Detaljerad beskrivning av STINGs stöd

STING (Stockholm Innovation & Growth)
STING (Stockholm Innovation & Growth)STING (Stockholm Innovation & Growth)

Här beskriver vi mycket detaljerat hur affärsinkubatorn STING hjälper nystartade innovativa bolag att växa.

STING – Vi hjälper dig att accelerera snabbare
Välkommen till STING. Vi kommer att ge allt för att ge dig bästa möjliga stöd, vi kommer att dela
din passion för ditt bolag och kommer samtidigt ha mycket högt ställda förväntningar på dig som
entreprenör. Vår erbjudande kan delas upp i några olika områden:
• Kvalificerat affärsstöd
• STINGs Toolkit
• Finansiering
• Nätverk
• Lokaler och infrastruktur
Nedan finner du en beskrivning av STINGs stöd till ditt bolag.
Kvalificerat affärsstöd
När du antagits får du från dag 1 tillgång till en av våra erfarna affärscoacher som avsätter minst en
halv dag i veckan under hela tiden i inkubatorn för att arbeta tillsammans med dig. Detta är kärnan
i STINGs erbjudande.
Våra coacher är alla erfarna entreprenörer och företagsledare med breda nationella och
internationella nätverk. Vi har kompetens inom ICT, medtech och cleantech och vi ser till att du får
en coach med relevant erfarenhet för just ditt bolag.
Genom din STING-coach får du ett mycket kvalificerat affärsstöd och också ett extra bollplank.
Tillsammans upprättar ni en milestoneplan med de viktigaste aktiviteterna som ska genomföras
och planen revideras löpande. Affärscoachen är drivande och stödjande för att bolaget ska uppnå
alla milestones i tid och detta sker bla genom regelbundna veckomöten med bolaget. Coachen är
också med på kritiska möten med finansiärer, kunder, leverantörer och vid nyckelrekryteringar men
coachen är inte en direkt operativ person i ert bolag utan just en coach.
Från din affärscoach får du stöd med bland annat att utveckla din affärsplan, ta fram
produktkoncept, utveckla affärsmodellen, finansieringsplan, säljstrategi, etc. Detta sker
huvudsakligen genom det löpande coachningsarbetet men också genom några av de
utvecklingsmoduler som beskrivs nedan, det vi kallar STINGs toolkit.
STINGs Toolkit
Vi har sedan 2002 byggt upp en bank av kunskap, erfarenhet och material inom olika områden av
relevans för nystartade teknikföretag. För att inte behöva återuppfinna hjulet varje gång ett bolag
står inför ett nytt område i sin utvecklingsfas har vi skapat en ”verktygslåda” som består av ett antal
olika verktyg – dvs tjänster/utvecklingsmoduler - som kan användas när bolaget och coachen finner
det lämpligt. De flesta av dessa utvecklingsmoduler, som oftast har ett definierat format med syfte,
tidsåtgång och output, genomförs individuellt med ett bolag åt gången och bara när det är rätt
timing. Det är inte några generella utbildningar.
I STINGs toolkit finns för närvarande följande verktyg
Base Camp – selling awareness
Syfte
Erfarenheten visar att unga bolag ofta utvecklar sitt erbjudande baserat på en teoretisk uppfattning
om kundernas behov. Bristen av reell kontakt med kunden gör dessutom att man känner sig osäker
på formuleringen av sitt erbjudande och därför dröjer med att träffa kunder och försöka sälja. I
Base Camp vänder vi på detta och försöker få alla i bolaget att tänka på försäljning från dag ett. De
tränas i att utgå från en identifierad och väl kartlagd ”gråtande favoritkund”. I detta stadium är det
fortfarande en tankeövning men ska ge insikten att man alltid måste jobba tillsammans med
kunden för att kunna formulera ett starkt och förhoppningsvis unikt erbjudande. Base Camp är en
mental övning för att göra teamet kunddrivet istället för teknik- eller lösningsdrivet.
Output
När man har man har gått igenom BaseCamp har man:
• Valt ett favoritprospekt (den mest gråtande kunden)
• Identifierat sina USP(ar)
• Valt sina differentieringar och sammanfattat dessa i en tydlig positionering
• Formulerat sitt unika och överlägsna erbjudande (en mening)
• Fyllt i dokumentet ”My Identity Bible” som används under hela tiden i STING
Omfattning
En inledande övning på ca en timme, en dryg halv dag ute i naturen då huvuddelen av uppgifterna
genomförs och en kort återträff på ca 1 timme. Modulen körs med två till fyra bolag åt gången.
Genomförande
Base Camp inleds på ”kontoret” med en timme med bolagens coacher och den som leder Base
Camp övningen ca 1-2 veckor före själva Base Camp övningen. Bolagen får som hemläxa att efter
bästa förmåga söka solid information (telefonsamtal, rapporter, internet, etc) om sina potentiella
kunders behov och problem.
Själva BaseCamp är en vandring i naturmiljö som delas in i tre etapper: Under första etappen:
Favoritkundens ”h’vete” utvecklar teamen en ”målande” beskrivning om de problem deras kund
har och vilka konsekvenser det har. Under andra etappen: Den saligörande USPen väljer
deltagarna vilken egenskap som är den enskilt viktigaste i den produkt de erbjuder. Under den
sista etappen Det överlägsna erbjudandet, etablerar deltagarna en tydlig marknadspositionering
och formulerar det överlägsna erbjudande som de snart ska kunna rabbla i sömnen. Varje etapp
avslutas med att bolagen presenterar för de andra deltagarna om vad de kommit fram till.
Efter ca två veckor görs en återträff där deltagarna presenterar en plan för hur de ska approchera
sin favoritkund och fyller högtidligen i ett antal punkter i sin ”My Identity Bible”.
Lämpligt skede
Modulen bör köras under första kvartalet efter att bolaget kommit in i STING.
Resan
Syfte
En total genomlysning av bolagets affärsutvecklingsstrategi. Det är lämpligt att kärnteamet och alla
anställda är med. Styrelsemedlemmar kan också med fördel deltaga.
Det viktigaste syftet är att skapa gemenskap kring mål som ger mening, riktning och utmaningar åt
företaget och medarbetarna. Sätta allt i ett sammanhang. Resans resultat ger möjlighet att
förmedla ett enhetligt budskap till kunder, partners och media. Fånga upp allt tidigare arbete med
affärsidén.
Output
En gemensam målbild/vision och genomförandeplaner:
• Marknads- och försäljningsplan
• Produktutvecklingsplan
• Rekryterings- och organisationsutvecklingsplan
• Milestonesplan
• Aktieägaravtal(om detta ej finns sedan tidigare)
Omfattning
5 möten på 4 timmar vardera. Idealet är ett möte varannan vecka.
Varje individ behöver ägna ungefär 8 timmar åt sina hemuppgifter.
Genomförande
Resan är en teamövning. Alla deltagarna gör en gemensam resa från de första tankarna till en
konkret genomförandeplan. Under resan skapar deltagarna tillsammans. Alla deltagare har viktiga
kunskaper, erfarenheter och kontaktnät och allas input behövs och är nödvändiga under hela
resan. Varje deltagare får sina personliga hemuppgifter i förväg. I rummet finns uppsatt flipcharts
