หนังสือแจ้งเลื่อนอบรมคอมพิวเตอร์ 16 17 มิถุนายน 2555

2 420 vues

Publié le

0 commentaire
0 j’aime
Statistiques
Remarques
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
2 420
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
4
Actions
Partages
0
Téléchargements
5
Commentaires
0
J’aime
0
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

หนังสือแจ้งเลื่อนอบรมคอมพิวเตอร์ 16 17 มิถุนายน 2555

  1. 1. SA – NGUAN YING SCHOOL ENGLISH PROGRAM (SYEP) โครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 14 มิถุนายน 2555 หนังสือแจง ที่ 12/2555 เรื่อง ขอแจงการเปลี่ยนแปลงตารางการอบรมคอมพิวเตอรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรียน ผูปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดวยโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ ขอแจงการ เปลี่ยนแปลงตารางการอบรมคอมพิวเตอรนักเรียนระดับชั้นม.1 ตามปฏิทินของโครงการฯ จากเดิมวันที่ 16 -17 มิถุนายน 2555 เปลี่ยนเปนวันที่ 14 -15 กรกฎาคม 2555 จึงเรียนมาเพื่อขารวมประชุมตามวัน เวลาดังกลาว (นายสุพรรณชาติ แปลงเงิน) หัวหนาโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ ........................................................โปรดฉีกทอนลางสงคืนที่โครงการ ฯ ..........................................เรียน หัวหนาโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ ขาพเจา นาย,นาง,นางสาว …..………………………………………………………………..…………..……ผูปกครองนักเรียนชื่อ ……………………………..………………….………...ชั้น ม.../... รับทราบเรื่องที่แจงใหทราบเรื่องแจงที่ 12/2555 ( ………………………………………………………. ) ผูปกครอง

×