Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Презентація: Електрична напруга.Вольтметр. Вимірювання напруги.

644 vues

Publié le

урок

Publié dans : Droit
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Презентація: Електрична напруга.Вольтметр. Вимірювання напруги.

 1. 1. Підготував учитель фізики Пирятинської загальноосвітньої школи I-III ст. № 4 Тютюнник Віктор Олексійович
 2. 2. навчальна:навчальна: сформувати в учнів уявлення про електричну напругу як одну з необхідних умов для існування електричного струму; використовуючи між предметні зв’язки (фізика-біологія), довести існування напруги не тільки в електричних колах, створених людиною, а й в живих істотах; сформувати знання про небезпечність електричною напруги. розвивальна:розвивальна: сформувати в учнів вміння застосовувати методи наукового пізнання світу, зокрема, метод аналогій, до вивчення нових фізичних явищ (на даному уроці–електромеханічні аналогії); вміння критично оцінювати ситуацію і робити правильні висновки, виходячи з отриманої інформації. виховна:виховна: довести учням, що глибоке знання закономірностей перебігу фізичних явищ допомагає людині прожити повноцінно довге, яскраве життя.
 3. 3. q A U = Кл Дж В 1 1 1 =
 4. 4. ВВМВ ВВмВ ВВмкВ 6 3 6 1010000001 10001,01 10000001,01 == == == − −
 5. 5. аа – електричне коло, в яке ввімкнено електричну лампочку амперметр і вольтметр б – схема електричного кола
 6. 6. Елементи біофізикиЕлементи біофізики при вивченніпри вивченні електрикиелектрики Електричні рибиЕлектричні риби
 7. 7. ЕлектричнийЕлектричний скатскат – “жива– “жива електростанціяелектростанція ”” Якщо поблизу скату опиняться краби абоЯкщо поблизу скату опиняться краби або восьминоги, то у них починаютьсявосьминоги, то у них починаються конвульсії і вони гинуть від електричногоконвульсії і вони гинуть від електричного розряду. Гігантський електричний скат створюєрозряду. Гігантський електричний скат створює напругу (в розряді) (50-60) В. Особливийнапругу (в розряді) (50-60) В. Особливий електричний орган ската розташований у хвостіелектричний орган ската розташований у хвості або у крилах-плавниках (в залежності від виду).або у крилах-плавниках (в залежності від виду).
 8. 8. ЕлектричнийЕлектричний вугор –вугор – “ лікар подагри“ лікар подагри і головногоі головного болю ”болю ” За 30 років до н.е. Діаскард лікував подагру іЗа 30 років до н.е. Діаскард лікував подагру і хронічні головні болі розрядами від стикання зхронічні головні болі розрядами від стикання з електричним вугром. Вугор має електричнийелектричним вугром. Вугор має електричний органорган –– своєрідну “батарею”, що виробляє напругусвоєрідну “батарею”, що виробляє напругу (вугор-електрофорус – понад 500 В).(вугор-електрофорус – понад 500 В). ““+” вугра знаходиться у передній частині тіла, а+” вугра знаходиться у передній частині тіла, а “-”“-” у задній. Розрядний струм (1-2) А здатен звалитиу задній. Розрядний струм (1-2) А здатен звалити з
 9. 9. Дослідження показали, що електричніДослідження показали, що електричні органи складаються з м'язів, якіоргани складаються з м'язів, які втратили здатність скорочуватися;втратили здатність скорочуватися; м'язова тканина слугує провідником, ам'язова тканина слугує провідником, а сполучна тканина – діелектриком.сполучна тканина – діелектриком. До електричного органу йдуть нерви відДо електричного органу йдуть нерви від спинного мозку.спинного мозку. В цілому, орган є дрібно пластинчатоюВ цілому, орган є дрібно пластинчатою структурою з елементів, що чергуються.структурою з елементів, що чергуються. Вугор має від 6000 до 10 000 елементів,Вугор має від 6000 до 10 000 елементів, з'єднаних послідовно.з'єднаних послідовно. Електричний орган дорослого вуграЕлектричний орган дорослого вугра складає 40 % маси його тіла.складає 40 % маси його тіла.
