Презентація творчого звіту викладача фізкультури Маслей Т.О.

Хустський професійний ліцейХустський професійний ліцей
сфери послугсфери послуг
Презентація творчого звітуПрезентація творчого звіту
викладачавикладача
фізичної культурифізичної культури
Маслей Тетяни ОлександрівниМаслей Тетяни Олександрівни
ЗмістЗміст
Позанавчальна діяльність
Навчально – методична діяльність
Робота над проблемною темою
Анкетні дані
Результати педагогічної діяльності
Особисті дані
Маслей Тетяна Олександрівна,
01.09.1988 р.н.
Освіта
Вища, Прикарпатський
національний університет імені
В.Стефаника, «Педагогіка і
методика середньої освіти.
Фізична культура», викладач
фізичного виховання,
організатор туристичної
роботи, 2009 р.
Стаж педагогічної роботи 7 років
Рік та результати
останньої атестації
–
Підвищення кваліфікації 2017 р. ЗІППО м.Ужгород
Предмет, що викладає Фізична культура
Збільшення
навчальних
навантажень Невпевненість
учнів у
значущості
засобів
фізичного
виховання
Зменшення
рухової
активності
Психологічні
та емоційні
напруження
Робота над проблемною темою
«Мотивація учнів до здорового способу«Мотивація учнів до здорового способу
життя»життя»
Актуальність теми викликана:
Дотримання дидактичних
принципів
Правильне формулювання завдань
уроку
Емоційне проведення уроку
Усунення непотрібних пауз
Пасивний психологічний клімат
Підвищення активності учнів на
Способи подолання
Мета досвіду:Мета досвіду:
реалізується шляхом застосування комплексного підходу до вирішенняреалізується шляхом застосування комплексного підходу до вирішення
навчальних, оздоровчих і виховних завдань:навчальних, оздоровчих і виховних завдань:
 інтеграція базової та додаткової освіти галузі фізичної культури таінтеграція базової та додаткової освіти галузі фізичної культури та
спорту, цілеспрямоване опанування обраним видом рухової діяльності;спорту, цілеспрямоване опанування обраним видом рухової діяльності;
 оволодіння психолого-педагогічними, анатомо-фізіологічними основамиоволодіння психолого-педагогічними, анатомо-фізіологічними основами
знань, гігієнічними вимогами до фізичного виховання;знань, гігієнічними вимогами до фізичного виховання;
розвиток фізичних якостей та зміцнення здоров’я;розвиток фізичних якостей та зміцнення здоров’я;
 формування пізнавальних та творчих здібностей щодо фізичноїформування пізнавальних та творчих здібностей щодо фізичної
культури;культури;
 забезпечення професійної орієнтації учня;забезпечення професійної орієнтації учня;
 формування фізичної культури особистості, громадянської таформування фізичної культури особистості, громадянської та
патріотичної свідомості.патріотичної свідомості.
Основні завдання викладача фізичної культури:Основні завдання викладача фізичної культури:
навчати елементарним знанням у галузі фізичної культури,
гігієни та здорового способу життя;
формувати знання,уміння, навички фізичної культури;
формувати звичку щодня виконувати фізичні вправи та
загартовувати організм;
формувати правильну поставу, запобігати
плоскостопості,ожирінню, корекції індивідуальних порушень
кістково-м’язового апарату;
розвивати основні рухові якості: швидкість,спритність,гнучкість;
виховувати дбайливе ставлення до свого здоров'я, морально-
вольові та психологічні якості.
Головний скарб життя-здоров'я, і,Головний скарб життя-здоров'я, і,
щоб його зберегти, потрібно багато щощоб його зберегти, потрібно багато що
знати.знати.
АвіценаАвіцена
Сила життяСила життя
Викладач фізичної культури – це енергія, усмішка,
відкрита душа, підтягнута, інтелігентна людина. Яка власним
прикладом веде за собою молодь.
Учень – це крик душі, енергія, яка бурлить, як гірський
потік, тепло сердець, різнокольорова веселка, якщо ці дві
душі злити в одну, уявляєте, яка це сила? Сила життя!
Ліцей – це острів знань, де плекаються найкращі
традиції минулого й формується освіта майбутнього. Ми
завжди пам'ятаємо девіз епохи Відродження : “Май мужність
користуватися власним розумом” (Е. Кант).
Уроки-лекції
Уроки-конкурси
Уроки-змагання
Театралізовані
уроки
Олімпійські
уроки
Творчі уроки
Нестандартні уроки
Форми і методи роботи
Робота в групах
Колове тренування
Робота в парах
Робота на спортивних
станціях
Індивідуальна робота
Робота в малих групах
Групова навчальна
діяльність
Поточне тренування
Здоров’я — безцінне надбання не тільки кожної людини, але іЗдоров’я — безцінне надбання не тільки кожної людини, але і
всього суспільства. Добре здоров’я, що розумно зберігається івсього суспільства. Добре здоров’я, що розумно зберігається і
зміцнюється самою людиною, забезпечує їй довге й активне життя.зміцнюється самою людиною, забезпечує їй довге й активне життя.
Сама людина — творець свого здоров’я, за яке треба боротися.Сама людина — творець свого здоров’я, за яке треба боротися.
З раннього віку необхідно вести активний спосіб життя,З раннього віку необхідно вести активний спосіб життя,
