Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

đường lối cách mạng của Đảng chương 2

29 150 vues

Publié le

bài giảng chương 2 đường lối cách mạng, tình hình đất nước trãi qua nhiểu giai đoạn lịch sử phức tạp, đòi hỏi đảng ta phải đề ra nhiều biện pháp giải quyết và hướng đi đúng đắn kịp thời.

Publié dans : Formation
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

đường lối cách mạng của Đảng chương 2

 1. 1. GIAI ĐOẠN 1930-1935 GIAI ĐOẠN 1939-1945 ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN ( 1930-1945)
 2. 2. 1. TRONG NHỮNG NĂM 1930- 1935 2. TRONG NHỮNG NĂM 1936- 1939
 3. 3. 1. TRONG NHỮNG NĂM 1930- 1935 Thông qua luận cương mới HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG (10/1930) Đổi tên thành ĐCS Đông Dương
 4. 4. 1. TRONG NHỮNG NĂM 1930- 1935 HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG (10/1930) NỘI DUNG LUẬN CƯƠNG THÁNG 10 Phương hướng chiến lược Nhiệm vụ Lực lượng Đảng lãnh đạo Phương pháp bạo lực Đoàn kết quốc tế
 5. 5. 1. TRONG NHỮNG NĂM 1930- 1935 HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG (10/1930) Phương hướng chiến lược NỘI DUNG LUẬN CƯƠNG THÁNG 10 “Tiến hành tư sản dân quyền CM, sau khi thắng lợi tiến tới phát triển bỏ qua thời kì tư bản mà tranh đấu thẳng lên con đường XHCN”
 6. 6. 1. TRONG NHỮNG NĂM 1930- 1935 HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG (10/1930) Nhiệm vụ NỘI DUNG LUẬN CƯƠNG THÁNG 10 Đánh đổ các di tích phong liến, đánh đổ mọi cách bóc lột, đánh đổ thực dân Pháp làm Đông Dương hoàn toàn toàn độc lập “trong đó vấn đề thổ địa là cái cốt lõi của CMTSDQ”
 7. 7. 1. TRONG NHỮNG NĂM 1930- 1935 HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG (10/1930) Lực lượng cách mạng NỘI DUNG LUẬN CƯƠNG THÁNG 10 Giai cấp công nhân & giai cấp nông dân là động lực chính của Cách mạng, còn các tầng lớp bóc lột theo đế quốc tiểu tư sản thì do dự, tri thức phải hăng hái tham gia chống đế quốc lúc đầu chỉ những trí thức thất nghiệp và những phần tử lao khổ đô thị mới theo Cách mạng
 8. 8. 1. TRONG NHỮNG NĂM 1930- 1935 HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG (10/1930) Đảng lãnh đạo NỘI DUNG LUẬN CƯƠNG THÁNG 10 Phải có 1 Đảng với đường lối chính trị đúng, kỉ luật tập trung liên hệ mật thiết với quần chúng lấy chủ nghĩa Mác – Lenin làm gốc thì lãnh đạo mới đạt mục đích cuối cùng là CN cộng sản
 9. 9. 1. TRONG NHỮNG NĂM 1930- 1935 HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG (10/1930) Phương pháp cách mạng NỘI DUNG LUẬN CƯƠNG THÁNG 10 Đảng phải chuẩn bị cho quần chúng về “con đường võ trang bạo động” và “phải tuân theo khuôn phép nhà binh” đánh đổ chính phủ địch nhân, giành chính quyền
 10. 10. 1. TRONG NHỮNG NĂM 1930- 1935 HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG (10/1930) Đoàn kết quốc tế NỘI DUNG LUẬN CƯƠNG THÁNG 10 Cách Mạng Việt Nam là 1 bộ phận của Cách Mạng Thế Giới phải đoàn kết với vô sản Thế Giới trước hết là vô sản Pháp và phong trào Cách Mạng thuộc địa để tăng cường lực lượng của mình
 11. 11. 1. TRONG NHỮNG NĂM 1930- 1935 HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG (10/1930) NỘI DUNG LUẬN CƯƠNG THÁNG 10 Ý NGHĨA Đã vạch ra được nhiều vấn đề cơ bản của Cách mạng Việt Nam mà Chính cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt đã nêu ra. Tuy nhiên, vẫn còn một vài hạn chế:  Luận cương không nêu ra được mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Việt Nam là mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam và đế quốc Pháp.  Không đặt nhiệm vụ chống đế quốc, giải phóng dân tộc lên hàng đầu.  Chưa đánh giá đúng vai trò cách mạng của giai cấp tiểu tư sản, tư sản dân tộc mà cường điệu hóa những hạn chế của họ.
