Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Pazarlama İlkeleri 5. bölüm pazarlama müşteri memnuniyeti

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 37 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Les utilisateurs ont également aimé (20)

Publicité

Similaire à Pazarlama İlkeleri 5. bölüm pazarlama müşteri memnuniyeti (20)

Plus par Suleyman Bayindir (20)

Publicité

Pazarlama İlkeleri 5. bölüm pazarlama müşteri memnuniyeti

 1. 1. YuSuF SaRıAyDıN GİRİŞ ġirketlerin geleceğini belirleyen en önemli unsur , elde ettikleri karlılıkları değil, müĢterilerini ne ölçüde tatmin ettiği ve müĢterilerinin gözünde ne derece vazgeçilmez olduklarıdır. Bu nedenle modern pazarlama mevcut müĢterileri korumak yeni müĢterileri bulmak ve kaybedilen müĢterileri yeniden kazanmak amacıyla mutlu müĢteriler oluĢturmaya çalıĢır.
 2. 2. MODERN PAZARLAMADA MÜŞTERİ MEMLUNİYETİ MüĢteri isteklerini ön planda tutan ve müĢteri memnuniyetini bir ilke olarak benimsemiĢ olan modern pazarlama anlayıĢına ulaĢılıncaya kadar iĢletmelerin pazarlamaya bakıĢ açılarında ve pazarlamanın iĢlevi konusunda çeĢitli değiĢiklikler yaĢanmıĢtır. Üretimin kıt olduğu dönemlerde iĢletmeler tüm dikkat ve enerjilerini üretime satıĢın büyük sorun haline geldiği dönemlerde satıĢ ve satıĢ çabalarına rekabetin yoğunlaĢmaya baĢladığı ve tüketici bilincinin geliĢmeye baĢladığı dönemlerde ise pazarlamaya ve bugünkü toplumsal duyarlılıkla da toplumsal pazarlamaya yönetmiĢlerdir. Bu felsefe hareket noktası ne üretimde verimlilik ne iyi mamul ne de etkin satıĢ çabalarıdır. Bu felsefede hareket noktası tüketiciyi memnun ederek uzun dönemlerde kar sağlamaktır.
 3. 3. A- TÜKETİCİYE ( MÜŞTERİYE ) YÖNELİK TUTUM Tüketiciye yönelik tutum iĢletmeye ve iĢletme içinde olup bitenlere değil iĢletmenin dıĢarıda olup bitenlere ve tüketicilerin istek ihtiyaç ve beklentilerine yönelmeyi ifade eder. Tüketiciye yönelik tutum basit olarak üretilmiĢ malı hareket noktası alıp ne olursa olsun satma çabası yerine satılabilecek malı üretme anlayıĢına dayanır.
 4. 4. B- BÜTÜNLEŞMİŞ PAZARLAMA ÇABALARI Bu anlayıĢta sadece pazarlama bölümünün çabaları değil iĢletmenin tüm bölümlerinin çabaları koordineli bir biçimde tüketici memnuniyeti ve tatminine yönelmektedir. General Electric’in ünlü genel müdürü Jack Welch Ģirket çalıĢanlarına Ģöyle sesleniyor ‘’ġirketler iĢ güvencesi vermezler, iĢ güvencesini yalnızca müĢteriler belirleyebilirler! ‘’ Welch bütün çalıĢanların hangi bölümde çalıĢıyor olursa olsunlar müĢteriyi memnun etmek konusunda ne kadar etkili olabileceklerini bilincinde olmalarını sağlıyor. Bunun anlamı Ģudur; eğer müĢteri merkezli düĢünmüyorsan hiç düĢünmüyorsun demektir.
 5. 5. C- MÜŞTERİYİ TATMİN EDEREK KAR ETME Pazarlama anlayıĢının üçüncü öğesi müĢterinin tatmin edilerek kar elde edilmesi amacına dayanır. Pazarlama yaklaĢımında odak noktası kısa dönem performansı olmayıp müĢteri ve buna bağlı olarak da müĢteri sadakati yoluyla müĢteri kitlesinin ihtiyaçlarına cevap vermektir. En yüksek ve sürekli kar budur. Bu bakıĢ açısıyla kar bir amaç olmayıp iĢletmenin elde ettiği mükafat olarak kabul edilir. Russ Ackoff; ‘’ kar oksijen gibidir eğer yeterli değilse fazla yaĢayamazsınız ama yaĢamanın sadece nefes alıp vermek olduğunu düĢünüyorsanız bir Ģeyleri kaçırıyorsunuz’’ diyerek iĢletmelerin sadece mal üretip sonuçta kar elde eden kuruluĢlar olmamaları gerektiğinin altını çizmektedir.
