Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

06 bomnalli (62-87)

486 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

06 bomnalli (62-87)

 1. 1. 62 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ zÀQët vÁ®ÆèPÀÄ ¨ÉƪÀÄä£ÀºÀ½î G¥À£ÉÆÃAzÀt PÀbÉÃjAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ¹ÜgÁ¹ÛUÀ¼À ªÀiË®å ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ©.©.JA.¦ ªÁå¦ÛUÉ PÀȶ d«ÄãÀÄUÀ¼ÀÄ PÀæªÀÄ ºÉÆç½/ UÁæªÀÄ/ ¥ÀæzÉñÀ M¼À¥ÀqÀĪÀ ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼ÀÄ (gÀÆ.®PÀëUÀ¼À°è¸ÀASÉå (gÀÆ.¥Àæw ZÀzÀgÀ CrUÉ) ¥Àæw JPÀgÉUÉ) 1 CUÀgÀ (UÁæªÀÄ) 2500 300 a GavÀ ¤ªÉñÀ£À CxÀªÁ D±ÀæAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ 1500 b ¨sÀƸÀ¥Àà ¯ÉÃOmï 25001.1 ºÉZï.J¸ï.Dgï ¯ÉÃOmï a ºÉZï.J¸ï.Dgï. §qÁªÀuÉ-¸ÉPÁÖgï 1 3250 b ºÉZï.J¸ï.Dgï. 27£Éà ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ 5000 c ºÉZï.J¸ï.Dgï. 19£Éà ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ 4000 d ºÉZï.J¸ï.Dgï. ©.r.J. PÁA¥ÉèPïì gÉÆÃqï(14 £Éà ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ) 4500 e ºÉZï.J¸ï.Dgï. 9£Éà ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ 4000 f ºÉZï.J¸ï.Dgï. 5£Éà ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ 4000 g ºÉZï.J¸ï.Dgï. 17£Éà CqÀØgÀ¸ÉÛ 4500 h ºÉZï.J¸ï.Dgï. §qÁªÀuÉ-¸ÉPÁÖgï 2 3000 i ºÉZï.J¸ï.Dgï. §qÁªÀuÉ-¸ÉPÁÖgï 3 3000 j ºÉZï.J¸ï.Dgï. §qÁªÀuÉ-¸ÉPÁÖgï 4 3250 k ºÉZï.J¸ï.Dgï. §qÁªÀuÉ-¸ÉPÁÖgï 5 3250 l ºÉZï.J¸ï.Dgï. §qÁªÀuÉ-¸ÉPÁÖgï 6 3250 m ºÉZï.J¸ï.Dgï.§qÁªÀuÉ-¸ÉPÁÖgï7 3000
 2. 2. 63 ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ©.©.JA.¦ ªÁå¦ÛUÉ PÀȶ d«ÄãÀÄUÀ¼ÀÄ PÀæªÀÄ ºÉÆç½/ UÁæªÀÄ/ ¥ÀæzÉñÀ M¼À¥ÀqÀĪÀ ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼ÀÄ (gÀÆ.®PÀëUÀ¼À°è¸ÀASÉå (gÀÆ.¥Àæw ZÀzÀgÀ CrUÉ) ¥Àæw JPÀgÉUÉ) n ªÉÄmÉÆæÃ¥Á°l£ï UÀÈ.¤.¸À.¸ÀAWÀ 3000 o 150Cr ªÀvÀÄð® gÀ¸ÉÛUÉ C©üªÀÄÄRªÁVgÀĪÀ ºÉZï.J¸ï.Dgï.§qÁªÀuÉ 4000 2 CgÀPÉgÉ UÁæªÀÄ 1700 200 a CgÀPÉgÉ -ªÉÄÊPÉÆà §qÁªÀuÉ 2000 b CgÀPÉgÉ-§ÈAzÁªÀ£À ¯ÉÃOmï 1700 c CgÀPÉgÉ-J¸ï.Dgï.PÀA¥Ëaqï 1700 d CgÀPÉgÉ-NAPÁgÀ £ÀUÀgÀ 1700 e CgÀPÉgÉ-¹ArPÉÃmï¨ÁåAPï PÁ¯ÉÆä 1800 f CgÀPÉgÉ-«dAiÀIJæà ¯ÉÃOmï 1700 g CgÀPÉgÉ-£ÀAd¥Àà ¯ÉÃOmï 1700 h CgÀPÉgÉ UÉÃmï 1700 i CgÀPÉgÉ-¸ÁªÀiÁæmï ¯ÉÃOmï 1700 j CgÀPÉgÉ-PÉÆÃPÉÆãÀmï UÁqÀð£ï 1700 k CgÀPÉgÉ-UÉÆÃ¥Á®gÉrØ ¯ÉÃOmï 1700 l CgÀPÉgÉ-©.n.¸ï.¯ÉÃOmï(UÁæ.¸Á.UÀÈ.¤.¸À.¸ÀAWÀ) 1800 m CgÀPÉgÉ-PÀȵÀÚgÉrØ ¯ÉÃOmï 1700 n CgÀPÉgÉ-eÉÊ ºÀ£ÀĪÀiÁ£ï £ÀUÀgÀ 1700 o CgÀPÉgÉ-¹AUï PÁA¥ËAqï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ 1700 p CgÀPÉgÉ-±ÁAw ¤PÉÃvÀ£À §qÁªÀuÉ 1800
 3. 3. 64 ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ©.©.JA.¦ ªÁå¦ÛUÉ PÀȶ d«ÄãÀÄUÀ¼ÀÄ PÀæªÀÄ ºÉÆç½/ UÁæªÀÄ/ ¥ÀæzÉñÀ M¼À¥ÀqÀĪÀ ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼ÀÄ (gÀÆ.®PÀëUÀ¼À°è¸ÀASÉå (gÀÆ.¥Àæw ZÀzÀgÀ CrUÉ) ¥Àæw JPÀgÉUÉ) q CgÀPÉgÉ-§£ÉßÃgÀÄWÀlÖ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ 3000 3 ©¼ÉÃPÀºÀ½î 1700 300 a «dAiÀÄ ¨ÁåAPï UÀÈ.¤.¸À¸ÀAWÀ-©¼ÉÃPÀºÀ½î 2300 b §¸ÀªÀ°AUÀ¥Àà£ÀUÀgÀ 1700 c ¸ÁªÀð¨s˪ÀÄ£ÀUÀgÀ 1700 d ¨sÁgÀw£ÀUÀgÀ 1700 e vÁAiÀÄ¥Àà UÁqÀð£ï 1700 f ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ §qÁªÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ CgÀ¸À¥Àà §qÁªÀuÉ 1700 g ¸ÀÄAzÀgÉñÀ §qÁªÀuÉ 1700 h gÁWÀªÉÃAzÀæ §qÁªÀuÉ 1700 i gÁdtÚ §qÁªÀuÉ 1700 j ªÀÄĤªÉAPÀl¥Àà §qÁªÀuÉ 1700 k PÀÄnÖAiÀÄ¥Àà UÁqÀð£ï 1700 l ±Áå£ï¨ÉÆÃUï£ÁUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄdªÀiÁ£ï £ÁgÁAiÀÄt¥Àà §qÁªÀuÉ 1700 m ZÁ®ÄPÀå §qÁªÀuÉ 1700 n ©¼ÉÃPÀºÀ½î-zÉêÀgÀaPÀÌ£ÀºÀ½îªÀÄÄRågÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢gÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉñÀ 1700 o ©¼ÉÃPÀºÀ½î-§£ÉßÃgÀÄWÀlÖ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼ÀÄ 3250 p zÉÆgɸÁ¤ ¥Á¼Àå 1700 q ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ£ÀUÀgÀ 1700
 4. 4. 65 ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ©.©.JA.¦ ªÁå¦ÛUÉ PÀȶ d«ÄãÀÄUÀ¼ÀÄ PÀæªÀÄ ºÉÆç½/ UÁæªÀÄ/ ¥ÀæzÉñÀ M¼À¥ÀqÀĪÀ ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼ÀÄ (gÀÆ.®PÀëUÀ¼À°è¸ÀASÉå (gÀÆ.¥Àæw ZÀzÀgÀ CrUÉ) ¥Àæw JPÀgÉUÉ) r ¥ÀÄmÉÖãÀºÀ½î ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛUɺÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ CAvÀ¥àÀ ¯ÉÃOmï,gÉÃPÁ UÁqÀð£ï ªÀÄvÀÄÛ gÀAfvÁ ¯ÉÃOmï 1700 s PÀȵÀÚAgÁdÄ ¯ÉÃOmï 1700 t «£ÁAiÀÄPÀ£ÀUÀgÀ 1700 u ªÉAPÁmÁ¢æ §qÁªÀuÉ 1700 v ¸ÀºÁå¢æ §qÁªÀuÉ 1700 w UÉÆëAzÀgÁdgÉrØ §qÁªÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄvÁÛªÀÄÄvÀÛ 1700 x ZÀAzÁægÉrØ ¯ÉÃOmï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉæöÊqïC¥ÁmïðªÉÄAmï 1700 y zÉÆgɸÁ¤¥Á¼Àå-§£ÉßÃgÀÄWÀlÖ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ 3250 4 ¨ÉƪÀÄä£ÀºÀ½î 1400 300 a PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉñÀ-¨ÉƪÀÄä£ÀºÀ½î 1400 b gÁ¶ÖÃAiÀÄ ºÉzÁÝj 7PÉÌ ºÉÆA¢gÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼ÀÄ c ¨ÉƪÀÄä£ÀºÀ½î¬ÄAzÀ ¨ÉÃUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢gÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉñÀ 1500 d ¨ÉƪÀÄä£ÀºÀ½î §qÁªÀuÉ 1400 e «gÁl£ÀUÀgÀ 1400 f ©¹ä¯Áè£ÀUÀgÀ 1400 g ªÀĢãÁ£ÀUÀgÀ 1400 h ¥ÀÁ¥ÀÆå®gï PÁ¯ÉÆä 1400 i §¸À¥Àà PÁ¯ÉÆä 1400 j PÀȵÀÚgÉrØ §qÁªÀuÉ 1400
