پروژه پورتال جامع سازمانی

عباس بني اسدي مقدم
عباس بني اسدي مقدمsoftware manager at meedc.ir à www.meedc.net , its.meedc.net , www.meedc.ir
‫منان‬ ‫ایزد‬ ‫نام‬ ‫به‬‫منان‬ ‫ایزد‬ ‫نام‬ ‫به‬
‫بهبود‬ ‫پروژه‬
‫سازمانی‬ ‫جامع‬ ‫پورتال‬
‫تحقیقات‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫معاونت‬
۱۳۹۵-۱۳۹۶
‫مقدمه‬‫مقدمه‬
.‫است‬ ‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫دستاوردهای‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫الکترونیکی‬ ‫دولت‬ ‫و‬ ‫سازمان‬
‫خدمات‬ ‫مردم‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫یی‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫ای‬ ‫پایه‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫دستاورد‬ ‫این‬
‫به‬ ‫ت‬‫اینترن‬ ‫ق‬‫طری‬ ‫از‬ ‫خدمات‬ ‫ه‬‫ارای‬ ‫و‬ ‫ا‬‫ه‬ ‫ت‬‫فعالی‬ ‫انجام‬ ‫ازی‬‫س‬ ‫ه‬‫بهین‬ ‫در‬ ‫ی‬‫مهم‬ ‫ش‬‫نق‬ ‫د‬‫میکنن‬ ‫ه‬‫ارای‬
.‫میکند‬ ‫ایفا‬ ‫شهروندان‬
‫های‬ ‫داده‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سرویس‬ ‫ارایه‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫اینترانت‬ ‫بستر‬ ‫بر‬ ‫سازمان‬ ‫پرسنل‬ ‫به‬ ‫رسانی‬ ‫خدمت‬ ‫همچنین‬
‫کارا‬ ‫بسیار‬ ‫های‬ ‫ابزار‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫امروزه‬ .‫میگردد‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫انجام‬ ‫در‬ ‫کارایی‬ ‫و‬ ‫تسهیل‬ ‫باعث‬ ‫ایشان‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬
‫رسانیده‬ ‫اثبات‬ ‫به‬ ‫عمل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کارایی‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫وب‬ ‫های‬ ‫پورتال‬ ، ‫الکترونیکی‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫نیل‬ ‫جهت‬
. ‫اند‬
‫ایشان‬ ‫سردرگمی‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫بگونه‬ ‫ها‬ ‫پورتال‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫محتوا‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫انواع‬ ‫ارایه‬ ‫خلهصه‬ ‫بطور‬
‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫امکان‬ ‫و‬ ‫میدهد‬ ‫قرار‬ ‫کاربران‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫جانبی‬ ‫و‬ ‫اهصلی‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫جلوگیری‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫سنجی‬ ‫اعتبار‬ ‫و‬ ‫شناسی‬ ‫هویت‬ ‫یکبار‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫ها‬ ‫سرویس‬ ‫این‬ ‫تمام‬
‫مقدمه‬‫مقدمه‬
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫اهداف‬ ‫از‬ ‫جدا‬ ‫کامل‬ ‫که‬ ‫تجملی‬ ‫ویترین‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫نباید‬ ‫پورتال‬ ‫به‬
‫می‬ ‫کاربران‬ ‫کردن‬ ‫سرگرم‬ ‫برای‬ ‫محتویات‬ ‫برخی‬ ‫نمایش‬ ‫و‬ ‫ارایه‬ ‫به‬ ‫هصرفا‬ ، ‫شرکت‬
‫بعنوان‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫پورتال‬ .‫شود‬ ‫نگریسته‬ ‫پردازد‬‫شرکت‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫نمای‬‫بعنوان‬ ‫و‬
‫ا‬‫کلیدی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫با‬ ‫استا‬‫ر‬‫هم‬ ‫اری‬‫ز‬‫ب‬‫هصورت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تنها‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫عمل‬ ‫شرکت‬
‫برای‬ ‫میتواند‬ ‫د‬‫کن‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ا‬‫ایف‬ ‫ت‬‫شرک‬ ‫جاری‬ ‫عملیات‬ ‫در‬ ‫ه‬‫ک‬ ‫مفیدی‬ ‫ش‬‫نق‬ ‫بر‬ ‫علوه‬
. ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬ ‫کارایی‬ ‫نیز‬ ‫مشتریان‬
‫تعاریف‬‫تعاریف‬
‫نقطه‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫ساده‬ ‫کاربری‬ ‫با‬ ‫و‬ (‫موبایل‬ ‫یا‬ ) ‫وب‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫امن‬ ‫های‬ ‫،پورتال‬ ‫سازمانی‬ ‫های‬ ‫پورتال‬
‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫تجربیات‬ ‫و‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ، ‫سرویس‬ ، ‫اطلعات‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫گسترده‬ ‫بازه‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬
.‫میکنند‬ ‫فراهم‬ ‫سازمان‬ ‫بیرونی‬ ‫و‬ ‫درونی‬
‫و‬ ‫کنندگان‬ ‫تامین‬ ، ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫میتوان‬ ‫آن‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫متنوعی‬ ‫مجموعه‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬
. ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫سازمان‬ ‫آن‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫اطلعات‬ ‫از‬ ‫علقمندند‬ ‫کاربران‬ ‫این‬ ‫همه‬ .‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫کارکنان‬
: ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫گروه‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫پورتال‬ ‫کاربران‬ ‫نیاز‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫چگونگی‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫کلی‬ ‫بطور‬
● B2C‫یا‬ Business To Customer
● B2B ‫یا‬ Business To Business
● B2E ‫یا‬ Business To Enterprise
‫تعاریف‬‫تعاریف‬
Business to Customer : B2C
–، ‫دهی‬ ‫سفارش‬ ‫نظیر‬ ‫خدماتی‬ ‫پورتال‬ ‫این‬ ‫دارد.در‬ ‫کاربرد‬ ‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراری‬ ‫جهت‬
.‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫الکترونیکی‬ ‫هصورت‬ ‫به‬ ‫فرآیند‬ ‫انجام‬ ‫پیگیری‬ ‫و‬ ‫پشتیبانی‬ ، ‫هصورتحساب‬ ‫هصدور‬
–‫های‬ ‫سیستم‬ ‫با‬ ‫پورتال‬ ‫این‬CRM( ‫مشترک‬ ) ‫مشتری‬ ‫مستقیم‬ ‫دسترسی‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مرتبط‬
‫مانند‬ ‫اطلعاتی‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ . ‫میکند‬ ‫فراهم‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫اطلعات‬ ‫از‬ ‫وسیعی‬ ‫مجموعه‬ ‫به‬ ‫را‬
‫و‬ ” ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫هصورتحساب‬ ‫به‬ ‫“دسترسی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ” ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫“راهنمای‬
‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫پورتال‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫پشتیبانی‬ ‫بخش‬ ‫با‬ ‫کاربر‬ ‫ارتباطی‬ ‫امکانات‬ ‫همچنین‬
.‫شود‬ ‫می‬
‫تعاریف‬‫تعاریف‬
Business to Business : B2B
–‫فرآیند‬ ‫و‬ ‫تجاری‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ، ‫اطلعات‬ ‫انتقال‬ ‫نحوه‬ ‫میدهد‬ ‫اجازه‬ ‫شرکت‬ ‫به‬ ‫پورتال‬ ‫این‬
‫نماید‬ ‫کنترل‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کنندگان‬ ‫توزیع‬ ‫و‬ ‫همکار‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ، ‫کنندگان‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫بین‬ ‫های‬
–‫مانند‬ ‫امکانات‬ ‫و‬ ‫اطلعات‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫های‬ ‫ش‬‫بخ‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫د‬ ‫توان‬ ‫ی‬‫م‬ ‫کننده‬ ‫ن‬‫تامی‬ ‫ک‬‫ی‬ ‫مثال‬ ‫برای‬
‫در‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫وضعیت‬ ‫هصورت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کال‬ ‫درخواست‬‫ها‬ ‫مناقصه‬‫یا‬ ‫و‬‫مزایده‬
‫ها‬.‫نماید‬ ‫شرکت‬
–‫محیط‬ ‫سازی‬ ‫یکپارچه‬ ‫برای‬ ‫لزم‬ ‫های‬ ‫پیشنیاز‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫پیوستن‬ ‫هم‬ ‫به‬
‫است‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫کس‬ ‫برای‬ ‫لزم‬ ‫مجازی‬ ‫ط‬ ‫محی‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫واح‬ ‫تری‬ ‫بس‬ ‫در‬ ‫تجاری‬ ‫های‬
، ‫فروش‬ ‫یا‬ ‫د‬‫خری‬ ‫ورتحساب‬‫هص‬ ‫دور‬‫هص‬ ، ‫خدمات‬ ‫ا‬‫ی‬ ‫کال‬ ‫ه‬‫تهی‬ ‫امکان‬ ‫ن‬‫آ‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫.محیطی‬
.‫آید‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫ها‬ ‫نیاز‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫امکانات‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫اطلعات‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬
‫تعاریف‬‫تعاریف‬
Business to Enterprise : B2E
–، ‫تجمیع‬ ‫بمنظور‬ ‫معمول‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫شناخته‬ ‫اینترانتی‬ ‫های‬ ‫پورتال‬ ‫عنوان‬ ‫با‬ ‫اغلب‬ ‫پورتال‬ ‫این‬
.‫شوند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫پرسنل‬ ‫به‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫اطلعات‬ ‫گذاری‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫انتشار‬
–‫داخلی‬ ‫های‬ ‫)پیغام‬ ‫اخبار‬ ‫مانند‬ ‫ای‬ ‫پیوسته‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫اطلعات‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫امکان‬ ‫پورتال‬ ‫این‬
) ‫و‬‫گفتگ‬ ، ( ‫شرکت‬chat،‫کاربر‬ ‫پروفایل‬ ، ‫جلسات‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫رسانی‬ ‫اطلع‬ ، (
‫سازد‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ... ‫و‬ ‫احکام‬ ‫و‬ ‫حقوقی‬ ‫فیش‬ ‫و‬ ‫غیاب‬ ‫و‬ ‫حضور‬ ‫اطلعات‬
‫مساله‬ ‫شرح‬ – ‫سازمانی‬ ‫پورتال‬ ‫پروژه‬‫مساله‬ ‫شرح‬ – ‫سازمانی‬ ‫پورتال‬ ‫پروژه‬
‫کاربران‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫خدماتی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سرویس‬ ، ‫اطلعات‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫واسط‬ ‫نقش‬ ‫پورتال‬
‫سهولت‬ ‫آن‬ ‫بودن‬ ‫یکپارچه‬ ‫و‬ ‫د‬‫کن‬ ‫می‬ ‫تسهیل‬ ‫را‬ ‫اطلعات‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫میدهد.پورتال‬ ‫قرار‬
.‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫دسترسی‬
‫و‬ ‫وب‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫اطلعات‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫یکپارچه‬ ‫واسط‬ ‫ایجاد‬
‫موبایل‬
‫ی‬ ‫مساله‬
، ‫کاربران‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫مشکل‬ ، ‫اطلعات‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫ارایه‬ ‫در‬ ‫یکپارچگی‬ ‫عدم‬
‫نامناسب‬ ‫امنیت‬ ، ‫نامناسب‬ ‫تکنولوژی‬
‫مشکلت‬
‫فراهم‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫اطلعات‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫وب‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫یکپارچه‬ ‫واسط‬ ‫یک‬
‫و‬ ‫کند‬ ‫تسریع‬ ‫و‬ ‫تسهیل‬ ‫را‬ ‫کنندگان‬ ‫استفاده‬ ‫دسترسی‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫آورد‬
.‫باشد‬ ‫شرکت‬ ‫تصویر‬ ‫ارتقاء‬ ‫باعث‬
‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫قادر‬ ‫موفق‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫یک‬
‫عرض‬ ‫هم‬ ‫یا‬ ‫بالدست‬ ‫سازمانهای‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫پیمانکاران‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ، ‫کارکنان‬ ‫برای‬
‫را‬ ‫خود‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫اطلعات‬ ‫موبایل‬ ‫یا‬ ‫وب‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫مایل‬
.‫سازد‬ ‫برآورده‬
‫که‬ ‫کسی‬
.‫باشد‬ ‫می‬ ‫وب‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫اری‬‫ز‬‫اف‬ ‫نرم‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫پورتال‬
‫خدمات‬ ‫و‬ ‫اطلعات‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مناسب‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ، ‫یکپارچه‬ ‫دسترسی‬ ‫امکان‬
.‫میکند‬ ‫فراهم‬
‫که‬
‫محصول‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬‫محصول‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬
●‫ها‬ ‫فرآیند‬ ‫و‬ ‫کاربردها‬ ، ‫سازمانی‬ ‫محتویات‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫و‬ ‫هوشمند‬ ‫سازی‬ ‫یکپارچه‬
●‫پیمانکاران‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ، ‫کارکنان‬ ‫میان‬ ‫همکاری‬ ‫و‬ ‫ارتباط‬ ‫بهبود‬
●‫مجزا‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫اطلعات‬ ‫به‬ ‫بلدرنگ‬ ‫و‬ ‫یکپارچه‬ ‫دسترسی‬
●‫کاربر‬ ‫هر‬ ‫های‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫دسترسی‬ ‫سطوح‬ ‫تعیین‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬ ‫راهکار‬ ‫وجود‬
