Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
ОШ »КРАЉ ПЕТАР I«
Ул.Војводе Путника бр.1
Тел.:290 004Факс:290 005
E-mail: kraljpetar@bankerinter.net
Г Л О Б А Л Н И П Л ...
2. Сналажење у
простору и
времену
3. Природа око
нас
живота и делатностима људи
Познаје врсте и средства саобраћаја
према ...
4. Предмети
око нас
Уочава узрочно-последичне везе у
окружењу
Уочава, описује и симулира неке
појаве у природи помоћу огле...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Globalni plan SON

6 254 vues

Publié le

SON

Publié dans : Formation
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Globalni plan SON

  1. 1. ОШ »КРАЉ ПЕТАР I« Ул.Војводе Путника бр.1 Тел.:290 004Факс:290 005 E-mail: kraljpetar@bankerinter.net Г Л О Б А Л Н И П Л А Н Наставни предмет: Свет око нас за школску 2015/2016.год. Разред II Назив теме Циљеви и задаци предмета Образовни стандарди по нивоима Тип часа Провера остварености образовних стандарда 1. Заједно са другима Живимо са другима Школа Насеље Циљ и задаци наставне теме: Разликује улоге и односе појединаца у групама Препознаје своје способности и способности других Познаје основна дечија права и обавезе Познаје ближе родбинске везе Зна да породица има своју прошлост и празнике Разликује улоге и односе појединаца у групама Препознаје своје способности и способности других Познаје своја права и извршава своје обавезе Зна да школа има своју прошлост и празнике Препознаје сличности и разлике међу појединцима и групама по начину живота, језику и обичајима Уочава различите улоге група и појединаца из окружења Препознаје и именује различите облике рељефа и површинских вода Разликује насеља по изгледу, начину ОСНОВНИ НИВО 1ПД.1.5.1.Зна које друштве групе постоје и ко су њихови чланови 1ПД.1.5.2.Зна основна правила понашања у породици, школи и насељу 1ПД.1.5.3. Зна које људске делатности постоје и њихову улогу 1ПД.1.5.4. Зна који су главни извори опасности по здравље и живот људи и основне мере заштите 1ПД.1.2.3. разликује повољно и неповољно деловање човека по очување природе СРЕДЊИ НИВО 1ПД.2.5.1. Зна које су улоге различитих друштвених група и њихових чланова 1ПД.2.5.2. Зна која су права и обавезе чланова у различитим друштвеним групама обрада утврђи- вање свега усмени одговори, белешке наставника, писмене и контролне вежбе 20 12 32
  2. 2. 2. Сналажење у простору и времену 3. Природа око нас живота и делатностима људи Познаје врсте и средства саобраћаја према намени и путевима Познаје правила понашања путника и пешака у саобраћају Зна да насеље има своју прошлост и празнике Чува своја и заједничка добра Обавља своје обавезе у групама којима припада. Уме да се оријентише у непосредном окружењу у односу на карактеристичне објекте Зна колико траје дан и које је доба дана Зна след дана у месецу, редослед месеца у години и годишњих доба Користи часовник и календар Уочава заједничке и посебне карактеристике живих бића Разликује жива бића по начину живота Препознаје услове које човек обезбеђује гајеним биљкама и животињама Уочава последице одговорног и неодговорног понашања према природном окружењу Уочава и описује појаве које настају загревањем воде и ваздуха Препознаје последице кретања ваздуха и светлости НАПРЕДНИ НИВО 1ПД.3.5.1. Разуме заједничке карактеристике друштвених група и разлике међу њима 1ПД.3.5.2. Разуме да се права и обавезе чланова друштвених група међусобно допуњују ОСНОВНИ НИВО 1ПД. 1. 4.1. Уме да препозна кретње тела у различитим појавама 1ПД. 1.4.2. Зна помоћу чега се људи оријентишу у простору: лева и десна страна, стране света, адреса, карактеристични објекти 1ПД.1.4.4.Зна јединице за мерење времена: дан, недеља, месец, година, деценија и век 1ПД. 1.4.5. Уме да прочита тражене информације са часовника и календара ОСНОВНИ НИВО 1ПД.1.1.1.Прави разлику између природе и производа људског рада 1ПД.1.1.2.Зна ко и шта чини живу и неживу природу 1ПД.1.1.3. Зна заједничке карактеристике живих бића 1ПД. 1.1.4.Уме да класификује жива бића према једном од следећих критеријума: изгледу, начину исхране, кретања и размножавања 1ПД.1.1.5.Препознаје и именује делове тела живих бића 1ПД.1.2.3.Разликује повољно и неповољно деловање човека по очување природе 1ПД.1.3.1. Зна основна својства воде ваздуха и земљишта 8 11 6 8 14 19 усмени одговори, белешке наставника, писмене и контролне вежбе усмени одговори, белешке наставника, писмене и контролне вежбе
  3. 3. 4. Предмети око нас Уочава узрочно-последичне везе у окружењу Уочава, описује и симулира неке појаве у природи помоћу огледа Зна својства неких материјала из окружења и њихов значај за људску делатност Зна шта све утиче на кретање тела Уочава како на тела утичу механичко и топлотно деловање СРЕДЊИ НИВО 1ПД.2.1.1. Разуме повезаност живе и неживе природе на очигледним примерима 1ПД.2.1.2.Зна основне разлике између биљака, животиња и људи. 1ПД.2.2.4. Зна шта је добробит животиња и поступке којима се она штити НАПРЕДНИ НИВО 1ПД.3.1.1. Разуме повезаност живе и неживе природе на мање очигледним примерима 1ПД.3.1.2. Разуме функционалну повезаност различитих делова тела живих бића ОСНОВНИ НИВО 1ПД.1.3.4. Зна основна својства материјала:тврдоћа, еластичност, растворљивост, провидност 1ПД.1.3.5. Зна да својства материјала одређују њихову употребу и препознаје примере у свом окружењу 1ПД.1.3.6. Зна промене материјала које настају због промене температуре, механичког утицаја, деловање воде и ваздуха СРЕДЊИ НИВО 1ПД.2.3.3. Разликује материјале који су добри проводници топлоте и електрицитета од оних који то нису 1ПД.2.4.1. Зна да кретање тела зависи од врсте подлоге и облика тела 1ПД.2.4.2. Зна да се светлост креће праволинијски 4 3 7 усмени одговори, белешке наставника, писмене и контролне вежбе СВЕГА 43 29 72

×