SlideShare une entreprise Scribd logo
Moãi ngaøy toâi choïn moät nieàm vui.
### 4 Ó Œ ‰ «
«
‰ « œ »œ
«.
« « £« «
«
« »»» »»
ˆ “ «
˙
ˆ
j
j
«
«
«
4
« _ « « l «
ˆ
j ˆ « «
====================== l
&
ˆ « ˆ ˆ
=
«
« «

Trònh coâng Sôn

ngaøy
ngaøy
ngaøy
ngaøy
ngaøu

Moãi
Moãi
Moãi
Moãi
Moãi

choïn
choïn
choïn
choïn
choïn

toâi
toâi
toâi
toâi
toâi

moät nieàm
vui
ñöôøng mình ñi
moät nieàm vui
moät laàn
thoâi
ngoài thaät yeân

Choïn nhöõng boâng
Ñöôøng ñeán anh
Cuøng vôùi
anh
Choïn tieáng ru
Nhìn
roõ
queâ

£ «
### »œ »œ œ
« ‰ «
»»» »œ «
‰ « »œ »»œ
« « « « ˆ «
«
«
»» »»
ˆ « « ˆ « l «
j
« ˆ « « « ˙
«
«
« »» »
ˆ «
» ˙
«
j
ˆ
=========================l
&
l ˆ
«
«
«
hoa vaø nhöõng nuï
em ñöôøng ñeán baïn
tìm ñeán
moïi
em
con nheï böôùc vaøo
laïi
höông ngoài nghó

Toâi
Toâi
Toâi
Toâi
Toâi

cöôøi
beø
ngöôøi
ñôøi
mình

nhaët
ñôïi
choïn
choïn
chôït

gioù
em
nôi
naéng
bieát

môøi
em giöõ
baøn chaân quen
cuøng nhau ca
choïn côn möa
vì
sao toâi

trôøi
veà
naøy
ñaày
raèng

### ˙
« «£ « «
« «
»»»
‰ « « «
»»» »»»
« « « ˙
« «
Œ ‰ œœ
ˆ
« « « « l «
ˆ
« ˆ « l «
«
« ˆ « ˆ «
=========================l l
&
ˆ
˙
j
«
«
ˆ
«
laáy
quaù
haùt
tôùi
soáng

cöôøi
ñeå maét em
me
vaøng
thaûm laù
ñeå thaáy tieáng cöôi
ñeå luùa reo
möøng
vì ñaát nöôùc
caàn

töïa
laïi
roän
töïa
moät

laù
böôùc
raõ
vaãy
traùi

Vaø

bay
qua
bay
tay
tim.

nhö

«« »
### œ .
œ œ œ œ ˙ Œ ‰ ˆ ˆ œ.
»»»
«« »
»J »»» »» »
œ
»»»
œ
»J
«« »
»»
«
œ «
»»»
»»»
»»
« l
ˆ
«
» »» l
=========================l
&
£
£
theá
toâi soáng vui töøng ngaøy Vaø
nhö theá
toâi
ñeán trong cuoäc
£
### «
« « «
‰ « « «
»»» »»»
«
« « «
Œ œ œ l
j
˙
ˆ ˆ ˆ l ˆ «
«
« « «
« «
« « « #ˆ l «
«
« « «
« ˆ
« ˆ ˆ «
˙
=========================
&
«
j
j
«
ˆ
« «
«
ñôøi

Ñaõ yeâu cuoäc

ñôøi naøy

baèng traùi tim

cuûa

toâi.

(Keøn......

### ˙ ‰ œ œ œ «
»J »» » «
»»»
»» » » ˙
»»»
« « «
« »»» »»» »»»
Œ « ˆ l « ‰ « œ œ l ˙
Œ œ »»»œ l
j
« « «
ˆ « ˙
ˆ
«
«
«
=========================
&
l
...

... ... ...

...

... ...

...

... ... ...

...

...

... ... ...

...

... .. ...

...

... ... ...

...)

...

...