 12. 12. 1. TRONG NHỮNG NĂM 1930- 1935 Phong trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao là phong trào Xô Viết-Nghệ Tĩnh. NGUYÊN NHÂN QUỐC TẾ NGUYÊN NHÂN TRONG NƯỚC -CNXH phát triển mạnh ở Liên Xô. -Khủng hoảng Tư bản trầm trọng. -kinh tế, công nghiệp, xã hội khó khăn Mâu thuẩn ngày một sâu sắc.
 13. 13. 1. TRONG NHỮNG NĂM 1930- 1935 Phong trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao là phong trào Xô Viết-Nghệ Tĩnh. MỨC ĐỘ XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH RA ĐỜI PHONG TRÀO CAO TRÀO 1/1930 5/1930 9/1930 1/1931
 14. 14. 1. TRONG NHỮNG NĂM 1930- 1935 Phong trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao là phong trào Xô Viết-Nghệ Tĩnh. Phong trào diễn ra trên toàn quốc. Phong trào diễn ra ở Nghệ Tĩnh.
 15. 15. 1. TRONG NHỮNG NĂM 1930- 1935 Phong trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao là phong trào Xô Viết-Nghệ Tĩnh.
 16. 16. 1. TRONG NHỮNG NĂM 1930- 1935 Phong trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao là phong trào Xô Viết-Nghệ Tĩnh. Cao trào cách mạng do Đảng Cộng sản chủ trương và phát động đã kéo dài trên một năm, diễn ra trên 25 tỉnh thành khắp cả ba miền đất nước và đạt tới đỉnh điểm trên đất Nghệ Tĩnh. Ở Nghệ Tĩnh, phong trào đấu tranh bùng nổ vào sáng ngày 1 - 5 với sự tham gia của công nhân khu công nghiệp Vinh - Bến Thủy và nông dân các huyện lan cận đòi tăng lương, giảm giờ làm, bỏ sưu, giảm thuế, chống khủng bố, ủng hộ cuộc đấu tranh của công nhân nhà máy dệt Nam Định, ủng hộ Liên bang Xô Viết.
 17. 17. 1. TRONG NHỮNG NĂM 1930- 1935 Phong trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao là phong trào Xô Viết-Nghệ Tĩnh. Phong trào diễn ra ở Nghệ Tĩnh. ĐỈNH CAO LÀ PHONG TRÀO XÔ VIẾT-NGHỆ TĨNH
 18. 18. 1. TRONG NHỮNG NĂM 1930- 1935 Phong trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao là phong trào Xô Viết-Nghệ Tĩnh.
 19. 19. 1. TRONG NHỮNG NĂM 1930- 1935 Phong trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao là phong trào Xô Viết-Nghệ Tĩnh. .Đây là cuộc cách mạng tư sản dân quyền do giai cấp công nhân lãnh đạo là thời kỳ dự bị để làm xã hội cách mạng, bỏ qua thời kỳ tư bản chủ nghĩa phát triển tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ của cách mạng Đông Dương thời kỳ đầu là đánh đổ đế quốc Pháp giành độc lập dân tộc và đánh đổ phong kiến mang lại ruộng cho dân cày.
 20. 20. 1. TRONG NHỮNG NĂM 1930- 1935 Phong trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao là phong trào Xô Viết-Nghệ Tĩnh. Cao trào cách mạng cùng sự ra đời của chính quyền Xô Viết là kết tinh sức mạnh to lớn của khối liên minh công nông do giai cấp công nhân lãnh đạo, "đã chứng tỏ tinh thần oanh liệt và năng lực cách mạng của nhân dân lao động Việt Nam. Nó rèn luyện lực lượng cho cuộc Cách mạng tháng Tám thắng lợi sau này" (l).
