Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

อุปกรณ์พื้นฐานคอมพิวเตอร์

188 vues

Publié le

อุปกรณ์พื้นฐานคอมพิวเตอร์

Publié dans : Formation
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

อุปกรณ์พื้นฐานคอมพิวเตอร์

 1. 1. อุปกรณ์พื้นฐานคอมพิวเตอร์
 2. 2. คานา ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและเป็นยุคสารสนเทศ ไม่ว่าเราจะทาอะไรก็ สะดวกสบายไปเสียหมดจะติดตามข่าวสารต่างๆ ก็สะดวกสบายขึ้น การติดต่อสื่อสารก็ ง่ายขึ้น ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทาให้ทุกอย่างนั้นสะดวกขึ้นเป็นอย่างมาก แม้กระทั่ง การทางานของเราก็ สะดวกขึ้น ปัจจุบันนี้ ในการทางานก็มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง ที่เห็นง่ายๆ เลย ก็คือ การนา คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชน ล้วนแล้วแต่นาคอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทางานทั้งนั้น
 3. 3. ความหมายของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์มาจากภาษาละตินว่า Computare ซึ่งหมายถึง การนับ หรือ การ คานวณ ดังนั้นถ้ากล่าวอย่างกว้าง ๆ เครื่องคานวณที่มีส่วนประกอบเป็นเครื่องกลไกหรือ เครื่องไฟฟ้า ต่างก็จัดเป็นคอมพิวเตอร์ได้ทั้งสิ้น ลูกคิดที่เคยใช้กันในร้านค้า ไม้บรรทัด คานวณ (slide rule) ซึ่งถือเป็นเครื่องมือประจาตัววิศวกรในยุคยี่สิบปีก่อน หรือ เครื่องคิดเลข ล้วนเป็นคอมพิวเตอร์ได้ทั้งหมด
 4. 4. อุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ และหลักการทางานของคอมพิวเตอร์จะมีวงจรการทางานพื้นฐาน 4 อย่าง (IPOS cycle) คือ 1.ส่วนรับข้อมูล (Input Unit) 2.ส่วนประมวลผลข้อมูล (Central Processing Unit) 3.ส่วนแสดงผล (Output Unit) 4.หน่วยความจา (Memory Unit)
 5. 5. จอภาพ หรือ monitor เป็นอุปกรณ์การแสดงผลที่สาคัญที่สุด จะเป็นส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้โดยตรง เพราะเราสามารถมองเห็นข้อมูลที่ที่แสดงผลได้โดยผ่านจอภาพของเรา จอภาพของคอมพิวเตอร์มีอยู่ ด้วยกัน 2 แบบ คือจอแบบซีอาร์ที และจอแบบแอลซีดี ซึ่งจอภาพ 2 แบบนี้มีลักษณะที่แตกต่างกันใน เรื่องของรูปแบบ นั้นก็คือจอแบบซีอาร์ที (CRT) ส่วนใหญ่เป็นจอภาพที่นิยมใช้สาหรับ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ มีขนาดใหญ่คล้ายโทรทัศน์ เมื่อก่อนได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แต่เมื่อจอภาพแบบแอลซีดี (LCD) เข้ามาแทน จอภาพแบบซีอาร์ทีก็เริ่มมีน้อยลงจนใน ปัจจุบันนี้เราแทบไม่เห็นร้านขายคอมพิวเตอร์มีจอแบบนี้วางขายอีกแล้ว ส่วนจอภาพแบบแอลซีดีนั้น มีทั้งแบบที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและในแบบของโน๊ตบุ๊ค เนื่องจากเป็นจอภาพที่มีขนาดรูปร่างที่ บางทาให้สะดวกสาหรับการพกพาแต่จอภาพแบบแอลซีดีนี้ก็มีราคาที่แพงกว่าจอภาพแบบซีอาร์ที
 6. 6. จอภาพ CRT LCD