●.‫شده‬ ‫ارایه‬ ‫خدمات‬ ‫تمامی‬ ‫برای‬ ‫خدمت‬ ‫شناسنامه‬ ‫داشتن‬
●‫الکترونیکی‬ ‫پرداخت‬ ‫امکان‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬
●) ‫شناسی‬ ‫هستی‬ ‫از‬ ‫تبعیت‬onthology‫سردرگمی‬ ‫و‬ ‫ابهام‬ ‫از‬ ‫مانع‬ ‫که‬ ‫نحوی‬ ‫به‬ ‫اطلعات‬ ‫ارایه‬ ‫برای‬ ‫مشترک‬ ‫واژگان‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ (
.‫شود‬ ‫کاربر‬
●) ‫سکو‬ ‫از‬ ‫مستقل‬platform‫کاربر‬ ‫سمت‬ (
●( ‫نقشه‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫مشترکین‬ ‫امور‬ ‫مراکز‬ ‫آدرس‬ ‫مانند‬ ) ‫محور‬ ‫مکان‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫ارایه‬
●‫همراه‬ ‫دستگاههای‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬
●.‫یافت‬ ‫دست‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫اطلعات‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫سرویس‬ ‫مکان‬ ‫به‬ ‫کلیک‬ ‫کمترین‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫بنحوی‬ : ‫ساده‬ ‫پیمایش‬
●.‫بودن‬ ‫گرا‬ ‫سرویس‬
‫ها‬ ‫قابلیت‬‫ها‬ ‫قابلیت‬
●) ‫محتوی‬ ‫و‬ ‫اسناد‬ ‫مدیریت‬Management Content and Document(
●) ‫همکاری‬Collaboration(
●) ‫یابی‬ ‫مسیر‬ ‫و‬ ‫جستجو‬Search and Navigation(
●) ‫سازی‬ ‫خصوهصی‬Personalization(
●) ‫دسترسی‬ ‫سطح‬ ‫تعیین‬Access Control(
●) ‫سازی‬ ‫مجتمع‬Integration(
●) ‫شناسی‬ ‫هویت‬ ‫یکبار‬Single Sign One(
●‫مشترک‬ ‫کاری‬ ‫های‬ ‫حوزه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مهارت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫قابلیت‬ ‫افراد‬ ‫جستجوی‬ ‫آوردن‬ ‫فراهم‬ : ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬
●‫و‬ ‫گروهها‬ ‫ها‬ ‫انجمن‬ ، ‫برخط‬ ‫گفتگوی‬ ‫نظیر‬ ‫ارتباطاتی‬ ‫امکانات‬email‫و‬ ‫نظرات‬ ‫دریافت‬ ‫و‬ ‫متداول‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ، ‫ها‬ ‫سنجی‬ ‫نظر‬ ،
‫ها‬ ‫خواست‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شکایات‬ ‫و‬ ‫پیشنهادات‬
●‫مقالت‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫و‬ ‫عکسها‬ ‫و‬ ‫مقالت‬ ‫آرشیو‬
●.‫شده‬ ‫ارایه‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫سنجی‬ ‫نظر‬ ، ‫اخبار‬ ‫شدن‬ ‫مشترک‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫اطلعیه‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫روابط‬
●)‫کارتابل‬dashboard(
‫ها‬ ‫محدودیت‬‫ها‬ ‫محدودیت‬
‫استفاده‬ ‫به‬ ‫توهصیه‬‫اکثری‬ ‫حد‬‫از‬
‫های‬ ‫تکنولوژی‬ ‫و‬ ‫محصولت‬
‫باز‬ ‫متن‬‫باز‬ ‫متن‬
‫پورتال‬ ‫تهیه‬ ‫در‬
‫مشهد‬ ‫برق‬ ‫توزیع‬ ‫شرکت‬‫در‬ ‫سازمانی‬ ‫پورتال‬ ‫پروژه‬ ‫تاریخچه‬‫مشهد‬ ‫برق‬ ‫توزیع‬ ‫شرکت‬‫در‬ ‫سازمانی‬ ‫پورتال‬ ‫پروژه‬ ‫تاریخچه‬
●‫سال‬ ‫از‬ ‫سازمانی‬ ‫پورتال‬ ‫شروع‬۱۳۹۰
●‫بر‬ ‫متمرکز‬ ‫پروژه‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬‫سازمانی‬ ‫درون‬ ‫پورتال‬.‫باشد‬ ‫می‬
●: ‫اند‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫محصولتی‬
–‫خدمات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫سایر‬ ‫توسعه‬ ‫جهت‬ ‫بتا‬ ‫نسخه‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫چارچوب‬
–) ‫فیزیکی‬ ‫های‬ ‫دارایی‬ ، ‫شبکه‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫تعمیرات‬ ‫سیستم‬CMMS(
–‫پیامک‬ ‫دریافت‬ ‫و‬ ‫ارسال‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬
–) ‫شبکه‬ ‫اطلعات‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬GIS(
–‫شکایات‬ ‫به‬ ‫رسیدگی‬ ‫سیستم‬
–‫مجاز‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫برق‬ ، ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫وارده‬ ‫خسارات‬ ‫سیستم‬
–‫برق‬ ‫بازار‬ ‫سیستم‬
–‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫کنتور‬ ‫مدیریت‬
–‫سرور‬ ‫سمت‬ ‫فروش‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫خدمات‬ ‫نصب‬ ‫و‬ ‫بازدید‬
–( ‫تحویلی‬ ‫اموال‬ ‫و‬ ‫درمانی‬ ‫نسخ‬ ‫اطلعات‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ، ‫حقوقی‬ ‫فیش‬ ‫و‬ ‫حکم‬ ‫،مشاهده‬ ‫جلسات‬ ‫مدیریت‬ ) ‫کارکنان‬ ‫خدمات‬
–(‫انشعاب‬ ‫فروش‬ ، ‫ساعت‬ ‫کیلووات‬ ‫ثبت‬ ، ‫قبض‬ ‫خدمات‬ ) ‫مشترکین‬ ‫خدمات‬
‫سازمانی‬ ‫پورتال‬ ‫پروژه‬‫سازمانی‬ ‫پورتال‬ ‫پروژه‬
) ‫سازمانی‬ ‫پورتال‬ ‫توسعه‬EIP‫سال‬ ‫ابتدای‬ ‫از‬ (۱۳۹۵: ‫ذیل‬ ‫محصولت‬ ‫توسعه‬ ‫جهت‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫با‬
●‫باز‬ ‫متن‬ ‫چارچوب‬ ‫توسعه‬)‫یک‬ ‫نسخه‬EIP Framework(
●‫کنندگان‬ ‫تامین‬ ‫پورتال‬ ‫توسعه‬
●)‫مشترکین‬ ‫پورتال‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫مشترکین‬ ‫خدمات‬ ‫تجمیع‬‫فروش‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫انشعاب‬ ‫هصورتحساب،خرید‬ ‫خدمات‬(
●‫سازمانی‬ ‫درون‬ ‫پورتال‬ ‫توسعه‬
–) ‫حوادث‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫توسعه‬۱۲۱‫ایمنی‬ ‫و‬ (
–‫سیستم‬ ‫توسعه‬BI
–‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫توسعه‬
–)‫اطلعات‬ ‫آوری‬ ‫فن‬ ‫خدمات‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫توسعه‬ITIL(
‫ایا‬‫ز‬‫م‬ ‫و‬ ‫اهداف‬‫ایا‬‫ز‬‫م‬ ‫و‬ ‫اهداف‬
●.‫واحد‬ ‫عبور‬ ‫کلمه‬ ‫و‬ ‫شناسه‬ ، ‫واحد‬ ‫کارتابل‬ ، ‫واحد‬ (‫)پنجره‬ ‫دسترسی‬ ‫نقطه‬
●.‫بالتر‬ ‫نسبی‬ ‫امنیت‬ ‫و‬ ‫پایداری‬ ، ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬
●‫ای‬ ‫جزیره‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سرور‬ ‫تجمیع‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫منابع‬ ‫در‬ ‫جویی‬ ‫هصرفه‬
●.‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫چارچوب‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بدلیل‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫پشتیبانی‬
●.(... ‫و‬ ‫سرور‬ ‫فایل‬ ‫و‬ ‫سرور‬ ‫وب‬ ، ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ) ‫ساخت‬ ‫زیر‬ ‫متمرکز‬ ‫مدیریت‬
●.‫لیسنس‬ ‫دارای‬ ‫بعضا‬ ‫و‬ ‫متنوع‬ ‫های‬ ‫تکنولوژی‬ ‫گیری‬ ‫بکار‬ ‫از‬ ‫پرهیز‬
TechnologyTechnology
● PHP
● MVC architectural pattern
● JavaScript : Angular JS + Bootstrap