som beskriver vilken uppgift som ska klaras ut, s.k. beslutsstationer.
Beslutsstationerna är grundarens dröm, uppdraget, omvärldsanalys, konkurrensanalys, kundens
problem, SWOT, kärnkompetens/gapanalys, våra möjligheter, val av huvudstrategi, vision,
affärsidé, långsiktiga mål, nuläge/önskat läge/gapanalys, framgångsfaktorer, företagskultur,
målgrupp, marknads- och försäljningsplan, produktutvecklingsplan, organisationsutvecklingsplan,
finansiell plan och korsiktiga mål inklusive milestonesplan.
Alla deltar i varje beslut som är konsensusbeslut. Det viktiga är att alla i slutändan känner att
han/hon äger besluten/målen och planerna.
Lämpligt skede
När det finns en skriftlig beskrivning av affärsidén (affärsplan) och teamet är minst 3 stycken. När
det finns en av STINGs coach ”godkänd” Affärsidé Light.
STING Search for Talents
Förmågan att bygga vinnande och fungerande team är avgörande för om en startup ska lyckas och
bli ett stort och framgångsrikt företag. STING har som ambition att hjälpa bolagen att lyckas med
detta. Som STING-bolag får du tillgång till vår egen rekryteringstjänst - STING Search for Talents.
Genom tjänsten får du stöd genom hela rekryteringsprocessen. Vi ger dig tillgång till ett
webbaserat rekryteringssystem, hjälper dig att ta fram kravprofiler och annonser, har kanaler för att
hitta kandidater och stöttar dig i urvalet fram till avslutet. Om det finns behov av att komplettera ett
grundarteam som består av forskare med en entreprenör så har vi en specialprocess för detta.
Finansieringsstrategi och finansieringsplan
Syfte
• Upprätta en finansieringsstrategi och plan som minimerar grundarnas utspädning men
säkerställer kapitalförsörjning för de första 12 -24 månader.
• Utbilda i hur principer för offentlig och privat finansiering fungerar samt göra bolaget berett
att möta finansiärer och argumentera för kapitaliseringsplanen.
• Utifrån ett affärsriskscenario upprätta en konkret aktivitetsplan för kapitalförsörjningen.
Output
• En värdeökningsplan baserad på bolagets affärsrisker som visar på när och var
kapitalanskaffning lämpligen sker samt kapitalbehov för att ta sig till värdeökande platåer.
• En plan över lämpliga källor till finansiering som matchar bolagets finansieringsbehov och
applikationsområden.
• Bolagen kvalitetssäkrade för att möta och kunna presentera sig för finansiärer.
Omfattning
Normalt tre arbetspass om vardera 3 timmar förlagda under en 3-4 veckors period
Genomförande
Tre arbetspass som omfattar:
1. Finansieringsprinciper och möjligheter, bolagets kostnads – intäktsanalys.
2. Affärsrisker, utarbetande av en riskbaserad värdeökningsmodell.
3. Tillgängliga finansieringskällor, ägarutspädningsmodell, exempel investeringsavtal.
Inför varje workshop förberedande hemuppgifter.
Lämpligt skede
När bolaget ska påbörja sökandet av kapital, offentligt eller riskkapital.
Hur övertygar man investerare!
Syfte
• Vara redo att på ett vinnande och förtroendegivande sätt kunna presentera sig för alla
typer av investerare och riskkapitalister.
• Få kunskap om vilka parametrar investerare bedömer bolag utifrån och på ett övertygande,
intressant och säljande sätt kunna genomföra presentationer som täcker dessa områden.
• Få grundläggande kunskap om hur illustrationer kan användas för att på bästa sätt hjälpa
till att föra fram budskapet och vilken roll presentatören och hans framförande spelar.
Output
• En 20 minuters presentation av affärsidén anpassad för investerare.
• Dokumenterad Q&A anpassad för möte med investerare.
• Minst en person i bolaget är tränad att ge en 20 minuters presentation av affärsidén samt
kunna hantera frågor.
• En egen producerad Executive Summary samt en affärsplan baserad på genomförda
analyser och feedback från modulen.
Omfattning
4 möten om vardera ca 2 timmar med några dagars mellanrum; 1. ”Where is the beef?”, 2.“Röda
tråden”, 3.“Jag är på scen” och 4. “Dry run”.
1-2 timmars förberedelser inför varje möte (hemarbete).
Genomförande
Deltagaren övar på att sälja sin egen affärsidé till en av sina potentiella favoritinvesterare och får
uppgifter att lösa inför varje träff. Pedagogiken bygger på att lära sig av egna framgångar och
misstag under träningspassen, men även tillförsel av kunskap och erfarenheter från deltagarna och
Coacher. Deltagarnas personliga presentationsteknik förbättras under programmet genom träning.
Lämpligt skede
När bolaget ska påbörja sökandet av extern finansiering. Bolagen ska innan genomförande av
denna modul ha en logotype, grafisk profil, dokumenterad Affärsidé Light, genomfört
finansieringsmodulen samt deltagit i föreläsningen ”Retorik”.
Skydda din affär
Syfte
Bra affärsidéer bjuder självklart in till kopiering och det är därför väsentligt att försöka bygga olika
former av inträdesbarriärer som kan skapa ett tillfälligt skydd av affär och sitt varumärke. Patent är
ett sådant skydd men det är sällan patent ensamt kan skydda ett startup. Modulen syftar till att gå
igenom tänkbara barriärtekniker som bör användas och att lägga upp en strategi för detta.
Output
När man har man har gått igenom ”Skydda din affär” har man:
• Gått igenom en meny av tänkbara inträdesbarriärer.
• Gjort en patenterbarhetsutredning och en ”freedom–to-operate” undersökning.
• Valt en patenteringsstrategi
• Valt ut lämpliga inträdesbarriärer för att komplettera sin patenteringsstrategi med.
• Om bolaget har en ”open source” model - valt en affärsmodell som genererar kassaflöden
ur de värden som sekundära utvecklare skapar runt kunskapen/mjukvaran.
Omfattning
Modulen omfattar en inledande övning på ca två timmar, två möten med extern expertorganisation
på ca två timmar vardera, och en ytterligare två timmars övning, där vi lägger upp en samlad
strategi. Modulen körs med varje bolag individuellt.
Genomförande
Modulen inleds med en två timmar workshop. Vid det tillfället diskuteras olika varianter av
skyddsmekanismer, såsom first mover, know-how, varumärken etc, och deras tillämplighet i just
detta fall. Bolagen får då som hemläxa att ta fram bästa möjliga underlag för att göra en
patenterbarhetsutredning och en ”freedom-to-operate” undersökning .
Därefter ett möte med extern expertorganisation där bolaget beskriver sin affärsidé, sin produkt, sin
affärsmodell och sin tekniska unicitet. Baserat på denna information gör expertorganisationen en
utredning och föreslår och redovisar sedan vi ett andra möte ett förslag på patenteringsstrategi.
Modulen avslutas med en workshop där en strategi baserat på eventuellt patent och andra
mekanismer och en tidplan för genomförandet av strategin slås fast.
Lämpligt skede