 10. 10. ЕлектричниЕлектрични й сом –й сом – займавзаймав почесне місцепочесне місце в арсеналів арсеналі народноїнародної медицини умедицини у древніхдревніх єгиптянєгиптян Електричний сом мешкає в Екваторіальній Африці.Електричний сом мешкає в Екваторіальній Африці. Його розміри близько (60-100) см. СпеціальніЙого розміри близько (60-100) см. Спеціальні “електричні”“електричні” залози складають 25 % маси сома. Електричний органзалози складають 25 % маси сома. Електричний орган нільського електричного сому створює напругу близьконільського електричного сому створює напругу близько 350 В. Відомі випадки електрошоку у людей, які350 В. Відомі випадки електрошоку у людей, які наступилинаступили на сома, купаючись у річці. Якщо сом потрапить на гачок,на сома, купаючись у річці. Якщо сом потрапить на гачок, суттєвий електричний удар отримає і рибалка (струмсуттєвий електричний удар отримає і рибалка (струм
 11. 11. Дослідами надДослідами над електричним скатомелектричним скатом встановив, щовстановив, що електрика, якаелектрика, яка створюєтьсястворюється спеціальним органомспеціальним органом цієї риби, тотожнацієї риби, тотожна електриці, щоелектриці, що отримується відотримується від хімічного та будь-якогохімічного та будь-якого іншого джерела, хоча ііншого джерела, хоча і є продуктом діяльностіє продуктом діяльності живої клітиниживої клітини Майкл Фарадей (1791-1867), англійський фізик, засновник вчення про електромагнетизм
 12. 12. Роль електричних органівРоль електричних органів електричних риб велика:електричних риб велика: - Вони слугують для атаки і захисту- Вони слугують для атаки і захисту -- Є частиною дуже чутливої навігаційно-Є частиною дуже чутливої навігаційно- локаційної системилокаційної системи Природа електричних властивостейПрирода електричних властивостей деякихдеяких риб до кінця не з'ясованариб до кінця не з'ясована
 13. 13. Використання рибами різних напругВикористання рибами різних напруг пояснюється так:пояснюється так: - тим, що мешкають у прісній воді, для- тим, що мешкають у прісній воді, для створення електричного розрядустворення електричного розряду необхідна висока напруга, оскількинеобхідна висока напруга, оскільки електричний опір прісної води великий;електричний опір прісної води великий; - ті, що мешкають у солоній воді,- ті, що мешкають у солоній воді, пристосувалися до її невеликого опору іпристосувалися до її невеликого опору і тому виробляють меншу напругу.тому виробляють меншу напругу. Дивною є та обставина, що на тіло рибиДивною є та обставина, що на тіло риби напруганапруга зовсім не впливає.зовсім не впливає. Ось де таємниці електроізоляції!Ось де таємниці електроізоляції!
 14. 14. Електричні явищаЕлектричні явища в нервовій системів нервовій системі живих істотживих істот
 15. 15. Потенціал діїПотенціал дії Нейрони тварин здатні заНейрони тварин здатні за допомогою йонів і зміни потенціалівдопомогою йонів і зміни потенціалів позитивно зарядити зовнішнюпозитивно зарядити зовнішню сторону, а негативно – внутрішню,сторону, а негативно – внутрішню, внаслідок чого створюєтьсявнаслідок чого створюється електричне поле, йони рухаються уелектричне поле, йони рухаються у мембрані і формується електричниймембрані і формується електричний струм. Цей процес називаєтьсяструм. Цей процес називається потенціалом дії.потенціалом дії.