 21. 21. 1. TRONG NHỮNG NĂM 1930- 1935 "CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG DƯƠNG" (6.1932) Lê Hồng Phong người đứng đầu Ban lãnh đạo của Đảng 1932 Lãnh đạo • Đảng cộng sản Đông Dương Lực lượng • Công nông Đông Dương • Chống đế quốc • Chống phong kiến • Tiến lên thực hiện XHCN Nhiệm vụ
 22. 22. 1. TRONG NHỮNG NĂM 1930- 1935 "CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG DƯƠNG" (6.1932) Lê Hồng Phong người đứng đầu Ban lãnh đạo của Đảng 1932 Yêu cầu Bỏ luật hình, thả tù chính trị, đàn áp…. Bỏ các thuế vô lý Bỏ độc quyền rượu, thuốc phiện, muối Tự do ngôn luận, đi lại trong và ngoài ngước….
 23. 23. 1. TRONG NHỮNG NĂM 1930- 1935 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN I CỦA ĐẢNG (3 - 1935) Khôi phục lại ĐCS Phân tích tình hình Đề ra 3 nhiệm vụ cụ thể .đánh giá cao những thắng lợi của Đảng trong việc khôi phục hệ thống tổ chức Đảng Thừa nhận: .Luận cương chính trị tháng 10/1930 .Chương trình hoạt động Tháng 6/1932 .Kiểm điểm phong trào cách mạng,tổ chức lánh đạo cách mạng (1932-1935)
 24. 24. 1. TRONG NHỮNG NĂM 1930- 1935 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN I CỦA ĐẢNG (3 - 1935) Khôi phục lại ĐCS Phân tích tình hình Đề ra 3 nhiệm vụ cụ thể Xây dựng và phát triển Đảng Thâu phục quảng đại quần chúng Đẩy mạnh chống chiến tranh đế quốc
 25. 25. 1. TRONG NHỮNG NĂM 1930- 1935 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN I CỦA ĐẢNG (3 - 1935) Khôi phục lại ĐCS Phân tích tình hình Đề ra 3 nhiệm vụ cụ thể
 26. 26. 1. TRONG NHỮNG NĂM 1936- 1939 TÌNH HÌNH THẾ GIỚI CHỦ NGHĨA PHÁT XÍT RA ĐỜI PHÁT XÍT Ý PHÁT XÍT NHẬT PHÁT XÍT ĐỨC PHÁT XÍT TÂY BAN NHA
 27. 27. Trước tình hình đó , Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản họp tại Matxcơva (7/1935) dưới sự chủ trì của G.Đimitơrốp. Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Đông Dương do Lê Hồng Phong dẫn đầu đã tham dự Đại hội. Lê Hồng Phong
 28. 28. Trước tình hình đó , Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản họp tại Matxcơva (7/1935) dưới sự chủ trì của G.Đimitơrốp. Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Đông Dương do Lê Hồng Phong dẫn đầu đã tham dự Đại hội. Thẻ cấp cho Nguyễn Ái Quốc và Lê Hồng Phong khi tham dự Đại Hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng Sản (7/1935 )
 29. 29. 1. TRONG NHỮNG NĂM 1936- 1939 TÌNH HÌNH THẾ GIỚI CHỦ NGHĨA PHÁT XÍT RA ĐỜI ĐẠI HỘI VII QUỐC TẾ CỘNG SẢN (7 – 1935) KẺ THÙ CHÍNH CHỦ NGHĨA PHÁT XÍT NHIỆM VỤ CHÍNH: DÂN CHỦ HOÀ BÌNH. THÀNH LẬP MẶT TRẬN NHÂN DÂN
 30. 30. 1. TRONG NHỮNG NĂM 1936- 1939 TÌNH HÌNH TRONG NƯỚC CHỦ TRƯƠNG MỚI CỦA ĐẢNG HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 2 (7 - 1936) N.VỤ DÂN SINH DÂN CHỦ PP CM CÔNG KHAI HỢP PHÁP KẺ THÙ: PHẢN ĐỘNG THUỘC ĐỊA LẬP MẶT TRẬN MỚI Hà Huy Tập tổng bí thư của Đảng
 31. 31. 1. TRONG NHỮNG NĂM 1936- 1939 TÌNH HÌNH TRONG NƯỚC CHỦ TRƯƠNG MỚI CỦA ĐẢNG HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 2 (7 - 1936) KẺ THÙ: PHẢN ĐỘNG THUỘC ĐỊA Kẻ thù không là thực dân pháp nói chung, mà là phản động thuộc địa và tay sai.