Modulen genomförs när bolaget vet vilken produkt man tänker sälja och vilken affärsmodell man
kommer att använda och innan man avslöjar information som kan bli nyhetshinder för patentering.
Säljutveckling och säljträning
Syfte
Ge insikt och kunskap om alla delar i säljprocessen.
Utveckla den personliga färdigheten i säljarbetet. Alla kan sälja. Det som skiljer en duktig säljare
från en medioker är att den duktiga använder kortare tid från start till avslut. Syftet är således att
deltagaren efteråt ska generera mycket mer säljintäkter till sitt bolag.
Output
Efteråt ska man kunna;
lyssna aktivt, använda frågor som säljverktyg, segmentering, positionering, differentiering, USP,
säljstrategi, elevatorpitch, säljtratten, räkna ut sambandet mellan säljbudget, avslut och antal
säljbesök, blockschema, boka möten per telefon, planera kundmöte, definiera säljcykeln,
genomföra ett effektivt säljmöte med ett prospect, hantera invändningar, anpassa sig till olika
människotyper och göra avslut.
Omfattning
5 möten där varje möte är 3 timmar. Idealet är ett möte per vecka.
2 timmars förberedelser inför varje träningspass/möte (hemarbete).
Genomförande
Deltagarna övar tillsammans med ca 3 andra bolag. Max antal deltagare är 8. Deltagaren övar på
att sälja sin egen produkt till ett av sina favoritprospect. Man får uppgifter att lösa inför varje träff.
Pedagogiken bygger på att lära sig av sina egna och andras framgångar och misstag under
träningspassen, men även av kunskap och erfarenheter från både deltagarna och Coachen. Under
programmets gång förbättras deltagarnas personliga säljteknik genom träning.
Lämpligt skede
Godkänd Affärsidé Light och genomfört sina första säljbesök.
STING Brand Academy
Genom Brand Academy får bolagen coachning och access till verktyg och fördelaktiga samarbeten
som hjälper dig att bygga ditt varumärke på ett långsiktigt hållbart och positivt sätt. Genom Brand
Academy får du bland annat hjälp med att definiera dina målgrupper och huvudbudskap, att vid
behov ta fram en grafisk profil för företaget och applicera denna på relevant material, utveckla en
säljande och effektiv webb samt att nå ut till media med nyheter om ditt bolag. Vi stöttar dig i
arbetet med att skriva pressmeddelanden och distribuera dem till relevanta kanaler.
Vi är också aktiva med att nominera våra bolag till olika utmärkelser som i sin tur skapar publicitet.
Finansiering
Alla nystartade teknikbolag behöver pengar för att kunna växa. Några kan lösa finansieringen med
egna medel, men merparten behöver ta in externt kapital. STING har som ambition att hjälpa
bolagen att lösa finansieringen på ett optimalt sätt.
STING hjälper till att ta fram en realistisk finansieringsplan, förbereda dig inför möten med
potentiella finansiärer och ger handfast stöd med att identifiera och öppna dörrar till rätt
investerare.
Vi har mycket nära och goda relationer med det offentliga finansierings systemet och bevakar vilka
program man kan söka pengar från. Vi har också lång erfarenhet av att skriva ansökningar för olika
former av utvecklingsbidrag.
Inom STING finns två egna finansieringskällor; STING Capital och STING Business Angels, SBA.
STING Capital är en fond som STING förvaltar men investeringsbesluten fattas av en extern
investeringskommitté. SBA är ett kvalificerat nätverk med affärsänglar som erbjuds investera i
STINGs bolag men de fattar själva individuellt beslut om investering.
STING har också nära kontakter med vc-bolag som kan vara aktuella investerare i ett något senare
skede och etablerade relationer med investerare även utanför Sverige.
STING kan inte garantera finansiering till ditt bolag och att kapital inte är något som kommer med
automatik när du antas till STING. Det vi däremot kan garantera är att vi radikalt förbättrar dina
förutsättningar att få in kapital. Det är fortfarandet du som entreprenör som måste övertyga
potentiella finansiärer att en investering i ditt bolag kommer att ge en god avkastning.
Nätverk
Som STING-bolag får du tillgång till våra etablerade nätverk. Du får också tillgång till viktiga
mötesplatser där du som entreprenör kan utvidga dina egna nätverk.
Nätverk
STING teamet har sedan 2002 byggt upp breda nätverk som sträcker sig från innovationssystemet
till industrin via finansbranschen och akademin. Vi har som målsättning av vara mycket generösa
med att dela med oss av våra kontakter och gör vårt bästa för att öppna dörrar till relevanta parter.
I STINGs nätverk finns ett stort antal experter inom många olika branscher som gör att bolagen
oftast kan få in exakt rätt kompetens till bolagen direkt. Dessutom utgör alla bolag som genomgått
STINGs program ett brett och kreativt entreprenörsnätverk.
STING har välutvecklade samarbete med KTH, KI och Stockholms Universitet som gör att bolagen
kan få direkt kontakt med relevanta forskare och studenter.
Mötesplatser
STING arrangerar ett flertal olika träffar och events som gör att bolagen träffas och får nya nätverk
och kontakter. Exempel på detta är STING-träffarna som genomförs ca 4 ggr/år då bolagen träffas
och med ett aktuellt tema varje gång. Ett annat exempel är de större events som STING arrangerar
så som Innovation & Technology (Sveriges största entreprenörsevent ”för och med entreprenörer”)
och Stockholm Cleantech Venture Day. Detta är mötesplatser för bolag och investerare.
Industrisamarbeten & Forskningssamarbeten
STING samarbetar med ett antal industriella aktörer som till exempel Tele 2, Fortum och Ericsson.
Genom dessa samarbeten får bolagen tillgång till teknisk och kommersiell verifierings kompetens.
STING har också nära samarbeten med industriforskningsinstituten Acreo, SICS, Interaktiva
Institutet, FOI och IVL. Därigenom kan våra bolag få värdefulla industrikontakter, möjlighet till
kompletterande finansiering och hjälp med teknisk verifiering och vidareutveckling av produkten.
Resource providers
STING har tecknat långsiktiga samarbeten med företag som levererar tjänster inom juridik,
revision, patent, bank, försäkringar och bokföring & redovisning. Därigenom får bolagen tillgång till
kvalificerade tjänster. I vissa fall får man en värdecheck och i andra fall har STING förhandlat fram
ett fördelaktigt paketerbjudande som bolagen via ett ramavtal kan utnyttja.
Lokaler och infrastruktur
De bolag som antas till Business Lab sitter gratis hos oss i sex månader. Under Business
Accelerator perioden betalar man en reducerad hyra. STING kan via samarbetspartners erbjuda
rum i Growhouse i Kista, på KTH Campus Valhallavägen eller på Karolinska Institutet Science Park
i Flemingsberg. I dessa lokaler finns all infrastruktur med konferensrum, fika rum, Internet mm.