 5. 5. 66 ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ©.©.JA.¦ ªÁå¦ÛUÉ PÀȶ d«ÄãÀÄUÀ¼ÀÄ PÀæªÀÄ ºÉÆç½/ UÁæªÀÄ/ ¥ÀæzÉñÀ M¼À¥ÀqÀĪÀ ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼ÀÄ (gÀÆ.®PÀëUÀ¼À°è¸ÀASÉå (gÀÆ.¥Àæw ZÀzÀgÀ CrUÉ) ¥Àæw JPÀgÉUÉ) k ªÀdæªÀÄĤAiÀÄ¥Àà §qÁªÀuÉ 1400 l «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ£ÀUÀgÀ 1400 m ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀUÀgÀ 1400 n ¨ÉƪÀÄä£ÀºÀ½î-¨sÁgÀvï ºË¹AUï PÉÆÃ-D¥ï.,¸ÉÆøÉÊn §qÁªÀuÉ 1500 o gÁ¶ÖÃAiÀÄ ºÉzÁÝj 7PÉÌ ºÉÆA¢gÀĪ ¸ÀªÉð £ÀA§gÀÄUÀ¼ÀÄ(3,4,5,6,10,13,14,15,49,53,5469,70,71) 2500 350 5 zÉêÀgÀaPÀÌ£ÀºÀ½î 1000 150 a zÉêÀgÀaPÀÌ£ÀºÀ½î-gÁAiÀÄ¯ï ±À®Ögï §qÁªÀuÉ 1200 b £ÀÆå PÀȵÀÚ §qÁªÀuÉ 1000 c ªÉAPÀlgÉrØ §qÁªÀuÉ 1000 d ¸Àgï.JA.«±ÉéñÀégÀAiÀÄå PÁ¯ÉÆä 1000 e J¸ï.©.L.§qÁªÀuÉ 1000 f zÉêÀgÀaPÀÌ£ÀºÀ½î -gÁWÀªÉÃAzÀæ §qÁªÀuÉ 1000 g zÉêÀgÀaPÀÌ£ÀºÀ½î-©¼ÉÃPÀºÀ½î ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼ÀÄ 1000 h zÉêÀgÀaPÀÌ£ÀºÀ½î-PÉÆÃraPÀÌ£ÀºÀ½î ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼ÀÄ 1000 i zÉêÀgÀaPÀÌ£ÀºÀ½î-£ÀAiÀÄ£À¥Àà£ÀºÀ½î ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ 1000 6 FfÃ¥ÀÄgÀ 300 a FfÃ¥ÀÄgÀ -PÁ¥ÉÆÃðgÉñÀ£ï ¥ÀæzÉñÀ 2000 b FfÃ¥ÀÄgÀ-80Cr gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ E£ï¥ÉAmï føÀ¸ï ZÀZïðªÀgÉUÉ EgÀĪÀ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼ÀÄ 2500 c FfÃ¥ÀÄgÀ-100Cr gÀ¸ÉÛ 4000
 6. 6. 67 ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ©.©.JA.¦ ªÁå¦ÛUÉ PÀȶ d«ÄãÀÄUÀ¼ÀÄ PÀæªÀÄ ºÉÆç½/ UÁæªÀÄ/ ¥ÀæzÉñÀ M¼À¥ÀqÀĪÀ ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼ÀÄ (gÀÆ.®PÀëUÀ¼À°è¸ÀASÉå (gÀÆ.¥Àæw ZÀzÀgÀ CrUÉ) ¥Àæw JPÀgÉUÉ) d Ff¥ÀÄgÀ ¸ÀèªÀiï ¥ÀæzÉñÀ 800 e PÀvÁÛ½¥Á¼Àå(dPÀ̸ÀAzÀæ zÁR¯É) 2500 f C²é¤§qÁªÀuÉ(©.¹.¹) 2000 7 ºÀĽªÀiÁªÀÅ 1100 150 a ºÀĽªÀiÁªÀÅ-ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ 1500 b ºÀĽªÀiÁªÀÅ-¥ÉÊ ¯ÉÃOmï 1100 c ºÀĽªÀiÁªÀÅ-ªÀÄzsÀĪÀ£À PÁ¯ÉÆä 1100 gÁWÀªÉÃAzÀæ §qÁªÀuÉ, ¨sÀUÀªÀw §qÁªÀuÉ,¸ÉÆêÉÄñÀégÀ §qÁªÀuÉ,PÀȵÀÚ §qÁªÀuÉ,ªÀÄÄvÀÄÛgÁAiÀÄ ¸Áé«Ä §qÁªÀuÉ,zÉÆqÀتÀÄä d zÉêÀ¸ÁÜ£À §qÁªÀuÉ,wªÀÄägÉrØ ¯ÉÃOmï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ §qÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ 1100 e ºÀĽªÀiÁªÀÅ-§£ÉßÃgÀÄWÀlÖ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼ÀÄ 3000 8 ºÀgÀ¼ÀÄPÀÄAmÉ 1500 200 a ºÉƸÀ¥Á¼Àå-ºÀgÀ¼ÀÄPÀÄAmÉ zÁR¯É 1500 b ¸ÉÆêÀĸÀÄAzÀgÀ ¥Á¼Àå 1500 c ¥ÀgÀAV¥Á¼Àå 1500 9 ºÉÆAUÀ¸ÀAzÀæ 1000 150 a gÁ¶ÛçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj £ÀA.7 PÉÌ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ JqÀ ªÀÄvÀÄÛ §® ¨sÁUÀzÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼ÀÄ. b ªÉÄÊPÉÆà §qÁªÀuÉ-ºÉÆAUÀ¸ÀAzÀæ 1300 c ²æäªÁ¸À ¯ÉÃOmï 1000 d ªÉAPÀmÉñÀégÀ ¯ÉÃOmï 1000
 7. 7. 68 ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ©.©.JA.¦ ªÁå¦ÛUÉ PÀȶ d«ÄãÀÄUÀ¼ÀÄ PÀæªÀÄ ºÉÆç½/ UÁæªÀÄ/ ¥ÀæzÉñÀ M¼À¥ÀqÀĪÀ ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼ÀÄ (gÀÆ.®PÀëUÀ¼À°è¸ÀASÉå (gÀÆ.¥Àæw ZÀzÀgÀ CrUÉ) ¥Àæw JPÀgÉUÉ) e ªÀgÀ¹¢Ý «£ÁAiÀÄPÀ ¯ÉÃOmï 1000 f «zÁåeÉÆåÃw ¯ÉÃOmï 1000 g gÁªÀÄPÀȵÀÚ ¯ÉÃOmï 1000 h ¸ÀħæªÀÄuÉñÀégÀ ¯ÉÃOmï 1000 i ZÁªÀÄÄAqÉñÀéj §qÁªÀuÉ(«£ÁAiÀÄPÀ £ÀUÀgÀ) 1000 j £ÁAiÀÄÄØ ¯ÉÃOmï 1000 k ¨Á¯Áf §qÁªÀuÉ 1000 l ªÀÄÄ£ÉñÀégÀ §qÁªÀuÉ 1000 m ºÉÆAUÀ¸ÀAzÀæ -¨ÉÃUÀÆgÀÄ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ 1300 n ºÉÆAUÀ¸ÀAzÀæ -UÁªÉð¨Á« ¥Á¼Àå ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼ÀÄ 1000 o ºÉÆAUÀ¸ÀAzÀæ -zÉêÀgÀaPÀÌ£ÀºÀ½î ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼ÀÄ 1000 p UÁªÉð¨Á« ¥Á¼Àå- ºÉÆAUÀ¸ÀAzÀæ zÁR¯É 1000 q ºÉƸÀ¥Á¼Àå§qÁªÀuÉ(ªÁqïð £ÀA.6) 1000 r ªÀÄĤgÉrØ ¯ÉÃOmï 1000 s ®Qëöäòæà ¯ÉÃOmï 1000 t gÁ¶ÛçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj £ÀA.7 PÉÌ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ¸ÀªÉð £ÀA§gÀÄUÀ¼ÀÄ(26,33,36,37,38,39,45,46,48,49,50,55,56,57,115) 2500 300 10 E§â®ÆgÀÄ 1500 200 1 ºÉÆgÀªÀvÀÄð® gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ¸ÀªÉð £ÀA§gÀÄUÀ¼ÀÄ(38-44,48-50,52,53,54,55,56-59,60,76,77,79,81) 300
