Educatie+personalizata+PPT++II.pptx

(maximum de învăţare individuală)
Elena Davidescu, Dr., conf. univ.
Cea mai mare putere în viață
este DRAGOSTEA.
Cel mai de preț lucru
e CREDINȚA.
Cele mai importante cuvinte
sunt ”DA POT!”.
Cea mai frumoasă podoabă
e ZÂMBETUL .
Cea mai mare bucurie
e acea DE A DĂRUI .
Cel mai bun tratament
e ÎNCURAJAREA.
NU POT DEVENI UN
PROFESOR IDEAL,
DAR…
FACEBOOK
Completaţi rubricile şi afişaţi pagina de facebook
 Prenumele __________________
 Deviza
mea_____________________________________________________
 O informaţie importantă despre mine ___________________________
 Ce aş dori să se întâmple mâine_________________________________
 Ce intenţionez să schimb în orientarea mea profesională
_______________
 Starea mea de spirit astăzi
__________________________________________
- CE ESTE EDUCAȚIA?
- CE ESTE EDUCAŢIA?
OAMENII AJUNG SĂ
PRIVEASCĂ
EDUCAȚIA ÎN ŞCOLI
PRECUM ÎN IMAGINEA
ALĂTURATĂ.
CEEA CE E VERDE, VIU,
RESPECTIV DORINȚA
SINCERĂ DE A ÎNVĂȚA, DE A
CREȘTE, AJUNGE SĂ DEVINĂ
O CORVADĂ, O OBLIGAȚIE
NEPLĂCUTĂ.
CU TIMPUL MOARE, IAR NOI
AJUNGEM LIPSIȚI DE VIAȚĂ.
LECTURA IMAGINII
 Asociați imaginea cu
o realitate din
sistemul de
învățământ.
 Explicați succint.
 Ar putea imaginea
dată să se asocieze
cu:
- Politicile /Reformele
Educaţionale
???
PROFESIA DE PEDAGOG ESTE UNA DINTRE CELE MAI NOBILE PROFESII,
FIINDCĂ ESTE CEL CE MODELEAZĂ CU DĂRUIRE ȘI RESPONSABILITATE
OMUL DE MÂINE.
În ceea ce privește personalitatea profesorului, cred că esența
acestuia se află chiar în cuvântul
"PROFESOR"
 P – perseverant, proactiv…
 R – responsabil, receptiv, …
 O – OM, organizat, onest, …
 F – fermecător, fericit…
 E – energic, entuziasmat, emotiv, …
 S –specialist, sincer, …
 O – ocrotitor, optimist, …
 R – răbdător, recunoscător…
„ŞCOALĂ
înseamnă pregătire pentru viaţă, prin
viaţa socială”
(Décroly)
Viziuni optimiste
ŞCOALA ESTE PENTRU TOȚI!
Ea trebuie să stimuleze creativitatea şi să
cultiveze talentele elevilor
Aceste viziuni optimiste asupra accesibilităţii presupune
încredere şi respect faţă de INDIVIDUALITATEA elevului
MOTTO:
ŞCOALA are „obligaţia” să
creieze condiţii adecvate pentru
a da posibilitate fiecărui elev
„să-şi realizeze propria lui
dezvoltare optimă”.
(J. Bruner).
Obiectivul educaţional major
al şcolii constă în dezvoltarea
liberă, armonioasă a omului şi
formarea PERSONALITĂŢII
creative şi competente ,
care să se poată adapta la
condiţiile în schimbare ale
vieţii.
Educatie+personalizata+PPT++II.pptx
«VREA,
DAR NU POATE»
«POATE,
DAR NU VREA»
«NU VREA
ŞI NU POATE»
Educatie+personalizata+PPT++II.pptx
Educatie+personalizata+PPT++II.pptx
UNESCO, 1994
„Şcolile trebuie să fie compatibile
cu toţi copiii, indiferent de
condiţionările fizice, intelectuale,
sociale, emoţionale, lingvistice
sau de altă natură”
The Salamanca Statement and Framework
for Action on Special Needs Education
Paris, UNESCO/Ministry of Education, Spania
MODERNIZAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
Lupta între şcoala clasică şi cea
modernă, între educaţia veche şi
educaţia nouă este deschisă,
angajantă, revoluţionară.
„Copilul are dreptul la un mediu
construit pe măsura lui” (Claparede)
MOTTO:
„A instrui pe cineva într-o disciplină înseamnă a-l
învăţa să participe la procesul care face posibilă
crearea de cunoştinţe”
J. S. Bruner
Drumul spre succesul şcolar este
întotdeauna în construcţie
Educatie+personalizata+PPT++II.pptx
Cea mai bună parte a
succesului constă în
ÎNVĂŢĂTURĂ, alta în
EXERSARE.
Trebuie pe de o parte să înveţi,
pe de alta să întăreşti prin
practică ceea ce ai învăţat
Seneca
CUNOŞTINŢE
DEPRINDERI
ATITUDINI
MOTIVAŢIE
COMPETENŢE
Cei ce aduc o rază de
soare în viaţa altora
nu pot ţine soarele
departe de ei înşişi.
ETAPELE DEZVOLTĂRII PEDAGOGIEI
„Pedagogie interactivă”
discursivă, expozitivă, activizantă,
experimentală, cooperantă, interactivă
„Pedagogie acţiunii”
experimentală, operaţională,
activă
„Pedagogie ascultării”
discursivă, expozitivă,
magistrală
Strategii ale interacţiunii
- COMPETENŢE -
Strategii experimentale
- CUNOŞTINŢE şi
CAPACITĂŢI
Strategii ale expunerii
- CUNOŞTINŢE -
A fi motivat la învăţătură exprimă în plan
comportamental o stare dinamică,
mobilizatoare şi direcţionată spre atingerea
unor scopuri. ( I. NEACŞU)
Educatie+personalizata+PPT++II.pptx
Elevii se simt
încurajaţi,
respectaţi de
implicarea activă
a părinţilor în
viaţa lor şcolară.
COMENTATI MOTO-UL:
Profesorii eficienți sunt cei care te
învaţă încotro să te uiţi, dar nu îţi
spun şi ce să vezi, lăsând
LIBERTATEA FIECĂRUI ELEV DE A
DESCOPERI ŞI CUNOAŞTE
în stilul său propriu
NIVELUL DE ÎNVĂŢARE
4%
I
Percepere
36 %
V
Transfer
(creativitate)
12 %
II
Memorare
20%
III
Înţelegere
28 %
IV
Priceperi
şi deprinderi
elementare
C u n o ş t i n ţ e Capacităţi şi aptitudini
Educatie+personalizata+PPT++II.pptx
„Mergeţi în cîmp, în parc,
sorbiţi din izvorul gîndurilor şi a
ideilor şi această apă vie va face
elevii voştri să devină cercetători
înţelepţi, persoane curioase
şi inteligente”.
„Învăț de la momentul în care trăiesc,
învăț de la copiii ce sunt lângă mine!”
V. Suhomlinskii
PROFESORUL
TREBUIE SĂ
 țină cont de dorințele ELEVILOR, de
INDIVIDUALITATEA lor.
 dea dovadă de TOLERANȚĂ, FLEXIBILITATE
ÎN GÂNDIRE, să-i dăruiască elevului CURAJ și
ÎNCREDERE. Și atunci profesorul și elevul se vor
transforma în prieteni adevărați.
ÎN ACEST CONTEXT, ESTE NECESAR
 a utiliza instruirea individualizată, adică a realiza o
proiectare diferenţiată a activităţilor de ȋnvăţare ȋn
funcţie de interesele, nevoile şi abilităţile elevilor.
 a utiliza COMPETIŢIA, ȋntrucât ȋn mod natural elevilor le
place să intre ȋn competiţie şi să câştige, să fie cei mai
buni. Această modalitate de motivare trebuie utilizată cu
grijă, deoarece, dacă ȋn mod repetat aceeaşi elevi pierd
competiţia, ea poate deveni contraproductivă din punct
de vedere educativ.
