Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

รวบรวมสิ่งที่ได้เรียนรู้จากอุทกภัยครั้งนี้

666 vues

Publié le

เป็นการรวยรวมประสบการณ์จากคุณสุเทพ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายคนทีเดียว

Publié dans : Développement personnel
  • Soyez le premier à commenter

รวบรวมสิ่งที่ได้เรียนรู้จากอุทกภัยครั้งนี้

  1. 1. รวบรวมสิ งทีได้ เรี ยนรู้ จากอุทกภัยครังนี (ทีมา:สุ เทพ เตมานุวตร์ (หมู่บ้านมณีรินทร์ 345) ั ่1. อย่าเสี ยเวลากับการป้ องกันหากบริ เวณบ้านของท่านอยูในพืนทีเสี ยแต่ทางการประกาศว่าระดับนําอาจสูงถึง 1.5 เมตรอย่าได้เสี ยเวลากับการป้ องกันเลยครับ ระดับนําทีมาถึงบ้านท่าน รับรองว่า จะตํากว่า หรื ออาจจะสูงกว่า ทีทางการประเมิน(รับรองท่วม)2. กระสอบทราบเป็ นแค่เครื องมือชะลอ กระสอบทรายมิใช้แก้วสารพัดนึกครับ มันไม่สามารถกันนําได้ 100 % แค่ทาให้นา ํ ํรัว หรื อซึมเข้ามาได้บาง ท่านต้องมีการดูดออกด้วย ้3. การวางกระสอบทราย เรามิใช่มืออาชีพ การจัดเรี ยงกระสอบทรายต้องใช้ผเู ้ ชียวชาญจริ งๆๆ ผมกับเพือบ้าน หมดค่ากระสอบทรายไป 50,000 บาทสุดท้าย ก้อ ละลายนํา4. อย่าได้เชือโครงการ อันนีมิได้ต่อว่าโครงการนะครับเพียงแค่วาเขาประเมินสถานการณ์ตาไป โครงการผมลงทุนน่าจะ ่ ํเป็ นล้านตังคันดินกระสอบทรายน่าจะกว่า 30,000 ใบ คันสูง 1.5 เมตรเครื องสูบนําออกแบบตัวใหญ่ๆๆกว่า 3 ตัว (นิคมอุตสาหกรรมกีแห่งแล้ว)5. สิ งทีเห็น อาจไม่ใช่ สิ งทีใช่ อาจไม่เห็น นํามิได้โจมตีจะภาคพืนดินหรอกครับ มันมาจากใต้ดิน มันมุดกําแพงเข้ามาบางครังมันโพร่ งให้เห็น แต่หากมันไม่โพร่ งให้เห็นมันจะซึมลงท่อนําทิงของโครงการเนืองจากท่อนําทิงทีวางแนวไว้นานเข้าจะเกิดการทรุ ดตแครก แตกทําให้นาซึมเข้ามา จนกระทังเต็มท่อโครงการมัวแต่อุดท่อทีต่อกับภายนอก และไม่เห็นว่าท่อข้างในมีการรัวซึม ํ6. การอุดท่อระบายนําเข้าบ้าน มิใช่การป้ องกัน ทุกสํานักจะบอกว่าต้องอุดท่อระบายนํา ลองอ่านจากข้อสองครับ เราอาจจะรู ้สึกว่าแน่นดีเอาอยู่ นําไม่ผาน แต่ทีจริ ง กระสอบทรายแค่ชะลอ ทําให้นาผ่านยากขึนและทีสําคัญ พวกบ้านเดียว มีพนที ่ ํ ืสวนใต้บานของท่านล้วนแล้วแต่เป็ นโพรงนําจะแทรกตัวลงไปจนแน่นโพรงใต้พืนแล้วจะผุดออกมาตามรอยแตกของบ่าน ้บางครังอาจจะดันกระเบืองเข้าบ้านได้ แต่เหตุการณ์นีเกิดได้ค่อนข้างยาก7. ห้องนําคือจุดอ่อนทีสุด