Publicité
Ukr mova 4
Ukr mova 4
Ukr mova 4
Ukr mova 4
Publicité
Ukr mova 4
Ukr mova 4
Ukr mova 4
Prochain SlideShare
Календарно – тематичне планування 3 клас зі змінами 2015 рокуКалендарно – тематичне планування 3 клас зі змінами 2015 року
Chargement dans ... 3
1 sur 7
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(19)

Publicité

Similaire à Ukr mova 4(20)

Publicité

Dernier(20)

Ukr mova 4

  1. Українська мова Календарне планування уроків української мови у 4 класі 1 семестр № у р о к у Тема уроку Вправа Дата Мова і мовлення. Текст 1. Мова і мовлення. 1-5 2. Збагачення мови новими словами. 6-8 3. Українська мова. Висловлювання про мову. 9-12 4. Усне і писемне мовлення. Культура мовлення і спілкування. 13-22 5. Повторення відомостей про текст. Тема, мета, заголовок. 23-26 6. Роль слів у побудові тексту. 27-30 7. Поділ тексту на частини. План. 31-34 8. Розвиток зв'язного мовлення. Слово повідомляє, впливає, допомагає. 9. Текст-розповідь. Діалог. 35-38 10. Текст-опис. 39-42 11. Текст-міркування. 43-46 12. Будова тексту. 47-50 13. Робота над удосконаленням власного тексту. 51-53 14. Замітка до газети. Діалог. 54-59 15. Розвиток зв'язного мовлення. Творча робота над текстом. Речення
  2. Українська мова 16. Види речень за метою висловлювання та інтонацією. 60-63 17. Основа речення. 64-67 18. Зв'язок слів у реченні. 68-72 19. Тренувальні вправи на побудову та поширення речень. 73-75 20. Однорідні члени речення. 76-78 21. Поєднання однорідних членів речення за допомогою сполучників. Залежні слова при однорідних членах речення. 79-86 22. Контрольна робота. Диктант. 23. Аналіз контрольного диктанту. Розвиток зв'язного мовлення. Складання оповідання за поданою темою. 24. Поняття про складне речення. 91-95 25. Перевірка знань з мови " Речення". Частини мови. Іменник 26. Повторення вивченого про іменник. 96-102 27. Іменники-синоніми та іменники-антоніми. Слова, що звучать і пишуться однаково. 103-107 28. Відмінювання іменників. 108-113 29. Особливості відмінювання іменників. 114-118 30. Контрольна робота. Диктант. 31. Аналіз контрольного диктанту. Розвиток зв'язного мовлення. Складання казки за серією малюнків та планом. 32. Розрізнення відмінків іменників жіночого роду на -а (-я). 119-126 33. Закінчення іменників у родовому відмінку однини. 127-132 34. Зміна приголосних перед закінченням –і в іменниках жіночого та чоловічого роду. 133-137 35. Чергування звуків [ і ] з [ о ], [ е ] в іменниках жін. та чол. роду. 138-142 36. Правопис закінчень іменників жін. роду на -а (-я) в род. відмінку однини. 143-147 37. Правопис закінчень іменників жін. роду на -а (-я) в ор. відмінку однини. 148-152 38. Правопис закінчень іменників чол. роду в орудному відмінку однини. 153-159 39. Розвиток зв'язного мовлення. Культура мовлення. Складання тексту- опису за уявою. 40. Правопис закінчень іменників чоловічого роду з основою на -р в орудному відмінку однини. 160-163
  3. Українська мова 41. Закінчення іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини. 164-168 42. Вимова і правопис іменників жіночого роду з нульовим закінченням у початковій формі в орудному відмінку однини. 169-172 43. Контрольна робота. Письмовий переказ. 44. Правопис відмінкових закінчень іменників у множині. Закінчення іменників у родовому відмінку множини. 173-180 45. Контрольна робота. Диктант. 46. Аналіз контрольного диктанту. Вживання прийменників з іменниками в різних відмінках. Закінчення іменників у місцевому відмінку множини. 181-189 47. Розвиток зв'язного мовлення. Говоримо красиво. Твір-опис за картиною. 48. Перевірка знань з мови «Частини мови. Іменник» Прикметник 49. Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого про прикметник. Спостереження за роллю прикметників у мовленні. 190-193 50. Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми та прикметники — багатозначні слова. 194-198 51. Спостереження за вживанням прикметників у художніх та науково- популярних текстах. 199-207 52. Зв'язок прикметників з іменниками в реченні. Вправи на визначення роду и числа прикметників. 208-217 53. Відмінювання прикметників. Вправи на визначення відмінків прикметників у реченні. 