 6. 6. MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ AÇISINDAN PAZARLAMA KARMASI ELEMANLARI ( 4P’ DEN 4C’ YE; İŞLETME MERKEZİNDEN MÜŞTERİ MERKEZİNE ) Pazarlama karması kavramı ilk olarak 1964 yılında Journal of advertising Research dergisinde Neil Borden tarafından yayınlanmıĢ olan The Concept og The Marketing Mix adlı makalede kullanılmaya baĢlamıĢtır. Borden pazarlama karması elemanlarını on iki baĢlık altında ( ürün planlanması, ücretlendirme, marka, dağıtım kanalı, kiĢisel satıĢ, reklam, tanıtımlar, paketleme, gösteri, hizmet verme, insan gücü ve analiz ) toplanmıĢ ve bu elemanların farklı biçimlerde de edilebileceğini belirtmiĢ . Bu geniĢlikteki bir karmanın fonksiyonel olmadığı açıktır. Bu nedenle akademisyenler ağaçların arasında görmeyi kolaylaĢtıracak bir sınıflandırma bulmayı amaçlamıĢlardır. Pazarlama karması elemanları ‘’4P’’ olarak anılmakta ve ürün , fiyat, tutundurma ve dağıtım unsurlarından oluĢmaktadır.
 7. 7. Bu karma ne kadar uzun yıllar literatürde yer almıĢ olsa da 4P’nin tüketiciye değil iĢletmeye odaklandığı eleĢtirilerine maruz kalmıĢtır. Günümüzde rekabet Ģartlarındaki değiĢim üretilen ürün çeĢitlerinin çoğalması ve tüketici bilincinin artması ile birlikte pazarda iĢletme bakıĢ açısıyla formüle edilen 4P karmasından müĢteri yönlü yapıyı ortaya koyan ‘’4C’’ karmasına doğru bir eğilim sergilenmektedir. Ne yeni anlayıĢta söz konusu olan elemanlar müĢteriye sunulan değer, müĢteri maliyeti, müĢteriye uygunluk ve müĢteri iletiĢimidir. 4P’deki elemanların 4C’deki karĢılıkları Ģu Ģekildedir. ÜRÜN  MÜġTERĠYE SUNULAN DEĞER YER  MÜġTERĠYE UYGUNLUK, RAHARLIK FĠYAT  ÜRÜNÜN MÜġTERĠYE MALĠYETĠ TANITIM  MÜġTERĠ ĠLE OLAN ĠLĠġKĠ
 8. 8. 1- MÜŞTERİ DEĞERİ MüĢterilerin üründe aradıkları temel özelliklerin bilinmesi ile pazarlama faaliyetlerine baĢlamak önemlidir. Tüketicinin performansa mi? hizmete mi? Güvenliğe mi? Estetiğe mi? Yoksa kaliteye mi? Değer verdiğimini bilmek ve bu özellikleri üründe tüketicinin istediği biçimlerde kullanabilmek müĢteri memnuniyetinin sağlanması önemli bir faktördür.
 9. 9. 2- MÜŞTERİ MALİYETİ MüĢteriler satın almak isteklerini mal veya hizmetlerin kendilerine pahalı mal almamasını isterler. Bu çerçevede iĢletmeler özellikle fiyata duyarlı olan tüketici kesimine ürettikleri mal ve hizmetlerin satıĢ fiyatlarının üründen beklenilen performansa eĢit veya bu performansın üzerinde olduğu mesajını iletmelidirler. Diğer bir ifadeyle iĢletmenin satıĢ fiyatı ve ürünün maliyeti müĢteriyi hiç ilgilendirmez onun için önemli olan Ģey ürün için ödediği fiyattır.
 10. 10. 3- MÜŞTERİYE KOLAYLIK MüĢteriler alacakları mal ve hizmete kolayca ulaĢmak isterler. Özellikle hızlı kentleĢme, çalıĢan kadın sayısındaki artıĢ, alıĢveriĢe ayrıcalık zamanının azalması dağıtım kanalları ve birimlerinin tüketicilerdeki bu değiĢikliklere paralel olarak çeĢitlenmesi iĢletmeleri geleneksel dağıtım uygulamalarından vazgeçirmektedir.
