Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

S2 work2m32no3

123 vues

Publié le

This is a presentaion

Publié dans : Carrière
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

S2 work2m32no3

 1. 1. ประวัติของผม (My history) อาชีพในฝันของผม เหตุผลที่สนใจอาชีพนี้ การวางแผนการศึกษา เมื่อจบม.ปลายจะไปศึกษาต่อที่ คณะอะไร คณะและมหาวิทยาลัยที่อยากเข้า ไปศึกษาต่อ วิดีโอแนะนาตนเอง
 2. 2.  สวัสดีครับ ผม ด.ช.ธนดล บุญจานงค์  ชื่อเล่น อ้อ  อายุ 14 ปี  งานอดิเรก คือ เล่นเกม อ่านหนังสือ My history กลับสู่หน้าหลัก (Home)
 3. 3.  My name is Tanadon Boonjumnong  My nickname is Aoo  I am 14 years old  My hobby is playing game and reading a book กลับสู่หน้าหลัก (Home) อาชีพในฝันของผม
 4. 4.  อาชีพในฝันของผมคือ แพทย์  ลักษณะของอาชีพ แพทย์ คือ ผู้ตรวจค้นโรคและความผิดปกติของร่างกาย จิตใจ สงั่ยา ให้การรักษา มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชน ทัง้ในด้านการส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน รักษาโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ กลับสู่หน้าหลัก (Home) เหตุผลที่สนใจอาชีพ นี้
 5. 5.  เพราะมีความสนใจและความชอบในอาชีพนี้  และครอบครัวแนะนาอยากให้เป็น กลับสู่หน้าหลัก (Home) การวางแผน การศึกษา
 6. 6.  เมื่อจบ ม.3  จะเรียนต่อที่ อัสสัมชัญระยอง  ในสาย วิทย์-คณิต  เพราะ เป็น สายที่สามารถไปได้โดยตรง และ ไปได้หลายอาชีพ กลับสู่หน้าหลัก (Home) เมื่อจบ ม.ปลายจะไป ศึกษาต่อที่อะไร
 7. 7.  เมื่อจบม.ปลาย จะเรียนต่อที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ กลับสู่หน้าหลัก (Home) คณะและมหาวิทยาลัย ที่ต้องการไปศึกษาต่อ
 8. 8.  1. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  3. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  4. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กลับสู่หน้าหลัก (Home) วิดีโอแนะนาตนเอง
 9. 9.  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ

×