Publicité
varianta_001.pdf
varianta_001.pdf
Prochain SlideShare
varianta_002.pdfvarianta_002.pdf
Chargement dans ... 3
1 sur 2
Publicité

Contenu connexe

Publicité

varianta_001.pdf

  1. Ministerul Educa iei i Cercetrii –Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare Proba scris la Marketing turistic Varianta 1 Profilul: Servicii. Specializarea: Turism i alimentaie public 1 EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2007 Proba scris la MARKETING PROBA E Filiera: Tehnologic , Profilul: Servicii, Specializarea: Turism si alimenta ie public Varianta 1 ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. SUBIECTUL I (30 de puncte) I.1. Pentru fiecare dintre cerin ele de mai jos (1 – 5), scrie i, pe foaia de examen, litera corespunz toare r spunsului corect. (10p.) 1. Canalul mediu este cel care: a. apeleaz la touroperatori care, dup constituirea produsului turistic, îl vând direct publicului; b. asigur vânzarea produsului turistic direct publicului; c. apeleaz atât la touroperatori cât i la re eaua agen iilor detailiste în vederea conceperii i comercializ rii produselor turistice; d. apeleaz la agen ii detailiste care, dup constituirea produsului turistic, îl vând direct publicului; 2. O particularitate a ofertei turistice este: a. rigiditatea; b. permeabilitatea; c. elasticitatea; d. simplitatea. 3. Cele dou tipuri de scale nemetrice sunt: a. scala nominal i scala ordinal ; b. scala interval i scala ordinal ; c. scala ordinal i scala propor ional ; d. scala interval i scala propor ional . 4. În func ie de tipul informa iilor generate, cercetarea de pia poate fi: a. cercetare direct i cercetare indirect ; b. cercetare cantitativ i cercetare calitativ ; c. cercetare predictiv i explicativ ; d. cercetare permanent i ocazional . 5. Dup durata ofertei, produsele turistice pot fi: a. compuse i simple; b. de sejur i de o zi; c. durabile i nondurabile; d. integrale i compuse. I.2. Transcrie i, pe foaia de examen, litera corespunz toare fiec rui enun (a, b, c, d, e) i nota i în dreptul ei litera A, dac aprecia i c enun ul este adev rat sau litera F, dac aprecia i c enun ul este fals. (10p.) a. Turi tii locali solicit servicii în zona din imediata apropiere a re edin ei lor. b. Cercetarea exploratorie nu are rolul de a clarifica i structura problema de interes. c. Metoda tipologic presupune delimitarea segmentelor de pia în maniera de la parte la întreg. d. Strategia înnoirii prin ruptur const în aducerea pe pia a unui produs total nou sau cel pu in radical schimbat. e. Cererea turistic se caracterizeaz printr-un consum periodic al aceluia i produs turistic.
  2. Ministerul Educa iei i Cercetrii –Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare Proba scris la Marketing turistic Varianta 1 Profilul: Servicii. Specializarea: Turism i alimentaie public 2 I.3. În coloana A sunt enumerate elementele componente ale pie ei turistice, iar în coloana B defini iile acestora. Scrie i, pe foaia de examen, asocierile corecte dintre cifrele din coloana A i literele corespunz toare din coloana B. (10p.) A. Componentele pie ei turistice B. Defini ia elementelor componente ale pie ei turistice 1. produs turistic; a) momentul la care se desf oar actul de vânzare-cump rare; 2. purt torii ofertei; b) locul unde se desf oar actele de vânzare- cump rare a serviciilor de turism; 3. purt torii cererii; c) consumatorii de turism; 4. spa iul economico-geografic; d) asigura prestarea tuturor categoriilor de servicii ce intra în sfera de cuprindere a turismului; 5. intervalul de timp e) ansamblul elementelor necesare satisfacerii nevoilor unui turist. 6. determinan ii ofertei SUBIECTUL II (30 de puncte) 1. Politica de distribu ie este o component important în activitatea de marketing a întreprinderii turistice. (14p.) a. Prezenta i clasificarea canalelor de distribu ie dup : num rul intermediarilor i aria geografic pe care o acoper b. Defini i conceptul de distribu ie fizic . 2. Reprezenta i, pe foaia de examen, schema de mai jos. Completa i apoi c su ele goale cu strategii de pre uri în func ie de poten ialul economic al consumatorului. (3p.) 3. R spunde i, în scris, la urm toarele cerin e: (13p.) a. Preciza i care sunt condi iile unei segment ri eficiente. b. Eviden ia i cele trei forme ale reducerilor de pre – ca modalitate de promovare a vânz rilor c. Defini i produsul turistic nou. SUBIECTUL III (30 de puncte) Realiza i un eseu cu titlul ”Particularit ile pre urilor i tarifelor în turism”. La realizarea acestui eseu se vor avea în vedere urm toarele: Definirea tarifului. Enumerarea a cinci forme de prezentare a pre urilor (exceptând tariful) Eviden ierea a patru dintre principalele tr s turi ale form rii i evolu iei pre urilor în turism. Enumerarea strategiilor de pre în func ie de cerere – ofert . Prezentarea fiec rei strategii enumerate. Prezentarea modului în care se diferen iaz pre urile în turism în func ie de sezon/ perioad , momentul rezerv rii, de grupurile- int : Strategii de pre uri în func ie de poten ialul economic al consumatorului
Publicité