Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Annex v gemilerden atilan coplerden olusan kirlenmenin onlenmesi icin kurallar

MARPOL

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Annex v gemilerden atilan coplerden olusan kirlenmenin onlenmesi icin kurallar

  1. 1. MARPOL 73178EK V (Degigikliklerdahil) GemilerdenAtrlanQiiplerdenorupanKirrenmenin Onlenmesiigin Kurallar MARPOL 73178, EKV (Degigikliklerdahil) Gemilerden Ahlan Qiiplerden olugan Kirlenmenin onlenmesi igin Kurallar Kural I Taormlar Bu Ek maksatlanigin: (l) Qtip geminin normal galtgmaststrasrndai.iretilenve bu Sdzlegmenindiler eklerinde tanlmlananveya listesi verilenlerindrgrndasiirekli olarak atrlmasrolasrlgi bulunanve tazebahk ve pargalanharigherqegityiyecek,gemiigi ve igletmeatrklandeirektir. (2) !n yakrnkara, "En yakmkaradan"deyimi s<iziigegentilkenin uluslararasrhukukag<ire, karasulannm saptanmasrigin esas ahnan taban hattrndan demektir. Ancak,bu Siizlegmeninmaksatlan igin Awstralya'nrn Kuzey do!'u kryrsr agr$rnda..en yaicrn karadan" deyimi,Avustralyakrysrndaki Enlem llo00' Gtiney, Boylam l42"Og,Dogu noktasrndan Enlemi10o35'Giincy Oradan Enlemi 10o00'Giiney Oradan Enlemi 9o00'Gilney Oradan Enlemi 9000'Giiney Oradan Enlemi 13o00'Gtiney Oradan Enlemi 15o00'Giiney Oradan Enlemi 18o00'Giinev Boylamr141o55' Dopunoktasrn4 Boylamr 142o00'Dolu noktasrna, Boylamr 143"52' Dolu noktasrna, Boylamr 144o30'Dolu noktasrn4 Boylamr144o00'Dolu nokrasrna, Boylamr146o00'Do$u noktasrna, Boylamr 147'00' Do[u noktasrn4 Oradan Enlemi 21o00'Giiney Boylamr153o00,Dolunokasrna, oradan Enlemi 2430'Gtiney Boylamr 154o00'Dogunoktasrna oradan Avustralyakrysrnda enlemi 24o42tGi.iney,boylamrl53ol5' Dogu noktaslnagizilen hattandemektir. (3) ozel alandeyimi:oginografikve ekolojik gartlanmnbelirli teknik sebeplerive trafi[inin <izelkarakterlerisebepleriile denizing<ipile kirlenmesinin6nlenmesiigin <izelzorlayct metodlarbenimsenmesinigerektirenbir denizalanrdemektir.$zel alanlarbuEk'in kural 5'de listehalindebelirtilenleriigerecektir. 385SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
  2. 2. Kural 2 Uygulama Aksi ifadeedilmedikgebu Ek'in hiikiimleri tiim gemilereuygulanacaktrr. Kural 3 Ozelalanlardrgrndagdpiineldengrkanlmasr (l) Bu Ekin 4,5 ve 6. kurallanhiikiimlerinebalh kalmakkogulu ile ; (a) Sentetik halatlar,sentetik bahk allan , plastik gtipguvallanve zehirigerebilen plastik tiriinlerden insinatdr kiilleri veya a[rr metal kahntrlan dahil ancak bunlarlasrnrr! olmamakiizerebiitiin plastikmaddelerindenizeattlmastyasaktrr. O) Agalrda yazth malzeme en yakrn karadan uygulanabilir oldulu kadar uzaktadenizeatrlacakve fakat en yakrnkarayamesafea;airdakilerdendahaaz isedenizeattlmasryasaklanacakttr: (i) Ytizebilecekolan istif geregleri,kaplamalarve ambalajmalzemesi igin25denizmili: (ii) Grdaartrklanve kaprteqyalanpagavralar,cam,maden,Sigeler,tabak ktnklannt igeren diler tiim giiplerigin 12denizmili (c) Bu kurahn (b)(ii)alt paragrafindabelirlenen g<iplerinbir pargalayct. veya ii$itiicii cihazdangegirilmesive en yakrn kryrdan 3 deniz milinden dahaaz mesafedeolmamak gartr ile denize aillmasrna miisaadeedilebilir. Bu gibi ezilmigveya<iltitiilmiiq gdpleringtlzenekleri25mm.dendahagenigolmayanbir siizgegtengegebilecekkadarkiigiik pargalarab6lihmiiS olmalangartttr. (2) Q6piin bir bagkaeldengrkarmave bogaltrmgerekleriolan maddeile kangmrgolmasr dahasertOnlemleruygulanacaktrr. Kural 4 Qiipiin eldengrkanlmasrigin 6zelgerekler (l)Bu kurahn (2). paragrafihiikiimlerinebalh kalmak kogulu ile,bu Ek'in hrlkiimlerinetabi olan higbir maddenin,karadanuzak deniz dibi maden yataklannrn araftrnlmasl ve igletilmesiyleilgili sabitveyayiizerplatformlardanve platformlaraFna$mrq ve bunlann 500 metremesafesiigindebulunanbiitiin difiergemilerdendenizeattlmastyasaktrr. (2) Bu gibi sabitve yiizer platformlannkaradan12 deniz milinden daha uzak mesafede olmalan ve yiyecekarttklarrntnbir pargalaycr veya ii!'iitiicii cihazdangegirilmesigartr ile bu platformlardan ve bunlara balh olan veyabunlardan500 mltreden dahaaz mesafede bulunan biitiin diger gemilerdendenizeatrlmatannamiisaadeedilebilir. Bu suretle pargalanml$veya tillitiilmiig olan yiyecek artrklannm g<izenekleri25mm- dahabiiytik olmayanbir stzgeqtengegebilmelerigarttrr. Kural 5 Ozelalanlarigindegriplerineldengrkmasr; (l)Bu Ek'in maksatlanigin iizel alanlar:AkdenizAlanr, Baltrk Denizi Alanr,KaradenizAlanr, Krzrldeniz Alanr ve Basra K<irfez alanr Kuzey Deniz alanr, Antartika Al*, u. Meksika Ktirfezi ve KaraiplerDenizi dahil Karaiplerbolgesiolup bunlaragalrdayazrholdu$u gekilde belirlenir: bulunan kiirfezlcr ve denizler dahil, Akdeniz,in Akdeniz'le Karadenizarasrndakisrnrn 410Kuzey (b)"Baltrk Denizi alanr" deyimi: Bothnia ve FinlandiyaK6rfezleri dahil olmak iizere tiim Baltrk Denizi girigindeki Skagenak' da bulunanSkaw'.dan gegen570 44.8'Kuzey enlemiile srnrhdu. (c)"Karadenizalanr" defimi: Karadeniz' in ttimii anlamrnagelir. 410Kuzey enlemi Akdeniz' le Karadenizarasrndakismrnolugturur. (d)"Krzrldeniz alanr" deyimi: Siiveygve Akaba K<irfezleridahil Krzrldeniz' in tiimii anlamrnagerir.l2 028.5' K.ozey,43org.6''Do!u noktasrndakiRassi Ane ile 12"40.4 ' Kuzey ve 43'30.2' Do[u noktasrndabulunanHusnMurad arasmr birlegtirenkertehattrile srnrrhdr. (e) "Basra k6rfez alam"deyimi: 22 o3O' Kuzey, 59 04g , Dogu noktasnda butunanRasAl Hadd ile250O.4' Kuzey,61 025, DogunoktasrndakiRasAl Fasteh'i birlegtirenkertehattrnrnKuzeyBatrsrndakalanalananlamrnagelir. (f) Kuzey Denizi alanr deyimi Kuzey denizinin tiimii anlamrnagelir. Agalrda verilen alanlararasrndakisrnm olugturur. lil KuzeyDeniziningiineysrnrrr 