 11. 11. 4- MÜŞTERİ İLETİŞİMİ Pazarlamayı konu alan her türlü iletiĢim özünde müĢteriye dönük iletiĢimdir. Günümüzde müĢteri tanıtım ve promosyondan çok karĢılıklı iletiĢim istemektedir. Aldatıcı ve yanıltıcı olmayan dürüst ve empati oluĢturan bir iletiĢim sistemi kurularak müĢterilerin olası sorunları giderilerek müĢteri memnuniyeti sağlanır.
 12. 12. İşletmelerin varlıklarını sürdürebilmesi müşteriyi elde tutmayı sağlayacak her türlü çabayı gerektirir. Bu konuda müşteriyi tanımak, müşteriye yakın olmak, müşteriyi dinlemek, müşteriden gelen geri bildirim, eleştiri, şikâyet ve önerilerden yeni politikalar geliştirmek, istek ve beklentilere uygun mal ve hizmet tasarımlarına gitmek, satış ve satış sonrası hizmetlere önem vermek gibi unsurlar müşteri sürekliliğini temel esaslarını oluşturur. Memnun müşterilere sahip bir işletmenin rakiplerine oranla, daha kolay rekabet etme gücü olacaktır, çünkü bir mal ya da hizmetle ilgili beklentileri karşılanmış bir müşterinin işletmede tutulması daha kolaydır. Müşteri memnuniyeti konusunda sayısız çalışmaları bulunan Oliver, memnuniyet kavramını şöyle tanımlamaktadır. Memnuniyet, müşterinin tüketimle ilgili tatmin olma tepkisidir.
 13. 13. Ulusal müĢteri memnuniyeti ölçüm endeksleri, müĢteri beklentileri, algılanan kalite ve algılanan değerlerin, müĢteri memnuniyetiyle bağlantısını kuran nedensel denklem bütünüdür. Ekonomilerin ve iĢletmelerin performanslarını müĢterilerinin gözüyle değerlendiren bir sistem olan ulusal müĢteri memnuniyeti endeksleri, bir ülkede tüketilen mal ve hizmetlerden alınan memnuniyetin belirlenmesi açısından güçlü bir ekonomik göstergedir. Ulusal müĢteri memnuniyeti endeksleri, müĢteri yönlü olarak, hem iĢletmelerin hem de ülkelerin rekabet stratejilerini belirleyebilmeleri açısından büyük katkılar sağlar. Bu katkıların bazıları, aĢağıda maddeler halinde belirtilmiĢtir
 14. 14.  MüĢterilerin seslerini iĢletmelere duyurma fırsatı verir.  Ülkedeki mal ve hizmetlere ait, kalite ve müĢteri memnuniyeti ile ilgili ipuçları verir.  MüĢteri memnuniyetinin zaman içindeki eğilimlerinin izlenmesi, müĢteri bağlılığı, buna bağlı olarak karlılık ve rekabet edebilirlik hakkında önemli bilgileri sağlar.  Ülke sanayisinin mal ve hizmetlerin geliĢme eğilimiyle ilgili bilgiler verir.  Ülke rekabet stratejilerinin belirlenmesine olanak sağlar.  Ülkede üretilen mal ve hizmetlerin kalitesi ile ilgili veriler sağlar.  Ulusal modeller genel hatlarıyla aynı olmakla beraber, Amerikan MüĢteri Memnuniyeti Endeksi ‘ nde modele algılanan kriteri eklenmiĢtir.
 15. 15. 2007 yılı en yüksek müşteri memnuniyeti su, meyve suları ve gazlı içecekler sektörlerinde elde edilmiştir. Su sektöründe Erikli, meyve suyu sektöründe Pınar, gazlı içecek sektöründe ise Uludağ, müşterisini en fazla memnun eden marka olarak birinci sırada yer almıştır. Alkollü içecek sektöründe Efes, akaryakıt sektöründe Opet ve bu yıl ilk kez ölçümlenen havayolu sektöründe ise THY lider olarak tamamlamıştır.
 16. 16. Tüketiciler alternatifler arasından satın alma tercihlerini yaparken daha titiz seçici ve daha rasyonel bir bakıĢ açısıyla hareket etmektedirler. Bu bakıĢ altında müĢteri memnuniyeti Türkiye de uygulanan ulusal müĢteri memnuniyeti modeli kriterleri kapsamında ele alınarak incelenir.
