Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Linuxของแจกฟรีแต่มีกำไร

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
แปลกจริงหนอ !!
ของแจกฟรีแตมีกําไรมหาศาล
สุรพล ศรีบุญทรง
บทความป 1997
ขึ้นชื่อบทความอยางนี้ ผูอานหลายทานคงจะนึกแปลกใจ...
file : linux.doc page : 2
เรื่องโปรแกรมภาษาลีนุกซอยูแลว ก็ผานไปอานหัวขอถัดไปไดเลย เพื่อไมให เสียเวลา)
โปรแกรมลีนุ...
file : linux.doc page : 3
ปรับปรุงแกไขสมรรถนะโดยบรรดาโปรแกรมเมอรจํานวนหลายพันรายทั่วโลก มีการปรับแกขอผิดพลาดในโปรแกรม
...
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 17 Publicité

Linuxของแจกฟรีแต่มีกำไร

Télécharger pour lire hors ligne

ซอฟท์แวร์สาธารณะที่แจกจ่ายให้กันแบบฟรีๆ เหล่านี้ ได้สร้างผลตอบแทนในรูปรายได้ที่เป็นกอบเป็นกำให้กับบรรดาบริษัท และห้างร้านที่เกี่ยวข้อง ถึงขนาดที่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชั้นนำของโลกอย่าง ไอบีเอ็ม, ซันส์ ไมโครซิสเต็มส์, และ ออราเคิล ฯลฯ ต่างอดรนทนไม่ไหวต้องเข้ามาร่วมแจมกับสังคมของนักลีนุกซ์

ซอฟท์แวร์สาธารณะที่แจกจ่ายให้กันแบบฟรีๆ เหล่านี้ ได้สร้างผลตอบแทนในรูปรายได้ที่เป็นกอบเป็นกำให้กับบรรดาบริษัท และห้างร้านที่เกี่ยวข้อง ถึงขนาดที่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชั้นนำของโลกอย่าง ไอบีเอ็ม, ซันส์ ไมโครซิสเต็มส์, และ ออราเคิล ฯลฯ ต่างอดรนทนไม่ไหวต้องเข้ามาร่วมแจมกับสังคมของนักลีนุกซ์

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par Surapol Imi (20)

Publicité

Linuxของแจกฟรีแต่มีกำไร

 1. 1. แปลกจริงหนอ !! ของแจกฟรีแตมีกําไรมหาศาล สุรพล ศรีบุญทรง บทความป 1997 ขึ้นชื่อบทความอยางนี้ ผูอานหลายทานคงจะนึกแปลกใจวาผูเขียนไปติดโรคตลกฝดจากรายการหลัง ขาวของชอง 7 สีทีวีเพื่อใครมาหรือ ? บางทานที่คิดลึกขึ้นไปอีกหนอยอาจจะสงสัยวาผูเขียนกําลังนําบุญมาบอก เพราะบุญนั้นถึงจะตีคาราคาเปนตัวเงินไมไดแตก็อาจจะนํากําไรมหาศาลกลับคืนมา จนขนาดที่ผูนําบุญบางทานถึงกับ ทุมเททําบุญกันจนสุดฤทธิ์สุดเดชชนิดกูหนี้ยืมสินกันไปทําบุญก็ยังมี ฉนั้นเพื่อไมใหเกิดจินตนาการเตลิดเปดเปงไปถึง ขนาดนั้น ผูเขียนขอเฉลยเลยแลวกันวา สิ่งที่จะถูกพูดถึงตอไปในบทความคือ เรื่องของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ "ลีนุกซ (linux)" และบรรดา รหัสโปรแกรมพื้นฐานชนิดเสรีเปดกวาง (Open source code) ความนาสนใจของโปรแกรมลีนุกซ และ Open source code อยูตรงที่มันอนุญาตใหผูใช คอมพิวเตอรสามารถเปดเขาไปดาวนโหลดมาใชไดฟรีๆ ทางอินเทอรเน็ต ประหนึ่งวาเปนสมบัติสาธารณะ ใคร ใครใชก็เอามาใชไมมีใครหามใครหวง เพียงแตมีขอผูกมัด ทางจริยธรรมนิดหนอยวา เมื่อเอาสมบัติสาธารณะพวกนี้ ไปใชงานฟรีๆ แลว เวลาที่ไดผลงานอันมีคุณคามีประโยชนของตนออกมา ก็ควรจะมีการตอบแทนคืนกลับสูสังคม ดวย การเปดโอกาสใหสาธารณชนไดมีโอกาสใชผลงานบางสวนที่ตนไดพัฒนาและปรับ ปรุงไปบางเทานั้น ที่นาสนใจยิ่งไปกวานั้น คือ บรรดาซอฟทแวรสาธารณะที่แจกจายใหกันแบบฟรีๆ เหลานี้ ไดสราง ผลตอบแทนในรูปรายไดที่เปนกอบเปนกําใหกับบรรดาบริษัท และหางรานที่เกี่ยวของ ถึงขนาดที่ผูผลิตผลิตภัณฑ คอมพิวเตอรชั้นนําของโลกอยาง ไอบีเอ็ม, ซันส ไมโครซิสเต็มส, และ ออราเคิล ฯลฯ ตางอดรนทนไมไหวตองเขา มารวมแจมกับสังคมของนักลีนุกซ ดังจะเห็นไดจากการที่มีผลิตภัณฑ คอมพิวเตอรภายใตนามของบริษัทชั้นนําเหลานี้ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการใชงานกับระบบปฏิบัติการลีนุกซ (Linux version) ใหเลือกใชงานกันบางแลว ใน ขณะเดียวกัน นักวิจารณในแวดวงคอมพิวเตอรหลายๆ ทานถึงกับฟนธงลงไปเลยวา โปรแกรมลีนุกซ และ Open Source code นี่แหละที่มีศักยภาพสูงพอจะแขงขัน และตอตานการครอบงําตลาดซอฟทแวรของบริษัทไมโครซอฟท ได บทเกริ่นเรื่อง "ลีนุกซ" กอนที่กาวลึกลงไปในเรื่องบทบาทและความสําคัญที่ ระบบปฏิบัติการลีนุกซ และ Open Source code มีตอแวดวงอุตสาหกรรม คอมพิวเตอรในปจจุบัน ผูเขียนขอเกริ่นถึงขอมูลเบื้องตนคราวๆ ของ เทคโนโลยีดานซอฟทแวรสําคัญสองอยางนี้เสียกอนเพื่อใหผูซึ่งไมเคยใสใจ หรือไมเคยรับรูถึงความหมายของพวกมันจะไดมีความเขาใจที่สอดคลองตองกับ สิ่งที่ผูเขียนจะไดบรรยายถึงตอไป (ในกรณีที่ทานผู อานมีความเชี่ยวชาญใน
 2. 2. file : linux.doc page : 2 เรื่องโปรแกรมภาษาลีนุกซอยูแลว ก็ผานไปอานหัวขอถัดไปไดเลย เพื่อไมให เสียเวลา) โปรแกรมลีนุกซคือระบบปฏิบัติการแบบมัลติทาสก (multitasking OS) ประเภทยูนิกซชนิดหนึ่งซึ่ง ไดรับการพัฒนาขึ้นมาครั้งแรกในป ค.ศ. 1991 โดยนักศึกษาหนุมชาวฟนแลนด ชื่อ ไลนัส ทอรวาลด ระหวางที่เขา กําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ (ชื่อของเขาสะกดเปนภาษาอังกฤษวา Linus Torvald ซึ่งถาจะอานออกเปน สําเนียงฟนนิชคงตองออกเสียงเปน "ลีนุซ" และสําหรับชื่อของโปรแกรมนั้น ไลนัส ทอรวอลด ออกเสียงวา ลีนูคซ (Lee-nooks) ในขณะที่ นักคอมพิวเตอร สหรัฐฯ นิยมออกเสียงใหสั้นขึ้นเปน ลินุคส (Lih-nucks)) จุดเดนที่ทําใหระบบปฏิบัติการลีนุกซไดรับความสนใจอยางสูงจากนักคอมพิวเตอรทั่วโลก อยูตรง รูปแบบที่เรียบงายกระทัดรัด มุงเนนไปที่การสั่งงานระดับแกนกลางของระบบปฏิบัติการโดยตรง (kernel base) จึง ทํางานไดรวดเร็ว และมีความเชื่อถือไดสูง (reliabilty) เมื่อเทียบกับระบบปฏิบัติการวินโดวส ดังจะสังเกตุไดวานัก คอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบัติการลีนุกซแทบจะไมตองสัมผัสกับอาการ เครื่องแฮงคเลยระหวางการใชงาน ไม เหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชวินโดวสเปนระบบปฏิบัติการ ซึ่งตองแกปญหาเครื่องแฮ็งคดวยการกด