620kuzeyenlemdeve dolu boylamrda40batr (ii) Skaw'm dolusunda belirlenen en giiney ug Skagerrak'den gegen 57044.8'Kuzeyenlemi (iiD ingiliz kanah ve 5o kuzey boylarnrndakidolu kryrlan ve 4go 30 , kuzey enlemi kuzeykrylannru (a)"Akdeniz alanr" deyimi: iginde tiimii anlamma gelecektir. enlem 5 036' Batr getirir. boylamrndaCebelitank Bolazr bah srnrnm meydana 386 3nSCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
  3. 3. (g) Antartik alamgiineyenlemi60ogiineydenizalantanlamtndadrr. (h) Karaiplerb<ilgesi(Cartegenade Indias 1983)deniz gevresinikorumave geligtirmeigin SiizlegmeninparagrafI madde2 sindetanrmlananKaraiplerdenizi kdrfezlerdedahil olmak iizereKaraiplerdenizive Meksikakorfezinintamamtanlammdadrrve 77o30' kuzey meridyeni Florida'nrn dopusundan30o kuzey paraleli ile paraleli srmrlarr igindeki Atlantik Okyanusunbu pargasrntnigindeki 20 o kuzey paralel ve 59o batr meridyeninin kesigmenoktasrndan7o 2O' krszeyparalel ve 50o batr meridyenini kesiSmenoktasmt birlegtiren kerteriz hath ile srnrrlanrr gizilen kerteriz hath Fransrz Guiana'srnrndo[u kryrlanndangiineybatrkrylannadtr. (2) Bu ekin 6. Kurahnrnhiikfimlerinebalh olmakkoguluile: (a)A9a[rdakilerindenizeattlmastyasakttr: (i) Alrr metalkahntrlanveyazehirigerenplastikiiriinlerin yanmakiilleri sentetik halatlar,sentetikbahk aflan ,plastikgitptorbalandahilve fakatbunlarlasrnrrh olmayanbutunplastikmaddeler;ve (ii) kalrttan yaprlanlar,pagavra,cam,maden,gigeler,porselen,istif tahtalan,serme tahtaslve ambalajmaddeleriniigerenbiitiin diler Edpler: (b) yryecek arflklan karadanpratik oldugu kadar uzakta ve her halukar da en'yaktn karadan12 denizmilindendahaazolmayanbir uzakhktadenizeatrlacakttr (c) Karaiplerbiilgesindeyiyecekatrklanmnbir pargalayrcrveyaofiitiiciiden gegtiktensonraenyakrnkaradan3 denizmilindenazolmamakiizere,karadanpratik olabildipinceuzaktadenizeatrlabilir.Btiylepargalanmtgveyatiliitiilmiig yiyecek atrklangiizenekleri25 mm 'den fazlaolmayanbir siizgegtengegirilmelidir. (3) Qiipii bagkadenizeatmaveyaboqaltrmgereklerinetabi olanbir maddeile kangtkoldugu durumdadahasrkrgerekleruygulanacakfir. (4) Ozel alanlardaalmatesisleri: (a)Srnrn6zelalanabitigik olanherSdzlegmeTarafintnHtkimeti miimHin oldu!'u kadar gabukbu Ek'in ?. kurahna g6re<izelalanigindekibiitiin limanlarda,bualanlariginde gahgangemilerin<izelihtiyaglarrntgoztiniindetutarakuygunahcrtesisleri bulundurulmasrnrsaElamaklaviikiimliidtir . (b) ilgili her bir Taraf Devleti bu kuraln (a) alt paragrafigerelince aldrlr <inlemi Tegkilatabildirecektir.Bu konudayeterti bilgi alanTegkilatbu kural gereklerininsriz konusu edilen alandaytiriirliile girecegi tarihi tespit edecektir.Teglilat bu surette tespitedilentarihi enazrndanl2 ay6nceTaraflanntiimi.inebildirilecektir. (c) Belirlenentarihtensonrabu gibi alma