« « »
J »»
### ˙ ‰ œ œ »
»»»
»»»
»J « « «
« « »»
«
œ ˙ ‰ « « ˆ ˙ ‰ œ « ˆ ˙
« « «
Ó
»» ˆ « l «
»»»
«
«
» » l
« ˆ l
=========================
&
ˆ
j
”
«

Contenu connexe

Tendances

Primavera - Vivalde
Primavera - VivaldePrimavera - Vivalde
Primavera - Vivalde
roseandreia
 
Let it Shine
Let it ShineLet it Shine
Let it Shine
roseandreia
 
Gocphoreuxanh nhat trung
Gocphoreuxanh nhat trungGocphoreuxanh nhat trung
Gocphoreuxanh nhat trung
SEAMI
 
When you wish upon a Star
When you wish upon a StarWhen you wish upon a Star
When you wish upon a Star
roseandreia
 
Chi toi trong dai
Chi toi  trong daiChi toi  trong dai
Chi toi trong dai
SEAMI
 
No vuelvo mas baritono
No vuelvo mas  baritonoNo vuelvo mas  baritono
No vuelvo mas baritono
Marcos Burbano
 
Hc 200 clarinete 3
Hc 200 clarinete 3Hc 200 clarinete 3
Hc 200 clarinete 3
arranjador
 
A banda Coral Infantil e Flauta Doce
A banda  Coral Infantil e Flauta DoceA banda  Coral Infantil e Flauta Doce
A banda Coral Infantil e Flauta Doce
roseandreia
 
Hayyeunhuchuayeulannao le huuhao
Hayyeunhuchuayeulannao le huuhaoHayyeunhuchuayeulannao le huuhao
Hayyeunhuchuayeulannao le huuhao
Cherry Yêu Quái
 
Imslp66507 pmlp26948-strauss kuenstlerleben-spina_cs19293_violino1
Imslp66507 pmlp26948-strauss kuenstlerleben-spina_cs19293_violino1Imslp66507 pmlp26948-strauss kuenstlerleben-spina_cs19293_violino1
Imslp66507 pmlp26948-strauss kuenstlerleben-spina_cs19293_violino1
oriontrax
 
PeçA Per Piano
PeçA Per PianoPeçA Per Piano
PeçA Per Piano
monturiol
 
Muoinamkhonggap tranquang nam
Muoinamkhonggap tranquang namMuoinamkhonggap tranquang nam
Muoinamkhonggap tranquang nam
Cherry Yêu Quái
 

Tendances (20)

Violino 1 faz chover
Violino 1 faz choverViolino 1 faz chover
Violino 1 faz chover
 
Primavera - Vivalde
Primavera - VivaldePrimavera - Vivalde
Primavera - Vivalde
 
Lado hoang hiep
Lado hoang hiepLado hoang hiep
Lado hoang hiep
 
Let it Shine
Let it ShineLet it Shine
Let it Shine
 
Gocphoreuxanh nhat trung
Gocphoreuxanh nhat trungGocphoreuxanh nhat trung
Gocphoreuxanh nhat trung
 
When you wish upon a Star
When you wish upon a StarWhen you wish upon a Star
When you wish upon a Star
 
Chi toi trong dai
Chi toi  trong daiChi toi  trong dai
Chi toi trong dai
 
Thanhphobuon lam phuong
Thanhphobuon lam phuongThanhphobuon lam phuong
Thanhphobuon lam phuong
 
No vuelvo mas baritono
No vuelvo mas  baritonoNo vuelvo mas  baritono
No vuelvo mas baritono
 
Hc 200 clarinete 3
Hc 200 clarinete 3Hc 200 clarinete 3
Hc 200 clarinete 3
 
A banda Coral Infantil e Flauta Doce
A banda  Coral Infantil e Flauta DoceA banda  Coral Infantil e Flauta Doce
A banda Coral Infantil e Flauta Doce
 
Nhucanhvacbay trinhcong son
Nhucanhvacbay trinhcong sonNhucanhvacbay trinhcong son
Nhucanhvacbay trinhcong son
 
Razão de Viver
Razão de ViverRazão de Viver
Razão de Viver
 
Greensleeves
GreensleevesGreensleeves
Greensleeves
 
Hayyeunhuchuayeulannao le huuhao
Hayyeunhuchuayeulannao le huuhaoHayyeunhuchuayeulannao le huuhao
Hayyeunhuchuayeulannao le huuhao
 
Imslp66507 pmlp26948-strauss kuenstlerleben-spina_cs19293_violino1
Imslp66507 pmlp26948-strauss kuenstlerleben-spina_cs19293_violino1Imslp66507 pmlp26948-strauss kuenstlerleben-spina_cs19293_violino1
Imslp66507 pmlp26948-strauss kuenstlerleben-spina_cs19293_violino1
 