Ctrl-Alt-Del หรือรีเซ็ทเครื่องกันวันละหลายๆ รอบ (ผู ใชวินโดวสอาจจะลองลงโปรแกรมลีนุกซใหกับเครื่องคอมพิวเตอรของตน เพื่อทดสอบดูได เพราะลีนุกซสามารถอาน FAT ของวินโดวส เราจึงสามารถลงระบบปฏิบัติการสองตัวนี้ไวภาย ใน เครื่องเดียวกันได) การที่ระบบปฏิบัติการลีนุกซถูกออกแบบมาใหติดตอสื่อสารกับอารด แวรคอมพิวเตอรในระดับแกนกลาง (kernel) โดยตรง ทําใหมันมีความเปนสากล สูง สามารถนําไปติดตั้งใชงานกับเครื่องคอมพิวเตอรไดหลายๆ ตระกูล (Multiplatform) ไมจํากัดวาจะเปนเครื่องคอมพิวเตอรในตระกูล พีซี (อินเทล) , แมคอินทอช, อมิกาส, อัลฟา, อตาริ, เพาวเวอร พีซี, ไอบีเอ็ม หรือ ซันส ไมโครซิส เต็มส ฯลฯ นอกจากนั้น ความที่มันมีขนาดเล็กกระทัดรัด ยังทําใหมันไมตองการ ทรัพยากรทางดานฮารดแวรมารองรับมากนัก แคเครื่องคอมพิวเตอรระดับ 386, RAM 16 MB, และฮารดดิสกขนาด 120 MB ( ความตองการต่ําสุด) หรือขนาด 500 MB (กรณีที่ลงโปรแกรมชนิดครบถวนสมบูรณ) ก็สามารถรัน โปรแกรมลีนุกซ ไดอยางสบายๆ แลว (แตถาอยากใหทํางานไดเร็วๆ คงตอง ใชเครื่องคอมพิวเตอรรุน 486, RAM 24 MB, HDD 1 GB ขึ้นไป) อยางไรก็ตาม จุดเดนที่นับวาสําคัญที่สุดในระบบปฏิบัติการลีนุกซคือมันใชรหัสโปรแกรมพื้นฐานแบบ Open Source Code ที่เปดกวางใหผูสนใจเลือกหยิบดึงไปใชพัฒนาโปรแกรมซอฟทแวรของตนไดอยางฟรีๆ กลาวๆไดวา Open Source code นั้นเปนสมบัติสาธารณะที่ชวยย้ําเตือนใหผูคนในแวดวงคอมพิวเตอร มีความเปน มนุษยมากขึ้น รูจักที่จะใหคืนตอสังคมบาง (แทนที่จะมุงกอบโกยเงินตราเขามาไวมากๆ จน กลายเปนมหาเศรษฐี อันดับตนๆ ของโลก) และดวยปรัชญาการแจกจายรหัสโปรแกรมพื้นฐาน ใหกับสาธารณะแบบใหเปลานี้เอง ทําให โปรแกรมลีนุกซมีสภาพเปนสมบัติของโลกอยางแทจริง ไมมีผูใดสามารถอางความเปนเจาของในซอฟทแวรตัวนี้ไดอีก ตอไป แมกระทั่ง ไลนัส ทอรวอลด ผูใหกําเนิดโปรแกรมลีนุกซเอง ก็คงตองยอมรับในเรื่องความเปนสมบัติ สากลของมัน เพราะหลังจากที่โปรแกรมลีนุกซไดรับการเผยแพรออกมาสูโลกเมื่อ 8 - 9 ป ที่แลว มันก็ไดรับ
 3. 3. file : linux.doc page : 3 ปรับปรุงแกไขสมรรถนะโดยบรรดาโปรแกรมเมอรจํานวนหลายพันรายทั่วโลก มีการปรับแกขอผิดพลาดในโปรแกรม (bugs) กันแบบคนละมือละไม ใครเห็นวามีขอบกพรองตรงไหนก็ชวย กันปรับชวยกันแก หรือถาคิดวานาจะเติม อะไรบางก็ชวยกันเสริมชวยกันเติมเขามา ดังจะเห็นไดจาก รูปแบบการทํางานใหมๆ (new features) ที่ไดรับการเพิ่ม เสริมเขามาเรื่อยๆ เมื่อโปรแกรมลีนุกซมีรูปแบบทันสมัยมากขึ้น และมีโปรแกรมประยุกตใหเลือกใชไดหลากหลายมาก ยิ่งขึ้น ก็สงผลใหมีผูใชคอมพิวเตอรสมัครใจที่จะเลือกใชลีนุกซเปนระบบปฏิบัติการหลักในเครื่องคอมพิวเตอรมาก ตามไปดวย อยางการสํารวจขอมูลผูใชลีนุกซในเดือนมีนาคมปที่แลวโดยบริษัทเรดแฮ็ทลีนุกซ ไดขอมูล ที่นาสนใจวามี ปริมาณผูใชลีนุกซมากถึง 8 ลานรายทั่วโลก นอกจากนั้น ผลการสํารวจของบริษัทวิจัยอินเตอรเนชั่นแนลดาตาคอรป ก็ระบุวามีความตองการติดตั้งโปรแกรมลีนุกซใหกับเครื่องเซิรฟเวอรมากกวา 750,000 เครื่อง และยังจะเพิ่มขึ้นไป เรื่อยๆ จึงชวยย้ําใหเห็นกระแสความนิยมที่พุงขึ้นอยางพรวดพราดของ โปรแกรมระบบปฏิบัติการลีนุกซไดเปนอยางดี สําหรับผูที่ตองการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ ลีนุกซที่มากไปกวานี้ ใหลองเปดอานนิตยสารไอทีซอฟทเลมเกาๆ ยอนหลัง ไปสักปสองปก็จะไดขอมูลมากมายเหลือเฟอ หรือถาจะใชวิธีสํารวจจาก อินเทอรเน็ต ก็มีเว็บไซทที่ใหคําอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของลีนุกซไดอยางดีเปน จํานวนมาก ยกตัวอยางเชน เว็บเพจ http://www.cnet.com/Content/Reports/Special/Linux/ ของซีเน็ท นอกจากนั้น ถาใครอยากไปสัมผัสกับบรรยากาศของชุมชนนักเลนลีนุกซอ ยางถึงรากถึงโคน ก็อาจจะลองเดินทางไปชมงานประชุมใหญ LinuxWorld Conference and Expo ซึ่งมีการจัดขึ้นเปนประจําในชวงเดือนสิงหาคม ของทุกป (ปนี้ งานจัดวันที่ 9 - 12 สิงหาคม ที่เมืองซานโฮเซ, แค ลิฟอรเนีย) "Open Source Code" รหัสที่กําลังมาแรง เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยสแตนฟอรดไดมีการจัดสัมนาเกี่ยวกับเรื่อง Open source code ขึ้นที่ หอประชุม Faculty Club โดยมีการเชิญบุคคลชั้นนําในวงการคอมพิวเตอรสหรัฐฯ ซึ่งเกี่ยวของและมีบทบาทสําคัญ ในการพัฒนารหัสโปรแกรม Open Source code มารวมแสดงความคิดเห็นหลายทาน ไดแก โปรแกรมเมอรจาก บริษัทเรดแฮ็ทซอฟทแวรเจาของผลิตภัณฑ Red Hat Linux ที่วากันวาเปน โปรแกรมลีนุกซที่ใชงานไดงายที่สุด, แขกรับเชิญคนถัดมา คือ ประธานบริษัท (CEO) เซนดเมลอิงคซึ่งดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับสง อีเมลล ทางอินเทอรเน็ต, ตัวแทนบริษัทวีเอรีเสิรชซึ่งประสบความสําเร็จจากการจัดจําหนายเครื่องคอมพิวเตอรซึ่งใชโปรแกรม ลีนุกซเปนระบบปฏิบัติการหลัก, ตัวแทนจากบริษัท ซิกนุสซอฟทแวรซึ่งสามารถทํารายไดถึง 20 ลานเหรียญสหรัฐฯ จากการใหบริการทางเทคนิคแกผูใช Open Source code และแขกรับเชิญคนสําคัญ ที่จะเวนไปเสียไมไดเลยก็คือ ไลนัส ทอรวอลด ผูใหกําเนิดโปรแกรมลีนุกซตัวจริงเสียงจริง วากันวาบรรยากาศของหองประชุม Faculty Club ในวันนั้น อุนขึ้นจากปริมาณผูฟงจํานวนมากที่ยืน อัดกันแนนหองไปหมด มีทั้งนักศึกษาแตงตัวเซอรๆ อารมณรุนแรงที่พรอมจะเฮกันลั่นหองทุกครั้งที่มีการพูดถึงบริษัท
