Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Мельник О. коломийки

1 020 vues

Publié le

коломийки

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Мельник О. коломийки

 1. 1. КОЛОМИЙКИКОЛОМИЙКИ
 2. 2. КОЛОМИЙКАКОЛОМИЙКА –– цеце коротка, найчастіше дворядковакоротка, найчастіше дворядкова пісня, кожен рядок якоїпісня, кожен рядок якої складається з 14 складів з паузоюскладається з 14 складів з паузою після восьмого складу.після восьмого складу.
 3. 3. ПОХОДЖЕННЯ КОЛОМИЙКИПОХОДЖЕННЯ КОЛОМИЙКИ Поширеною є думка, що коломийкаПоширеною є думка, що коломийка походить відпоходить від назви міста Коломия. Інші вчені вважають, щоназви міста Коломия. Інші вчені вважають, що слово давнього походження і виникло наслово давнього походження і виникло на позначення пісень, що супроводжувалипозначення пісень, що супроводжували український гуцульський танець - коломийку,український гуцульський танець - коломийку, основною фігурою якого є коло. З часомосновною фігурою якого є коло. З часом коломийки стали виконуватись окремо, безколомийки стали виконуватись окремо, без танцю, навіть без музичного супроводу. Вонитанцю, навіть без музичного супроводу. Вони мають усталену мелодію і можуть бутимають усталену мелодію і можуть бути приспівками до танцю.приспівками до танцю. Коломийка дуже давня за походженням. Цей жанрКоломийка дуже давня за походженням. Цей жанр мав широке розповсюдження по всій територіїмав широке розповсюдження по всій території України. Про це свідчать рукописні збірникиУкраїни. Про це свідчать рукописні збірники (співаник кінця(співаник кінця XVIIXVIIст.), де маємо закінчені зразкист.), де маємо закінчені зразки коломийкового циклу.Історія коломийок сягає вколомийкового циклу.Історія коломийок сягає в давню українську пісенну творчість, побутували удавню українську пісенну творчість, побутували у XVIIXVII і протягом ХІХ ст., вони живуть іі протягом ХІХ ст., вони живуть і розвиваються і в ХХтс. Як самостійний жанр.розвиваються і в ХХтс. Як самостійний жанр. Серйозні дослідження, присвячені цьому жанру,Серйозні дослідження, присвячені цьому жанру, належать І. Франку, Ф. Колессі, М. Грінченкові таналежать І. Франку, Ф. Колессі, М. Грінченкові та ін.ін.