tesislerininheniizbulunmadr$riizel alanlar igindeki limanlara gemiler ufradr[rnda bu kurahn tiim gereklerinetamamenuygun olacaktrr. (5) Bu kurahn paragraf4 'iine ralmen ,agafrdakikurallarAntartikaalanrnauygulanrr. (a) Limanlan gemilerin aynhg rotast veya Antartika alanrnrdanvang rotasrndaolan her bir Taraf DevletTarafindan miimkiin olabildilince gabukherhangibir gecikmeye sebep olmaksrzrn ve onlan kullanan gemilerin ihtiyaglan uygunlulunda tiim gemilerdeng6plerinahnmasrnrsallayarakyeterlitesislerisallamahdri. (b) Her s<izlegmeTarafinrn Hiiki.imeti kendi bayralrnl tagryantiim gemilerin Antartika alanrna girmeden 6nce bu alan iginde gahgmasresnasmdattim gopleringemideahkonmasrigin yeterli kapasitedeolmasrnrsallayacakve alanr terkettiktensonraalmatesislerineb<iylegiipleribogaltandiizenlemelerolacaktrr. Kural 6 istisnalar Bu Ek'in 3,4ve 5. kurallanhiikiimleri agalrdakilereuygulanmryacaktrq (a) Geminin veya gemide bulunanlann giivenligi veya denizde can giivenlilinin sallanmasrigin denizegdpatrlmasrnrngerekliolmasr,veya (b) Hasarrnmeydanagelmesinden<jnceve sonradenizedokiilmenintinlenmesiveva en alt dizeye indirilmesi igin gerekli biitiin tinlemlerin ahnmrgolmasrgartrile gemi veyateghizatlnrnhasaraulramasrsonucugtipiindenizekagmasr;veya (c) Bu tiir bir kaybr tinlemek tizere biitiin <inlemlerinahnmrgolmasr kogulu ile, sentetikbahk allannrn veya bu allann onanlmasrigin gerekli malzemeninbir kaza sonucudenizedtigiipkaybolmasr. 388 389 SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
  4. 4. Kural 7 Alma Tesisleri (l) Her S6zlegmeyeTaraf Hiikiimet,gelengemilerin ihtiyacrnrgiiz <iniindetutarak,gemileri gereksizyere geciktirmeden,giip alma tesislerinin liman ve terminallerindebulunmastnt sa!lamakla yiiktmliidiir. (2) Bu Kural uyanncabulundurulmasrgerekli tesislerin uygun olmamasrhallerini , her SiizlegmeyeTarafHiikiimet,ilgili Taraflarailetilmek iizere,Teqkilatabildirilecektir. Kural 8 Igletmegereksinimlerineiligkin Liman Devleti kontrolii (l) Diler bir Taraf Devletin limanrndan bulunan bir gemi bu Ekin gereklerineg6re igietilmesiyleilgili olarak kaptanveya miirettebafingiip ile kirlenmeninonlenmesiyleilgili gemi igi uygutamalarkonusundayeterli tecriibeyesahipolmadrlrnadair belirgin bulgulann mevcut olmasrdurumundabulundufu limamn ait oldugu iilkenin hiikiimeti tarafindanuygun gekildeyetkilendirilmigkigilertarafindandenetimetabi olacaklardrr- (Z; nu n am paragraf(l) de tarif edilendurumdaTaraf Devlet sdzkonusugemininbu ek gerekleri uygunlugundahazrr duruma getirilinceye kadar seye grkmastntengelleyecek dnlemlerialmaklay0kiimludit. (3) S6zteqmenin5. Maddesindetarif edilen Liman Devlet kontrolii ile ilgili ydntemlerbu kurahnigletilmesindedevreyegirecektir (4) Bu stizlegmedeyer alan higbir ifade igletme geieklerinin kapsamrndaTaraf iilke