 4. 4. file : linux.doc page : 4 ไมโครซอฟทในเชิงตอตาน และนักศึกษาอีกกลุมที่แมจะแตงตัวเรียบรอย แตก็ใจรอนไมแพกัน เพราะหลายๆ คน กําลังอยากรูวาไอเจา Open Source code ที่เขาสนใจนี้จะไปทํามาหากินสราง รายไดใหเปนกอบเปนกําไดอยางไร บาง ความอุนในหองประชุมเริ่มเปลี่ยนสภาพเปนความรอน มากขึ้นเมื่อประธานในที่ประชุมคอยแตจะโยนคําถามใหกับผู รวมสัมนาคนอื่นๆ จนเหมือนกับจะลืมไปวามี ไลนัส ทอร วอลด ซึ่งเปนผูกอสรางลีนุกซ และ Open Source code ตัว จริงมารวมนั่งสัมนาอยูดวย ความไมพอใจที่กอตัวขึ้นในหมูผูฟงนั้น ไม อาจจะกลาวโทษวาเปนเพราะผูรวมสัมนาพูดไมดี ทุกคนที่ ไดรับเชิญมาตางลวนเปนผูที่ประสบความสําเร็จ และมีความรูความเขาใจในเรื่อง Open Source code กันเปนอยาง ดีทั้งนั้น ปญหาอยูตรงที่ผูฟงอยากจะไดยินอะไรเด็ดๆ ออกมาจากปากของ ไลนัส ทอรวอลด โดยตรงเทานั้นเอง ฉนั้น กอนที่ความไมพอใจจะกอตัวกลายไปเปนจราจล ไลนัส ทอรวอลด ก็ไดเอยตัดบทประธานในที่ประชุมขึ้นมา แบบยิ้มๆ วา " ผมเองก็มีรูปแบบการดําเนินธุรกิจ (business model) เฉพาะตัวของผมเองอยูเหมือนกัน และหลังจากจบการสัมนาครั้งนี้แลว ผมก็จะสงตอหมวกของผมออกไปใหกับผูฟงทั่วๆ หอง (pass my hat around)" ไมทันที่ไลนัส ทอรวอลด จะพูดจบประโยคดี บรรดาผูฟงในหองประชุมตางพากันหัวเราะชอบใจครืน ใหญ ตรงนี้มีขอสังเกตุวาความสําเร็จและชื่อเสียงของไลนัส ทอรวอลด ไดสงผลใหคําพูดทุกคําของเขามีความหมาย ขึ้นมาทันที ไมจํากัดวาเขาจะตั้งใจสื่อมันในลักษณะใด มุขตลกของเขาจะดูตลกมากและมีความหมายลึกซึ้งนาสนใจ เสมอ (เชนที่บอกวาจะสงตอหมวกนั้น โดยทั่วไปแสลง Pass someone hat มีความหมายงายๆ วาเปนการสงหมวก เวียนไปรอบๆ หองเพื่อเรี่ยไรสตางค แตทุกคนในหองตางลวน รูกันอยูในใจวาเปนการลอเลน และไลนัส ทอรวอลด คงไมสงหมวกมาเรี่ยไรเงินจากตนจริงๆ แน อยางไรก็ตาม หากคิดใหลึกไปกวานั้นก็เปนไปไดวาไลนัส ทอรวอลด อาจจะถือโอกาสแซวผลิตภัณฑ Red Hat Linux ที่ทํามาหากินอยางเปนล่ําเปนสันจากผลงานที่มีตนกําเนิดมาจาก มันสมองของเขาไปในตัวดวยก็ได) ในกรณีของการสัมนาที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอรดนี้ หลายคนอาจจะมองอารมณตอบสนองรุนแรงที่ บรรดาผูฟงในหองประชุมมีตอ ไลนัส ทอรวอลด วาเปนเพียงกระแสนิยมที่ปรากฏขึ้นอยางวูบวาบเหมือนแฟชั่น ของ เด็กวัยรุน แตการตอบรับของบรรดานักธุรกิจในวงการอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร ก็ชวยย้ําเตือนใหเห็นกระแสความ นิยมของระบบปฏิบัติการลีนุกซ และ Open Source code ไดเปนอยางดี จนสงผลใหนิตยสารคอมพิวเตอรชั้นนํา อยาง Wired ตองมอบหมายใหสองคอลัมนิสตสําคัญ อยาง แอนดรูว เลนเนิรด และสเตฟาน โซโมกิ มาชวยกัน วิเคราะหถึงทิศทางและแนวโนมในอนาคตของระบบปฏิบัติการลีนุกซ ไวในนิตยสารฉบับเดือนพฤษภาคมที่ผานมา ภายใตชื่อคอลัมน Open Season และ Free Enterprise ซึ่งผูเขียนถือโอกาสนําเอาบทความสองสามเรื่องนี้มายํา เขาดวยกัน แลวสรุปออกมาเลาสูกันฟง รูปที่ 1 แสดงใหเห็นกระแสความนิยมในระบบปฏิบัติการลีนุกซที่ทวีขึ้นสูงมากในรอบ ปสองปนี้ เชน เทียบปริมาณผูใชโปรแกรมลีนุกซระหวางป ค.ศ. 1997 กับป 1998 จะเห็นวามีสัดสวนเพิ่มขึ้น
 5. 5. file : linux.doc page : 5 เกือบสองรอยเปอรเซนต (จาก 6.8 % ไปเปน 17.2 %) โดยเฉพาะในตลาดซอฟทแวร สําหรับเครื่องเซิรฟเวอรนั้น ปรากฏวาผลิตภัณฑ Apache มีสวนแบงตลาดเพิ่ม ขึ้นจาก 45.1 % ไปเปน 54.2 % ในชวงหนึ่งปที่ผานมา การแสวงหารายไดจากของฟรี ปญหาที่หลายคนยังอาจจะสงสัยอยูเกี่ยวกับการทําธุรกิจดวยโปรแกรมลีนุกซ และ Open Source code คือ เราจะหารายไดจากสิ่งของที่เขาแจกกันฟรีๆ ไดอยางไร คําตอบคือ วิธีการที่จะใหไดมาซึ่งประโยชนจาก ของฟรีสองอยางนี้แหละคือที่มาของรายได เพราะถึงแมวาตัวโปรแกรมและรหัสคําสั่งพื้นฐานของลีนุกซจะเปนของ ฟรี แตถาใครไมเคยเรียนรูภาษาลีนุกซมาอยางเพียงพอ หรือไมมีเวลาแสวงหาอุปกรณทั้งซอฟทแวรและฮารดแวรมา ใชงานรวมกันมัน ก็คงตองอาศัยความสะดวกจากบริษัทหรือหางรานที่เขามีความเพียบพรอมและความชํานาญมากกวา ชองทางธุรกิจที่เกี่ยวของกับโปรแกรมลีนุกซนั้น ไดแก การเปดบริษัทขึ้นมาเพื่อใหบริการดานเทคนิค (tech support) แกผูใชคอมพิวเตอร, การจัดสรางผลิตภัณฑลีนุกซออก มาจําหนายในรูปชุดโปรแกรมสําเร็จรูป, การใหบริการสนับสนุน และการอัพเกรดโปรแกรมใหเปนระยะๆ, การพัฒนาโปรแกรม ประยุกตขึ้นมาเพื่อใชสําหรับระบบปฏิบัติการลีนุกซเปนการ เฉพาะ (Linux applications) ยกตัวอยางเชนโปรแกรมประเภทออฟฟซ เวิรด หรือโปรแกรมจัดการขอมูลทางบัญชี อะไรทํานองนี้, หรือบริษัทผูผลิตจําหนายเครื่องคอมพิวเตอรบางรายก็อาจจะประกอบเครื่องคอมพิวเตอรซึ่งใชลีนุกซ เปนระบบปฏิบัติการหลักออกจําหนายเสียเลย เพราะจะชวยทุนคาลิขสิทธิ์กินเปลาที่ตองจายใหกับเสือนอนกิน อยาง ไมโครซอฟทไปไดเปนเงินไมนอยตอเครื่องคอมพิวเตอรแตละเครื่อง นอกจากนั้น กระแสความนิยมในระบบปฏิบัติการลีนุกซยังสงผลใหบริษัทคอมพิวเตอรชั้นนําอยาง ไอบีเอ็มไดประกาศแผนการณที่จะนําเอาโปรแกรมอปาเช (Apache) มาใชเปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑรุน ถัดไปของตน พรอมกับปราวนาตัววาพรอมจะใหการรองรับระบบปฏิบัติการลีนุกซในโอ กาสตอๆ ไป (โปรแกรม Apache คือ โปรแกรมในตระกูล Open Source code คลายๆ ลีนุกซที่ออกแบบมาสําหรับการทํางานบนเครื่องเว็บ เซิรฟเวอรโดยเฉพาะ) ในขณะเดียวกัน ยักษใหญดานซีพียูอยางอินเทลก็ไดเริ่มคืบเขาสูตลาดลีนุกซดวยการลงทุนซึ้อ กิจการบางสวนของบริษัทเร็ดแฮ็ทซึ่งเปนผูพัฒนาโปรแกรมตระกูลลีนุกซรายสําคัญ สวนทางดานซอฟทแวรนั้น บริษัทคอเรลก็ไดพัฒนาโปรแกรมเวิรดเพอรเฟครุนใหมขึ้นมาสําหรับการรัน บนระบบปฏิบัติการลีนุกซโดยเฉพาะ จนแทบจะกลาวไดวามีบริษัทคอมพิวเตอรออกมาประกาศตัวสนับสนุน แนวคิด เรื่อง Open Source code กันแทบจะทุกวัน (ตรงนี้มีขอสังเกตุวา สํานวนนักคอมพิวเตอร ฝรั่งเขาเรียกการปราว นาตัวสนับสนุนแนวคิด Open Source code วาเปนการ going Open Source ทํายังกับสมัยที่พวกเกยยังไมเปนที่ ยอมรับในสังคม หากใครเปดตัวออกมาวาเปนเกยก็มักจะ เรียกวาเปนการออกมาจากตู) คาซอฟทแวรถูกแตคาบริการไมแน !
