‰ œ. ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. ‰ œ. ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ# f f f f f f F F F Ó ‰ œ œ œ œ œ Ó ‰ œ œ œ œ œ Œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ˙ ˙ ∑ ∑ Œ. œ œ .œ œ œ Œ. œ œ .œ œ œ Œ. œ œ .œ œ œ j œ ‰ œæ ˙æ j œ ‰ œæ ˙ æ ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ œ œ .œ œ œ œ w> w > j œ. ‰ œ ˙ J œ. ‰ œ ˙ j œ. ‰ œ ˙ J œ. ‰ Œ Œ œ œ œ œ j œ. ‰ Œ Œ œ œ œ œ Œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ˙ ˙ ∑ ∑ Œ. œ œ .œ œ œ Œ. œ œ .œ œ œ Œ. œ œ .œ œ œ Œ œæ .œæ œæ œæ Œ œæ .œ æ œ æ œ æ ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ w w Œ œ .œ œ œ Œ œ .œ œ œ Œ œ .œ œ œ f J œ. ‰ Œ Ó w ‰ j œ œ œ œ œ .œ œ œ ‰ J œ œ œ œ œ .œ œ œ ∑ ∑ Œ. œ œ .œ œ œ Œ. œ œ .œ œ œ Œ. œ œ .œ œ œ ‰ j œ œ œ œ œ .œæ œ œ ‰ J œ œ œ œ œ .œ æ œ œ ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ œ œ .œ œ# œ œ œn œ œ ∑ w > ‰ J œ œ œ œ œ .œ œ œ ‰ J œ œ œ œ œ .œ œ œ .˙ œ œ 15 Melancholia
 • 16. & & & V & ? & & & V ? ? ã & ã & & & V ? ? D.1 D.2 G. Sheng Z. Sheng G.z G. Ruan Y.q. P.p. Z. Ruan D. Ruan Timp. Perc. Vib. Perc. Glock. G.h. E.h. Z.h. Cello Bass ~~~~~~~~~~~~~~ F F 77 ∑ Ó ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ j œ. ‰ œœ œ œ œ œ œ œ# œ J œ. ‰ œœœ# 77 Ó Œ œ ∑ 77 Œ. œ œ .œ œ œ œ œ Œ. œ œ .œ# œ œ œ œ Œ. œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œæ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ æ œ œ œ œ œ œ 77 ∑ 77 ∑ 77 ∑ 77 ∑ 77 œ# œ œ œ# .œ œ œ œ œ œ 77 Ó ‰ œ œ œ œ œ œ ˙ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ. œ œ œ œ œ 77 œ œ œ œ œ# œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ. œ œ œ œ œ ƒ f f f f f accel. accel. accel. accel. Œ. œ> .œ œœ Bang Di j œ. ‰ Œ Ó j œœ. ‰ œœ> J œœ> ‰ Œ J œœ. ‰ œœ> J œœ> ‰ Œ ∑ w œ œ æ > J œ> ‰ Œ œ œœ æ > J œœ > ‰ Œ ? œ œ æ > J œ> ‰ Œ œ œœ æ > J œœ > ‰ Œ œ œ æ > j œ > ‰ Œ Œ œ æ > j œ> ‰ Œ ∑ ∑ ∑ w j œ. ‰ Œ ‰ œ> æ œœ j œ. ‰ Œ ‰ œœ > æ œœ J œ. ‰ Œ ‰ œ > æ J œ j œ. ‰ Œ Œ. J œ# . j œ. ‰ Œ Œ. J œ# . f f f f f f f œ# œœ œ œœ œœ œ œœ œ œœ œ œ# Ó œ# œœ œ œœ œ œ# Qu Di œœ. œœ. œœ. œœ. œœ œ œ œœ# . œœ. œœ. œœ. œœn œ œ# Ó œ Œ Ó. œ Ó œ# œœ œ œœ œ œ# œ# œœ œ œœ œœ œ œœ œ œœ œ œ# & Œ œ# œ œœ œ œœ œ œœ œ œ# Ó œ# œœ œ œœ œ œ# œ. œ. œ. œ. œ œœ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ æ ∑ ∑ Ó ˙ æ ∑ œ# œœ œ œœ œœ œ œœ œ œœ œ œ# œ# œœ œ œœ œœ œ œœ œ œœ œ œ# œ# œœ œ œœ œœ œ œœ œ œœ œ œ# œ# . œ. œ. œ. œ œœ œ œœ œ œ œ. œ. œ. œ. œ œœ œ œ# œ œ œ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ q»¶º.œ œ œ .œ œ œ .œ œ œ .œ œ œ j œœ ˙˙ ˙˙ w ∑ ˙ Ó œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 6 6 6 6 ˙ Ó ˙ Ó ˙ Ó ˙ Ó ∑ ∑ ˙ Ó ∑ J œ ‰ Œ Ó .œ œ œ .œ œ œ J œ ‰ Œ Ó J œ ‰ Œ Ó J œ ‰ Œ Ó ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ 16 Melancholia
