www.HVNF.nl
dokkum friesland genealogie sneuper historie historische vereniging noordoost friesland geschiedenis de sneuper leeuwarden stamboom noordoost-friesland historische vereniging schilderij boek tresoar hof van friesland museum fryslan voc heraldiek holwerd fryske akademy groningen maritieme geschiedenis beetsterzwaag rechtspraak quaclappen album amicorum tinco lycklama a nijeholt portretten tentoonstelling ameland lezing ee kerk kollum archief streekhistorie ِadel monsterrol kollumer oproer hesman moddergat doopsgezind namen ngv slavernij brieven artikel dominee hongarije schiermonnikoog rusland wrak schilder 1797 dagboek admiraliteit friezen kollumerland new york glas in lood harlingen index criminele sententies diaconie diaconieboek katholiek vereniging familiegeschiedenis trekschuit dongeradeel wierum zilver fries scheepvaartmuseum tsaar peter franeker van sinderen genealogysk jierboek brief rijksmuseum sneek reisverslag heeringa register india franse tijd aylva canter visscher schilderkunst kunstgeschiedenis cartografie google earth kaarten google maps veenwouden rinsumageest bary vlas linnen stammbuch octrooi vervoer trekschip portret universiteit studenten netherlands orleans chirurgijn amsterdam foeke sjoerds waddenzee scheepsramp streekgeschiedenis trekvaart erfgoed anjum 1799 kamminga philander de baron cannes blad muziek it beaken fotos catalogus kunst gens nostra fryske rie foar heraldyk dongeradelen borg friese heilige tongerlo mariengaarde hallum bedevaart abdij siardus de jong ezumazijl schip zeeslagen keune raam ruit maritime skiednis bouricius burum zeegeschiedenis admiraliteitshuis driesum demes beckers linnenwever noordoost foto historische ferenc postma eerste wereldoorlog documentaire bengalen historische vereniging noordoost-friesland hans zijlstra batavialand oorijzers stroobos reglement cbg afbeeldingen 16e eeuw frankrijk students 16th century university lepel yme kuiper boerderij identificatie 17e eeuw jaarboek schelte van aysma christenslaven historische vereninging noordoost-friesland oostdongeradeel in tweede wereldoorlog tweede wereldoorlog birdaard scheepstimmerman inventaris beschermer kamperduin orientalisme grafstenen visserij eysinga burmania chatham brunsvelt kollumerpomp 1918 collectie namenlijst dendrochronologie preekstoelen alde fryske tsjerken waag voorwaarden kanonneerboot bemanningsleden scheltinga buitenplaats grote kerk restauratie oorlog jubileum hinxt snelheid den haag jan jans de stomme fries oostzee jan de with webnieuws concert 1787 jubileumboek westerkwartier schilderijen finland sonttol verslag journaal state tadema tadama glas toponiemen plaknammen klooster groninger museum rijkdom leeuwarder courant emigratie worp van peyma hogebeintum hegebeintum genealogysk jierboek 1993 oosternijkerk heringa adel heslinga buren hervormd metz schepen dokkumer ee tietjerksteradeel 1883 aantekeningen dijkstra maaltijd wigmana kroniek hansma admiraals scheepvaart gibraltar werven testamenten suidema munnekezijl oostdongeradeel vissers kerken remonstrant schipper wandeling weeshuis deeenaa burgemeester dantumadeel rare kostgangers roorda roarda streekarchief noordoost friesland nalatenschap provinciaal bestuurlijk musquetier fryske akademy provincial staten landbouwmuseum landbouw belasting 1920 harlingerstraatweg engelse kamp war memorial british worl war i prisoner of war zweden noorwegen estland letland duitsland baltische staten hout borghaerts overzicht cornelis de glarges briefe 1676 debrecen michiel de ruyter dominees galeien amstel vriendenalbum hongaren michael corvinus bentheim steinfurt kemener gedaagde impetrant namenindex