Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Technical analysis 001

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Technical analysis 001

 1. 1. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy NH P MÔN PHÂN TÍCH K THU T a Phân tích k thu t là m t môn ngh thu t, và Trader là ngh s ! a 1
 2. 2. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh HuyGi i thi uTác gi Yoshihiro Tanaka (田中勝博),sinh năm 1964 là chuyên gia phân tíchk thu t, chuyên gia kinh t hàng ñ ut i Nh t b n. Năm 24 tu i, ông ñã gicương v thành viên h i ñ ng qu n trcông ty ch ng khoán BZM Futures(m t công ty con c a ngân hàngBarclays). Năm 1994, ông tham giathành l p công ty tư v n Fisco và hi nt i ho t ñ ng v i tư cách m t nhà tưv n ñ c l p. Ông ñã vi t khá nhi ucu n sách v th trư ng ch ng khoánvà xây d ng nên m t phương pháp ñ utư mang tên TANAKA. 2
 3. 3. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh HuyChương I : NG D NG C A PHÂN TÍCH K THU T1. 3 căn b nh ph thu c l n làm gi m l i nhu n(1) B nh ph thu c ngư i khác : không t tin vào b n thân(2) B nh ph thu c vào thông tin(3) B nh ph thu c vào giao d ch : l y m c ñích là giao d ch hơn là ki m l inhu n Ph thu c giao d ch Ph thu c Ph thu c thông tin ngư i khác2. S khác nhau gi a ñ u tư và ñ u cơ- ð u tư là ñánh giá s thay ñ i tăng trư ng ñ mua c phi u còn ñ u cơ là ñánhgiá s thay ñ i trong cung c u ñ ti n hành mua bán c phi u.- ð u tư là “vui” v i c phi u còn ñ u cơ là “vui” v i giá c phi u.- Nguyên t c cơ b n c a ñ u tư là “n m gi dài h n và phân tán r i ro”. Tuy nhiênth c t không có m y nhà ñ u tư th c hi n ñúng như v y. H u h t các nhà ñ u tưñ u nghĩ t i l i nhu n c a ngày mai hơn là l i nhu n c a 1 năm sau. N u như v y,nh ng ngư i này ph i ñư c g i là nh ng nhà ñ u cơ.3. 3 phương pháp phân tích chính- Phân tích cơ b n(fundamental analysis) : phân tích tình hình kinh t , chính tr ,ngành(vĩ mô) và phân tích tình hình c a các doanh nghi p riêng(vi mô)- Phân tích k thu t(technical analysis) : s d ng toán th ng kê ñ phân tích sbi n ñ ng c a giá trong quá kh . 3
 4. 4. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy- Giác quan th 6 : sáng ng d y, nhìn lên b u tr i xanh không g n mây, c m giácd ch u và trong lòng nghĩ r ng hôm nay ph i mua m t c phi u nào. Phân tích cơ b n ch n ra nh ng c phi u t t ñ ñ u tư Phân tích k thu t ch n ra th i ñi m ñ u tư Giác quan th 6 giúp hình thành c m h ng thành công4. 15 d ng (pattern)- T lúc mua c phi u ñ n khi bán có t t c 15 d ng. Khi mua(input) có 3 d ng vàkhi bán (output) có 5 d ng, t ng c ng 3 x 5 =15 d ng.- 3 d ng input là : mua dũng c m (mua khi giá ñang gi m), mua kỳ v ng (mua khigiá ñang ñi ngang) và mua ñu i (mua khi giá ñang tăng). H u h t th t b i c a cácnhà ñ u cơ là do mua dũng c m. Các nhà ñ u tư chuyên nghi p thư ng mua dũngc m nhưng cũng có nh ng trư ng h p th t b i do không ñoán ñúng ñáy.- 5 d ng output : sau khi mua giá gi m, sau khi mua giá tăng, sau khi mua giá ñingang, sau khi mua giá tăng r i gi m, sau khi mua giá gi m r i tăng5. Sai l m l n c a nhà ñ u tưNguyên t c cơ b n c a ñ u tư ch ng khoán là “mua r bán ñ t” nhưng l i có nhi unhà ñ u tư hi u nh m thành “c mua r thì có th bán ñư c ñ t” 4