 • 17. & & & V & ? & & & V ? ? ã & ã & & & V ? ? D.1 D.2 G. Sheng Z. Sheng G.z G. Ruan Y.q. P.p. Z. Ruan D. Ruan Timp. Perc. Vib. Perc. Glock. G.h. E.h. Z.h. Cello Bass f f 81 œ œ œ œ .œ J œ œ œ œ œ .œ J œ ∑ œœ œ œ ..œœ J œœ 81 Ó Œ œ œ œ œ œ œ 6 Ó œ œ œ œ œ œ Œ 681 ∑ œ œœœœœœœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 6 6 6 6 ∑ ∑ ∑ 81 ∑ 81 ∑ 81 ∑ 81 ∑ 81 ∑ 81 ∑ œ œ œ œ .œ J œ Ó ‰ œ œ œ œ 81 Ó ‰ œ œ œ œ ∑ .œ œ œ .œ J œ .œ œ œ .œ j œ ∑ ˙˙ ˙˙ w ∑ ∑ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œœœœœœœ œ 6 6 6 6 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ .œ œ œ .œ j œ œ Œ Ó œ Œ Ó ∑ f f f f f f f ˙ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ ˙˙ œœ œœ Ó ‰ œ œ œ Ó œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœœœœœœœœœœœ œ œ 6 6 6 6 œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ æ ∑ ∑ Ó ˙ æ ∑ Ó œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ Ó. œ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ 17 Melancholia
 • 18. & & & V & ? & & & V ? ? ã & ã & & & V ? ? D.1 D.2 G. Sheng Z. Sheng G.z G. Ruan Y.q. P.p. Z. Ruan D. Ruan Timp. Perc. Vib. Perc. Glock. G.h. E.h. Z.h. Cello Bass ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ 84 .œ œ œ .œ œ œ .œ œ œ .œ œ œ ..œœ œœ œ œ . . œ œ œœ œœ ˙ ˙ ˙˙ 84 w ∑ 84 ˙ Ó œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 6 6 6 6 ˙ Ó œ æ œ æ œ æ œ æ œ æ œ æ œ æ œ æ œ æ œ æ 84 ˙ .œ J œ 84 ∑ 84 ∑ 84 ˙ Ó 84 ∑ 84 .œ œ œ .œ œ œ .œ œ œ .œ œ œ .œ œ œ .œ œ œ 84 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ . . œ œ œ œ œ œ œœ ˙˙ ∑ Ó. œ ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 6 6 6 6 ∑ œæ œæ œæ œæ œæ œæ œæ œæ œ œ œ œæ ∑ ∑ Ó ˙æ ∑ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ q»§º f œU Œ Ó œU Œ Ó œ œ U Œ Ó œœ U Œ Ó œU Œ Ó ∑ ∑ œU Œ Ó ? Ó œ œ œ œ U Œ Ó œ U Œ Ó œ U Œ Ó ∑ ∑ œ U Œ Ó ∑ œU Œ Ó œU Œ Ó œU Œ Ó œU Œ Ó œ U Œ Ó p p p arco ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ æ œ œ œ œ æ œ œ œ œ ∑ ˙ ˙ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Ó ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ .œ J œ ∑ ~~~~~~~~~~~~~~~~ 18 Melancholia
