Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

แบบฟอร์ม แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน

341 053 vues

Publié le

Publié dans : Formation

แบบฟอร์ม แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน

 1. 1. แฟ้ มสะสมผลงานนักเรียน (Student Portfolio) ของ ................. โรงเรียนวังน้าเขียวพิทยาคม อาเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย
 2. 2. คานา (บอกถึงเหตุผลที่จัดทำแฟ้มสะสมผลงำนขึ้นมำ ว่ำทำขึ้นมำทำไม เพื่ออะไร หรือ......) ( ) / /
 3. 3. สารบัญ (ไม่ต้องลงเลขหน้า เพราะมีการเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา) ส่วนที่ 1 1.1 ประวัติส่วนตัว 1.2 ประวัติครอบครัว 1.3 ควำมสำมรถพิเศษและควำมสนใจ 1.4 ประวัติกำรศึกษำ 1.5 รำยงำนประวัติผลกำรเรียน 1.6 เกียรติประวัติผลงำนด้ำนวิชำกำร 1.7 ประวัติกำรเข้ำอบรม/ศึกษำดูงำน/ทัศนศึกษำ 1.8 เกียรติประวัติด้ำนพฤติกรรม 1.9 เกียรติประวัติด้ำนกิจกรรม อื่นๆ สำมำรถเพิ่มเติมได้ตำมควำมเหมำะสม ส่วนที่ 2 ควำมภำคภูมิใจ ในผลงำนกำรเรียนรู้ จำกกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ (เลือกเอาชิ้นงานที่ภาคภูมิใจมาใส่อาจจะภาคเรียนละ 1 - 3 ชิ้นพอ เพราะมี 8 กลุ่มสาระฯ ถ้ารวม 3 ปี ก็จะมีหลายหน้าอยู่) 2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 2.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส่วนที่ 3 ผลงำนที่ภำคภูมิใจจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ภาคผนวก
 4. 4. ส่วนที่ 1
 5. 5. 1.1 ประวัติส่วนตัว จัดแต่งใหม่ได้ตำมเท่ำที่มีข้อมูล..แต่ควรมีครบ ชื่อ(มีคำนำหน้ำชื่อด้วย)..........................นำมสกุล........................เพศ.............ชื่อเล่น.................... เกิด(วันที่ เดือน ปีพ.ศ.)..............................อำยุ.....................สถำนที่เกิด....................................... สัญชำติ..................................เชื้อชำติ........................................ศำสนำ........................................ เลขบัตรประจำตัวประชำชน................................................................ กลุ่มเลือด........................... ภูมิลำเนำ บ้ำนเลขที่……… หมู่ที่………ตรอก/ซอย.............................. ถนน……………….…....…..………..…… ตำบล/แขวง…………….………….อำเภอ/เขต.................................จังหวัด............................... รหัสไปรษณีย์………………..…………. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้ำนเลขที่……………… หมู่ที่………..……ตรอก/ซอย.................................. ถนน………………… ตำบล/แขวง……………….………….อำเภอ/เขต..................................จังหวัด........................................... รหัสไปรษณีย์……….…..โทรศัพท์…………………………….. E-mail address…….……………...…………... ควรมีรูปประกอบ 1 หน้า
 6. 6. แผนที่บ้าน และหรือที่อยู่ปัจจุบัน (เขียนแผนที่การเดินทางเริ่มจากโรงเรียนไปบ้าน ให้ทิศเหนืออยู่ด้านบน) ทิศเหนือ