 5. 5. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy6. 3 nguyên nhân gây l chínhNhà ñ u tư mua c phi u vì kỳ v ng th trư ng s tăng lên trong tương lai.Tuy nhiên th c t thì nhi u khi l i không ñúng như kỳ v ng. N u ta chi n th ngthì ph i có 1 ai ñó thua và th trư ng trong ng n h n là Zero sum t c là t ng th ngb i = 0.3 nguyên nhân chính d n t i s th t b i c a nhà ñ u tư là :- nh m v xu hư ng th trư ng (trend)- nh m v th i gian mua-bán(timing)- nh m v thông tinH u h t nh ng th t b i là b t ngu n t nguyên nhân ñánh giá sai v trend. Nhà ñ utư cho r ng c phi u s lên và mua vào, th c t sau ñó giá c phi u lên nhưng hl i cho r ng còn lên n a. ðáng ti c là giá c phi u ñã ñ t t i ñ nh và t t d c d nt i th t b i.7. Giá tăng là do ph n ng mua d ng dây chuy nN u xác ñ nh th i gian không chu n, mua c phi u vào th i ñi m cu i cùng c aph n ng dây chuy n thì dù cho c phi u c a công ty có ho t ñ ng t t ñ n ñâu,tri t lý kinh doanh có hay ñ n ñâu thì giá c phi u sau khi ch m ñ nh s t t d n.N u ñã m t ñi s h ng thú, ưa thích c a nhà ñ u tư thì c n ph i có m t kho ngth i gian ñ làm lành v t thương ñó. Vì v y m i có câu châm ngôn “ñ nh 3 ngày,ñáy 100 ngày” Nhà ñ u tư cá nhân Trader, nhà ñ u tư chuyên nghi p 5
 6. 6. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy8. ð u tư thu n xu th hay ñ u tư ngh ch xu th ?Hành ñ ng ñ u tư mua khi giá c phi u ñang gi m và bán ra khi giá ñang tăng g ilà ñ u tư ngh ch xu th . Hành ñ ng ñ u tư này là nguy hi m nh t b i vì ñ thayñ i xu hư ng(trend) thì c n ph i có các thông tin và năng lư ng tương ñ i. Hànhñ ng ñ u tư này ñi ngư c l i v i trend. Ngư c l i, ñi theo xu th c a trend (muakhi giá tăng, bán khi giá gi m) g i là ñ u tư thu n và là cách nghĩ cơ b n c aPTKT. - Phân tích trend : phương pháp ñánh giá xem giá tăng hay gi m - Phân tích cycle : phương pháp ñánh giá xem giá ñ t hay r - Phân tích cung c u : phương pháp ñánh giá ñ ưa thích - Phân tích patern : phương pháp d ñoán tương lai d a vào patern quá kh 6
 7. 7. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy Chương II : PHÂN TÍCH TREND – PHƯƠNG PHÁP ðÁNH GIÁ TĂNG HAY GI MLà phương pháp nh n ñư c s chú ý nhi u nh t trong các phương pháp phân tíchk thu t. Trong trư ng h p th trư ng ñang ñi ngang thì s d ng phương phápphân tích này không mang l i hi u qu . Khi ñó ph i s d ng phương pháp c achương 3.1. Trend và cycleTrend là bi u th xu hư ng mang tính dài h n c a th trư ng, cycle là bi u th stăng gi m trong ng n h n. Dù là trend tăng hay gi m thì cũng là t p h p c a cácdao ñ ng d ng sóng nh (cycle) . Nguyên t c cơ b n như sau : - Thu n theo trend hay n m b t cycle - Xem trend, ñ c cycle - Trend là dài h n, cycle là ng n h n - Trend là t ng th , cycle là b ph n - Không ñư c l n l n gi a trend và cycle2. Bình quân trư tLà phương pháp d ñoán xu hư ng th trư ng d a vào m i quan h gi a giá cphi u và giá tr bình quân (phương pháp Joseph Granville)Có 2 phương pháp bình quân trư t là bình quân trư t gi n ñơn (SMA) và bìnhquân trư t t tr ng (WMA)(1) Công th c tínha) Bình quân trư t gi n ñơn SMA (single moving average)SMAn = (giá tr 0 + giá tr 1 + … + giá tr n-1)/nb) Bình quân trư t t tr ng WMA(weight moving average)WMAn = (n*giá tr 1+(n-1)*giá tr 2 + … + 1*giá tr n-1)/(1+2+…+n)WMA g n v i giá tr hi n t i hơn SMA. 7
 8. 8. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy - Golden cross (d u hi u mua) : ñư ng SMA ng n h n xuyên t dư i lên trên ñư ng SMA dài h n. - Dead cross (d u hi u bán) : ñư ng SMA ng n h n xuyên t trên xu ng dư i ñư ng SMA dài h n.(2) Phương pháp Granvillea) Nh ng d u hi u mua :- ðư ng MA sau khi gi m b t ñ u ñi ngang ho c hư ng lên trên và ñư ng giá ñãvư t lên trên ñư ng MA.- ðư ng MA ñang hư ng lên trên nhưng ñư ng giá l i c t xu ng phía dư i ñư ngMA.- ðư ng MA ñang hư ng lên trên, ñư ng giá n m trên ñư ng MA và gi m xu ngdư i nhưng không vư t qua ñư ng MA mà l i quay ñ u tăng.