 • 19. & & & V & ? & ? & V ? ? ã & ã & & & V ? ? # # # # # # # # # # # # # # # # # # # D.1 D.2 G. Sheng Z. Sheng G.z G. Ruan Y.q. P.p. Z. Ruan D. Ruan Timp. Perc. Vib. Perc. Glock. G.h. E.h. Z.h. Cello Bass p p p 88 ∑ ∑ ∑ ∑ 88 ∑ Ó œ œ œ œ 88 ∑ ∑ .œ æ œœ œ ˙ æ .œ œœ œ ˙ œ œ ˙ 88 ∑ 88 ∑ 88 ∑ 88 ∑ 88 ∑ 88 ∑ Ó ‰ œ œ œ .œ œœ œ .œ J œ 88 œ œ œ œ œ ∑ f p ∑ ∑ ∑ ∑ œ æ œ œ œ æ .œ œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ arco ∑ ∑ ∑ ∑ w ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ p p p p p ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Ó Œ œ Ó œœœ œ# œœœœœœœ œœœ œ# œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Ó œœœ œ# œœœœœœœ œœœ œ# œ Ó œœœ œ# œœœœœœœ œœœ œ# œ .˙ œœœ œ# œœ œ# œ w w w P P f f P P F F F F pizz. pizz. œ .œ œ ˙Xing Di ∑ ∑ œ .œ œ ˙ ˙ Ó ∑ ˙ Ó J œœ ‰ Œ Ó j œœ ‰ Œ Ó ≈ œ œœ œœœ ≈ œ œœ œ œ .œ œ œ œ .œ œ œ œ ∑ ∑ ∑ ∑ ˙ Ó J œ. ‰ Œ Ó j œ. ‰ Œ Ó ∑ ≈ œ œœ œœœ ≈ œ œœ œ œ .œ œ œ œ .œ œ œ œ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 19 Melancholia
 • 20. & & & V & ? & ? & V ? ? ã & ã & & & V ? ? # # # # # # # # # # # # # # # # # # # D.1 D.2 G. Sheng Z. Sheng G.z G. Ruan Y.q. P.p. Z. Ruan D. Ruan Timp. Perc. Vib. Perc. Glock. G.h. E.h. Z.h. Cello Bass 94 .œ œ œ œ J œ œ œ œ ∑ ∑ .œ œ œ œ J œ œ œ œ 94 ∑ ∑ 94 ∑ ∑ ∑ ≈ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ .œ œ œ œ 94 ∑ 94 ∑ 94 ∑ 94 ∑ 94 ∑ 94 ∑ ∑ ∑ 94 ≈ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ .œ œ œ œ œ .œ œ ..œ R œ ∑ ∑ œ .œ œ ..œ R œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ≈ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ .œ œ œ œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ≈ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ .œ œ œ œ F F F .˙ œ œ ∑ ∑ .˙ œ œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ≈ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ .œ œ œ œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Ó ‰ œœ œ œ œ ‰ j œ .œ œ ˙ Œ. œœ œ œ ˙ ≈ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ .œ œ œ œ .œ œ# œ œ .œ œ œ ∑ ∑ .œ œ# œ œ .œ œ œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ≈ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ .œ œ œ œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ≈ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ .œ œ œ œ 20 Melancholia
 • 21. & & & V & ? & ? & V ? ? ã & ã & & & V ? ? # # # # # # # # # # # # # # # # # # # D.1 D.2 G. Sheng Z. Sheng G.z G. Ruan Y.q. P.p. Z. Ruan D. Ruan Timp. Perc. Vib. Perc. Glock. G.h. E.h. Z.h. Cello Bass 98 œ œ œ œ œ œ ∑ ∑ œ œ œ œ œ œ 98 ∑ ∑ 98 ∑ ∑ ∑ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ 98 ∑ 98 ∑ 98 ∑ 98 ∑ 98 ∑ 98 ∑ ∑ ∑ 98 ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ ∑ ∑ .œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ≈ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ .œ œ œ œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ≈ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ .œ œ œ œ f f ˙ Ó Ó. œ œ œ œ Qu Di Ó. œ œ œ œ ˙˙ Ó ∑ ∑ ∑ ∑ & ∑ ≈ œ œ œ .œ œ ˙ œ œ ˙ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ≈ œ œ œ .œ œ ˙ œ œ ˙ P P P P P ∑ .œ œ œ œ .œ œ œ œ œ .œ œ œ œ .œ œ œ œ œ ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ‰ œ æ œ æ œ æ ‰ œ æ œ æ œ æ ‰ œ æ œ æ œ æ ‰ œ æ œ æ œ æ ∑ ∑ 21 Melancholia
 • 22. & & & V & ? & & & V ? ? ã & ã & & & V ? ? # # # # # # # # # # # # # # # # # # # D.1 D.2 G. Sheng Z. Sheng G.z G. Ruan Y.q. P.p. Z. Ruan D. Ruan Timp. Perc. Vib. Perc. Glock. G.h. E.h. Z.h. Cello Bass 102 ∑ œ œ œ œ œ œ .œ œ 3 œ œ œ œ œ œ .œ œ 3 ∑ 102 œ œ œ œ œ œ œ œ ∑ 102 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ∑ ∑ ∑ 102 ∑ 102 ∑ 102 ∑ 102 ∑ 102 ∑ 102 ∑ ‰ œ æ œ æ œ æ ‰ œ æ œ æ œ æ ‰ œ æ œ æ œ æ ‰ œ æ œ æ œ æ 102 ∑ ∑ ∑ œ .œ œ .œ j œ œ .œ œ .œ j œ ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ‰ œ æ œ æ œ æ ‰ œ æ œ æ œ æ ‰ œ æ œ æ œ æ ‰ œ æ œ æ œ æ ∑ ∑ P F F ∑ .œ œ œ œ œ# œ œ œ œ 3 .œ œ œ œ œ# œ œ œ œ 3 ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó ‰ œ œ œ œ# œ Ó Œ ‰ œ œ œ œ# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ æ œ æ œ æ œ æ œ æ œ æ œ æ ‰ œ æ œ æ œ æ œ æ œ æ œ æ œ æ ∑ ∑ 22 Melancholia
 • 23. & & & V & ? & & & V ? ? ã & ã & & & V ? ? # # # # # # # # # # # # # # # # # # # D.1 D.2 G. Sheng Z. Sheng G.z G. Ruan Y.q. P.p. Z. Ruan D. Ruan Timp. Perc. Vib. Perc. Glock. G.h. E.h. Z.h. Cello Bass F F 105 ∑ .œ œ# œ œ œ œ œ .œ œ# œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œœ 105 œ œ œ œ œ œ œ œ ∑ 105 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ 105 ∑ 105 ∑ 105 ∑ 105 ∑ 105 ∑ 105 RÔ œ®≈‰ Œ Ó ‰ œ æ œ æ œ æ ‰ œ æ œ æ œ æ ‰ œ æ œ æ œ æ ‰ œ æ œ æ œ æ 105 ∑ ∑ ∑ œ œ œ œ œ œ ˙ 3 3 œ œ œ œ œ œ ˙ 3 3 œ œ œœ ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ‰ œ æ œ æ œ æ œ æ œ æ œ æ œ æ ‰ œ æ œ æ œ æ œ æ œ æ œ æ œ æ ∑ ∑ arco f ∑ ˙ Ó ˙ Ó ˙ ˙ Ó ∑ ˙ Ó ˙ Ó ˙ Ó ? ∑ ˙ Ó ˙ Ó ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ˙ Ó ˙ Ó Ó ‰ J œ .œ œ ∑ P P P P arco ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ‰ j œ œ ‰ j œ œ ∑ œ œ .œ œ œ œ œ œ ∑ ∑ ‰ J œ œ ‰ J œ œ .œ œ œ œ œ œœ ˙ ˙ f Ó.. J œBang Di ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ œ œ ∑ œ œ œ œ œ œ ∑ ∑ œ œ œ œ .œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ P P .œ J œ .œ J œ ∑ ∑ ∑ ˙˙ ˙ ˙˙˙ ∑ ∑ ‰ J œ œœ ‰ J œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ ∑ ∑ ˙ Ó ∑ ˙ Ó ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 23 Melancholia
