Publicité
กระทู้ ธรรมศึกษาชั้นตรี
กระทู้ ธรรมศึกษาชั้นตรี
กระทู้ ธรรมศึกษาชั้นตรี
กระทู้ ธรรมศึกษาชั้นตรี
Prochain SlideShare
พุทธศาสนานิกายมหายานพุทธศาสนานิกายมหายาน
Chargement dans ... 3
1 sur 4
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Similaire à กระทู้ ธรรมศึกษาชั้นตรี(17)

Publicité

Plus de Theeraphisith Candasaro(20)

Dernier(20)

Publicité

กระทู้ ธรรมศึกษาชั้นตรี

  1. ÇÔªÒ àÃÕ§¤ÇÒÁá¡Œ¡Ãзٌ¸ÃÃÁ (ÊíÒËÃѺ¸ÃÃÁÈÖ¡ÉÒ) ÃǺÃÇÁâ´Â ¾ÃлÅÑ´¸ÕþÔÊÔÉ° ¨¹Ú·ÊÒâà àÅ¢.¨Í.ºŒÒ¹©Ò§ พุทธศาสนสุภาษิต สําหรับธรรมศึกษา ชันตรี หมวดทาน ททมาโน ปิโย โหติ ผู้ให้ย่อมเป็นทีรัก ทีมา อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ททํ ปิโย โหติ ภชนฺติ นํ พหู ผู้ให้ย่อมเป็นทีรัก คนหมู่มากย่อมคบเขา ทีมา อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต มนาปทายี ลภเต มนาปํ ผู้ให้สิงทีชอบใจ ย่อมได้สิงทีชอบใจ ทีมา อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต หมวดศีล สีลํ ยาว ชรา สาธุ ศีลยังประโยชน์ให้สําเร็จตราบเท่าชรา ทีมา สังยุตตนิกาย สคาถวรรค สุขํ ยาว ชรา สีลํ ศีลนําสุขมาให้ตราบเท่าชรา ทีมา ขุททกนิกาย ธรรมบท สีลํ กิเรว กลฺยาณํ ท่านว่าศีลนันเทียว เป็นความดี ทีมา ขุททกนิกาย ชาดก เอกนิบาต สีลํ โลเก อนุตฺตรํ ศีลเป็นเยียมในโลก ทีมา ขุททกนิกาย ชาดก เอกนิบาต หมวดบาป ทุกฺโข ปาปสฺส อุจฺจโย ความสังสมบาป นําทุกข์มาให้ ทีมา ขุททกนิกาย ธรรมบท
  2. ÇÔªÒ àÃÕ§¤ÇÒÁá¡Œ¡Ãзٌ¸ÃÃÁ (ÊíÒËÃѺ¸ÃÃÁÈÖ¡ÉÒ) ÃǺÃÇÁâ´Â ¾ÃлÅÑ´¸ÕþÔÊÔÉ° ¨¹Ú·ÊÒâà àÅ¢.¨Í.ºŒÒ¹©Ò§ ปาปานํ อกรณํ สุขํ การไม่ทําบาป นําสุขมาให้ ทีมา ขุททกนิกาย ธรรมบท ปาปํ ปาเปน สุกรํ ความชัวอันคนชัวทําง่าย ทีมา วินัยปิฎก จุลวรรค หมวดบุญ สุโข ปุฺญสฺส อุจฺจโย ความสังสมขึนซึงบุญ นําสุขมาให้. ทีมา ขุททกนิกาย ธรรมบท ปุฺญานิ ปรโลกสฺมึ ปติฏฐา โหนฺติ ปาณินํ บุญเป็นทีพึงของสัตว์ในโลกหน้า ทีมา สังยุตตนิกาย สคาถวรรค ปุฺญานิ กยิราถ สุขาวหานิ ควรทําบุญอันนําสุขมาให้ ทีมา สังยุตตนิกาย สคาถวรรค หมวดสติ สติ สพฺพตฺถ ปตฺถิยา สติจําปรารถนาในทีทังปวง ทีมา สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สติมโต สทา ภทฺทํ คนผู้มีสติ มีความเจริญทุกเมือ ทีมา สังยุตตนิกาย สคาถวรรค สติมา สุขเมธติ คนมีสติ ย่อมได้รับความสุข ทีมา สังยุตตนิกาย สคาถวรรค สติมโต สุเว เสยฺโย คนมีสติ เป็นผู้ประเสริฐทุกวัน ทีมา สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