COMPONENŢELE
MOTIVAŢIEI
ÎNVĂŢĂRII
CURIOZITATE AUTOEFICIENŢĂ
ATITUDINEA NECESITATEA
CURIOZITATEA:
porneşte de la dileme, întrebări,
dorinţa de a şti lucruri noi,
de la pornirea interioară de a descoperi.
NECESITATEA
scopul final al educaţiei constă
în structurarea activităţilor
astfel încât realizarea acestora
să conducă la satisfacerea
superioară a învăţării
şi autorealizării.
ATITUDINEA
exprimă o modalitate de raportare faţă
de anumite aspecte ale învăţării şi implică
reacţii afective, comportamentale
şi cognitive.
AUTOEFICIENŢA
puterea de a gândi pozitiv,
încrederea în propriile forţe
şi prezenţa convingerii de
reuşită.
Educatie+personalizata+PPT++II.pptx
Atâta timp, cât pedagogul nu
ţine seama de dorinţele,
interesele şi aspiraţiile
elevului şi nu caută sau nu
ştie să le influenţeze şi
orienteze într-o direcţie
constructivă, activitatea sa
profesională nu numai că va fi
stânjenită, dar poate deveni şi
periculoasă.
( AL. ROŞCA)
Motivația pentru școală este unul dintre factorii
cei mai importanți în procesul de învățământ.
Să ne punem măcar două
secunde în locul
elevilor și să ne
gândim că mergem la
un loc de muncă de
unde câștigăm bine și
este profitabil pentru
viitorul nostru, dar nu
ne place deloc acest
job.
Cercetările desfășurate de către Center of Educations
Policy (CEP) (apud Elmore, 2016) au pus în evidență
că, de obicei, profesorii sunt mult mai centrați pe
rezultatele elevilor lor decât pe motivația pentru școală
a acestora!
Educatie+personalizata+PPT++II.pptx
MODELUL
este conceput ca o secvenţă de evenimente,
care constă din:
ATENŢIE, RELEVANŢĂ, ÎNCREDERE ŞI SATISFACŢIE
(ATTENTION – A, RELEVANCE – R,
CONFIDENCE – C, SATISFACTION - C).
La început profesorul captează ATENŢIA elevilor, apoi oferă
RELEVANŢĂ celor predate în corespundere cu scopurile
personale ale elevilor şi necesităţile acestora.
Atunci când procesul instructiv-educativ se desfăşoară eficient,
elevul capătă ÎNCREDERE în sine şi în profesor. În urma
cunoştinţelor recent asimilate elevul obţine SATISFACŢIA,
care asigură formarea competenţelor şcolare la elevi.
 Captaţi atenţia elevilor utilizând
abordări neobişnuite sau
neaşteptate de elevi;
 Stimulaţi permanent curiozitatea
elevilor folosind probleme care
invocă mister;
 Menţineţi atenţia elevilor variind
structura predării;
 Dezvoltaţi convingerea
elevilor asupra modalităţii în
care subiectul predat
concordă cu scopurile
personale ale elevilor;
 Oferiţi elevilor oportunitatea
de a-şi valorifica experienţele
anterioare;
 Accentuaţi familiaritatea
subiectului prin relaţionarea
acestuia cu experienţele
anterioare ale elevilor;
 Creaţi elevilor aşteptări pozitive în ceea ce priveşte
obţinerea succesului;
 Oferiţi elevilor posibilităţi de a obţine succese;
 Acordaţi-le elevilor posibilitatea de a-şi controla într-
o măsură anumită propria instruire;
 Ajutaţi-i să înţeleagă că învăţarea este o consecinţă
directă a eforturilor depuse de ei;
 Explicaţi;
 Remuneraţi cu laude;
 Umanizaţi-vă acţiunile şi
comportamentele;
 Implicaţi elevii în activităţi;
 Predaţi inductiv;
 Satisfaceţi nevoile elevilor;
 Utilizaţi emoţiile pozitive pentru
a creşte productivitatea şi
motivaţia;
CERINŢA PRIMORDIALĂ
A EDUCAŢIEI PERSONALIZATE
„ este de a asigura o metodologie
diversificată bazată pe îmbinarea
activităţilor de învăţare şi de muncă
independentă,
cu activităţile de cooperare, de
învăţare în grup şi de muncă
independentă”
Jean Piaget
CALITATEA PEDAGOGICĂ A METODEI
DIDACTICE
presupune transformarea acesteia
dintr-o cale de cunoaştere propusă
de profesor într-o cale de învăţare
realizată de elev, în cadrul instruirii
formale şi nonformale, cu deschideri
spre educaţia permanentă”
Sorin Cristea
AVANTAJELE METODELOR ACTIVE
 Transformă elevul din obiect în subiect al
învăţării;
 Este coparticipant la propria formare;
 Angajează intens toate forţele psihice de
cunoaştere;
 Asigură elevului condiţii optime de a se afirma
individual şi în echipă;
 Dezvoltă gîndirea critică;
 Dezvoltă motivaţia pentru învăţare;
 Permite evaluarea propriei activităţi.
PENTRU A AVEA O ACTIVITATE DIDACTICĂ DE SUCCES
PROFESORUL TREBUIE SĂ:
 creeze o stare de învăţare activ-stimulativă, care
aduce elevul în situaţia de a participa cu plăcere
şi fără teamă la orice tip de activitate formală,
informală, non-formală;
 lucreze cu toţi elevii, nu numai cu cei foarte
buni, diferenţiind activitatea didactică funcţie de
nivelul şi particularităţile elevilor;
 trateze elevii ca parteneri în actul de învăţare.
Educatie+personalizata+PPT++II.pptx
Pedagogia contemporană
Trecerea responsabilităţii de la profesor la elev
Într-o prezentare succintă a caracteristicilor
persoanelor care învaţă eficient, de la Harpe, Kulski şi
Radloff (1999) arată că o persoană care învaţă eficient:
 Are scopuri clare privitoare la ceea ce învaţă,
 Are o gamă largă de strategii de învăţare şi ştie cînd să le utilizeze,
 Foloseşte resursele disponibile în mod eficace,
 Ştie care îi sunt punctele forte şi punctele slabe,
 Înţelege procesul de învăţare,
 Îşi controlează sentimentele în manieră adecvată,
 Îşi asumă responsabilitatea pentru procesul lor de învăţare şi
 Îşi planifică, îşi monitorizează, îşi evaluează şi îşi adaptează
procesul de învăţare.
FACTORII EFICIENŢEI INSTRUIRII & PROGRESULUI
ŞCOLAR
Modelul teoretic
(John Carrol)
Sarcina învăţării
Scopul învăţării
Timpul necesar învăţării
Timpul efectiv folosit
INTEGRAREA CUNOŞTINŢELOR,
ABILITĂŢILOR ŞI COMPETENŢELOR
Abilităţi
Competenţe
Cunoştinţe
PRINCIPII PRIVIND
ÎNVĂŢAREA PERSONALIZATĂ
 „Dorinţa de a învăţa” – baza tuturor principiilor
de învăţare
 Elevul este implicat activ şi participă la propria
sa instruire. El nu primeşte info rmaţia, ci şi-o
construieşte singur.
 Elevii învaţă în stiluri diferite şi în ritmuri
diferite.
 Învăţarea presupune investigaţii continue,
efort şi autodisciplină.
 Învăţarea dezvoltă atitudini, capacităţi şi
contribuie la însuşirea de cunoştinţe.
 Învăţarea trebuie să pornească de la aspecte
relevante pentru dezvoltarea personală a
elevului şi pentru integrarea acestuia în viaţa
socială.
 Învăţarea se produce prin studiu individual şi
prin activităţi de grup.
 Într-un sens larg, învăţarea trebuie înţeleasă
dincolo de noţiunile de „educaţie” şi „şcoală”.
PRINCIPII PRIVIND ÎNVĂŢAREA PERSONALIZATĂ
“ÎNVĂŢĂTURA
TREBUIE
TRANSFORMATĂ ÎN FAPTE:
ALTFEL SE PIERDE”
H. de Balzac
REFLECŢIE
P R E D A R E A
NU
MAI ÎNSEAMNĂ TRANSMITERE
DE INFORMAȚII!!!
Dar ce înseamnă?
PRINCIPII PRIVIND PREDAREA
 Predarea trebuie să genereze şi să susţină
motivaţia elevilor pentru învăţarea continuă.