Recommandé

Teach n-coach-20130128 par
Teach n-coach-20130128Teach n-coach-20130128
Teach n-coach-20130128Hindrik Öunpuu
327 vues8 diapositives
Så skriver du en vinnande affärsplan - en praktisk handledning par
Så skriver du en vinnande affärsplan - en praktisk handledningSå skriver du en vinnande affärsplan - en praktisk handledning
Så skriver du en vinnande affärsplan - en praktisk handledningDolda Jobb
23.6K vues28 diapositives
Kortfattad affärsplan för (gamla) mindpark par
Kortfattad affärsplan för (gamla) mindparkKortfattad affärsplan för (gamla) mindpark
Kortfattad affärsplan för (gamla) mindparkJoakim Jardenberg
2.8K vues2 diapositives
Affärsplan FTW! par
Affärsplan FTW!Affärsplan FTW!
Affärsplan FTW!Jesper Forslund
7.8K vues12 diapositives
Arbetsgivarvarumärke par
ArbetsgivarvarumärkeArbetsgivarvarumärke
ArbetsgivarvarumärkeStig-Arne Kristoffersen
271 vues13 diapositives
Affärsplanen par
AffärsplanenAffärsplanen
Affärsplanenmalinstang
1.9K vues15 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Värdebaserat företagande par
Värdebaserat företagandeVärdebaserat företagande
Värdebaserat företagandeGabriella Silfwerbrand
168 vues11 diapositives
Donnie lygonis utbildning 2 affrsplan par
Donnie lygonis utbildning 2  affrsplanDonnie lygonis utbildning 2  affrsplan
Donnie lygonis utbildning 2 affrsplanncdncdncd
279 vues26 diapositives
Attitude4 business par
Attitude4 businessAttitude4 business
Attitude4 businessHindrik Öunpuu
301 vues7 diapositives
Affärsplan 07 par
Affärsplan 07Affärsplan 07
Affärsplan 07solomonw
980 vues3 diapositives
Praktisk affärsplanering eldebo par
Praktisk affärsplanering  eldeboPraktisk affärsplanering  eldebo
Praktisk affärsplanering eldeboKarl Eldebo
600 vues23 diapositives

En vedette

Palestra: Atuação da Cemig no Mercado Competitivo. Palestrante: Bernardo Afon... par
Palestra: Atuação da Cemig no Mercado Competitivo. Palestrante: Bernardo Afon...Palestra: Atuação da Cemig no Mercado Competitivo. Palestrante: Bernardo Afon...
Palestra: Atuação da Cemig no Mercado Competitivo. Palestrante: Bernardo Afon...Bienal da Energia 2009
752 vues23 diapositives
Cadernos de Seguro: Segurança de Sistemas Industriais - dimensionamento das p... par
Cadernos de Seguro: Segurança de Sistemas Industriais - dimensionamento das p...Cadernos de Seguro: Segurança de Sistemas Industriais - dimensionamento das p...
Cadernos de Seguro: Segurança de Sistemas Industriais - dimensionamento das p...Universidade Federal Fluminense
231 vues5 diapositives
Panorama histórico inovação par
Panorama histórico inovaçãoPanorama histórico inovação
Panorama histórico inovaçãoHarutchy
200 vues1 diapositive
Pós Fordismo e ondas de mudanças tecnológicas par
Pós Fordismo e ondas de mudanças tecnológicasPós Fordismo e ondas de mudanças tecnológicas
Pós Fordismo e ondas de mudanças tecnológicasHarutchy
502 vues2 diapositives
Ed. infantil 22 par
Ed. infantil 22Ed. infantil 22
Ed. infantil 22Gabriel Nabuco
955 vues28 diapositives
Precificação de riscos segurados e constituição de reservas técnicas legais ... par
Precificação de riscos segurados e constituição de reservas técnicas legais ...Precificação de riscos segurados e constituição de reservas técnicas legais ...
Precificação de riscos segurados e constituição de reservas técnicas legais ...Universidade Federal Fluminense
15.4K vues41 diapositives

En vedette(6)

Palestra: Atuação da Cemig no Mercado Competitivo. Palestrante: Bernardo Afon... par Bienal da Energia 2009
Palestra: Atuação da Cemig no Mercado Competitivo. Palestrante: Bernardo Afon...Palestra: Atuação da Cemig no Mercado Competitivo. Palestrante: Bernardo Afon...
Palestra: Atuação da Cemig no Mercado Competitivo. Palestrante: Bernardo Afon...
Panorama histórico inovação par Harutchy
Panorama histórico inovaçãoPanorama histórico inovação
Panorama histórico inovação
Harutchy200 vues
Pós Fordismo e ondas de mudanças tecnológicas par Harutchy
Pós Fordismo e ondas de mudanças tecnológicasPós Fordismo e ondas de mudanças tecnológicas
Pós Fordismo e ondas de mudanças tecnológicas
Harutchy502 vues

