Publicité
Publicité

Contenu connexe

En vedette(17)

Publicité
Publicité

Dernier(20)

онтогенез

 1. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК (ОНТОГЕНЕЗ) СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН КАНДИДАТ С.-Г. НАУК, ДОЦЕНТ БАРКАРЬ Є.В. Лекція:
 2. Питання: 1. Онтогенез і філогенез тварин та біологічний зв’язок між ними. 2. Ріст і розвиток тварин: суть понять, зв’язок між ними. Особливості розвитку. 3. Загальні закономірності онтогенезу та їх коротка характеристика. 4. Періоди онтогенезу та їх характеристика.
 3. Література:  Борисенко Е. Я. Разведение сельскохозяйственных животных / Е. Я. Борисенко. – М. : Колос, 1967. – 463 с.  Кравченко Н. А. Разведение сельскохозяйственных животных / Н. А. Кравченко.– М. : Колос, 1973. – 340 с.  Красота В. Ф. Разведение сельскохозяйственных животных / В. Ф. Красота, В. Т. Лобанов, Т. Г. Джапаридзе. – [3-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Агропромиздат, 1990. – 463 с.  Проценко М. Ю. Розведення сільськогосподарських тварин / М. Ю. Проценко, Д. Т. Вінничук, Г. Л. Капінос. – К. : Вища шк. Головне вид-во, 1987. – 247с.  Разведение сельскохозяйственных животных с основами частной зоотехнии и промышленного животноводства / [Н. Г. Дмитриев, Л. И. Жигачев, Л. В. Вилль и др.] ; под ред. Н. Г. Дмитриева. – Л. : Агропромиздат. Ленинградское отд-ние, 1989. – 511 с.  Розведення сільськогосподарських тварин / [М. З. Басовський, В. П. Буркат, Д. Т. Віннічук та ін.] ; за ред. М. З. Басовського. – Біла Церква : Білоцерк. держ. аграр. ун-т, 2001. – 400 с.
 4. Індивідуальний розвиток (онтогенез) - закономірний, що еволюційно склався, процес кількісних та якісних змін у будові та функціях організму, який відбувається від зачаття і до природньої смерті тварини при постійній взаємодії спадковості та умов середовища. Філогенез - історичний розвиток усіх органічних форм за період існування життя на землі.
 5. Біогенетичний закон онтогенез є коротке повторення філогенезу під філогенезом варто розуміти ряд історично відібраних онтогенезів Онтогенез не тільки результат філогенезу, але і його основа. Філогенез реалізується в онтогенезі через спадковість і становить основу онтогенезу, він направляє онтогенез шляхом, що пройдений предками.
 6. Під ростом розуміють процес збільшення розмірів організму, його маси, який відбувається за рахунок накопичення в ньому активних, головним чином білкових, речовин. В основі росту тварин лежать три різних процеси: поділ клітин, збільшення їхньої маси та об’єму, збільшення міжклітинних утворень.
 7. Під розвитком тварини розуміють процес ускладнення структури організму, спеціалізацію та диференціацію його органів і тканин. Для розвитку тварини характерні наступні найважливіші особливості: 1.Спеціалізація 2.Морфогенез 3.Інтеграція 4.Адаптація 5.Періодизація
 8. За особливостями росту осьового і периферичного скелета тварини поділяються на три типи:
 9. Закономірності онтогенезу
 10. Питання: 1.Методи вивчення росту і розвитку тварин. 2.Динаміка вікових змін абсолютної і відносної швидкості росту і зв’язок між ними. 3.Вплив спадковості, ендокринної системи та паратипових факторів на ріст і розвиток тварин. 4.Закон Чирвінського-Малігонова. Форми недорозвинення та можливості їх компенсації.
 11. Контроль за розвитком і ростом тварин зважування вимірювання  жива маса;  прирости (абсолютний, відносний середньодобовий);  параметри інтенсивності росту (∆t, Ін, Ір).  лінійні та об'ємні проміри;  Індекси будови тіла;  побудова екстер'єрних профілей.
 12. A =Wt-W0 Ac= (Wt-W0) : t 100 )(5,0 )( 0 0     WW WW В t t
 13. СП ВП t Ін    СП t Ір    1 1 )(5,0)(5,0 36 36 03 03 WW WW WW WW t      
 14. Ембріоналізм – це недорозвинення організму, пов'язане із затримкою росту в утробний період.
 15. Інфантилізм – недорозвинення, пов'язане з затримкою росту в післяутробний період.
 16. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! ДАЛІ БУДЕ…
Publicité