гартуватися, займатися фізкультурою і спортом, дотримуватисягартуватися, займатися фізкультурою і спортом, дотримуватися
правил особистої гігієни — словом, домагатися розумнимиправил особистої гігієни — словом, домагатися розумними
шляхами справжньої гармонії здоров’я.шляхами справжньої гармонії здоров’я.
Види здоров’я
природний стан
організму, обумовлений
нормальним
функціонуванням
всіх його органів і систем
залежить від стану
головного мозку,
характеризується
рівнем і якістю
мислення, розвитком
уваги і пам'яті
Визначається тими
моральними
принципами,
які є основою
соціального життя
людини
Фізичне Психічне Моральне
Основні елементиОсновні елементи
здорового способуздорового способу
життяжиття
Пліднапраця
Пліднапраця
Раціональний
Раціональний
режим праці
режим праці
Відпочинок
Відпочинок
Особиста
Особиста
гігієна
гігієна
РаціональнеРаціональне
харчуванняхарчування
Загартування
Загартування
Викорінення
Викорінення
шкідливих
шкідливих
звичок
звичок
Перший етап:Перший етап: виховання в учнів ставлення до
здоров'я, як до цінності.
Другий етап:Другий етап: формування в учнів:
- уявлення про себе, як здорову людину;
- хвилювання про можливість втрати
здоров'я;
- здатність використовувати в поведінці
всю інформацію, яка забезпечує високу
якість здоров'я.
Третій етап:Третій етап: - забезпечення учнів відповідними знаннями
- формування навичок ЗСЖ і звичок до
поведінки, що будує здоров'я
ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ВЕДЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ВЕДЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Заняття руховими
вправами
Вироблення
корисних звичок
Дотримання правил
гігієни
Правильний режим
раціонального
харчування
Загартування
організму
Викорінення шкідливих
звичок
Фізична
культура
учня
 Інноваційний проект: «Молодь за здоровий спосіб життя»Інноваційний проект: «Молодь за здоровий спосіб життя»
 Матеріали до Всеукраїнського огляду - конкурсу наМатеріали до Всеукраїнського огляду - конкурсу на
кращий стан фізичного виховання в ПТНЗ.кращий стан фізичного виховання в ПТНЗ.
Методичні розробки уроків:Методичні розробки уроків:
 -- Спортивні ігри.Спортивні ігри. Попередження травм при заняттіПопередження травм при занятті
волейболом, перша допомога при травмах. Верхня таволейболом, перша допомога при травмах. Верхня та
нижня передача двома руками.нижня передача двома руками.
 - Гімнастика. Піднімання тулуба в сід за одну хвилину.- Гімнастика. Піднімання тулуба в сід за одну хвилину.
Акробатичні вправи в комбінації.Акробатичні вправи в комбінації.
 - Стрибок у довжину з місця. Вправи на розвиток- Стрибок у довжину з місця. Вправи на розвиток
координації рухів.координації рухів.
 - Легка атлетика. Техніка естафетного бігу. Вправи на- Легка атлетика. Техніка естафетного бігу. Вправи на
розвиток швидкості.розвиток швидкості.
 - Спортивні ігри. Кидки м'яча в кошик після зупинки та- Спортивні ігри. Кидки м'яча в кошик після зупинки та
подвійного кроку різними способами.подвійного кроку різними способами.
Навчально – методичнаНавчально – методична
діяльністьдіяльність
Не менш захоплюючими є проведення Олімпійського тижня, якийНе менш захоплюючими є проведення Олімпійського тижня, який
проводиться в нашому ліцеї напередодні Дня фізичної культури і спорту,мета якогопроводиться в нашому ліцеї напередодні Дня фізичної культури і спорту,мета якого
пропагування гуманістичних цінностей олімпійського руху. Це вже сталопропагування гуманістичних цінностей олімпійського руху. Це вже стало
традицією. Результатом цього є підвищення рівня навчальних досягнень учнів татрадицією. Результатом цього є підвищення рівня навчальних досягнень учнів та
їхнього фізичного розвитку, бажання займатися в спортивних секціях.їхнього фізичного розвитку, бажання займатися в спортивних секціях.
Козацькі забавиКозацькі забави
Внутрішньоліцейні змаганняВнутрішньоліцейні змагання
Участь у районних та обласнихУчасть у районних та обласних
змаганняхзмаганнях
Кожна людина має великі можливості дляКожна людина має великі можливості для
зміцнення і підтримки свого здоров’я, длязміцнення і підтримки свого здоров’я, для
збереження працездатності, фізичнійзбереження працездатності, фізичній
активності і бадьорості до глибокої старості.активності і бадьорості до глибокої старості.
Урок фізкультури є основною формоюУрок фізкультури є основною формою
фізичного виховання учня. В зв'язку з цимфізичного виховання учня. В зв'язку з цим
важливе завдання для викладача -важливе завдання для викладача -
спрямовувати свою роботу на вихованняспрямовувати свою роботу на виховання
стійкого інтересу до занять фізичноюстійкого інтересу до занять фізичною
культурою, сприяти фізичному розвитку такультурою, сприяти фізичному розвитку та
міцному здоров'ю всіх дітей .міцному здоров'ю всіх дітей .
Дякуємо
за
увагу!
1 sur 21