218-225 54. Спостереження за зміною закінчень прикметників у різних відмінкових формах. Опис зовнішності людини. 226-231 55. Розвиток зв'язного мовлення. Переказуємо детально. Складання твору за серією малюнків. 56. Вправи на визначення відмінка прикметників у реченнях. 232-235. 57. Контрольна робота. Диктант. 58. Аналіз контрольного диктанту. Вимова і правопис прикметників із суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк-. 236-240 59. Вживання знака м'якшення перед закінченням у прикметниках. Аудіювання. 241-244 60. Перевірка знань з мови «Частини мови. Прикметник» 61. Вживання прикметників для всебічної характеристики предмета. 245-248 62. Тренувальні вправи на побудову речень з прикметниками, визначення відмінків прикметників у реченнях. 249-252 63. Форми давального і місцевого відмінків однини прикметників жіночого роду. 253-256 64. Підсумковий урок за семестр.
  4. Українська мова Календарне планування уроків української мови у 4 класі (2 семестр) № Тема уроку Вправа Дата 1. Відмінювання прикметників у множині. 1-4 2. Вправи на вживання різних відмінкових форм прикметників у множині. 5-7 3. Навчальний письмовий переказ. 8-10 4. Узагальнюючий урок з теми "Прикметник" 5. Розвиток зв’язного мовлення. Контрольна робота. Письмовий переказ. Числівник 6. Поняття про числівник як частину мови. 11-15 7. Спостереження за функціональною роллю числівників у реченні. 16-19 8. Практичне ознайомлення з формами род. відмінка числівників 50-80. 20-23 9. Закріплення й узагальнення мовленнєвих умінь, пов'язаних з вживанням числівників. 24-27 10. Закріплення й узагальнення мовленнєвих умінь, пов'язаних з вживанням числівників. 24-27 Займенник 11. Займенник як частина мови. 28-33 12. Особові займенники. 34-40 13. Розвиток зв’язного мовлення. 14. Спостереження за вживанням особових займенників у текстах. 41-44 15. Займенники 1-ї особи однини і множини. Роздільне написання займенників з прийменниками. 45-51 16. Займенники 2-ї особи однини і множини. 52-57 17. Займенники 3-ї особи однини і множини. 58-65 18. Контроль навчальних досягнень. Диктант. 19. Повторення й узагальнення вивченого про займенник. 66-76 20. Контрольна робота. Мовна тема. Числівник. Займенник. 21. Розвиток зв’язного мовлення. Дієслово 22. Загальне поняття про дієслово як частину мови. 77-80 23. Написання не з дієсловами. Спостереження за зв'язком дієслова в 81-84
  5. Українська мова реченні з іншими частинами мови. 24. Спостереження за зв'язком дієслова в реченні з іншими частинами мови 85-87 25. Неозначена форма дієслова. 88-91 26. Змінювання дієслів за часами та числами. 92-98 27. Дієслова, що виражають незавершену і завершену дії. 99-102 28. Дієслова теперішнього часу. Визначення особи та числа дієслів теперішнього часу. 103-109 29. Розвиток зв’язного мовлення. 30. Дієслова майбутнього часу. 110-114 31. Перша і друга дієвідміни дієслів. 115-118 32. Правопис особових закінчень дієслів. 119-122 33. Написання закінчень у дієсловах другої особи. 123-129 34. Написання закінчень у дієсловах 3-ї особи. 130-133 35. Правопис ненаголошених особових закінчень дієслів теперішнього і майбутнього часу. 134-136 36. Дієслова минулого часу. Змінювання дієслів минулого часу за числами та родами (в однині). 137-140 37. Розвиток зв’язного мовлення. 38. Вправи на визначення роду дієслів минулого часу. 141-144 39. Контрольна робота. Диктант. 40. Значення дієслівних форм на -ся (-сь). 145-148 41. Вимова і написання дієслів на -ся (-сь). 149-151 42. Узагальнення знань і вмінь з теми "Дієслово". 152-155 43. Розвиток зв’язного мовлення. 44. Контроль навчальних досягнень за темою "Дієслово". Мовна тема. Прислівник 45. Ознайомлення з прислівником як частиною мови. 156-161 46. Ознайомлення з прислівником як частиною мови. 156-161 47. Порівняльна характеристика прислівників і прикметників. Основна граматична ознака прислівників. 162-166 48. Практичне ознайомлення з формами ступенів порівняння прислівників (без уживання термінів). 167-171