 6. 6. file : linux.doc page : 6 เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา แนวคิดเรื่อง Open Source code ของระบบปฏิบัติการลีนุกซนั้นมี พัฒนา การรวมกับการพัฒนาของอินเทอรเน็ตมาโดยตลอด และถาจะพูดกันใหชัดๆ ลงไปแลว ก็คงตองบอกวาลีนุกซ และ Open Source code นั้นมีจุดกําเนิดมาจากมันสมองของบรรดานักแฮ็ก (Hackers) ที่เปนสมาชิกผูบุกเบิกรุน แรกของอินเทอรเน็ตนั่นเอง ดังนั้น แนวคิดดั้งเดิมของของมันจึงมีลักษณะอุดมคติลวนๆ ไมไดมีนักแฮ็กคนไหนคิดจะ ทํามาหากินใหไดเงินไดทองเปนกอบเปนกําจากการแจกจายรหัสโปรแกรมลีนุกซ และ Open Source code ออกไป ฟรีๆ อยางนี้ นอกจากนี้ กระบวนวิธีคิดของนักแฮ็กก็มักจะไมมีเรื่อง ของธุรกิจเขามาเจือปน พวกเขาพัฒนา ซอฟทแวร Open Source code ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความอยากรูอยากเห็นและแกปญหาของ ตนเองเปนหลัก (แอนดรูว เลนเนิรด เรียกการตอบสนองความอยากรู ของนักแฮ็กวาเปนการเกาแกคัน หรือ scratch thier itch) ฉนั้น ผู ที่คิดจะใชงานระบบปฏิบัติการลีนุกซยุคแรกๆ จึงตองทําใจ คอนขางมากกับความยุงยากในการใชงาน จะมาคาดหวังการลากเมาส คลิ้กเรียกโปรแกรมโนนโปรแกรมนี้ขึ้นมาใชไดงายๆ หรือเวลาเกิด ปญหาในการใชงานโปรแกรมจะเรียกเปดโปรแกรมชวยเหลือแบบ Interactive help ขึ้นมาดูเหมือนระบบปฏิบัติการวินโดวส หรือแมคอินทอช คงไมได (หลายคนสรุป วาการพัฒนาลี นุกซนั้น ไมคอยมีแนวคิด User-friendly interface เขามาเกี่ยวของ) หากผูบริหารองคกรรายใดคิดจะนําเอาโปรแกรมลีนุกซไปใชเปนระบบปฏิบัติการหลักสําหรับ เครือขายเน็ตเวิรกภายในสํานักงานของตน ก็คงตองคิดใครครวญใหดี เพราะถึงแมวาตัวโปรแกรมจะฟรี หรือมีราคา คาดาวนโหลดที่ถูกมาก แตคาใชจายหนักๆ จะไปตกอยูที่การอบรมพนักงาน และคาบริการดานเทคนิค โดยเฉพาะใน กรณีที่บุคลากรภายในหนวยงานไมคอยมีความรูดานคอมพิวเตอร หรือเปน พนักงานประเภทตอตานการพัฒนาดวย แลว คาใชจายในสวนนี้จะทวีสูงขึ้นอยางมหาศาล ดังจะเห็นไดจากตารางที่ 1 ซึ่งเปรียบเทียบคาใชจายในการติดตั้ง LAN ขนาด 10 Incident calls ระหวางผลิต ภัณฑวินโดวส เอ็นที ของไมโครซอฟท และผลิตภัณฑ Red Hat Linux ของบริษัทเรดแฮ็ท จากขอมูลในตารางที่ 1 แมวาคาใชจายโดยรวมในการติดตั้ง LAN ของลีนุกซจะต่ํากวาวินโดวสเอ็นที เกือบสี่เทา ($5,544.70 เทียบกับ $21,453) แตคาใชจายมากกวาครึ่งหนึ่งของลีนุกซแลนจะตกหนักอยูกับคาบริการ สนับสนุนดานเทคนิค (support fee $2,995) ซึ่งแพงกวาคาบริการ ของวินโดวสเอ็นทีถึงหนึ่งเทาตัว และจะยิ่งแพง หนักขึ้นไปอีก หากวาเครือขายเน็ตเวิรกมีการขยายขนาดใหใหญขึ้น เชน ถาเพิ่มขนาดเน็ตเวิรกขึ้นไปถึงระดับที่ตองใช บริการดานเทคนิคชนิดเต็มสเกล (2 4/7/365) ของเร็ดแฮ็ทลีนุกซ คาใชจายสวนคาบริการดานเทคนิคนี้ก็มีมากถึง $60,000 เลยทีเดียว ในทางตรงกันขาม หากเปนการใชบริการจากไมโครซอฟท คาใชจายดานเน็ตเวิรกขององคกรจะมี แนวโนมลดต่ําลงไปเรื่อยๆ หากจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่รับบริการมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น เชนถามีการติดตั้ง โปรแกรมใหกับเครื่องคอมพิวเตอร 25 เครื่อง ราคาคาโปรแกรมก็จะปรับลดลงไปจากการซื้อโปรแกรมเดี่ยวๆ ถึง 18 % (คาใชจายสําคัญอยางหนึ่งที่ทําใหผลิตภัณฑดาน LAN ของไมโครซอฟท มีราคาแพงคือคา client-access
 7. 7. file : linux.doc page : 7 license ที่ตองจายกันเปนรายเครื่อง เชน ในเน็ตเวิรกขนาด 2 5 เครื่องนั้น ลูกคาของไมโครซอฟทตองจายคาไลเซนตสําหรับโปรแกรมวินโดวส เอ็นที $31 ตอเครื่อง และโปรแกรมเอ็กเชนจในอัตรา $56 ตอเครื่อง) ตารางที่ 1 นิตยสาร Wired มอบหมายให ไมเคิล เดอโนวิช ลองเปรียบเทียบระหวางคาใชจายในการติดตั้ง LAN ขนาด 10 Incident calls ดวยผลิตภัณฑวินโดวส เอ็นที ของไมโครซอฟท และผลิตภัณฑ Red Hat Linux ของบริษัทเรดแฮ็ท โดยรวมเอา คาใชจายสําหรับการติดตั้งโปรแกรมประยุกตตัวหลักๆ ที่มักจะไดรับการติดตั้ง ใชงานในสํานักงาน อยาง โปรแกรมเวิรด โพรเซสเซอร, โปรแกรมส เปรดชีต, และ โปรแกรมนําเสนอขอมูล ไวดวย อนาคตของลีนุกซ การที่ระบบปฏิบัติการลีนุกซถูกกอกําเนิดขึ้นมาในลักษณะที่เหมือนไมตั้งใจ ไมมีการวางแผนการตลาด ลวงหนา และไมคิดจะงอลูกคา ทําใหเปนเรื่องยากอยูเหมือนกันที่จะคาดเดาอนาคตของลีนุกซ และ Open Source code ไวลวงหนา เพราะถาอยูมาวันใดวันหนึ่ง ไลนัส ทอรวอลด บอกวาเขาเหนื่อยแลว เขาไมอยากจะคิดพัฒนา อะไรในตัวโปรแกรมลีนุกซอีกตอไปแลว วงการนักเลนลีนุกซก็อาจจะตองควางไปพักใหญเพราะไมมีหัวเรือใหญคอย กําหนดทิศทางการพัฒนาผลิตภัณฑ (ไลนัส ทอรวอลด เปนคนที่มีบทบาทมากในการพัฒนาสวน Kernel ที่ถือวาเปน หัวใจสําคัญของลีนุกซ) อีกทั้งยังมีความคลุมเครืออยูมากเกี่ยวกับเรื่องการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรของซอฟทแวรที่ถูก พัฒนามา จากรากฐานของลีนุกซอีกตอหนึ่ง (โปรแกรมประยุกตที่จะมีปญหามากคือโปรแกรมประเภทที่ใชเฉพาะ งานมากๆ และเกี่ยวพันตอความเปนความตายของมนุษยมากๆ อยางเชน โปรแกรมที่ใชควบคุมกระบวน การรักษาโรค เพราะโปรแกรมทํานองนี้มักจะมีสัดสวนกําไรสูงมาก) กระนั้น