Publicité
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Centralne repozytorium informacji publicznej(20)

Publicité

Centralne repozytorium informacji publicznej

 1. Centralne Repozytorium Informacji Publicznej Nowy tryb udostępniania i ponownego wykorzystywania informacji publicznej. dr Alek Tarkowski
 2. Czym jest idea otwartego rządu? • Reforma modelu rządzenia i współpracy paostwa z obywatelami • Zainspirowana komunikacją i współpracą sieciową • Wykorzystująca technologie cyfrowe • Przedefiniowanie idei e-usługi – tak jak jest ona rozumiana w modelu e-administracji (e- gov)
 3. Kontekst: 4 przemiany • technologiczna: internet • demograficzna: pokolenie cyfrowe • demokracja: od reprezentacji do partycypacji • administracja: w poszukiwaniu większej efektywności
 4. przejrzystośd
 5. zaangażowanie przejrzystośd
 6. zaangażowanie przejrzystośd efektywnośd
 7. zaangażowanie partycypacja współpraca otwartośd przejrzystośd efektywnośd
 8. Otwarty rząd na świecie • Od 2009 intensywnie wdrażany w USA, UK, Australii • Repozytoria i katalogii otwartych danych – m.in. Nowa Zelandia, Grecja, Mołdawia, Estonia, Norwegia; Londyn, Nowy Jork, Paryż • Otwarty rząd szczególnie ważny na poziomie lokalnym. • Unia Europejska: – Deklaracja z Visby (2009) – Europejska Agenda Cyfrowa (2010)
 9. Wdrażanie otwartego rządu w Polsce • W ostatnich latach podjęto szereg ważnych działao (m.in. reforma konsultacji, dostęp do informacji publicznej) • Kluczowe bariery: – niski poziom informatyzacji administracji – niewystarczające wykorzystanie BIPów – problemy z dostępem do informacji publ. – nieprzejrzysty proces stanowienia prawa – wadliwy proces konsultacji
 10. Gdzie jesteśmy • Reforma zasad dostępu do informacji publicznej i wprowadzenie reguł jej ponownego wykorzystania • Tryb repozytoryjny dostępu i ponownego wykorzystania jako krok w stronę otwartych danych • Reforma systemu BIP • Prace nad ustawą o otwartych zasobach publicznych • Reforma procesu konsultacji (MG, RCL) • Działania organizacji pozarządowych
 11. Rola rozwojowa zasobów sieciowych  Rozwój Polski cyfrowej opiera się na trzech filarach: infrastrukturze (potencjał), kompetencjach użytkowników (popyt) i dostępności zasobów – usług i treści  Dotychczasowe działania skupiają się na rozwoju infrastruktury, kosztem dwóch pozostałych filarów  Wspieranie rozwoju zasobów: regulacja przyjazna dostawcom zasób i usług online; oraz udostępnianie własnych zasobów przez instytucje publiczne
 12. Otwartośd zasobów publicznych  Internet i technologie cyfrowe, poprzez redukcję kosztów przechowywania i udostępniania zasobów, umożliwiają powszechną dostępnośd zasobów publicznych  Funkcja prorozwojowa: powszechnie dostępne zasoby, np. dane publiczne (np. meteorologiczne, geodane, statystyczne) jako podstawa innowacyjnych usług (komercyjnych i niekomercyjnych), w skali kraju – ale także na poziomie miejskim  Funkcja wyrównywania szans edukacyjnych i uczestnictwa w kulturze, poprzez dostęp do zasobów w Sieci
 13. Otwartośd zasobów publicznych – wdrażanie idei  Tryb udostępniania pełnych zbiorów danych publicznych, jako informacji publicznej o szczególnym znaczeniu prorozwojowym i pro-innowacyjnym, wpisany do ustawy o dostępie do informacji publicznej  Także otwarty model udostępniania wszelkiej informacji do ponownego wykorzystania  Trwają prace nad założeniami ustawy o otwartości zasobów publicznych – dostępnośd zasobów edukacyjnych, naukowych i kulturowych  Zasady dostępu i wykorzystania oparte na modelach wypracowanych w ramach regulacji dostępu i ponownego wykorzystania informacji publicznej
 14. Jakie szanse dają dane publiczne? • Rozliczalnośd administracji • Wzrost jakości usług publicznych poprzez możliwośd ich porównywania i wyboru na tej podstawie • Ocena wydajności instytucji publicznych • Rozwój zindywidualizowanych usług społecznych • Platforma debaty społecznej • Wzrost ekonomiczny
 15. Kontekst europejski • 2009: deklaracja ministerialną z Malmö w sprawie administracji elektronicznej, w której zaleca się poprawę warunków dostępu i ponownego wykorzystania informacji i danych sektora publicznego. • 2010: Cyfrowa Agenda dla Europy 2010‒2015 potwierdza znaczenie otwartości zasobów publicznych. • Raport Uncharted Waters. The State of Open Data in Europe: oficjalne inicjatywy związane z otwartością danych realizowane w 11 paostwach członkowskich Unii Europejskiej (Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy, Holandia, Wielka Brytania, Finlandia, Dania, Norwegia, Grecja oraz Estonia). Inicjatywy oddolne inicjowane w 21 paostwach.