- ðư ng MA ñang gi m, ñư ng giá cũng ñang gi m trư t ra xa ñư ng MA (ñ ochi u t ñ ng ng n h n)b) Nh ng d u hi u bán :- ðư ng MA sau khi tăng thì b t ñ u chuy n sang ñi ngang ho c gi m và ñư nggiá n m c t xu ng phía dư i ñư ng MA.- ðư ng MA ñang gi m mà ñư ng giá l i c t lên phía trên ñư ng MA.- ðư ng MA ñang có xu hư ng gi m, ñư ng giá n m dư i ñư ng MA và ñã tăngnhưng không vư t qua ñư c ñư ng MA mà l i ti p t c gi m.- ðư ng MA ñang tăng, ñư ng giá cũng ñang tăng và vư t xa ñư ng MA (ñi uch nh trong ng n h n).3. H th ng kênh (chanel system)- ðư ng gi i h n trên : bình quân giá cao nh t c a N ngày- ðư ng gi i h n dư i : bình quân giá th p nh t c a N ngàyCác d ng ñư ng chanel system là Bollinger band, Volatility system,…Thông thư ng ngư i ta thư ng ch n N = 10 8
 9. 9. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh HuyNguyên lý c a chanel system là n m trong chân lý c a trend. Chân lý c a trend t clà “n u không vư t qua giá cao nh t thì không còn ñ ng l c tăng, n u khôngrơi dư i giá th p nh t thì không còn ñ ng l c gi m” mua bán - N u giá vư t quá giá tr bình quân c a giá cao nh t trong 10 ngày phát sinh trend tăng d u hi u mua. - N u giá gi m quá giá tr bình quân c a giá th p nh t trong 10 ngày phát sinh trend gi m d u hi u bán4. ð u tư ng n h n hay dài h n là do th trư ng quy t ñ nh ch khôngph i nhà ñ u tưM c ñích c a nhà ñ u tư là tăng l i nhu n ch không ph i là n m gi c phi u dàih n. Chưa ch c n m gi c phi u dài h n ñã là ñi u ki n tuy t ñ i ñ nâng cao l inhu n.Nhi u nhà ñ u tư nói là s n m gi c phi u 3 năm. Sau khi mua ñư c 1-2 tháng,xu t hi n nh ng thông tin t t kéo giá c phi u tăng g p 2 l n, nhà ñ u tư s m mcư i và ti p t c n m gi . Nhưng ngư c l i, n u xu t hi n nh ng thông tin x u nhưcông ty làm ăn thua l , s p phá s n thì ña s nh ng nhà ñ u tư ñó s v i vàng bánngay c phi u ñ gi m thi u t n th t.Tóm l i, nhà ñ u tư ph i ñi theo xu hư ng c a th trư ng thì m i t n t i . 9
 10. 10. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy5. Bollinger band(1) Phương pháp l p bollinger bandUpper band = MA + (STD_DV*W)Lower band = MA - (STD_DV*W)Giá ñ i di n (typical price) = (giá l n nh t+giá nh nh t+giá ñóng c a)/3MA = bình quân trư t N ngày c a giá ñ i di nSTD_DV = ñ l ch chu n trư t N ngày c a giá ñ i di nW=h sPhương pháp l p Bollinger band r t gi ng v i ñư ng bao (envelope) c a bìnhquân trư t. ðư ng bao (Envelope) là l y SMA làm chu n r i v 2 ñư ng trên dư icách SMA 1 kho ng c ñ nh.Như v y, n u th trư ng bi n ñ ng l n thì ñ r ng c a band s l n và ngư c l ikhi th trư ng không dao ñ ng thì ñ r ng c a band s h p.V lý thuy t thì nên mua khi ñư ng giá ch m band dư i và bán khi giá ch m bandtrên.6. Pivot (Reaction trend system)(1)Phương pháp l p PivotP = pivotH = giá cao nh t c a ngày hôm trư cL = giá th p nh t c a ngày hôm trư cC = giá ñóng c a ngày hôm trư cP = (H+L+C)/3D1 = H – PD2 = P – LD3 = H – LB1 = P – D1 = 2P – HB2 = P – D3 = P – H + LS1 = P + D2 = 2 P – L 10
 11. 11. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh HuyS2 = P + D3 = P + H – LHBOP(hight break out point) = 2P – 2L + HLBOP(low break out point) = 2P – 2H + Lðư ng h tr : B1,B2ðư ng kháng c : S1,S2Phương pháp s d ng cơ b n là mua ñư ng h tr và bán ñư ng kháng c .LBOP và HBOP ñư c ñ nh nghĩa là ñi m phát sinh trend. N u giá vư t quá HBOPthì mua và xu ng dư i LBOP thì bán. N u kho ng cách gi a ñư ng kháng c vàñư ng h tr h p l i thì là d u hi u thay ñ i trend.(2) Quy t c l c (Filter rule)Quy t c này là : n u giá cp thay ñ i x% so v i ñáy/ñ nh g n nh t thì ti n hànhmua/bán x% bán mua x%7. Parabolic (SAR – stop and reverse : d ng và chuy n hư ng)SAR ngày hôm sau = SAR ngày hôm nay + h s gia t c*(giá tr m i – SAR ngàyhôm nay)Giá tr m i = giá cao nh t trong trend khi th trư ng ñi lên, giá th p nh t trongtrend khi th trư ng ñi xu ng 11