 7. 7. 1.2 ประวัติครอบครัว จัดแต่งใหม่ได้ตำมเท่ำที่มีข้อมูล..แต่ควรมีครบ มีพี่น้อง...................คน : ชำย ..................... คน หญิง ................... คน เป็นบุตรคนที่ ........................ ชื่อบิดำ ....................................................... นำมสกุล............................................. อำชีพ.................. สถำนที่ทำงำน................................................................................... โทรศัพท์..................................... ชื่อมำรดำ....................................... นำมสกุล ............................................. อำชีพ............................... สถำนที่ทำงำน................................................................................... โทรศัพท์..................................... ชื่อผู้ปกครอง...................... นำมสกุล ................... มีควำมเกี่ยวข้องเป็น................ อำชีพ..................... สถำนที่ทำงำน................................................................................... โทรศัพท์..................................... มีรูปประกอบ 1 หน้า
 8. 8. 1.3 ความสามารถพิเศษและความสนใจ ความสามารถพิเศษ .................................................................................................................................................. งานอดิเรกต่างๆ .................................................................................................................................................. ความสนใจเป็นพิเศษและผลงานที่ได้ปฏิบัติ ........................................................................................................... ความประทับใจต่อตนเอง/ผู้อื่น …………………………………………………..……………………………….. ความใฝ่ ฝันในอนาคต ……………………………………………………………….……………………………. ความต้องการที่จะอุทิศตนเองเพื่อส่วนรวม/สังคม/ประเทศชาติ ………………………..…………………………
 9. 9. 1.4 ประวัติการศึกษา จัดแต่งใหม่ได้ตำมเท่ำที่มีข้อมูล..แต่ควรมีครบ ที่ ระดับ ชื่อสถานศึกษา ปีการศึกษาที่จบ วุฒิที่ได้รับ (ระบุแผนการเรียน) หลักฐานอ้างอิง 1 อนุบำล 2 ประถม 3 มัธยมต้น 4 มัธยมปลำย 5 ถ่ายเอกสาร/หลักฐาน การจบ ต่อจากตารางนี้
 10. 10. 1.5 รายงานประวัติผลการเรียน ที่ ระดับชั้น ภาคเรียนที่ อาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสม 1 มัธยมศึกษำปีที่ 1 1 2 มัธยมศึกษำปีที่ 1 2 3 มัธยมศึกษำปีที่ 2 1 4 มัธยมศึกษำปีที่ 2 2 5 มัธยมศึกษำปีที่ 3 1 6 มัธยมศึกษำปีที่ 3 2 7 มัธยมศึกษำปีที่ 4 1 8 มัธยมศึกษำปีที่ 4 2 9 มัธยมศึกษำปีที่ 5 1 10 มัธยมศึกษำปีที่ 5 2 11 มัธยมศึกษำปีที่ 6 1 12 มัธยมศึกษำปีที่ 6 2
 11. 11. รายงานผลการเรียน ถ่ายเอกสาร จากสมุดพก นามาเรียงตามลาดับ ภาคเรียน/ปีการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6