Phocuvanganh loi anhtuan
Phocuvanganh loi anhtuanPhocuvanganh loi anhtuan
Phocuvanganh loi anhtuan
 
PeçA Per Piano
PeçA Per PianoPeçA Per Piano
PeçA Per Piano
 
Muoinamkhonggap tranquang nam
Muoinamkhonggap tranquang namMuoinamkhonggap tranquang nam
Muoinamkhonggap tranquang nam
 
Agnus Dei
Agnus Dei Agnus Dei
Agnus Dei
 

Similaire à Moingaytoichonmotniemvui trinhcong so

Borracho te recuerdo escore
Borracho te recuerdo escoreBorracho te recuerdo escore
Borracho te recuerdo escore
John Navarro
 
Lloraras
LlorarasLloraras
Lloraras
Marcos Burbano
 
Ode a Alegria
Ode a Alegria Ode a Alegria
Ode a Alegria
roseandreia
 
Jesus Alegria dos homens
Jesus Alegria dos homens Jesus Alegria dos homens
Jesus Alegria dos homens
roseandreia
 
EM-LAM-GI-TOI-NAY.pdf
EM-LAM-GI-TOI-NAY.pdfEM-LAM-GI-TOI-NAY.pdf
EM-LAM-GI-TOI-NAY.pdf
ftutrangdang
 
Himno FESD (Partitura General)
Himno FESD (Partitura General)Himno FESD (Partitura General)
Himno FESD (Partitura General)
MAMM
 
Doi goi em biet bao lan trinh cong son
Doi goi em biet bao lan  trinh cong sonDoi goi em biet bao lan  trinh cong son
Doi goi em biet bao lan trinh cong son
Cherry Yêu Quái
 
Bai khong ten so 4 vu thanh an
Bai khong ten so 4  vu thanh anBai khong ten so 4  vu thanh an
Bai khong ten so 4 vu thanh an
Cherry Yêu Quái
 
FIESTA A LA KING - SOLO DE PIANO
FIESTA A LA KING - SOLO DE PIANOFIESTA A LA KING - SOLO DE PIANO
FIESTA A LA KING - SOLO DE PIANO
Salsa Partituras
 
Adoracion piano
Adoracion  pianoAdoracion  piano
Adoracion piano
Marcos Burbano
 
A cura-partitura
A cura-partituraA cura-partitura
A cura-partitura
miguelzinhosax
 
Ventanas Rotas
Ventanas RotasVentanas Rotas

Similaire à Moingaytoichonmotniemvui trinhcong so (20)

Nangthuytinh trinhcong son
Nangthuytinh trinhcong sonNangthuytinh trinhcong son
Nangthuytinh trinhcong son
 
Borracho te recuerdo escore
Borracho te recuerdo escoreBorracho te recuerdo escore
Borracho te recuerdo escore
 
Lloraras
LlorarasLloraras
Lloraras
 
Bai thanh ca buon nguyen vu
Bai thanh ca buon  nguyen vuBai thanh ca buon  nguyen vu
Bai thanh ca buon nguyen vu
 
Gocphoreuxanh nhat trung
Gocphoreuxanh nhat trungGocphoreuxanh nhat trung
Gocphoreuxanh nhat trung
 
Ode a Alegria
Ode a Alegria Ode a Alegria
Ode a Alegria
 
Jesus Alegria dos homens
Jesus Alegria dos homens Jesus Alegria dos homens
Jesus Alegria dos homens
 
Nhucanhvacbay trinhcong son
Nhucanhvacbay trinhcong sonNhucanhvacbay trinhcong son
Nhucanhvacbay trinhcong son
 
EM-LAM-GI-TOI-NAY.pdf
EM-LAM-GI-TOI-NAY.pdfEM-LAM-GI-TOI-NAY.pdf
EM-LAM-GI-TOI-NAY.pdf
 
Happyday
HappydayHappyday
Happyday
 
Himno FESD (Partitura General)
Himno FESD (Partitura General)Himno FESD (Partitura General)
Himno FESD (Partitura General)
 
Doi goi em biet bao lan trinh cong son
Doi goi em biet bao lan  trinh cong sonDoi goi em biet bao lan  trinh cong son
Doi goi em biet bao lan trinh cong son
 