Similaire à Detaljerad beskrivning av STINGs stöd

Vad du behöver för att lyckas med B2B Content marketing av @PStaunstrup par
Vad du behöver för att lyckas med B2B Content marketing av @PStaunstrupVad du behöver för att lyckas med B2B Content marketing av @PStaunstrup
Vad du behöver för att lyckas med B2B Content marketing av @PStaunstrupPontus Staunstrup
5.6K vues25 diapositives
FöRetagsbroschyr Marknadsstrategen B2 B MarknadsföRingsbyrå Teknik I Tres par
FöRetagsbroschyr Marknadsstrategen B2 B MarknadsföRingsbyrå Teknik I TresFöRetagsbroschyr Marknadsstrategen B2 B MarknadsföRingsbyrå Teknik I Tres
FöRetagsbroschyr Marknadsstrategen B2 B MarknadsföRingsbyrå Teknik I TresMarknadsstrategen
499 vues12 diapositives
Jakten pa forsaljningens_dna_prospekt par
Jakten pa forsaljningens_dna_prospektJakten pa forsaljningens_dna_prospekt
Jakten pa forsaljningens_dna_prospektBjörn Spenger
291 vues4 diapositives
Ccic module 3 par
Ccic module 3Ccic module 3
Ccic module 3caniceconsulting
271 vues91 diapositives
Proactive Manager Presentation par
Proactive Manager PresentationProactive Manager Presentation
Proactive Manager Presentationpeterredrin
218 vues8 diapositives
Så skapar du en content marketing-strategi - Malin Sjöman - Multikanalstrateg... par
Så skapar du en content marketing-strategi - Malin Sjöman - Multikanalstrateg...Så skapar du en content marketing-strategi - Malin Sjöman - Multikanalstrateg...
Så skapar du en content marketing-strategi - Malin Sjöman - Multikanalstrateg...Crescando
290 vues42 diapositives

Similaire à Detaljerad beskrivning av STINGs stöd(20)

Vad du behöver för att lyckas med B2B Content marketing av @PStaunstrup par Pontus Staunstrup
Vad du behöver för att lyckas med B2B Content marketing av @PStaunstrupVad du behöver för att lyckas med B2B Content marketing av @PStaunstrup
Vad du behöver för att lyckas med B2B Content marketing av @PStaunstrup
Pontus Staunstrup5.6K vues
FöRetagsbroschyr Marknadsstrategen B2 B MarknadsföRingsbyrå Teknik I Tres par Marknadsstrategen
FöRetagsbroschyr Marknadsstrategen B2 B MarknadsföRingsbyrå Teknik I TresFöRetagsbroschyr Marknadsstrategen B2 B MarknadsföRingsbyrå Teknik I Tres
FöRetagsbroschyr Marknadsstrategen B2 B MarknadsföRingsbyrå Teknik I Tres
Jakten pa forsaljningens_dna_prospekt par Björn Spenger
Jakten pa forsaljningens_dna_prospektJakten pa forsaljningens_dna_prospekt
Jakten pa forsaljningens_dna_prospekt
Björn Spenger291 vues
Proactive Manager Presentation par peterredrin
Proactive Manager PresentationProactive Manager Presentation
Proactive Manager Presentation
peterredrin218 vues
Så skapar du en content marketing-strategi - Malin Sjöman - Multikanalstrateg... par Crescando
Så skapar du en content marketing-strategi - Malin Sjöman - Multikanalstrateg...Så skapar du en content marketing-strategi - Malin Sjöman - Multikanalstrateg...
Så skapar du en content marketing-strategi - Malin Sjöman - Multikanalstrateg...
Crescando290 vues
Business Model Innovation RealSprint par Hobfot
Business Model Innovation RealSprintBusiness Model Innovation RealSprint
Business Model Innovation RealSprint
Hobfot200 vues
VDtidningen_December 2015_Bäst resultat med rätt kompetens par Henrik Bagewitz
VDtidningen_December 2015_Bäst resultat med rätt kompetensVDtidningen_December 2015_Bäst resultat med rätt kompetens
VDtidningen_December 2015_Bäst resultat med rätt kompetens
Henrik Bagewitz440 vues
Mcm module 5a par websule
Mcm module 5aMcm module 5a
Mcm module 5a
websule28 vues
Crescando - Frukostpreso Content marketing 20230203 Slideshare .pptx par Crescando
Crescando - Frukostpreso Content marketing 20230203 Slideshare .pptxCrescando - Frukostpreso Content marketing 20230203 Slideshare .pptx
Crescando - Frukostpreso Content marketing 20230203 Slideshare .pptx
Crescando72 vues
Utbildningar i Social Selling B2B par WSI WebAnalys
Utbildningar i Social Selling B2BUtbildningar i Social Selling B2B
Utbildningar i Social Selling B2B
WSI WebAnalys1.6K vues
Tillväxtprogrammet 2016 par Magnus Gr
Tillväxtprogrammet 2016Tillväxtprogrammet 2016
Tillväxtprogrammet 2016
Magnus Gr256 vues
Motivation Management - Hur du lyckas med belöningsstrategier - motivation m... par The Inspiration Company AB
Motivation Management - Hur du lyckas med belöningsstrategier - motivation m...Motivation Management - Hur du lyckas med belöningsstrategier - motivation m...
Motivation Management - Hur du lyckas med belöningsstrategier - motivation m...