 Profesorii trebuie să creeze diverse oportunităţi
de învăţare, care să faciliteze atingerea
obiectivelor propuse.
 Profesorii trebuie să descopere şi să stimuleze
aptitudinile şi interesele elevilor.
 Predarea nu înseamnă numai transmiterea de
cunoştinţe, ci şi de comportamente şi de atitudini.
PRINCIPII PRIVIND PREDAREA
 Predarea trebuie să faciliteze transferul de informaţii şi
de competenţe de la o disciplina la alta.
 Predarea trebuie să se desfăşoare în contexte care
leagă activitatea şcolară de viaţă cotidiană.
 “Totul va fi organizat pe măsura minţii elevului,
a memoriei şi a limbii”
(Comenius, 1632).
 “Nu ne putem juca sau nu putem face
experimente cu mintea şi sufletul copiilor”
(C. Cucoş, 1996)
SUNT SITUAȚII CÂND:
ELEVII VIN LA LECȚII - NU-I INTERESEAZĂ ȘI NU-
I PREOCUPĂ CU CE SE VOR OCUPA, NUMAI DACĂ
NU-I LUCRARE DE CONTROL.
ÎNVĂȚĂTORUL POATE CREA ASTFEL DE SITUAȚII
CA ELEVII SĂ VINĂ CU DORINȚĂ LA LECȚII,
PARCĂ AR VIZIONA UN SERIAL INTERESANT,
CAPTIVANT, DORIND SĂ-L VIZIONEZE MAI
DEPARTE
Capcană pentru a manifesta interes
PREDAREA EFICIENTĂ
Profesorii trebuie să răspundă la următoarea
întrebare:
„Rezultatele elevilor reflectă
abilitatea Mea de a-i încuraja
şi de a-i ajuta să înveţe?”
(Centrul de excelenţă în domeniul educaţiei Serale)
„ELEVUL TREBUIE SĂ SE ELIBEREZE DE ACEA TENSIUNE
INTELECTUALĂ ŞI SUFLETEASCĂ, DE PERMANENTA
ÎNCORDARE ŞI ISTOVIRE PENTRU EL...
ÎN FIECARE ŞCOALĂ, COPIII ÎNVAŢĂ SĂ ÎNVEȚE
ÎMPREUNĂ CU CEILALŢI”
J. DEWEY
DIDACTICĂ MAGNA FĂRĂ TEMELE PENTRU ACASĂ,
DAR CU 1000 DE MĂRUNȚIȘURI SALVATOARE
INFORMAȚIE
GENERALĂ
AMUZANTĂ
DICȚIONAR:
MENTOR –
NUMELE
EDUCATORULU
I LUI
TELEMAKA,
FIUL LUI
ODISEU DIN
POEMA LUI
GOMER;
ÎNDRUMĂTOR,
CONDUCĂTOR,
GHID,
TUTORE
Didactică MAGNA fără temele pentru acasă,
dar cu 1000 de mărunțișuri salvatoare
PROFESORUL - MENTOR
dă doar elementele minime de bază a temei
ЯНОВИЦКАЯ Е.В.,
КАК УЧИТЬ И УЧИТЬСЯ НА УРОКЕ, 2013
Instruirea fiecărui elev (cu capacități diferite,
interese, necesități) să poată învăța diferit, dar
fiecare să obțină un minim, baza de cunoștințe –
sistemul de instruire pe nivele.
Instruirea pe nivele – fiecare temă se revizuiește
de cel puțin cinci ori, sub cinci unghiuri de
vedere.
Deseori cunoștințele de bază sunt instabile, se
uită, se pierd etc.
Argumentarea consecutivității procesului de
instruire
Cointeresare
Rațional de folosit principalul
Evidențierea principalului din temă cu creativitatea
Antrenarea
Demonstrarea succeselor la tema
studiată
ACTIVITATEA PROFESORULUI
1. Informație
generală pe
tema de studii
3. Autocontrolul
elevilor
5. Controlul final
2.
Profesorul
Mentor
4.
Antrenarea
Educatie+personalizata+PPT++II.pptx
SISTEM PE BAZA LECŢIILOR INDIVIDUALIZATE
 Baza este lucrul individual unde învățătorul
pe rând interacționează cu fiecare elev;
 celălalt timp elevii lucrează
independent/de sine stătător, individual,
câteodată în perechi sau grupuri mici.
 Acest sistem noi îl putem aplica ca o punte
de trecere de la sistemul de instruire după
ore fixate la un sistem de instruire
colectivă după programe educaționale
individ.
 Se folosește acest sistem în lucru cu copii
care au nevoie de asistență
psihopedagogică.
FORME DE PREZENTARE ŞI ÎNVĂŢARE A
CONŢINUTULUI DE STUDII
- Cunoaşterea minimului de bază al
conţinutului de studii/ a temei
- Posibilitatea de a efectua legătura dintre
materialul nou și cel trecut anterior
- Cunoaşterea metodelor de predare
creative, propunere de rezolvări
nestandarte.
Pentru pregătirea oricărei teme conţinutul din timp se
repartizează în câteva blocuri:
 material didactic divers, material (conținut) „interesant ”
care permite să captivăm cu tema propusă;
 clar să evidențiem minimul de bază a temei „cel mai
important”;
 sarcinile și informația care ajută să facem legătura temei noi
cu cea anterioară;
 problemele, sarcinile, întrebările și metodele speciale de
lucru, care vor permite să producem un imbold pentru căutări
și soluții creative.
AŞA DAR, PENTRU FIECARE TEMĂ APARE NECESITATEA
DE O CONSECUTIVITATE A PROCESULUI DE STUDII:
 Să captivăm cu tema de studii
 Raţional să evidenţiem principalul
 Să creăm legătura dintre ceea ce s-a studiat cu
materialul precedent şi o abordare creativă
faţă de sarcinile noi.
 Antrenarea celor studiate.
 Demonstrarea succesului și evaluarea pe
marginea subiectelor temei studiate.
Elevul are dreptul— să nu știe, dar să învețe
Misinea Învățătorului – să știe cum să ajute elevul
să se învețe
Învățătorul
Manualul
Colegi de școală
Instructori
Material didactic/ de suport
Baza
educației
Fițuică
CUM să învățăm
Inițierea
Informația – se prezintă în formă de
sinteză, captivant și interesant
Mentoratul învățătorului,
evidențierea minimului de bază
Autocontrolul elevului, control
pe toată tema
Antrenare cunoștințelor, priceperi și
aptitudini pe tema studiată
Evaluarea obiectivă pe toată
tema
Bloc didactic
și complex de
metode și
procedee de
activități în
clasă
1. capacitatea
de a lucra într-
un ritm avansat
3. În clasă elevii, nu
toți, dar unii/
majoritatea „preferă să
tacă”, uneori, luni de
zile.
4. elevii, care (după cum ei
înșiși cred) au cunoștințele, dar
experiența puțină în
comunicare, se simt
frustrați/ofensat de învățători și
furiosi pe colegii de clasă
rapizi/ promți în răspunsuri
2. Îngrijorarea de a pierde
timpul din lecție,
învățătorul preferă să
lucreze cu elevii mai buni/
mai pregătiți;
Dificultate
pentru
învățător
DIFICULTATEA ÎN STĂPÂNIREA TEMPOULUI
DIFERENŢIEREA
Gradaţi sarcinile de la uşoare la
dificile pe fişele de lucru sau
testele docimologice
Fixaţi sarcini deschise deoarece
elevii mai buni le interpretează
într-un mod mai solicitant.