 17. 17. Bugünün tüketicisi satın aldığı mal yâda hizmetten maksimum fayda beklemektedir. Tüketiciye sunulan her yeni ve üstün özellikli ürün ve ya hizmetle birlikte müĢterinin de beklentileri değiĢmekte veya artmakta artan rekabet ortamında iĢletmeler bu değiĢime karĢı kayıtsız kalmayarak baĢarıyı müĢteri beklentilerini aĢarak sağlamaya çalıĢmak durumundadırlar. ĠĢletmeler hakkında elde edilen bilgiler ve deneyimlere dayalı olarak meydana gelen beklentiler müĢteri memnuniyetinde belirleyici bir rol oynamaktadır.
 18. 18. Kalite elde tutulamayan müĢterinin bile tarif etmekte zorlandığı bir kavramdır. Kaliteli ürün iĢletmeye yüksek karlılık etkin bir imaj rekabet gücü ve müĢteri sadakati sağlarken müĢteriye ise tatmin, ekonomik ve sosyal fayda prestiji ve haz sağlayarak iki yönlü memnuniyet oluĢturmaktadır.
 19. 19. Algılanan değer kavramı iĢletmelerin rekabet avantajı sağlaması ve tüketicilerin tekrar satım alımlarında belirleyici bir rol oynamaktadır MüĢteriler daima kendileri için değerli olana karar verir. Değeri belirleyen müĢterinin özel zevkleri, tercihleri istekleri ve ihtiyaçlarıdır.
 20. 20. MüĢteri arzu ve ihtiyaçlarının tam olarak karĢılanmaması, mal veya hizmet sunumunda herhangi bir kusurun ortaya çıkması veya satın alma sonrası süreçte yaĢanan aksaklıklar vb. gibi nedenlerden dolayı müĢteriler Ģikâyet edebilirler. Önemli olan, bu gibi sorunların krize dönüĢmeden bir an önce çözüme kavuĢturulmasıdır. Aslında müĢteri Ģikâyetleri iĢletme açısından olumsuz bir durum gibi gözükse de, müĢteri memnuniyeti ve sadakatinin artırılmasında iĢletmelere önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu nedenle her Ģikâyet bir armağan kabul edilmeli ve bu bakıĢ açısından değerlendirilmelidir.
 21. 21. Mutsuz müşteri yâda tatmin olmayan müşterinin işletmeye etkisi üzerine yapılan araştırmalardan da farklı sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Araştırma sonuçlarında bazıları şöyledir;  Nick Wreden’in araştırmasına göre, elde tutulamayan mutsuz müşteri, işletme için en önemli tehditlerden biri sayılıyor. Çünkü mutlu müşteriler, bu memnuniyetlerini ortalama 4–5 kişiye, anlatırken mutsuzlar ortalama 8 ila 13 kişiyle bu konuyu paylaşıyor.  Müşterilerin yalnızca %4’ü şikâyetlerini dile getiriyor. Bu demek oluyor ki müşterilerin %96’sından hiç haber alınamıyor ve bunların %91’i de, nasıl olsa bir şey değişmez diye şikâyetlerini iletmiyorlar. Aslında büyük bir olasılıkla şikâyet edenler, etmeyenlere oranla işletmeyle iş yapmaya daha fazla niyetlidirler.  Şikâyet eden müşterilerin çoğu (%54 lira %70’i) eğer şikâyetlerine çözüm getirilirse, işletmeyle işletmeyle iş yapmaya devam ediyorlar. Eğer soruna çabuk ve istenildiği şekilde yaklaşılırsa, müşterilerin %95’i işletmeyi terk etmeyerek, işletmeye büyük bir olasılıkla başka müşteriler de gönderiyorlar. Aslında şikâyetlerin tatmin edici şekilde çözülmesi ile sadakat de artıyor. Müşteri şikâyet ettiğinde, sorun müşterinin tatmin olacağı şekilde çözülürse, o müşteri hiç sorun yaşamamış bir müşteriden daha sadık olma eğiliminde oluyor.  Peperdine&Brown adlı danışmanlık şirketinin araştırmasına göre, mutsuz müşteriyi mutlu etmek için 12 defa daha çok iyi hizmet vermek gerekiyor.  Müşteri hizmetleri 10’lar kuralı ile yürütülür. Yeni bir müşteri kazanmanın bedeli 10.000 sterlin ise, onu kaybetmek de 10 saniye sürer. Bu kaybın telafisi veya problemin çözümü de işletmeye 10 yıllık bir süreye patlar.