tarafindanyaprlmasrgerekenkontrollereiligkin yetkilerin ve sorumluluklannstnrlandtnlmlg oldulu geklindeyorumlanmayacaktr. Kural 9 Posterleme,QdpY6netimPlanlanve Q6pKayrtlanmntutulmast I (a)Boyu 12 metreveya biiyiik olan her gemidemiirettebatlnve yolcularrnbu Ek'in kural 3 ve 5 degiiplerinatrlmasrhususundabilgilendirilmesiamacrnay6nelikposterler ve yaalar bulunacaktrr. (b)Bu yazrlar gemi personelinin gahgmalisanrndayazrlmrgve s6zlegmeyedifier taraflannyetkisi altmdakiLiman ve agrkdenizplatfonnlannaseferyapangemilerigin ihgilizce,Fransrzcaveyaispanyolcaolacaktr. (2) 400 gros ton ve dahabi.iyiik ve 15 veyadahafazla personeltagryanher gemidezabitin takip edecefi bir gop ydnetim plant bulunacaktrr.Qciplerinatrlmasi,igt.n."Ji depolanmasr ,toplanmasrile ilgili ycintemlerisallayan,teghizahnkullanrmrndaigeren-birgdpycinltim planr gemidebulundurulacaktrr.Bu planrnyiiriitiilmesiyleitgili bir personeltayin;dile;ektir. Bu plan Tegkilat tarafindan geligtirilen rinerilere uygun olacak ve miirettebatn 9a1gma lisanrndayazrlmrgolacaktrr, (3) 400 gros ton ve dahabiiyiik ve 15 veya dahafazla.personeltagryanher gemideveya anlagmayatarafiilkelereseferyapangemilerdeve denizdibinin aragtrnlrnus,ve ijtetitm"siyte ilgili her yizer ve sabit platformda bir erip y<inetim Defteri buiunacaktrr.e$ ydnetim rtefteri gemininjumalinin veyabir dilerinin pargasrolabilir. Bu Ek'in eklentisindeielirtildigi gibi formdaolacallr. (a).Her_bogaltrmiglemiveyayanmaiglemisonaerdifinde e6p KayrtDefterinekaydedilecek ve bogaltrmdansorumluzabittarafindanbogaltrmu"ya yun*" t-ihi yazrhpimzalanacaktrr. Q6pKayrt Defterinintamamtananher sayfasrgeminintaptanr tarafindanlmzalanacaktrr.e6pKayrtDefterinin girig krsmr hem Bayrak Devletinin dilinde hem de ingilizce, ibpanyolca, veya Fransrzcadillerinde biri olacaktn. e<ip Kayt Defterine Kayrtlaigeminin bayragrni tagtdrlrDevletinresmidilinde yaprlabilirancakbu durumdaherhanli bir if,tilafadiigiilmesini <inleyecekgekildeyaprlacaktrr..' (b) Her biryanma veyabogaltrmiSlemitarih-,zaman,geminiamevkii griplerintarifi ve yanan veyabogaltrlantahminedilenmiktan yazrlacaktrr. !" ) QopKayrt Defterigemidebulundurulacakvekontroligin el altrndabulundurulacaktu. Bu dokiimanensonkayt girigindensonraiki yrlhk bir siireigin tutulacaktrr. (d) Boqaltrmda,buEk'in kural 6'da definilen kazaile oluqankayrplarve srzrntrlareiip Kayt Defterinesebeplerve kayp olanmiktarlar yazrlacaktrr. 390 39rSCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