Cereţi mai mult de la elevii mai
capabili
Permiteţi prezentarea temelor în
mai multe noduri de ex: studiaţi
un subiect apoi prezentaţi un
raport, SAU o discuţie, SAU un
grafic
Diferenţiaţi
sarcinile şi/sau
timpul alocat
Fixaţi sarcini diferite pentru
grupuri, sau indivizi diferiţi, în
funcţie de abilităţi
Învăţarea bazată pe surse de
informare/învăţare bazate pe
resurse;
Programe individualizate, învăţare
pas cu pas
Pregătiţi fişe ajutătoare pentru
elevii care au nevoie de ele şi le
cer
Abordaţi toate stilurile de învăţare,
vizual, auditiv şi practic; emisfere
cerebrale dreapta şi stânga
Diferenţiaţi
experienţele de
învăţare ale
elevilor
Planificaţi utilizarea
instrumentelor/mijloacelor
ajutătoare de învăţare atunci
când există
Utilizaţi lucru în grup (exemplu,
colegii se ajută între ei)
Faceţi perechi de elevi cu
aptitudini diferite care se pot ajuta
reciproc
Utilizaţi :
- verificarea între colegi
- predarea între colegi
- grupurile de studiu
Dezvoltaţi abilităţi generice prin
răspunsuri individualizate pe
formulare speciale
Diferenţiaţi
răspunsul
Lăudaţi chiar şi pentru cele mai
mici progrese şi apoi stabiliţi
împreună pasul următor
Utilizaţi autoevaluarea şi cereţi
elevilor să-şi impună obiective
Evitaţi notarea cu excepţia
cazurilor în care este absolut
necesară
RESPONSABILITĂŢILE PROFESORULUI EFICIENT
 Stabileşte cu claritate împreună cu elevii obiectivele
activităţilor;
 Identifică şi concepe activităţi de învăţare care sunt
relevante pentru contextele reale de viaţă cotidiană a
elevilor;
 Manifestă preocuparea de a se adapta la diversitatea
elevilor prin selectarea unor strategii de instruire şi a
unor materiale de învăţare care sunt adecvate
vârstei, pregătirii anterioare, valorilor culturale şi
nevoilor copiilor;
 Creează şi menţine în sala de clasă un climat de
lucru care favorizează învăţarea, motivaţia intrinsecă
şi dorinţa de a realiza sarcinile de lucru propuse;
 Încurajează interacţiunea socială a elevilor în
discutarea şi realizarea diverselor activităţi de
învăţare legate de subiectul discutat;
 Oferă elevilor o structură de lucru de natură să
ghideze activitatea de învăţare a elevilor şi
comportamentul lor în timpul activităţii;
 Oferă elevilor sarcini de lucru, provocatoare,
interesante, de natură să stimuleze dezvoltarea lor
intelectuală etc
UN COD DE VIAŢĂ: DATORIILE MELE FAŢĂ DE ELEV
(varianta prescurtată)
Elevul este o persoană: îl respect.
Elevul se minunează: îl ajut să caute frumosul.
Elevul este curios: vorbesc cu el.
Elevul caută un model: sînt pentu el un exemplu.
Elevul îşi descoperă corpul: îi arăt că sănătatea este o forţă.
Elevul se îndoieşte de el însuşi: îi dau încredere în el.
Elevul vrea să fie independent: îl invit să fie responsabil.
Elevul îşi afirmă personalitatea: îl ajut să se cunoască.
Elevul se gîndeşte doar la el: îl învăţ să descopere societatea.
Elevul are nevoie de un ideal: îl ajut să ofere un sens vieţii
sale.
AMADE
Association Mondiale des Amis de l`Enfance
Ești DASCĂL?
Dăruieşte tot ce
ai mai bun!
MAICA TERESA
ȘCOALA VIAȚA
Nimeni nu va putea instrui şi educa eficient un copil, dacă nu-şi
va preciza ce aşteaptă societatea de mîine de la acesta ca adult.
R. Dottrens
Cînd cineva nu trăieşte aşa cum gîndeşte, ajunge
să gîndească aşa cum trăieşte”. G. Marcel
ȘCOALA VIAȚA
Nimeni nu va putea instrui şi educa eficient un copil, dacă nu-şi
va preciza ce aşteaptă societatea de mîine de la acesta ca adult.
R. Dottrens
Cînd cineva nu trăieşte aşa cum gîndeşte, ajunge
să gîndească aşa cum trăieşte”. G. Marcel
REFLECŢIA CURSULUI
 Astăzi am învăţat ………..................................
 Astăzi mi-am reamintit ....................................
 Astăzi am descoperit ......................................
 Astăzi mi-am dat seama .................................
 Astăzi m-a surprins ….....................................
 Astăzi m-am bucurat …...................................
 Astăzi m-a dezamăgit .....................................
 Astăzi eu ……...................................................
AUTOEVALUARE
GÂNDESC, SIMT ŞI DAU CU PICIORUL
Ceea ce gândesc
că s-a întâmplat azi
Ceea ce am simţit azi
Ceea ce aş fi
înlăturat din
din această prezentare
TOȚI ELEVII
trebuie:
 Încurajaţi - încredere în
sine.
 Lăudaţi - aprecieze.
 Aprobaţi - să se placă.
 Mediu binevoitor - să
descopere dragostea în
lume.
UNESCO
Educatie+personalizata+PPT++II.pptx
Educatie+personalizata+PPT++II.pptx
1 sur 90

Recommandé

Prezentare STEM par
Prezentare STEMPrezentare STEM
Prezentare STEMlascualiona
6.1K vues27 diapositives
”TOȚI SUNTEM COPII”- ppt ces.pptx par
”TOȚI SUNTEM COPII”- ppt ces.pptx”TOȚI SUNTEM COPII”- ppt ces.pptx
”TOȚI SUNTEM COPII”- ppt ces.pptxNadyaRacila
2.6K vues24 diapositives
Sedinta cu parintii par
Sedinta cu parintiiSedinta cu parintii
Sedinta cu parintiiLiceul Banatean Otelu Rosu
30.9K vues10 diapositives
FORMARE ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE.pptx par
FORMARE ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE.pptxFORMARE ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE.pptx
FORMARE ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE.pptxDaniela Munca-Aftenev
13.2K vues59 diapositives
Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1) par
Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1)Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1)
Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1)Valeriu Sandru
7.7K vues26 diapositives
Lectia despre toleranta par
Lectia despre tolerantaLectia despre toleranta
Lectia despre tolerantaLauraHoreanu1
1.6K vues14 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Lecția de tip atelier.pptx par
Lecția de tip atelier.pptxLecția de tip atelier.pptx
Lecția de tip atelier.pptxDanielaMuncaAftenev
5.4K vues18 diapositives
Comunicarea.ppt par
Comunicarea.pptComunicarea.ppt
Comunicarea.pptAniela Grigore
13.8K vues30 diapositives
Moldova independentă par
Moldova independentăMoldova independentă
Moldova independentăBiblioteca Drept
3.8K vues30 diapositives
Metode interactive de predare par
Metode interactive de predareMetode interactive de predare
Metode interactive de predareoles vol
7.2K vues9 diapositives
Proiectarea didactica par
Proiectarea didacticaProiectarea didactica
Proiectarea didacticaConstantin Ghiorghieasa
8K vues24 diapositives
14. Proiectarea Activitatiilor Didactice par
14. Proiectarea Activitatiilor Didactice14. Proiectarea Activitatiilor Didactice
14. Proiectarea Activitatiilor Didacticeanamaria89
16K vues10 diapositives

Tendances(20)

Metode interactive de predare par oles vol
Metode interactive de predareMetode interactive de predare
Metode interactive de predare
oles vol7.2K vues
14. Proiectarea Activitatiilor Didactice par anamaria89
