Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

ไข้เลือดออก2556

3 162 vues

Publié le

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

ไข้เลือดออก2556

 1. 1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บานดอนกลอย
 2. 2. สถานการณโรคไขเลือดออก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บานดอนกลอยป 2556 สถานการณโรคไขเลือดออก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บานดอนกลอยป 2556 ที่มา :รง.506 ขอมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 • จํานวนผูปวยรวม 12 ราย (เกิดในชวง มิ.ย.-ก.ค.) •อัตราปวย 385.36 ตอแสนประชากร • เสียชีวิต 0 ราย • ผูปวยเคสแรกที่รับการวินิจฉัย 15 มิ.ย. 2556 (หมูที่ 14) • จํานวนผูปวยมีแนวโนมสูงสุดในปนี้
 3. 3. จํานวนผูปวยโรคไขเลือดออก แยกรายเดือนจํานวนผูปวยโรคไขเลือดออก แยกรายเดือน
 4. 4. จํานวนผูปวยโรคไขเลือดออก แยกรายหมูบานจํานวนผูปวยโรคไขเลือดออก แยกรายหมูบาน 0 6 0 0 3 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 หมูที่6 หมูที่7 หมูที่8 หมูที่9 หมูที่13 หมูที่14 หมูที่17 DF DHF DSS
 5. 5. จํานวนปวยโรคไขเลือดออก แยกตามเพศจํานวนปวยโรคไขเลือดออก แยกตามเพศ
 6. 6. จํานวนผูปวยโรคไขเลือดออก แยกตามกลุมอายุจํานวนผูปวยโรคไขเลือดออก แยกตามกลุมอายุ
 7. 7. โรคไขเลือดออกโรคไขเลือดออก
 8. 8. เราปองกันได ถารูวิธี
 9. 9. ที่สนใจเรียนรู และลงมือปอง กันจริงๆ เริ่มตั้งแตวันนี้
 10. 10. • ระบาดมากในฤดูฝน สาเหตุ........มี......... * ยุงลายบาน Aedes Egypti * ยุงลายสวน Aedes Albopictus  เปนพาหะนําโรค  เชื้อไวรัส  ระยะฟกตัว 2-8 วัน
 11. 11. 4-5 วัน ไขยุงลาย ยุงลาย 1-2 วัน ลูกน้ํา 7-10 วัน ตัวโมง 1-2 วัน ตัวผู 7 วัน ตัวเมีย 30 - 45 วัน วงจรชีวิตของยุงลาย
 12. 12. การติดตอ วงจรการเกิดโรค ไขเลือดออก ยุงลายตัวเมียดูดเลือดผูปวยที่กําลังไข กัดเด็กในชุมชน โรงเรียน ศูนยเด็กยุงถายทอดเชื้อทางไขได
 13. 13. อาการ
 14. 14. การรักษาเบื้องตน เช็ดตัวลดไข หามกินยาแอสไพริน เชน ทัมใจ บวดหาย และไอบรูเฟน ดื่มน้ํา น้ําผลไมมากๆ งดเครื่องดื่มสีเขม
 15. 15. การรักษาโดย บุคลากรแพทย
 16. 16. ติดตามดูอาการใกลชิด ใหรีบสงโรงพยาบาลทันที ไปตามแพทยนัดทุกครั้ง ปวดทอง ปสสาวะ นอยลง กระสับ กระสาย มือเทาเย็น ถาเปน ชวงไขลด การดูแลรักษา