Detaljerad beskrivning av STINGs stöd

 • 1. STING – Vi hjälper dig att accelerera snabbare Välkommen till STING. Vi kommer att ge allt för att ge dig bästa möjliga stöd, vi kommer att dela din passion för ditt bolag och kommer samtidigt ha mycket högt ställda förväntningar på dig som entreprenör. Vår erbjudande kan delas upp i några olika områden: • Kvalificerat affärsstöd • STINGs Toolkit • Finansiering • Nätverk • Lokaler och infrastruktur Nedan finner du en beskrivning av STINGs stöd till ditt bolag. Kvalificerat affärsstöd När du antagits får du från dag 1 tillgång till en av våra erfarna affärscoacher som avsätter minst en halv dag i veckan under hela tiden i inkubatorn för att arbeta tillsammans med dig. Detta är kärnan i STINGs erbjudande. Våra coacher är alla erfarna entreprenörer och företagsledare med breda nationella och internationella nätverk. Vi har kompetens inom ICT, medtech och cleantech och vi ser till att du får en coach med relevant erfarenhet för just ditt bolag. Genom din STING-coach får du ett mycket kvalificerat affärsstöd och också ett extra bollplank. Tillsammans upprättar ni en milestoneplan med de viktigaste aktiviteterna som ska genomföras och planen revideras löpande. Affärscoachen är drivande och stödjande för att bolaget ska uppnå alla milestones i tid och detta sker bla genom regelbundna veckomöten med bolaget. Coachen är också med på kritiska möten med finansiärer, kunder, leverantörer och vid nyckelrekryteringar men coachen är inte en direkt operativ person i ert bolag utan just en coach. Från din affärscoach får du stöd med bland annat att utveckla din affärsplan, ta fram produktkoncept, utveckla affärsmodellen, finansieringsplan, säljstrategi, etc. Detta sker huvudsakligen genom det löpande coachningsarbetet men också genom några av de utvecklingsmoduler som beskrivs nedan, det vi kallar STINGs toolkit. STINGs Toolkit Vi har sedan 2002 byggt upp en bank av kunskap, erfarenhet och material inom olika områden av relevans för nystartade teknikföretag. För att inte behöva återuppfinna hjulet varje gång ett bolag står inför ett nytt område i sin utvecklingsfas har vi skapat en ”verktygslåda” som består av ett antal olika verktyg – dvs tjänster/utvecklingsmoduler - som kan användas när bolaget och coachen finner det lämpligt. De flesta av dessa utvecklingsmoduler, som oftast har ett definierat format med syfte, tidsåtgång och output, genomförs individuellt med ett bolag åt gången och bara när det är rätt timing. Det är inte några generella utbildningar. I STINGs toolkit finns för närvarande följande verktyg Base Camp – selling awareness Syfte
 • 2. Erfarenheten visar att unga bolag ofta utvecklar sitt erbjudande baserat på en teoretisk uppfattning om kundernas behov. Bristen av reell kontakt med kunden gör dessutom att man känner sig osäker på formuleringen av sitt erbjudande och därför dröjer med att träffa kunder och försöka sälja. I Base Camp vänder vi på detta och försöker få alla i bolaget att tänka på försäljning från dag ett. De tränas i att utgå från en identifierad och väl kartlagd ”gråtande favoritkund”. I detta stadium är det fortfarande en tankeövning men ska ge insikten att man alltid måste jobba tillsammans med kunden för att kunna formulera ett starkt och förhoppningsvis unikt erbjudande. Base Camp är en mental övning för att göra teamet kunddrivet istället för teknik- eller lösningsdrivet. Output När man har man har gått igenom BaseCamp har man: • Valt ett favoritprospekt (den mest gråtande kunden) • Identifierat sina USP(ar) • Valt sina differentieringar och sammanfattat dessa i en tydlig positionering • Formulerat sitt unika och överlägsna erbjudande (en mening) • Fyllt i dokumentet ”My Identity Bible” som används under hela tiden i STING Omfattning En inledande övning på ca en timme, en dryg halv dag ute i naturen då huvuddelen av uppgifterna genomförs och en kort återträff på ca 1 timme. Modulen körs med två till fyra bolag åt gången. Genomförande Base Camp inleds på ”kontoret” med en timme med bolagens coacher och den som leder Base Camp övningen ca 1-2 veckor före själva Base Camp övningen. Bolagen får som hemläxa att efter bästa förmåga söka solid information (telefonsamtal, rapporter, internet, etc) om sina potentiella kunders behov och problem. Själva BaseCamp är en vandring i naturmiljö som delas in i tre etapper: Under första etappen: Favoritkundens ”h’vete” utvecklar teamen en ”målande” beskrivning om de problem deras kund har och vilka konsekvenser det har. Under andra etappen: Den saligörande USPen väljer deltagarna vilken egenskap som är den enskilt viktigaste i den produkt de erbjuder. Under den sista etappen Det överlägsna erbjudandet, etablerar deltagarna en tydlig marknadspositionering och formulerar det överlägsna erbjudande som de snart ska kunna rabbla i sömnen. Varje etapp avslutas med att bolagen presenterar för de andra deltagarna om vad de kommit fram till. Efter ca två veckor görs en återträff där deltagarna presenterar en plan för hur de ska approchera sin favoritkund och fyller högtidligen i ett antal punkter i sin ”My Identity Bible”. Lämpligt skede Modulen bör köras under första kvartalet efter att bolaget kommit in i STING. Resan Syfte En total genomlysning av bolagets affärsutvecklingsstrategi. Det är lämpligt att kärnteamet och alla anställda är med. Styrelsemedlemmar kan också med fördel deltaga. Det viktigaste syftet är att skapa gemenskap kring mål som ger mening, riktning och utmaningar åt företaget och medarbetarna. Sätta allt i ett sammanhang. Resans resultat ger möjlighet att förmedla ett enhetligt budskap till kunder, partners och media. Fånga upp allt tidigare arbete med affärsidén. Output En gemensam målbild/vision och genomförandeplaner: • Marknads- och försäljningsplan