 8. 8. 69 ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ©.©.JA.¦ ªÁå¦ÛUÉ PÀȶ d«ÄãÀÄUÀ¼ÀÄ PÀæªÀÄ ºÉÆç½/ UÁæªÀÄ/ ¥ÀæzÉñÀ M¼À¥ÀqÀĪÀ ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼ÀÄ (gÀÆ.®PÀëUÀ¼À°è¸ÀASÉå (gÀÆ.¥Àæw ZÀzÀgÀ CrUÉ) ¥Àæw JPÀgÉUÉ) 11 dPÀ̸ÀAzÀæ 2000 300 a ©.r.J.§qÁªÀuÉ-dPÀ̸ÀAzÀæ 3700 b PÉÃA¢æÃAiÀÄ G¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ ¸ÀAWÀ §qÁªÀuÉ 2400 c nÃZÀgïì PÁ¯ÉÆä-ªÀvÀÄð® gÀ¸ÉÛUÉ C©üªÀÄÄR ¸ÀévÀÄÛUÀ¼ÀÄ 3500 d PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥À gÀ¸ÉÛ 2000 e gÁ¶ÛçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj £ÀA.7 PÉÌ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ¸ÀªÉð £ÀA§gÀÄUÀ¼ÀÄ(37,38) 3500 350 12 PÉÆÃraPÀÌ£ÀºÀ½î 1000 150 a PÉÆÃraPÀÌ£ÀºÀ½î-GavÀ ¤ªÉñÀ£À(gÉÆÃlj £ÀUÀgÀ) 800 b «dAiÀIJæà ¯ÉÃOmï 1000 c ªÀQÃ¯ï ¯ÉÃOmï 1000 d C£ÀÄUÀæºÀ ¯ÉÃOmï 1000 e C°ÃªÀiï ¯ÉÃOmï 1000 f gÁªÀiÁ£ÀÄd ¯ÉÃOmï 1000 g £ÁqÀªÀÄä §qÁªÀ£É 1000 h PÉÆÃraPÀÌ£ÀºÀ½î-gÁAiÀÄ¯ï ±À®Ögï §qÁªÀuÉ 1000 13 PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ® UÁæªÀÄ 2500 400 a J.PÉ.PÁ¯ÉÆä 2000 b PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ® 1£ÉçqÁªÀuÉ 3100 PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ® 1£ÉçqÁªÀuÉ 100Cr gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©.n.¸ÉÆêÀÄtÚ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥À¢AzÀ 4£Éà §qÁªÀuÉ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ (¸ÀeÁð¥ÀÄgÀ c gÀ¸ÉÛ)gÀªÀgÉUÉ 4000
 9. 9. 70 ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ©.©.JA.¦ ªÁå¦ÛUÉ PÀȶ d«ÄãÀÄUÀ¼ÀÄ PÀæªÀÄ ºÉÆç½/ UÁæªÀÄ/ ¥ÀæzÉñÀ M¼À¥ÀqÀĪÀ ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼ÀÄ (gÀÆ.®PÀëUÀ¼À°è¸ÀASÉå (gÀÆ.¥Àæw ZÀzÀgÀ CrUÉ) ¥Àæw JPÀgÉUÉ) d ºÉƸÀÆgÀÄ -¸ÀeÁð¥ÀÄgÀ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼ÀÄ 4000 e PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ®-eÉ ¨ÁèPï(dPÀ̸ÀAzÀæ ¨ÁèPï) 3700 f PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ®-2£Éà §qÁªÀuÉ 3400 g PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ®-2£Éà §qÁªÀuÉ PÉÃA¢æÃAiÀÄ ¸ÀzÀ£À¢AzÀ ºÉƸÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛªÀgÉUÉ 4100 h PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ®-3£Éà §qÁªÀuÉ 5000 i 100Cr M¼À ªÀvÀÄð® gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼ÀÄ 5000 j PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ®-3£Éà §qÁªÀuÉ-ºÉƸÀÄgÀÄ -¸ÀeÁð¥ÀÄgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ 5000 k PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ®-4£Éà §qÁªÀuÉ 3500 l PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ®-PÀvÁÛ½ ¥Á¼Àå 2500 m PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ®-4£Éà §qÁªÀuÉ-80Cr ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼ÀÄ 5000 n 100Cr M¼À ªÀvÀÄð® gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼ÀÄ 5000 o PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ®-4£Éà §qÁªÀuÉ -100Cr gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è 8£Éà ¨ÁèPï ªÀgÉUÉ 4500 p PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ®-5£Éà §qÁªÀuÉ 3400 q PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ®-5£Éà §qÁªÀuÉ-80Cr gÀ¸Û¬ÄAzÀ ¸ÀÄR¸ÁUÀgï ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀgÉUÉ É 4500 r PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ®-5£Éà §qÁªÀuÉ-80Cr gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ PÉ.ºÉZï.©.PÁ¯ÉÆäªÀgÉUÉ 4100 s PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ®-6£Éà §qÁªÀuÉ 3400 t PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ®-6£Éà §qÁªÀuÉ-80Cr gÀ¸ÉÛ (¥ÀjPÀ¯ï gÉÆÃqï) 4100 u PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ®-6£Éà §qÁªÀuÉ-80Cr gÀ¸ÉÛ (PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥À gÀ¸ÉÛ) 4100 v PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ®-7£Éà §qÁªÀuÉ 3000
