Publicité
Статья "Пази и помни!"
Статья "Пази и помни!"
Prochain SlideShare
Наталия Панчева, главен експерт „Култура” в община ПравецНаталия Панчева, главен експерт „Култура” в община Правец
Chargement dans ... 3
1 sur 2
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Similaire à Статья "Пази и помни!"(20)

Publicité

Статья "Пази и помни!"

  1. Роден крaй бр. 19 — 9 май 2015 година ПАЗИ И ПОМНИ! Какво е необходимо, зада порасне еднохубаво, даващо плодове дърво? Вярно е, трябва да се грижиш за него, да му отделят време и влагаш душата си. Когато трябва — да го поливаш, ако се нала га — да го леку ваш, с една дума — да го пазиш и лелееш като малко дете, докато порасне и заякне. И един ден то ще те дари с прекрасни цветя и плодове, полезни за миозина хора. Така става и с хората. Ако корените на семейството са здрави, традициите са жилави, нищо не би трябвало да попречи на детето да порасне един достоен човек, продължаващ да носи и да сее животворно семе на обичта към своя народ и неговата култура. Възрастна категория По случай Деня на Освобождението на България от турско робство, от редакцията на в. «Роден край» бете обявен конкурс «АЗСЪМ БЪЛГАРИН, И ТОВАЗНАЧИ...»-2015 С надслов«НАПРЕД,НАУКАТАЕ СЛЬНЦЕ...» Предлагаме на вниманието на читателите работата на участника в конкурса, спечелил II място. Мария Михайловна ХЛЪБОВА (БРЯТКО) се ражда в с. Терновка (днес микрорайон на гр. Николаев) в родолюбиво и трудолюбиво българско семейство на Михаил Антонович и Анна Кириловна Брят- ко, свято пазещо християнската си вяра през всички години на гонени- ята. Нейната баба Васа притежавала уникален глас и пеела в църковния хор, докато през 1936 г. не била затворена черквата. В такова обкръжение се възпитава Мария Михайловна, побрала в себе си такива качества, като любов към българщината, българ- ско пословично трудолюбие, християнска готовност винаги да дойде на помощ при ближния си. От самото детство неразделен спътник и другар за нея била книгата, и когато след завършване на средното училище дошло времето да си избере занимание в живота, Мария Михайловна вече знаела с какво иска да се занимава. Тя кан- дидатства в Николаевския институт на културата, специалност «Библиотекар» и през 1994 г. за- почва да работи в Терновската биб- лиотека. Успоредно урежда и лич- ния си живот, омъжвайки се за Сергей Георгиевич Хлъбов. Раж- дат им се две прекрасни дъщери — Александра и Анастасия, конто се възпитават в любов и взаимно уважение. От 2004 г. и до днес Мария Михайловна е завеждаща Терновската библиотека. За де- сетте изминали години г-жа Хлъбо- ва заедно с колектива на библио- теката извършват много полезни цейности в името на идеалите на просвещението. Вероника Павлова под ръководството на един мъдър ръководител — госпожа Хлъбова. При нея библиотеката динамично се развива и на ден днешен книжният фонд наброява 28 хил. книги на различии езици, под- редени тематично в четири стаи. Тук има и отделна стая «Българско читалище», в която се намират около 2 хил. броеве българска литература, с която тя лично се занимава. Преди няколко години в библиотечните зали бе направен ремонт, а през 2012 година, вървейки в крачка с времето, в актовата зала е отворен Електронен център за обслуж- ване на гражданите. За тази цел бяха закупени три компютъра, конто абсолютно безплатно ползват всички желаещи. На населението се пре- доставят копирни услуги, постоянно се провеждат тренинги по обу- чаване на компютърна грамотност, организират се срещи на различии културни и обществени дейци с читателите. Работниците на биб- лиотеката посещават Терновското и други училища на гр. Николаев, Терновската детска градина, къде- то провеждат различии тематични мероприятия, насочени към ин- да влезеш. Всич ко тук е подредено в български стил и, озовавайки се в читалището, неволно се гмуркаш в една малка България. Тук е и българското знаме, и голям портрет на Кирил и Методий, и редица портрети на възрожденски български дейци. На една от стените е окачен щанд с мартенички, спечелили конкурса, който ежегодно се провежда в гр. Николаев по инициатива на Терновската библиотека. В кьошето стой една хубавица- сурвачка, направена от Мария Михайловна, която много добре знає обреда «сурвакане» и всяка година го представя на ново- годишния празник «Сурва». И рафтове, рафтове, рафтове с българската литература, конто постоянно се подновяват. Изобщо, предимно всички сценарии към българските празници, провежда- ни в Терновка, се инициират и орга- низират от колектива на библиоте- ката или пък с тяхното непосред- ствено и активно участие. На биб- лиотечната база действа и естрадно студио «Светилник», където се правят различии тематични те- атрализирани постановки за децата. Библиотеката взема участие и в различии културно-образовател- ни проекти, като например през 2014 г. печели грант по проекта «Громадські інформаційні центри у Вінницькій, Закарпатській, Львівській, Рівненській та Миколаївській областях». Това по- зволи на колектива да се сдобие с
  2. Роден крaй бр. 19 — 9 май 2015 година Колективът на библиотеката се състои от 7 човека — всички профе- сионалисти на своето дело, и смело ще кажа — едно задружно семей- ство, работещо за една обща цел. Това са: Алла Демешко, Инна Ста- мат, Татяна Скуратова, Надежда Парнак, Ирина Цуркан формационната осведоменост сред подрастващото поколение. На библиотечната база функцио- нират и курсове по български език. Българската тематика за Мария Ми- хайловна, като за истинска родолю- бива българка, е приоритетна, и за- това в читалището винаги е приятно прожектор, екран и лаптоп, което отсега е много сериозно помагало в провеждането на различни мероприятия в Терновка. Провеждат се включително и скайп-кон- ференции с прародината България, защото Мария Михайловна има мерак българското в Терновка да пребъде, а с мерак, и с такъв хубав колектив, като библиотечния, всичко става. Пожелаваме на Мария Михайловна и ръководения от нея колектив още много значи- ми успехи в бъдеще, идеи за нови проекти, благодарни и до- стойни читатели! От терновската община иска- ме да честитим на г-жа Хлъбова голямата радост, дошла в се- мейството й — нейната по-малка дъщеря Анастасия й подари внуче Михаил, кръстено в чест на прадядо му. Уважаема Мария Михайлов- на, пожелаваме Ви децата и внуците само да Ви радват и бъдат също такива достойни хора, като Вие! Анатолий ВОЛЧО, директор на Терновския музей за българска култура, председател на БКПЦ «Търновка»
Publicité