 22. 22. Görüldüğü gibi mutsuz müĢteri iĢletmeye pahalıya mal olmaktadır. Bu maliyeti en aza Ġndirmenin yolu, Ģikâyetlerin dikkatlice ele alınması, gereken Ģekilde değerlendirilmesi ve uygun çözüm yollarının bulunması amacıyla iĢletmede Ģikâyet yöntemini oluĢturmaktır.
 23. 23. MüĢteri memnuniyetinin sonuçlarını belirleyen en önemli faktör tatmindir. Tatmin olmuĢ müĢteriler alımlarını tekrarlar ve zamanla sadık müĢteriler haline gelirler. Bir müĢterinin bir mal veya hizmeti yeniden satın alınması için iki güdü harekete geçer. Bunlardan birincisi, müĢterinin belirli bir indirim veya tekliften elde ettiği fayda, ikincisi ise, bir müĢterinin belirli bir mal veya hizmete yönelik duygusal bağlılığı veya yakınlığıdır. Birinci güdünün tatmini, belirli bir zaman içerisinde meydana gelmekte ve indirim veya teklif geçersiz olduğunda bitmektedir. Sadakatle ilgili olan ikinci güdü, müĢterilerin kendileri için özel saydıkları mal veya hizmetlerle olan iliĢkisini etkilemektedir. ĠĢletmeler tutundurma çabalarını daha çok müĢterilerinin ikinci güdülerine yönelik gerçekleĢtirmektedirler.
 24. 24. Rekabetin arttığı ve iĢletmelerin birbirlerinden kıyasıya müĢteri kapmaya çalıĢtığı bu ortamda, müĢterilerin bir iĢletmeye bağlanması ve diğer iĢletmelere rağmen o iĢletmeyi tercih etmeye devam etmesi, o iĢletme adına önemli bir avantajdır. Bu nedenledir ki, Ritz Carlton otelleri elemanlarına müĢterilerini kırmamak ve olası sorunlarını çözmek amacıyla 2000 dolara kadar harcama yetkisi vermiĢtir. Memnun edilmiĢ müĢterilere sahip olan bir iĢletmenin rakipleri ile daha kolay rekabet etmesi beklenir. Çünkü mal ve hizmet ile ilgili beklentileri karĢılanmıĢ bir müĢterinin iĢletmede tutulması ve tekrar mal veya hizmet satın alımının sağlanması, diğer müĢterilere nazaran daha kolay olacaktır. Bu müĢteriler iĢletmenin zor günlerinde iĢletmenin yanında olacak müĢterilerdir. Sadık müĢteriler, çevrelerindeki insanlara iĢletme hakkında olumlu tavsiyelerde bulunarak iĢletmenin adının duyulmasını ve tanınmasını sağlarlar.
 25. 25. Sadık müĢterilerin iĢletmelere sağladığı pek çok yararlar bulunmaktadır. Bunlardan bir kaçı aĢağıda sıralanmıĢtır.  Sadık müĢteriler Ģirketin varlıklarıdır. Bir Ģirkete ilk yılda 1.000 sterlin nakit akıĢı sağlayan bir müĢterinin Ģirket için net değeri, eğer on yılın üzerinde tatmin edilip elde tutulabilirse, 50.000 sterlin kadardır.  Sadık müĢteriler daha karlıdır. ġirketin ürünlerini daha yüksek bir sıklık ve miktarda satın alırlar, daha düĢük maliyetlidirler, fiyata daha az duyarlıdırlar ve yeni müĢteriler getirirler. Örneğin, ambalajlı tüketim ürünlerinin sadık müĢterileri, genellikle, sadık olmayan müĢterilere oranla yüzde 7 ile 10 daha fazla harcama yaparlar.  Yeni bir müĢteri kazanmak, eski müĢteriyi elde tutmaktan altı kat daha fazla maliyetlidir. Sözü edilen maliyetler, yeni müĢterileri aramak, reklâm yapmak, satıĢ ve pazarlık gibi unsurlardan kaynaklanır.  ġikâyetlerin tatmin edici Ģekilde çözülmesi ile sadakat artar. MüĢteri Ģikâyet ettiğinde, sorun müĢteriyi tatmin edecek Ģekilde çözülürse, o müĢteri hiç sorun yaĢamamıĢ bir müĢteriden daha sadık olma eğiliminde olur.
 26. 26. Yusuf SARIAYDIN Serkan BAġYÜCE AĢkıncan SAPAN Hakan ÖZBAĞCI

×