Publicité
Publicité

Contenu connexe

Plus de Svenskt Projektforum(20)

Publicité

Karin öhlander nyttoanalyser projektforum 110131

 1. 2011-02-01 SIDAN 1 E-tjänster och nyttoanalyser 31 januari 2011
 2. E-tjänster i Stockholms stad Nyttoanalyser Dubbel nytta 2011-02-01 STADSLEDNINGSKONTORET SIDAN 2
 3. Med invånarna i fokus 650 miljoner 2007-2010 kronor för ett samlat utvecklingsarbete med IT som redskap för verksamhetsutveckling och service till invånare och företagare. Satsningen förväntas leda till effektiviseringar med minskade kostnader i verksamheten samtidigt som mervärdet ska öka för invånarna.
 4. E-tjänstprogrammet  Program med 55 projekt och drygt 470 miljoner kronor  Alla projekt startar med att göra en förstudie med process-analyser, nyttokalkyler och gärna visualisera den/de tänkta tjänsterna  Beslutsprocess för prioritering och samordning  Verksamheterna äger sina projekt – ändrat arbetssätt där handläggningen automatiseras  Realiserar e-förvaltning
 5. Nyttokalkyler och dubbel nytta 2011-02-01 SIDAN 6
 6. E-tjänster med verksamhetsnytta 1. Hur lång tid tar ”ärendet” idag? 2. Hur stor är målgruppen? 3. Hur många i målgruppen kommer att använda e-tjänsten, idag och på sikt? 4. Kommer e-tjänsten att användas frekvent? 5. Vad hindrar att använda e-tjänsten? Hur kan vi stödja e-tjänsten? Hur kan fler använda e-tjänsten? 6. Hur höga är utvecklingskostnaderna? Drift- och förvaltningskostnader? Vidareutveckling?
 7. Exempel – ansöka om stöd och service (socialpsykiatri och funktionsnedsättning)  Medborgaren loggar in på stockholm.se med sin e-legitimation och fyller i en ansökan om stöd och service.  Ansökan skickas elektroniskt till verksamhetssystemet, Paraplysystemet.  Ansökan tas om hand av biståndshandläggaren  Medborgaren får kvittens på att ansökan har inkommit och biståndshandläggare är utsedd.  Via samtal eller via e-tjänsten för medborgaren kontakt med biståndshandläggaren, tid för besök bokas.  Medborgaren som gjort en ansökan kan nu följa sitt ärende via e-tjänsten fram tills det att beslut har fattats.  Den enskilde kan ta del av sin utredning när den är klar via e-tjänsten – kommunicering.  Den enskilde kan ta del av sitt beslut när det är fattat via e-tjänsten. 2011-02-01 SIDAN 8
 8. Ansöka om stöd och service (socialpsykiatri och funktionsnedsättning)  40 000 ärenden per år och av dem kommer 2 000 att beräknas använda e-tjänsten 2012 och 5 000 år 2014  Handläggningstid i genomsnitt per ärende är 630 minuter och med e-tjänst 605 minuter  Kostnader för kopiering, porto, telefon ledsagning och tolkning minskar med 650 kronor/ärende  Kostnad för utveckling 7 mnkr
 9. Nyttokalkyl E-tjänstens interna lönsamhet 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 Belopp (kr) Kostnader e-tjänst 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Intern besparing -2 000 000 Ackumulerad nettobesparing -4 000 000 -6 000 000 -8 000 000 År 2011-02-01 SIDAN 10
 10. Tidsbesparing med e-tjänsten 2012 2013 2014 1 032 500 2 271 875 3 481 250 ”Den främsta besparingen ligger i att ansökningarna kommer in till rätt enhet. Att det blir mer rättsäker handläggning. Tillgängligheten ökar generellt, vilket också får stor betydelse för personer med vissa funktionsnedsättningar. Snabbare besked om att du fått en handläggare.” 2011-02-01 SIDAN 11
 11. Framgångsfaktorer för att realisera nytta  Samordnad utveckling, gemensamma metoder och arbetsätt  Utveckling ägs av verksamheterna  Behovsstyrd utveckling  Servicetänk  Dubbel nytta  E-tjänster som är enkla att använda  Uppföljning – nyttokalkyler  Ständigt utvärderar statistik om e-tjänsterna 2011-02-01 SIDAN 12
 12. Tänka på att!  Våga välja områden med stora volymer, var finns många frågor från invånarna?  Tydliggör målet, men dela upp utvecklingen  Våga fatta beslut – ändra rutiner  Ha tålamod – förändring tar tid  Visualisera 2011-02-01 SIDAN 13
 13. 2011-02-01 SIDAN 14
 14. 2011-02-01 SIDAN 15
 15. Fler exempel på e-tjänster  Jämföra skola, förskola, hemtjänst m.m.  Ansöka om barnomsorg  Anmäla, fukt & mögel, matförgiftning,  Visa förskolekö ventilationsproblem, störande lukter,  Förfrågan om äldreomsorg temperatur & drag  Handböcker för byggande  Boka vigsel  Söka bostad  Se radonhalt i bostadshus  Sök i stadsarkivet  Parkeringstillstånd (handikappade och  Omsorgsdagboken nyttotrafik)  E-faktura  Gör en förfrågan om äldreomsorg  Boka och betala  Bokningsfunktion för idrottsanläggningar träningspass  Reseplaneringstjänst för cyklister  Ansökan om tillstånd  Ansökan till vuxenutbildning för värmepumpar  Digital översiktsplan  Söka kolloplats 2011-02-01 SIDAN 18
 16. E-tjänster på gång  Besök och använd Stockholms digitala  Anmälan till kulturskolan stadsmuseum  Föreningsbidragsportal för staden  E-tjänst för restaurangföretagare  Förbättrad trafikinformation från Stockholm  Söka bygglov stad  Navigeringsstöd för synskadade  Mobila trygghetslarm/nyckelfri hemtjänst  Dispensplaneraren  Förskoleportal  E-tjänster för Jobbtorg  Handböcker för stora byggprojekt  Klagomål- och synpunktshantering  Direkt tillgång till information om  Komet – föräldrastöd på webben vaccinationer, personligt smittskydd och  Ansökan om stöd och service för äldre tillväxtkurva från elevhälsojournal, beställning och för personer med av journaler och tidsbokning med funktionsnedsättning skolläkare/skolpsykiatriker  Beställningswebb för samlingskartan  Redovisningstjänst för gode män 2011-02-01 SIDAN 19
 17. Karin Öhlander Projektledare e-tjänstprogrammet karin.ohlander@stockholm.se 2011-02-01 SIDAN 20
Publicité