 4. 4. Особливості побудовиОсобливості побудови коломийкиколомийки Коломийки мають двопланову будову: образКоломийки мають двопланову будову: образ природи першого рядка за аналогією абоприроди першого рядка за аналогією або контрастом підсилює й емоційне значенняконтрастом підсилює й емоційне значення думки, висловленої у другому рядку. Інодідумки, висловленої у другому рядку. Іноді перший рядок виконує роль традиційногоперший рядок виконує роль традиційного зачину, зміст якого не завжди повзачину, зміст якого не завжди пов””язаний зязаний з наступним рядком. У повторах помітнанаступним рядком. У повторах помітна тенденція до уникання подібних зачинів, щотенденція до уникання подібних зачинів, що пояснюється публіцистичним спрямуваннямпояснюється публіцистичним спрямуванням більшості сучасних коломийок. Часом дві –більшості сучасних коломийок. Часом дві – три чи більше коломийок обтри чи більше коломийок об””єднуються вєднуються в одну пісню, яка знов може розпадатися наодну пісню, яка знов може розпадатися на окремі дворядкові пісні.окремі дворядкові пісні.
 5. 5. У коломийках розкриваєтьсяУ коломийках розкривається світ дзвінкої краси, чистих,світ дзвінкої краси, чистих, піднесених почуттів, дотепів,піднесених почуттів, дотепів, жартів – доброзичливих або йжартів – доброзичливих або й дошкульних, вуличнихдошкульних, вуличних спостережень побутовогоспостережень побутового характеру, глибокиххарактеру, глибоких соціальних узагальнень.соціальних узагальнень.
 6. 6. ТЕМАТИКА КОЛОМИЙОК РОДИННО-РОДИННО- ПОБУТОВІПОБУТОВІ ЖАРТІВЛИВІЖАРТІВЛИВІ СОЦІАЛЬНО-СОЦІАЛЬНО- ПОБУТОВІПОБУТОВІ
 7. 7. РОДИННЕРОДИННЕ ЖИТТЯЖИТТЯ РОДИННЕРОДИННЕ ЖИТТЯЖИТТЯ ГОСПОДА-ГОСПОДА- РЮВАННЯРЮВАННЯ ГОСПОДА-ГОСПОДА- РЮВАННЯРЮВАННЯ ДОЗВІЛЛЯДОЗВІЛЛЯ МОЛОДІМОЛОДІ ДОЗВІЛЛЯДОЗВІЛЛЯ МОЛОДІМОЛОДІ ПРОПРО РІДНИЙРІДНИЙ КРАЙКРАЙ ПРОПРО РІДНИЙРІДНИЙ КРАЙКРАЙ РОДИННО-РОДИННО- ПОБУТОВІПОБУТОВІ РОДИННО-РОДИННО- ПОБУТОВІПОБУТОВІ
 8. 8. ЛЮБЛЮ ТЕБЕ, БУКОВИНО, ЗА ПОЛЯ РОДЮЧІ, ЛЮБЛЮ ТЕБЕ, ЯК ДІВЧИНУ, ЯК САДИ ПАХУЧІ ВЕРХОВИНА ЗЕЛЕНЕНЬКА БАГАТА ЛІСАМИ, І ГОРАМИ, І РІЧКАМИ, МОВ НАРОД ПІСНЯМИ.
 9. 9. ОЙ ПОЇ ХАВ МІЙ МИЛЕНЬКИЙ НАОЙ ПОЇ ХАВ МІЙ МИЛЕНЬКИЙ НА УГРИ МОЛОТИ,УГРИ МОЛОТИ, МЕНЕ ЛИШИВ, МОЛОДЕНЬКУ,МЕНЕ ЛИШИВ, МОЛОДЕНЬКУ, ПШЕНИЦЮ МОЛОТИ.ПШЕНИЦЮ МОЛОТИ. ВОНА ПОЛЕВОНА ПОЛЕ ПШЕНИЧЕНЬКУ,КУКІЛЬПШЕНИЧЕНЬКУ,КУКІЛЬ ВИБИРАЄ,ВИБИРАЄ, ВОНА СВОГО МИЛЕНЬКОГО ЗВОНА СВОГО МИЛЕНЬКОГО З УГРІВ ВИЗИРАЄ.УГРІВ ВИЗИРАЄ.
 10. 10. ОЙ ЩЕБЕЧЕ СОЛОВЕЙКО У МЕНЕ НА ГРУШІ, КОЖЕН ТАК СОБІ СПІВАЄ, ЯК ЙОМУ НА ДУШІ. ОЙ ПІДУ Я НА ГУЛЯННЯ, ТА НА ГУЛЯНЕЧКО, ТА ТАМ БУДЕ ТАНЦЮВАТИ МОЄ КОХАНЕЧКО.