Chi toi trong dai
Chi toi  trong daiChi toi  trong dai
Chi toi trong dai
 
Bai khong ten so 4 vu thanh an
Bai khong ten so 4  vu thanh anBai khong ten so 4  vu thanh an
Bai khong ten so 4 vu thanh an
 
FIESTA A LA KING - SOLO DE PIANO
FIESTA A LA KING - SOLO DE PIANOFIESTA A LA KING - SOLO DE PIANO
FIESTA A LA KING - SOLO DE PIANO
 
Kiepcontrai quoc hung
Kiepcontrai quoc hungKiepcontrai quoc hung
Kiepcontrai quoc hung
 
Adoracion piano
Adoracion  pianoAdoracion  piano
Adoracion piano
 
A cura-partitura
A cura-partituraA cura-partitura
A cura-partitura
 
Savio variaciones
Savio variacionesSavio variaciones
Savio variaciones
 
Ventanas Rotas
Ventanas RotasVentanas Rotas
Ventanas Rotas
 

Plus de Cherry Yêu Quái

Noibuongactro hoai linhmanhphat
Noibuongactro hoai linhmanhphatNoibuongactro hoai linhmanhphat
Noibuongactro hoai linhmanhphat
Cherry Yêu Quái
 
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu  nhat tuanDoan cuoi tinh yeu  nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
Cherry Yêu Quái
 
Con ai voi ai trinh cong son
Con ai voi ai  trinh cong sonCon ai voi ai  trinh cong son
Con ai voi ai trinh cong son
Cherry Yêu Quái
 
Co mot dong song da qua doi trinh cong son
Co mot dong song da qua doi  trinh cong sonCo mot dong song da qua doi  trinh cong son
Co mot dong song da qua doi trinh cong son
Cherry Yêu Quái
 
Chuyen tau hoang hon minh ky & hoai linh
Chuyen tau hoang hon  minh ky & hoai linhChuyen tau hoang hon  minh ky & hoai linh
Chuyen tau hoang hon minh ky & hoai linh
Cherry Yêu Quái
 
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu  nhat tuanDoan cuoi tinh yeu  nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
Cherry Yêu Quái
 

Plus de Cherry Yêu Quái (19)

Noibuongactro hoai linhmanhphat
Noibuongactro hoai linhmanhphatNoibuongactro hoai linhmanhphat
Noibuongactro hoai linhmanhphat
 
Motthoidaxa truong huy
Motthoidaxa truong huyMotthoidaxa truong huy
Motthoidaxa truong huy
 
Hayyenlongmeoi lu nhatvu
Hayyenlongmeoi lu nhatvuHayyenlongmeoi lu nhatvu
Hayyenlongmeoi lu nhatvu
 
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu  nhat tuanDoan cuoi tinh yeu  nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
 
Con ai voi ai trinh cong son
Con ai voi ai  trinh cong sonCon ai voi ai  trinh cong son
Con ai voi ai trinh cong son
 
Co mot dong song da qua doi trinh cong son
Co mot dong song da qua doi  trinh cong sonCo mot dong song da qua doi  trinh cong son
Co mot dong song da qua doi trinh cong son
 
Nuhonghohung nguyennhat huy
Nuhonghohung nguyennhat huyNuhonghohung nguyennhat huy
Nuhonghohung nguyennhat huy
 
Khatvong thuan yen
Khatvong thuan yenKhatvong thuan yen
Khatvong thuan yen
 
Hoamuoigio dai phuongtrang
Hoamuoigio dai phuongtrangHoamuoigio dai phuongtrang
Hoamuoigio dai phuongtrang
 
Haimuamua mac phonglinh
Haimuamua mac phonglinhHaimuamua mac phonglinh
Haimuamua mac phonglinh
 
Dau tinh sau ngo thuy mien
Dau tinh sau  ngo thuy mienDau tinh sau  ngo thuy mien
Dau tinh sau ngo thuy mien
 
Chuyen tau hoang hon minh ky & hoai linh
Chuyen tau hoang hon  minh ky & hoai linhChuyen tau hoang hon  minh ky & hoai linh
Chuyen tau hoang hon minh ky & hoai linh
 
Cho con pham trong cau
Cho con  pham trong cauCho con  pham trong cau
Cho con pham trong cau
 