 10. 10. 71 ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ©.©.JA.¦ ªÁå¦ÛUÉ PÀȶ d«ÄãÀÄUÀ¼ÀÄ PÀæªÀÄ ºÉÆç½/ UÁæªÀÄ/ ¥ÀæzÉñÀ M¼À¥ÀqÀĪÀ ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼ÀÄ (gÀÆ.®PÀëUÀ¼À°è¸ÀASÉå (gÀÆ.¥Àæw ZÀzÀgÀ CrUÉ) ¥Àæw JPÀgÉUÉ) w PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ®-7£Éà §qÁªÀuÉ-80Cr gÀ¸ÉÛ 4500 PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ®-7£Éà §qÁªÀuÉ-J¸ï.eÉ.Dgï.PÀlÖqÀ .(Monday to Sunday)gÀºÉeÁ ªÁtÂdå ¸ÀAQÃtð¢AzÀ - x ºÉZï.r.J¥sï.¹.PÀlÖqzÀªÀgÉUÉÀ 5000 y PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ®-7£Éà §qÁªÀuÉ-ºÉƸÀÆgÀÄ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ ¸ÉÃAmï eÁ£ï D¸ÀàvæÉ ªÀÄƯÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ªÀgÉUÉ 4100 z PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ®-8£Éà §qÁªÀuÉ 3000 aa PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ®-8£Éà §qÁªÀuÉ-1£Éà ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ ©.Dgï.CA¨ÉÃqÀÌgï gÀ¸ÉÛ ªÀgÉUÉ 3100 ab PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ®-8£Éà §qÁªÀuÉ-100Cr gÀ¸ÉÛ ¬ÄAzÀ 4£Éà ¨ÁèPï ªÀgÉUÉ 5000 ac PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ® PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉñÀ 4000 ad gÁ¶ÛçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj £ÀA.7 PÉÌ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ s¸ÀªÉð £ÀA§gÀÄUÀ¼ÀÄ(139,140,147,148,149,151,152,153) 400 14 ªÀÄrªÁ¼À 300 a ªÀÄrªÁ¼À-PÁ¥ÉÆÃðgÉñÀ£ï ¥ÀæzÉñÀ 2300 b ºÉƸÀÆgÀÄ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ-ªÀÄrªÁ¼À 5000 c ºÉƸÀÆgÀÄ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ ªÀiÁgÀÄw£ÀUÀgÀ 1£Éà ªÉÄÊ£ï, ªÀÄrªÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ zÉÆqÀØ ªÉÆÃjAiÀÄ ªÀgÉUÉ 2500 d gÁ¶ÛçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj £ÀA.7 PÉÌ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ s¸ÀªÉð £ÀA§gÀÄUÀ¼ÀÄ(12,13,16,17,18,19,20,21,27,28,29,30,33) 400 15 J£ï.J¸ï ¥Á¼Àå 300 a J£ï.J¸ï ¥Á¼Àå-PÁ¥ÉÆÃðgÉñÀ£ï ¥ÀæzÉñÀ 2300 b J£ï.J¸ï ¥Á¼Àå-§£ÉßÃgÀÄWÀlÖ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼ÀÄ 4500 c J£ï.J¸ï ¥Á¼Àå ¨ÁåAPï §qÁªÀuÉ 2300 d PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ 2300
 11. 11. 72 ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ©.©.JA.¦ ªÁå¦ÛUÉ PÀȶ d«ÄãÀÄUÀ¼ÀÄ PÀæªÀÄ ºÉÆç½/ UÁæªÀÄ/ ¥ÀæzÉñÀ M¼À¥ÀqÀĪÀ ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼ÀÄ (gÀÆ.®PÀëUÀ¼À°è¸ÀASÉå (gÀÆ.¥Àæw ZÀzÀgÀ CrUÉ) ¥Àæw JPÀgÉUÉ) 16 £ÀAiÀÄ£À¥Àà£ÀºÀ½î 750 100 a PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉñÀ-£ÀAiÀÄ£À¥àÀ£ÀºÀ½î 750 b ²æÃJ£ïPÉèÃªï §qÁªÀuÉ-£ÀAiÀÄ£À¥Àà£ÀºÀ½î 750 c PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPï §qÁªÀuÉ-£ÀAiÀÄ£À¥Àà£ÀºÀ½î 750 d CªÀ¤ ±ÀÈAUÉÃj £ÀUÀgÀ-£ÀAiÀÄ£À¥Àà£ÀºÀ½î 750 e ¸ÀgÀ¸Àéw¥ÀÄgÀ-£ÀAiÀÄ£À¥Àà£ÀºÀ½î 750 f £ÀAiÀÄ£À¥Àà£ÀºÀ½î-80Cr gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼ÀÄ 1000 g £ÀAiÀÄ£À¥àÀ£ÀºÀ½î -¨ÉÃUÀÆgÀÄ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼ÀÄ 1000 h gÁAiÀÄ¯ï ±À®Ögï §qÁªÀuÉ-£ÀAiÀÄ£À¥Àà£ÀºÀ½î 1200 17 gÀÆ¥ÉãÀ CUÀæºÁgÀ 1500 300 a gÀÆ¥ÉãÁ CUÀæºÁgÀ-ºÉƸÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ PÉÃA¢æÃAiÀÄ gÉõÉäªÀÄAqÀ½¬ÄAzÀ ¨ÉƪÀÄä£ÀºÀ½î 2500 300 b aPÀÌvÁAiÀÄ¥Àà gÉrØ §qÁªÀuÉ-gÉÆåɣÀ CUÀæºÁgÀ 1500 c J£ï.f.Dgï. ªÀÄvÀÄÛ J£ï.Dgï.§qÁªÀuÉ-gÀÆ¥ÉãÀ CUÀæºÁgÀ 1500 d gÁ¶ÛçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj £ÀA.7 PÉÌ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ s¸ÀªÉð £ÀA§gÀÄUÀ¼ÀÄ(16,17,18,31,32,33) 350 18 ¹AUÀ¸ÀAzÀæ 1000 200 a ¹AUÀ¸ÀAzÀæ -ºÉƸÀÆgÀÄ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ d«ÄãÀÄ(gÁ¶ÛçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj £ÀA.7 PÉÌ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼ÀÄ) 2500 b ºÉZï.J.J¯ï. UÀÈ.¤.¸À.¸ÀAWÀ-¹AUÀ¸ÀAzÀæ 1200 gÁ¶ÛçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj £ÀA.7 PÉÌ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ s¸ÀªÉð c £ÀA§gÀÄUÀ¼ÀÄ(2,3,5,6,7,13,26,35,37,42,44,,45,46,,47,48,49,50,51,56,57,58,81,82,88,89,93,94,97,104,107,108,109) 2500 300
 12. 12. 73 ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ©.©.JA.¦ ªÁå¦ÛUÉ PÀȶ d«ÄãÀÄUÀ¼ÀÄ PÀæªÀÄ ºÉÆç½/ UÁæªÀÄ/ ¥ÀæzÉñÀ M¼À¥ÀqÀĪÀ ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼ÀÄ (gÀÆ.®PÀëUÀ¼À°è¸ÀASÉå (gÀÆ.¥Àæw ZÀzÀgÀ CrUÉ) ¥Àæw JPÀgÉUÉ) 19 ²æäªÁV®Ä 2200 300 a J¸ï.n.¨Éqï,©.r.J.,§qÁªÀuÉ-²æäªÁV®Ä 3400 b ZÀAzÁægÉrØ §qÁªÀuÉ-²æäªÁV®Ä 2300 c 100 Cr gÀ¸ÉÛ-²æäªÁV®Ä 5000 20 ¸ÁgÀQÌ CUÀæºÁgÀ 2100 400 21 vÁªÀgÉPÉgÉ 2200 300 a vÁªÀgÉPÉgÉ ªÉÄÊ£ï gÉÆÃqï 2500 300 b UÀÈ.¤.¸À.¸ÀAWÀ-vÁªÀgÉPÉgÉ 2300 c ªÀÄAdÄ£ÁxÀ UÀÈ.¤.¸À.¸ÀAWÀ-vÁªÀgÉPÉgÉ 2300 d ©.r.J.§qÁªÀuÉ-vÁªÀgÉPÉgÉ e gÁ¶ÛçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj £ÀA.7 PÉÌ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ s¸ÀªÉð £ÀA§gÀÄUÀ¼ÀÄ(81,82,83,) 5000 300 22 ªÉAPÉÆÃfgÁªï SÁ£É 1300 250 23 ªÉAPÀmÁ¥ÀÄgÀ 2000 300 a ªÉAPÀmÁ¥ÀÄgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼ÀÄ 2200 24 AiÀļÀÄîPÀÄAmÉ 1000 250 a L.n.L.UÀÈ.¤.¸À.¸ÀAWÀ 1300 b AiÀļÀÄîPÀÄAmÉ-ªÀÄAUÀªÀÄä£À¥Á¼Àå ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼ÀÄ 1300 c ªÀÄAUÀªÀÄä£À¥Á¼Àå-AiÀļÀÄîPÀÄAmÉ zÁR¯É 1000