Recommandé

Професійний розвиток учителів фізичної культури par
Професійний розвиток учителів фізичної культуриПрофесійний розвиток учителів фізичної культури
Професійний розвиток учителів фізичної культуриСветлана Брюховецкая
8K vues152 diapositives
Способи організації дітей дошкільного віку під час виконання основних вправ par
Способи організації дітей дошкільного віку під час виконання основних вправСпособи організації дітей дошкільного віку під час виконання основних вправ
Способи організації дітей дошкільного віку під час виконання основних вправOlga Saulchak
450 vues7 diapositives
портфоліо вчителя фізичної культури par
портфоліо вчителя фізичної культурипортфоліо вчителя фізичної культури
портфоліо вчителя фізичної культуриольга лук
1.3K vues17 diapositives
моє портфоліо вчителя фізичної культури par
моє портфоліо вчителя фізичної культуримоє портфоліо вчителя фізичної культури
моє портфоліо вчителя фізичної культуриСвітлана Швачка
10.4K vues21 diapositives
фізична культура par
фізична культурафізична культура
фізична культураInna Teliga
7.8K vues28 diapositives
презентация національно патріотичне виховання par
презентация національно патріотичне вихованняпрезентация національно патріотичне виховання
презентация національно патріотичне вихованняВалентина Макогон
10.4K vues14 diapositives

Contenu connexe

Tendances

12 презентація досвід кущев par
12 презентація досвід кущев12 презентація досвід кущев
12 презентація досвід кущевmixalkoff
3.8K vues15 diapositives
Презентація до атестації Титар І.М. par
Презентація до атестації Титар І.М.Презентація до атестації Титар І.М.
Презентація до атестації Титар І.М.Володимир Мартин
7K vues13 diapositives
Роль тимбілдингу в реалізації концепції НУШ par
Роль тимбілдингу в реалізації концепції НУШРоль тимбілдингу в реалізації концепції НУШ
Роль тимбілдингу в реалізації концепції НУШNataliya Persikova
1.3K vues39 diapositives
інноваційні технології у фізичному вихованні par
інноваційні технології у фізичному вихованніінноваційні технології у фізичному вихованні
інноваційні технології у фізичному вихованніAlex Mazur
9.2K vues30 diapositives
програмні засоби par
програмні засобипрограмні засоби
програмні засобиNataKvasha
18.4K vues40 diapositives
презентація аеробіка par
презентація аеробікапрезентація аеробіка
презентація аеробікаJulia Shpilezkaya
2.3K vues9 diapositives

Tendances(20)

12 презентація досвід кущев par mixalkoff
12 презентація досвід кущев12 презентація досвід кущев
12 презентація досвід кущев
mixalkoff3.8K vues
Роль тимбілдингу в реалізації концепції НУШ par Nataliya Persikova
Роль тимбілдингу в реалізації концепції НУШРоль тимбілдингу в реалізації концепції НУШ
Роль тимбілдингу в реалізації концепції НУШ
Nataliya Persikova1.3K vues
інноваційні технології у фізичному вихованні par Alex Mazur
інноваційні технології у фізичному вихованніінноваційні технології у фізичному вихованні
інноваційні технології у фізичному вихованні
Alex Mazur9.2K vues
програмні засоби par NataKvasha
програмні засобипрограмні засоби
програмні засоби
NataKvasha18.4K vues
Арт - терапія par 123vica
Арт - терапія Арт - терапія
Арт - терапія
123vica7.8K vues
Презентація Методична робота par Max Grin
Презентація Методична роботаПрезентація Методична робота
Презентація Методична робота
Max Grin24.7K vues
Педагогічна рада "Готовність учителів школи до впровадження нових Державних с... par iri23shka
Педагогічна рада "Готовність учителів школи до впровадження нових Державних с...Педагогічна рада "Готовність учителів школи до впровадження нових Державних с...
Педагогічна рада "Готовність учителів школи до впровадження нових Державних с...
iri23shka4.7K vues
сценарії спортивних свят та розваг par doradyrda
сценарії спортивних свят та розвагсценарії спортивних свят та розваг
сценарії спортивних свят та розваг
doradyrda77.2K vues
План заходів олімпійського тижня par Andy Levkovich
План заходів олімпійського тижняПлан заходів олімпійського тижня
План заходів олімпійського тижня
Andy Levkovich9.1K vues
Наказ та Інструкція Повітряна тривога школа.docx par ssuser34622d
Наказ та Інструкція Повітряна тривога школа.docxНаказ та Інструкція Повітряна тривога школа.docx
Наказ та Інструкція Повітряна тривога школа.docx
ssuser34622d6.2K vues
презентация досвід роботи par ssuser76c13a
презентация  досвід роботипрезентация  досвід роботи
презентация досвід роботи
ssuser76c13a610 vues
Стрибки par paginec
СтрибкиСтрибки
Стрибки
paginec4K vues
портфоліо вчителя фізичної культури par mkos6603
портфоліо вчителя фізичної культурипортфоліо вчителя фізичної культури
портфоліо вчителя фізичної культури
mkos660330.3K vues
Модуль2. Тема 3. Методи, прийоми та засоби виховання par stecenko_nm
Модуль2. Тема 3. Методи, прийоми та засоби вихованняМодуль2. Тема 3. Методи, прийоми та засоби виховання
Модуль2. Тема 3. Методи, прийоми та засоби виховання
stecenko_nm8.7K vues