 16. Wartośd zasobów informacyjnych • „Measuring European Public Sector Information Resources” (MEPSIR), 2006: wartośd rynku ponownego wykorzystania informacji publicznej: 27 miliardów euro rocznie • Porównanie modelu otwartego (USA) i zamkniętego (EU) – „Commercial exploitation of Europe’s public sector information”, 2000: 7-krotny zysk w Europie, 39-krotny w USA • The Commercial Use of Public Information (CUPI), 2006, UK: wartośd rynku wykorzystującego zasoby publiczne, mogłaby zostad podwojona, gdyby zredukowad straty związane ze zbyt wysokimi kosztami licencyjnymi, ograniczeniami konkurencji oraz brakiem dostępnych informacji
 17. Przykład: data.gov • Scentralizowane narzędzie opisujące zasoby publiczne, w połączeniu z odpowiednią strategią instytucjonalną, ma służyd zmianie ogólnej praktyki zapewniania dostępności zasobów publicznych • 2009: Open Government Directive - instytucje rządowe zobligowane do udostępnienia trzech zbiorów danych o wysokiej wartości do 2010. • Informacja wysokiej wartości: może byd wykorzystana w celu zwiększenia odpowiedzialności instytucji, zwiększenia świadomości publicznej działao instytucji, wspierania misji instytucji, stworzenia okazji gospodarczych lub zareagowania na potrzeby zidentyfikowane w ramach konsultacji. • W chwili obecnej w data.gov: ponad 3000 zbiorów danych (z czego około 2000 to dane wysokiej jakości), 930 narzędzi, 376 tysięcy zbiorów geodanych
 18. Przykład: data.gov • „Government Data and the Invisible Hand”: • rząd, mając na celu wzrost przejrzystości swoich działań, powinien redukować swoją rolę jako podmiotu przedstawiającego informacje obywatelom - zadaniem jest dostarczanie surowych danych • na ich podstawie inne podmioty będą tworzyć serwisy wykorzystywane przez obywateli ‒ wykorzystanie otwartych standardów umożliwi odpowiedni poziom konkurencji w ich tworzeniu. • zacofanie administracji publicznej w wykorzystywaniu technologii cyfrowych, widoczne w porównaniu z podmiotami komercyjnymi. • konieczność sprostania wymogom administracyjnym znacząco ogranicza innowacyjność, • Podmioty rynkowe lub indywidualni programiści potrafią tworzyć projekty o budżetach znacząco mniejszych
 19. Idea repozytorium • Instytucja „repozytorium” - nowy tryb udostępniania informacji publicznej i jej ponownego wykorzystywania. • Pojęcie „zasobu informacyjnego”, tj. szczególnego rodzaju informacji publicznych (o wyjątkowym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w kraju), który obejmuje zbiory danych surowych oraz inne informacje publiczne posiadane przez podmioty wykonujące zadania publiczne. • Kryterium umieszczenia zasobu w repozytorium jest jego szczególna przydatnośd dla tworzenia na jego podstawie wartości dodanej.
 20. Mechanizm funkcjonowania • Wyznaczone podmioty publicznoprawne przekazują określone przez Premiera zasoby informacyjne do repozytorium (lub wskazują ich położenie we własnym repozytorium) • Zasoby opracowane w celu spełnienia wymogów przewidzianych dla zasobu. • Obowiązek obejmuje zarówno jednorazowe przeniesienie jak I cykliczne uzupełnianie repozytorium • Kompetencją ministra właściwego do spraw informatyzacji jest weryfikacja poprawności przekazywanych informacji, a następnie organizacja ich przetwarzania w repozytorium (w tym udostępniania zasobu podmiotom zainteresowanym).
 21. Zasoby informacyjne • Raport „Open data, Open society”: geodane, dane demograficzne, wyniki wyborów, dane o produkcji i zużyciu energii, budżetowe i podatkowe, o działalności gospodarczej, o ochronie i zanieczyszczeniu środowiska, zdrowotne, prawne, edukacyjne. • Raport „Measuring European Public Sector Information Resources”: informacje biznesowe, informacje geograficzne, informacje prawne, informacje meteorologiczne, informacje transportowe. • MSWiA, „Wizja rozwoju ePUAP”: dane biznesowe, dane geograficzne, dane prawne, dane meteorologiczne, dane statystyczne, dane transportowe.
 22. Zasoby informacyjne c.d. • Szereg zasobów już dziś jest dostępny w postaci dobrze skonstruowanych, ustrukturyzowanych baz danych: wybrane zasobach statystyki publicznej, dane o budżecie paostwa, dane budżetowe JST udostępniane w systemie BESTIA oraz dane Paostwowej Komisji Wyborczej. • Zasoby udostępniane w drugiej kolejności, po dokonaniu audytu, powinny objąd m.in. meteorologiczne bazy danych, ewidencje badao klinicznych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej.