 12. 12. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy8. Trend và nguyên nhân mang tính th i vTrên th trư ng ch ng khoán luôn t n t i nh ng hi n tư ng b t thư ng (unnomaly)mà không th gi i thích m t cách h p lý. N m b t trư c ñư c nh ng hi n tư ngnày là ñi u h t s c quan tr ng trong vi c xác nh n trend. Lưu ý : nh ng th ng kêdư i ñây ch áp d ng cho th trư ng ch ng khoán Nh t b n. (1) Tháng 1 – rocket start : các th trư ng ch ng khoán trên th gi i, nhi u trư ng h p là giá ch ng khoán tăng trong tháng 1. ði u này là do s kỳ v ng c a các nhà ñ u tư vào m t năm m i. Thông thư ng n u tháng 1 mà tăng thì trong năm ñó s có xu hư ng tăng và ngư c l i. (2) Tháng 2 – Nibbachi (28) : kinh t trong tháng 2 và tháng 8 thư ng d m chân t i ch nên tình hình trên th trư ng ch ng khoán cũng m ñ m. (3) Tháng 3 : phá v th cân b ng, quy t toán cu i năm, ñ ng yên lên giá (4) Tháng 4 : bư c vào m t năm tài chính m i, ti n ch y vào nhi u. Thông thư ng tháng 4-6 là th i ñi m tuy t v i ñ ñ u tư. (5) Tháng 5 : golden week, báo cáo k t qu kinh doanh. (6) Tháng 6 : giá tăng trong tháng 6 thư ng là do nguyên nhân cung c u (7) Tháng 7 : S ph c h i c a mùa hè, m t tháng ñ y nh ng b t ng . (8) Tháng 8 : tháng ngh l , th trư ng ít giao d ch. (9) Tháng 9 : kh ng b , ñ i sách gi m thu , ñ u tư kém hi u qu , ñ ng yên lên giá (10) Tháng 10 : Black Monday. Ám nh v ngày th 2 ñen t i v n còn trong tâm trí nhà ñ u tư nên trong tháng này th trư ng v n ti p t c m ñ m (kéo dài t tháng 8). Tuy nhiên tháng 10 cũng là tháng mà th trư ng có nh ng bi n ñ ng l n. (11) Tháng 11 : b t ñ u chi n d ch kinh doanh cho l giáng sinh. Th trư ng chuy n sang m t xu hư ng m i, cơ h i ñ ñ u tư. (12) Tháng 12 : các qu chu n b khóa s cu i năm và tri n v ng cho m t năm m i nên ít có trư ng h p gi m giá. 12
 13. 13. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy Chương III : PHƯƠNG PHÁP ðÁNH GIÁ GIÁ CAO HAY TH P - PHÂN TÍCH CYCLE1. N m b t phương pháp mua bán ngh ch xu th(1) Phương pháp ñ c sóng ng n h nNhư ph n trư c ñã nói : trong trend có nhi u sóng (cycle) và các sóng ñó có thlà tăng ho c gi m. Phương pháp phân tích k thu t trong chương này thư ng ñư cg i là “phương pháp mua bán ngh ch”, t c là mua khi giá gi m và bán khi giá tăng.Tuy nhiên khi th trư ng ñang có m t xu hư ng r t m nh thì phương pháp nàykhông s d ng ñư c. Ví d khi th trư ng ñang có xu hư ng gi m m nh mà l imua vào giá r thì cũng không th mang l i l i nhu n như mong mu n.(2) 4 quan h gi a trend và cycle- Trend tăng, cycle tăng- Trend tăng, cycle gi m- Trend gi m, cycle tăng- Trend gi m, cycle gi mTrong 4 quan h trên thì quan h 1 và 3 là ít r i ro và có nhi u cơ h i. Ngư c l iquan h 2 và 4 thì có nhi u r i ro.2. Ch s tính phương hư ng (DMI : directional movement index)+DI = (T ng +DM c a 14 ngày qua)/(T ng TR c a 14 ngày qua)-DI = (T ng -DM c a 14 ngày qua)/(T ng TR c a 14 ngày qua)ADX = T ng DX c a 9 ngày qua+DM = giá max hôm nay – giá max hôm qua-DM = giá min hôm qua – giá min hôm naySo sánh +DM và –DM, giá tr nh hơn l y = 0, n u 2 giá tr b ng nhau thì khôngl y b ng 0 mà l y nguyên giá tr ñó. N u +DM(hay-DM) là s âm thì l y b ng 0.TR = Max(giá max hôm nay – giá min hôm nay, giá max hôm nay – giá ñóng c ahôm qua, giá ñóng c a hôm qua – giá min hôm nay) 13