จุดที่หลายคนมองวาเปนจุดดอยนี้ก็อาจจะนับเปนจุดเดนของระบบปฏิบัติการลีนุกซไดดวย เหมือนกัน เพราะความที่ไมมีเจาเขาเจาของที่ชัดเจน ทําใหโปรแกรมลีนุกซมีการพัฒนาไปไดอยางไมจํากัด ใคร คิดจะ พัฒนาอยางไรก็ทําได ไมถูกกีดกั้นไวดวยปญหาลิขสิทธิ์ อีกทั้งยังเปดโอกาสใหบริษัทซอฟทแวรรายเล็กๆ สามารถ แจงเกิดไดในโลกอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร เพราะมันคือสมรภูมิเดียวที่นัก คอมพิวเตอรทุนนอยจะใชแขงขันกับบริษัท ใหญๆ ทุนหนาๆ ได ยกตัวอยางเชนผลิตภัณฑอปาเชที่กําลังประสบความสําเร็จคอนขางมากในเรื่อง Web server นั้น ก็อาศัยชองวางที่โปรแกรมลีนุกซเปดไว ใหนี้กาวขึ้นมาเปนผูนําตลาดไดในที่สุด แอนดรูว เลนเนิรด มองวาการดําเนินกิจกรรมในลักษณะที่ตางคนตางชวยกันพัฒนาสังคมคอมพิวเตอร โดยรวมรวมกัน อยางการแจกจายโปรแกรมซอฟทแวรที่ตนพัฒนาขึ้นมาฟรีออกไปทางอินเทอรเน็ตนี้เปน รูปแบบ เศรษฐกิจเฉพาะอยางหนึ่ง อาจจะเรียกวา "ระบบเศรษฐกิจน้ําใจ" หรือ "Gift economy" ก็คงจะได โดยระบบ เศรษฐกิจน้ําใจที่วานี้เริ่มดําเนินมาตั้งแตทศวรรษที่ 80s แลว เพียงแตในระยะแรกนั้นมันยังไมปรากฏภาพออกมาให
 8. 8. file : linux.doc page : 8 เห็นอยางชัดเจน ดวยถูกบดบังจากผลสําเร็จของบรรดาบริษัทที่ทํากําไรอยางเปนกอบเปนกําจากระบบซอฟทแวร ลิขสิทธิ์ผูกขาด (ตัวอยางผูสําเร็จในระบบเศรษฐกิจผูกขาดดานซอฟทแวร ไดแก บริษัทไมโครซอฟทนั่นเอง) อยางไรก็ตาม ในชวงทศวรรษ 90s นี้ ระบบเศรษฐกิจน้ําใจกลับเขามามีบทบาทสําคัญในแวดวง อุตสาหกรรมคอมพิวเตอรมากขึ้น เพราะผูคนที่เกี่ยวของกับการแจกจายซอฟทแวรออกไปฟรีนั้นเริ่มจะไดรับ ความสําเร็จทั้งในแงชื่อเสียงและรายไดตอบแทนเปนจํานวนมาก ไมวาจะเปน มารค แอนเดรสเสน ที่พัฒนาโปรแกรม โมเสอิค (โปรแกรมตนแบบของเน็ตสเคป) แลวแจกจายออกไปใหนักคอมพิวเตอร ไดใชงานกันไดฟรีๆ จนสงผลให อินเทอรเน็ตดังระเบิดเถิดเทิงไปทั่วอยางในขณะนี้ หรือ ไลนัส ทอรวอลด ที่เรากําลังพูดถึงเปนหลักในบทความเรื่อง นี้ อาจจะกลาวไดวา ระบบเศรษฐกิจน้ําใจที่วานี้ จะยังคงไมทําผลกําไรตอบแทนกลับมามากมายเปนกอบ เปนกําเหมือนบรรดาบริษัทที่มุงไปที่กําไรจากการขายซอฟทแวรเปนหลัก แตดวยปริมาณสมาชิกอินเทอรเน็ตที่มักจะ มีจิตสํานึกรวมกันในสมบัติสาธารณะ ก็เปนเรื่องคอนขางแนชัดวาปรัชญาการดําเนินธุรกิจแบบเศษฐกิจน้ําใจจะกลาย สภาพเปนสิ่งจําเปนตออุตสาหกรรมคอมพิวเตอรอยางแนนอน ชนิดที่วาตอไปนี้ผูประกอบการในธุรกิจคอมพิวเตอร ทุกรายจะตองกําหนดนโยบายการตลาดใหสอดคลองกับระบบเศรษฐกิจน้ําใจ จะมองมันแคเปนทางเลือกหนึ่งของการ ดําเนินธุรกิจไมไดอีกแลว สํารวจชองทางธุรกิจลีนุกซ ไหนๆ ก็พูดเรื่องความสดใสในอนาคตของระบบปฏิบัติการลีนุกซ และ Open Source code มาตั้ง มากตั้งมายแลว ทีมงานบรรณาธิการนิตยสาร Wired คงเกรงวาผูอาน จะมองภาพพจนไดไมชัด เกี่ยวกับชองทางดําเนินธุรกิจดวย Open Source code จึงสง แพทริเซีย ครูเกอร ออกไปเที่ยว สํารวจดูวามีบริษัทหางรานใดบางที่ไดรับความสําเร็จจาก การดําเนินธุรกิจดวยการแจกรหัสคําสั่ง Open Source code ออกไปฟรีๆ ในจํานวนบริษัทคอมพิวเตอรตัวอยาง 21 ราย ที่แพทริเซีย ครูเกอรไดออกไป เที่ยวสํารวจมานั้น มีขอสังเกตุวาสวนใหญมักจะเปนบริษัทเล็กๆ พนักงานไมกี่สิบราย มีอยู ไมถึงหาบริษัทที่มีจํานวนพนักงาน เกินรอย และสวนใหญมักจะเปนบริษัทที่เพิ่งไดรับการ กอตั้งขึ้นมาในชวงหาหกปมานี้เอง บริษัทที่ เกาแกที่สุดอยางซิกนุสโซลูชั่น ก็ยังมีอายุไดเพียง 10 ป เทานั้นเอง สําหรับรูปแบบการดําเนินธุรกิจของบริษัทคอมพิวเตอรเหลานี้อาจจะแยกออกเปนประเภทหลักๆ ได สองประเภท คือ ประเภทที่มุงไปที่การพัฒนาซอฟทแวรเพื่อจําหนายจายแจก แลวอาศัยรายไดจากการใหบริการดาน เทคนิค กับบริษัทประเภทที่มุงผลิตสินคาฮารดแวรมาใชสําหรับรันระบบปฏิบัติการลีนุกซกัน เปนการเฉพาะ สวน รายละเอียดบริการที่แตละบริษัทมีอยูนั้นก็ไดแก  การพัฒนาซอฟทแวรจาก Open Source code แลวอัดยอไฟลลใหขนาดเล็กกระทัดรัด (shrinking -wrapping) เพื่อรอใหลูกคามาดาวนโหลดโปรแกรมไปใชโดยอาจจะคิดคาบริการแบบสินน้ําใจเล็กๆ นอย,  การพัฒนาระบบปฏิบัติการขึ้นมาใหมๆ (New OS developments) โดยปรับปรุงจาก Open Source code ให มีความสะดวกงายดายในการใชงานมากขึ้น
 9. 9. file : linux.doc page : 9  การพัฒนาโปรแกรมประยุกตขึ้นมาเพื่อรันบนระบบปฏิบัติการแบบ Open Source code โดยเฉพาะ (OSS applications developments) เชน อาจะพัฒนาโปรแกรมเวิรด, สเปรดชีต, เกมส ฯลฯ สําหรับลีนุกซ  ปรับปรุงซอฟทแวรสวนที่จะมาเสริมประสิทธิภาพ (enhancements for OSS) ในการทํางานใหกับบรรดา ระบบปฏิบัติการประเภท Open Source code ที่มีใชงานกันอยู  พัฒนาอุปกรณฮารดแวรขึ้นมาเพื่อใชรวมกับระบบปฏิบัติการประเภท Open Source code โดยตรง (New hardware for OSS)  พัฒนาซอฟทแวรตัวใหมจาก Open Source code ใหมีความเหมาะสมเฉพาะกับหนวยงานธุรกิจที่เปน ลูกคา ของตัวเองโดยตรง ( Open Source software customization)  ใหบริการดานคําปรึกษาแกลูกคาที่อาจจะมีปญหาจากการใชงาน Open Source code (Consulting services)  พัฒนาระบบปฏิบัติการรูปแบบเฉพาะเพื่อใหบริการแกลูกคาที่ไมใชภาษาอังกฤษเปนภาษาหลัก (Non -English OS development)  ใหบริการสนับสนุนดานเทคนิคแกบรรดาโปรแกรมเมอรที่เกี่ยวของกับรหัสคําสั่ง Open Source code (Tech support for developers)  ใหบริการสนับสนุนดานเทคนิคแกบรรดาผูใชคอมพิวเตอรที่สนใจในระบบปฏิบัติการแบบ Open Source code (Tech support for end users) ตัวอยางผูประสบความสําเร็จในธุรกิจจาก Open Source code  Caldera Systems : บริษัทที่เพิ่งไดรับการกอตั้งมาปกวาๆ และมีจํานวนพนักงาน อยูแค 50 คนรายนี้ นับวามีอัตราการเติบโตสูงมาก เพราะเพิ่งไดรับการจัดลําดับใหเปนผูจําหนายซอฟทแวรรายใหญอันดับสาม สําหรับตลาดซอฟทแวรกลุมเซิรฟเวอรตระกูลลีนุกซ โดยรูปแบบธุรกิจหลักของบริษัทนี้จะอยูที่การพัฒนา โปรแกรมประยุกตขึ้นมาเพื่อใชกับระบบปฏิบัติการลีนุกซเปนการเฉพาะ มีทั้งซอฟทแวรสําหรับการใชงานบน อินเทอรเน็ต, อินทราเน็ต, สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรที่พวงกันอยูเปนเครือขายเน็ตเวิรก และเครื่องคอมพิวเตอร ที่ใชงานแบบเดี่ยวๆ (standalone)  Linuxcare : ไดรับการกอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1998 มีจํานวนพนักงานทั้งหมด 30 คน มุงเนนไปที่การ ดําเนินธุรกิจในฐานะของที่ปรึกษาทางเทคนิคใหกับผูใชระบบปฏิบัติการลีนุกซเปนการเฉพาะ รวมทั้งยังมีบริการ ดานการใหคําปรึกษา (Consulting) และบริการดานการศึกษา (Education) ควบคูกันไปดวย ผลสําเร็จที่เห็น ไดชัดหลังจากตั้งบริษัทมาไดเพียงปกวาๆ คือ การที่เพิ่งไดรับเงินทุนสนับสนุนกอนโตจากกลุมธุรกิจ Sand Hill Group ในชวงเดือนกุมภาพันธที่ผานมา  Penguin Computing : กอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1998 มีจํานวนพนักงานแค 20 คน ดําเนินธุรกิจดวยการ ผลิตเครื่องคอมพิวเตอรระดับเซิรฟเวอรขึ้นมาจําหนายโดยใชโปรแกรมลีนุกซเปนระบบปฏิบัติการหลัก นอกจากนั้น ยังมีทีมงานวิศวกรสําหรับใหคําปรึกษา บริการฝกอบรม และรับแกปญหาอันเนื่องมาจากการใช โปรแกรมลีนุกซโดยเฉพาะ
 10. 10. file : linux.doc page : 10  The Puffin Group : บริษัทคอมพิวเตอรขนาดจิ๋วที่มีจํานวนพนักงานแค 10 คนรายนี้ ดูเหมือนจะ วาจะถูกกอตั้ง (ค.ศ. 1998) ขึ้นมาเพื่อรับงานเฉพาะกิจ เพราะธุรกิจหลักที่บริษัท The Puffin Group ทําอยู คือ การเขียนโปรแกรมลีนุกซเพื่อปอนใหกับเครื่องคอมพิวเตอร ระดับ PA-RISC ของบริษัทฮิวเล็ตต-แพ็คการดเปน การเฉพาะ  Scriptics : ไดรับการกอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1998 มีจํานวนพนักงานทั้งหมดแค 20 คน รับจางผลิตและ จําหนายโปรแกรมประเภททูลลที่ใชชุดภาษา Scripting Language แบบ Open Source code เปนการ เฉพาะ รวมทั้งดําเนินธุรกิจใหคําปรึกษาแกผูใช Open Source code โดยทั่วไปอีกดวย เทาที่ทราบในขณะนี้ก็ มีบริษัทชั้นนําในสหรัฐฯ หลายรายที่เปนลูกคาของ Scriptics อยู ไดแก บริษัท AOL, Cisco, และ Lucent  AbiSource : กอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1997 มีจํานวนพนักงาน 15 คน ดําเนินธุรกิจผลิตโปรแกรมประยุกต สําหรับใชรันบนระบบปฏิบัติการลีนุกซ และวินโดวส, ใหบริการดานเทคนิค และคําปรึกษาแกผูสนใจ แถมยัง ใจดีแจกจายโปรแกรมซอฟทแวรบางสวน (shrinked-wraped software) ใหผูใชอินเทอรเน็ตไดดาวนโหลดมา ใชงานไดฟรีๆ อีกดวย  Sendmail Inc. : เปนธุรกิจ Open Source code ที่กอกําเนิดขึ้นมา โดยตั้งเปาไปที่ลูกคากลุม ศูนยบริการอินเทอรเน็ต (ISPs) และผูใชบริการอีเมลลทั่วโลกโดยเฉพาะ ( กอตั้งในป ค.ศ. 1997 มีจํานวน พนักงาน 65 คน)  Cobalt Networks : กอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1996 มีจํานวนพนักงาน 80 คน เปนบริษัทจําหนายเครื่อง คอมพิวเตอรที่ริเริ่มนําเอาบรรดา Open Source code และโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการของฟรีอยางลีนุกซ, Perl, Apache, และ Samba มาใชติดตั้งบนผลิตภัณฑเซิรฟเวอรที่ตน เองจําหนาย ทําใหสามารถตั้งราคา จําหนายต่ํากวาพันเหรียญได  The Linux Mall : ศูนยการคาบนอินเทอรเน็ตรายนี้เปนตัวอยางที่ดีของการใชทรัพยากรมนุษย อยางมีประสิทธิภาพ เพราะถึงแมวาจะไดการกอตั้งมานานกวาสี่ปแลว ( ค.ศ. 1995) แตจํานวนพนักงานที่ รับผิดชอบใหบริการยังคงจํากัดอยูแค 10 คนเทานั้น โดยสินคา ที่ศูนยการคา Linux Mall มีจําหนายสวนใหญ ก็หนีไมพน พวกโปรแกรมประยุกตที่ออกแบบมาจากบรรดารหัสคําสั่ง Open Source code และพวกที่ถูก ออกแบบมาสําหรับการทํางานบนโปรแกรมระบบปฏิบัติการแจกฟรีอยางลีนุกซ หรืออปาเช อะไรทํานองนี้ นอกจากนี้ยังดําเนินธุรกิจใหคําปรึกษาดานเทคนิค แกลูกคาที่ซื้อซอฟทแวรไปจากตนดวยอีกตางหาก  Lutris Technologies : เปนบริษัทใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจบนอินเทอรเน็ต ไดรับการ กอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1995 มีจํานวนพนักงาน 35 คน ผลงานลาสุดที่ปรากฏสูตลาดในชวงเดือนมกราคม คือ การพัฒนาโปรแกรมประยุกตดวยภาษาจาวาขึ้นมา ใชกับเครื่องเซิรฟเวอร โดยทางบริษัท Lutris Technologies ไมมีแผนการจัดจําหนายโปรแกรมภาษาจาวาที่วานี้ แตจะใชวิธีแจกจายใหกับสมาชิกของตน แบบฟรีๆ  Whistle Communications : ไดรับการกอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1995 มี จํานวนพนักงาน 70 คน ดําเนินธุรกิจทางดานฮารดแวร โดยการประยุกตเอาเทคโนโลยี Open Source code และระบบปฏิบัติการ แจกฟรี อยางลีนุกซ, Sendmail, Apache, Samba, และ FreeBSD มาใชติดตั้งเขากับอุปกรณคอมพิวเตอร