 • 3. • Produktutvecklingsplan • Rekryterings- och organisationsutvecklingsplan • Milestonesplan • Aktieägaravtal(om detta ej finns sedan tidigare) Omfattning 5 möten på 4 timmar vardera. Idealet är ett möte varannan vecka. Varje individ behöver ägna ungefär 8 timmar åt sina hemuppgifter. Genomförande Resan är en teamövning. Alla deltagarna gör en gemensam resa från de första tankarna till en konkret genomförandeplan. Under resan skapar deltagarna tillsammans. Alla deltagare har viktiga kunskaper, erfarenheter och kontaktnät och allas input behövs och är nödvändiga under hela resan. Varje deltagare får sina personliga hemuppgifter i förväg. I rummet finns uppsatt flipcharts som beskriver vilken uppgift som ska klaras ut, s.k. beslutsstationer. Beslutsstationerna är grundarens dröm, uppdraget, omvärldsanalys, konkurrensanalys, kundens problem, SWOT, kärnkompetens/gapanalys, våra möjligheter, val av huvudstrategi, vision, affärsidé, långsiktiga mål, nuläge/önskat läge/gapanalys, framgångsfaktorer, företagskultur, målgrupp, marknads- och försäljningsplan, produktutvecklingsplan, organisationsutvecklingsplan, finansiell plan och korsiktiga mål inklusive milestonesplan. Alla deltar i varje beslut som är konsensusbeslut. Det viktiga är att alla i slutändan känner att han/hon äger besluten/målen och planerna. Lämpligt skede När det finns en skriftlig beskrivning av affärsidén (affärsplan) och teamet är minst 3 stycken. När det finns en av STINGs coach ”godkänd” Affärsidé Light. STING Search for Talents Förmågan att bygga vinnande och fungerande team är avgörande för om en startup ska lyckas och bli ett stort och framgångsrikt företag. STING har som ambition att hjälpa bolagen att lyckas med detta. Som STING-bolag får du tillgång till vår egen rekryteringstjänst - STING Search for Talents. Genom tjänsten får du stöd genom hela rekryteringsprocessen. Vi ger dig tillgång till ett webbaserat rekryteringssystem, hjälper dig att ta fram kravprofiler och annonser, har kanaler för att hitta kandidater och stöttar dig i urvalet fram till avslutet. Om det finns behov av att komplettera ett grundarteam som består av forskare med en entreprenör så har vi en specialprocess för detta. Finansieringsstrategi och finansieringsplan Syfte • Upprätta en finansieringsstrategi och plan som minimerar grundarnas utspädning men säkerställer kapitalförsörjning för de första 12 -24 månader. • Utbilda i hur principer för offentlig och privat finansiering fungerar samt göra bolaget berett att möta finansiärer och argumentera för kapitaliseringsplanen. • Utifrån ett affärsriskscenario upprätta en konkret aktivitetsplan för kapitalförsörjningen. Output • En värdeökningsplan baserad på bolagets affärsrisker som visar på när och var kapitalanskaffning lämpligen sker samt kapitalbehov för att ta sig till värdeökande platåer. • En plan över lämpliga källor till finansiering som matchar bolagets finansieringsbehov och applikationsområden.
 • 4. • Bolagen kvalitetssäkrade för att möta och kunna presentera sig för finansiärer. Omfattning Normalt tre arbetspass om vardera 3 timmar förlagda under en 3-4 veckors period Genomförande Tre arbetspass som omfattar: 1. Finansieringsprinciper och möjligheter, bolagets kostnads – intäktsanalys. 2. Affärsrisker, utarbetande av en riskbaserad värdeökningsmodell. 3. Tillgängliga finansieringskällor, ägarutspädningsmodell, exempel investeringsavtal. Inför varje workshop förberedande hemuppgifter. Lämpligt skede När bolaget ska påbörja sökandet av kapital, offentligt eller riskkapital. Hur övertygar man investerare! Syfte • Vara redo att på ett vinnande och förtroendegivande sätt kunna presentera sig för alla typer av investerare och riskkapitalister. • Få kunskap om vilka parametrar investerare bedömer bolag utifrån och på ett övertygande, intressant och säljande sätt kunna genomföra presentationer som täcker dessa områden. • Få grundläggande kunskap om hur illustrationer kan användas för att på bästa sätt hjälpa till att föra fram budskapet och vilken roll presentatören och hans framförande spelar. Output • En 20 minuters presentation av affärsidén anpassad för investerare. • Dokumenterad Q&A anpassad för möte med investerare. • Minst en person i bolaget är tränad att ge en 20 minuters presentation av affärsidén samt kunna hantera frågor. • En egen producerad Executive Summary samt en affärsplan baserad på genomförda analyser och feedback från modulen. Omfattning 4 möten om vardera ca 2 timmar med några dagars mellanrum; 1. ”Where is the beef?”, 2.“Röda tråden”, 3.“Jag är på scen” och 4. “Dry run”. 1-2 timmars förberedelser inför varje möte (hemarbete). Genomförande Deltagaren övar på att sälja sin egen affärsidé till en av sina potentiella favoritinvesterare och får uppgifter att lösa inför varje träff. Pedagogiken bygger på att lära sig av egna framgångar och misstag under träningspassen, men även tillförsel av kunskap och erfarenheter från deltagarna och Coacher. Deltagarnas personliga presentationsteknik förbättras under programmet genom träning. Lämpligt skede När bolaget ska påbörja sökandet av extern finansiering. Bolagen ska innan genomförande av denna modul ha en logotype, grafisk profil, dokumenterad Affärsidé Light, genomfört finansieringsmodulen samt deltagit i föreläsningen ”Retorik”. Skydda din affär Syfte
 • 5. Bra affärsidéer bjuder självklart in till kopiering och det är därför väsentligt att försöka bygga olika former av inträdesbarriärer som kan skapa ett tillfälligt skydd av affär och sitt varumärke. Patent är ett sådant skydd men det är sällan patent ensamt kan skydda ett startup. Modulen syftar till att gå igenom tänkbara barriärtekniker som bör användas och att lägga upp en strategi för detta. Output När man har man har gått igenom ”Skydda din affär” har man: • Gått igenom en meny av tänkbara inträdesbarriärer. • Gjort en patenterbarhetsutredning och en ”freedom–to-operate” undersökning. • Valt en patenteringsstrategi • Valt ut lämpliga inträdesbarriärer för att komplettera sin patenteringsstrategi med. • Om bolaget har en ”open source” model - valt en affärsmodell som genererar kassaflöden ur de värden som sekundära utvecklare skapar runt kunskapen/mjukvaran. Omfattning Modulen omfattar en inledande övning på ca två timmar, två möten med extern expertorganisation på ca två timmar vardera, och en ytterligare två timmars övning, där vi lägger upp en samlad strategi. Modulen körs med varje bolag individuellt. Genomförande Modulen inleds med en två timmar workshop. Vid det tillfället diskuteras olika varianter av skyddsmekanismer, såsom first mover, know-how, varumärken etc, och deras tillämplighet i just detta fall. Bolagen får då som hemläxa att ta fram bästa möjliga underlag för att göra en patenterbarhetsutredning och en ”freedom-to-operate” undersökning . Därefter ett möte med extern expertorganisation där bolaget beskriver sin affärsidé, sin produkt, sin affärsmodell och sin tekniska unicitet. Baserat på denna information gör expertorganisationen en utredning och föreslår och redovisar sedan vi ett andra möte ett förslag på patenteringsstrategi. Modulen avslutas med en workshop där en strategi baserat på eventuellt patent och andra mekanismer och en tidplan för genomförandet av strategin slås fast. Lämpligt skede Modulen genomförs när bolaget vet vilken produkt man tänker sälja och vilken affärsmodell