Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

హజ్జ్ పరిచయం prat 1

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 39 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Similaire à హజ్జ్ పరిచయం prat 1 (12)

Publicité

Plus par Teacher (20)

Plus récents (20)

Publicité

హజ్జ్ పరిచయం prat 1

 1. 1. PRESENT BY SYED ABDUSSALAM OOMERI
 2. 2. దైవప్రవక్త(స) ఇలా ప్రవచించారు: ”ఇస్ల ిం ధరమిం ఐదు విషయాలపై ఆధారప్డి ఉింది. 1) అలాల హ్ తప్ప వేరొక్ ఆర్ధుుడు లేడని, ముహమమద(స) అలాల హ్ ప్రవక్త అని స్క్ష్ుిం ప్లక్టిం. 2) నమాజు స్ా పించటిం. 3) జక్త చల్లించటిం. 4) హజ చేయటిం. 5) రమజాన నెలలో ఉప్వ్సిం ప్టించటిం”. (బుఖారీ,ముసలిం)
 3. 3. అలాల హ్ ఇలా సలవిచాాడు: ‘హజ మరియు ఉమాా అలాల హ్ (ప్రసననత) కోసిం ప్ూరిత చేయిండి’. (అల బఖర: 196)
 4. 4. ఇస్ల ిం అయిదవ మూల సతింభిం
 5. 5. అలాల హ్ ఇలా సలవిచాాడు: మరియు అక్కడికి పో వటానికి, శకితగల వ్రికి ఆ గృహ యాతర ('హిజుు ల బైత) అలాల హ్ (ప్రసననత) కొరక్ు చేయటిం, విధిగ్ చేయ బడిింది.
 6. 6. ‘ఒక్ ఉమాా చేసన తరువ్త మరో ఉమాా చేసతత వ్ట మధు జరిగే ప్ప్లు క్ష్మించబడతాయి, హజజు మబూర ర (సవీక్రిించబడిన హజ) ప్రతి ఫలిం సీరగమే’. (బుఖారీ, ముసలిం)
 7. 7. ఇది అలాల హ్ చేసుత నన మహా గొప్ప వ్గ్ా నిం! ప్ప్ ప్రక్షాళననిం సీరగ ప్రవేశిం
 8. 8. ‘ఎవరజైతే ఈ గృహానిన సిందరిశించ హజ చేస్త డో (హజ మధు) అసభుింగ్ ప్రవరితించ టిం, దైవ్జఞల్న ఉలలింఘిించటిం చయుడో అతను అప్పపడే తల్ల క్డుప్పన ప్పటిన సాతి లో (ప్ప్రహితుడై) తిరిగి వస్త డు’. (బుఖారీ, ముసలిం) ప్రవక్త (స) ఇింక్ ఇలా బో ధిించారు: ‘హజజు మబూర ర (సవీక్రిించబడిన హజ) ప్రతిఫలిం సీరగమే’. (బుఖారీ, ముసలిం)
 9. 9. హజ్ అంటే, ‘తయారవడం, ఒక ప్రదేశానికి ప్రయాణం చేయడం, ప్రత్ేేక ప్రదేశానిి సందర్శంచడం.” హజ్ భావారథం దీని అరధిం బైతులాల హ్ (అలాల హ్ గృహిం – క్బాక్ు మరో పతరు)ను ఆర్ధన కోసిం సిందరిశిం చడిం. దీనిన దైవప్రవక్త సలలలాల హు అలైహివ సలలిం సుననత (బో ధిించన) ప్రక్రిం చయాుల్. హజ్ ఉమ్ాా లకు సంబంధంచిన కిియలు, దుఆలు, ఆదేశాలు
 10. 10. హాజ్ అకబర్ హాజ్ మ్బరర ర్ హాజ్ మ్ఖ్బబల్
 11. 11. క్బా క్ు గల పతరుల బైతుల్ హరమ్ బైతుల్ అతీఖ్ బైతులాా హ్
 12. 12. మీరు ఆహాీనిించబడాా రు!
 13. 13. హాజీ మ్ర్యు ఉమ్ాా చేసే వేకుు లు అలాా హ్ అతి థులు. అలాా హ్ వార్ని పిలిపించాడు. వారు హాజరయాేరు. ఇక వారు అడిగ్ందలాా ప్రసాదంచబడు తుంద’. (ఇబుి మ్ాజా)
 14. 14. బైతుల్ హరామ్
