Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

తెలుగు భాష నేర్చుకుందాం రండీ! - lets come to learn telugu

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 41 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par Teacher (20)

Plus récents (19)

Publicité

తెలుగు భాష నేర్చుకుందాం రండీ! - lets come to learn telugu

  1. 1. తెలుగు భాష నేర్చుకుుంద ుం ర్ుండీ! ప్రదర్శన - సయ్యిద్ అబ్ుు ససలామ్ ఉమరీ అనుంత కర్చణ మయుడు అపార్ దయామయుడు అయ్యన అలాా హ్ పేర్చత ఇకకడ తెలుగు నేర్పుంచ బ్డును
  2. 2. మన తెలుగు జాతి తెలుగు ఖ్ాితిని మర్చి మతతు గా నిదరపో త ుంది అని ఆుందోళన చెుందే బ్ాధ తప్ు ఆుంధర భిమానులు క ుందర్చన ార్చ. వార్చ నిరాశ చెుంద ల్ససన అవసర్ుం లేదు. ‘నిదర సగుం మృతతి. జీవులకు ఇది ఏ న డూ తప్పదు’ అనా మాట నిజమే కావచుు. అుంత మాతర న నిదర కాదు గలల్సచేది – జాగృతి. తమసుస కాదు నిల్సచేది – ఉషసుస. కాుంతి చెైతనిమానుం. ఆ కాుంతిని మన అణువణువులో నిుంప్ుకుుంద ుం! మన వేసే అుంకుర్ుం ఎుంత చినాదయ్యన సరే ద నిా ప్ూర్ు చితుశుదిిత తెలుగుజాతికి అుంకితుం చేద ుం!! ఇకకడ తెలుగు నేర్పుంచ బ్డును
  3. 3. ప్రసుు తుం 7299 భాషలు ప్రప్చుంలో వాడకుంలో ఉనాటలా గుర్ుుంచిన సుంసథలు, వాటిలో సగానికి సగుం రాబ్ో య్యే తరానికి అుందకుుండ అుంతర్ుంచిపో య్యే థలో ఉన ాయని చెబ్ు తతన ాయ్య. ఇక అుంతర్ుంచే థలో ఒక భాష ఉుందనడ నికి ఛ యలు ఏమిటుంటే- 1. ఆ భాషను పెదవాళలా పిలాలకు నేర్పర్చ. 2. దెైనుందిన జీవితుంలో ద నిా అుంతగా వాడర్చ. 3. ఆ భాష మాటాా డే జనుం సుంఖ్ి తగ్ిపో తతుంటలుంది. 4. ప్రభుతవుం, ఆధ ితిిక క్షేతర లు కూడ ఆ భాషను ఉప్యోగ్ుంచవు. 5. ఆ భాషను కాపాడుకోవాలని ప్రజలు ఉదిమిుం చర్చ. 6. ఆ భాష ప్టా గౌర్వుం ప్రజలోా ఉుండదు. 7. ఆ భాష అక్షరాలనుగాని, సాహిత ినిా గానీ ప్రజలు విర్విగా వాడర్చ. ప్రప్ుంచుంలో ఏ దేశుంలోనయ్యన , మాతృభాష రాచభాష కాలేనప్ుపడు జర్గేది ఇదే! అయ్యతే అభుిదయ కవులు, సాహితీవేతులు, మాతృభాషాభిమానులు తెలుగు ప్త కానిా థ దిశలా ఎగుర్ వేసేుందుకు, తెలుగు దివవవ వవలుగులను ప్రప్ుంచ నికి ప్ుంచేుందుకు, తెలుగు జాతి గౌర్వానిా లోకానికి చ టేుందుకు ప్రతిన బ్ూనటుం, ఈ బ్ృహతుర్ కృషికలై కుంకణుం కటలు కోవడుం నిజుంగా అభినుందిుంచదగి విషయుం. మహా కవి శ్రీశ్రీ అనాటలు ‘నేను సయ్యతుం….’ మనలోని ప్రతి ఒకకర్చ ఈ కార్ిసిదిి కోసుం ముుందుకు రావాల్స. అక్షర్ అసాుా ల ద వరా అస త ినిా, అరాచకానిా, అన ియానిా పార్దోరలాల్స. ఇకకడ తెలుగు నేర్పుంచ బ్డును

×