 11. 11. file : linux.doc page : 11 ราคาถูก ซึ่งไดรับการออกแบบมาเพื่อใชสําหรับการสื่อสารบนอินเทอรเน็ตเปนการเฉพาะ (InterJet Net Appliance) นอกจากนั้น ยังรับใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดสรางเครือขายเน็ตเวิรกใหกับบรรดาหนวยงาน ธุรกิจขนาดยอมๆ โดยทั่วไป อีกดวย  ArsDigita : กอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1994 มีจํานวนพนักงานทั้งหมดแค 10 คน เปนตัวอยางของธุรกิจบน อินเทอรเน็ตที่เติบโตแบบชาๆ คอยเปนคอยไป โดยนําเอารหัสคําสั่งแบบ Open Source code มาใชพัฒนา ชุดโปรแกรมทูลลรูปแบบเฉพาะตัวของตนเอง (Open-source Toolkits) จากนั้นก็นําเอาผลงานของตัวเองนี่แห ละมาใหบริการแบบบริษัทที่ปรึกษา กอตั้งเปนชุมชนออนไลนที่มีกลุมสมาชิกขนาดยอมๆ เวลามีขาวสารอะไรที่ อยากจะเผยแพรแกลูกคาและมวลสมาชิก ก็ใชบุลเลตินบอรดของตนเปนที่เผยแพรขาวสาร  C2Net : ไดรับการกอตั้งมาตั้งแตป ค.ศ. 1994 โดยครั้งแรกดําเนินธุรกิจให บริการอินเทอรเน็ต (ISPs) กอน ตอมาเมื่อวิทยายุทธแกกลาขึ้น ก็เลยหันมาพัฒนาโปรแกรมกลุมอปาเชสําหรับเครื่องเซิรืหเวอรเพื่อ จําหนายดวย ปจจุบัน มีจํานวนพนักงานทั้งหมด 25 คน  Red Hat Software : จัดไดวาเปนธุรกิจลีนุกซที่ทํามาคาขึ้นมาก ที่สุด เพราะถาพิจารณาจาก จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรเซิรฟเวอรและไคลเอนตที่มีการติดตั้งระบบปฏิบัติการลีนุกซทั่วโลกขณะนี้ เชื่อวากวา ครึ่งหนึ่งเปนโปรแกรม Red Hat Linux และดวยความ สําเร็จที่ผานๆ มานี้ ก็สงผลใหบริษัท Red Hat Software มักจะไดรับการจับตามองจากนักสังเกตุการณดานคอมพิวเตอรเสมอเวลาที่มีการพูดถึง ระบบปฏิบัติการลีนุกซ ลาสุด ทราบวาบริษัท Red Hat software เพิ่งไดรับการ เซ็นสัญญากจากบริษัทไอบีเอ็มใหชวย ออกแบบ ระบบซอฟทแวรสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ของไอบีเอ็ม รวมทั้งยัง ผูกพันสัญญาระยะะยาวเกี่ยวกับการบริการ หลังการขายอีกดวย (ถา ใครศึกษาประวัติศาสตรของวงการ คอมพิวเตอรใหดี ก็จะ พบวาบริษัทไมโครซอฟทสมัยที่ยังเล็กๆ ก็เคย รับจางเขียนโปรแกรม ดอสใหกับไอบีเอ็มมากอน) นอกจากนี้ บริษัท Red Hat Software ยังไดรับเงินทุนสนับสนุนจาก บริษัทคอมพิวเตอรชั้นนํา อีกหลานราย ไมวาจะเปน คอมแพ็ค, ออราเคิล หรือ โนเวลล สงผลใหบริษัทคอมพิวเตอรที่เคยมีขนาด เล็กๆ (ชวงกอ ตั้งป ค.ศ. 1994) มีการขยายขนาดขึ้นอยางรวดเร็ว ปจจุบัน มีการวาจางพนักงานไวมากถึง 100 คน  VA Research : บริษัทคอมพิวเตอรซึ่งถูกกอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1993 และมี จํานวนพนักงาน 55 คน รายนี้ นับเปนเจาตํารับการผลิตและจําหนายเครื่องเวิรกสเตชั่นที่มีโปรแกรมลีนุกซเปนระบบปฏิบัติการ อยางไรก็ตาม ธุรกิจของบริษัท VA Reasearch ไมไดจํากัดอยูเฉพาะดานฮารดแวร แตยังครอบถึงการบริกร ทางดานซอฟทแวรลีนุกซประเภทตางๆ อีกดวย อีกทั้งยังเปน เจาของเว็บไซท Linux.com ที่คอยใหบริการ ดานขาวสารขอมูลตอผูสนใจในโปรแกรมลีนุกซเปนการ เฉพาะอีกดวย  Pacific HiTech : บริษัทซอฟทแวรลีนุกซสัญชาติซามูไรเจาของผลิตภัณฑ TurboLinux รายนี้ เริ่ม กอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1992 มีจํานวนพนักงานทั้งหมด 50 คน และไดรับการจัดลําดับวาเปนผูผลิตผลิตภัณฑลีนุ
 12. 12. file : linux.doc page : 12 กซรายใหญอันดับสี่ของโลก ลาสุด กําลังขับเคี่ยวกับบริษัท Red Hat Software เพื่อครอบครองสวนแบงตลาด ลีนุกซในประเทศสหรัฐฯ  SuSe : จัดวาเปนบริษัทซอฟทแวรลีนุกซขาใหญรายหนึ่ง มีจํานวนพนักงานมากถึง 130 คน และ ไดรับ การกอตั้งมาตั้งแตป ค.ศ. 1992 ธุรกิจหลักๆ ที่ดําเนินอยูคือการจัดจําหนายและ เผยแพรโปรแกรม ระบบปฏิบัติการลีนุกซที่ทางบริษัทไดพัฒนาขึ้นเอง มีธุรกิจเสริมเปนการจัดจําหนาย โปรแกรมระบบปฏิบัติการ ยี่หออื่นๆ อยางเชน Aplixware ความยิ่งใหญของ SuSe อยูที่การครองสวนแบงตลาดลีนุกซในยุโรปไดมากที่สุด สวนในสหรัฐอเมริกานั้นเปนรองอยูแค Red Hat Software เทานั้น  Berkeley Software Design Inc. : บริษัทชื่อ เดียวกับสาขาของมหาวิทยาลัยชื่อดังของโลกราย นี้ ไดรับการกอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1991 มีจํานวนพนัก งาน 35 คน ไมทราบวามีความเกี่ยวของอยางไรก็ มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย ณ เบอรกเลย ถึงได มุงเปาการพัฒนาผลิตภัณฑไปที่การประยุกตโปรแกรมลีนุกซไป เพื่อการทํางานกับระบบปฏิบัติการ BSD/OS