 14. 14. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh HuyDX = │(+DM) – (-DM) │:│(+DM) + (-DM) │+DI là bi u th kh năng giá tăng, -DI là bi u th kh năng giá gi m, ADX là bi uth ñ m nh c a trend ch không bi u th tính phương hư ng c a trend - N u +DI và ADX cùng tăng t c là th trư ng ñang có xu th tăng m nh - N u +DI tăng mà ADX không tăng m y t c là th trư ng có xu th tăng y u - N u -DI và ADX cùng tăng t c là th trư ng ñang có xu th gi m m nh - N u ADX ñang m c th p, t c không có rõ tính trend thì ñây là cơ h i t t ñ ti n hành “mua bán ngh ch” - N u +DI tăng vư t qua –DI thì là d u hi u t t ñ mua. Ngư c l i n u –DI tăng vư t qua +DI t c là d u hi u bán. - N u ADX vư t qua ñ nh chuy n t tăng sang gi m và kho ng cách gi a +DI và –DI ngày m t h p l i t c là d u hi u k t thúc trend.3. ðư ng tâm lý Psycological line= 100% * s ngày giá tăng hơn ngày hôm trư c trong vòng 12 ngày / 12 ngày(n u giá không ñ i cũng tính là giá tăng)N u ch s này >=75%(9 tăng 3 gi m) t c là ñang ñư c mua vào nhi u.N u ch s này <=25%(9 gi m 3 tăng) t c là ñang ñư c bán ra nhi u.4. Oscillator (Dao ñ ng)= (giá max trong vòng N ngày – giá ñóng c a hôm nay)/( giá max trong vòng Nngày - giá min trong vòng N ngày)ði n hình c a Oscillator là R% c a William.R% = (giá max – giá m c a + giá min – giá ñóng c a)/2*(giá max – giá min)N u R <20% là d u hi u ñư c mua vào nhi u, n u R>80% là d u hi u b bán ranhi u. 14
 15. 15. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy5. ð nh nghĩa ñ u tư và ñ u cơðây là m t ch ñ ñã có t r t lâu và không th có m t ñ nh nghĩa chính xác choñ u tư và ñ u cơ. Không th nghĩ m t cách ñơn thu n r ng ñ u tư là n m gi dàih n và ñ u cơ là n m gi ng n h n b i vì có nh ng ngư i ban ñ u xác ñ nh muac phi u ñ n m gi dài h n nhưng khi có nh ng thông tin t t, giá c phi u tănglên thì l p t c bán ra ki m l i. - ñi m khác nhau gi a ñ u tư và ñ u cơ không ph i là th i gian n m gi . - ñi m khác nhau gi a ñ u tư và ñ u cơ không ph i là phương pháp phân tích. - ñi m khác nhau gi a ñ u tư và ñ u cơ không ph i là hình th c giao d ch.Có m t ñ nh nghĩa thư ng ñư c s d ng là : “ñ u tư là kỳ v ng vào c t c cònñ u cơ là kỳ v ng vào capital gain (chênh l ch giá).Nhà ñ u tư kỳ v ng vào vi c sinh l i t công ty còn nhà ñ u cơ kỳ v ng vào vi csinh l i t giá c phi u.Phương pháp ñ u tư “n m gi dài h n và phân tán r i ro” ch phát huy hi u qukhi n n kinh t ñang phát tri n. Tuy nhiên, trong th i kỳ kinh t suy thoái thì ñâylà phương pháp ñ u tư r i ro nh t.6. Ch báo RSI (Relative strenght index)ðây là ch báo ñi n hình c a phương pháp phân tích dao ñ ng ñư c nhi u ngư is d ng.RSI = A/(A+B)A = trung bình ph n tăng giá ñóng c a trong N ngày giá lênB = trung bình ph n gi m giá ñóng c a trong N ngày giá xu ngðánh giá RSI b ng 4 cách sau.(1) ðánh giá b ng tiêu chu nRSI d ch chuy n t 0 ñ n 100, n u RSI>70 t c là giá c phi u ñang m c cao và<30 t c là giá c phi u ñang m c th p. Tuy nhiên r t khó có th ñánh giá RSIch b ng tiêu chu n này. 15
 16. 16. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy (%) 80 D u hi u bán 70 60 Swing 40 D u hi u mua 30 20(2) ðánh giá b ng phương hư ng c a RSI- Cho dù th trư ng ñang có xu hư ng ñi ngang ho c gi m mà RSI l i có xu hư ngñi lên thì nhi u kh năng th trư ng s ñ o chi u ñi lên.- Cho dù th trư ng ñang có xu hư ng ñi ngang ho c tăng mà RSI l i có xu hư ngñi xu ng thì nhi u kh năng th trư ng s ñ o chi u ñi xu ng(3) ðánh giá b ng hình d ngð c bi t khi RSI l n hơn 70 ho c nh hơn 30 mà có hình ch V ngư c/xuôi thì làd u hi u ñ ti n hành mua bán.(4) Hi n tư ng ngư c chi u gi a th trư ng và RSIa. Hi n tư ng ngư c chi u th trư ng ñi lên : nên bán khi- giá c phi u ñ t giá tr max m i- RSI >70- RSI ko ñ t giá tr max m ib. Hi n tư ng ngư c chi u th trư ng ñi xu ng : nên mua khi- giá c phi u ñ t giá tr min m i- RSI <30- RSI ko ñ t giá tr min m i 16