 17. 17. สัญญาณอันตราย • ผูปวยที่มีภาวะชอก คือ หายใจเร็ว เหนื่อย ตัวเย็น กระสับกระสาย • ผูมีภาวะเลือดออก เชน มีเลือดออกตามไรฟน ถายดํา อาเจียนเปนเลือด • ผูปวยอวน • ผูปวยมีโรคประจําตัว เชน โรคเลือดออกงาย ทาลัสซีเมีย โรคเลือด และโรคประจําตัวอื่นๆ
 18. 18. การปองกันและควบคุมโรคการปองกันและควบคุมโรค
 19. 19. การปองกันและควบคุม แนวทางที่ ดีที่สุด คือ การปองกันโรค ลวงหนา โดยเฉพาะใน ชุมชน โรงเรียน ศูนยเด็กเล็ก วัด โดยการกําจัดลูกน้ํายุงลาย ใหดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย = 0 การพนเคมี ใชเมื่อมีผูปวยสงสัย หรือมีการระบาด (ยุงตายแค 30%)
 20. 20. ความชุก ลูกน้ํา ยุงลาย HI,CI= 0 ใหใชมาตรการ 5 ป. 3 ร. มือเทาเย็น การปองกันควบคุมโรค 1 ข. 5 ป.
 21. 21. ใชมาตรการ 5 ป ปด เปลี่ยน ปลอย ปรับปรุง ปฏิบัติจนเปนนิสัย
 22. 22. มาตรการ 3 ร. ร : โรงเรือน คือ บานตองไมมีลูกน้ํายุงลาย ร : โรงเรียน ศูนยเด็ก ตองไมมีลูกน้ํายุงลาย ร : โรงพยาบาล รพ.สต. ตองไมมีลูกน้ํายุงลาย
 23. 23. มาตรการ 1 ข. ขัด คือ ขัดขอบโองบริเวณเหนือน้ํา ที่ยุงลายวางไข ใหหลุดออก แลวลางออก (ยุงลายมักวางไขเหนือน้ํา 2-3 ซม.และ ไขจะอยูไดนานมากกวา 2 เดือน)
 24. 24. การสํารวจและกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลาย แหลงน้ําขังภายนอกบาน 1. ตุมน้ําขังภายนอกบาน 2. แหลงขังน้ําอื่น ๆ อางคอนกรีตลางเทา กระปอง ไหแตก ถวยแตก แจกันศาลพระภูมิ ภาชนะใสน้ําเลี้ยงสัตว รางน้ําฝน ยางรถยนต 3. ภาชนะธรรมชาติ โพรงไม กะลา กาบใบไม กระบอกไมไผ
 25. 25. การสํารวจภาชนะขังน้ําทุกชนิดและทุกชิ้น
 26. 26. การสํารวจแหลงเพาะพันธุ คว่ํา ขัดลาง กระบอกตนไผ อสม.มักมองขาม
 27. 27. คว่ํา เผา กลบ
 28. 28. ใสเกลือ ปลอยปลาหางนกยูง ในบาน
 29. 29. การใชทรายเคลือบสารเคมี กําจัดลูกน้ํา • ในภาชนะ ที่เปลี่ยนน้ําไมได • 10 กรัม/ น้ํา 100 ลิตร • ใชวิธีหวาน หรือผาขาวบางหอ • ไมแนะนําใสซองยา เจาะรู • เพิ่มทรายทุก 3 เดือน หรือเมื่อ มีลูกน้ําใหม
 30. 30. การพนสารเคมีกําจัดยุงตัวเต็มวัย อสม. พนแบบนี้ถูกตองหรือไม....ทําไม.....
 31. 31. เหตุผล..??? คือ • แหลงเกาะพักของยุงลายในบานเรือนพบวายุง ตัวเมียรอยละ 90 ชอบเกาะพักตามสิ่งหอยแขวน ตางๆ ในบาน(àÊ×éͼŒÒˌÍÂá¢Ç¹, Á،§áÅÐàª×Í¡Á،§ÃŒÍ • ÊÔè§ËŒÍÂá¢Ç¹Í×è¹æ ) • มีเพียงรอยละ 10 เทานั้นที่พบเกาะพักอยูตามขางฝาบาน • ที่มา : สมเกียรติ บุญญะบัญชา. 2535. ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของยุงลายในประเทศไทย. • กองกีฏวิทยาทางการแพทย, กรมวิทยาศาสตรการแพทย.