● Responsive Web Design
● PostgreSQL
● Service Oriented
StructureStructure
● Core Portal
● Utilities
● Multi Applications
● Electronic Services
Core PortalsCore Portals
● Authentication with SSO
● Authorization(Organization Chart)
● Account Management
● Module Management
● Security Management
● Content Management
● Multi-Language
● Log Management
● Templatable
● Abstract Data Layer
● Search Engine Optimization (SEO)
● Cache Management
Utilities
● Profile
● Calendar
● Dashboard
● Messaging
Applications
● BI
● Service Desk
● Wiki
● Blog
● Form Generator
● Report Generator
● Work Flow Management
● Document Management
● Project Management
● Cloud Computing
● Email Client
● Chat
Electronic Services
● B2C
● B2B
● B2E
● B2E
)‫مشترکین‬ ‫پورتال‬B2C(
●‫هصورتحساب‬ ‫خدمات‬
–‫حساب‬ ‫تسویه‬ ‫امکان‬ ‫و‬ ‫قبض‬ ‫مشاهده‬
–‫ساعت‬ ‫کیلووات‬ ‫ثبت‬
–‫مشترک‬ ‫توسط‬ ‫مشخصات‬ ‫برخی‬ ‫تغییر‬
–‫مصرف‬ ‫استعلم‬
–‫شکایت‬ ‫پیگیری‬
–‫مشترک‬ ‫بیمه‬
–‫خاموشی‬ ‫رفع‬ ‫خواست‬ ‫در‬
–‫مصرف‬ ‫مدیریت‬ ‫مشاوره‬
–( ‫دستکاری‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫مجاز‬ ‫غیر‬ ‫برق‬ ) ‫مردمی‬ ‫گزارشات‬ ‫اعلن‬
●‫فروش‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫فروش‬
–، ‫ادغام‬ ، ‫تفکیک‬ ، ‫تعرفه‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫تغییر‬ ، ‫پرداخت‬ ، ‫آنها)خرید‬ ‫پیگیری‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫خدمات‬ ‫درخواست‬ ‫انواع‬ ‫ثبت‬
(... ‫و‬ ‫جابجایی‬
–‫آسانسور‬ ‫و‬ ‫ارت‬ ‫پیگیری‬
●‫خانه‬ ‫دبیر‬ ‫در‬ ‫ثبت‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬ ‫مشترک‬ ‫توسط‬ ‫مدارک‬ ‫ارسال‬ : ‫اسناد‬ ‫بایگانی‬
)‫کنندگان‬ ‫تامین‬ ‫پورتال‬B2B(
●‫پروفایل‬
●‫وضعیت‬ ‫هصورت‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫مالی‬ ‫گردش‬
●‫ها‬ ‫اخطاریه‬ ‫و‬ ‫دادها‬ ‫قرار‬ ، ‫ها‬ ‫ابلغیه‬
●(‫پروژه‬ ‫روند‬ ‫پیگیری‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫های‬ ‫گزارش‬ ‫)ارسال‬ ‫ضمایم‬ ‫و‬ ‫کارها‬ ‫دستور‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫فهرست‬
●‫پروژه‬ ‫شده‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫کالی‬
●‫کال‬ ‫درخواست‬
●‫تهیه‬ ‫و‬ ‫کنندگان‬ ‫تامین‬ ‫و‬ ‫مشاوران‬ ، ‫پیمانکاران‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫فراخوان‬ ) ‫مزایده‬ ‫و‬ ‫مناقصه‬
( ‫کال‬ ‫استاندارد‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫مشخصات‬ ، ‫کنندگان‬ ‫تامین‬ ‫اطلعات‬ ‫بانک‬
●‫ها‬ ‫فرم‬ ‫و‬ ‫روشها‬ ‫ها‬ ‫العمل‬ ‫دستور‬ ، ‫ها‬ ‫نامه‬ ‫آیین‬
●... ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫مقیاس‬ ‫های‬ ‫مولد‬ ‫توسعه‬ : ‫مشارکت‬ ‫جلب‬
)‫کارکنان‬ ‫پورتال‬B2E(
●‫تقویم‬
●‫جلسات‬ ‫مدیریت‬
●‫پروفایل‬
●(‫درمان‬ ‫و‬ ‫سلمت‬ ‫آموزشی،پرونده‬ ‫های‬ ‫،دوره‬ ‫)احکام،فیش،حضوروغیاب‬ ‫کارکنان‬ ‫خدمات‬
●‫پیشنهادات‬ ‫نظام‬
●‫مجازی‬ ‫آموزش‬
●‫تخصصی‬ ‫های‬ ‫وبل گ‬
●‫دانش‬ ‫مدیریت‬
●‫مستندات‬ ‫مدیریت‬
●، ‫جلسات‬ ‫مدیریت‬ ، ‫کنفرانس‬ ‫ویدئو‬ ، ‫چت‬ ، ‫ایمیل‬
‫شما‬ ‫توجه‬ ‫از‬ ‫تشکر‬ ‫با‬‫شما‬ ‫توجه‬ ‫از‬ ‫تشکر‬ ‫با‬
‫مهندس‬ ‫آقای‬ ‫تحقیقات‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫معاونت‬ : ‫پروژه‬ ‫حامی‬‫ذبیحی‬ ‫محسن‬
‫مهندس‬ ‫آقای‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطلعات‬ ‫آوری‬ ‫فن‬ ‫حوزه‬ ‫مدیریت‬ : ‫پروژه‬ ‫مدیر‬‫امیررضارجبی‬
: ‫پروژه‬ ‫مجری‬‫فاوا‬ ‫خدمات‬ ‫توسعه‬ ‫گروه‬
1 sur 24

Recommandé

طرح رایانش ابری در صنعت برق خراسان par
طرح رایانش ابری در صنعت برق خراسانطرح رایانش ابری در صنعت برق خراسان
طرح رایانش ابری در صنعت برق خراسانعباس بني اسدي مقدم
924 vues15 diapositives
دستورالعمل تعیین مستمر تلفات انرژی par
دستورالعمل تعیین مستمر تلفات انرژیدستورالعمل تعیین مستمر تلفات انرژی
دستورالعمل تعیین مستمر تلفات انرژیعباس بني اسدي مقدم
812 vues36 diapositives
About Paliz C.T. Co - Full par
About Paliz C.T. Co - FullAbout Paliz C.T. Co - Full
About Paliz C.T. Co - Fullyaser B
194 vues55 diapositives
ITIL Foundation par
ITIL FoundationITIL Foundation
ITIL FoundationPeyman Nouri
353 vues207 diapositives
About Comp Cms par
About Comp CmsAbout Comp Cms
About Comp Cmsvolghan hosseyni
192 vues8 diapositives

Contenu connexe

Similaire à پروژه پورتال جامع سازمانی

اتوماسیون اداری par
 اتوماسیون اداری اتوماسیون اداری
اتوماسیون اداری miladdel
17 vues3 diapositives
Software architecture002 par
Software architecture002Software architecture002
Software architecture002عباس بني اسدي مقدم
862 vues15 diapositives
It infrastructure for Broadcasters par
It infrastructure for BroadcastersIt infrastructure for Broadcasters
It infrastructure for Broadcastersrouhollah Shaterpouri
36 vues41 diapositives
Digital twins par
Digital twinsDigital twins
Digital twinsMehdi Arabzadeh Yekta
52 vues12 diapositives
Proposal par
ProposalProposal
Proposalvolghan hosseyni
1.7K vues26 diapositives
ESB par
ESBESB
ESBHamed Hatami
1.1K vues11 diapositives

Similaire à پروژه پورتال جامع سازمانی(20)

اتوماسیون اداری par miladdel
 اتوماسیون اداری اتوماسیون اداری
اتوماسیون اداری
miladdel17 vues
مجموعه برنامه‌های دیدگاه در بستر همراه par chargoon
مجموعه برنامه‌های دیدگاه در بستر همراهمجموعه برنامه‌های دیدگاه در بستر همراه
مجموعه برنامه‌های دیدگاه در بستر همراه
chargoon69 vues
Opendata and business - داده های باز و کسب و کار par efazati
Opendata and business - داده های باز و کسب و کار Opendata and business - داده های باز و کسب و کار
Opendata and business - داده های باز و کسب و کار
efazati147 vues
مجازي سازي، مجازى سازى par marketingfarkhad
مجازي سازي، مجازى سازىمجازي سازي، مجازى سازى
مجازي سازي، مجازى سازى
marketingfarkhad1.8K vues