 • 24. & & & V & ? & ? & V ? ? ã & ã & & & V ? ? # # # # # # # # # # # # # # # # # # # D.1 D.2 G. Sheng Z. Sheng G.z G. Ruan Y.q. P.p. Z. Ruan D. Ruan Timp. Perc. Vib. Perc. Glock. G.h. E.h. Z.h. Cello Bass F 111 .˙ œ Ó Œ œ Qu Di Ó. œœœ Œ œœ > œœ > œ œœ œœœ 111 w Ó. ‰ J œ 111 Ó. œ æ ˙˙ œœ> œœ> œœ > œœ > & ˙ œœ > œœ > œœ > œœ > ˙ œœ > œœ > œœ> œœ> ˙ œœ > œœ > œœ > œœ > 111 ∑ 111 Œ ‰ œœœœ> œ> œ> œ>œ>œ> 3 3 Snare Drum 111 ∑ 111 Ó. œ æ111 ∑ 111 Ó Œ œœœœœœ 6 Ó Œ œœœœœœ 6 Œ œ > œ > œ > 111 Œ œ> œ> œ> Œ œ> œ > œ > ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ .œ œ œ .œ œ œ .œ œ œ .œ œ œ .œ œ œ .œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ w ∑ .œ æ œ æ œ æ .œ æ œ æ œ æ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 6 6 6 6 .œ æ œ æ œ æ .œ æ œ æ œ æ .œ æ J œ æ œ æ œ æ œ æ .œ æ J œ æ œ æ œ æ œ æ ∑ œ> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3 3 ∑ ˙ ∑ .œ œ œ .œ œ œ ..œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ .œ œ œ œ .œ j œ .œ œ œ œ œ œ œ .œ j œ œ œ œ œ œ œ œ .œ J œ œ œ œ œ .œ j œ œ œ œ œ .œ j œ œ œ œ œ œ œ œ Ó Œ œ œ œ œ œ œ 6 Ó œ œ œ œ œ œ Œ 6 œ æ œ æ œ æ œ æ .œ æ J œ æ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 6 6 6 6 œ æ œ æ œ æ œ æ .œ æ J œ æ œ æ œ æ œ æ œ æ œ æ œ æ œ æ œ æ œ æ œ æ ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3 3 3 ∑ Ó. œ æ ∑ œ œ œ œ .œ J œ œœ œœ œœ œœ ..œœ j œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ~~~~~~~~~~~ 24 Melancholia
 • 25. & & & V & ? & & & V ? ? ã & ã & & & V ? ? # # # # # # # # # # # # # # # # # # # D.1 D.2 G. Sheng Z. Sheng G.z G. Ruan Y.q. P.p. Z. Ruan D. Ruan Timp. Perc. Vib. Perc. Glock. G.h. E.h. Z.h. Cello Bass 114 .œ œ œ .œ J œ .œ œ œ .œ j œ .œ œ œ .œ j œ .œ œ œ œ œ œ œ œ 114 w ∑ 114 .œ æ œ æ œ æ .œ æ J œ æ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 6 6 6 6 .œ æ œ æ œ æ .œ æ J œ æ .œ æ J œ æ œ æ œ æ œ æ .œ æ J œ æ œ æ œ æ œ æ 114 ∑ 114 œ> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3 3 114 ∑ 114 ˙114 ∑ 114 .œ œ œ .œ J œ ..œœ œœ œœ ..œœ j œœ .œ œ œ œ œ œ œ œ 114 .œ œ œ œ œ œ œ œ .œ j œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó ‰ œ œ œ Ó œ œ œ œ ˙ æ œ æ œ æ œ æ œ æ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 6 6 6 6 ˙ æ œ æ œ æ œ æ œ æ œ æ œ æ œ æ œ æ œ æ œ æ œ æ œ æ œ æ œ æ ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3 3 6 ∑ Ó. œ æ ∑ ˙ œ œ œ œ ˙˙ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ .œ œ œ .œ œ œ .œ œ œ .œ œ œ .œ œ œ .œ œ œ œ œ œ w ∑ .œ æ œ æ œ æ .œ æ œ æ œ æ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 6 6 6 6 .œ æ œ æ œ æ .œ æ œ æ œ æ .œ æ J œ æ .œ æ J œ æ .œ æ J œ æ .œ æ J œ æ ∑ œ> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3 3 ∑ ˙ ∑ .œ œ œ .œ œ œ ..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ .œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ .œ J œ .œ J œ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ 25 Melancholia