 23. Architektura repozytorium • System repozytoriów jako jednolity punkt dostępu do zasobów informacyjnych - oparty na modelu procesowym dostępu do zasobów publicznych (analogicznie jak platforma ePUAP). • Rozwiązanie to abstrahuje od miejsca składowania informacji publicznej. • Połączenie centralnego repozytorium utrzymywanego dla wielu podmiotów (rozwiązanie dla podmiotów nie mających własnego repozytorium) oraz repozytoriów utrzymywanych przez poszczególne instytucje • Z punktu widzenia użytkownika koocowego będzie istnied tylko jeden, centralny punkt dostępu do zasobów.
 24. Centralne repozytorium a BIP • BIP: rozproszony charakter, nieskoordynowany system udostępniania danych – w szczególności róźnorodnośd formatów, brak standardów zapewniających dostępnośd i wyszukiwalnośd informacji, oraz silosowy (resortowy / instytucjonalny) charakter • centralne repozytorium zapewnia możliwośd agregowania i udostępniania danych surowych w formacie umożliwiającym ich odczyt maszynowy • Znikome prawdopodobieostwo duplikowania informacji w BIP i repozytorium pod warunkiem zgodności BIP ze standardami systemu repozytoryjnego – dzięki możliwości agregacji rozproszonych danych poprzez odnośniki
 25. Standardy danych “Prezes Rady Ministrów określa każdorazowo, w drodze rozporządzenia: zasób informacyjny przeznaczony do umieszczenia w centralnym repozytorium, wraz ze wskazaniem podmiotu obowiązanego do jego przekazania *…+ oraz wymagania techniczne opracowania tego zasobu, który ze względu na sposób koordynacji informacji oraz związane z nim metainformacje gwarantuje aktualnośd informacji, przeszukiwalnośd i dostępnośd zasobu oraz możliwośd jak najszerszego ponownego wykorzystywania informacji publicznych i ich maszynowego odczytu.”
 26. Standardy danych c.d. 1. Troska o kompletnośd danych. Dane publiczne powinny byd udostępnione w całości. Zbiory danych powinny byd uzupełnione o metadane. 2. Udostępnianie danych podstawowych. Należy udostępniad dane zebrane w postaci jak najbardziej źródłowej i w jak największej rozdzielczości. 3. Udostępnianie danych bieżących. Dane publiczne powinny byd udostępniane jak najprędzej, by zapewnid ich jak największą wartośd. 4. Zapewnienie dostępności danych. Zasoby powinny byd dostępne dla jak największego zakresu użytkowników, do jak najszerszych celów.
 27. Standardy danych c.d. 5. Umożliwienie przetwarzania maszynowego. 6. Dostęp do danych bez dyskryminacji. Dane powinny byd dostępne dla wszystkich, anonimowo, bez konieczności rejestracji lub weryfikacji tożsamości. 7. Stosowanie niezastrzeżonych formatów. Dane powinny byd dostępne w formatach plików umożliwiających swobodne ich wykorzystanie. 8. Udostępnianie danych bez zbędnych licencji. Dane publiczne, o ile to możliwe, nie powinny byd przedmiotem praw autorskich, patentów, nie byd znakami towarowymi czy podlegad ochronie tajemnicy przedsiębiorcy
 28. Standardy danych c.d. 9. Trwałośd danych. Dane publiczne powinny byd wieczyście archiwizowane, by zapewnid ciągłą do ich dostępnośd. 10. Zapewnienie możliwości wyszukiwania danych. Zbiory danych powinny byd katalogowane na bieżąco oraz umożliwiad indeksowanie przez wyszukiwarki sieciowe
 29. Standardy danych c.d. David Eaves: otwarte dane to takie zasoby, które można znaleźć (dzięki stworzonym możliwościom wyszukiwania ich w sieci), bawić się nimi (dzięki możliwości przetwarzania maszynowego) oraz udostępniać innym (dzięki braku ograniczeń prawnych).
 30. Części składowe repozytorium 1. katalog danych (na wzor data.gov, data.gov.uk, itp.) 2. sfederowany system synchronizujący metadane istniejących baz danych i katalogów baz danych 3. aplikacja/narzędzie umożliwiające korzystanie z danych zebranych w katalogach 4. Baza danych na potrzeby tych instytucji, które nie posiadają własnego repozytorium
 31. Kontekst europejski c.d. • DAE: przegląd Dyrektywy Re-use do 2012 • Wyłączenie nadawców, instytucji kultury / edukacji / badawczych? • Opłaty za wykorzystanie – czy na pewno zwrot kosztów + rozsądny zwrot z inwestycji jako pułap? • DAE action 3: Open up public data resources for re-use • 2012: portal dostępowy do informacji z KE • 2013: pan-europejskie repozytorium
 32. Dziękuję.
Publicité