front bangma turfschipper tabaksdoos scheepsarcheologie lelystad scheepswrak grand tour angers wapenboek de schiffart bodemvondsten humalda ruwersma andringa de kempenaer landdrost belastingen trekschipper roef trekschippers anatomische les rkd coevershoff groepsportret blija wielinga leger karel de grote hendrick de keyser harsta state burdaard ruurd wiersma berend kunst theodorus bohres heelmeester vlaskamp uilke barends sint helena kaping kaapvaart foundation ledenblad furmerius pieter jelles de groot familiewapens bijltjes herbegraven punt buwalda praalgraf helm schettens vossen vogelen drinkglazen 1600 hensbeker vondst metaaldetector archéologie ringen vikingen piraten zeerovers slaaf algerije tunesie marokko barbarije linköping altaarstuk alkmaar maerten van heemskerck sont polen gdansk jonge seerp oeuvre tekeningen overijssel zwolle 1728 gehring bayard wic gouverneur nieuw nederland peperga stuyvesant groninge bergum saskia rembrandt uylenburgh uilenburg donema donama boymer rypperda wierdsma aebinga humalda idsinga zilversmeden schonegevel halbertsma halbetsma potter westergeest idema terschelling stoeppaal stoeppalen buitenplaatsen van teijens fockens boelens van lynden monument royal library france kerkmuziek engwirda aengwarda liedboek zangcultuur vredewold westerwold elite zeventiende eeuw vijftiende eeuw dijkrechter zijlrechter grietman arnhem gerrit hesman sara lieuwes vork 1880 1780 plaatsen vitringa coulon 1823 1815 london ceylon sibrandus columba testament 1794 resolutieboek stemdragend 1753 1750 rechtszaak jochum geerts nijmegen persoonsmerken huismerken gerroltsma siccama juwelier uurwerkmaker radema pieter martens zilversmid noordelijk scheepvaartmuseum zoutkamp dolsters vissersvloot drenkelingen artillerie fuseliers onderofficieren officieren burgermacht gouden eeuw beeldenstorm slaven kolonialisme familiewapen brouwer wytsma walta coenders van helpen wassenbergh galama hemminga stins hekpalen tjessens ster star discovery johannes kepler tycho brahe science wetenschap dissertatie holwarda history astronomie astronomy tsaar ambachtslieden kunstenaars van douwe staten generaal eerste kamer 1607 slag bij gibraltar duiken ramp grafmonument tinco lycklama lyndenstein cornelia van lynden tekenaar van der elst muziekgenootschap slaafgemaakten excuses schuld herstelbetalingen losgeld rotterdam maritiem museum eiland nykle dijkstra walvissen commandeurs walvisvaart verjaardag onderwijzer anne sjoerd foekens roermond vluchtelingen tjerk hiddes de vries friese admiraliteit thuis hollanders maaltijd te dokkum 100 jaar hoogslag herinneringen 1967 rijks hbs vissersvrouwen 1893 warfstermolen inwoners poppo van burmania slag in de sont michiel adriaans de ruyter reinder postma kerkbank familiegraf beelden van aylva ezonstad oostmahorn hessel meckema van aylva huwelijksgezangen bruidegomspijp trouwkleding bruidstafel knottekistjes knottedoeken speldenboekjes vroeger ouders huwelijk trouwen trouwbeloftes huwelijksgebruiken thoe schwartzenberg en hohenlansberg jonkheer tinco lycklama foundation max van praag herdenking kinderen westerbork 1758 prins willem slag bij camperduin 1637 leiden otto keye sint martinuskerk klokken ferwert ferwerd toren generaal wybrandt scheltinga retourvloot saxofoon van der meer beurtvaart trekschepen lycklama winia autorisatieboeken zeeheld slag den helder doophekken steenhouwer sytse ten hoeve embderveld maartenskerk bierbrouwen brouwerijen bier napoleon 1812 1811 syrië libanon kaukasus perzie reizen verhildersum landgoed doopvont kerkmuseum jannum zuilen janum sarcofagen haringvisserij noordzeevisserij wad zwarte haan tsjerkepaad rouw