Haimuanoel nguyen vu
Haimuanoel nguyen vuHaimuanoel nguyen vu
Haimuanoel nguyen vu
 
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu  nhat tuanDoan cuoi tinh yeu  nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
 
Dem lang thang vinh su
Dem lang thang  vinh suDem lang thang  vinh su
Dem lang thang vinh su
 
Con gai ngoc le
Con gai  ngoc leCon gai  ngoc le
Con gai ngoc le
 
Co lang gieng hoang quy
Co lang gieng  hoang quyCo lang gieng  hoang quy
Co lang gieng hoang quy
 
Cay cau dua han chau
Cay cau dua  han chauCay cau dua  han chau
Cay cau dua han chau
 

Moingaytoichonmotniemvui trinhcong so

 • 1. Moãi ngaøy toâi choïn moät nieàm vui. ### 4 Ó Œ ‰ « « ‰ « œ »œ «. « « £« « « « »»» »» ˆ “ « ˙ ˆ j j « « « 4 « _ « « l « ˆ j ˆ « « ====================== l & ˆ « ˆ ˆ = « « « Trònh coâng Sôn ngaøy ngaøy ngaøy ngaøy ngaøu Moãi Moãi Moãi Moãi Moãi choïn choïn choïn choïn choïn toâi toâi toâi toâi toâi moät nieàm vui ñöôøng mình ñi moät nieàm vui moät laàn thoâi ngoài thaät yeân Choïn nhöõng boâng Ñöôøng ñeán anh Cuøng vôùi anh Choïn tieáng ru Nhìn roõ queâ £ « ### »œ »œ œ « ‰ « »»» »œ « ‰ « »œ »»œ « « « « ˆ « « « »» »» ˆ « « ˆ « l « j « ˆ « « « ˙ « « « »» » ˆ « » ˙ « j ˆ =========================l & l ˆ « « « hoa vaø nhöõng nuï em ñöôøng ñeán baïn tìm ñeán moïi em con nheï böôùc vaøo laïi höông ngoài nghó Toâi Toâi Toâi Toâi Toâi cöôøi beø ngöôøi ñôøi mình nhaët ñôïi choïn choïn chôït gioù em nôi naéng bieát môøi em giöõ baøn chaân quen cuøng nhau ca choïn côn möa vì sao toâi trôøi veà naøy ñaày raèng ### ˙ « «£ « « « « »»» ‰ « « « »»» »»» « « « ˙ « « Œ ‰ œœ ˆ « « « « l « ˆ « ˆ « l « « « ˆ « ˆ « =========================l l & ˆ ˙ j « « ˆ « laáy quaù haùt tôùi soáng cöôøi ñeå maét em me vaøng thaûm laù ñeå thaáy tieáng cöôi ñeå luùa reo möøng vì ñaát nöôùc caàn töïa laïi roän töïa moät laù böôùc raõ vaãy traùi Vaø bay qua bay tay tim. nhö «« » ### œ . œ œ œ œ ˙ Œ ‰ ˆ ˆ œ. »»» «« » »J »»» »» » œ »»» œ »J «« » »» « œ « »»» »»» »» « l ˆ « » »» l =========================l & £ £ theá toâi soáng vui töøng ngaøy Vaø nhö theá toâi ñeán trong cuoäc £ ### « « « « ‰ « « « »»» »»» « « « « Œ œ œ l j ˙ ˆ ˆ ˆ l ˆ « « « « « « « « « « #ˆ l « « « « « « ˆ « ˆ ˆ « ˙ ========================= & « j j « ˆ « « « ñôøi Ñaõ yeâu cuoäc ñôøi naøy baèng traùi tim cuûa toâi. (Keøn...... ### ˙ ‰ œ œ œ « »J »» » « »»» »» » » ˙ »»» « « « « »»» »»» »»» Œ « ˆ l « ‰ « œ œ l ˙ Œ œ »»»œ l j « « « ˆ « ˙ ˆ « « « ========================= & l ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ...) ... ... « « » J »» ### ˙ ‰ œ œ » »»» »»» »J « « « « « »» « œ ˙ ‰ « « ˆ ˙ ‰ œ « ˆ ˙ « « « Ó »» ˆ « l « »»» « « » » l « ˆ l ========================= & ˆ j ” «