 15. 15. క్బా సింక్షిప్త ప్రిచయిం క్బా గృహానిన ‘బైతుల హర్మ’ (ప్వితర గృహిం, గౌరవమర్ుదల గృహిం) అని అన డానికి ప్రధాన క్రణిం – దాని ప్రిధిలో వచేా ప్ర ింతింలో వేటాడటిం, చటలల నరక్టిం ఇతాుధివి నిషతధిించబడాా యి. ఆఖరికి క్నన తిండిరని చింపన దుర్మరుగ డు తారస ప్డినా ఆ ప్రిధిలో ప్రతీక్రిం తీరుాక్ునేిందుక్ు అనుమతిించబడలేదు. అింతేక్క్, ఈ ప్ర ింత జనుల నివ్స్నికి, మనుగడక్ు యోగుమైన ప్ర ింతింగ్ ఖర్రు చేయబడిింది అింటే, ఈ ప్వితర గృహ మూలింగ్ మక్క వ్సుల జీవనిం సుఖప్రదమవీటమేక్క్ ిండా, ఆరిాక్ింగ్ అది వ్రికి బలిం చేక్ రుసుత ింది. అనగ్, మక్క ప్రజలక్ు లేదా సవూదీ ప్రజల క్ు లభించే ఈ స్ీగతసనామనాలు, గౌరవవ్ దరణలు క్బా గృహ క్రణింగ్నే. ఈ క్బా గృహిం వలలనే మక్కలోని జనులు సుఖశ్ిం తులతో వరిాలుల తునానరు. ప్రప్ించిం మొతతిం అశ్ింతి అల జడులమయమై ఉనాన అక్కడ మాతరిం శ్ింతి సుసారతలునానయి.
 16. 16. మొదటి దైవ గృహం ప్ూరిత భూమిండలింపై మొదట దైవ గృహ గౌరవిం క్బాకే దకికింది. యూదులు భావిించ నటలల ‘బైతుల మఖ్దా స’ అనినటక్నాన మొదట ఆర్ధనాకేిందరిం క్నేక్దు. ఈ విషయమై దైవ ప్రవక్త మహమమద (స) వ్రిని ప్రశ్నించ నప్పపడు ఆయన ఇలా సమాధానిం ఇచాారు: ”భూమిండలిం మీద మొటిమొదట నిరిమించ బడిన దైవ గృహమేది? అని అడగ్గ – ‘క్బా’ అనానరు. ఆ తర్ీత ఏ గృహిం అని ప్రశ్నించ గ్ – ‘మసుద అఖాా’ అనానరు. ఈ రజింటకి మధు ఎింత క్లిం తేడా ఉిందని అడగ్గ – ’40 సింవతార్లు” అని ప్రవక్త (స) బదుల్ చాారు. (బుఖారీ, ముసలిం)
 17. 17. అద ఎంత్ో శుభప్రదమ్యినద సృష్ిి మొతుంలో కేవలం కాబా గృహ చుటటి ప్రదక్షిణ చేయడం మ్ాతరమే సమ్మతించ బడింద. ఖ్ుర్ఆనలో ఇలా ఉంద: ”ఆ తరాాత వారు (దేవుని) ఆ ప్ార చీన గృహా నికి ప్రదక్షిణ చేయాలి”. (అల్హజ్జ 29) ఈ ఆయతులో ప్ార చీన గృహం అంటే ప్వితర కాబా గృహమే. కాబా ప్రప్ంచంలోని మ్ుసిాంలందర్ కోసం నమ్ాజు చేసే దశగా, ప్రదక్షిణ చేెసే సథలంగా ప్రసిది. ప్రదక్షిణ కేవ లం కాబాకు మ్ాతరమే ప్రత్ేేకం. ఇతర ప్ార రథ నాలయాల వది ప్రదక్షిణ చేయడానికి వీలలా దు. దైవ ప్రవకు (స) ఇలా సెలవిచాారు: ”భర మ్ండలంలో కాబా ఎకకడుందో దానికి నేరుగా ఏడు ఆకాశాలపెైన బైతుల్ మ్ామ్రర్ ఉంద. దానిపెైన సారగం ఉంద. సారగ శిఖ్ర భాగమైన ఫిర్దౌస పెైన అలాా హ్ెా అర్ష ఉంద”. (దారమీ)