پنج دلیل برای سرمایه گذاری در سرویسهای وبلاگدهی par Jafar Naghi
پنج دلیل برای سرمایه گذاری در سرویسهای وبلاگدهیپنج دلیل برای سرمایه گذاری در سرویسهای وبلاگدهی
پنج دلیل برای سرمایه گذاری در سرویسهای وبلاگدهی
Jafar Naghi178 vues
What is itsm? مدیریت خدمات فناوری اطلاعات چیست؟ par Kaveh Radi
What is itsm? مدیریت خدمات فناوری اطلاعات چیست؟What is itsm? مدیریت خدمات فناوری اطلاعات چیست؟
What is itsm? مدیریت خدمات فناوری اطلاعات چیست؟
Kaveh Radi197 vues

Plus de عباس بني اسدي مقدم

Covid19 par
Covid19Covid19
Covid19عباس بني اسدي مقدم
105 vues10 diapositives
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری par
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاریچارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاریعباس بني اسدي مقدم
439 vues23 diapositives
Postgresql Server Programming par
Postgresql Server ProgrammingPostgresql Server Programming
Postgresql Server Programmingعباس بني اسدي مقدم
483 vues29 diapositives
An Introduction to Postgresql par
An Introduction to PostgresqlAn Introduction to Postgresql
An Introduction to Postgresqlعباس بني اسدي مقدم
479 vues32 diapositives
طراحی سیستم های اطلاعاتی بر مبنای قابلیت های Nosql بانک های اطلاعاتی par
طراحی سیستم های اطلاعاتی بر مبنای قابلیت های Nosql بانک های اطلاعاتی طراحی سیستم های اطلاعاتی بر مبنای قابلیت های Nosql بانک های اطلاعاتی
طراحی سیستم های اطلاعاتی بر مبنای قابلیت های Nosql بانک های اطلاعاتی عباس بني اسدي مقدم
511 vues13 diapositives
Open Source Datawarehouse par
Open Source DatawarehouseOpen Source Datawarehouse
Open Source Datawarehouseعباس بني اسدي مقدم
877 vues18 diapositives

Plus de عباس بني اسدي مقدم(17)

طراحی سیستم های اطلاعاتی بر مبنای قابلیت های Nosql بانک های اطلاعاتی par عباس بني اسدي مقدم
طراحی سیستم های اطلاعاتی بر مبنای قابلیت های Nosql بانک های اطلاعاتی طراحی سیستم های اطلاعاتی بر مبنای قابلیت های Nosql بانک های اطلاعاتی
طراحی سیستم های اطلاعاتی بر مبنای قابلیت های Nosql بانک های اطلاعاتی

پروژه پورتال جامع سازمانی

 • 1. ‫منان‬ ‫ایزد‬ ‫نام‬ ‫به‬‫منان‬ ‫ایزد‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫بهبود‬ ‫پروژه‬ ‫سازمانی‬ ‫جامع‬ ‫پورتال‬ ‫تحقیقات‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫معاونت‬ ۱۳۹۵-۱۳۹۶
 • 2. ‫مقدمه‬‫مقدمه‬ .‫است‬ ‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫دستاوردهای‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫الکترونیکی‬ ‫دولت‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫خدمات‬ ‫مردم‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫یی‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫ای‬ ‫پایه‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫دستاورد‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫ت‬‫اینترن‬ ‫ق‬‫طری‬ ‫از‬ ‫خدمات‬ ‫ه‬‫ارای‬ ‫و‬ ‫ا‬‫ه‬ ‫ت‬‫فعالی‬ ‫انجام‬ ‫ازی‬‫س‬ ‫ه‬‫بهین‬ ‫در‬ ‫ی‬‫مهم‬ ‫ش‬‫نق‬ ‫د‬‫میکنن‬ ‫ه‬‫ارای‬ .‫میکند‬ ‫ایفا‬ ‫شهروندان‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سرویس‬ ‫ارایه‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫اینترانت‬ ‫بستر‬ ‫بر‬ ‫سازمان‬ ‫پرسنل‬ ‫به‬ ‫رسانی‬ ‫خدمت‬ ‫همچنین‬ ‫کارا‬ ‫بسیار‬ ‫های‬ ‫ابزار‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫امروزه‬ .‫میگردد‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫انجام‬ ‫در‬ ‫کارایی‬ ‫و‬ ‫تسهیل‬ ‫باعث‬ ‫ایشان‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫رسانیده‬ ‫اثبات‬ ‫به‬ ‫عمل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کارایی‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫وب‬ ‫های‬ ‫پورتال‬ ، ‫الکترونیکی‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫نیل‬ ‫جهت‬ . ‫اند‬ ‫ایشان‬ ‫سردرگمی‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫بگونه‬ ‫ها‬ ‫پورتال‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫محتوا‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫انواع‬ ‫ارایه‬ ‫خلهصه‬ ‫بطور‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫امکان‬ ‫و‬ ‫میدهد‬ ‫قرار‬ ‫کاربران‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫جانبی‬ ‫و‬ ‫اهصلی‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫جلوگیری‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫سنجی‬ ‫اعتبار‬ ‫و‬ ‫شناسی‬ ‫هویت‬ ‫یکبار‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫ها‬ ‫سرویس‬ ‫این‬ ‫تمام‬
 • 3. ‫مقدمه‬‫مقدمه‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫اهداف‬ ‫از‬ ‫جدا‬ ‫کامل‬ ‫که‬ ‫تجملی‬ ‫ویترین‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫نباید‬ ‫پورتال‬ ‫به‬ ‫می‬ ‫کاربران‬ ‫کردن‬ ‫سرگرم‬ ‫برای‬ ‫محتویات‬ ‫برخی‬ ‫نمایش‬ ‫و‬ ‫ارایه‬ ‫به‬ ‫هصرفا‬ ، ‫شرکت‬ ‫بعنوان‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫پورتال‬ .‫شود‬ ‫نگریسته‬ ‫پردازد‬‫شرکت‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫نمای‬‫بعنوان‬ ‫و‬ ‫ا‬‫کلیدی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫با‬ ‫استا‬‫ر‬‫هم‬ ‫اری‬‫ز‬‫ب‬‫هصورت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تنها‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫عمل‬ ‫شرکت‬ ‫برای‬ ‫میتواند‬ ‫د‬‫کن‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ا‬‫ایف‬ ‫ت‬‫شرک‬ ‫جاری‬ ‫عملیات‬ ‫در‬ ‫ه‬‫ک‬ ‫مفیدی‬ ‫ش‬‫نق‬ ‫بر‬ ‫علوه‬ . ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬ ‫کارایی‬ ‫نیز‬ ‫مشتریان‬
