SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  4
Télécharger pour lire hors ligne
Noäi dung
Lôøi noùi ñaàu 2
Chöông 1: Ñaïi cöông veà Maùy caét kim loaïi 4
I- Khaùi nieäm veà maùy caét kim loaïi 4
II- Caùc daïng beà maët gia coâng 4
III- Caùc phöông phaùp taïo hình 7
IV- Chuyeån ñoäng taïo hình 9
V – Sô ñoà keát caáu ñoäng hoïc 10
VI- Phaân loaïi vaø kyù hieäu 14
VI.1. Phaân loaïi maùy 14
VI.2. Kyù hieäu 15
Chuông II: Maùy tieän 19
I . Nguyeân lyù chuyeån ñoäng vaø sô ñoá keát caâu ñoäng
hoïc maùy tieän
19
I.1 Nguyeân lyù chuyeån ñoäng 19
I.2. Sô ñoà keát caáu ñoäng hoïc maùy tieän 19
II. Coâng duïng vaø phaân loaïi 20
II.1. Coâng duïng 20
II.2. Phaân loaïi 20
III.3. Caùc boä phaän cô baûn 22
III. Maùy tieän ren vít vaïn naêng 22
III.1. Maùy tieän T 620 22
III.2. maùy tieän en vít vaïn naêng T616 42
IV. caùc loaïi maùy khaùc 47
IV.1. Maùy tieän hôùt löng 47
IV.2. Maùy tieän Revonver 51
IV.3. Maùy tieä ñöùng 53
V. Ñieàu chænh maùy tieän vaïn naêng 54
V.1. Ñieàu chænh maùy gia coâng coân 54
V.2. Ñieàu chænh maùy gia coâng ren 57
Chöông III: Maùy khoan doa 64
I. Maùy khoan 64
I.1. Nguyeân lyù chuyeån ñoäng vaø sô ñoàkeát caáu ñoäng
hoïc maùy khoan
64
I.2. Coâng duïng vaø phaân loaïi 65
I.3. Maùy khoan ñöùng 2A150 68
I.4. maùy khoan caàn 2B56 71
II. Maùy doa 76
II.1. Nguyeân lyù chuyeån ñoäng vaø sô ñoàkeát caáu ñoäng
hoïc maùy khoan
76
II.2. Coâng duïng vaø phaân loaïi 77
I I.3. Maùy doa ngang 2620B 77
Chöông IV: Maùy phay 84
I. Nguyeân lyù vaø sô ñoà keát caáu ñoäng hoïc 84
II. Coâng duïng vaø phaân loaïi 85
III. Maùy phay ngang vaïn naêng P82 90
IV . Ñaàu phaân ñoä 94
IV.1. Coâng duïng 94
IV.2. Phaân loaïi 94
IV.3. phöông phaùp phaân ñoä 95
IV.3.1. Ñaàu phaân ñoä coù dóa chia 95
IV.3.1. Ñaàu phaân ñoä khoâng coù dóa chia 102
Chöông V: Maùy gia coâng baùnh raêng 105
I . Caùc phöông phaùp gia coâng 106
II. Maùy phay laên raêng 109
II.1. Nguyeân lyù gia coâng laên raêng 109
II.2. Maùy phay laên raêng 5E32 113
III . Maùy xoïc raêng 117
III .1. Nguyeân lyù gia coâng xoïc raêng 117
III.2. Maùy xoïc raêng 514 118
Chöông VI: Maùy maøi 122
I. Nguyeân lyù chuyeån ñoäng vaø sô ñoàkeát caáu ñoäng
hoïc
122
II. Phaân loaïi 122
II.1. Maùy maøi troøn ngoaøi 122
II.2. Maùy maøi troøn trong 126
II.3. Maùy maøi phaúng 128
III. Maùy maøi troøn ngoaøi 3A150 130
IV . Maùy maøi phaúng 131
V. Nguyeân lyù laøm vieäc caùc maùy khaùc 133
Chöông VII: Maùy chuyeån ñoäng thaúng 137
I . Maùy baøo 137
I.1. Coâng duïng phaân loaïi 137
I.2. Maùy baøo ngang 7A35 140
II. Maùy xoïc 146
II. 1. Coâng duïng 146
II.2. Maùy xoïc 743 147
III. Maùy chuoát 150
III.1. Coâng duïng vaø phaân loaïi 150
III.2. Maùy chuoát 153
Chöông VIII: Ñaïi cöông nveà maùy töï ñoäng 158
I. Khaùi nieäm 158
I. 1. Vai troø 158
I. 2. Töï ñoäng hoùa laø gì I59
II.Lyù thuyeát veà maùy töï ñoäng 159
III. Nhieäm vuï töï ñoäng ñeã giaûm toån thaát vaø naâng
cao naêng suaát
162
IV. Qui trtình coâng ngheä vaø vaán ñeà töï ñoäng hoùa 171
IV.1. Vai troø qui trình coâng ngheä treân MTÑ 171
IV.2. Caùc phöong aùn coâng ngheä khaùc nhau treân
maùy töï ñoäng
172
IV.3. Choïn coâng ngheä tieân tieán nhaát ñeã töï ñoäng
hoùa
174
IV.4. Aùp duïnh nguyeân taéc truøng nguyeân coâng 175
V. Phoâi lieäu duøng trong maùy töï ñoäng 179
VI. Cheá ñoä caét treân maùy töï ñoäng 182
Chöông IX: Maùy töï ñoâng 187
II. Ñònh nghóa 187
II.2. Caùc heä thoáng ñieàu khieàn 187
III. Caùc nhoùm maùy ñieàu khieàn baèng truïc phaân
phoái
192
IV. Sô ñoà ñoäng maùy töï ñoäng 202
Sô ñoà ñoäng maùy 1106 204
Sô ñoà ñoäng maùy 1π12 209
232
216
IV.1.2.6.1 Caùc cô caáu keïp phoâi 220
Phöông phaùp keïp 1 vaø caùc loaïi chaáu keïp 1 216
Phöông phaùp keïp 1I vaø caùc loaïi chaáu keïp 1I 217
Phöông phaùp keïp 1II vaø caùc loaïi chaáu keïp 1II 218
IV1.2.6.2 Caùc phöông phaùp caét reb treân maùy töï
ñoäng
219
V. Sô ñoà ñoäng maùy nhoùm 2 223
Sô ñoà ñoäng maùy IB 240-6K 255
VI. Sô ñoà ñoäng maùy nhoùm 3 230
Sô ñoà ñoäng maùy 1b 140 232
Chöong X: Ñieàu chænh maùy töï ñoäng 239
I. Noäi dung vaø coâng vieäc ñieàu chænh maùy 239
II. Ví duï veà ñieàu chænh maùy töï ñoäng 249
III.1. Ñieàu chænh maùy töï ñoäng nhoùm I 249
III.2. Ñieàu chænh maùy töï ñoäng nhoùm III 259