 12. 12. 1.6 เกียรติประวัติผลงานด้านวิชาการ ลาดับ ที่ ประเภทรางวัล วัน/เดือน/ปี รางวัล อันดับที่ ได้รับจากสถาบัน/ หน่วยงาน หลักฐานอ้างอิง 1 2 3 4 5 ถ่ายเอกสารเกียรติบัตร/ใบประกาศ หรือ มีรูปภาพรับรางวัล ประกอบต่อจากหน้านี้ ถ้ามีมากก็คัดที่เป็นระดับภาค/ประเทศ ขึ้นไปมาใส่
 13. 13. 1.7 ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรม/อบรม/ศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา ลาดับที่ ชื่อหัวข้อที่เข้าร่วมกิจกรรม/อบรมศึกษาดู งาน/ทัศนศึกษา วัน/เดือน/ปี หลักฐานอ้างอิง ผู้รับรอง 1 2 3 4 5 ควรมีรูปภาพการเข้าร่วม ประกอบ แต่ไม่ต้องมากนัก กิจกรรมละ 1 ภาพก็พอ
 14. 14. 1.8 เกียรติประวัติด้านพฤติกรรม ลาดับ ที่ ประเภทรางวัล วัน/เดือน/ปี รางวัล อันดับที่ ได้รับจากสถาบัน/ หน่วยงาน หลักฐานอ้างอิง 1 2 3 4 5 ถ่ายเอกสารหลักฐานแสดง หรือมีรูปภาพการเข้ารับรางวัลประกอบ รางวัลละ 1 ภาพก็พอ
 15. 15. 1.9 เกียรติประวัติด้านกิจกรรม 1.9.1 กิจกรรมภายในโรงเรียน ลาดับ ที่ ประเภทรางวัล วัน/เดือน/ปี รางวัล อันดับที่ ได้รับจากสถาบัน/ หน่วยงาน หลักฐานอ้างอิง 1 2 3 4 5 6 ถ่ายเอกสารหลักฐานแสดง หรือมีรูปภาพเข้ารับรางวัลประกอบ
 16. 16. 1.9.2 กิจกรรมภายนอกโรงเรียน ลาดับ ที่ ประเภทรางวัล วัน/เดือน/ปี รางวัล อันดับที่ ได้รับจากสถาบัน/ หน่วยงาน หลักฐานอ้างอิง 1 2 3 4 5 6 ถ่ายเอกสารหลักฐานแสดง หรือมีรูปภาพเข้ารับรางวัลประกอบ
 17. 17. ส่วนที่ 2 ความภาคภูมิใจ ในผลงานการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ ให้นาเสนอ เรียงตามกลุ่มสาระ
 18. 18. 2.1 กลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย (นาผลงาน/ชิ้นงานดีเด่นหรือภาคภูมิใจ ที่เป็นชิ้นงานจริง/ภาพถ่าย มาใส่เรียงตามลาดับ เป็นภาคเรียน /ปีการศึกษา) ของ ม.1 - ม.3 หรือ ม.4 - ม.6 ภาคเรียนละ 1 - 3 ชิ้นก็พอ เพราะมีตั้ง 8 กลุ่มสาระ
 19. 19. 2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (นาผลงาน/ชิ้นงานดีเด่นหรือภาคภูมิใจ ที่เป็นชิ้นงานจริง/ภาพถ่าย มาใส่เรียงตามลาดับ เป็นภาคเรียน /ปีการศึกษา) ของ ม.1 - ม.3 หรือ ม.4 - ม.6 ภาคเรียนละ 1 - 3 ชิ้นก็พอ เพราะมีตั้ง 8 กลุ่มสาระ
 20. 20. 2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นาผลงาน/ชิ้นงานดีเด่นหรือภาคภูมิใจ ที่เป็นชิ้นงานจริง/ภาพถ่าย มาใส่เรียงตามลาดับ เป็นภาคเรียน /ปีการศึกษา) ของ ม.1 - ม.3 หรือ ม.4 - ม.6 ภาคเรียนละ 1 - 3 ชิ้นก็พอ เพราะมีตั้ง 8 กลุ่มสาระ
 21. 21. 2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม (นาผลงาน/ชิ้นงานดีเด่นหรือภาคภูมิใจ ที่เป็นชิ้นงานจริง/ภาพถ่าย มาใส่เรียงตามลาดับ เป็นภาคเรียน /ปีการศึกษา) ของ ม.1 - ม.3 หรือ ม.4 - ม.6 ภาคเรียนละ 1 - 3 ชิ้นก็พอ เพราะมีตั้ง 8 กลุ่มสาระ
 22. 22. 2.5 กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษา และพลศึกษา (นาผลงาน/ชิ้นงานดีเด่นหรือภาคภูมิใจ ที่เป็นชิ้นงานจริง/ภาพถ่าย มาใส่เรียงตามลาดับ เป็นภาคเรียน /ปีการศึกษา) ของ ม.1 - ม.3 หรือ ม.4 - ม.6 ภาคเรียนละ 1 - 3 ชิ้นก็พอ เพราะมีตั้ง 8 กลุ่มสาระ