 17. 17. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy7. Ch báo StochasticsK% = (giá ñóng c a ngày hôm nay – giá min trong N ngày)/(giá max trong Nngày – giá min trong N ngày)D% = bình quân trư t trong M ngày c a K%Slow D% = bình quân trư t trong Y ngày c a D%Thông thư ng giá tr c a N,M,Y là (14,3,3) ho c (9,3,3)RSI ñư c tính toán d a trên cơ s là ph m vi bi n ñ ng giá còn Stochastics ñư ctính toán t s chênh l ch giá nên Stochastics ph n ng nh y c m v i s bi nñ ng c a giá hơn là RSID u hi u mua bán t ñư ng K% và D% : - d u hi u mua là ñư ng K% và D% ñ u n m dư i 25% : golden cross - d u hi u mua là ñư ng K% và D% ñ u n m trên 75% : dead cross - b qua d u hi u l n ñ u và chú tr ng t i d u hi u l n 2, l n 3 17
 18. 18. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy Chương IV : PHƯƠNG PHÁP ðÁNH GIÁ ð YÊU THÍCH - PHÂN TÍCH CUNG C U1. 3 nguyên nhân chính làm giá bi n ñ ng3 nguyên nhân chính làm giá bi n ñ ng là : thông tin, cung c u và bi n ñ ng giá(bi n ñ ng do chia tách c phi u)Có r t nhi u nhà ñ u tư nh y c m v i “thông tin” nhưng th c t là n u ch có“thông tin” thì tuy t ñ i không th sinh ra l i nhu n. N u nguyên nhân gây bi nñ ng giá là 100% thì 10% là do thông tin, 20% là do xu hư ng và 70% là do cungc u. Xu hư ng ñây nghĩa là b u không khí c a toàn b th trư ng.Có r t nhi u nhà ñ u tư sa ñà vào vi c tìm ki m thông tin mà không bi t r ng cóñ n 60% lư ng thông tin khi ñ n tay mình thì ñã ñư c ph n ánh vào giá hi n t i vàñã tr thành thông tin cũ.2. 10 nguyên nhân chính làm tăng giá c phi u- Nhà ñ u tư nư c ngoài mua c phi u : tuy nhiên c n lưu ý r ng không ph i nhàñ u tư nư c ngoài luôn luôn ñúng.- C i thi n nguyên nhân cung c u- Làm giá c a gi i ñ u cơ- K t qu kinh doanh t t hơn- Lên c p (ratting up) trong ñánh giá c a gi i phân tích ch ng khoán : tuy nhiênnguyên nhân này cũng ch có th làm giá tăng lên 3 ngày- PR c a gi i media : cũng ch lên ñư c 3 ngày- nh hư ng t nư c ngoài- Nguyên nhân cá bi t : công ty tham gia vào các lĩnh v c m i, d án m i- Ch quan : ch vì nghĩ giá lên nên mua- Ph n ng ngư c v i thông tin x u 18
 19. 19. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy3. Phân tích kh i lư ng giao d ch, bình quân trư t kh i lư ng giao d ch(1) giá c phi u và kh i lư ng giao d ch, 6 d ngPhân tích kh i lư ng giao d ch h t s c quan tr ng b i vì ho t ñ ng c a nhà ñ u tưñư c ph n ánh vào kh i lư ng giao d ch. ð c trưng c a kh i lư ng giao d ch làtrong th trư ng tăng thì kh i lư ng giao d ch cũng tăng và ngư c l i. Có 6 d ngquan h gi a giá c phi u và kh i lư ng giao d ch như sau : - Kh i lư ng giao d ch và giá c phi u ñ u ñ t ñ nh - Sau khi kh i lư ng giao d ch ñ t ñ nh thì trong vòng 10 ngày giá c phi u cũng ñ t ñ nh. - Kh i lư ng giao d ch sau khi ñ t ñ nh thì giá tăng nhanh. - Kh i lư ng giao d ch và giá c phi u ñ u ch m ñáy. - Sau khi kh i lư ng giao d ch ch m ñáy thì trong vòng 10 ngày giá c phi u cũng ch m ñáy. - Kh i lư ng giao d ch sau khi ch m ñáy thì giá gi m nhanh.Dù trong trư ng h p nào thì n u kh i lư ng giao d ch tăng nhanh cũng c n h t s cchú ý, ñây chính là d u hi u cho th y s p ch m ñ nh ho c ñáy.(2) S d ng ñư ng bình quân trư t kh i lư ng giao d cha. Phương pháp s d ng trong ng n h n :- ðư ng kh i lư ng giao d ch tăng nhanh, vư t qua ñư ng MA(5) là d u hi umua- ðư ng kh i lư ng giao d ch gi m nhanh, vư t dư i ñư ng MA(5) là d u hi ubánb. Phương pháp s d ng trong giao d ch dài h n :- ðư ng MA(5) tăng nhanh, vư t qua ñư ng MA(25) là d u hi u mua- ðư ng MA(5) gi m nhanh, vư t dư i ñư ng MA(25) là d u hi u bán4. Phân tích giá tr giao d chCũng gi ng như phương pháp phân tích kh i lư ng giao d ch.a. Phương pháp s d ng trong ng n h n : 19