เมือนําเต็มท่อระบาย จะหาทางออกมาทังนําทิง ทางพืนทีเรี ยกว่า Floor Drain รวมถึงชักโครกซึงท่านไม่สามารถจะอุดได้ หากจะอุดจริ งๆ ต้องถอดหัวชักโครกแล้วโบกปูน8. อย่ามัวสาระวนกันการป้ องกัน เมือนําบุกเข้ามาได้ ท่านจะพยายามลากกระสอบทรายมาปิ ด มาอุด ซึงไร้ประโยชน์เอาเวลาไปตรวจสอบว่า เรามีอะไรยังไม่ได้ยกขึนทีสูงอีกบ้าง ่ ่9. ไม่ตองสะสมเสบียง เพราะหากปริ มาณนําขนาดนี ท่านถูกตัดไฟแน่นอนแล้วจะอยูอย่างๆไร ผมสะสมเสบียงอยูได้เกือบ ้3 เดือนจบข่าวตังแต่วนแรกแล้ว ั
  2. 2. 10. ก่อปูนเป็ นทางออกทีเกือบใช่ แต่.... ไปดูขอเจ็ดครับ หากท่านมันใจว่าสามารถสร้างระบบปิ ดในตัวบ้านท่านได้ ก็จงทํา ้เถิดแต่หากไม่ใช่ อย่าเสี ยเวลา11. ระดับความสูงหากท่านเห็นนําขนาดนีมาอีก ของทียกได้ขอให้ระดับไม่นอยกว่า 1.5 เมตร หากจะเทินของก็ให้มนใจว่า ้ ักว่าบ้านผมสูงจากถนน 30 เซ็น ก่อปูนอีก ประมาณ 70 เซน สุดท้าย ไม่รอดอย่าท้อกับของใหญ่ผมได้มีโอกาสคุยกับหลายคนทีนํายังไม่ท่วม พอเจอตูเ้ ย็นเครื องซักผ้าเข้า ก้อไม่เอา บอกหนัก คุณยังมีเวลาครับ ทําเลย หาเพือนข้างบ้านมาช่วย ส่วนใหญ่ใช้วธิเทินเอา คุณเทินสูงไม่ได้เกิน 80 ซม - 1เมตร หรอกครับ มันจะล้ม ลองใช้ประโยชน์จากชานพักบันไดสิ ครับพืนที ิประมาณ 2x2 เมตร พอวางเครื องซักผ้า และ ตูเ้ ย็นใบใหญ่ได้ความสูงชานพักน่าจะสัก 1.8 - 2 เมตร น่าจะพอไหวแต่ขึนอยู่กับพืนทีบ้านท่านด้วยนะครับ12. เก็บของสําคัญพร้อมหนี อย่ามัวเสี ยเวลาในการป้ องกันจัดกระเป๋ าสํารองอีกใบ เพราะเวลาขันแน่นมาก(คับขัน)ท่านจะเก็บไม่ทนลืมโน่นลืมนี ั13. หากท่านผ่อนบ้าน จะถูกบังคับทําประกัน จงกลับไปอ่านอนุสญญาบางบริ ษทจะครอบคลุมนําท่วม หรื อภัยทีมาจากนํา ั ัท่านอาจจะได้เงินคมาจากการซ่อมบ้าน14. ปั มนําสิ งทีถูกลืม ระบบนําใช้ในบ้านส่วนใหญ่จะเป็ น 2 ระบบคือต่อประปาตรงกับผ่านปั ม ท่านสามารถถอดปั มออกก่อนได้เลยครับแล้วปรับไปใช้ต่อตรง แต่นาจะเบาสักหน่อย อ้อถอดเสร็ จอย่าลืมเอาอะไรมาหุมปลายนําเข้าบ้านด้วย กัน ํ ้ไม่ให้นาเสี ยไหลเข้าบ้าน หากไม่มีอุปกรณ์ถอด ใช้เลือยตัดเลยครับให้เหลือปลายไว้ดวยนะครับ จะได้ต่อกลับง่ายๆ ํ ้15. ผูใหญ่ คนชรา เด็ก ผูป่วย และหมาแมวเชิญท่านออกมาก่อนครับ จะได้ไม่พาว้าพะวง ส่วนใหญ่ทีสร้างปั ญหา ไม่ใช่คน ้ ้ครับสัตว์เลียงของท่านนันแหละครับ เพราะมันลุยนําไม่ได้เหมือนท่าน ่ ้16. รถยนต์ปัจจัยที 7 ของท่านจะเป็ นตัวสร้างภาระอย่างใหญ่หลวง โดยปกติ ช่วงหน้าหมูบานทุกแห่งมักตํากว่าบ้านในโครงการ ดังนันท่านอาจจะลุยออกมาไม่ได้ หาทีจอดในเมืองเลยครับ นัง taxi เอา17. ยังไม่ตองหนีหากท่านจัดการข้อ 15,16 เรี ยบร้อย ท่านอยูเ่ ฝ้ าบ้านได้ครับ อยูจนกว่านําจะมาลงมาดูวาเรายังไม่เก็บอะไร ้ ่ ่อีก จากนัน ค่อยๆ หิ วกระเป๋ าทีเตรี ยมไว้เดินออกมาอย่างยิมแย้ม โปกมือกับเพือนบ้านทีโกลาหลไม่ตองกังวลว่าจะออกมา ้ยังไงครับ เดินลุยนําชิวๆๆๆมาเลย ไม่มี taxiมารับท่านหรอกครับ อาศัยโบกรถเอา เพราะตอนนัน ถนนใหญ่ของท่านนําจะสูงมาก ผมยังโบกรถ 3ทอดกว่าจะมาถึงบ้านอีกทีหนึง ถึงตอนนันคนไทยไม่ทิงกันแน่นอน รับประกัน ่18. หากไม่อยากเปี ยกนอนต่อ ท่านยังอยูได้ ตราบใดทีไฟฟ้ าไม่ตด ปกติในวันแรกทีนําท่วม การไฟฟ้ ายังไม่ตดไฟหรอก ั ั ่ ่ ่ครับ กําลังงง ยุงอยูและระดับนําจะเริ มนิงๆๆ ขึนช้าๆๆๆ ท่านยังอาศัยอยูได้รอจนกว่าจะมีคนมารับ แล้วเปลียนบรรยากาศนังรถทหาร ชมวิว หรื อจะรอ เรื อมารับก็ได้ ลุนหน่อยมันดี ้19. ตรวจสอบ breaker ว่าอันไหนตัดอะไร พอนํามา อพยพขึนชัน สองตัดไฟชันล่างให้หมดเลยครับ
  3. 3. 20. กะละมัง อุปกรณ์ทุ่นแรง หากยังมีของแยะตอนลุยออกมา เอาใส่กะละมังครับแต่ตองไม่รัวนะ ้21. ฟังคนอืน ฟังหมู่บานแต่....จงเชือตนเองเวลาจับกลุ่มคุยทุกคนจะให้ขอมูลในเชิงหวังดี แค่ท่วมแค่นีแหละ ไม่มากหรอก ้ ้....อย่าลืมนะครับ คนทีท่านคุยด้วยไม่เคยโดน ผมนีแหละ เต็มๆๆๆๆๆ22. สัญญาณแรก นําในท่อระบายนําหมันสอดส่องดูนาในท่อระบายนําครับ หากเริ มเห็นนํามาขังในท่อ แปลว่า ทัพหน้าเขา ํ ่มาถึงแล้วเริ มแทรกตัวลงมาอยูในท่อของเรา23. ท่านต้องรู ้ชยภูมิหมู่บานท่านควรทราบว่า ทิศแต่ละทิศ ติดอะไรหากติดสวน ติดนา นํามักจะมาล้อมท่านอย่างเงียบๆ ั ้เพราะพืนทีรอบข้างท่านยิงกว้าง นําจะขึนช้าๆ ต้องคอยดูหากเริ มมีนาในนา ในสวนทีติดกับหมู่บาน แสดงว่านํากําลังตัง ํ ้ป้ อมรอแล้วละ ท่านควรรู ้ทางนําทีกําลังไหลผ่านว่าหากจะมาจะเข้ามาทางใด มันไปดูบ่อยๆ24. ปิ ดแอร์ เปิ ดหน้าต่างนอนช่วงนี หากท่านทนไหว เปิ ดหน้าต่างเถอะครับเพราะหากท่านเปิ ดแอร์นอน ท่านจะไม่ได้ยน ิ ่ประกาศอะไรเลยยิงอยุในซอยลึกๆๆอีก25. เทปกาวเหนียวๆ ปิ ดปลักไฟทีตําๆ กันนําเข้าพอจะช่วยได้บางครับเอาหลายๆๆชันหน่อยนะครับเท่าทีคิดได้ รวบรวม V ้จากเรื องจริ งทีประสบ

×