14. Proiectarea Activitatiilor Didactice14. Proiectarea Activitatiilor Didactice
14. Proiectarea Activitatiilor Didactice
anamaria8916K vues
Sfaturi pentru părinţi par TundeLaudat
Sfaturi pentru părinţiSfaturi pentru părinţi
Sfaturi pentru părinţi
TundeLaudat5K vues
Rolul parintilor in dezvoltarea armonioasa a copilului par Lumi Codrescu
Rolul parintilor in dezvoltarea armonioasa a copiluluiRolul parintilor in dezvoltarea armonioasa a copilului
Rolul parintilor in dezvoltarea armonioasa a copilului
Lumi Codrescu8.3K vues
Stimularea crreativitatii ... (1) par Pad Marius
Stimularea crreativitatii ... (1)Stimularea crreativitatii ... (1)
Stimularea crreativitatii ... (1)
Pad Marius50.7K vues
Managementul calitatii par MariaStan7
Managementul calitatiiManagementul calitatii
Managementul calitatii
MariaStan7738 vues

Similaire à Educatie+personalizata+PPT++II.pptx

Davidescu ppt par
Davidescu pptDavidescu ppt
Davidescu pptslavaslava22
454 vues91 diapositives
Guide inclusive education par
Guide inclusive educationGuide inclusive education
Guide inclusive educationAlexandra Roxana Belascu
577 vues173 diapositives
Guide inclusive education par
Guide inclusive educationGuide inclusive education
Guide inclusive educationmikarogova
2.1K vues173 diapositives
2.guideinclusiveeducation 170403083634 par
2.guideinclusiveeducation 1704030836342.guideinclusiveeducation 170403083634
2.guideinclusiveeducation 170403083634CalciuMonica
291 vues173 diapositives
Didactic 1 1 1 .Ro Ghidulinvatatoruluisicaietulelevuluipentruclaseleiii Iv par
Didactic 1 1 1 .Ro Ghidulinvatatoruluisicaietulelevuluipentruclaseleiii IvDidactic 1 1 1 .Ro Ghidulinvatatoruluisicaietulelevuluipentruclaseleiii Iv
Didactic 1 1 1 .Ro Ghidulinvatatoruluisicaietulelevuluipentruclaseleiii Ivanamaria89
3.4K vues37 diapositives
Evaluarea in ciclul primar par
Evaluarea in ciclul primarEvaluarea in ciclul primar
Evaluarea in ciclul primarAretaGhiurtu23
432 vues19 diapositives

Similaire à Educatie+personalizata+PPT++II.pptx(20)

Guide inclusive education par mikarogova
Guide inclusive educationGuide inclusive education
Guide inclusive education
mikarogova2.1K vues
2.guideinclusiveeducation 170403083634 par CalciuMonica
2.guideinclusiveeducation 1704030836342.guideinclusiveeducation 170403083634
2.guideinclusiveeducation 170403083634
CalciuMonica291 vues
Didactic 1 1 1 .Ro Ghidulinvatatoruluisicaietulelevuluipentruclaseleiii Iv par anamaria89
Didactic 1 1 1 .Ro Ghidulinvatatoruluisicaietulelevuluipentruclaseleiii IvDidactic 1 1 1 .Ro Ghidulinvatatoruluisicaietulelevuluipentruclaseleiii Iv
Didactic 1 1 1 .Ro Ghidulinvatatoruluisicaietulelevuluipentruclaseleiii Iv
anamaria893.4K vues
Rolul activităţilor extra toni par Tonik Kapak
Rolul activităţilor extra toniRolul activităţilor extra toni
Rolul activităţilor extra toni
Tonik Kapak853 vues
1. ANTIBULLYING ERASMUS INCLUZIUNEA SOCIALA.ppt par Alis Popa
1. ANTIBULLYING ERASMUS INCLUZIUNEA SOCIALA.ppt1. ANTIBULLYING ERASMUS INCLUZIUNEA SOCIALA.ppt
1. ANTIBULLYING ERASMUS INCLUZIUNEA SOCIALA.ppt
Alis Popa5 vues
BROSURA ELECTRONICA - PROIECTUL DE PARTENERIAT MULTILATERAL COMENIUS - "SCHOO... par ELENA ADRIANA DOBRINOIU
BROSURA ELECTRONICA - PROIECTUL DE PARTENERIAT MULTILATERAL COMENIUS - "SCHOO...BROSURA ELECTRONICA - PROIECTUL DE PARTENERIAT MULTILATERAL COMENIUS - "SCHOO...
BROSURA ELECTRONICA - PROIECTUL DE PARTENERIAT MULTILATERAL COMENIUS - "SCHOO...
Starea de bine a profesorilor par Rodica B
Starea de bine a profesorilorStarea de bine a profesorilor
Starea de bine a profesorilor
Rodica B21 vues
Starea de bine a profesorilor par RodicaB1
Starea de bine a profesorilorStarea de bine a profesorilor
Starea de bine a profesorilor
RodicaB126 vues
Tratarea diferentiata pdf par cristy333
Tratarea diferentiata pdfTratarea diferentiata pdf
Tratarea diferentiata pdf
cristy3333 vues
Tratarea Diferentiata Pdf par cristy333
Tratarea Diferentiata PdfTratarea Diferentiata Pdf
Tratarea Diferentiata Pdf
cristy3331.4K vues
Ghid educatie-timpurie-copii-educatori par Claudiu Buza
Ghid educatie-timpurie-copii-educatoriGhid educatie-timpurie-copii-educatori
Ghid educatie-timpurie-copii-educatori
Claudiu Buza1.8K vues
3 14 educata_+incluziva_in_clasa_dr_t_tintiuc par Alisa Russu
3 14 educata_+incluziva_in_clasa_dr_t_tintiuc3 14 educata_+incluziva_in_clasa_dr_t_tintiuc
3 14 educata_+incluziva_in_clasa_dr_t_tintiuc
Alisa Russu2.6K vues

Educatie+personalizata+PPT++II.pptx

 • 1. (maximum de învăţare individuală) Elena Davidescu, Dr., conf. univ.
 • 2. Cea mai mare putere în viață este DRAGOSTEA. Cel mai de preț lucru e CREDINȚA. Cele mai importante cuvinte sunt ”DA POT!”. Cea mai frumoasă podoabă e ZÂMBETUL . Cea mai mare bucurie e acea DE A DĂRUI . Cel mai bun tratament e ÎNCURAJAREA.
 • 3. NU POT DEVENI UN PROFESOR IDEAL, DAR…
 • 4. FACEBOOK Completaţi rubricile şi afişaţi pagina de facebook  Prenumele __________________  Deviza mea_____________________________________________________  O informaţie importantă despre mine ___________________________  Ce aş dori să se întâmple mâine_________________________________  Ce intenţionez să schimb în orientarea mea profesională _______________  Starea mea de spirit astăzi __________________________________________
 • 5. - CE ESTE EDUCAȚIA? - CE ESTE EDUCAŢIA?
 • 6. OAMENII AJUNG SĂ PRIVEASCĂ EDUCAȚIA ÎN ŞCOLI PRECUM ÎN IMAGINEA ALĂTURATĂ. CEEA CE E VERDE, VIU, RESPECTIV DORINȚA SINCERĂ DE A ÎNVĂȚA, DE A CREȘTE, AJUNGE SĂ DEVINĂ O CORVADĂ, O OBLIGAȚIE NEPLĂCUTĂ. CU TIMPUL MOARE, IAR NOI AJUNGEM LIPSIȚI DE VIAȚĂ.
 • 7. LECTURA IMAGINII  Asociați imaginea cu o realitate din sistemul de învățământ.  Explicați succint.  Ar putea imaginea dată să se asocieze cu: - Politicile /Reformele Educaţionale ???
 • 8. PROFESIA DE PEDAGOG ESTE UNA DINTRE CELE MAI NOBILE PROFESII, FIINDCĂ ESTE CEL CE MODELEAZĂ CU DĂRUIRE ȘI RESPONSABILITATE OMUL DE MÂINE. În ceea ce privește personalitatea profesorului, cred că esența acestuia se află chiar în cuvântul "PROFESOR"  P – perseverant, proactiv…  R – responsabil, receptiv, …  O – OM, organizat, onest, …  F – fermecător, fericit…  E – energic, entuziasmat, emotiv, …  S –specialist, sincer, …  O – ocrotitor, optimist, …  R – răbdător, recunoscător…
 • 9. „ŞCOALĂ înseamnă pregătire pentru viaţă, prin viaţa socială” (Décroly) Viziuni optimiste ŞCOALA ESTE PENTRU TOȚI! Ea trebuie să stimuleze creativitatea şi să cultiveze talentele elevilor Aceste viziuni optimiste asupra accesibilităţii presupune încredere şi respect faţă de INDIVIDUALITATEA elevului
 • 10. MOTTO: ŞCOALA are „obligaţia” să creieze condiţii adecvate pentru a da posibilitate fiecărui elev „să-şi realizeze propria lui dezvoltare optimă”. (J. Bruner).