 7. 7. Keyboard (คีย์บอร์ด) Keyboard เป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการนาข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นปุ่ม ตัวอักษรเหมือนปุ่มเครื่องพิมพ์ดีดเป็นอุปกรณ์รับเข้าพื้นฐานที่ต้องมีในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง จะรับข้อมูล จากการกดแป้นแล้วทาการเปลี่ยนเป็นรหัสเพื่อส่งต่อไปให้กับคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ที่ใช้ในการป้อนข้อมูล จะมีจานวนตั้งแต่ 50 แป้นขึ้นไป แผงแป้นอักขระส่วนใหญ่มีแป้นตัวเลขแยกไว้ต่างหากเพื่อทาให้การป้อนข้อมูลตัวเลขทาได้ง่ายและ สะดวกขึ้น การวางตาแหน่งแป้นอักขระจะเป็นไปตามมาตรฐานของระบบพิมพ์สัมผัสของเครื่องพิมพ์ดีด ที่มี การใช้แป้นยกแคร่ (shift) เพื่อทาให้สามารถใช้พิมพ์ได้ทั้งตัวอักษร ตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวพิมพ์เล็กซึ่ง ระบบรับรหัสตัวอักษรที่ใช้ในทางคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะเป็นรหัส 7 หรือ 8 บิต กล่าวคือ เมื่อมีการกด แป้นพิมพ์แผงแป้นอักขระจะส่งรหัสขนาด 7 หรือ 8 บิต นี้เข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์
 8. 8. Keyboard (คีย์บอร์ด)
 9. 9. Mouse (เมาส์) Mouse เป็นอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่ป้อนข้อมูลอย่างหนึ่งแต่ที่เห็นการทางาน โดยทั่วไปจะเป็นตัวที่ใช้ควบคุมลูกศรให้เคลื่อนที่ไปยังตาแหน่งต่างๆ บนจอภาพ เหมาะ สาหรับใช้งานเมื่อต้องเลือก หรือเลื่อนวัตถุต่างๆ บนจอ Mouse ต่อเข้ากับ คอมพิวเตอร์ได้2 แบบ ได้แก่ 9 Pin, Serial Port และ PS/2 (Personal System Version2)
 10. 10. Mouse (เมาส์)
 11. 11. Case(เคส) Case หรือ "เคส" คือ ตัวถังหรือตัวกล่องคอมพิวเตอร์ หลายคนจะเรียกว่าซีพียู เนื่องจากเข้าใจผิด สาหรับเคสนั้นใช้สาหรับบรรจุอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์หลักของ คอมพิวเตอร์เอาไว้ข้างใน เช่น CPU เมนบอร์ด การ์ดจอฮาร์ดดิสก์พัดลมระบายความ ร้อน และที่ขาดไม่ได้ก็คือ Power Supply ซึ่งจะมีติดอยู่ในเคสเรียบร้อย เคส คอมพิวเตอร์ควรเลือกที่รูปทรงสูงๆ เพื่อจะได้ติดตั้งอุปกรณ์ได้ง่าย และควรเลือกเคสที่มี ช่องสาหรับติดตั้งฮาร์ดดิสก์ ซีดีรอมไดรฟ์ เผื่อเอาไว้หลายๆ ช่อง ในกรณีที่ต้องการติดตั้ง อุปกรณ์เพิ่มเติมในภายหลังจะได้ง่ายขึ้น
 12. 12. Case(เคส)
 13. 13. วิดีโอ เรื่องอุปกรณ์พื้นฐานคอมพิวเตอร์ https://www.youtube.com/watch?v=kHcWDX0EFn4
 14. 14. บรรณานุกรม http://pongpusnutmee.blogspot.com/2012/05/case-case-case-cpu-power- supply-case.html https://reeeyixing.wordpress.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8 %9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%9E %E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0 %B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8 %AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4/
 15. 15. สมาชิกกลุ่ม นายเกษมศักดิ์ โพธิ์สิงห์ ชั้น ม.5/4 เลขที่ 11
 16. 16. สมาชิกกลุ่ม นายธนวินท์ เทียนขาว ชั้นม. 5/4 เลขที่ 22

×