 16. 16. У тварин досліджують електричніУ тварин досліджують електричні сигнали трьох видів:сигнали трьох видів:  Відносно слабкий сигнал в головномуВідносно слабкий сигнал в головному мозкумозку  Біоелектричний потенціалБіоелектричний потенціал працюючого серцяпрацюючого серця  Поверхневий електричний потенціалПоверхневий електричний потенціал
 17. 17. НаукаНаука,, що вивчає і досліджуєщо вивчає і досліджує електричний струм уелектричний струм у живих організмах,живих організмах, називаєтьсяназивається біоелектрикоюбіоелектрикою
 18. 18. Відкриття у ХIX столітті електрикиВідкриття у ХIX столітті електрики та її впровадження практично у всіта її впровадження практично у всі сфери життєдіяльності людинисфери життєдіяльності людини призвело до технічної революції, якупризвело до технічної революції, яку ні з чим не можливо порівняти.ні з чим не можливо порівняти. Глобальна ейфорія від майжеГлобальна ейфорія від майже всесвітньої електрифікаціївсесвітньої електрифікації стримувала вивчення вірогідностістримувала вивчення вірогідності негативного впливунегативного впливу електромагнітних полів на здоров'яелектромагнітних полів на здоров'я людинилюдини
 19. 19. ЛЕП - не просто лініяЛЕП - не просто лінія  Широке вивчення впливу електричного поля наШироке вивчення впливу електричного поля на біологічні об'єкти і здоровбіологічні об'єкти і здоров''я людини розпочалося вя людини розпочалося в деяких країнах світу на початку 60-х років.деяких країнах світу на початку 60-х років. Було розроблено нормативи безпечної відстані відБуло розроблено нормативи безпечної відстані від житлових будинків до ЛЕП ( 30-40 метрів до опори ЛЭПжитлових будинків до ЛЕП ( 30-40 метрів до опори ЛЭП 500/700.) Цих норм, встановлених у 70-роки, і досі500/700.) Цих норм, встановлених у 70-роки, і досі дотримуються при будівництві в Україні.дотримуються при будівництві в Україні.  В 90-х роках у США, Швеції і Данії було проведеноВ 90-х роках у США, Швеції і Данії було проведено масштабні епідеміологічні дослідження, протягом якихмасштабні епідеміологічні дослідження, протягом яких було з'ясовано, що електромагнітне поле ЛЕП починаєбуло з'ясовано, що електромагнітне поле ЛЕП починає впливати на здороввпливати на здоров''я людини в межах коридору 400-800я людини в межах коридору 400-800 метрів вздовж ліній електропередач.метрів вздовж ліній електропередач.
 20. 20. ВПЛИВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯВПЛИВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ ЛЕПЛЕП НА ЗДОРОВНА ЗДОРОВ''Я ЛЮДИНИЯ ЛЮДИНИ  Результати досліджень щодо впливуРезультати досліджень щодо впливу індукованих ЛІНІЄЮ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧіндукованих ЛІНІЄЮ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ (ЛЕП) електромагнітних хвиль промислової(ЛЕП) електромагнітних хвиль промислової частоти 50 Гц на здоровя людини суперечливі,частоти 50 Гц на здоровя людини суперечливі, однак помічено, що у чутливих людей, якіоднак помічено, що у чутливих людей, які проживають неподалік високовольтних лінійпроживають неподалік високовольтних ліній електропередач, частіше спостерігаються різніелектропередач, частіше спостерігаються різні неврологічні розлади, головний біль, швидканеврологічні розлади, головний біль, швидка стомлюваність, втрата пам'яті, порушення снустомлюваність, втрата пам'яті, порушення сну і роботи серця, зниження імунологічноїі роботи серця, зниження імунологічної реактивності, велика схильність до алергічнихреактивності, велика схильність до алергічних захворювань і навіть суїциду.захворювань і навіть суїциду.
 21. 21.  Деякі люди мають підвищену чутливість доДеякі люди мають підвищену чутливість до електромагнітних полів. Лікарі назвали їїелектромагнітних полів. Лікарі назвали її “синдромом електромагнітної“синдромом електромагнітної гіперчутливості”.гіперчутливості”.  За даними певних досліджень вірогідністьЗа даними певних досліджень вірогідність виникнення пухлин і лейкозів зростає у 2-3виникнення пухлин і лейкозів зростає у 2-3 рази у людей, які тривалий час проживають відрази у людей, які тривалий час проживають від ЛЕП на відстанях, що не відповідаютьЛЕП на відстанях, що не відповідають рекомендованим санітарними нормами.рекомендованим санітарними нормами.  Було виявлено зростання концентраціїБуло виявлено зростання концентрації канцерогенних речовин у повітрі в зоніканцерогенних речовин у повітрі в зоні високовольтних ЛЕП.високовольтних ЛЕП.