 • 11. Obiectivul educaţional major al şcolii constă în dezvoltarea liberă, armonioasă a omului şi formarea PERSONALITĂŢII creative şi competente , care să se poată adapta la condiţiile în schimbare ale vieţii.
 • 13. «VREA, DAR NU POATE» «POATE, DAR NU VREA» «NU VREA ŞI NU POATE»
 • 16. UNESCO, 1994 „Şcolile trebuie să fie compatibile cu toţi copiii, indiferent de condiţionările fizice, intelectuale, sociale, emoţionale, lingvistice sau de altă natură” The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education Paris, UNESCO/Ministry of Education, Spania
 • 17. MODERNIZAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI Lupta între şcoala clasică şi cea modernă, între educaţia veche şi educaţia nouă este deschisă, angajantă, revoluţionară. „Copilul are dreptul la un mediu construit pe măsura lui” (Claparede)
 • 18. MOTTO: „A instrui pe cineva într-o disciplină înseamnă a-l învăţa să participe la procesul care face posibilă crearea de cunoştinţe” J. S. Bruner
 • 19. Drumul spre succesul şcolar este întotdeauna în construcţie
 • 21. Cea mai bună parte a succesului constă în ÎNVĂŢĂTURĂ, alta în EXERSARE. Trebuie pe de o parte să înveţi, pe de alta să întăreşti prin practică ceea ce ai învăţat Seneca
 • 22. CUNOŞTINŢE DEPRINDERI ATITUDINI MOTIVAŢIE COMPETENŢE Cei ce aduc o rază de soare în viaţa altora nu pot ţine soarele departe de ei înşişi.
 • 23. ETAPELE DEZVOLTĂRII PEDAGOGIEI „Pedagogie interactivă” discursivă, expozitivă, activizantă, experimentală, cooperantă, interactivă „Pedagogie acţiunii” experimentală, operaţională, activă „Pedagogie ascultării” discursivă, expozitivă, magistrală Strategii ale interacţiunii - COMPETENŢE - Strategii experimentale - CUNOŞTINŢE şi CAPACITĂŢI Strategii ale expunerii - CUNOŞTINŢE -
 • 24. A fi motivat la învăţătură exprimă în plan comportamental o stare dinamică, mobilizatoare şi direcţionată spre atingerea unor scopuri. ( I. NEACŞU)
 • 26. Elevii se simt încurajaţi, respectaţi de implicarea activă a părinţilor în viaţa lor şcolară.
 • 27. COMENTATI MOTO-UL: Profesorii eficienți sunt cei care te învaţă încotro să te uiţi, dar nu îţi spun şi ce să vezi, lăsând LIBERTATEA FIECĂRUI ELEV DE A DESCOPERI ŞI CUNOAŞTE în stilul său propriu
 • 28. NIVELUL DE ÎNVĂŢARE 4% I Percepere 36 % V Transfer (creativitate) 12 % II Memorare 20% III Înţelegere 28 % IV Priceperi şi deprinderi elementare C u n o ş t i n ţ e Capacităţi şi aptitudini
 • 30. „Mergeţi în cîmp, în parc, sorbiţi din izvorul gîndurilor şi a ideilor şi această apă vie va face elevii voştri să devină cercetători înţelepţi, persoane curioase şi inteligente”. „Învăț de la momentul în care trăiesc, învăț de la copiii ce sunt lângă mine!” V. Suhomlinskii
 • 31. PROFESORUL TREBUIE SĂ  țină cont de dorințele ELEVILOR, de INDIVIDUALITATEA lor.  dea dovadă de TOLERANȚĂ, FLEXIBILITATE ÎN GÂNDIRE, să-i dăruiască elevului CURAJ și ÎNCREDERE. Și atunci profesorul și elevul se vor transforma în prieteni adevărați.
 • 32. ÎN ACEST CONTEXT, ESTE NECESAR  a utiliza instruirea individualizată, adică a realiza o proiectare diferenţiată a activităţilor de ȋnvăţare ȋn funcţie de interesele, nevoile şi abilităţile elevilor.  a utiliza COMPETIŢIA, ȋntrucât ȋn mod natural elevilor le place să intre ȋn competiţie şi să câştige, să fie cei mai buni. Această modalitate de motivare trebuie utilizată cu grijă, deoarece, dacă ȋn mod repetat aceeaşi elevi pierd competiţia, ea poate deveni contraproductivă din punct de vedere educativ.
 • 34. CURIOZITATEA: porneşte de la dileme, întrebări, dorinţa de a şti lucruri noi, de la pornirea interioară de a descoperi.
 • 35. NECESITATEA scopul final al educaţiei constă în structurarea activităţilor astfel încât realizarea acestora să conducă la satisfacerea superioară a învăţării şi autorealizării.
 • 36. ATITUDINEA exprimă o modalitate de raportare faţă de anumite aspecte ale învăţării şi implică reacţii afective, comportamentale şi cognitive.
 • 37. AUTOEFICIENŢA puterea de a gândi pozitiv, încrederea în propriile forţe şi prezenţa convingerii de reuşită.
 • 39. Atâta timp, cât pedagogul nu ţine seama de dorinţele, interesele şi aspiraţiile elevului şi nu caută sau nu ştie să le influenţeze şi orienteze într-o direcţie constructivă, activitatea sa profesională nu numai că va fi stânjenită, dar poate deveni şi periculoasă. ( AL. ROŞCA)
 • 40. Motivația pentru școală este unul dintre factorii cei mai importanți în procesul de învățământ.
 • 41. Să ne punem măcar două secunde în locul elevilor și să ne gândim că mergem la un loc de muncă de unde câștigăm bine și este profitabil pentru viitorul nostru, dar nu ne place deloc acest job.
 • 42. Cercetările desfășurate de către Center of Educations Policy (CEP) (apud Elmore, 2016) au pus în evidență că, de obicei, profesorii sunt mult mai centrați pe rezultatele elevilor lor decât pe motivația pentru școală a acestora!
 • 44. MODELUL este conceput ca o secvenţă de evenimente, care constă din: ATENŢIE, RELEVANŢĂ, ÎNCREDERE ŞI SATISFACŢIE (ATTENTION – A, RELEVANCE – R, CONFIDENCE – C, SATISFACTION - C). La început profesorul captează ATENŢIA elevilor, apoi oferă RELEVANŢĂ celor predate în corespundere cu scopurile personale ale elevilor şi necesităţile acestora. Atunci când procesul instructiv-educativ se desfăşoară eficient, elevul capătă ÎNCREDERE în sine şi în profesor. În urma cunoştinţelor recent asimilate elevul obţine SATISFACŢIA, care asigură formarea competenţelor şcolare la elevi.
 • 45.  Captaţi atenţia elevilor utilizând abordări neobişnuite sau neaşteptate de elevi;  Stimulaţi permanent curiozitatea elevilor folosind probleme care invocă mister;  Menţineţi atenţia elevilor variind structura predării;
 • 46.  Dezvoltaţi convingerea elevilor asupra modalităţii în care subiectul predat concordă cu scopurile personale ale elevilor;  Oferiţi elevilor oportunitatea de a-şi valorifica experienţele anterioare;  Accentuaţi familiaritatea subiectului prin relaţionarea acestuia cu experienţele anterioare ale elevilor;
 • 47.  Creaţi elevilor aşteptări pozitive în ceea ce priveşte obţinerea succesului;  Oferiţi elevilor posibilităţi de a obţine succese;  Acordaţi-le elevilor posibilitatea de a-şi controla într- o măsură anumită propria instruire;  Ajutaţi-i să înţeleagă că învăţarea este o consecinţă directă a eforturilor depuse de ei;
 • 48.  Explicaţi;  Remuneraţi cu laude;  Umanizaţi-vă acţiunile şi comportamentele;  Implicaţi elevii în activităţi;  Predaţi inductiv;  Satisfaceţi nevoile elevilor;  Utilizaţi emoţiile pozitive pentru a creşte productivitatea şi motivaţia;
 • 49. CERINŢA PRIMORDIALĂ A EDUCAŢIEI PERSONALIZATE „ este de a asigura o metodologie diversificată bazată pe îmbinarea activităţilor de învăţare şi de muncă independentă, cu activităţile de cooperare, de învăţare în grup şi de muncă independentă” Jean Piaget
 • 50. CALITATEA PEDAGOGICĂ A METODEI DIDACTICE presupune transformarea acesteia dintr-o cale de cunoaştere propusă de profesor într-o cale de învăţare realizată de elev, în cadrul instruirii formale şi nonformale, cu deschideri spre educaţia permanentă” Sorin Cristea
 • 51. AVANTAJELE METODELOR ACTIVE  Transformă elevul din obiect în subiect al învăţării;  Este coparticipant la propria formare;  Angajează intens toate forţele psihice de cunoaştere;  Asigură elevului condiţii optime de a se afirma individual şi în echipă;  Dezvoltă gîndirea critică;  Dezvoltă motivaţia pentru învăţare;  Permite evaluarea propriei activităţi.