 13. 13. 74 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ zÀQët vÁ®ÆèPÀÄ ¨ÉƪÀÄä£ÀºÀ½î G¥À£ÉÆÃAzÀt PÀbÉÃjAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ¹ÜgÁ¹ÛUÀ¼À ªÀiË®å (¥Áèmï / C¥ÁmïðªÉÄAmï) ©.©.JA.¦. ªÁå¦ÛUÉ §gÀĪÀ ºÉÆç½/ UÁæªÀÄ/ ¥ÀæzÉñÀ C¥ÁmïðªÉÄAmïUÀ¼ÀÄ (gÀÆ. ¥Àæw ZÀzÀgÀ CrUÉ) PÀæªÀÄ ªÉÆÃ./¸É/«/£É.ºÁ ªÀiÁ/UÁæ.£É.ºÁ¸ÀASÉå 1 CUÀgÀ (UÁæªÀÄ) 2470 2590 a GavÀ ¤ªÉñÀ£À UÁæªÀÄoÁuÁ ¥ÀPÀÌ 1750 1880 b ¨sÀƸÀ¥Àà ¯ÉÃOmï 2470 2590 1.1 ºÉZï.J¸ï.Dgï ¯ÉÃOmï a ºÉZï.J¸ï.Dgï. §qÁªÀuÉ-¸ÉPÁÖgï 1 3050 3170 b ºÉZï.J¸ï.Dgï. 27£Éà ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ 4280 4410 c ºÉZï.J¸ï.Dgï. 19£Éà ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ 3550 3670 d ºÉZï.J¸ï.Dgï. ©.r.J. PÁA¥ÉèPïì gÉÆÃqï(14 £Éà ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ) 3900 4020 e ºÉZï.J¸ï.Dgï. 9£Éà ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ 3550 3670 f ºÉZï.J¸ï.Dgï. 5£Éà ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ 3550 3670 g ºÉZï.J¸ï.Dgï. 17£Éà CqÀØgÀ¸ÉÛ 3900 4020 h ºÉZï.J¸ï.Dgï. §qÁªÀuÉ-¸ÉPÁÖgï 2 2840 2960 i ºÉZï.J¸ï.Dgï. §qÁªÀuÉ-¸ÉPÁÖgï 3 2840 2960 j ºÉZï.J¸ï.Dgï. §qÁªÀuÉ-¸ÉPÁÖgï 4 3050 3170 k ºÉZï.J¸ï.Dgï. §qÁªÀuÉ-¸ÉPÁÖgï 5 3050 3170 l ºÉZï.J¸ï.Dgï. §qÁªÀuÉ-¸ÉPÁÖgï 6 3050 3170 m ºÉZï.J¸ï.Dgï.§qÁªÀuÉ-¸ÉPÁÖgï7 2840 2960 n ªÉÄmÉÆæÃ¥Á°l£ï UÀÈ.¤.¸À.¸ÀAWÀ 2840 2960
 14. 14. 75 (¥Áèmï / C¥ÁmïðªÉÄAmï) ©.©.JA.¦. ªÁå¦ÛUÉ §gÀĪÀ ºÉÆç½/ UÁæªÀÄ/ ¥ÀæzÉñÀ C¥ÁmïðªÉÄAmïUÀ¼ÀÄ (gÀÆ. ¥Àæw ZÀzÀgÀ CrUÉ) PÀæªÀÄ ªÉÆÃ./¸É/«/£É.ºÁ ªÀiÁ/UÁæ.£É.ºÁ¸ÀASÉå o NªÀÄ£À mÉÆÃ¥À¸ï C¥ÁmïðªÉÄAmï 3050 3170 p EnÖ£À C¥ÁmïðªÉÄAmï 2690 2820 q L±ÀéAiÀÄð C¥ÁmïðªÉÄAmï 2690 2820 r ªÀÄAwæ ¸ÀgÉÆêÀgÀ C¥ÁmïðªÉÄAmï 3050 3170 s «ÄãÁQë PÁè¹Pï 3050 3170 t ¥ÀƪÀð ªÁåAmÉÃeï 3050 3170 u ºÉZï.J¸ï.Dgï.¸ÉPÁÖgï-6 /dPÀ̸ÀAzÀæ ¥sÀ£ïð»¯ï UÁqÉð£ïì 3050 3170 2 CgÀPÉgÉ UÁæªÀÄ 2000 2130 a CgÀPÉgÉ -ªÉÄÊPÉÆæà §qÁªÀuÉ 2130 2250 b CgÀPÉgÉ-§ÈAzÁªÀ£À ¯ÉÃOmï 2000 2130 c CgÀPÉgÉ-J¸ï.Dgï.PÀA¥Ëaqï 2000 2130 d CgÀPÉgÉ-NAPÁgÀ £ÀUÀgÀ 2000 2130 e CgÀPÉgÉ-¹ArPÉÃmï¨ÁåAPï PÁ¯ÉÆä 2040 2160 f CgÀPÉgÉ-«dAiÀIJæà ¯ÉÃOmï 2000 2130 g CgÀPÉgÉ-£ÀAd¥Àà ¯ÉÃOmï 2000 2130 h CgÀPÉgÉ UÉÃmï 2000 2130 i CgÀPÉgÉ-¸ÁªÀiÁæmï ¯ÉÃOmï 2000 2130 j CgÀPÉgÉ-PÉÆÃPÉÆãÀmï UÁqÀð£ï 2000 2130 k CgÀPÉgÉ-UÉÆÃ¥Á®gÉrØ ¯ÉÃOmï 2000 2130
 15. 15. 76 (¥Áèmï / C¥ÁmïðªÉÄAmï) ©.©.JA.¦. ªÁå¦ÛUÉ §gÀĪÀ ºÉÆç½/ UÁæªÀÄ/ ¥ÀæzÉñÀ C¥ÁmïðªÉÄAmïUÀ¼ÀÄ (gÀÆ. ¥Àæw ZÀzÀgÀ CrUÉ) PÀæªÀÄ ªÉÆÃ./¸É/«/£É.ºÁ ªÀiÁ/UÁæ.£É.ºÁ¸ÀASÉå l CgÀPÉgÉ-©.n.¸ï.¯ÉÃOmï(UÁæ.¸Á.UÀÈ.¤.¸À.¸ÀAWÀ) 2040 2160 m CgÀPÉgÉ-PÀȵÀÚgÉrØ ¯ÉÃOmï 2000 2130 n CgÀPÉgÉ-eÉÊ ºÀ£ÀĪÀiÁ£ï £ÀUÀgÀ 2000 2130 o CgÀPÉgÉ-¹AUï PÁA¥ËAqï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ 2000 2130 p CgÀPÉgÉ-±ÁAw ¤PÉÃvÀ£À §qÁªÀuÉ 2040 2160 q CgÀPÉgÉ-§£ÉßÃgÀÄWÀlÖ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ 2840 2960 r ¥ÁågÁªÀiËAmï ¦¯ÉÃl¸ï 2110 2230 s ¥ÀƪÀðAPÀgÀ ¥ÁæeÉPïÖ÷ì 2330 2460 3 ©¼ÉÃPÀºÀ½î 2000 2130 a «dAiÀÄ ¨ÁåAPï UÀÈ.¤.¸À¸ÀAWÀ-©¼ÉÃPÀºÀ½î 2390 2510 b ±ÉÆèsÁ D¸ÀÖgï 3050 3170 c §¸ÀªÀ°AUÀ¥Àà£ÀUÀgÀ 2000 2130 d ¸ÁªÀð¨s˪ÀÄ£ÀUÀgÀ 2000 2130 e ¨sÁgÀw£ÀUÀgÀ 2000 2130 f vÁAiÀÄ¥Àà UÁqÀð£ï 2000 2130 g ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ §qÁªÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ CgÀ¸À¥Àà §qÁªÀuÉ 2000 2130 h ¸ÀÄAzÀgÉñÀ §qÁªÀuÉ 2000 2130 i gÁWÀªÉÃAzÀæ §qÁªÀuÉ 2000 2130 j gÁdtÚ §qÁªÀuÉ 2000 2130
 16. 16. 77 (¥Áèmï / C¥ÁmïðªÉÄAmï) ©.©.JA.¦. ªÁå¦ÛUÉ §gÀĪÀ ºÉÆç½/ UÁæªÀÄ/ ¥ÀæzÉñÀ C¥ÁmïðªÉÄAmïUÀ¼ÀÄ (gÀÆ. ¥Àæw ZÀzÀgÀ CrUÉ) PÀæªÀÄ ªÉÆÃ./¸É/«/£É.ºÁ ªÀiÁ/UÁæ.£É.ºÁ¸ÀASÉå k ªÀÄĤªÉAPÀl¥Àà §qÁªÀuÉ 2000 2130 l PÀÄnÖAiÀÄ¥Àà UÁqÀð£ï 2000 2130 m ±Áå£ï¨ÉÆÃUï£ÁUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄdªÀiÁ£ï £ÁgÁAiÀÄt¥Àà §qÁªÀuÉ 2000 2130 n ZÁ®ÄPÀå §qÁªÀuÉ 2000 2130 o ©¼ÉÃPÀºÀ½î-zÉêÀgÀaPÀÌ£ÀºÀ½îªÀÄÄRågÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢gÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉñÀ 2000 1760 p ©¼ÉÃPÀºÀ½î-§£ÉßÃgÀÄWÀlÖ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼ÀÄ 3180 3310 q gÀAPÁ PÁ¯ÉÆä 2000 2130 r zÉÆgɸÁ¤ ¥Á¼Àå 2000 2130 s ªÀÄAwæ J¯ÉÊmï 3180 3310 t ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ£ÀUÀgÀ 2000 2130 u ¥ÀÄmÉÖãÀºÀ½î ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛUɺÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ CAvÀ¥àÀ ¯ÉÃOmï,gÉÃPÁ UÁqÀð£ï ªÀÄvÀÄÛ gÀAfvÁ ¯ÉÃOmï 2000 2130 v PÀȵÀÚAgÁdÄ ¯ÉÃOmï 2000 2130 w «£ÁAiÀÄPÀ£ÀUÀgÀ 2000 2130 x ªÉAPÁmÁ¢æ §qÁªÀuÉ 2000 2130 y ¸ÀºÁå¢æ §qÁªÀuÉ 2000 2130 z UÉÆëAzÀgÁdgÉrØ §qÁªÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄvÁÛªÀÄÄvÀÛ 2000 2130 aa ZÀAzÁægÉrØ ¯ÉÃOmï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉæöÊqïC¥ÁmïðªÉÄAmï 2000 2130 ab zÉÆgɸÁ¤¥Á¼Àå-§£ÉßÃgÀÄWÀlÖ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ 2840 2960 ac ¥ÀƪÁðAPÀgÀ ©®Ø¸ïðC¥ÁmïðªÉÄAmï(¥ÀƪÀð ºÉÊmïì) 3050 3170