 20. 20. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy- ðư ng giá tr giao d ch tăng nhanh, vư t qua ñư ng MA(5) là d u hi u mua- ðư ng giá tr giao d ch gi m nhanh, vư t qua ñư ng MA(5) là d u hi u bánb. Phương pháp s d ng trong giao d ch dài h n :- ðư ng MA(5) tăng nhanh, vư t qua ñư ng MA(25) là d u hi u mua- ðư ng MA(5) gi m nhanh, vư t qua ñư ng MA(25) là d u hi u bán5. Phân tích kh i lư ng giao d ch theo t ng m c giáN u phát sinh nh ng bi n ñ ng cách xa m c giá có kh i lư ng giao d ch l n thì cókh năng th trư ng s bi n ñ ng l n.6. OBV (On Balance Volume)Trư c h t ñ nh 1 ngày làm chu n và l y OBV c a ngày này = 0.N u giá ñóng c a c a ngày hôm nay cao hơn hôm qua thì OBV hôm nay = kh ilư ng giao d ch hôm nay + OBV hôm qua.N u giá ñóng c a c a ngày hôm nay th p hơn hôm qua thì OBV hôm nay = OBVhôm qua - kh i lư ng giao d ch hôm nay.N u giá ñóng c a c a hôm nay = hôm qua thì l y OBVhôm nay = OBV hôm qua.Ý nghĩa ñây là coi kh i lư ng giao d ch c a ngày giá tăng là “kh i lư ng giaod ch mua” và kh i lư ng giao d ch c a ngày giá gi m là “kh i lư ng giao d chbán” và so sánh bên mua v i bên bán.Phương pháp phân tích OBV này cũng do Granville sáng t o ra. Cách nghĩ cơ b nlà bi n ñ ng c a kh i lư ng giao d ch có khuynh hư ng ñi trư c so v i giá cphi u. N u OBV tăng t c là ñang có khuynh hư ng mua vào và n u OBV gi mt c là ñang có khuynh hư ng bán ra.7. ðư ng cong ngư c chi u kim ñ ng hð c trưng c a ñư ng cong này là v trên h tr c t a ñ l y tr c tung là giá cphi u và tr c hoành là kh i lư ng giao d ch. 20
 21. 21. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh HuyGiá c phi u Chuy n âm (5) Tín hi u bán Mua ñu i, bán non (6) (4) Bán m nh (7) (3) Mua m nh (8) (2) Bán ñu i, mua non (1) Tín hi u mua Chuy n dương Kh i lư ng giao d ch (1) giá cp ñang m c th p nhưng kh i lư ng giao d ch b t ñ u tăng. ðây ñư c coi là d u hi u chuy n dương và là ñi u ki n ñ mua vào. (2) kh i lư ng gd và giá cp ñ u tăng. ðây ñư c coi là d u hi u mua. (3) Giá cp tăng nhưng kh i lư ng gd không thay ñ i m y. D u hi u mua m nh. (4) Giá cp tăng nhưng kh i lư ng gd gi m d n. D u hi u mua ñu i và n u có lãi thì b t ñ u bán non. (5) Giá cp ng ng tăng, kh i lư ng gd ti p t c gi m. ðây là d u hi u chuy n âm và hình thành ñi u ki n ñ bán ra. (6) C kh i lư ng gd và giá ñ u gi m. ðây là d u hi u bán ra. (7) Giá cp ti p t c gi m, kh i lư ng gd không có d u hi u tăng. D u hi u bán ra m nh. (8) Giá cp ti p t c gi m nhưng kh i lư ng gd b t ñ u tăng tr l i. Thay vì bán ñu i thì nên mua non. Thông qua vi c nghiên c u hình bát giác này có th hi u ñư c tâm lý nhà ñ u tư như sau: 21
 22. 22. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy - Khi th trư ng b t ñ u tăng thì các nhà ñ u tư còn ñang trong giai ño n nghi ng nên kh i lư ng giao d ch ít. Tuy nhiên n u giá ti p t c tăng thì tâm lý b t an c a nhà ñ u tư ngày m t gi m d n t i kh i lư ng gd tăng theo. - Khi th trư ng ñ t ñ nh thì ña s nhà ñ u tư ñ u c m th y l c quan. - C ng thêm v i tuyên truy n c a báo chí nên càng có thêm nhi u ngư i tham gia, nhi u ngư i mua và kh i lư ng gd ñ t max. - Tuy nhiên khi giá cp ñ t ñ nh và b t ñ u gi m thì tâm lý b t an c a nhà ñ u tư ngày m t tăng d n t i kh i lư ng gd gi m cùng v i giá. - Khi tâm lý b t an lên t i ñ nh thì kh i lư ng giao d ch l i tăng và giá cp ch m ñáy ñ chu n b chu kỳ m i.8. Ch s tăng gi m giáCh s = T ng s cp tăng giá trong 25 ngày/T