En vedette

Творчий звіт викладача Джумурат М.В. par
Творчий звіт викладача Джумурат М.В.Творчий звіт викладача Джумурат М.В.
Творчий звіт викладача Джумурат М.В.Віктор Пилип
678 vues16 diapositives
Творчий звіт майстра виробничого навчання Хомченко Н.Й. par
Творчий звіт майстра виробничого навчання Хомченко Н.Й.Творчий звіт майстра виробничого навчання Хомченко Н.Й.
Творчий звіт майстра виробничого навчання Хомченко Н.Й.Віктор Пилип
1.8K vues12 diapositives
Творчий звіт викладача спецпредметів з професій швейного профілю Погребняк Т.М. par
Творчий звіт викладача спецпредметів з професій швейного профілю Погребняк Т.М.Творчий звіт викладача спецпредметів з професій швейного профілю Погребняк Т.М.
Творчий звіт викладача спецпредметів з професій швейного профілю Погребняк Т.М.Віктор Пилип
614 vues21 diapositives
Портфоліо старшого майстра Мейгес Т. В. par
Портфоліо старшого майстра Мейгес Т. В.Портфоліо старшого майстра Мейгес Т. В.
Портфоліо старшого майстра Мейгес Т. В.Віктор Пилип
1.3K vues17 diapositives
Творчий звіт майстра виробничого навчання Когут М.Ю. par
Творчий звіт майстра виробничого навчання Когут М.Ю.Творчий звіт майстра виробничого навчання Когут М.Ю.
Творчий звіт майстра виробничого навчання Когут М.Ю.Віктор Пилип
348 vues14 diapositives
Творчий звіт викладача Мальцевої Т.О. par
Творчий звіт викладача Мальцевої Т.О.Творчий звіт викладача Мальцевої Т.О.
Творчий звіт викладача Мальцевої Т.О.Віктор Пилип
433 vues14 diapositives

En vedette(11)

Творчий звіт майстра виробничого навчання Хомченко Н.Й. par Віктор Пилип
Творчий звіт майстра виробничого навчання Хомченко Н.Й.Творчий звіт майстра виробничого навчання Хомченко Н.Й.
Творчий звіт майстра виробничого навчання Хомченко Н.Й.
Творчий звіт викладача спецпредметів з професій швейного профілю Погребняк Т.М. par Віктор Пилип
Творчий звіт викладача спецпредметів з професій швейного профілю Погребняк Т.М.Творчий звіт викладача спецпредметів з професій швейного профілю Погребняк Т.М.
Творчий звіт викладача спецпредметів з професій швейного профілю Погребняк Т.М.
Портфоліо старшого майстра Мейгес Т. В. par Віктор Пилип
Портфоліо старшого майстра Мейгес Т. В.Портфоліо старшого майстра Мейгес Т. В.
Портфоліо старшого майстра Мейгес Т. В.
Творчий звіт майстра виробничого навчання Когут М.Ю. par Віктор Пилип
Творчий звіт майстра виробничого навчання Когут М.Ю.Творчий звіт майстра виробничого навчання Когут М.Ю.
Творчий звіт майстра виробничого навчання Когут М.Ю.
Творчий звіт майстра виробничого навчання Маслей Л.С. par Віктор Пилип
Творчий звіт майстра виробничого навчання Маслей Л.С.Творчий звіт майстра виробничого навчання Маслей Л.С.
Творчий звіт майстра виробничого навчання Маслей Л.С.
Творчий звіт майстра виробничого навчання Дубініної М.Й. par Віктор Пилип
Творчий звіт майстра виробничого навчання Дубініної М.Й.Творчий звіт майстра виробничого навчання Дубініної М.Й.
Творчий звіт майстра виробничого навчання Дубініної М.Й.
якимович в. л. par azazin
якимович в. л.якимович в. л.
якимович в. л.
azazin1.2K vues
творчий звіт костиненко par liliya2896
творчий звіт костиненкотворчий звіт костиненко
творчий звіт костиненко
liliya28965.2K vues
Презентація досвіду учителя вищої котегорії Ходжайса Тетяна Олександрівна "Ді... par Виктор Чёмов
Презентація досвіду учителя вищої котегорії Ходжайса Тетяна Олександрівна "Ді...Презентація досвіду учителя вищої котегорії Ходжайса Тетяна Олександрівна "Ді...
Презентація досвіду учителя вищої котегорії Ходжайса Тетяна Олександрівна "Ді...

Similaire à Презентація творчого звіту викладача фізкультури Маслей Т.О.