 • 52. PENTRU A AVEA O ACTIVITATE DIDACTICĂ DE SUCCES PROFESORUL TREBUIE SĂ:  creeze o stare de învăţare activ-stimulativă, care aduce elevul în situaţia de a participa cu plăcere şi fără teamă la orice tip de activitate formală, informală, non-formală;  lucreze cu toţi elevii, nu numai cu cei foarte buni, diferenţiind activitatea didactică funcţie de nivelul şi particularităţile elevilor;  trateze elevii ca parteneri în actul de învăţare.
 • 54. Pedagogia contemporană Trecerea responsabilităţii de la profesor la elev Într-o prezentare succintă a caracteristicilor persoanelor care învaţă eficient, de la Harpe, Kulski şi Radloff (1999) arată că o persoană care învaţă eficient:  Are scopuri clare privitoare la ceea ce învaţă,  Are o gamă largă de strategii de învăţare şi ştie cînd să le utilizeze,  Foloseşte resursele disponibile în mod eficace,  Ştie care îi sunt punctele forte şi punctele slabe,  Înţelege procesul de învăţare,  Îşi controlează sentimentele în manieră adecvată,  Îşi asumă responsabilitatea pentru procesul lor de învăţare şi  Îşi planifică, îşi monitorizează, îşi evaluează şi îşi adaptează procesul de învăţare.
 • 55. FACTORII EFICIENŢEI INSTRUIRII & PROGRESULUI ŞCOLAR Modelul teoretic (John Carrol) Sarcina învăţării Scopul învăţării Timpul necesar învăţării Timpul efectiv folosit
 • 56. INTEGRAREA CUNOŞTINŢELOR, ABILITĂŢILOR ŞI COMPETENŢELOR Abilităţi Competenţe Cunoştinţe
 • 57. PRINCIPII PRIVIND ÎNVĂŢAREA PERSONALIZATĂ  „Dorinţa de a învăţa” – baza tuturor principiilor de învăţare  Elevul este implicat activ şi participă la propria sa instruire. El nu primeşte info rmaţia, ci şi-o construieşte singur.  Elevii învaţă în stiluri diferite şi în ritmuri diferite.  Învăţarea presupune investigaţii continue, efort şi autodisciplină.  Învăţarea dezvoltă atitudini, capacităţi şi contribuie la însuşirea de cunoştinţe.
 • 58.  Învăţarea trebuie să pornească de la aspecte relevante pentru dezvoltarea personală a elevului şi pentru integrarea acestuia în viaţa socială.  Învăţarea se produce prin studiu individual şi prin activităţi de grup.  Într-un sens larg, învăţarea trebuie înţeleasă dincolo de noţiunile de „educaţie” şi „şcoală”. PRINCIPII PRIVIND ÎNVĂŢAREA PERSONALIZATĂ
 • 59. “ÎNVĂŢĂTURA TREBUIE TRANSFORMATĂ ÎN FAPTE: ALTFEL SE PIERDE” H. de Balzac REFLECŢIE
 • 60. P R E D A R E A NU MAI ÎNSEAMNĂ TRANSMITERE DE INFORMAȚII!!! Dar ce înseamnă?
 • 61. PRINCIPII PRIVIND PREDAREA  Predarea trebuie să genereze şi să susţină motivaţia elevilor pentru învăţarea continuă.  Profesorii trebuie să creeze diverse oportunităţi de învăţare, care să faciliteze atingerea obiectivelor propuse.  Profesorii trebuie să descopere şi să stimuleze aptitudinile şi interesele elevilor.  Predarea nu înseamnă numai transmiterea de cunoştinţe, ci şi de comportamente şi de atitudini.
 • 62. PRINCIPII PRIVIND PREDAREA  Predarea trebuie să faciliteze transferul de informaţii şi de competenţe de la o disciplina la alta.  Predarea trebuie să se desfăşoare în contexte care leagă activitatea şcolară de viaţă cotidiană.  “Totul va fi organizat pe măsura minţii elevului, a memoriei şi a limbii” (Comenius, 1632).  “Nu ne putem juca sau nu putem face experimente cu mintea şi sufletul copiilor” (C. Cucoş, 1996)
 • 63. SUNT SITUAȚII CÂND: ELEVII VIN LA LECȚII - NU-I INTERESEAZĂ ȘI NU- I PREOCUPĂ CU CE SE VOR OCUPA, NUMAI DACĂ NU-I LUCRARE DE CONTROL. ÎNVĂȚĂTORUL POATE CREA ASTFEL DE SITUAȚII CA ELEVII SĂ VINĂ CU DORINȚĂ LA LECȚII, PARCĂ AR VIZIONA UN SERIAL INTERESANT, CAPTIVANT, DORIND SĂ-L VIZIONEZE MAI DEPARTE Capcană pentru a manifesta interes
 • 64. PREDAREA EFICIENTĂ Profesorii trebuie să răspundă la următoarea întrebare: „Rezultatele elevilor reflectă abilitatea Mea de a-i încuraja şi de a-i ajuta să înveţe?” (Centrul de excelenţă în domeniul educaţiei Serale)
 • 65. „ELEVUL TREBUIE SĂ SE ELIBEREZE DE ACEA TENSIUNE INTELECTUALĂ ŞI SUFLETEASCĂ, DE PERMANENTA ÎNCORDARE ŞI ISTOVIRE PENTRU EL... ÎN FIECARE ŞCOALĂ, COPIII ÎNVAŢĂ SĂ ÎNVEȚE ÎMPREUNĂ CU CEILALŢI” J. DEWEY
 • 66. DIDACTICĂ MAGNA FĂRĂ TEMELE PENTRU ACASĂ, DAR CU 1000 DE MĂRUNȚIȘURI SALVATOARE INFORMAȚIE GENERALĂ AMUZANTĂ
 • 67. DICȚIONAR: MENTOR – NUMELE EDUCATORULU I LUI TELEMAKA, FIUL LUI ODISEU DIN POEMA LUI GOMER; ÎNDRUMĂTOR, CONDUCĂTOR, GHID, TUTORE Didactică MAGNA fără temele pentru acasă, dar cu 1000 de mărunțișuri salvatoare PROFESORUL - MENTOR dă doar elementele minime de bază a temei
 • 68. ЯНОВИЦКАЯ Е.В., КАК УЧИТЬ И УЧИТЬСЯ НА УРОКЕ, 2013 Instruirea fiecărui elev (cu capacități diferite, interese, necesități) să poată învăța diferit, dar fiecare să obțină un minim, baza de cunoștințe – sistemul de instruire pe nivele. Instruirea pe nivele – fiecare temă se revizuiește de cel puțin cinci ori, sub cinci unghiuri de vedere. Deseori cunoștințele de bază sunt instabile, se uită, se pierd etc.
 • 69. Argumentarea consecutivității procesului de instruire Cointeresare Rațional de folosit principalul Evidențierea principalului din temă cu creativitatea Antrenarea Demonstrarea succeselor la tema studiată
 • 70. ACTIVITATEA PROFESORULUI 1. Informație generală pe tema de studii 3. Autocontrolul elevilor 5. Controlul final 2. Profesorul Mentor 4. Antrenarea
 • 72. SISTEM PE BAZA LECŢIILOR INDIVIDUALIZATE  Baza este lucrul individual unde învățătorul pe rând interacționează cu fiecare elev;  celălalt timp elevii lucrează independent/de sine stătător, individual, câteodată în perechi sau grupuri mici.  Acest sistem noi îl putem aplica ca o punte de trecere de la sistemul de instruire după ore fixate la un sistem de instruire colectivă după programe educaționale individ.  Se folosește acest sistem în lucru cu copii care au nevoie de asistență psihopedagogică.