rituelen volksgeloof lijkkleed begrafenis beker burmaniaboek botnia raid dutch tocht 1667 schout bij nacht noordse oorlog informant republiek st petersburg correspondentie landen zathe verkoping v.m. prins willem alexander eben haezer wijnsma scholen de hoeksteen de bron v.m. mr. jjl vd brugghen schoolfoto de regenboog christelijk lager onderwijs v.m. abraham kuyper groen van prinsterer personeel marine kunstschrift intérieur mairie mairieboeken herenhuis helder egodocumenten dagboeken hoekstra schipbreuk dokkumer doodskistenoproer kostwinners identiteit congres schaatsen sport sporthistorie kaatsen sportgeschiedenis bouwstijlen historia doccumensis architectuur augsbuurt coromandel schrijven kopij militaire historie clemenskerk kerkbrand ter brugghen lynx oosterburen alma tadema 75 jaar uitgaven publicaties uitgevers boekje oudheidskamer 1960 middenstand almanak vvv advertenties bezettingstijd bevrijding fotoboek verenigingen garnaal kreeft granaet kalma herinnering feestweek verlichting lichtfeest beschrijving straten straatnamen buurten uithangborden gevelstenen klaarkamp clarus campus groningers abrolhos apotheker jeronimus cornelisz krant reeelkohier schippers pekela sint petersburg noodweer racokzy inhoudsopgave de vrije fries orientalist schwartzenberg en hohenlansberg cultuur snik smak lycklama a nijeholt nijeholtpade wolvega hania grafkelders oudwoude van peyma bontekoe ivoor bloemenschip china 11en30 maastricht 1831 fogelsanghstate veenklooster bijgeloof societeit gezelschap interieur tsjoenderij tovenarij stellingwerven 1664 pibo van doma prins willem frederik conflict kerstvloed volksalmanak overstroming 1717 leerlingen school onderwijs kommerzijl christelijk schoolklassen holland catharina de grote oude meesters justitie aschat 1773 batavia bergsma jan popes zuidhorn hanckemaborg oostrum johannes accama brouerius brouwer baverius staak gonggrijp glazenmaker glasschilder gosling posthumus catharina schrader middeleeuwen getijdenboek thabor pastel herenboeren lubbers bohres ommelanden 1959 borgman amerika terp van nijst visser schregardus salomon levy jan pool eeuwe ennes 1578 personele impositie burgerwapens volksverhalen sandijk boorsma damstra zult postma klopstra schuitema bijma talsma jellema de vries meindertsma van der schaaf sauwerd onsta ruse blazoen zegelkunde wapenkunde abt wijdemeer veenbaas verveningen verveners oerd vennoot kiewiet obe postma selskip eernewoude hvnf zijlstra daniel simons jacht lemmeraak visserman huitema lemsteraak kaper jean bart hidde de vries texel water cahais engelsman woudpoortsbrug provincie ternaard witteveen metslawier van slooten 1789 kunstsschrift bock schilders folkema van der poort posthumus rome wilco van holdinga pottenbakkers engwierum hof bekius merklap letterlap notulenboek schoolmeesters dragt hendrick ter brugghen kruisiging obreen naamlijsten hantum pieter bos botter 1595 staveren netwerk lambert jacobsz piet bakker kunstschilder halbesma symposium harns centrum monumenten juristen bourix bouritius wezen molenaars molen windlust banga maritiem beneficiaalboeken 1543 deeenaa deeenaa van aitzema open monumentendag 2013 oral history familienamen ledendag kozakken sijbrandahuis akkerwoude wouterswoude roodkerk dantumawoude 1700 vleer broeksterwoude de valom kriminaliteit historische vereniging noordoost fr achtkarspelen riminaliteit verenigingsblad sneuper 100 dokkum genealogie fotos reinder tolsma sneuper dokkum dockumer courant nie criminele sententies hof friesland civiele sententies hof friesland koornstra collaterale successie erfenis beiert afron families braakhok lijnzaad lijnwaad linnenwevers herrema
Tout plus