Портфоліо вчителя фізичної культури.pptx par
Портфоліо вчителя фізичної культури.pptxПортфоліо вчителя фізичної культури.pptx
Портфоліо вчителя фізичної культури.pptxssusera0963a
123 vues23 diapositives
Палітра інновацій НВК №3 par
Палітра інновацій НВК №3Палітра інновацій НВК №3
Палітра інновацій НВК №3Ирина Ерёменко
29 vues18 diapositives
палітра інновацій нвк№3 par
палітра інновацій нвк№3палітра інновацій нвк№3
палітра інновацій нвк№3Людмила Бубликова
90 vues18 diapositives
190 par
190190
190Cshkilniy
88 vues14 diapositives
Презентація роботи Сосницький Г.Й. par
Презентація роботи Сосницький Г.Й.Презентація роботи Сосницький Г.Й.
Презентація роботи Сосницький Г.Й.ms5624
449 vues50 diapositives

Similaire à Презентація творчого звіту викладача фізкультури Маслей Т.О.(20)

Портфоліо вчителя фізичної культури.pptx par ssusera0963a
Портфоліо вчителя фізичної культури.pptxПортфоліо вчителя фізичної культури.pptx
Портфоліо вчителя фізичної культури.pptx
ssusera0963a123 vues
Презентація роботи Сосницький Г.Й. par ms5624
Презентація роботи Сосницький Г.Й.Презентація роботи Сосницький Г.Й.
Презентація роботи Сосницький Г.Й.
ms5624449 vues
конкурс физра par Yuyko
конкурс физраконкурс физра
конкурс физра
Yuyko1.8K vues
Презентація par ms5624
ПрезентаціяПрезентація
Презентація
ms56241.2K vues
фызичне виховання par Lena241093
фызичне вихованняфызичне виховання
фызичне виховання
Lena2410935.5K vues
Авторська творча майстерня_вчителя_основ_здоров’я_Десятник_О.І._«технологія_о... par Viktoria Striltchuk
Авторська творча майстерня_вчителя_основ_здоров’я_Десятник_О.І._«технологія_о...Авторська творча майстерня_вчителя_основ_здоров’я_Десятник_О.І._«технологія_о...
Авторська творча майстерня_вчителя_основ_здоров’я_Десятник_О.І._«технологія_о...
Презентація творчого звіту викладача фізичної культури Бернадської І. Ю. par Віктор Пилип
Презентація творчого звіту викладача фізичної культури Бернадської І. Ю.Презентація творчого звіту викладача фізичної культури Бернадської І. Ю.
Презентація творчого звіту викладача фізичної культури Бернадської І. Ю.
здоровязберігаючі технології par Liliya_anatolivna
здоровязберігаючі технологіїздоровязберігаючі технології
здоровязберігаючі технології
Liliya_anatolivna1.6K vues
авдіївська зош№3 здоров par vlad50
авдіївська зош№3 здоровавдіївська зош№3 здоров
авдіївська зош№3 здоров
vlad50705 vues
Річний план роботи школи з фізичного виховання par Nikolay Zalub
Річний план роботи школи з фізичного вихованняРічний план роботи школи з фізичного виховання
Річний план роботи школи з фізичного виховання
Nikolay Zalub1.5K vues
Cистема роботи дошкільного навчального закладу з впровадження інноваційних зд... par Елена Матвеева
Cистема роботи дошкільного навчального закладу з впровадження інноваційних зд...Cистема роботи дошкільного навчального закладу з впровадження інноваційних зд...
Cистема роботи дошкільного навчального закладу з впровадження інноваційних зд...

Plus de Віктор Пилип

Портфоліо методичної комісії сфери послуг.ppt par
Портфоліо методичної комісії сфери послуг.pptПортфоліо методичної комісії сфери послуг.ppt
Портфоліо методичної комісії сфери послуг.pptВіктор Пилип
17 vues12 diapositives
Портфоліо методичної комісії швейного профілю.pptx par
Портфоліо методичної комісії швейного профілю.pptxПортфоліо методичної комісії швейного профілю.pptx
Портфоліо методичної комісії швейного профілю.pptxВіктор Пилип
30 vues19 diapositives
Презентація звіт директора 2022-2023 н.р.pptx par
Презентація звіт директора 2022-2023 н.р.pptxПрезентація звіт директора 2022-2023 н.р.pptx
Презентація звіт директора 2022-2023 н.р.pptxВіктор Пилип
373 vues17 diapositives
Презентація звіт директора 2020-2021 н.р.pptx par
Презентація звіт директора 2020-2021 н.р.pptxПрезентація звіт директора 2020-2021 н.р.pptx
Презентація звіт директора 2020-2021 н.р.pptxВіктор Пилип
42 vues13 diapositives
Нові технології: тканини майбутнього.pptx par
Нові технології: тканини майбутнього.pptxНові технології: тканини майбутнього.pptx
Нові технології: тканини майбутнього.pptxВіктор Пилип
187 vues18 diapositives
З досвіду роботи викладача загально професійної та професійно-теоретичної пі... par
З досвіду роботи викладача загально професійної та професійно-теоретичної пі...З досвіду роботи викладача загально професійної та професійно-теоретичної пі...
З досвіду роботи викладача загально професійної та професійно-теоретичної пі...Віктор Пилип
70 vues17 diapositives