 32. 32. อสม. พนแบบนี้ถูกตองหรือไม....ทําไม.....
 33. 33. การพนสารเคมี • พนเฉพาะควบคุมการระบาด เมื่อรับรายงานมีผูปวย หรือสงสัย • พนใหเสร็จภายใน 24 ชม.หลังรับแจง พรอมกับกําจัดลูกน้ํา ในหมูบาน ตองใหคา HI,CI = 0 • มีผูปวย 1 ราย ใหพนบานผูปวย และรัศมีอยางนอย 100 เมตร และสถานที่ที่เด็กเดินทางไป วันที่ 0,3,7,14,21 และทุก 7 วัน จนกวาจะไมมีผูปวยรายใหมติดตอกัน 14 วัน • ถาผูปวยหรือสงสัยมากกวา 1 รายในชุมชน ใหพนทั้งหมูบาน • การพน ใหพนในบาน ปดประตู หนาตางไวอยางนอย 1 ชม.
 34. 34. การควบคุมโรคไมไดผล คือ มีผูปวยเกิดขึ้นตอเนื่อง เกิน 28 วัน หลังวันเริ่มปวยของรายแรก 1. คาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย ไมเทากับ 0 ตั้งแตการควบคุม โรคครั้งแรก (ไมเครงครัดในการทําลาย) 2. เนนการพน ไมเนนการกําจัดลูกน้ําใหครบทุกภาชนะในชุมชน 3. พนไมถูกวิธี เนนพนนอกบาน พนเขาปา ไมปดประตูหนาตาง 4. ผสมสารเคมีพนไมไดสัดสวน 5. ขาดความตอเนื่อง ไมพนและกําจัดลูกน้ํา ตามวันที่กําหนด สาเหตุ......
 35. 35. สมุนไพร ใชไลยุง • ขยี้ใบตระไครหอม • จุดเทียนตระไครหอมไลยุง • ใบ หรือผิวมะกรูด วางไลยุงใน บาน หรือหองน้ํา
 36. 36. การใหสุขศึกษาแกประชาชน ใหความรูแกประชาชน เนนการรักษาเร็ว และการปองกันโรค
 37. 37. บทบาท อสม. ในการปองกันควบคุมโรค บทบาท อสม. ในการปองกันควบคุมโรค
 38. 38. 1. ดําเนินงานตามกระบวนการหมูบานจัดการสุขภาพ • รวมประชาคมหมูบาน • หามาตรการทางสังคม เชนการปรับ การติดธงสี เมื่อสํารวจพบลูกน้ํา • ออกสํารวจลูกน้ํา และพาชาวบานทําลายแหลงเพาะพันธุ ยุงลาย ทุก 7 วัน ใหดําเนินการบายวันศุกร • เปนตัวอยางที่ดีแกชาวบาน เรื่องการปองกันโรค • เพาะพันธุปลากินลูกน้ําแจก • ปลูกสมุนไพรแจกจาย เชนตระไครหอม
 39. 39. โดย อสม.ในชุมชน ผานหอกระจายขาว การประชุม 2.ใหความรูประชาชน
 40. 40. 3. สํารวจและทําลายลูกน้ํายุงลาย ทุกบายวันศุกร ทุกหลังคาเรือน ใหตอเนื่องทุกสัปดาห
 41. 41. 4. ควบคุมโรคทันที เมื่อมีผูปวย/สงสัย • เจาหนาที่สาธารณสุข • อบต./เทศบาล • ผูนําชุมชน • โรงเรียน วัด • ศูนยเด็ก
 42. 42. หยุด
 43. 43. หยุด ´ŒÇ¤ÇÒÁ»ÃÒö¹Ò´Õ¨Ò¡..... โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บานดอนกลอย

×