 18. 18. అది సమసత లోకవాసుల కోసం మార్గ దర్శక కందర ం • ఖుర్ఆన్లో ఇలా ఉంది: ”(జ్ఞా పకం చేసు కోండి) మేము ఈ గృహాన్ని (కాబాను) మాన వులందరి పుణ్యకే త్ర ంగానూ, శంతి న్నలయం గానూ చేశము”. (అల్ బఖరా: 125) • ఈ ఆయతులో ‘మసాబత్ల్లి న్నిస్’ అంటే పుణ్యకే త్ర ం మరియు మాటిమాటికీ మర్ల్ల రావలసిన సథ లం అని అర్థ ం కూడా వసుత ంది. ఈ గృహ విశిష్ఠ త్ ఎటిి దంటే, ఒకసారి ఈ కాబా గృహాన్ని సందరిశంచుకునివారు మరో సారి, ఇంకోసారి, మళ్ళంకోసారి కూడా అకకడి కి రావాలన్న ఉవిిళ్ళళరుతుంటారు. అలా ఎన్ని సారుి సందరిశంచుకుని వారి దాహారిి తీర్దు. అదొక శంతి న్నలయం. అకకడ శతుర భయం కూడా ఉండదు.
 19. 19. అిందులో సపషిమైన నిదరశనా లునానయి జమజమ జల బావి. మక్మ ఇబార హీమ. సఫ్మర్ీల మధు సయిీ, హజజర అసీద మొదలైనవి. మక్మ ఇబార హీమ: ”మీరు ఇబార హీము నిలబడిన (మక్మ ఇబార హీమ) ప్రదేశ్నిన ప్ర రానా సాలింగ్ చేసు కోిండి”. (అల బఖర్: 125) మక్మ ఇబార హీమ అననది ఒక్ ర్యి. ఈబార హీమ (అ) ఆ ర్తి మీదే నిలబడి క్బా గృహానిన నిరిమించారు. సఫ్-మర్ీ: ”నిశాయింగ్ సఫ్ మర్ీలు అలాల హ్ చహానల లోనివి”.(బఖర్: 158) హజరత హాజిర్ (అ) వ్రి నిరుప్మాన తాుగ్నికి గురుత సఫ్ మర్ీల మధు సయిీ. )
 20. 20. ఇది సీరగిం నుిండి దిించబడిన ఒక్ ర్యి. ఇది ముిందు ప్లక్నాన తలలగ్ ఉిండేది, తర్ీత మనిష ప్ప్ మసతో నలలబడిింది అననది మేధావపల మాట. ఈ ర్యిని పతరమగ్ తాక్డిం, ముదాా డటిం సుననత. ఈ ర్యి ఎవరికి ఏ విధమైనటలవింట లాభిం గ్నీ, నషిింగ్నీ చేక్ రాజాలదు. ముసలిం మక్క వెళ్ళి ఈ ర్యిని ప్ూజిస్త రనన మాట ప్ూరిత అవ్సతవింతో క్ డినది. ఈ ర్యిని శుభప్రదింగ్ భావిించ ఈర్న దేశసుా లు తమతోప్టల ప్టలి కజళ్ళి 20 సింవతార్లు తమ వదేా పటలి క్ునానరు. అప్పపడు క్ డా హజుఉమాా లు జరుగుతూణే ఉనానయి. అలాగే అజాఞ న క్లింలో సయితిం క్బాలో గల 360 విగర హాల్న ప్ూజిించే సమయింలో సయితిం ఈ ర్యిని కొలచనటలి ఆధార్లు లేవప. అదే విధింగ్ తర్ీతి క్లింలో చోటల చేసుక్ునన దిండయాతరల క్రణింగ్ ఈ ర్యి ముక్క లయిపో యిింది. ప్రసుత తిం అది ఎనిమది ముక్కలుగ్ మరో పదా ర్యిలో అమరాబడి ఉింది. హజరర అసాద
 21. 21. మ్ులుజం – ఇద హాజరర అసాద మ్రల మ్ర్యు తలుప్ుకి మ్ధ్ే సథలం – దుఆ సవాకర్ంచబడే చోటట కూడా .
 22. 22. మక్మ ఇబార హీమ అననది ఒక్ ర్యి. ఈబార హీమ (అ) ఆ ర్తి మీదే నిలబడి క్బా గృహానిన నిరిమించారు. ఆ ర్యిపై ఆయన ప్ద చహానలు క్ డా ఉనానయి. ప్రసుత తిం ఆ ర్యి ఒక్ అదాా ల కేసులో సురక్షితింగ్ ఉించ బడిింది. హజు- ఉమాా క్ు వేళ్ళి ప్రతి ఒక్కరూ క్బా ప్రదక్షిణ సిందరభింగ్ దానిన చూడ వచుా. క్బా ప్రదక్షిణ ప్ూరతయాుక్ ఆ సాలిం లోరజిండు రక్తుల నమాజు చేయటిం ప్రవక్త (స) వ్రి సింప్రదాయిం – సుననత.
 23. 23. హిజేర ఇస్మయిీల క్బాలోని భాగమే, హలాల సింప్దన కొరవడిన క్రణింగ్ మక్క వ్సులు అప్పటలల దానిన అలానే వదిలేశ్రు. అిందులో నాజు చదివితే క్బాలో నమాజు చదివినటేి అనానరు ప్రవక్త (స)