 • 4. ‫تعاریف‬‫تعاریف‬ ‫نقطه‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫ساده‬ ‫کاربری‬ ‫با‬ ‫و‬ (‫موبایل‬ ‫یا‬ ) ‫وب‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫امن‬ ‫های‬ ‫،پورتال‬ ‫سازمانی‬ ‫های‬ ‫پورتال‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫تجربیات‬ ‫و‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ، ‫سرویس‬ ، ‫اطلعات‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫گسترده‬ ‫بازه‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ .‫میکنند‬ ‫فراهم‬ ‫سازمان‬ ‫بیرونی‬ ‫و‬ ‫درونی‬ ‫و‬ ‫کنندگان‬ ‫تامین‬ ، ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫میتوان‬ ‫آن‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫متنوعی‬ ‫مجموعه‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ . ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫سازمان‬ ‫آن‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫اطلعات‬ ‫از‬ ‫علقمندند‬ ‫کاربران‬ ‫این‬ ‫همه‬ .‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫کارکنان‬ : ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫گروه‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫پورتال‬ ‫کاربران‬ ‫نیاز‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫چگونگی‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫کلی‬ ‫بطور‬ ● B2C‫یا‬ Business To Customer ● B2B ‫یا‬ Business To Business ● B2E ‫یا‬ Business To Enterprise
 • 5. ‫تعاریف‬‫تعاریف‬ Business to Customer : B2C –، ‫دهی‬ ‫سفارش‬ ‫نظیر‬ ‫خدماتی‬ ‫پورتال‬ ‫این‬ ‫دارد.در‬ ‫کاربرد‬ ‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراری‬ ‫جهت‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫الکترونیکی‬ ‫هصورت‬ ‫به‬ ‫فرآیند‬ ‫انجام‬ ‫پیگیری‬ ‫و‬ ‫پشتیبانی‬ ، ‫هصورتحساب‬ ‫هصدور‬ –‫های‬ ‫سیستم‬ ‫با‬ ‫پورتال‬ ‫این‬CRM( ‫مشترک‬ ) ‫مشتری‬ ‫مستقیم‬ ‫دسترسی‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مرتبط‬ ‫مانند‬ ‫اطلعاتی‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ . ‫میکند‬ ‫فراهم‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫اطلعات‬ ‫از‬ ‫وسیعی‬ ‫مجموعه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫و‬ ” ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫هصورتحساب‬ ‫به‬ ‫“دسترسی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ” ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫“راهنمای‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫پورتال‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫پشتیبانی‬ ‫بخش‬ ‫با‬ ‫کاربر‬ ‫ارتباطی‬ ‫امکانات‬ ‫همچنین‬ .‫شود‬ ‫می‬
 • 6. ‫تعاریف‬‫تعاریف‬ Business to Business : B2B –‫فرآیند‬ ‫و‬ ‫تجاری‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ، ‫اطلعات‬ ‫انتقال‬ ‫نحوه‬ ‫میدهد‬ ‫اجازه‬ ‫شرکت‬ ‫به‬ ‫پورتال‬ ‫این‬ ‫نماید‬ ‫کنترل‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کنندگان‬ ‫توزیع‬ ‫و‬ ‫همکار‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ، ‫کنندگان‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫بین‬ ‫های‬ –‫مانند‬ ‫امکانات‬ ‫و‬ ‫اطلعات‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫های‬ ‫ش‬‫بخ‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫د‬ ‫توان‬ ‫ی‬‫م‬ ‫کننده‬ ‫ن‬‫تامی‬ ‫ک‬‫ی‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫وضعیت‬ ‫هصورت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کال‬ ‫درخواست‬‫ها‬ ‫مناقصه‬‫یا‬ ‫و‬‫مزایده‬ ‫ها‬.‫نماید‬ ‫شرکت‬ –‫محیط‬ ‫سازی‬ ‫یکپارچه‬ ‫برای‬ ‫لزم‬ ‫های‬ ‫پیشنیاز‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫پیوستن‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫کس‬ ‫برای‬ ‫لزم‬ ‫مجازی‬ ‫ط‬ ‫محی‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫واح‬ ‫تری‬ ‫بس‬ ‫در‬ ‫تجاری‬ ‫های‬ ، ‫فروش‬ ‫یا‬ ‫د‬‫خری‬ ‫ورتحساب‬‫هص‬ ‫دور‬‫هص‬ ، ‫خدمات‬ ‫ا‬‫ی‬ ‫کال‬ ‫ه‬‫تهی‬ ‫امکان‬ ‫ن‬‫آ‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫.محیطی‬ .‫آید‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫ها‬ ‫نیاز‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫امکانات‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫اطلعات‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬
 • 7. ‫تعاریف‬‫تعاریف‬ Business to Enterprise : B2E –، ‫تجمیع‬ ‫بمنظور‬ ‫معمول‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫شناخته‬ ‫اینترانتی‬ ‫های‬ ‫پورتال‬ ‫عنوان‬ ‫با‬ ‫اغلب‬ ‫پورتال‬ ‫این‬ .‫شوند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫پرسنل‬ ‫به‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫اطلعات‬ ‫گذاری‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫انتشار‬ –‫داخلی‬ ‫های‬ ‫)پیغام‬ ‫اخبار‬ ‫مانند‬ ‫ای‬ ‫پیوسته‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫اطلعات‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫امکان‬ ‫پورتال‬ ‫این‬ ) ‫و‬‫گفتگ‬ ، ( ‫شرکت‬chat،‫کاربر‬ ‫پروفایل‬ ، ‫جلسات‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫رسانی‬ ‫اطلع‬ ، ( ‫سازد‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ... ‫و‬ ‫احکام‬ ‫و‬ ‫حقوقی‬ ‫فیش‬ ‫و‬ ‫غیاب‬ ‫و‬ ‫حضور‬ ‫اطلعات‬
 • 8. ‫مساله‬ ‫شرح‬ – ‫سازمانی‬ ‫پورتال‬ ‫پروژه‬‫مساله‬ ‫شرح‬ – ‫سازمانی‬ ‫پورتال‬ ‫پروژه‬ ‫کاربران‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫خدماتی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سرویس‬ ، ‫اطلعات‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫واسط‬ ‫نقش‬ ‫پورتال‬ ‫سهولت‬ ‫آن‬ ‫بودن‬ ‫یکپارچه‬ ‫و‬ ‫د‬‫کن‬ ‫می‬ ‫تسهیل‬ ‫را‬ ‫اطلعات‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫میدهد.پورتال‬ ‫قرار‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫دسترسی‬ ‫و‬ ‫وب‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫اطلعات‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫یکپارچه‬ ‫واسط‬ ‫ایجاد‬ ‫موبایل‬ ‫ی‬ ‫مساله‬ ، ‫کاربران‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫مشکل‬ ، ‫اطلعات‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫ارایه‬ ‫در‬ ‫یکپارچگی‬ ‫عدم‬ ‫نامناسب‬ ‫امنیت‬ ، ‫نامناسب‬ ‫تکنولوژی‬ ‫مشکلت‬ ‫فراهم‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫اطلعات‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫وب‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫یکپارچه‬ ‫واسط‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫تسریع‬ ‫و‬ ‫تسهیل‬ ‫را‬ ‫کنندگان‬ ‫استفاده‬ ‫دسترسی‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫آورد‬ .‫باشد‬ ‫شرکت‬ ‫تصویر‬ ‫ارتقاء‬ ‫باعث‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫قادر‬ ‫موفق‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫یک‬ ‫عرض‬ ‫هم‬ ‫یا‬ ‫بالدست‬ ‫سازمانهای‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫پیمانکاران‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ، ‫کارکنان‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫اطلعات‬ ‫موبایل‬ ‫یا‬ ‫وب‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫مایل‬ .‫سازد‬ ‫برآورده‬ ‫که‬ ‫کسی‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫وب‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫اری‬‫ز‬‫اف‬ ‫نرم‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫پورتال‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫اطلعات‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مناسب‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ، ‫یکپارچه‬ ‫دسترسی‬ ‫امکان‬ .‫میکند‬ ‫فراهم‬ ‫که‬
 • 9. ‫محصول‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬‫محصول‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ●‫ها‬ ‫فرآیند‬ ‫و‬ ‫کاربردها‬ ، ‫سازمانی‬ ‫محتویات‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫و‬ ‫هوشمند‬ ‫سازی‬ ‫یکپارچه‬ ●‫پیمانکاران‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ، ‫کارکنان‬ ‫میان‬ ‫همکاری‬ ‫و‬ ‫ارتباط‬ ‫بهبود‬ ●‫مجزا‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫اطلعات‬ ‫به‬ ‫بلدرنگ‬ ‫و‬ ‫یکپارچه‬ ‫دسترسی‬ ●‫کاربر‬ ‫هر‬ ‫های‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫دسترسی‬ ‫سطوح‬ ‫تعیین‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬ ‫راهکار‬ ‫وجود‬ ●.‫شده‬ ‫ارایه‬ ‫خدمات‬ ‫تمامی‬ ‫برای‬ ‫خدمت‬ ‫شناسنامه‬ ‫داشتن‬ ●‫الکترونیکی‬ ‫پرداخت‬ ‫امکان‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬ ●) ‫شناسی‬ ‫هستی‬ ‫از‬ ‫تبعیت‬onthology‫سردرگمی‬ ‫و‬ ‫ابهام‬ ‫از‬ ‫مانع‬ ‫که‬ ‫نحوی‬ ‫به‬ ‫اطلعات‬ ‫ارایه‬ ‫برای‬ ‫مشترک‬ ‫واژگان‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ( .‫شود‬ ‫کاربر‬ ●) ‫سکو‬ ‫از‬ ‫مستقل‬platform‫کاربر‬ ‫سمت‬ ( ●( ‫نقشه‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫مشترکین‬ ‫امور‬ ‫مراکز‬ ‫آدرس‬ ‫مانند‬ ) ‫محور‬ ‫مکان‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫ارایه‬ ●‫همراه‬ ‫دستگاههای‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ ●.‫یافت‬ ‫دست‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫اطلعات‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫سرویس‬ ‫مکان‬ ‫به‬ ‫کلیک‬ ‫کمترین‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫بنحوی‬ : ‫ساده‬ ‫پیمایش‬ ●.‫بودن‬ ‫گرا‬ ‫سرویس‬
 • 10. ‫ها‬ ‫قابلیت‬‫ها‬ ‫قابلیت‬ ●) ‫محتوی‬ ‫و‬ ‫اسناد‬ ‫مدیریت‬Management Content and Document( ●) ‫همکاری‬Collaboration( ●) ‫یابی‬ ‫مسیر‬ ‫و‬ ‫جستجو‬Search and Navigation( ●) ‫سازی‬ ‫خصوهصی‬Personalization( ●) ‫دسترسی‬ ‫سطح‬ ‫تعیین‬Access Control( ●) ‫سازی‬ ‫مجتمع‬Integration( ●) ‫شناسی‬ ‫هویت‬ ‫یکبار‬Single Sign One( ●‫مشترک‬ ‫کاری‬ ‫های‬ ‫حوزه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مهارت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫قابلیت‬ ‫افراد‬ ‫جستجوی‬ ‫آوردن‬ ‫فراهم‬ : ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ●‫و‬ ‫گروهها‬ ‫ها‬ ‫انجمن‬ ، ‫برخط‬ ‫گفتگوی‬ ‫نظیر‬ ‫ارتباطاتی‬ ‫امکانات‬email‫و‬ ‫نظرات‬ ‫دریافت‬ ‫و‬ ‫متداول‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ، ‫ها‬ ‫سنجی‬ ‫نظر‬ ، ‫ها‬ ‫خواست‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شکایات‬ ‫و‬ ‫پیشنهادات‬ ●‫مقالت‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫و‬ ‫عکسها‬ ‫و‬ ‫مقالت‬ ‫آرشیو‬ ●.‫شده‬ ‫ارایه‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫سنجی‬ ‫نظر‬ ، ‫اخبار‬ ‫شدن‬ ‫مشترک‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫اطلعیه‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫روابط‬ ●)‫کارتابل‬dashboard(
 • 11. ‫ها‬ ‫محدودیت‬‫ها‬ ‫محدودیت‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫توهصیه‬‫اکثری‬ ‫حد‬‫از‬ ‫های‬ ‫تکنولوژی‬ ‫و‬ ‫محصولت‬ ‫باز‬ ‫متن‬‫باز‬ ‫متن‬ ‫پورتال‬ ‫تهیه‬ ‫در‬
 • 12. ‫مشهد‬ ‫برق‬ ‫توزیع‬ ‫شرکت‬‫در‬ ‫سازمانی‬ ‫پورتال‬ ‫پروژه‬ ‫تاریخچه‬‫مشهد‬ ‫برق‬ ‫توزیع‬ ‫شرکت‬‫در‬ ‫سازمانی‬ ‫پورتال‬ ‫پروژه‬ ‫تاریخچه‬ ●‫سال‬ ‫از‬ ‫سازمانی‬ ‫پورتال‬ ‫شروع‬۱۳۹۰ ●‫بر‬ ‫متمرکز‬ ‫پروژه‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬‫سازمانی‬ ‫درون‬ ‫پورتال‬.‫باشد‬ ‫می‬ ●: ‫اند‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫محصولتی‬ –‫خدمات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫سایر‬ ‫توسعه‬ ‫جهت‬ ‫بتا‬ ‫نسخه‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫چارچوب‬ –) ‫فیزیکی‬ ‫های‬ ‫دارایی‬ ، ‫شبکه‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫تعمیرات‬ ‫سیستم‬CMMS( –‫پیامک‬ ‫دریافت‬ ‫و‬ ‫ارسال‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ –) ‫شبکه‬ ‫اطلعات‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬GIS( –‫شکایات‬ ‫به‬ ‫رسیدگی‬ ‫سیستم‬ –‫مجاز‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫برق‬ ، ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫وارده‬ ‫خسارات‬ ‫سیستم‬ –‫برق‬ ‫بازار‬ ‫سیستم‬ –‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫کنتور‬ ‫مدیریت‬ –‫سرور‬ ‫سمت‬ ‫فروش‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫خدمات‬ ‫نصب‬ ‫و‬ ‫بازدید‬ –( ‫تحویلی‬ ‫اموال‬ ‫و‬ ‫درمانی‬ ‫نسخ‬ ‫اطلعات‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ، ‫حقوقی‬ ‫فیش‬ ‫و‬ ‫حکم‬ ‫،مشاهده‬ ‫جلسات‬ ‫مدیریت‬ ) ‫کارکنان‬ ‫خدمات‬ –(‫انشعاب‬ ‫فروش‬ ، ‫ساعت‬ ‫کیلووات‬ ‫ثبت‬ ، ‫قبض‬ ‫خدمات‬ ) ‫مشترکین‬ ‫خدمات‬