  3. ÇÔªÒ àÃÕ§¤ÇÒÁá¡Œ¡Ãзٌ¸ÃÃÁ (ÊíÒËÃѺ¸ÃÃÁÈÖ¡ÉÒ) ÃǺÃÇÁâ´Â ¾ÃлÅÑ´¸ÕþÔÊÔÉ° ¨¹Ú·ÊÒâà àÅ¢.¨Í.ºŒÒ¹©Ò§ โครงสร้างการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม สําหรับธรรมศึกษาชันตรี ___________สุภาษิตบทตัง____________ ______________คําแปล_______________ บัดนีจักได้อธิบายขยายเนือความแห่งกระทู้ธรรมสุภาษิตทีได้ลิขิตไว้ ณ เบืองต้น พอเป็นแนวทางแห่ง การศึกษาและนําไปปฏิบัติสืบต่อไป ________(อธิบายสภุาษิตบทตัง ประมาณ ๘-๑๕ บรรทัด) _________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ________________ _________________________________________________สมดังพุทธศาสนสุภาษิต ทีมาใน______________ว่า __________สุภาษิตเชือม_____________ _____________คําแปล________________ ________(อธิบายสภุาษิตเชือม ประมาณ ๘-๑๕ บรรทัด)__________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ สรุปความว่า_______(สรุปความ ประมาณ ๕-๗ บรรทัดขึนไป)______________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________สมดังพุทธศาสนสุภาษิตทียกขึน เป็นนิกเขปบทเบืองต้นว่า ___________สุภาษิตบทตัง____________ ______________คําแปล_______________ มีนัยดังพรรณนามาด้วยประการฉะนี
  4. ÇÔªÒ àÃÕ§¤ÇÒÁá¡Œ¡Ãзٌ¸ÃÃÁ (ÊíÒËÃѺ¸ÃÃÁÈÖ¡ÉÒ) ÃǺÃÇÁâ´Â ¾ÃлÅÑ´¸ÕþÔÊÔÉ° ¨¹Ú·ÊÒâà àÅ¢.¨Í.ºŒÒ¹©Ò§ ๕ จุดสําคัญในโครงสร้างกระทู้ ๑. บัดนีจักได้อธิบายขยายเนือความแห่งกระทู้ธรรมสุภาษิตทีได้ลิขิตไว้ ณ เบืองต้น พอเป็นแนวทางแห่ง การศึกษาและนําไปปฏิบัติสืบไป ๒. สมดังพุทธศาสนสุภาษิตทีมาใน………………ว่า (ตรง ….ให้เขียนทีมาของสุภาษิตเชือม) ๓. สุภาษิตเชือม/คําแปล และทีมา (เช่น ขุทฺทกนิกาย ธรรมบท) ๔. สมดังพุทธศาสนสุภาษิตทียกขึนเป็นนิกเขปบทเบืองต้นว่า ๕. มีนัยดังพรรณนามาด้วยประการฉะนี เวลาเขียน ๑. ให้เขียนเว้นบรรทัด (ทุกหน้า ตังแต่บรรทัดแรก จนถึงบรรทัดสุดท้าย) ๒. ห้ามใช้ปากกาแดงเขียนไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ใช้เฉพาะปากกานําเงินและดํา เท่านัน ๓. จะต้องเขียนตามโครงสร้างกระทู้ธรรมชันตรี (ทุกจุด) ให้ถูกต้อง หลักปฏิบัติในการสอบธรรมสนามหลวง วิชา กระทู้ธรรม ๑. แต่งตามกระทู้ธรรมสุภาษิตทีกําหนดให้ ๒. อธิบายเนือความกระทู้ธรรมสุภาษิตนันให้สมเหตุสมผล ๓. อ้างสุภาษิตบทอืน (สุภาษิตเชือม) พร้อมทังบอกทีมา มาอธิบายประกอบด้วย ตามสุภาษิตในหนังสือ พุทธศาสนสุภาษิต โดยกําหนดให้ชันตรี ใช้๑ สุภาษิต ชันโท ใช้๒ สุภาษิต และชันเอก ใช้๓ สุภาษิต ๔. เชือมความระหว่างสุภาษิตทีนํามาเชือมกับสุภาษิตบทตังให้สนิทติดต่อสมเรืองกันด้วยเหตุผล ๕. ให้เขียนลงในกระดาษ โดยกําหนดให้ชันตรี กําหนด ๒ แผ่นขึนไป ชันโท กําหนด ๓ แผ่นขึนไป และ ชันเอก กําหนด ๔ แผนขึนไป การตรวจกระทู้ธรรมสนามหลวง สําหรับกรรมการพิจารณาให้คะแนน ๑. แต่งได้ตามกําหนด ๒. อ้างกระทู้ได้ตามกฎ ๓. เชือมกระทู้ได้ดี ๔. อธิบายความสมกับกระทู้ทีได้ตังไว้ ๕. ใช้สํานวนสุภาพเรียบร้อย ๖. ใช้ตัวสะกดการันต์ถูกเป็นส่วนมาก ๗. สะอาดไม่เปรอะเปือน วิธีตรวจนี ให้ใช้เฉพาะในการสอบธรรมสนามหลวง
Publicité