  5. 5. (4) ldareaga[rdakidurumlardaQiip Yiinetim Defteriigin gerekleriuygulanmayabilir. (a) 15veyadahafazla personeltagrmakigin belgelendirilmigbir saatveyadahaaz s iireli seferlerdegahgangemiler (b) Denizdibindekikal,naklanara$trnpgrkaranve igletensabitveyayiizerplatformlar (5) Bir Taraf Hiikiimetinin yetkili uzmanrlimanda veya agrk deniz terminalindebulunan herhangibir gemininQ6pKayt Defteriniinceleyebilirve defterdekiherhangibir kayttn kopyasr-rnrgriarabilir ve-bu kopyanrndefterdekikayrtlarrndopru kopyasroldufiunugeminin kapianr tarafindanonaylanmasrnristeyebilir. Geminin Qtip Kayt Defterindekibir kaytttn dogru kopyasr oldulu gemi kaptanr tarafindanonaylanmrqolan boyle bir kopya kaytta .gti.l"-urt- yaprtan olaylann delili olarak mahkeme iglemlerinde kabul edilecektir. Bu paragrafag6re yetkili uzman tarafindanQ6p Kayt Defterinin incelenmesive onaylt bir Lopiastntn qttanlmasr,geminingereksizgecikmesinemeydan vermeksizin,mfrmkiinoldufu kadar gabukyaptlacaldr. (6) I Temmuz 1997den <inceinga edilen gemiler bu kurah l Temmuz 1998den'sonra uygulayacaktrr. Ek V Eklenti Qiip Kayrt Defteri Formu QOPKAYIT DEFTERI Gemininadr Tanrnmaigareti MONo Sore- den_ ye_ I Girig 1978 protokolii ile degigtirilmig 1973, Gemilerden Kirlenmenin OnlenmesiUluslararasr Scizleqmenin(MARPol 73/7s) gk V kural 9 uygunlulunda her bir bogaltrmiglemi veya yanmaigleminintamamlanmastndansonrakayt tufulacaktrr.Bu denize,almatesisierineveya di!er gemilerebogaltrmrigerir. 2 Qtip ve giip yiinetimi Qrip geminin normal gahgmasrsrrasrndave MARpoL 73/1g(pietrol,pis su veyazehirli srvr maddelergibi) s<izlegmenindiler eklerindetammlananveyalistesiverilenlerdenbagkasiirekli veyaperiyodik olarak ahlma olasrhlr bulunantazebahk ve pargalanharigher gegityiyecek gemii9i ve igletmeahklarrnrigerir. MARPOL 73/'18EkV in uygulanmasrigin iinerilerilgili bilgiler igin kaynakolacaktlr. 3 Qiiptin tarifi Bu kayt defterininamaglanigin gtip agalrdakigibi srnrflandrnlarakgruplanrr: I Plastikler 2 Yiizebilenistif geregleri,kaplamalarveyaambalajhmalzeme 3 Kalrt pargalan,pagawalar,cam,metal,gigeler,tabakkrnklan ve bunungibi 4 Kalrt egyalar,pagavralar,cam,metal,giqeler,porselenve bunungibi 392 393SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
  6. 6. SYemekartrklan 6lnsinat6rkiilii 4 Qiip Kayt Defterine Kayttlar 4.lQiip Kayt Defterinekayt a5alrdakiiglemlerdenherbiri igin yaptlacaktr. (a)Qiip denizebogaltrldtfrnda: (i) Bogalumtarihi ve zamant (ii) Gemininmevkii(enlemve boylamt) (iii) Bogaltrlang6,piinsrnrfi (iuj H"i tir rtntf igin bogaltrlantahminimiktar(m3) (v) iglemiyapanzabitinimzasr (b) QOpkryrdakialmatesislerineveyadifer gemilereboqaltrldrfrnda: (i) Bogalhmtarihi ve zamant (ii) Alma limam veyagemininadr (iii) Bogalulangopiinsrmfi (iuj FI"i uir srnf igin bogaltrlantahminimiktar(m3) (v) igleniiyapanzabitinimzast (c ) Qiipyaktldt[mda: (i)Yanmanrnbagladrfirve sonaerdili tarihve zaman (ii) Gemininmevkii(enlemv-eboylamt) (iii)Tahmini yananmiktar(m') (iv)islemi yapanzabitinimzasr (d) 96pnn kazaile veyadiler sebeplerlebo$altrlmasll (i) Olayrnmeydanageligzamanr (ii) Olayrn meydanageligzamanrndagemininmevkii veyalimant (iii) Qiipiinstnrfive tahminedilenmiktar (iv) Atrlanlarrndurumu,kaganveyakaybolanbununneticesive geneldiigtinceler. 