 • 26. & & & V & ? & & & V ? ? ã & ã & & & V ? ? # # # # # # # # # # # # # # # # # # # D.1 D.2 G. Sheng Z. Sheng G.z G. Ruan Y.q. P.p. Z. Ruan D. Ruan Timp. Perc. Vib. Perc. Glock. G.h. E.h. Z.h. Cello Bass 117 œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ 117 ∑ Ó. œ 117 œ æ œ æ œ æ œ æ œ æ .œ æ œ æ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œœ œ œ œœ œ œœ œ œ 6 6 6 6 œ æ œ æ œ æ œ æ œ æ .œ æ œ æ œ æ œ æ œ æ œ œ æ œ æ œ æ œ 117 ∑ 117 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3 3 117 ∑ 117 Ó ˙ æ117 ∑ 117 œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ 117 œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ f ∑ ∑ ∑ Ó Œ ‰ œœ ˙ Ó ∑ ∑ ˙˙˙˙ ˙˙˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ ∑ ˙ ∑ ˙ ∑ .œ J œ .œ œœ .œ J œ .œ œœ .œ j œ .œ œœ .œ J œ .œ œœ ˙ ˙ f F ∑ ∑ Ó Œ ‰ J œ œ œ .œ J œ Œ œ œœ œ ˙˙˙ œœ œœ Œ Ó ∑ œœœ œœœ œœœ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ F ∑ ∑ œ œ ˙ ˙˙ ˙˙ ∑ ∑ ∑ ˙˙˙ ˙˙˙ ˙ ˙ œ œ ˙ ˙ ˙ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ ˙ ˙ .œ J œ ˙ .œ J œ f ∑ Ó Œ œ œQu Di ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ œ œ ˙ ∑ ∑ w w w p p P P Ó.. œ œBang Di .œ œœ .œ J œ ˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ∑ Ó.. J œ Ó.. œ œ Ó.. œ œ Ó.. œ œ Ó.. œ œ Ó.. œ œ ˙ ˙ æ ∑ ∑ Ó ˙ æ ∑ Ó.. œ œ Ó.. œ œ œ œ Ó.. œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~ 26 Melancholia
 • 27. & & & V & ? & & & V ? ? ã & ã & & & V ? ? # # # # # # # # # # # # # # # # # # # D.1 D.2 G. Sheng Z. Sheng G.z G. Ruan Y.q. P.p. Z. Ruan D. Ruan Timp. Perc. Vib. Perc. Glock. G.h. E.h. Z.h. Cello Bass f f f f f f f f f f f f f f f f ff f 123 œ> œ> œU Œ ˙> œU Œ ˙˙> œ œ U Œ œœ > œœ > œœ U Œ 123 w ∑ 123 œ> æ œ> æ œU æ Œ œ > æ œ > æ œ U æ Œ ? œ > æ œ> æ œ U æ Œ œ> æ œ> æ œU æ Œ œ > æ œ > æ œ U æ Œ 123 œ> œ> œ U æ Œ 123 ∑ 123 ∑ 123 œ> œ œ U Œ 123 ∑ 123 œ> œ> œU Œ œ œ > œ œ> œœ U Œ œ> œ> œU ‰ j œ 123 œ> œ> œU ‰ J œ œ > œ > œ U Œ p p p p p p p p w w ww ww ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ wæ ∑ ∑ ∑ ∑ w ww œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ w π ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ w w ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ~~~~ 27 Melancholia