 17. 17. 78 (¥Áèmï / C¥ÁmïðªÉÄAmï) ©.©.JA.¦. ªÁå¦ÛUÉ §gÀĪÀ ºÉÆç½/ UÁæªÀÄ/ ¥ÀæzÉñÀ C¥ÁmïðªÉÄAmïUÀ¼ÀÄ (gÀÆ. ¥Àæw ZÀzÀgÀ CrUÉ) PÀæªÀÄ ªÉÆÃ./¸É/«/£É.ºÁ ªÀiÁ/UÁæ.£É.ºÁ¸ÀASÉå ad PÉÆïÉÖ ¥ÁnÃ¯ï ©®Ø¸ïðC¥ÁmïðªÉÄAmï 2970 3100 ae DzÀ±ïð jzÀªÀiïì 3050 3170 af ªÀÄAwæ ©®Ø¸ïðC¥ÁmïðªÉÄAmï 3050 3170 4 ¨ÉƪÀÄä£ÀºÀ½î 1720 1840 a PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉñÀ-¨ÉƪÀÄä£ÀºÀ½î 1720 1840 b gÁ¶ÖÃAiÀÄ ºÉzÁÝj 7PÉÌ ºÉÆA¢gÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼ÀÄ 2470 2590 c ¨ÉƪÀÄä£ÀºÀ½î¬ÄAzÀ ¨ÉÃUÀÆgÀÄ gÀ¸ÛÉUÉ ºÉÆA¢gÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼ÀÄ . 1750 1880 d ¨ÉƪÀÄä£ÀºÀ½î §qÁªÀuÉ 1720 1840 e «gÁl£ÀUÀgÀ 1720 1840 f ©¹ä¯Áè£ÀUÀgÀ 1720 1840 g ªÀĢãÁ£ÀUÀgÀ 1720 1840 h ¥ÀÁ¥ÀÆå®gï PÁ¯ÉÆä 1720 1840 i §¸À¥Àà PÁ¯ÉÆä 1720 1840 j PÀȵÀÚgÉrØ §qÁªÀuÉ 1720 1840 k ªÀdæªÀÄĤAiÀÄ¥Àà §qÁªÀuÉ 1720 1840 l «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ£ÀUÀgÀ 1720 1840 m ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀUÀgÀ 1720 1840 n ¨ÉƪÀÄä£ÀºÀ½î-¨sÁgÀvï ºË¹AUï PÉÆÃ-D¥ï.,¸ÉÆøÉÊn §qÁªÀuÉ 1750 1880 o ¸À¯Ágï ¥ÀÄjAiÀÄ ¸ÀvÀé 2840 2960
 18. 18. 79 (¥Áèmï / C¥ÁmïðªÉÄAmï) ©.©.JA.¦. ªÁå¦ÛUÉ §gÀĪÀ ºÉÆç½/ UÁæªÀÄ/ ¥ÀæzÉñÀ C¥ÁmïðªÉÄAmïUÀ¼ÀÄ (gÀÆ. ¥Àæw ZÀzÀgÀ CrUÉ) PÀæªÀÄ ªÉÆÃ./¸É/«/£É.ºÁ ªÀiÁ/UÁæ.£É.ºÁ¸ÀASÉå p gÁAiÀÄ¯ï ¯ÉeÉAqï 2470 2590 5 zÉêÀgÀaPÀÌ£ÀºÀ½î 1400 1520 a zÉêÀgÀaPÀÌ£ÀºÀ½î-gÁAiÀÄ¯ï ±À®Ögï §qÁªÀuÉ 1630 1760 b £ÀÆå PÀȵÀÚ §qÁªÀuÉ 1400 1520 c ªÉAPÀlgÉrØ §qÁªÀuÉ 1400 1520 d ¸Àgï.JA.«±ÉéñÀégÀAiÀÄå PÁ¯ÉÆä 1400 1520 e J¸ï.©.L.§qÁªÀuÉ 1400 1520 f zÉêÀgÀaPÀÌ£ÀºÀ½î -gÁWÀªÉÃAzÀæ §qÁªÀuÉ 1400 1520 g zÉêÀgÀaPÀÌ£ÀºÀ½î-©¼ÉÃPÀºÀ½î ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼ÀÄ 1400 1520 h zÉêÀgÀaPÀÌ£ÀºÀ½î-PÉÆÃraPÀÌ£ÀºÀ½î ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼ÀÄ 1400 1520 i zÉêÀgÀaPÀÌ£ÀºÀ½î-£ÀAiÀÄ£À¥Àà£ÀºÀ½î ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ 1400 1520 6 FfÃ¥ÀÄgÀ a FfÃ¥ÀÄgÀ -PÁ¥ÉÆÃðgÉñÀ£ï ¥ÀæzÉñÀ 2130 2250 FfÃ¥ÀÄgÀ-80Cr gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ E£ï¥ÉAmï føÀ¸ï ZÀZïðªÀgÉUÉ EgÀĪÀ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ b ¸ÀévÀÄÛUÀ¼ÀÄ 2470 2590 c Ff¥ÀÄgÀ ¸ÀèªÀiï ¥ÀæzÉñÀ 1330 1460 d PÀvÁÛ½¥Á¼Àå(dPÀ̸ÀAzÀæ zÁR¯É) 2470 2590 e C²é¤§qÁªÀuÉ(©.¹.¹) 2130 2250 f Ff¥ÀÄgÀ 100Cr gÀ¸ÉÛ 3550 3670
 19. 19. 80 (¥Áèmï / C¥ÁmïðªÉÄAmï) ©.©.JA.¦. ªÁå¦ÛUÉ §gÀĪÀ ºÉÆç½/ UÁæªÀÄ/ ¥ÀæzÉñÀ C¥ÁmïðªÉÄAmïUÀ¼ÀÄ (gÀÆ. ¥Àæw ZÀzÀgÀ CrUÉ) PÀæªÀÄ ªÉÆÃ./¸É/«/£É.ºÁ ªÀiÁ/UÁæ.£É.ºÁ¸ÀASÉå 7 ºÀĽªÀiÁªÀÅ 1590 1720 a ºÀĽªÀiÁªÀÅ-ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ 1750 1880 b ºÀĽªÀiÁªÀÅ-¥ÉÊ ¯ÉÃOmï 1590 1720 c ºÀĽªÀiÁªÀÅ-ªÀÄzsÀĪÀ£À PÁ¯ÉÆä 1590 1720 gÁWÀªÉÃAzÀæ §qÁªÀuÉ, ¨sÀUÀªÀw §qÁªÀuÉ,¸ÉÆêÉÄñÀégÀ §qÁªÀuÉ,PÀȵÀÚ §qÁªÀuÉ,ªÀÄÄvÀÄÛgÁAiÀÄ ¸Áé«Ä d §qÁªÀuÉ,zÉÆqÀتÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£À §qÁªÀuÉ,wªÀÄägÉrØ ¯ÉÃOmï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ §qÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ 1590 1720 e ºÀĽªÀiÁªÀÅ-§£ÉßÃgÀÄWÀlÖ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼ÀÄ 2840 2960 f «AqÀìgï ¥sÉÆÃgï ¹Ã¸À£ï 2840 2960 8 ºÀgÀ¼ÀÄPÀÄAmÉ 1750 1880 a ±ÉÆèsÁ qÁå¥ÉÆÃr¯ï (±ÉÆèsÁ ©®Øgïì ) 3050 3170 b ºÉƸÀ¥Á¼Àå-ºÀgÀ¼ÀÄPÀÄAmÉ zÁR¯É 1750 1880 c ¸ÉÆêÀĸÀÄAzÀgÀ ¥Á¼Àå 1750 1880 d DzÀ±ïð J¸ÀணÉÊqï 3050 3170 e ¥ÀgÀAV¥Á¼Àå 1750 1880 f ¥ÀƪÀð ¥ÁågÁªÀiËAmï 3050 3170 g £ÁUÁdÄð£À C¥ÁmïðªÉÄAmï 3050 3170 h L±ÀéAiÀÄð C¥ÁmïðªÉÄAmï 2430 2540 i ¥ÀƪÀð ªÁåAmÉÃeï 3050 3170 j r.J¸ï.Dgï. ©®Øgïì 1750 1880