Contenu connexe

Plus de Nguyễn Hải Sứ

Lap trinh plc s7 200 chau chi duc
Lap trinh plc s7 200 chau chi ducLap trinh plc s7 200 chau chi duc
Lap trinh plc s7 200 chau chi ducNguyễn Hải Sứ
 
tinh-toan-thiet-ke-va-mo-phong-he-thong-cap-phoi-tu-dong-su-dung-pheu-rung-va...
tinh-toan-thiet-ke-va-mo-phong-he-thong-cap-phoi-tu-dong-su-dung-pheu-rung-va...tinh-toan-thiet-ke-va-mo-phong-he-thong-cap-phoi-tu-dong-su-dung-pheu-rung-va...
tinh-toan-thiet-ke-va-mo-phong-he-thong-cap-phoi-tu-dong-su-dung-pheu-rung-va...Nguyễn Hải Sứ
 
Bài giảng anh văn chuyên ngành
Bài giảng anh văn chuyên ngànhBài giảng anh văn chuyên ngành
Bài giảng anh văn chuyên ngànhNguyễn Hải Sứ
 
Sổ tay công nghệ chế tạo máy. tập 3 gs nguyễn đắc lộc-nxbkhkt 05
Sổ tay công nghệ chế tạo máy. tập 3 gs nguyễn đắc lộc-nxbkhkt 05Sổ tay công nghệ chế tạo máy. tập 3 gs nguyễn đắc lộc-nxbkhkt 05
Sổ tay công nghệ chế tạo máy. tập 3 gs nguyễn đắc lộc-nxbkhkt 05Nguyễn Hải Sứ
 
Sổ tay công nghệ chế tạo máy. tập 2 gs nguyễn đắc lộc-nxbkhkt 05
Sổ tay công nghệ chế tạo máy. tập 2 gs nguyễn đắc lộc-nxbkhkt 05Sổ tay công nghệ chế tạo máy. tập 2 gs nguyễn đắc lộc-nxbkhkt 05
Sổ tay công nghệ chế tạo máy. tập 2 gs nguyễn đắc lộc-nxbkhkt 05Nguyễn Hải Sứ
 