 13. 13. file : linux.doc page : 13  Cyclades : ไดรับการกอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1991 มีจํานวนพนักงาน 150 คน เปนผูผลิตอุปกรณ ฮารดแวรเพื่อรองรับการสื่อสารระหวางเครื่องคอมพิวเตอรเครือขายที่ไดรับการยอม รับคอนขางมากในหมู นักเลนลีนุกซ ไมวาจะเปนอุปกรณเราทเตอร, แผงวงจรอนุกรม, หรือระบบ เชื่อมโยงไรสาย ฯลฯ ผลิตภัณฑ ฮารดแวรของ Cyclades ไดรับการสนับสนุนยืนยันจากวารสาร Linux Journal วาเปนอุปกรณที่เหมาะกับการ สื่อสารภายใตระบบปฏิบัติการลีนุกซมากที่สุด  Walnut Creek CDROM : กอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1991 มีจํานวน พนักงาน 30 คน ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาชุดโปรแกรมสําเร็จรูปจาก ชุดคําสั่ง Open Source code เปนหลัก เชน ผลิตภัณฑกลุม FreeBSD/OS ก็ไดรับการยอมรับใชงานโดยเว็บไซทชื่อดังอยาง Yahoo! และ HotMail ในขณะที่โปรแกรมประยุกต Slackware ก็ไดรับการตอนรับ เปนอยางดีจากบรรดา หนวยงานธุรกิจขนาดยอม โดยโปรแกรม Slackware นี้คอนขางมีชื่อเสียงในเรื่องทนทาน ไมเสีย ไมแฮ็งคงายๆ เวลา ที่ตองรับกับสภาพการใชงานหนักๆ  Cygnus Solutions : เปนบริษัทผูประกอบธุรกิจดาน Open Source code ที่คอนขางเกา ไดรับการกอตั้งมาตั้งแตป ค.ศ. 1998 ปจจุบัน มีจํานวนพนักงาน 180 คน ได พัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปซึ่งมีรากฐานมาจาก Open Source code ออกจําหนายจายแจกหลายตอ หลายรุน ดวยกันแลว ยกตัวอยาง eCos OS (บางรุนก็ขาย บางรุนก็แจกฟรี ใครอยากรูวามีอะไร แจกฟรีบางคงตอง เปดไปดูที่เว็บไซทของ Cygnus Solutions เองวาพอจะมีอะไรใหดาวนโหลดมา ใชบาง) ตารางที่ 2 แสดงใหเห็นชื่อ และชนิดของธุรกิจที่ประสบความสําเร็จจากการนําเอา Open Source code และระบบปฏิบัติการลีนุกซไปใชพัฒนาผลิตภัณฑ
 14. 14. file : linux.doc page : 14 "Cobalt Networks" กรณีศึกษาของธุรกิจ Open Source บริษัทโคบอลต เน็ตเวิรก (Cobalt Networks) คือหนึ่งในกิจการที่ประสบความสําเร็จสูงมากจากการ นําเอา Open Source code ไปประยุกตใช โดยทางบริษัทสามารถจําหนายเครื่องเซิรฟเวอรออกไปไดมากกวาหนึ่ง หมื่นเครื่องในชวงระยะเวลาไมถึงหนึ่งป (นับจาก เดือนมีนาคม 1998 ถึงมีนาคม 1999) สงผลใหบริษัท โคบอลต เน็ตเวิรกเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว มีการขยายสาขาจากสํานักงานใหญที่เมืองซิลิคอน วัลเลย ออกไปในหลายๆ เมืองของสหรัฐ ฯ มีการกอตั้งบริษัทสาขาไวในตางประเทศ ทั้งใน ญี่ปุน, เยอรมัน, อังกฤษ, และเนเธอรแลนด ฯลฯ ในชวงระยะเวลาไมถึงสามปนั้น บริษัทโคบอลต เน็ตเวิรกไดเพิ่มจํานวนพนักงานจาก 14 คน ไปเปน 80 คน แถมยังวางแผนเจาะเขาไปในตลาดที่บริษัทคอมพิวเตอรสวนใหญยังไมคอยใหความสนใจเทาใดนัก อยางเชน ญี่ปุน, จีน และรัสเซีย โดยเฉพาะในญี่ปุนนั้น ทางบริษัทโคบอลต เน็ตเวิรก หมายมั่น ปนมือวาจะพยายามผลักดันให ผลิตภัณฑคอมพิวเตอรมาตรฐานสําหรับหนวยงานธุรกิจทั่วๆ ไป ใหได ซึ่งผลจากการพัฒนาอยางกาวกระโดดเชนนี้ สงผลใหไดรับความสนใจเขารวมกิจการจากกลุมลงทุนชั้นนําทั่วโลก ไมวาจะเปน NTT, Mitsui Comtek, France Telecom, Chase Capital Partners, Tech Fund Capital, Vanguard Venture Partners, หรือ Crystal Internet Venture Fund ฯลฯ อยางไรก็ตาม หากเราศึกษาลงลงไปในประวัติการกอตั้งบริษัทโคบอลต เน็ตเวิรก ก็จะพบความจริงที่ นาสนใจวา ชวงปลายป ค.ศ. 1996 ที่ วิเวก เมหรา, มารค ออร และ สตีเฟน เดอวิตต เริ่มกอรางสรางบริษัทโค บอลต เน็ตเวิรกนั้น ศัพทคําวา Open Source ยังไมไดรับการรับรูในหมูผูใชคอมพิวเตอรเลย จวบจนกระทั่งเดือน มีนาคม 1998 ที่บริษัทโคบอลต เน็ตเวิรก เริ่มเปดตัวสินคารุนแรกออกสูตลาดนั่นแหละ ที่พวกเขาไดเริ่มตระหนักวา การนําเอาระบบปฏิบัติการลีนุกซมาติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอรของตนสามารถทํากําไรยอนกลับมาไดเปนกอบเปนกํา ทีเดียว กอนที่จะมีการกอตั้งบริษัทโคบอลต เน็ตเวิรก นั้น สตีเฟน เดอวิตต เคยดํารงตําแหนงเปนรองประธาน และกรรมการผูจัดการของบริษัทซิสโก ในขณะที่ วิเวก เมหรา และ มารค ออร ก็ทํางาน เปนผูบริหารระดับสูงอยูที่ บริษัทแอปเปล (เมหราอยูฝายวิศวกรรม สวนออรอยูฝายการตลาด) พวก เขามารวมหัวกันวาทําอยางไรถึงจะผลิต เครื่องคอมพิวเตอรที่มีความเหมาะสมตอการทํางานเปนเครื่อง Web Server โดยมีเปาหมายวาผลิตภัณฑ คอมพิวเตอรที่จะผลิตออกมานั้นจะตองใชงานไดงายๆ และมีราคาไมแพง พวกเขามองเห็นอนาคตของเครื่อง คอมพิวเตอรรุนนี้วาจะตองทําเงินใหอยางมหาศาล หาก สามารถครองสวนแบงตลาดสินคากลุมนี้ไดมากพอ ตรงนี้อาจจะตองยอนกลับไปอีกนิด เริ่มจากรายงานผลการสํารวจตลาดคอมพิวเตอรป 1996 ของ บริษัทวิจัย Zona Research ที่ไดพยากรณอนาคตของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรไววา กอนสิ้นป ค.ศ. 1999 ตลาด เครื่องเซิรฟเวอรสําหรับอินเทอรเน็ต (Web server) จะมีการเติบโตขึ้นไปถึงระดับ 2 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ในขณะ ที่ตลาดเครื่องเซิรฟเวอรสําหรับอินทราเน็ตก็จะโตขึ้นไปไดถึงระดับ หนึ่งหมื่นสองพันลานเหรียญ (การพยากรณนี้มี โอกาสเกิดขึ้นจริงไดสูงมาก เพราะจากยอดจําหนายโดยรวมในปที่แลว ปรากฏวา ตลาดเครื่องเว็บเซิรฟเวอรโดยรวม คือ 1.3 พันลานเหรียญ และยอด จําหนายของเครื่องเซิรฟเวอรสําหรับอินทราเน็ตมีมูลคาเทากับ 7.3 พันลานเหรียญ)

×