 20. 20. 81 (¥Áèmï / C¥ÁmïðªÉÄAmï) ©.©.JA.¦. ªÁå¦ÛUÉ §gÀĪÀ ºÉÆç½/ UÁæªÀÄ/ ¥ÀæzÉñÀ C¥ÁmïðªÉÄAmïUÀ¼ÀÄ (gÀÆ. ¥Àæw ZÀzÀgÀ CrUÉ) PÀæªÀÄ ªÉÆÃ./¸É/«/£É.ºÁ ªÀiÁ/UÁæ.£É.ºÁ¸ÀASÉå 9 ºÉÆAUÀ¸ÀAzÀæ 1400 1520 a ªÉÄÊPÉÆà §qÁªÀuÉ-ºÉÆAUÀ¸ÀAzÀæ 1670 1790 b ²æäªÁ¸À ¯ÉÃOmï 1400 1520 c ªÉAPÀmÉñÀégÀ ¯ÉÃOmï 1400 1520 d ªÀgÀ¹¢Ý «£ÁAiÀÄPÀ ¯ÉÃOmï 1400 1520 e «zÁåeÉÆåÃw ¯ÉÃOmï 1400 1520 f gÁªÀÄPÀȵÀÚ ¯ÉÃOmï 1400 1520 g ¸ÀħæªÀÄuÉñÀégÀ ¯ÉÃOmï 1400 1520 h ZÁªÀÄÄAqÉñÀéj §qÁªÀuÉ(«£ÁAiÀÄPÀ £ÀUÀgÀ) 1400 1520 i £ÁAiÀÄÄØ ¯ÉÃOmï 1400 1520 j ¨Á¯Áf §qÁªÀuÉ 1400 1520 k ªÀÄÄ£ÉñÀégÀ §qÁªÀuÉ 1400 1520 l ºÉÆAUÀ¸ÀAzÀæ -¨ÉÃUÀÆgÀÄ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ 1670 1790 m ºÉÆAUÀ¸ÀAzÀæ -UÁªÉð¨Á« ¥Á¼Àå ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼ÀÄ 1400 1520 n ºÉÆAUÀ¸ÀAzÀæ -zÉêÀgÀaPÀÌ£ÀºÀ½î ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼ÀÄ 1400 1520 o UÁªÉð¨Á« ¥Á¼Àå- ºÉÆAUÀ¸ÀAzÀæ zÁR¯É 1400 1520 p ºÉƸÀ¥Á¼Àå§qÁªÀuÉ(ªÁqïð £ÀA.6) 1400 1520 q ªÀÄĤgÉrØ ¯ÉÃOmï 1400 1520 r ®Qëöäòæà ¯ÉÃOmï 1400 1520
 21. 21. 82 (¥Áèmï / C¥ÁmïðªÉÄAmï) ©.©.JA.¦. ªÁå¦ÛUÉ §gÀĪÀ ºÉÆç½/ UÁæªÀÄ/ ¥ÀæzÉñÀ C¥ÁmïðªÉÄAmïUÀ¼ÀÄ (gÀÆ. ¥Àæw ZÀzÀgÀ CrUÉ) PÀæªÀÄ ªÉÆÃ./¸É/«/£É.ºÁ ªÀiÁ/UÁæ.£É.ºÁ¸ÀASÉå s ¸À¯Ágï ¥ÀÄjAiÀÄ VæãÉÃeï 2470 2590 t GªÀiÁªÀĺÉñÀéj ræêÀiï ªÀ¯ïØð 2470 2590 10 E§â®ÆgÀÄ 1750 1880 a ±ÉÆèsÁ qÉʹ 3050 3170 b ±ÉÆèsÁ UÁ£Éðmï 3050 3170 c ¸À£ï ¹n 2460 2580 11 dPÀ̸ÀAzÀæ 2130 2250 a ©.r.J.§qÁªÀuÉ-dPÀ̸ÀAzÀæ 3390 3520 b PÉÃA¢æÃAiÀÄ G¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ ¸ÀAWÀ §qÁªÀuÉ 2430 2550 c nÃZÀgïì PÁ¯ÉÆä-ªÀvÀÄð® gÀ¸ÉÛUÉ C©üªÀÄÄR ¸ÀévÀÄÛUÀ¼ÀÄ 3180 3310 d PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥À gÀ¸ÉÛ . 2130 2250 e gÀºÉÃeÁ gɹqɤì 3080 3200 f PÉÆïÉÖ ¥Ánïï C¥ÁmïðªÉÄAmï 3050 3170 12 PÉÆÃraPÀÌ£ÀºÀ½î 1400 1520 a PÉÆÃraPÀÌ£ÀºÀ½î-GavÀ ¤ªÉñÀ£À(gÉÆÃlj £ÀUÀgÀ) 1330 1460 b «dAiÀIJæà ¯ÉÃOmï 1400 1520 c ªÀQÃ¯ï ¯ÉÃOmï 1400 1520 d C£ÀÄUÀæºÀ ¯ÉÃOmï 1400 1520 e C°ÃªÀiï ¯ÉÃOmï 1400 1520
 22. 22. 83 (¥Áèmï / C¥ÁmïðªÉÄAmï) ©.©.JA.¦. ªÁå¦ÛUÉ §gÀĪÀ ºÉÆç½/ UÁæªÀÄ/ ¥ÀæzÉñÀ C¥ÁmïðªÉÄAmïUÀ¼ÀÄ (gÀÆ. ¥Àæw ZÀzÀgÀ CrUÉ) PÀæªÀÄ ªÉÆÃ./¸É/«/£É.ºÁ ªÀiÁ/UÁæ.£É.ºÁ¸ÀASÉå f gÁªÀiÁ£ÀÄd ¯ÉÃOmï 1400 1520 g £ÁqÀªÀÄä §qÁªÀ£É 1400 1520 h PÉÆÃraPÀÌ£ÀºÀ½î-gÁAiÀÄ¯ï ±À®Ögï §qÁªÀuÉ 1400 1520 i d£À¦æAiÀÄ C¥ÁmïðªÉÄAmï 1730 1850 j UÉÆîأï UÉÃmï C¥ÁmïðªÉÄAmï 1750 1880 13 PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ® UÁæªÀÄ 2470 2590 a J.PÉ.PÁ¯ÉÆä 2470 2590 b PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ® 1£ÉçqÁªÀuÉ 2970 3100 PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ® 1£ÉçqÁªÀuÉ 100Cr gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©.n.¸ÉÆêÀÄtÚ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥À¢AzÀ 4£Éà §qÁªÀuÉ c ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ (¸ÀeÁð¥ÀÄgÀ gÀ¸ÉÛ)gÀªÀgÉUÉ 3550 3670 d ºÉƸÀÆgÀÄ -¸ÀeÁð¥ÀÄgÀ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼ÀÄ 3550 3670 e PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ®-eÉ ¨ÁèPï(dPÀ̸ÀAzÀæ ¨ÁèPï) 3390 3520 f PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ®-2£Éà §qÁªÀuÉ 3120 3250 g PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ®-2£Éà §qÁªÀuÉ PÉÃA¢æÃAiÀÄ ¸ÀzÀ£À¢AzÀ ºÉƸÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛªÀgÉUÉ 3690 3820 h PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ®-3£Éà §qÁªÀuÉ 4280 4410 i PÉÆïÉÖ ¥Ánïï C¥ÁmïðªÉÄAmï 2970 3100 j gÀºÉÃeÁ qɪÀ®¥Ààgïì 3080 3200 k 100Cr M¼À ªÀvÀÄð® gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼ÀÄ 4280 4410 l PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ®-3£Éà §qÁªÀuÉ-ºÉƸÀÆgÀÄ -¸ÀeÁð¥ÀÄgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ 4280 4410
 23. 23. 84 (¥Áèmï / C¥ÁmïðªÉÄAmï) ©.©.JA.¦. ªÁå¦ÛUÉ §gÀĪÀ ºÉÆç½/ UÁæªÀÄ/ ¥ÀæzÉñÀ C¥ÁmïðªÉÄAmïUÀ¼ÀÄ (gÀÆ. ¥Àæw ZÀzÀgÀ CrUÉ) PÀæªÀÄ ªÉÆÃ./¸É/«/£É.ºÁ ªÀiÁ/UÁæ.£É.ºÁ¸ÀASÉå m PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ®-4£Éà §qÁªÀuÉ 3120 3250 n PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ®-4£Éà §qÁªÀuÉ-80Cr ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼ÀÄ 4280 4410 o 100Cr M¼À ªÀvÀÄð® gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼ÀÄ 4280 4410 p PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ®-4£Éà §qÁªÀuÉ -100Cr gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è 8£Éà ¨ÁèPï ªÀgÉUÉ 3900 4020 q PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ®-5£Éà §qÁªÀuÉ 3120 3250 r PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ®-5£Éà §qÁªÀuÉ-80Cr gÀ¸Û¬ÄAzÀ ¸ÀÄR¸ÁUÀgï ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀgÉUÉ É 3690 3820 s PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ®-5£Éà §qÁªÀuÉ-80Cr gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ PÉ.ºÉZï.