 23. 23. 2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาผลงาน/ชิ้นงานดีเด่นหรือภาคภูมิใจ ที่เป็นชิ้นงานจริง/ภาพถ่าย มาใส่เรียงตามลาดับ เป็นภาคเรียน /ปีการศึกษา) ของ ม.1 - ม.3 หรือ ม.4 - ม.6 ภาคเรียนละ 1 - 3 ชิ้นก็พอ เพราะมีตั้ง 8 กลุ่มสาระ
 24. 24. 2.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (นาผลงาน/ชิ้นงานดีเด่นหรือภาคภูมิใจ ที่เป็นชิ้นงานจริง/ภาพถ่าย มาใส่เรียงตามลาดับ เป็นภาคเรียน /ปีการศึกษา) ของ ม.1 - ม.3 หรือ ม.4 - ม.6 ภาคเรียนละ 1 - 3 ชิ้นก็พอ เพราะมีตั้ง 8 กลุ่มสาระ
 25. 25. 2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (นาผลงาน/ชิ้นงานดีเด่นหรือภาคภูมิใจ ที่เป็นชิ้นงานจริง/ภาพถ่าย มาใส่เรียงตามลาดับ เป็นภาคเรียน /ปีการศึกษา) ของ ม.1 - ม.3 หรือ ม.4 - ม.6 ภาคเรียนละ 1 - 3 ชิ้นก็พอ เพราะมีตั้ง 8 กลุ่มสาระ
 26. 26. ส่วนที่ 3 ผลงำนที่ภำคภูมิใจจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ
 27. 27. 3.1 การเข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียน (กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น) เช่น งำนวันวิชำกำร งำนวันภำษำไทย งำนกรีฑำสี งำนส่งเสริมกำรแสดงออกของนักเรียน งำนกิจกรรมต่ำงๆ ที่นักเรียนได้มีส่วนร่วม และ เกิดควำมภำคภูมิใจแสดงเป็นเกียรติบัตร / รูปภำพ ที่บ่งบอกถึงกำรมีส่วนร่วม 3.2 การร่วมพิธีกรรมทางศาสนา (กิจกรรมต่ำงๆที่นักเรียนเข้ำไปมีส่วนร่วม ไม่จำเป็นต้องเป็นกิจกรรมที่โรงเรียน จัดขึ้นก็ได้) เช่น กิจกรรมแห่เทียนเข้ำพรรษำ ทำบุญตักบำตรทุกวันพระ ในส่วนนี้จะ แสดงถึงกำรเป็นคนที่มีคุณธรรม มีศีลธรรมประจำใจ แสดงเป็นเกียรติบัตร / รูปภำพ ที่บ่งบอกถึงกำรมีส่วนร่วม 3.3 การเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน (อำจจะเป็นกิจกรรมที่เรำมีโอกำสได้เข้ำร่วมกิจกรรมด้วย เช่น เข้ำค่ำย วิทยำศำสตร์ของโรงเรียนอื่น หรือหน่วยงำนอื่นที่เขำจัดขึ้น กำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำร แข่งขันโครงงำนในวันวิทยำศำสตร์ต่ำงๆ) 3.4 การแสดงกิจกรรมต่างๆตามศักยภาพ ความถนัด และความสนใจ (กิจกรรมกำรแสดงตำมงำนต่ำงๆของหน่วยงำนต่ำงๆที่จัดขึ้น) เช่น กำรเข้ำร่วม แสดงละครเวที กำรแสดงลีลำศ ร้องเพลง ประกวด....
 28. 28. 3.5 ผลงานที่ได้รับรางวัล การสอบแข่งขัน (กำรกีฬำประเภทต่ำงๆกำรตอบปัญหำ และกำรประกวดของหน่วยงำนต่ำงๆ โครงงำนวิทยำศำสตร์) ส่วนนี้จะเป็นกำรบอกควำมสำมำรถของนักเรียนว่ำเป็นผู้ที่มี คุณภำพมำกน้อยเพียงใด ใครที่ไม่เคยมีผลงำนด้ำนนี้เลยสักครั้ง นั่นอำจหมำยถึง ไม่มี ควำมสำมำรถ ไม่มีควำมรู้ไม่ชอบทำกิจกรรม แสดงถึงกำรไม่เห็นแก่ส่วนรวม และอีก หลำยอย่ำงที่จะทำให้ผู้อื่นมองนักเรียนว่ำ เป็นผู้ที่ไม่สมควรพิจำรณำในกำร รับเข้ำเรียน หรือทำงำนเพรำะเป็นผู้ที่ทำอะไรไม่เป็นเลย
 29. 29. ภาคผนวก เป็นส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมถ้ำมี เช่น แหล่งเรียนรู้ หรือชื่อหนังสือเอกสำรที่ใช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำ เพื่อปฏิบัติงำนดีเด่น ที่ประสบควำมสำเร็จภำคภูมิใจ

×