Plus de Віктор Пилип(20)

Портфоліо методичної комісії сфери послуг.ppt par Віктор Пилип
Портфоліо методичної комісії сфери послуг.pptПортфоліо методичної комісії сфери послуг.ppt
Портфоліо методичної комісії сфери послуг.ppt
Портфоліо методичної комісії швейного профілю.pptx par Віктор Пилип
Портфоліо методичної комісії швейного профілю.pptxПортфоліо методичної комісії швейного профілю.pptx
Портфоліо методичної комісії швейного профілю.pptx
Презентація звіт директора 2022-2023 н.р.pptx par Віктор Пилип
Презентація звіт директора 2022-2023 н.р.pptxПрезентація звіт директора 2022-2023 н.р.pptx
Презентація звіт директора 2022-2023 н.р.pptx
Нові технології: тканини майбутнього.pptx par Віктор Пилип
Нові технології: тканини майбутнього.pptxНові технології: тканини майбутнього.pptx
Нові технології: тканини майбутнього.pptx
З досвіду роботи викладача загально професійної та професійно-теоретичної пі... par Віктор Пилип
З досвіду роботи викладача загально професійної та професійно-теоретичної пі...З досвіду роботи викладача загально професійної та професійно-теоретичної пі...
З досвіду роботи викладача загально професійної та професійно-теоретичної пі...
Портфоліо майстра виробничого навчання Величко. О. М. par Віктор Пилип
Портфоліо майстра виробничого навчання Величко. О. М.Портфоліо майстра виробничого навчання Величко. О. М.
Портфоліо майстра виробничого навчання Величко. О. М.
Портфоліо майстра виробничого навчання Силимонки Т. Д. par Віктор Пилип
Портфоліо майстра виробничого навчання Силимонки Т. Д.Портфоліо майстра виробничого навчання Силимонки Т. Д.
Портфоліо майстра виробничого навчання Силимонки Т. Д.
З досвіду роботи викладача спецдисциплін Косей М. О. par Віктор Пилип
З досвіду роботи викладача спецдисциплін Косей М. О.З досвіду роботи викладача спецдисциплін Косей М. О.
З досвіду роботи викладача спецдисциплін Косей М. О.
Портфоліо викладача спецдисциплін Лях О. В. par Віктор Пилип
Портфоліо викладача спецдисциплін Лях О. В.Портфоліо викладача спецдисциплін Лях О. В.
Портфоліо викладача спецдисциплін Лях О. В.
Досвід роботи практичного психолога Ціпкал М. В. par Віктор Пилип
Досвід роботи практичного психолога Ціпкал М. В.Досвід роботи практичного психолога Ціпкал М. В.
Досвід роботи практичного психолога Ціпкал М. В.
Тенденції моди в перукарському мистецтві на 2022 рік par Віктор Пилип
Тенденції моди в перукарському мистецтві на 2022 рікТенденції моди в перукарському мистецтві на 2022 рік
Тенденції моди в перукарському мистецтві на 2022 рік
Творчий звіт майстра виробничого навчання Лесюк О. М. par Віктор Пилип
Творчий звіт майстра виробничого навчання Лесюк О. М.Творчий звіт майстра виробничого навчання Лесюк О. М.
Творчий звіт майстра виробничого навчання Лесюк О. М.
Творчий звіт викладача спецдисциплін Джумурат Марії Василівни par Віктор Пилип
Творчий звіт викладача спецдисциплін Джумурат Марії Василівни Творчий звіт викладача спецдисциплін Джумурат Марії Василівни
Творчий звіт викладача спецдисциплін Джумурат Марії Василівни
Тенденції моди в перукарському мистецтві на 2021 par Віктор Пилип
Тенденції моди в перукарському мистецтві на 2021Тенденції моди в перукарському мистецтві на 2021
Тенденції моди в перукарському мистецтві на 2021

Dernier

ІКТ Захарчун.pdf par
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdfanazaharcun
7 vues6 diapositives
М. Гоголь.pptx par
М. Гоголь.pptxМ. Гоголь.pptx
М. Гоголь.pptxssuser705e14
23 vues15 diapositives
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... par
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...tetiana1958
69 vues15 diapositives
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" par
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Andrii Kopp
6 vues73 diapositives
В'ячеслав Васильович Петров par
 В'ячеслав Васильович Петров В'ячеслав Васильович Петров
В'ячеслав Васильович ПетровНБУ для дітей
7 vues10 diapositives

Dernier(19)

ІКТ Захарчун.pdf par anazaharcun
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdf
anazaharcun7 vues
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... par tetiana1958
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
tetiana195869 vues
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" par Andrii Kopp
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp6 vues
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти par tetiana1958
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти
tetiana195845 vues
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf par VchutelInf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
VchutelInf5 vues
«Жив і працював для Університету» par ihorsadovskyi
«Жив і працював для Університету»«Жив і працював для Університету»
«Жив і працював для Університету»
ihorsadovskyi5 vues
Семінар Пізнаємо природу.pptx par ssuser389ffd
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptx
ssuser389ffd10 vues
Експресіонізм par CupCakeDoo
ЕкспресіонізмЕкспресіонізм
Експресіонізм
CupCakeDoo5 vues
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx par ssuser15a891
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
ssuser15a891140 vues
Академічна доброчесність par tetiana1958
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесність
tetiana195872 vues
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" par Andrii Kopp
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp10 vues

Презентація творчого звіту викладача фізкультури Маслей Т.О.