 22. 22. ЛЮДИНА І ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕЛЮДИНА І ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ СЕРЕДОВИЩЕСЕРЕДОВИЩЕ  ЛЕП – не єдиний фізичний фактор, який негативноЛЕП – не єдиний фізичний фактор, який негативно впливає на здороввпливає на здоров''я людини.я людини.  Межам санітарних норм (допустимі відстані оберненоМежам санітарних норм (допустимі відстані обернено пропорційні до потужності джерела електромагнітногопропорційні до потужності джерела електромагнітного випромінювання) повинна відповідати техніка звипромінювання) повинна відповідати техніка з доведеною несприятливою дією, а саме : радіолокаційні ідоведеною несприятливою дією, а саме : радіолокаційні і радіорелейні станції, телевізійні вежі, радіотрансляторирадіорелейні станції, телевізійні вежі, радіотранслятори та різного роду пристрої в системі стільникового зв'язку,та різного роду пристрої в системі стільникового зв'язку, супутникові передавальні антени, тролейбуси, трамваї,супутникові передавальні антени, тролейбуси, трамваї, трансформаторні підстанції, радари ДАІ та рекламнітрансформаторні підстанції, радари ДАІ та рекламні щити. Але санітарні норми для комбінації цих факторів,щити. Але санітарні норми для комбінації цих факторів, що діють одночасно, не розроблено, хоча навітьщо діють одночасно, не розроблено, хоча навіть неспеціалісту у галузі медицини зрозуміло, що комбінаціянеспеціалісту у галузі медицини зрозуміло, що комбінація факторів буде більш шкідливої, аніж кожний з факторівфакторів буде більш шкідливої, аніж кожний з факторів окремо.окремо.
 23. 23. НЕБЕЗПЕЧНАНЕБЕЗПЕЧНА ЕЛЕКТРИКАЕЛЕКТРИКА УВАГА! НЕБЕЗПЕКА!УВАГА! НЕБЕЗПЕКА! КРОКОВА НАПРУГА!КРОКОВА НАПРУГА!
 24. 24.  Крокова напруга зумовлена електричним струмом,Крокова напруга зумовлена електричним струмом, який тече у землі або струмопровідній підлозі. Вонаякий тече у землі або струмопровідній підлозі. Вона дорівнює різниці потенціалів між двома точкамидорівнює різниці потенціалів між двома точками поверхні Землі (підлоги), які знаходяться на відстаніповерхні Землі (підлоги), які знаходяться на відстані одного кроку людини.одного кроку людини.  Крокова напруга залежить від питомого опору ґрунту іКрокова напруга залежить від питомого опору ґрунту і сили струму, що тече крізь нього.сили струму, що тече крізь нього.  НебезпечнаНебезпечна крокова напругакрокова напруга може виникнути біляможе виникнути біля дроту під напругою, який упав на землю, або поблизудроту під напругою, який упав на землю, або поблизу заземлень електричних установок при аварійномузаземлень електричних установок при аварійному короткому замиканні на землю (допустимі значеннякороткому замиканні на землю (допустимі значення опору заземлень і питомий опір ґрунтуопору заземлень і питомий опір ґрунту нормуютьсянормуються для того,для того, щоб уникнути подібних ситуацій).щоб уникнути подібних ситуацій). Елементи теорії:
 25. 25. Чим небезпечна крокова напруга?Чим небезпечна крокова напруга?  При попаданні під крокову напругу виникаютьПри попаданні під крокову напругу виникають довільні судомні скорочення м'язів ніг людинидовільні судомні скорочення м'язів ніг людини і, як наслідок цього, падіння людини на землю.і, як наслідок цього, падіння людини на землю. В цей момент дія крокової напруги на людинуВ цей момент дія крокової напруги на людину припиняється і створюється інша, але більшприпиняється і створюється інша, але більш тяжка ситуація: замість нижньої петлі у тілітяжка ситуація: замість нижньої петлі у тілі людини утворюється новий, більш небезпечнийлюдини утворюється новий, більш небезпечний шлях струму від рук до ніг і виникає реальнашлях струму від рук до ніг і виникає реальна загроза смертельного враження електричнимзагроза смертельного враження електричним струмом.струмом.