©.PÁ¯ÉÆäªÀgÉUÉ 3690 3820 t PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ®-6£Éà §qÁªÀuÉ 3120 3250 u PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ®-6£Éà §qÁªÀuÉ-80Cr gÀ¸ÉÛ (¥ÀjPÀ¯ï gÉÆÃqï) 3690 3820 u £ÁåµÀ£À¯ï UÉêÀiïì «¯ÉèÃeï 2500 2800 v PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ®-6£Éà §qÁªÀuÉ-80Cr gÀ¸ÉÛ (PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥À gÀ¸ÉÛ) 3700 3830 w PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ®-7£Éà §qÁªÀuÉ 2840 2960 x PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ®-7£Éà §qÁªÀuÉ-80Cr gÀ¸ÉÛ 3690 3820 PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ®-7£Éà §qÁªÀuÉ-J¸ï.eÉ.Dgï.PÀlÖqÀ .(Monday to Sunday)gÀºÉeÁ ªÁtÂdå ¸ÀAQÃtð¢AzÀ y -ºÉZï.r.J¥sï.¹.PÀlÖqzÀªÀgÉUÉÀ 4280 4410 PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ®-7£Éà §qÁªÀuÉ-ºÉƸÀÆgÀÄ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ ¸ÉÃAmï eÁ£ï D¸ÀàvæÉ ªÀÄƯÉAiÀÄ°ègÀĪÀ z ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ªÀgÉUÉ 3690 3820 aa PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ®-8£Éà §qÁªÀuÉ 2840 2960 ab PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ®-8£Éà §qÁªÀuÉ-1£Éà ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ ©.Dgï.CA¨ÉÃqÀÌgï gÀ¸ÉÛ ªÀgÉUÉ 2970 3100
 24. 24. 85 (¥Áèmï / C¥ÁmïðªÉÄAmï) ©.©.JA.¦. ªÁå¦ÛUÉ §gÀĪÀ ºÉÆç½/ UÁæªÀÄ/ ¥ÀæzÉñÀ C¥ÁmïðªÉÄAmïUÀ¼ÀÄ (gÀÆ. ¥Àæw ZÀzÀgÀ CrUÉ) PÀæªÀÄ ªÉÆÃ./¸É/«/£É.ºÁ ªÀiÁ/UÁæ.£É.ºÁ¸ÀASÉå ac PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ®-8£Éà §qÁªÀuÉ-100Cr gÀ¸ÉÛ ¬ÄAzÀ 4£Éà ¨ÁèPï ªÀgÉUÉ 4280 4410 ad PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ® PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉñÀ 3550 3670 14 ªÀÄrªÁ¼À 2390 2510 a ªÀÄrªÁ¼À-PÁ¥ÉÆÃðgÉñÀ£ï ¥ÀæzÉñÀ 2390 2510 b ºÉƸÀÆgÀÄ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ-ªÀÄrªÁ¼À 4280 4410 c ºÉƸÀÆgÀÄ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ ªÀiÁgÀÄw£ÀUÀgÀ 1£Éà ªÉÄÊ£ï, ªÀÄrªÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ zÉÆqÀØ ªÉÆÃjAiÀÄ ªÀgÉUÉ 2470 2590 15 J£ï.J¸ï ¥Á¼Àå 2390 2510 a J£ï.J¸ï ¥Á¼Àå-PÁ¥ÉÆÃðgÉñÀ£ï ¥ÀæzÉñÀ 2390 2510 b J£ï.J¸ï ¥Á¼Àå-§£ÉßÃgÀÄWÀlÖ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼ÀÄ 3180 3310 c ªÀÄAwæ C¥ÁmïðªÉÄAmï-J£ï.J¸ï ¥Á¼Àå 3180 3310 d J£ï.J¸ï ¥Á¼Àå ¨ÁåAPï §qÁªÀuÉ 2390 2510 e PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ 2390 2510 16 £ÀAiÀÄ£À¥Àà£ÀºÀ½î 1310 1440 a PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉñÀ-£ÀAiÀÄ£À¥àÀ£ÀºÀ½î 1310 1440 b ²æÃJ£ïPÉèÃªï §qÁªÀuÉ-£ÀAiÀÄ£À¥Àà£ÀºÀ½î 1310 1440 c PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPï §qÁªÀuÉ-£ÀAiÀÄ£À¥Àà£ÀºÀ½î 1310 1440 d CªÀ¤ ±ÀÈAUÉÃj £ÀUÀgÀ-£ÀAiÀÄ£À¥Àà£ÀºÀ½î 1310 1440 e ¸ÀgÀ¸Àéw¥ÀÄgÀ-£ÀAiÀÄ£À¥Àà£ÀºÀ½î 1310 1440 f £ÀAiÀÄ£À¥Àà£ÀºÀ½î-80Cr gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼ÀÄ 1400 1520
 25. 25. 86 (¥Áèmï / C¥ÁmïðªÉÄAmï) ©.©.JA.¦. ªÁå¦ÛUÉ §gÀĪÀ ºÉÆç½/ UÁæªÀÄ/ ¥ÀæzÉñÀ C¥ÁmïðªÉÄAmïUÀ¼ÀÄ (gÀÆ. ¥Àæw ZÀzÀgÀ CrUÉ) PÀæªÀÄ ªÉÆÃ./¸É/«/£É.ºÁ ªÀiÁ/UÁæ.£É.ºÁ¸ÀASÉå g £ÀAiÀÄ£À¥àÀ£ÀºÀ½î -¨ÉÃUÀÆgÀÄ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼ÀÄ 1400 1520 h gÁAiÀÄ¯ï ±À®Ögï §qÁªÀuÉ-£ÀAiÀÄ£À¥Àà£ÀºÀ½î 1630 1760 17 gÀÆ¥ÉãÀ CUÀæºÁgÀ 1750 1880 a gÀÆ¥ÉãÁ CUÀæºÁgÀ-ºÉƸÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ PÉÃA¢æÃAiÀÄ gÉõÉäªÀÄAqÀ½¬ÄAzÀ ¨ÉƪÀÄä£ÀºÀ½î 2470 2590 b aPÀÌvÁAiÀÄ¥Àà gÉrØ §qÁªÀuÉ-gÉÆåɣÀ CUÀæºÁgÀ 1750 1880 c J£ï.f.Dgï. ªÀÄvÀÄÛ J£ï.Dgï.§qÁªÀuÉ-gÀÆ¥ÉãÀ CUÀæºÁgÀ 1750 1880 18 ¹AUÀ¸ÀAzÀæ 1400 1520 ¹AUÀ¸ÀAzÀæ -ºÉƸÀÆgÀÄ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ d«ÄãÀÄ(gÁ¶ÛçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj £ÀA.7 PÉÌ a ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼ÀÄ) 2470 2590 b ºÉ.J.J¯ï. UÀÈ.¤.¸À.¸ÀAWÀ-¹AUÀ¸ÀAzÀæ 1630 1760 19 ²æäªÁV®Ä 2330 2460 a J¸ï.n.¨Éqï,©.r.J.,§qÁªÀuÉ-²æäªÁV®Ä 2840 2960 b ZÀAzÁægÉrØ §qÁªÀuÉ-²æäªÁV®Ä 2390 2510 c 100 Cr gÀ¸ÉÛ-²æäªÁV®Ä 4280 4410 20 ¸ÁgÀQÌ CUÀæºÁgÀ 2290 2420 21 vÁªÀgÉPÉgÉ 2330 2460 a vÁªÀgÉPÉgÉ ªÉÄÊ£ï gÉÆÃqï 2470 2590 b UÀÈ.¤.¸À.¸ÀAWÀ-vÁªÀgÉPÉgÉ 2390 2510 c ªÀÄAdÄ£ÁxÀ UÀÈ.¤.¸À.¸ÀAWÀ-vÁªÀgÉPÉgÉ 2390 2510
 26. 26. 87 (¥Áèmï / C¥ÁmïðªÉÄAmï) ©.©.JA.¦. ªÁå¦ÛUÉ §gÀĪÀ ºÉÆç½/ UÁæªÀÄ/ ¥ÀæzÉñÀ C¥ÁmïðªÉÄAmïUÀ¼ÀÄ (gÀÆ. ¥Àæw ZÀzÀgÀ CrUÉ) PÀæªÀÄ ªÉÆÃ./¸É/«/£É.ºÁ ªÀiÁ/UÁæ.£É.ºÁ¸ÀASÉå d ©.r.J.§qÁªÀuÉ-vÁªÀgÉPÉgÉ 22 ªÉAPÉÆÃfgÁªï SÁ£É 1670 1790 a ¸À¯Ágï ¥ÀÄjAiÀÄ ¸Éj¤n 3080 3180 23 ªÉAPÀmÁ¥ÀÄgÀ 2130 2250 a ªÉAPÀmÁ¥ÀÄgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼ÀÄ 2330 2460 24 AiÀļÀÄîPÀÄAmÉ 1400 1520 a L.n.L.UÀÈ.¤.¸À.¸ÀAWÀ 1670 1790 b AiÀļÀÄîPÀÄAmÉ-ªÀÄAUÀªÀÄä£À¥Á¼Àå ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼ÀÄ 1670 1790 c ªÀÄAUÀªÀÄä£À¥Á¼Àå-AiÀļÀÄîPÀÄAmÉ zÁR¯É 1400 1520

×