 • 1. Хустський професійний ліцейХустський професійний ліцей сфери послугсфери послуг Презентація творчого звітуПрезентація творчого звіту викладачавикладача фізичної культурифізичної культури Маслей Тетяни ОлександрівниМаслей Тетяни Олександрівни
 • 2. ЗмістЗміст Позанавчальна діяльність Навчально – методична діяльність Робота над проблемною темою Анкетні дані Результати педагогічної діяльності
 • 3. Особисті дані Маслей Тетяна Олександрівна, 01.09.1988 р.н. Освіта Вища, Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника, «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура», викладач фізичного виховання, організатор туристичної роботи, 2009 р. Стаж педагогічної роботи 7 років Рік та результати останньої атестації – Підвищення кваліфікації 2017 р. ЗІППО м.Ужгород Предмет, що викладає Фізична культура
 • 4. Збільшення навчальних навантажень Невпевненість учнів у значущості засобів фізичного виховання Зменшення рухової активності Психологічні та емоційні напруження Робота над проблемною темою «Мотивація учнів до здорового способу«Мотивація учнів до здорового способу життя»життя» Актуальність теми викликана:
 • 5. Дотримання дидактичних принципів Правильне формулювання завдань уроку Емоційне проведення уроку Усунення непотрібних пауз Пасивний психологічний клімат Підвищення активності учнів на Способи подолання
 • 6. Мета досвіду:Мета досвіду: реалізується шляхом застосування комплексного підходу до вирішенняреалізується шляхом застосування комплексного підходу до вирішення навчальних, оздоровчих і виховних завдань:навчальних, оздоровчих і виховних завдань:  інтеграція базової та додаткової освіти галузі фізичної культури таінтеграція базової та додаткової освіти галузі фізичної культури та спорту, цілеспрямоване опанування обраним видом рухової діяльності;спорту, цілеспрямоване опанування обраним видом рухової діяльності;  оволодіння психолого-педагогічними, анатомо-фізіологічними основамиоволодіння психолого-педагогічними, анатомо-фізіологічними основами знань, гігієнічними вимогами до фізичного виховання;знань, гігієнічними вимогами до фізичного виховання; розвиток фізичних якостей та зміцнення здоров’я;розвиток фізичних якостей та зміцнення здоров’я;  формування пізнавальних та творчих здібностей щодо фізичноїформування пізнавальних та творчих здібностей щодо фізичної культури;культури;  забезпечення професійної орієнтації учня;забезпечення професійної орієнтації учня;  формування фізичної культури особистості, громадянської таформування фізичної культури особистості, громадянської та патріотичної свідомості.патріотичної свідомості.
 • 7. Основні завдання викладача фізичної культури:Основні завдання викладача фізичної культури: навчати елементарним знанням у галузі фізичної культури, гігієни та здорового способу життя; формувати знання,уміння, навички фізичної культури; формувати звичку щодня виконувати фізичні вправи та загартовувати організм; формувати правильну поставу, запобігати плоскостопості,ожирінню, корекції індивідуальних порушень кістково-м’язового апарату; розвивати основні рухові якості: швидкість,спритність,гнучкість; виховувати дбайливе ставлення до свого здоров'я, морально- вольові та психологічні якості. Головний скарб життя-здоров'я, і,Головний скарб життя-здоров'я, і, щоб його зберегти, потрібно багато щощоб його зберегти, потрібно багато що знати.знати. АвіценаАвіцена
 • 8. Сила життяСила життя Викладач фізичної культури – це енергія, усмішка, відкрита душа, підтягнута, інтелігентна людина. Яка власним прикладом веде за собою молодь. Учень – це крик душі, енергія, яка бурлить, як гірський потік, тепло сердець, різнокольорова веселка, якщо ці дві душі злити в одну, уявляєте, яка це сила? Сила життя! Ліцей – це острів знань, де плекаються найкращі традиції минулого й формується освіта майбутнього. Ми завжди пам'ятаємо девіз епохи Відродження : “Май мужність користуватися власним розумом” (Е. Кант).
 • 9. Уроки-лекції Уроки-конкурси Уроки-змагання Театралізовані уроки Олімпійські уроки Творчі уроки Нестандартні уроки Форми і методи роботи Робота в групах Колове тренування Робота в парах Робота на спортивних станціях Індивідуальна робота Робота в малих групах Групова навчальна діяльність Поточне тренування
 • 10. Здоров’я — безцінне надбання не тільки кожної людини, але іЗдоров’я — безцінне надбання не тільки кожної людини, але і всього суспільства. Добре здоров’я, що розумно зберігається івсього суспільства. Добре здоров’я, що розумно зберігається і зміцнюється самою людиною, забезпечує їй довге й активне життя.зміцнюється самою людиною, забезпечує їй довге й активне життя. Сама людина — творець свого здоров’я, за яке треба боротися.Сама людина — творець свого здоров’я, за яке треба боротися. З раннього віку необхідно вести активний спосіб життя,З раннього віку необхідно вести активний спосіб життя, гартуватися, займатися фізкультурою і спортом, дотримуватисягартуватися, займатися фізкультурою і спортом, дотримуватися правил особистої гігієни — словом, домагатися розумнимиправил особистої гігієни — словом, домагатися розумними шляхами справжньої гармонії здоров’я.шляхами справжньої гармонії здоров’я.