man kommer att använda och innan man avslöjar information som kan bli nyhetshinder för patentering. Säljutveckling och säljträning Syfte Ge insikt och kunskap om alla delar i säljprocessen. Utveckla den personliga färdigheten i säljarbetet. Alla kan sälja. Det som skiljer en duktig säljare från en medioker är att den duktiga använder kortare tid från start till avslut. Syftet är således att deltagaren efteråt ska generera mycket mer säljintäkter till sitt bolag. Output Efteråt ska man kunna; lyssna aktivt, använda frågor som säljverktyg, segmentering, positionering, differentiering, USP, säljstrategi, elevatorpitch, säljtratten, räkna ut sambandet mellan säljbudget, avslut och antal säljbesök, blockschema, boka möten per telefon, planera kundmöte, definiera säljcykeln, genomföra ett effektivt säljmöte med ett prospect, hantera invändningar, anpassa sig till olika människotyper och göra avslut. Omfattning 5 möten där varje möte är 3 timmar. Idealet är ett möte per vecka. 2 timmars förberedelser inför varje träningspass/möte (hemarbete).
 • 6. Genomförande Deltagarna övar tillsammans med ca 3 andra bolag. Max antal deltagare är 8. Deltagaren övar på att sälja sin egen produkt till ett av sina favoritprospect. Man får uppgifter att lösa inför varje träff. Pedagogiken bygger på att lära sig av sina egna och andras framgångar och misstag under träningspassen, men även av kunskap och erfarenheter från både deltagarna och Coachen. Under programmets gång förbättras deltagarnas personliga säljteknik genom träning. Lämpligt skede Godkänd Affärsidé Light och genomfört sina första säljbesök. STING Brand Academy Genom Brand Academy får bolagen coachning och access till verktyg och fördelaktiga samarbeten som hjälper dig att bygga ditt varumärke på ett långsiktigt hållbart och positivt sätt. Genom Brand Academy får du bland annat hjälp med att definiera dina målgrupper och huvudbudskap, att vid behov ta fram en grafisk profil för företaget och applicera denna på relevant material, utveckla en säljande och effektiv webb samt att nå ut till media med nyheter om ditt bolag. Vi stöttar dig i arbetet med att skriva pressmeddelanden och distribuera dem till relevanta kanaler. Vi är också aktiva med att nominera våra bolag till olika utmärkelser som i sin tur skapar publicitet. Finansiering Alla nystartade teknikbolag behöver pengar för att kunna växa. Några kan lösa finansieringen med egna medel, men merparten behöver ta in externt kapital. STING har som ambition att hjälpa bolagen att lösa finansieringen på ett optimalt sätt. STING hjälper till att ta fram en realistisk finansieringsplan, förbereda dig inför möten med potentiella finansiärer och ger handfast stöd med att identifiera och öppna dörrar till rätt investerare. Vi har mycket nära och goda relationer med det offentliga finansierings systemet och bevakar vilka program man kan söka pengar från. Vi har också lång erfarenhet av att skriva ansökningar för olika former av utvecklingsbidrag. Inom STING finns två egna finansieringskällor; STING Capital och STING Business Angels, SBA. STING Capital är en fond som STING förvaltar men investeringsbesluten fattas av en extern investeringskommitté. SBA är ett kvalificerat nätverk med affärsänglar som erbjuds investera i STINGs bolag men de fattar själva individuellt beslut om investering. STING har också nära kontakter med vc-bolag som kan vara aktuella investerare i ett något senare skede och etablerade relationer med investerare även utanför Sverige. STING kan inte garantera finansiering till ditt bolag och att kapital inte är något som kommer med automatik när du antas till STING. Det vi däremot kan garantera är att vi radikalt förbättrar dina förutsättningar att få in kapital. Det är fortfarandet du som entreprenör som måste övertyga potentiella finansiärer att en investering i ditt bolag kommer att ge en god avkastning. Nätverk Som STING-bolag får du tillgång till våra etablerade nätverk. Du får också tillgång till viktiga mötesplatser där du som entreprenör kan utvidga dina egna nätverk.
 • 7. Nätverk STING teamet har sedan 2002 byggt upp breda nätverk som sträcker sig från innovationssystemet till industrin via finansbranschen och akademin. Vi har som målsättning av vara mycket generösa med att dela med oss av våra kontakter och gör vårt bästa för att öppna dörrar till relevanta parter. I STINGs nätverk finns ett stort antal experter inom många olika branscher som gör att bolagen oftast kan få in exakt rätt kompetens till bolagen direkt. Dessutom utgör alla bolag som genomgått STINGs program ett brett och kreativt entreprenörsnätverk. STING har välutvecklade samarbete med KTH, KI och Stockholms Universitet som gör att bolagen kan få direkt kontakt med relevanta forskare och studenter. Mötesplatser STING arrangerar ett flertal olika träffar och events som gör att bolagen träffas och får nya nätverk och kontakter. Exempel på detta är STING-träffarna som genomförs ca 4 ggr/år då bolagen träffas och med ett aktuellt tema varje gång. Ett annat exempel är de större events som STING arrangerar så som Innovation & Technology (Sveriges största entreprenörsevent ”för och med entreprenörer”) och Stockholm Cleantech Venture Day. Detta är mötesplatser för bolag och investerare. Industrisamarbeten & Forskningssamarbeten STING samarbetar med ett antal industriella aktörer som till exempel Tele 2, Fortum och Ericsson. Genom dessa samarbeten får bolagen tillgång till teknisk och kommersiell verifierings kompetens. STING har också nära samarbeten med industriforskningsinstituten Acreo, SICS, Interaktiva Institutet, FOI och IVL. Därigenom kan våra bolag få värdefulla industrikontakter, möjlighet till kompletterande finansiering och hjälp med teknisk verifiering och vidareutveckling av produkten. Resource providers STING har tecknat långsiktiga samarbeten med företag som levererar tjänster inom juridik, revision, patent, bank, försäkringar och bokföring & redovisning. Därigenom får bolagen tillgång till kvalificerade tjänster. I vissa fall får man en värdecheck och i andra fall har STING förhandlat fram ett fördelaktigt paketerbjudande som bolagen via ett ramavtal kan utnyttja. Lokaler och infrastruktur De bolag som antas till Business Lab sitter gratis hos oss i sex månader. Under Business Accelerator perioden betalar man en reducerad hyra. STING kan via samarbetspartners erbjuda rum i Growhouse i Kista, på KTH Campus Valhallavägen eller på Karolinska Institutet Science Park i Flemingsberg. I dessa lokaler finns all infrastruktur med konferensrum, fika rum, Internet mm.