 32. 32. 1. TRONG NHỮNG NĂM 1936- 1939 TÌNH HÌNH TRONG NƯỚC CHỦ TRƯƠNG MỚI CỦA ĐẢNG HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 2 (7 - 1936) N.VỤ DÂN SINH DÂN CHỦ Lấy khẩu hiệu “tự do, dân sinh, dân chủ, hòa bình” “Đánh đổ đế quốc Pháp, Đông Dương hoàn toàn độc lập, tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày”
 33. 33. 1. TRONG NHỮNG NĂM 1936- 1939 TÌNH HÌNH TRONG NƯỚC CHỦ TRƯƠNG MỚI CỦA ĐẢNG HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 2 (7 - 1936) LẬP MẶT TRẬN MỚI Mật trận nhân dân phản đế Đông Dương. (liên minh công nông) Mặ trận dân chủ Đông Dương.
 34. 34. 1. TRONG NHỮNG NĂM 1936- 1939 TÌNH HÌNH TRONG NƯỚC CHỦ TRƯƠNG MỚI CỦA ĐẢNG HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 2 (7 - 1936) PP CM CÔNG KHAI HỢP PHÁP KẾT QUẢ CỦA PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1936 - 1939 Chuyển từ bí mật, không hợp pháp sang công khai nữa công khai, hợp pháp, nữa hợp pháp Đảng và dân gần nhau.( dễ dàng lãnh đạo và tổ chức)
 35. 35. 1. KẾT QUẢ PTCM TRONG NHỮNG NĂM 1936- 1939 TẬP HỢP LẠI QUẦN CHÚNG CỦNG CỐ ĐẢNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ
 36. 36. 1. KẾT QUẢ PTCM TRONG NHỮNG NĂM 1936- 1939 Bài học KN rút ra. 1. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC VÀ MỤC TIÊU TRƯỚC MẮT 2. LIÊN MINH CÔNG NÔNG 3. VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ GIAI CẤP 4. HÌNH THỨC ĐẤU TRANH PHÙ HỢP 5. MỐI QUAN HỆ QUỐC TẾ CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM
 37. 37. 1. KẾT QUẢ PTCM TRONG NHỮNG NĂM 1936- 1939 Ý nghĩa từ Phong trào Cách Mạng. “Đảng lãnh đạo quần chúng nhân dân đấu tranh đòi các quyền tự do dân chủ và đòi cải thiện đời sống. Phong trào ấy đã lôi cuốn và giáo dục ý thức chính trị cho hàng triệu người. Uy tín của Đảng càng mở rộng và ăn sâu trong nhân dân lao động” (Hồ Chí Minh)
 38. 38. 1. . Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lựơc của Đảng
 39. 39. 1. . Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lựơc của Đảng TÌNH HÌNH TRONG NƯỚC Pháp phát xít hoá bộ máy thống trị Chính sách thời chiến ráo riết trắng trợn.( vừa đàn áp trong nước phục vụ chiến tranh vừa hèn uy bán nước ta cho Nhật) Nhân dân phải chịu cảnh một cổ hai tròng. MÂU THUẪN DÂN TỘC THỰC DÂN SÂU SẮC
 40. 40. 1. . Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lựơc của Đảng TÌNH HÌNH TRONG NƯỚC Pháp phát xít hoá bộ máy thống trị Nhật vào Lạng Sơn 9 - 1940 Quân Pháp ở Yên Thế 1940