Sổ tay công nghệ chế tạo máy. tập 1 gs nguyễn đắc lộc-nxbkhkt 05
Sổ tay công nghệ chế tạo máy. tập 1 gs nguyễn đắc lộc-nxbkhkt 05Sổ tay công nghệ chế tạo máy. tập 1 gs nguyễn đắc lộc-nxbkhkt 05
Sổ tay công nghệ chế tạo máy. tập 1 gs nguyễn đắc lộc-nxbkhkt 05Nguyễn Hải Sứ
 
Huong dan thiet ke do an cong nghe che tao may
Huong dan thiet ke do an cong nghe che tao mayHuong dan thiet ke do an cong nghe che tao may
Huong dan thiet ke do an cong nghe che tao mayNguyễn Hải Sứ
 
Bai giang anh van chuyen nganh 2014
Bai giang anh van chuyen nganh 2014Bai giang anh van chuyen nganh 2014
Bai giang anh van chuyen nganh 2014Nguyễn Hải Sứ
 
He thong dieu khien thuy khi tran xuan tuy
He thong dieu khien thuy khi tran xuan tuy He thong dieu khien thuy khi tran xuan tuy
He thong dieu khien thuy khi tran xuan tuy Nguyễn Hải Sứ
 
He thong dieu khien thuy luc nguyen ngoc phuong
He thong dieu khien thuy luc nguyen ngoc phuong He thong dieu khien thuy luc nguyen ngoc phuong
He thong dieu khien thuy luc nguyen ngoc phuong Nguyễn Hải Sứ
 
Chuong 12 các chi tiết lắp ghép
Chuong 12 các chi tiết lắp ghépChuong 12 các chi tiết lắp ghép
Chuong 12 các chi tiết lắp ghépNguyễn Hải Sứ
 

Plus de Nguyễn Hải Sứ (20)

Lap trinh plc s7 200 chau chi duc
Lap trinh plc s7 200 chau chi ducLap trinh plc s7 200 chau chi duc
Lap trinh plc s7 200 chau chi duc
 
tinh-toan-thiet-ke-va-mo-phong-he-thong-cap-phoi-tu-dong-su-dung-pheu-rung-va...
tinh-toan-thiet-ke-va-mo-phong-he-thong-cap-phoi-tu-dong-su-dung-pheu-rung-va...tinh-toan-thiet-ke-va-mo-phong-he-thong-cap-phoi-tu-dong-su-dung-pheu-rung-va...
tinh-toan-thiet-ke-va-mo-phong-he-thong-cap-phoi-tu-dong-su-dung-pheu-rung-va...
 
Sinamics v20 brochure
Sinamics v20 brochureSinamics v20 brochure
Sinamics v20 brochure
 
Bài giảng anh văn chuyên ngành
Bài giảng anh văn chuyên ngànhBài giảng anh văn chuyên ngành
Bài giảng anh văn chuyên ngành
 
Sổ tay công nghệ chế tạo máy. tập 3 gs nguyễn đắc lộc-nxbkhkt 05
Sổ tay công nghệ chế tạo máy. tập 3 gs nguyễn đắc lộc-nxbkhkt 05Sổ tay công nghệ chế tạo máy. tập 3 gs nguyễn đắc lộc-nxbkhkt 05
Sổ tay công nghệ chế tạo máy. tập 3 gs nguyễn đắc lộc-nxbkhkt 05
 
Sổ tay công nghệ chế tạo máy. tập 2 gs nguyễn đắc lộc-nxbkhkt 05
Sổ tay công nghệ chế tạo máy. tập 2 gs nguyễn đắc lộc-nxbkhkt 05Sổ tay công nghệ chế tạo máy. tập 2 gs nguyễn đắc lộc-nxbkhkt 05
Sổ tay công nghệ chế tạo máy. tập 2 gs nguyễn đắc lộc-nxbkhkt 05
 
Sổ tay công nghệ chế tạo máy. tập 1 gs nguyễn đắc lộc-nxbkhkt 05
Sổ tay công nghệ chế tạo máy. tập 1 gs nguyễn đắc lộc-nxbkhkt 05Sổ tay công nghệ chế tạo máy. tập 1 gs nguyễn đắc lộc-nxbkhkt 05
Sổ tay công nghệ chế tạo máy. tập 1 gs nguyễn đắc lộc-nxbkhkt 05
 
Huong dan thiet ke do an cong nghe che tao may
Huong dan thiet ke do an cong nghe che tao mayHuong dan thiet ke do an cong nghe che tao may
Huong dan thiet ke do an cong nghe che tao may
 