 11. 11. НА ВИСОКІЙ ПОЛОНИНІ ІЗГРЕБЛЕНО ПЛАСТЯ, ЖЕНИХОВІ Й МОЛОДИЦІ , ДАЙ ЇМ, БОЖЕ, ЩАСТЯ. ОЙ ПОСІЮ ЖИТО, ЖИТО, ВРОДИТЬСЯ, ВРОДИТЬСЯ, НА ВЕСІЛЛЮ ЗАСПІВАТИ ГОДИТЬСЯ, ГОДИТЬСЯ.
 12. 12. ОЙ СКАЖІТЕ, ДОБРІОЙ СКАЖІТЕ, ДОБРІ ЛЮДИ, ЧИМ АНДРІЙЛЮДИ, ЧИМ АНДРІЙ ХВОРІЄ;ХВОРІЄ; НА РОБОТІ ЗАМЕРЗАЄ,НА РОБОТІ ЗАМЕРЗАЄ, КОЛО МИСКИ ПРІЄ.КОЛО МИСКИ ПРІЄ. ОЙ СКРИПОЧКА БИ НЕОЙ СКРИПОЧКА БИ НЕ ГРАЛА,ГРАЛА, ЯКБИ НЕ ТОЙ СМИЧОК,ЯКБИ НЕ ТОЙ СМИЧОК, НЕ БУЛА БИ ЖІНКАНЕ БУЛА БИ ЖІНКА БИТА,БИТА, ЯКБИ НЕ ЯЗИЧОКЯКБИ НЕ ЯЗИЧОК
 13. 13. СОЦІАЛЬНА НЕРІВНІСТЬ ОПРИШКИ ЗАРОБІТКИ РЕКРУТЧИНА ПАНЩИНА СОЦІАЛЬНО-СОЦІАЛЬНО- ПОБУТОВІПОБУТОВІ
 14. 14. ТЕЧУТЬ СПЛАВИ ЧЕРЕМОШАТЕЧУТЬ СПЛАВИ ЧЕРЕМОША В ДАЛЕКУ ЧУЖИНУ,В ДАЛЕКУ ЧУЖИНУ, ПОКИДАЄ БІДНИЙ ГУЦУЛ СВОЮПОКИДАЄ БІДНИЙ ГУЦУЛ СВОЮ ВЕРХОВИНУ.ВЕРХОВИНУ. ЯК КИДАВ Я СЕЛО РІДНЕ, БУЛО МЕНІЯК КИДАВ Я СЕЛО РІДНЕ, БУЛО МЕНІ ТЯЖЕНЬКО.ТЯЖЕНЬКО. Я ПРОЩАВСЯ З РІДНОВ ЗЕМЛЕВ,Я ПРОЩАВСЯ З РІДНОВ ЗЕМЛЕВ, З МОЙОВ РІДНОВ НЕНЬКОВ.З МОЙОВ РІДНОВ НЕНЬКОВ.
 15. 15. 11 КК 22 ОО 33 ЛЛ 44 ОО ММ 66 ИИ 77 ЙЙ 88 КК 99 АА 1.УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ – ЦЕ …1.УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ – ЦЕ … 2.ЩО Є ОБРАЗОМ ПЕРШОГО РЯДКА2.ЩО Є ОБРАЗОМ ПЕРШОГО РЯДКА КОЛОМИЙОК?КОЛОМИЙОК? 3.ОДИН ІЗ ТЕМАТИЧНИХ РІЗНОВИДІВ ЦИХ3.ОДИН ІЗ ТЕМАТИЧНИХ РІЗНОВИДІВ ЦИХ ПІСЕНЬ?ПІСЕНЬ? 4.У ЦИКЛІ “ДОВКІЛЛЯ МОЛОДІ” КОЛОМИЙКУ4.У ЦИКЛІ “ДОВКІЛЛЯ МОЛОДІ” КОЛОМИЙКУ НАЗВАНО ….НАЗВАНО …. 5.ЯКИЙ ХУДОЖНІЙ ЗАСІБ ВИКОРИСТАНО У5.ЯКИЙ ХУДОЖНІЙ ЗАСІБ ВИКОРИСТАНО У РЯДКУ:”ТА ХОЧ БИ ВСІ ЗОРІ ВПАЛИ”?РЯДКУ:”ТА ХОЧ БИ ВСІ ЗОРІ ВПАЛИ”? 6.ЯКИМ БУЛО ПЕРВІСНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ6.ЯКИМ БУЛО ПЕРВІСНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ КОЛОМИЙКИ?КОЛОМИЙКИ? 7.ПРО ЯКОГО ПТАХА ЗГАДУЄТЬСЯ У7.ПРО ЯКОГО ПТАХА ЗГАДУЄТЬСЯ У КОЛОМИЙКАХ?КОЛОМИЙКАХ? 8.ЯКИЙ МУЗИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ8.ЯКИЙ МУЗИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ ЗГАДУЄТЬСЯ У “ЖАРТІВЛИВИХЗГАДУЄТЬСЯ У “ЖАРТІВЛИВИХ КОЛОМИЙКАХ”?КОЛОМИЙКАХ”? 9.ПРІЗВИЩЕ ОДНОГО ІЗ ДОСЛІДНИКІВ9.ПРІЗВИЩЕ ОДНОГО ІЗ ДОСЛІДНИКІВ КОЛОМИЙОК.КОЛОМИЙОК.
 16. 16. ФФ ОО ЛЛ ЬЬ КК ЛЛ ОО РР ПП РР ИИ РР ОО ДД АА ЖЖ АА РР ТТ ІІ ВВ ЛЛ ИИ ВВ ІІ СС ПП ІІ ВВ АА НН ОО ЧЧ КК АА ММ ЕЕ ТТ АА ФФ ОО РР АА ПП РР ИИ СС ПП ІІ ВВ КК АА СС ОО ЛЛ ОО ВВ ЕЕ ЙЙ КК ОО СС КК РР ИИ ПП КК АА ФФ РР АА НН КК ОО

×