  6. Українська мова 49. Спостереження за вживанням у мовленні прислівників-синонімів. 172-176 50. Розвиток зв’язного мовлення. 51. Спостереження за роллю у мовленні прислівників-антонімів. 177-181 52. Однорідні другорядні члени речення, виражені прислівниками. 182-186 53. Спостереження за роллю прислівників у художніх і науково- популярних текстах. 187-191 54. Контроль навчальних досягнень. Диктант. 55. Контроль навчальних досягнень. Мовна тема. «Прислівник» 192-195 56. Розвиток зв’язного мовлення. Спостереження за роллю прислівників у художніх і науково-популярних текстах. Повторення вивченого у 1-4 класах 57. Текст, його головна думка. Заголовок до тексту. 196-199 58. Вправи на визначення головної думки тексту. Порядок виконання звуко- буквеного аналізу слова. Добір заголовків. Порядок розбору слів за будовою. Контроль навчальних досягнень. Усний переказ. 200-202 59. Добір заголовків. Порядок розбору слів за будовою. Контроль навчальних досягнень. Усний переказ. 203-208 60. Комплексні вправи та аналіз текстів, добір до них заголовків. Спостереження за роллю префіксів у словах. 209-212 61. Конструктивні вправи зі спільнокореневими словами, вживання їх у реченнях, зв'язних текстах. 213-217 62. Спостереження за змістом та інтонацією речень, різних за метою висловлювання. Речення, ускладнені однорідними членами. 218-223 63. Спостереження за змістом та інтонацією речень, різних за метою висловлювання. Речення, ускладнені однорідними членами. Контроль навчальних досягнень. Аудіювання. 64. Вправляння у встановленні зв'язку слів у реченнях. Спостереження за вживанням числівників у мовленні. 224-226 65. Вправи на спостереження за роллю дієслів у мовленні. Граматичний аналіз дієслівних форм різних часів. Контроль навчальних досягнень. Списування. 227-232 66. Контроль навчальних досягнень. Диктант. 67. Аналіз контрольного диктанту. Конструктивні вправи на нормативне вживання в мовленні граматичних форм вивчених частин мови. 233-235 68. Конструктивні вправи на нормативне вживання в мовленні граматичних форм вивчених частин мови. 236-240 69. Розвиток зв’язного мовлення. 70. Підсумковий урок за рік.
  7. Українська мова 49. Спостереження за вживанням у мовленні прислівників-синонімів. 172-176 50. Розвиток зв’язного мовлення. 51. Спостереження за роллю у мовленні прислівників-антонімів. 177-181 52. Однорідні другорядні члени речення, виражені прислівниками. 182-186 53. Спостереження за роллю прислівників у художніх і науково- популярних текстах. 187-191 54. Контроль навчальних досягнень. Диктант. 55. Контроль навчальних досягнень. Мовна тема. «Прислівник» 192-195 56. Розвиток зв’язного мовлення. Спостереження за роллю прислівників у художніх і науково-популярних текстах. Повторення вивченого у 1-4 класах 57. Текст, його головна думка. Заголовок до тексту. 196-199 58. Вправи на визначення головної думки тексту. Порядок виконання звуко- буквеного аналізу слова. Добір заголовків. Порядок розбору слів за будовою. Контроль навчальних досягнень. Усний переказ. 200-202 59. Добір заголовків. Порядок розбору слів за будовою. Контроль навчальних досягнень. Усний переказ. 203-208 60. Комплексні вправи та аналіз текстів, добір до них заголовків. Спостереження за роллю префіксів у словах. 209-212 61. Конструктивні вправи зі спільнокореневими словами, вживання їх у реченнях, зв'язних текстах. 213-217 62. Спостереження за змістом та інтонацією речень, різних за метою висловлювання. Речення, ускладнені однорідними членами. 218-223 63. Спостереження за змістом та інтонацією речень, різних за метою висловлювання. Речення, ускладнені однорідними членами. Контроль навчальних досягнень. Аудіювання. 64. Вправляння у встановленні зв'язку слів у реченнях. Спостереження за вживанням числівників у мовленні. 224-226 65. Вправи на спостереження за роллю дієслів у мовленні. Граматичний аналіз дієслівних форм різних часів. Контроль навчальних досягнень. Списування. 227-232 66. Контроль навчальних досягнень. Диктант. 67. Аналіз контрольного диктанту. Конструктивні вправи на нормативне вживання в мовленні граматичних форм вивчених частин мови. 233-235 68. Конструктивні вправи на нормативне вживання в мовленні граматичних форм вивчених частин мови. 236-240 69. Розвиток зв’язного мовлення. 70. Підсумковий урок за рік.
Publicité