Bai giang anh van chuyen nganh 2014
Bai giang anh van chuyen nganh 2014Bai giang anh van chuyen nganh 2014
Bai giang anh van chuyen nganh 2014
 
Dieu khien thuy luc va khi nen
Dieu khien thuy luc va khi nenDieu khien thuy luc va khi nen
Dieu khien thuy luc va khi nen
 
He thong dieu khien thuy khi tran xuan tuy
He thong dieu khien thuy khi tran xuan tuy He thong dieu khien thuy khi tran xuan tuy
He thong dieu khien thuy khi tran xuan tuy
 
He thong dieu khien thuy luc nguyen ngoc phuong
He thong dieu khien thuy luc nguyen ngoc phuong He thong dieu khien thuy luc nguyen ngoc phuong
He thong dieu khien thuy luc nguyen ngoc phuong
 
Nguyen ly co ban thuy luc
Nguyen ly co ban thuy luc Nguyen ly co ban thuy luc
Nguyen ly co ban thuy luc
 
He thong dieu_khien_thuy_luc
He thong dieu_khien_thuy_luc He thong dieu_khien_thuy_luc
He thong dieu_khien_thuy_luc
 
nguyen hai su
nguyen hai sunguyen hai su
nguyen hai su
 
Chuong 12 các chi tiết lắp ghép
Chuong 12 các chi tiết lắp ghépChuong 12 các chi tiết lắp ghép
Chuong 12 các chi tiết lắp ghép
 
Chuong 9 ổ trượt
Chuong 9 ổ trượtChuong 9 ổ trượt
Chuong 9 ổ trượt
 
Chuong 9 ổ trượt
Chuong 9 ổ trượtChuong 9 ổ trượt
Chuong 9 ổ trượt
 
Chương 9 tính ổ trượt
Chương 9 tính ổ trượtChương 9 tính ổ trượt
Chương 9 tính ổ trượt
 