 41. 41. 1 . Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lựơc của Đảng NỘI DUNG HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6 (11 - 1939) Họp tại Bà Điểm Hóc môn-Nguyễn Văn Cừ chủ trì. TỔ CHỨC BÍ MẬT BẤT HỢP PHÁP ĐÁNH ĐỔ THỰC DÂN GIÀNH ĐLDT THÀNH LẬP MTDTTN PHẢN ĐẾ ĐÔNG DƯƠNG “Bước đường sinh tồn của các dân tộc Đông Dương không còn con đường nào khác hơn là con đường đánh đổ đế quốc Pháp, chống tất cả ách ngoại xâm, vô luận da trắng hay da vàng để giành lấy giải phóng độc lập”. (NQTW 6)
 42. 42. 1. Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lựơc của Đảng NỘI DUNG HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6 (11 - 1939) SAU HNTW 6 NHIỀU CÁN BỘ CHỦ CHỐT CỦA ĐẢNG BỊ BẮT Nguyễn Văn Cừ Lê Duẩn Võ Văn Tần
 43. 43. 1. . Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lựơc của Đảng HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 7 (11 - 1940) ĐÌNH CHỈ KHỞI NGHĨA NAM KỲ DUY TRÌ ĐỘI DU KÍCH BẮC SƠN KẺ THÙ CHÍNH LÀ PHÁP NHẬT HỘI NGHỊ TW 7
 44. 44. 1. Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lựơc của Đảng NGUYỄN ÁI QUỐC VỀ NƯỚC VÀ CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8 .Hội nghị xác định rõ: “Khẩu hiệu của Đảng ta là trước hết phải làm sao giải phóng cho được các dân tộc Đông Dương khỏi ách của giặc Pháp – Nhật”. . Ngày 19-5-1941, Hội nghị quyết định thành lập Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh). . Quyết định sau khi đánh đuổi đế quốc Pháp – Nhật “sẽ thành lập một chính phủ nhân dân của Việt Nam dân chủ cộng hòa lấy lá cờ đỏ ngôi sao vàng 5 cánh làm cờ toàn quốc
 45. 45. 2. Phát động phong trào tổng khởi nghĩa giành chính quyền. .thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân 22/12/1944. .lập căn cứ địa Bắc Sơn Vũ Nhai, Cao bằng
 46. 46. NĂM 1941 ĐỊCH TĂNG CƯỜNG KHỦNG BỐ, NHIỀU CÁN BỘ CHỦ CHỐT CỦA ĐẢNG BỊ HY SINH Hoàng Văn Thụ Nguyễn Thị Minh Khai Nguyễn Văn Cừ Phan Đăng Lưu Lê Hồng Phong Võ Văn Tần Hà Huy Tập Nguyễn Văn Cừ Lê Hồng Phong Võ Văn Tần
 47. 47. NGUYỄN ÁI QUỐC BỊ BẮT Ở TRUNG QUỐC 8 - 1942 Nhật ký trong tù Bác viết trong nhà tù Tưởng Giới Thạch Trên đời nghìn vạn điều cay đắng Cay đắng chi bằng mất tự do? (Hồ Chí Minh)
 48. 48. 2. Phát động phong trào tổng khởi nghĩa giành chính quyền. .Thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân 22/12/1944. .Diễn biến tình hình nhiều thay đổi.
 49. 49. TÌNH HÌNH THAY ĐỔI NHANH CHÓNG Lính Pháp bị quân Nhật bắt 1945 Trần Trọng Kim người đứng đầu chính phủ bù nhìn do Nhật lập ra Liên Xô đánh bại phát xít Đức tại Beclin. Liên Xô tiếp nhận đầu hàng của Đức 1945
 50. 50. 2. Phát động phong trào tổng khởi nghĩa giành chính quyền. .Thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân 22/12/1944. .Diễn biến tình hình nhiều thay đổi. HỘI NGHỊ TVTW ĐÊM 9 -3 - 1945 ĐỀ RA CHỈ THỊ “NHẬT PHÁP BẮN NHAU VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA CHÚNG TA” .
