Publicité

Information business, information market

Department of Economics, Entrepreneurship and Business Administration, SumDU
27 Feb 2023
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Information business, information market(20)

Plus de Department of Economics, Entrepreneurship and Business Administration, SumDU(20)

Publicité

Dernier(20)

Information business, information market

 1. Chapter 4. Information business, information market (Тема 4. Інформаційний бізнес, інформаційний ринок) The main questions of the lecture: 1. Information business 2. Information market
 2. 1 The rapid spread of software and information products stimulated the emergence of information business. (Швидке поширення програмних та інформаційних продуктів стимулювало появу інформаційного бізнесу.)
 3. Information business - manufacturing, trade and public provision of information products and services. (Інформаційний бізнес - виробництво, торгівля і надання суспільству інформаційних продуктів і послуг.)
 4. Like any other, information business for its implementation must perform a number of functions, among which firstly should be highlighted: • production of information products and services; • accounting and financial management; • mediation and sales; • marketing; • leasing. (Як і будь-який інший, інформаційний бізнес для свого здійснення має виконувати ряд функцій, серед яких в першу чергу слід виділити: • виробництво інформаційних продуктів і послуг; • облік і управління фінансами; • посередництво і збут; • маркетинг; • лізингові операції.)
 5. The most common information products and services are: 1) production of microelectronic elements and other elements of technical support of computers; 2) software production; 3) production of telecommunications equipment; 4) consulting services; 5) production and provision of information resources and information services on national and regional levels; 6) servicing of hardware and software systems, etc. (Найбільш поширеними інформаційними продуктами і послугами є: 1) виробництво мікроелектронних та інших елементів технічного забезпечення комп'ютерів; 2) виробництво програмного забезпечення; 3) виробництво телекомунікаційного обладнання; 4) надання консалтингових послуг; 5) виробництво та надання інформаційних ресурсів, а також послуг з інформаційного обслуговування на державному і регіональному рівнях; 6) сервісне обслуговування технічних і програмних комплексів і т.д.)
 6. Evaluation of information business based on the same indicators as the evaluation of any business entity. (Оцінка інформаційного бізнесу базується на тих же показниках, що і оцінка будь-якого господарюючого суб'єкту.)
 7. There is widely spread indicator nowadays, which reflecting the ratio of the market (exchange) company's value to its book value. • The magnitude of the deviation and its direction are the most important indicators of the company's profitability. • If the ratio is greater than one, then in the future the shareholders will be provided by a higher level of income per share, otherwise it is expected to lower income. (В даний час широке поширення отримав показник, що відображає відношення ринкової (біржовий) вартості компанії до її балансової вартості. • Величина відхилення і його напрямок є найважливішими показниками прибутковості компанії. • Якщо дане співвідношення більше одиниці, то акціонерам в майбутньому забезпечений більш високий рівень доходів на акцію, в іншому випадку очікується нижчий дохід.)
 8. 2 • Information business focused on the production of information products and their sale on the market. (Інформаційний бізнес орієнтований на виробництво інформаційних продуктів і їх реалізацію на ринку.)
 9. • The information market is the aggregate of economic entities that offer to buyers computers, communications, software, information and consulting services, as well as the servicing of hardware and software. (Під інформаційним ринком розуміється сукупність господарюючих суб'єктів, що пропонують покупцям комп'ютери, засоби комунікацій, програмне забезпечення, інформаційні та консалтингові послуги, а також сервісне обслуговування технічних і програмних засобів.)
 10. • The feature of information market is the high level of complexity of the proposed product that by the mass market, as a rule, difficult to assess. Therefore we need help of specialized consulting firms that pick the right product to the customer. (Особливість інформаційного ринку полягає у високому рівні складності пропонованого продукту, який масовому споживачеві, як правило, оцінити важко. Тому потрібна допомога спеціалізованих консалтингових фірм, які підбирають замовнику потрібний продукт.)
 11. Nowadays, the information market consists of several segments: 1) The market of information technologies (IT market); 2) The telecommunications market (TLK market); (В даний час інформаційний ринок складається з декількох сегментів: 1) ринок інформаційних технологій (ІТ-ринок); 2) телекомунікаційний ринок (ТЛК-ринок);
 12. 3) The market of online information services including the following subsegments: • computerized reservation systems and financial information services; • databases that focused on the mass market; • professional database - text (full text, abstract, bibliographies, dictionaries) that contain images and use multimedia, numerical and tabular that contain software. 3) ринок інформаційних онлайн-послуг, що включає в себе наступні підсегменти: • комп'ютеризовані системи резервування і фінансові інформаційні служби; • бази даних, орієнтовані на масового споживача; • професійні бази даних - текстові (повнотекстові, реферативні, бібліографічні, словники), що містять зображення та використовують засоби мультимедіа, числові і табличні, що містять програмне забезпечення.
 13. The demand for IT-market characterizes the level of development of the country. (Затребуваність ІТ-ринку характеризує рівень розвитку країни.)
 14. For determine this level are used the following indicators: • The technological level - calculated as the ratio of the total costs for IT services to GDP; • The level of consumer market maturity - calculated as the ratio of the volume of provided IT services to the total volume of IT market. (Для визначення даного рівня використовуються наступні показники: • технологічний рівень - розраховується як відношення загальних витрат на ІТ- послуги до обсягу ВВП; • рівень ринкової споживчої зрілості - визначається як відношення обсягу наданих на ринку ІТ-послуг до загального обсягу ІТ-ринку.)
 15. Годинник ІТ-ринку від компанії Gartner (2010 р.)
 16. The variety and complexity of IT services that are given in the country determined by such indicators as: • the ratio of the funds for hardware and software services to the costs for their acquisition; • the ratio of the costs for outsourcing to the total costs for IT services. (Різноманітність і складність надаваних в країні ІТ-послуг визначається такими показниками, як: • співвідношення обсягу коштів, необхідних для обслуговування апаратних і програмних засобів, до витрат на їх придбання; • відношення витрат на аутсорсинг до загальних витрат на покупку ІТ- послуг.)
 17. If you normalized all indicators, it is possible to get a single indicator of the country's information market. (Якщо всі перераховані показники нормувати, то можна отримати єдиний показник, що відображає інформаційний ринок країни.)
 18. The information systems market is focused now on the automation of specific control functions, or on the complex automation based on the implementation of integrated systems. (Ринок інформаційних систем в даний час орієнтований або на автоматизацію окремих функцій управління або на комплексну автоматизацію на базі впровадження інтегрованих систем.)
 19. • There are native and foreign developments in this area. • Automation of specific functions relating to financial and management systems: accounting, management of financial flows, market research, analysis of individual areas of business. • Integrated systems are focused on ERP technology. • (Є як вітчизняні розробки, так і зарубіжні. • Автоматизація окремих функцій стосується фінансово-управлінських систем: ведення обліку, управління фінансовими потоками, маркетингові дослідження, аналіз окремих ділянок господарської діяльності. • Інтегровані системи орієнтовані на ЕRР-технології.)
Publicité