 26. 26.  Якщо людина потрапила у зону діїЯкщо людина потрапила у зону дії крокової напруги, з небезпечної зоникрокової напруги, з небезпечної зони слід виходити мінімальнимислід виходити мінімальними кроками – “гусячим кроком”кроками – “гусячим кроком”
 27. 27.  Особливо небезпечна крокова напругаОсобливо небезпечна крокова напруга для великої рогатої худоби, оскількидля великої рогатої худоби, оскільки крок у цих тварин дуже великий ікрок у цих тварин дуже великий і відповідно велика напруга, під яку вонивідповідно велика напруга, під яку вони потрапляють. Непоодинокі випадкипотрапляють. Непоодинокі випадки загибелі худоби від крокової напруги.загибелі худоби від крокової напруги.
 28. 28. НЕБЕЗПЕЧНІ КВАРТИРИНЕБЕЗПЕЧНІ КВАРТИРИ  Мікрохвильова піч, електроплита,Мікрохвильова піч, електроплита, електродуховка, зарядні пристрої таелектродуховка, зарядні пристрої та випрямлячі, холодильник , телевізор,випрямлячі, холодильник , телевізор, кондиціонер, музичний центр зкондиціонер, музичний центр з розгалуженою системою динаміків,розгалуженою системою динаміків, кухонний комбайн, пилосос і лампикухонний комбайн, пилосос і лампи денного освітлення є факторами ризику,денного освітлення є факторами ризику, наведеними у порядку зменшення їхнаведеними у порядку зменшення їх електромагнітної потужності.електромагнітної потужності.
 29. 29. Магічні комп'ютери і телевізориМагічні комп'ютери і телевізори  Протягом тривалого часу сучаснаПротягом тривалого часу сучасна людина стикається з комп'ютерами ілюдина стикається з комп'ютерами і телевізорами, тому головнетелевізорами, тому головне електромагнітне навантаження походитьелектромагнітне навантаження походить від них.від них.  Виробники такої техніки постійноВиробники такої техніки постійно удосконалюють її безпечність.удосконалюють її безпечність.
 30. 30. МОБІЛЬНІ ТЕЛЕФОНИМОБІЛЬНІ ТЕЛЕФОНИ  Суперечки щодо ступеню шкідливості мобільнихСуперечки щодо ступеню шкідливості мобільних телефонів тривають давно і небезпідставно. Порівнянотелефонів тривають давно і небезпідставно. Порівняно з іншими побутовими приладами мобільний телефонз іншими побутовими приладами мобільний телефон найбільш шкідливий.найбільш шкідливий.  Найбільше опромінення людина отримує від телефону,Найбільше опромінення людина отримує від телефону, який працює на частоті 812МГЦ, а ЦЕ НАЙБІЛЬШякий працює на частоті 812МГЦ, а ЦЕ НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНИЙ ЦИФРОВИЙ стандарт.ПОШИРЕНИЙ ЦИФРОВИЙ стандарт.  Головний мозок – складний електрохімічний апарат,Головний мозок – складний електрохімічний апарат, який має власне електромагнітне поле,який має власне електромагнітне поле, характеристики якого можуть бути змінені зовнішнімхарактеристики якого можуть бути змінені зовнішнім електромагнітним полем.електромагнітним полем.
 31. 31. ДРУЖНІ ПОРАДИДРУЖНІ ПОРАДИ  Не слід довго знаходитися неподалікНе слід довго знаходитися неподалік потужних випромінювачівпотужних випромінювачів електромагнітних хвиль, якщо в цьомуелектромагнітних хвиль, якщо в цьому немає потребинемає потреби  Частіше бувайте у лісі, парку, ходітьЧастіше бувайте у лісі, парку, ходіть босоніж, купайтеся у водоймищах:босоніж, купайтеся у водоймищах: накопичені шкідливі заряди стікають унакопичені шкідливі заряди стікають у землю.землю.  Вивчайте електрику, щоб бути здоровимиВивчайте електрику, щоб бути здоровими
 32. 32. ВИСНОВОК:ВИСНОВОК: ЗНАННЯ ЕЛЕКТРИКИЗНАННЯ ЕЛЕКТРИКИ І ВІРОГИДНОЇ ЇЇІ ВІРОГИДНОЇ ЇЇ НЕБЕЗПЕКИНЕБЕЗПЕКИ ДОПОМОЖЕ ЛЮДИНІДОПОМОЖЕ ЛЮДИНІ ПРОЖИТИ ЗДОРОВОЮПРОЖИТИ ЗДОРОВОЮ ДОВГЕ ЖИТТЯДОВГЕ ЖИТТЯ

×