 24. 24. వ్న ప్డినప్పప డు, పైన క్ప్పపని క్డినప్పప డు ఇక్కడి నుిండి నీళనలల వస్త యి.
 25. 25. రుకరి యమ్ానీని వీలైత్ే చేత్ోు త్ాకాలి అంత్ే. లలదంటే సెైగ చయేకూడదు. మ్ుదాా డకూడదు.
 26. 26. ష్మీ మూల ములతజిం క్బా తలుప్ప హతీిం – హిజర ఇస్మయిీల ఇర్ఖీ మూల క్బా ప్రదా యమానీ మూల క్బా అింగీ నలల ర్యి
 27. 27. హజ మబూర ర (సవీక్ృతి ప ిందిన హజహ) అింటే, జ చేయడానికి సింక్ల్పించుక్ునన వ్రు హజ నియమాలు ప్టించే రోజులలో లైింగిక్చేషిలక్ు, చడుప్నులక్ు, ఘరషణ లక్ు దూరింగ్ ఉిండాల్. (బఖరః - 197) ‘మళ్ళి మళ్ళి హజ ఉమాా లు చేసతత వ్ట మధు జరిగే ప్ప్లు క్ష్మించబడతాయి’. హజు లో ఈమాన మరియు జిహాద అవిభాజాులుగ్ ఉింటాయి సవతీ కోసిం హజ జిహాద తో సమానిం హజ్ సతఫలిత్ాలు
 28. 28. హజ్ సతఫలిత్ాలు హజ, ఉమాా చేసత వుకిత దుఆ అలాల హ్ తప్పక్ సవీక్రిస్త డు హజ, ఉమాా చేసూత మరణించే వుకిత గొప్ప ప్రతిఫలానిన పిందుతాడు. హజ, ఉమాా చేసూత మరణించే వుకిత ప్రళనయ దినాన తల్ియా చబుతూ లేస్త డు
 29. 29. హజ ప్ర ముఖుత ఆరోగు, ఆరిాక్ సోత మత క్ల్గి ఉనన ప్రతి ముసలిం తప్పని సరిగ్ హజ చేయాలనీ, చేయక్ తిరసకరిించన వ్రికి- అలాల హ్క్ు మధు ఏ సింబింధిం ఉిండదని హెచారిించాడు అలాల హ్. ఆరోగు, ఆరిాక్ సోత మత క్ల్గి ఉనన ప్రతి ముసలిం తప్పని సరిగ్ వెింటనే హజ చేయాల్. వ్యిదా వేయడిం మించది క్దు. తాను హజ చేయాల్ అని అనుక్ునే వుకిత దాని కోసిం త ిందరప్డాల్. అనానరు ప్రవక్త (స) సవతీ, ప్పరుషుని మీద హజ మగిలుిండి వ్రు మరణసతత వ్రి తరఫపన వ్రసులు దానిన ప్ూరీత చేయాల్.
 30. 30. హజ విధి అయోుిందుక్ు షరతులు
 31. 31. హజ విధి అయోుిందుక్ు షరతులు ముసలిం సీతింతుర డు సవతీలక్ు మహరిం (మగతోడు) అవసరిం, భరత, తిండరర ..... భరత మరణానింతరిం సవతీ గడువప దినాలను ప్ూరీత చేసుకొని ఉిండాల్ యవీనసుత డు తల్వివింతుడుసోా మత -స్మరధయిం
 32. 32. మైనర్ బాల బాలికల్ హజ్ బాలేంలో హజ్ చేసిన వారు యుకు వయసుకు చేరుకునాిక మ్ళ్ళి హజ్ చేయాలి అనాిరు హజరత్ అబుడులాః బిన అబాబస (ర)
 33. 33. ఇతరుల తరఫున హజ్ చేయడం వేకిు బతికుండగా వేకిు మ్రణంచాక బరతికిఉనన వ్రి కోసిం హజ చేసతత, ఆ మనిష (ఎవరి తరఫపన హజ చేయబో తు నానడో) ఆరోగుుడై ఉిండక్ డదు. ఒక్ ముసలిం ఇతరుల (మరణించన వ్రి) కోసిం హజ చేసత ముిందు, తనపై విధి అయిన హజ చేస ఉిండాల్.
 34. 34. హజ్ రకాలు హజ్ తమ్తుు హజ్ ఖిరాన హజ్ ఇఫ్ార ద హజ ఉమాా హజ ఖ్ురాబనీ లలదు ఖుర్ినీ తప్పనిసరి ఉమాా హజ ఖుర్ినీ తప్పనిసరి

×