 • 13. ‫سازمانی‬ ‫پورتال‬ ‫پروژه‬‫سازمانی‬ ‫پورتال‬ ‫پروژه‬ ) ‫سازمانی‬ ‫پورتال‬ ‫توسعه‬EIP‫سال‬ ‫ابتدای‬ ‫از‬ (۱۳۹۵: ‫ذیل‬ ‫محصولت‬ ‫توسعه‬ ‫جهت‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫با‬ ●‫باز‬ ‫متن‬ ‫چارچوب‬ ‫توسعه‬)‫یک‬ ‫نسخه‬EIP Framework( ●‫کنندگان‬ ‫تامین‬ ‫پورتال‬ ‫توسعه‬ ●)‫مشترکین‬ ‫پورتال‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫مشترکین‬ ‫خدمات‬ ‫تجمیع‬‫فروش‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫انشعاب‬ ‫هصورتحساب،خرید‬ ‫خدمات‬( ●‫سازمانی‬ ‫درون‬ ‫پورتال‬ ‫توسعه‬ –) ‫حوادث‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫توسعه‬۱۲۱‫ایمنی‬ ‫و‬ ( –‫سیستم‬ ‫توسعه‬BI –‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫توسعه‬ –)‫اطلعات‬ ‫آوری‬ ‫فن‬ ‫خدمات‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫توسعه‬ITIL(
 • 14. ‫ایا‬‫ز‬‫م‬ ‫و‬ ‫اهداف‬‫ایا‬‫ز‬‫م‬ ‫و‬ ‫اهداف‬ ●.‫واحد‬ ‫عبور‬ ‫کلمه‬ ‫و‬ ‫شناسه‬ ، ‫واحد‬ ‫کارتابل‬ ، ‫واحد‬ (‫)پنجره‬ ‫دسترسی‬ ‫نقطه‬ ●.‫بالتر‬ ‫نسبی‬ ‫امنیت‬ ‫و‬ ‫پایداری‬ ، ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ●‫ای‬ ‫جزیره‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سرور‬ ‫تجمیع‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫منابع‬ ‫در‬ ‫جویی‬ ‫هصرفه‬ ●.‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫چارچوب‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بدلیل‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫پشتیبانی‬ ●.(... ‫و‬ ‫سرور‬ ‫فایل‬ ‫و‬ ‫سرور‬ ‫وب‬ ، ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ) ‫ساخت‬ ‫زیر‬ ‫متمرکز‬ ‫مدیریت‬ ●.‫لیسنس‬ ‫دارای‬ ‫بعضا‬ ‫و‬ ‫متنوع‬ ‫های‬ ‫تکنولوژی‬ ‫گیری‬ ‫بکار‬ ‫از‬ ‫پرهیز‬
 • 15. TechnologyTechnology ● PHP ● MVC architectural pattern ● JavaScript : Angular JS + Bootstrap ● Responsive Web Design ● PostgreSQL ● Service Oriented
 • 16. StructureStructure ● Core Portal ● Utilities ● Multi Applications ● Electronic Services
 • 17. Core PortalsCore Portals ● Authentication with SSO ● Authorization(Organization Chart) ● Account Management ● Module Management ● Security Management ● Content Management ● Multi-Language ● Log Management ● Templatable ● Abstract Data Layer ● Search Engine Optimization (SEO) ● Cache Management
 • 18. Utilities ● Profile ● Calendar ● Dashboard ● Messaging
 • 19. Applications ● BI ● Service Desk ● Wiki ● Blog ● Form Generator ● Report Generator ● Work Flow Management ● Document Management ● Project Management ● Cloud Computing ● Email Client ● Chat
 • 20. Electronic Services ● B2C ● B2B ● B2E ● B2E
 • 21. )‫مشترکین‬ ‫پورتال‬B2C( ●‫هصورتحساب‬ ‫خدمات‬ –‫حساب‬ ‫تسویه‬ ‫امکان‬ ‫و‬ ‫قبض‬ ‫مشاهده‬ –‫ساعت‬ ‫کیلووات‬ ‫ثبت‬ –‫مشترک‬ ‫توسط‬ ‫مشخصات‬ ‫برخی‬ ‫تغییر‬ –‫مصرف‬ ‫استعلم‬ –‫شکایت‬ ‫پیگیری‬ –‫مشترک‬ ‫بیمه‬ –‫خاموشی‬ ‫رفع‬ ‫خواست‬ ‫در‬ –‫مصرف‬ ‫مدیریت‬ ‫مشاوره‬ –( ‫دستکاری‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫مجاز‬ ‫غیر‬ ‫برق‬ ) ‫مردمی‬ ‫گزارشات‬ ‫اعلن‬ ●‫فروش‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫فروش‬ –، ‫ادغام‬ ، ‫تفکیک‬ ، ‫تعرفه‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫تغییر‬ ، ‫پرداخت‬ ، ‫آنها)خرید‬ ‫پیگیری‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫خدمات‬ ‫درخواست‬ ‫انواع‬ ‫ثبت‬ (... ‫و‬ ‫جابجایی‬ –‫آسانسور‬ ‫و‬ ‫ارت‬ ‫پیگیری‬ ●‫خانه‬ ‫دبیر‬ ‫در‬ ‫ثبت‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬ ‫مشترک‬ ‫توسط‬ ‫مدارک‬ ‫ارسال‬ : ‫اسناد‬ ‫بایگانی‬
 • 22. )‫کنندگان‬ ‫تامین‬ ‫پورتال‬B2B( ●‫پروفایل‬ ●‫وضعیت‬ ‫هصورت‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫مالی‬ ‫گردش‬ ●‫ها‬ ‫اخطاریه‬ ‫و‬ ‫دادها‬ ‫قرار‬ ، ‫ها‬ ‫ابلغیه‬ ●(‫پروژه‬ ‫روند‬ ‫پیگیری‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫های‬ ‫گزارش‬ ‫)ارسال‬ ‫ضمایم‬ ‫و‬ ‫کارها‬ ‫دستور‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫فهرست‬ ●‫پروژه‬ ‫شده‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫کالی‬ ●‫کال‬ ‫درخواست‬ ●‫تهیه‬ ‫و‬ ‫کنندگان‬ ‫تامین‬ ‫و‬ ‫مشاوران‬ ، ‫پیمانکاران‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫فراخوان‬ ) ‫مزایده‬ ‫و‬ ‫مناقصه‬ ( ‫کال‬ ‫استاندارد‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫مشخصات‬ ، ‫کنندگان‬ ‫تامین‬ ‫اطلعات‬ ‫بانک‬ ●‫ها‬ ‫فرم‬ ‫و‬ ‫روشها‬ ‫ها‬ ‫العمل‬ ‫دستور‬ ، ‫ها‬ ‫نامه‬ ‫آیین‬ ●... ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫مقیاس‬ ‫های‬ ‫مولد‬ ‫توسعه‬ : ‫مشارکت‬ ‫جلب‬
 • 23. )‫کارکنان‬ ‫پورتال‬B2E( ●‫تقویم‬ ●‫جلسات‬ ‫مدیریت‬ ●‫پروفایل‬ ●(‫درمان‬ ‫و‬ ‫سلمت‬ ‫آموزشی،پرونده‬ ‫های‬ ‫،دوره‬ ‫)احکام،فیش،حضوروغیاب‬ ‫کارکنان‬ ‫خدمات‬ ●‫پیشنهادات‬ ‫نظام‬ ●‫مجازی‬ ‫آموزش‬ ●‫تخصصی‬ ‫های‬ ‫وبل گ‬ ●‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ●‫مستندات‬ ‫مدیریت‬ ●، ‫جلسات‬ ‫مدیریت‬ ، ‫کنفرانس‬ ‫ویدئو‬ ، ‫چت‬ ، ‫ایمیل‬
 • 24. ‫شما‬ ‫توجه‬ ‫از‬ ‫تشکر‬ ‫با‬‫شما‬ ‫توجه‬ ‫از‬ ‫تشکر‬ ‫با‬ ‫مهندس‬ ‫آقای‬ ‫تحقیقات‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫معاونت‬ : ‫پروژه‬ ‫حامی‬‫ذبیحی‬ ‫محسن‬ ‫مهندس‬ ‫آقای‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطلعات‬ ‫آوری‬ ‫فن‬ ‫حوزه‬ ‫مدیریت‬ : ‫پروژه‬ ‫مدیر‬‫امیررضارجبی‬ : ‫پروژه‬ ‫مجری‬‫فاوا‬ ‫خدمات‬ ‫توسعه‬ ‫گروه‬