 • 73. FORME DE PREZENTARE ŞI ÎNVĂŢARE A CONŢINUTULUI DE STUDII - Cunoaşterea minimului de bază al conţinutului de studii/ a temei - Posibilitatea de a efectua legătura dintre materialul nou și cel trecut anterior - Cunoaşterea metodelor de predare creative, propunere de rezolvări nestandarte.
 • 74. Pentru pregătirea oricărei teme conţinutul din timp se repartizează în câteva blocuri:  material didactic divers, material (conținut) „interesant ” care permite să captivăm cu tema propusă;  clar să evidențiem minimul de bază a temei „cel mai important”;  sarcinile și informația care ajută să facem legătura temei noi cu cea anterioară;  problemele, sarcinile, întrebările și metodele speciale de lucru, care vor permite să producem un imbold pentru căutări și soluții creative.
 • 75. AŞA DAR, PENTRU FIECARE TEMĂ APARE NECESITATEA DE O CONSECUTIVITATE A PROCESULUI DE STUDII:  Să captivăm cu tema de studii  Raţional să evidenţiem principalul  Să creăm legătura dintre ceea ce s-a studiat cu materialul precedent şi o abordare creativă faţă de sarcinile noi.  Antrenarea celor studiate.  Demonstrarea succesului și evaluarea pe marginea subiectelor temei studiate.
 • 76. Elevul are dreptul— să nu știe, dar să învețe Misinea Învățătorului – să știe cum să ajute elevul să se învețe Învățătorul Manualul Colegi de școală Instructori Material didactic/ de suport Baza educației Fițuică
 • 77. CUM să învățăm Inițierea Informația – se prezintă în formă de sinteză, captivant și interesant Mentoratul învățătorului, evidențierea minimului de bază Autocontrolul elevului, control pe toată tema Antrenare cunoștințelor, priceperi și aptitudini pe tema studiată Evaluarea obiectivă pe toată tema Bloc didactic și complex de metode și procedee de activități în clasă
 • 78. 1. capacitatea de a lucra într- un ritm avansat 3. În clasă elevii, nu toți, dar unii/ majoritatea „preferă să tacă”, uneori, luni de zile. 4. elevii, care (după cum ei înșiși cred) au cunoștințele, dar experiența puțină în comunicare, se simt frustrați/ofensat de învățători și furiosi pe colegii de clasă rapizi/ promți în răspunsuri 2. Îngrijorarea de a pierde timpul din lecție, învățătorul preferă să lucreze cu elevii mai buni/ mai pregătiți; Dificultate pentru învățător DIFICULTATEA ÎN STĂPÂNIREA TEMPOULUI
 • 79. DIFERENŢIEREA Gradaţi sarcinile de la uşoare la dificile pe fişele de lucru sau testele docimologice Fixaţi sarcini deschise deoarece elevii mai buni le interpretează într-un mod mai solicitant. Cereţi mai mult de la elevii mai capabili Permiteţi prezentarea temelor în mai multe noduri de ex: studiaţi un subiect apoi prezentaţi un raport, SAU o discuţie, SAU un grafic Diferenţiaţi sarcinile şi/sau timpul alocat Fixaţi sarcini diferite pentru grupuri, sau indivizi diferiţi, în funcţie de abilităţi Învăţarea bazată pe surse de informare/învăţare bazate pe resurse; Programe individualizate, învăţare pas cu pas Pregătiţi fişe ajutătoare pentru elevii care au nevoie de ele şi le cer Abordaţi toate stilurile de învăţare, vizual, auditiv şi practic; emisfere cerebrale dreapta şi stânga Diferenţiaţi experienţele de învăţare ale elevilor Planificaţi utilizarea instrumentelor/mijloacelor ajutătoare de învăţare atunci când există Utilizaţi lucru în grup (exemplu, colegii se ajută între ei) Faceţi perechi de elevi cu aptitudini diferite care se pot ajuta reciproc Utilizaţi : - verificarea între colegi - predarea între colegi - grupurile de studiu Dezvoltaţi abilităţi generice prin răspunsuri individualizate pe formulare speciale Diferenţiaţi răspunsul Lăudaţi chiar şi pentru cele mai mici progrese şi apoi stabiliţi împreună pasul următor Utilizaţi autoevaluarea şi cereţi elevilor să-şi impună obiective Evitaţi notarea cu excepţia cazurilor în care este absolut necesară
 • 80. RESPONSABILITĂŢILE PROFESORULUI EFICIENT  Stabileşte cu claritate împreună cu elevii obiectivele activităţilor;  Identifică şi concepe activităţi de învăţare care sunt relevante pentru contextele reale de viaţă cotidiană a elevilor;  Manifestă preocuparea de a se adapta la diversitatea elevilor prin selectarea unor strategii de instruire şi a unor materiale de învăţare care sunt adecvate vârstei, pregătirii anterioare, valorilor culturale şi nevoilor copiilor;
 • 81.  Creează şi menţine în sala de clasă un climat de lucru care favorizează învăţarea, motivaţia intrinsecă şi dorinţa de a realiza sarcinile de lucru propuse;  Încurajează interacţiunea socială a elevilor în discutarea şi realizarea diverselor activităţi de învăţare legate de subiectul discutat;  Oferă elevilor o structură de lucru de natură să ghideze activitatea de învăţare a elevilor şi comportamentul lor în timpul activităţii;  Oferă elevilor sarcini de lucru, provocatoare, interesante, de natură să stimuleze dezvoltarea lor intelectuală etc
 • 82. UN COD DE VIAŢĂ: DATORIILE MELE FAŢĂ DE ELEV (varianta prescurtată) Elevul este o persoană: îl respect. Elevul se minunează: îl ajut să caute frumosul. Elevul este curios: vorbesc cu el. Elevul caută un model: sînt pentu el un exemplu. Elevul îşi descoperă corpul: îi arăt că sănătatea este o forţă. Elevul se îndoieşte de el însuşi: îi dau încredere în el. Elevul vrea să fie independent: îl invit să fie responsabil. Elevul îşi afirmă personalitatea: îl ajut să se cunoască. Elevul se gîndeşte doar la el: îl învăţ să descopere societatea. Elevul are nevoie de un ideal: îl ajut să ofere un sens vieţii sale. AMADE Association Mondiale des Amis de l`Enfance
 • 83. Ești DASCĂL? Dăruieşte tot ce ai mai bun! MAICA TERESA
 • 84. ȘCOALA VIAȚA Nimeni nu va putea instrui şi educa eficient un copil, dacă nu-şi va preciza ce aşteaptă societatea de mîine de la acesta ca adult. R. Dottrens Cînd cineva nu trăieşte aşa cum gîndeşte, ajunge să gîndească aşa cum trăieşte”. G. Marcel
 • 85. ȘCOALA VIAȚA Nimeni nu va putea instrui şi educa eficient un copil, dacă nu-şi va preciza ce aşteaptă societatea de mîine de la acesta ca adult. R. Dottrens Cînd cineva nu trăieşte aşa cum gîndeşte, ajunge să gîndească aşa cum trăieşte”. G. Marcel
 • 86. REFLECŢIA CURSULUI  Astăzi am învăţat ………..................................  Astăzi mi-am reamintit ....................................  Astăzi am descoperit ......................................  Astăzi mi-am dat seama .................................  Astăzi m-a surprins ….....................................  Astăzi m-am bucurat …...................................  Astăzi m-a dezamăgit .....................................  Astăzi eu ……................................................... AUTOEVALUARE
 • 87. GÂNDESC, SIMT ŞI DAU CU PICIORUL Ceea ce gândesc că s-a întâmplat azi Ceea ce am simţit azi Ceea ce aş fi înlăturat din din această prezentare
 • 88. TOȚI ELEVII trebuie:  Încurajaţi - încredere în sine.  Lăudaţi - aprecieze.  Aprobaţi - să se placă.  Mediu binevoitor - să descopere dragostea în lume. UNESCO