 51. 51. 2. Phát động phong trào tổng khởi nghĩa giành chính quyền. HỘI NGHỊ TVTW ĐÊM 9 -3 - 1945 ĐỀ RA CHỈ THỊ “NHẬT PHÁP BẮN NHAU VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA CHÚNG TA” Nhận định Nhật lật đổ Pháp để chiếm Đông Dương  thuận lợi. Xác định Nhật là kẻ thú chính  khẩu hiệu “đánh đuổi phát xít Nhật” Chủ trương Hình thức đấu tranh tuyên truyền cổ động, biểu tình mít tin bãi công, phá kho thóc Nhật Phương châm Chiến tranh du kích
 52. 52. PHÁT TRIỂN CHIẾN TRANH DU KÍCH Đội thiếu niên du kích Quân du kích Cà Mau Đình Bảng Bắc Ninh
 53. 53. 2. Phát động phong trào tổng khởi nghĩa giành chính quyền. HỘI NGHỊ TVTW ĐÊM 9 -3 - 1945 ĐỀ RA CHỈ THỊ “NHẬT PHÁP BẮN NHAU VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA CHÚNG TA” Nhận định Nhật lật đổ Pháp để chiếm Đông Dương  thuận lợi. Xác định Nhật là kẻ thú chính  khẩu hiệu “đánh đuổi phát xít Nhật” Chủ trương Hình thức đấu tranh tuyên truyền cổ động, biểu tình mít tin bãi công, phá kho thóc Nhật
 54. 54. PHONG TRÀO PHÁ KHO THÓC Phá kho thóc của giặc 1945
 55. 55. 2. Phát động phong trào tổng khởi nghĩa giành chính quyền. HỘI NGHỊ TVTW ĐÊM 9 -3 - 1945 ĐỀ RA CHỈ THỊ “NHẬT PHÁP BẮN NHAU VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA CHÚNG TA” Nhận định Nhật lật đổ Pháp để chiếm Đông Dương  thuận lợi. Xác định Nhật là kẻ thú chính  khẩu hiệu “đánh đuổi phát xít Nhật” Chủ trương Hình thức đấu tranh tuyên truyền cổ động, biểu tình mít tin bãi công, phá kho thóc Nhật Phương châm Chiến tranh du kích Khí thế và cao trào cách mạng mạnh mẽ khởi nghĩa từng phần.
 56. 56. 2. Phát động phong trào tổng khởi nghĩa giành chính quyền. HỘI NGHỊ TVTW ĐÊM 9 -3 - 1945 ĐỀ RA CHỈ THỊ “NHẬT PHÁP BẮN NHAU VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA CHÚNG TA” VN GIẢI PHÓNG QUÂN 5 - 1945 CỨU QUỐC QUÂN VN TUYÊN TRUYỀN GP QUÂN
 57. 57. THỜI CƠ CÁCH MẠNG ĐẾN GẦN Hirosima Bom nguyên tử Nagasaki Douglas Mcarthur ký tiếp nhận đầu hàng của Nhật Nhật đầu hàng đồng minh 15-8-1945
 58. 58. 2. Phát động phong trào tổng khởi nghĩa giành chính quyền. HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC CỦA ĐẢNG (13 - 15/8/1945) Đình Tân Trào Sơn Dương nơi diễn ra Hội nghị toàn quốc của Đảng “Giờ quyết định cho Vận mệnh dân tộc ta đã đến.Toàn thể đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà giải phóng cho ta… Chúng ta không thể chậm trễ. Tiến lên!Tiến lên!” (Hồ Chí Minh) Hồ Chí Minh được bầu làm chủ tịch Uỷ ban GPDT.
 59. 59. 2. Phát động phong trào tổng khởi nghĩa giành chính quyền. TỔNG KHỞI NGHĨA TOÀN QUỐC 13-8-1945 Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc ra lệnh tổng khởi nghĩa. Đặt tên nước là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, xác định quốc ca, thành lập ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam do Hồ Chí Minh làm chủ tịch
 60. 60. Nhân Dân Hà Nội đánh chiếm phủ khâm sai (18 - 8)  Chính quyền nhật bị tê liệt. TỔNG KHỞI NGHĨA TOÀN QUỐC Nhân Dân Sài Gòn khởi nghĩa (25 - 8) Nhân Dân Huế khởi nghĩa (23 - 8)
 61. 61. 2. Phát động phong trào tổng khởi nghĩa giành chính quyền. TỔNG KHỞI NGHĨA TOÀN QUỐC Trong vòng 15 ngày ( 14 đến ngày 28-8-1945 cuộc tổng khởi nghĩa thành công trên cả nước. Chính quyền về tay người dân.  Vua Bảo Đại thoái vị  chế độ phong kiến chấm dứt.