 • 11. Види здоров’я природний стан організму, обумовлений нормальним функціонуванням всіх його органів і систем залежить від стану головного мозку, характеризується рівнем і якістю мислення, розвитком уваги і пам'яті Визначається тими моральними принципами, які є основою соціального життя людини Фізичне Психічне Моральне
 • 12. Основні елементиОсновні елементи здорового способуздорового способу життяжиття Пліднапраця Пліднапраця Раціональний Раціональний режим праці режим праці Відпочинок Відпочинок Особиста Особиста гігієна гігієна РаціональнеРаціональне харчуванняхарчування Загартування Загартування Викорінення Викорінення шкідливих шкідливих звичок звичок
 • 13. Перший етап:Перший етап: виховання в учнів ставлення до здоров'я, як до цінності. Другий етап:Другий етап: формування в учнів: - уявлення про себе, як здорову людину; - хвилювання про можливість втрати здоров'я; - здатність використовувати в поведінці всю інформацію, яка забезпечує високу якість здоров'я. Третій етап:Третій етап: - забезпечення учнів відповідними знаннями - формування навичок ЗСЖ і звичок до поведінки, що будує здоров'я
 • 14. ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ВЕДЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ВЕДЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Заняття руховими вправами Вироблення корисних звичок Дотримання правил гігієни Правильний режим раціонального харчування Загартування організму Викорінення шкідливих звичок Фізична культура учня
 • 15.  Інноваційний проект: «Молодь за здоровий спосіб життя»Інноваційний проект: «Молодь за здоровий спосіб життя»  Матеріали до Всеукраїнського огляду - конкурсу наМатеріали до Всеукраїнського огляду - конкурсу на кращий стан фізичного виховання в ПТНЗ.кращий стан фізичного виховання в ПТНЗ. Методичні розробки уроків:Методичні розробки уроків:  -- Спортивні ігри.Спортивні ігри. Попередження травм при заняттіПопередження травм при занятті волейболом, перша допомога при травмах. Верхня таволейболом, перша допомога при травмах. Верхня та нижня передача двома руками.нижня передача двома руками.  - Гімнастика. Піднімання тулуба в сід за одну хвилину.- Гімнастика. Піднімання тулуба в сід за одну хвилину. Акробатичні вправи в комбінації.Акробатичні вправи в комбінації.  - Стрибок у довжину з місця. Вправи на розвиток- Стрибок у довжину з місця. Вправи на розвиток координації рухів.координації рухів.  - Легка атлетика. Техніка естафетного бігу. Вправи на- Легка атлетика. Техніка естафетного бігу. Вправи на розвиток швидкості.розвиток швидкості.  - Спортивні ігри. Кидки м'яча в кошик після зупинки та- Спортивні ігри. Кидки м'яча в кошик після зупинки та подвійного кроку різними способами.подвійного кроку різними способами. Навчально – методичнаНавчально – методична діяльністьдіяльність
 • 16. Не менш захоплюючими є проведення Олімпійського тижня, якийНе менш захоплюючими є проведення Олімпійського тижня, який проводиться в нашому ліцеї напередодні Дня фізичної культури і спорту,мета якогопроводиться в нашому ліцеї напередодні Дня фізичної культури і спорту,мета якого пропагування гуманістичних цінностей олімпійського руху. Це вже сталопропагування гуманістичних цінностей олімпійського руху. Це вже стало традицією. Результатом цього є підвищення рівня навчальних досягнень учнів татрадицією. Результатом цього є підвищення рівня навчальних досягнень учнів та їхнього фізичного розвитку, бажання займатися в спортивних секціях.їхнього фізичного розвитку, бажання займатися в спортивних секціях.
 • 19. Участь у районних та обласнихУчасть у районних та обласних змаганняхзмаганнях
 • 20. Кожна людина має великі можливості дляКожна людина має великі можливості для зміцнення і підтримки свого здоров’я, длязміцнення і підтримки свого здоров’я, для збереження працездатності, фізичнійзбереження працездатності, фізичній активності і бадьорості до глибокої старості.активності і бадьорості до глибокої старості. Урок фізкультури є основною формоюУрок фізкультури є основною формою фізичного виховання учня. В зв'язку з цимфізичного виховання учня. В зв'язку з цим важливе завдання для викладача -важливе завдання для викладача - спрямовувати свою роботу на вихованняспрямовувати свою роботу на виховання стійкого інтересу до занять фізичноюстійкого інтересу до занять фізичною культурою, сприяти фізичному розвитку такультурою, сприяти фізичному розвитку та міцному здоров'ю всіх дітей .міцному здоров'ю всіх дітей .