Chuong 7 truc
Chuong 7 truc Chuong 7 truc
Chuong 7 truc
 

may cat kim loai Mucluc

 • 1. Noäi dung Lôøi noùi ñaàu 2 Chöông 1: Ñaïi cöông veà Maùy caét kim loaïi 4 I- Khaùi nieäm veà maùy caét kim loaïi 4 II- Caùc daïng beà maët gia coâng 4 III- Caùc phöông phaùp taïo hình 7 IV- Chuyeån ñoäng taïo hình 9 V – Sô ñoà keát caáu ñoäng hoïc 10 VI- Phaân loaïi vaø kyù hieäu 14 VI.1. Phaân loaïi maùy 14 VI.2. Kyù hieäu 15 Chuông II: Maùy tieän 19 I . Nguyeân lyù chuyeån ñoäng vaø sô ñoá keát caâu ñoäng hoïc maùy tieän 19 I.1 Nguyeân lyù chuyeån ñoäng 19 I.2. Sô ñoà keát caáu ñoäng hoïc maùy tieän 19 II. Coâng duïng vaø phaân loaïi 20 II.1. Coâng duïng 20 II.2. Phaân loaïi 20 III.3. Caùc boä phaän cô baûn 22 III. Maùy tieän ren vít vaïn naêng 22 III.1. Maùy tieän T 620 22 III.2. maùy tieän en vít vaïn naêng T616 42 IV. caùc loaïi maùy khaùc 47 IV.1. Maùy tieän hôùt löng 47 IV.2. Maùy tieän Revonver 51 IV.3. Maùy tieä ñöùng 53 V. Ñieàu chænh maùy tieän vaïn naêng 54 V.1. Ñieàu chænh maùy gia coâng coân 54 V.2. Ñieàu chænh maùy gia coâng ren 57 Chöông III: Maùy khoan doa 64 I. Maùy khoan 64 I.1. Nguyeân lyù chuyeån ñoäng vaø sô ñoàkeát caáu ñoäng hoïc maùy khoan 64 I.2. Coâng duïng vaø phaân loaïi 65
 • 2. I.3. Maùy khoan ñöùng 2A150 68 I.4. maùy khoan caàn 2B56 71 II. Maùy doa 76 II.1. Nguyeân lyù chuyeån ñoäng vaø sô ñoàkeát caáu ñoäng hoïc maùy khoan 76 II.2. Coâng duïng vaø phaân loaïi 77 I I.3. Maùy doa ngang 2620B 77 Chöông IV: Maùy phay 84 I. Nguyeân lyù vaø sô ñoà keát caáu ñoäng hoïc 84 II. Coâng duïng vaø phaân loaïi 85 III. Maùy phay ngang vaïn naêng P82 90 IV . Ñaàu phaân ñoä 94 IV.1. Coâng duïng 94 IV.2. Phaân loaïi 94 IV.3. phöông phaùp phaân ñoä 95 IV.3.1. Ñaàu phaân ñoä coù dóa chia 95 IV.3.1. Ñaàu phaân ñoä khoâng coù dóa chia 102 Chöông V: Maùy gia coâng baùnh raêng 105 I . Caùc phöông phaùp gia coâng 106 II. Maùy phay laên raêng 109 II.1. Nguyeân lyù gia coâng laên raêng 109 II.2. Maùy phay laên raêng 5E32 113 III . Maùy xoïc raêng 117 III .1. Nguyeân lyù gia coâng xoïc raêng 117 III.2. Maùy xoïc raêng 514 118 Chöông VI: Maùy maøi 122 I. Nguyeân lyù chuyeån ñoäng vaø sô ñoàkeát caáu ñoäng hoïc 122 II. Phaân loaïi 122 II.1. Maùy maøi troøn ngoaøi 122 II.2. Maùy maøi troøn trong 126 II.3. Maùy maøi phaúng 128 III. Maùy maøi troøn ngoaøi 3A150 130 IV . Maùy maøi phaúng 131 V. Nguyeân lyù laøm vieäc caùc maùy khaùc 133
 • 3. Chöông VII: Maùy chuyeån ñoäng thaúng 137 I . Maùy baøo 137 I.1. Coâng duïng phaân loaïi 137 I.2. Maùy baøo ngang 7A35 140 II. Maùy xoïc 146 II. 1. Coâng duïng 146 II.2. Maùy xoïc 743 147 III. Maùy chuoát 150 III.1. Coâng duïng vaø phaân loaïi 150 III.2. Maùy chuoát 153 Chöông VIII: Ñaïi cöông nveà maùy töï ñoäng 158 I. Khaùi nieäm 158 I. 1. Vai troø 158 I. 2. Töï ñoäng hoùa laø gì I59 II.Lyù thuyeát veà maùy töï ñoäng 159 III. Nhieäm vuï töï ñoäng ñeã giaûm toån thaát vaø naâng cao naêng suaát 162 IV. Qui trtình coâng ngheä vaø vaán ñeà töï ñoäng hoùa 171 IV.1. Vai troø qui trình coâng ngheä treân MTÑ 171 IV.2. Caùc phöong aùn coâng ngheä khaùc nhau treân maùy töï ñoäng 172 IV.3. Choïn coâng ngheä tieân tieán nhaát ñeã töï ñoäng hoùa 174 IV.4. Aùp duïnh nguyeân taéc truøng nguyeân coâng 175 V. Phoâi lieäu duøng trong maùy töï ñoäng 179 VI. Cheá ñoä caét treân maùy töï ñoäng 182 Chöông IX: Maùy töï ñoâng 187 II. Ñònh nghóa 187 II.2. Caùc heä thoáng ñieàu khieàn 187 III. Caùc nhoùm maùy ñieàu khieàn baèng truïc phaân phoái 192 IV. Sô ñoà ñoäng maùy töï ñoäng 202 Sô ñoà ñoäng maùy 1106 204 Sô ñoà ñoäng maùy 1π12 209 232
 • 4. 216 IV.1.2.6.1 Caùc cô caáu keïp phoâi 220 Phöông phaùp keïp 1 vaø caùc loaïi chaáu keïp 1 216 Phöông phaùp keïp 1I vaø caùc loaïi chaáu keïp 1I 217 Phöông phaùp keïp 1II vaø caùc loaïi chaáu keïp 1II 218 IV1.2.6.2 Caùc phöông phaùp caét reb treân maùy töï ñoäng 219 V. Sô ñoà ñoäng maùy nhoùm 2 223 Sô ñoà ñoäng maùy IB 240-6K 255 VI. Sô ñoà ñoäng maùy nhoùm 3 230 Sô ñoà ñoäng maùy 1b 140 232 Chöong X: Ñieàu chænh maùy töï ñoäng 239 I. Noäi dung vaø coâng vieäc ñieàu chænh maùy 239 II. Ví duï veà ñieàu chænh maùy töï ñoäng 249 III.1. Ñieàu chænh maùy töï ñoäng nhoùm I 249 III.2. Ñieàu chænh maùy töï ñoäng nhoùm III 259