4.2Makbuzlar Kaptan,liman alma tesisleri operatdr0ndenveya giipteri alan geminin kaptamndanaktanlan gtipiin tahmini miktanm belirleyen belge veya makbuz alacaktrr .Bu makbuzlar veya belgeler giip kayrt defteriyle birlikte gemideiki yrl bulundurulacaktrr. 4.3 Qiip Miktan Gemidekigopmiktan srnrflandrnlmayauyguntasnifedildiysemetrekiipcinsindentahmin edilecektir.QtipKayt Defteritahmini g<ipmiktarlannrigerir.TahmineailengOpmiktarlannu dogruluguyorumabrrakrlmrgtrr.iglemdenrinceve sonrahacimtahminlerifarili olacattrr. Bazriglemytintemleriyiyecekattklannrnstirekliiqlemigibi kullanrlabilentahminedilen hacimigin miisaadeetmeyebilir.B<iylefakttirlerkaytrn girigindeyorumolarakyaprldrgrnda dikkateahnacaktrr. 394 395SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
  7. 7. ATILANqOPLERtr{I(AYDI Gemininadt...,.,.........,.... Tanrnmaigareti '....MO numaftrsl""""" Qcipsrnrflan: l. Plastikler 2. Y0zenistif geregleri,kaplamalar,veyaambalajmalzemeleri 3. Kaprtpargalan,pagawalar,cam,metal,9igeler,t.UJ-tt"f,t-,".b ( Sprggtrlrt fiv*z) 4. Kafirtegyalar,pagawalar,cam,gigeler,tabakkrnklan,v'b 5. Grdaartrklan 6, Zehir veyaagr metal kahntrlan igerebilenplastik iiriinlerden harig insinat<irkiilleri NoT : GIDA ARTIKLARINDAN BA$KA QoP BO$ALTMI OZEL ALANLARDA YASAKLANMI$TIR. SADECE TOPLAM TAHMNI r,AirrENN..rNr LiSTELENMESNE ,iHTIYAC TJUVUT.CN ALMA TESISLERiNE BO$ALTILAN SINIF 1 DEN BA$KA SINIFLANDIRILMIS COPDENiZE BO$ALTILABiLIR. Tarih/zaman Geminin mevkii Denizebogaltrlantahmini miktar (m') Alma tesislerine veyadifer gemilere bogaltrlantahmini miktar (m3) Yakilan tahmini miktar rm3) Belgelendirme/ imza Srnrf2 Srnrf3 Srnrf4 Srnrf5 Srmf6 SrnrfI DiEET o) o SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
  8. 8. ATILANqOPLERtr{I(AYDI Gemininadt...,.,.........,.... Tanrnmaigareti '....MO numaftrsl""""" Qcipsrnrflan: l. Plastikler 2. Y0zenistif geregleri,kaplamalar,veyaambalajmalzemeleri 3. Kaprtpargalan,pagawalar,cam,metal,9igeler,t.UJ-tt"f,t-,".b ( Sprggtrlrt fiv*z) 4. Kafirtegyalar,pagawalar,cam,gigeler,tabakkrnklan,v'b 5. Grdaartrklan 6, Zehir veyaagr metal kahntrlan igerebilenplastik iiriinlerden harig insinat<irkiilleri NoT : GIDA ARTIKLARINDAN BA$KA QoP BO$ALTMI OZEL ALANLARDA YASAKLANMI$TIR. SADECE TOPLAM TAHMNI r,AirrENN..rNr LiSTELENMESNE ,iHTIYAC TJUVUT.CN ALMA TESISLERiNE BO$ALTILAN SINIF 1 DEN BA$KA SINIFLANDIRILMIS COPDENiZE BO$ALTILABiLIR. Tarih/zaman Geminin mevkii Denizebogaltrlantahmini miktar (m') Alma tesislerine veyadifer gemilere bogaltrlantahmini miktar (m3) Yakilan tahmini miktar rm3) Belgelendirme/ imza Srnrf2 Srnrf3 Srnrf4 Srnrf5 Srmf6 SrnrfI DiEET o) o SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.

×