 62. 62. NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ RA ĐỜI 2 - 9 - 1945 “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và thật sự đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể Dan tic Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần lực lượng, tính mạng và can cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.” (Hồ Chí Minh)
 63. 63. NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ RA ĐỜI 2 - 9 - 1945 “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và thật sự đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể Dan tic Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần lực lượng, tính mạng và can cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.” (Hồ Chí Minh)
 64. 64. 2. Phát động phong trào tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Kết quả và ý nghĩa của sự thắng lợi. .Xiềng xích thực dân bị đập tan. .Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa ra đời. Con người mới làm chủ đất nước mới. .Kỉ nguyên độc lập được mở ra. .Cổ vũ mạnh mẽ cho phong trào đấu tranh các nước các nước thuộc địa, nữa thuộc địa.
 65. 65. 2. Phát động phong trào tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Nguyên nhân của sự thắng lợi. .bối cảnh quốc tế thuận lợi. .sự lãnh đạo Cách Mạng của Đảng. ( trãi dài kinh nghiệm qua ba cao trào lớn: 30-31, 36-39, 39-45, tinh thần đấu tranh của nhân dân. .sự chuẩn bị kịp thời về lực lượng. .đường lối đúng đắn của Cách Mạng.
 66. 66. KINH NGHIỆM LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 2. TOÀN DÂN 3. LỢI DỤNG MÂU THUẪN KẺ THÙ NỔI DÂY 4. DÙNG BẠO LỰC CÁCH MẠNG 1. KẾT HỢP CHỐNG ĐẾ QUỐC VÀ PHONG KIẾN 5. CHỌN ĐÚNG THỜI CƠ 6. XÂY DỰNG ĐẢNG VỮNG MẠNH
 67. 67.  1)-Quy mô: +Diễn ra trên 1 vùng rộng lớn,hầu như ở tất cả các xã,huyện ở 2 tỉnh:Nghệ An-Hà Tĩnh +Có nhìu cuộc đấu tranh,hàng trăm cuộc biểu tình +Lôi kéo đc dông đảo quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh,có khoảng hàng chục vạn quần chúng tham gia. -Tính chất: +Là cuộc đấu tranh gay gắt nhất,quyết liệt nhất- đấu tranh vì lợi ích,1 mất 1 còn giữa 2 lực lượng : CM và Phản CM +Xô Viết Nghệ Tĩnh là nơi duy nhất có sự kết hợp đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang. +Xô Viết Nghệ Tĩnh mang tính triệt để,thể hiện: Ở việc lật đổ chính quyền của địch và thành lập chính quyền ta. Ở việc thực hiện chính sách ban bố ruộng đất cho nhân dân. * Kết quả: +Là địa phương duy nhất trong phong trào CM 30-31 đập tan đc chính quyền bọn phản CM ở cơ sở,xây dựng đc 1 chính quyền Xô Viết-chính quyền của công nhân và nông dân. +Đảng đã tích lũy đc nhìu kinh nghiệm +Liên minh Công-nông ra đời và khẳng định sứ mệnh của nó. +Tuy còn sơ khai nhưng chính quyền XVNT đã trở thành chính quyền CM của quần chúng nhân dân do giai cấp công nhan lãnh đạo =>đỉnh cao phong trào CM 30-31
 68. 68. T  Add your first bullet point here Hôm nay sáng mùng hai tháng Chín Thủ đô hoa vàng nắng Ba Đình Muôn triệu tim chờ, chim cũng nín Bỗng vang lên tiếng hát ân tình Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh… Người đứng trên đài lặng phút giây Trông đàn con đó vẫy hai tay Cao cao vầng trán ngời đối mắt Độc lập bây giờ mới thấy đây./.  Add your second bullet point here  Add your third bullet point here
 69. 69. Title and Content Layout with List • Add your first bullet point here • Add your second bullet point here • Add your third bullet point here
 70. 70. I. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 • Add your first bullet point here • Add your second bullet point here • Add your third bullet point here
 71. 71. Title and content layout with chart 6 5 4 3 2 1 0 Category 1 Category 2 Category 3 Category 4 Series 1 Series 2 Series 3
 72. 72. Two content layout with table • First bullet point here • Second bullet point here • Third bullet point here Group 1 Group 2 Class 1 82 95 Class 2 76 88 Class 3 84 90
 73. 73. Two content layout with SmartArt • First bullet point here • Second bullet point here • Third bullet point here Group A Group Title Group B Group C Group D

×