ng s cp gi m giá trong 25 ngày100% là giá tr trung l p, vư t quá 120% t c là th trư ng ñang nóng và dư i 70%t c là th trư ng ñang m ñ m.9. ð l ch chu n (Volatility)ð l ch chu n σ = 0.601*ln(Ht/Lt)*√250250 t c là 250 ngàyHt = giá cao nh t trong ngàyLt = giá th p nh t trong ngày - trong nhi u trư ng h p, Volatility thư ng gi m trư c giá - n u giá ñang m c cao mà Volatility gi m thì c n xem xét bán ñi9. Th trư ng không liên quan t i suy nghĩ c a b n thân3 ñ ng thái và th i ñi m s quy t ñ nh l i nhu n : (bán/mua/ngh )*th i ñi m = t n l iV y thì hành ñ ng bán/mua/ngh ñư c quy t ñ nh b i cái gì? Thông thư ng làñư c quy t ñ nh b i phân tích cơ b n(fundamental) 22
 23. 23. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh HuyNhư v y fundamentals analysis = bán/mua/nghTa ñã bi t, xác ñ nh th i ñi m = technical analysis. Ngoài ra, tr c giác b n thâncũng h t s c quan tr ng. N u m t bu i sáng ng d y, tâm lý c m th y tho i mái vàth i ti t th t ñ p khi n ta có c m giác hôm nay th trư ng s lên. T c là th i ñi m= technical analysis + giác quan th 6.Tóm l i ta có công th c : l i nhu n = fundamentals analysis*( technical analysis+ giác quan th 6)Tuy nhiên n u ch d a vào công th c trên thì cũng không th giúp ta ki m ñư cl i nhu n. Th trư ng không ph thu c vào b n thân ta nghĩ gì mà nó ph thu cvào ngư i khác nghĩ gì. Do ñó ñ chi n th ng trên th trư ng thì v n ñ khôngph i là ta nghĩ gì mà suy ñoán xem ngư i khác nghĩ gì. T c là ph i ñoán ñư c xuhư ng c a th trư ng.Như v y, công th c cu i cùng s là :Profit = fundamentals analysis*( technical analysis + giác quan th 6)*trend 23
 24. 24. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy Chương IV : D ðOÁN TƯƠNG LAI D A VÀO CÁC PATERN TRONG QUÁ KH1. ð th n n (Candle chart)Là phương pháp phân tích k thu t mà Nh t b n h t s c t hào. Vào gi a th k18, ông Honma là m t nhà ñ u tư ñã r t thành công trên th trư ng g o Osaka.Ông ñã vi t ra cu n “Ngũ pháp Sakeda” trong ñó có gi i thi u v phương phápphân tích hình n n. Hơn 200 năm sau, phương pháp này ñã ñư c c th gi i bi tñ n như là m t phương pháp phân tích bi u th s bi n ñ ng c a th trư ng.(1) Cùng tìm ra các ki u paternCách bi u th ñ th hình n n là n u giá ñóng c a > giá m c a thì s v hình n ntr ng (ñư ng dương) và ngư c l i là hình n n ñen (ñư ng âm) Giá cao nh t Giá ñóng c a Giá m c a Giá th p nh t Giá th p nh t Giá cao nh tGiá mc a Giá ñóng c a Giá th p nh t 24
 25. 25. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh HuyCác ño n th ng m c trên n n g i là râu, râu n m trên g i là râu trên, râu n m dư ig i là râu dư i.ð th hình n n có nhi u lo i : ñ thì ngày, ñ th tu n, ñ th tháng, ñ th năm,..(2) Ngũ pháp SakedaCơ b n c a phương pháp phân tích ñ th n n là ngũ pháp Sakeda. Sakeda ñư cbi t ñ n v i tư cách là m t c ng xu t g o n i ti ng th i Eñô, là nơi Honma ñã sinhra.9 ki u cơ b n và 19 ki u ng d ng c a ñ th n n.9 ki u cơ b n ðư ng ðư ng ðư ng ðư ng ðư ng ðư ng ðư ng ðư ng ðư ng ñ i ñ i âm ti u âm ti u dương âm dương âm ñ ng dương dương chi u chi u chi u chi u s trên trên xu ng xu ng R t R t Cân Cân Y u Y u M nh M nh D u m nh y u b ng b ng hi u y u m nh chuy n ñ i19 ki u ng d ng k t h p âm dương : lư c d ch (nhà ñ u tư có th nghiên c utrong các tài li u khác v candle chart).(3) Râu trênKhi th trư ng ñang tăng mà xu t hi n râu trên t c là d u hi u ñã g n t i ñ nh. Râutrên t c là ph n chênh l ch gi a giá cao nh t và giá ñóng c a ho c gi a giá caonh t và giá m c a. Càng vào ñ n ph m vi ñ nh thì râu trên càng có xu hư ng dài 25
 26. 26. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huyra, t c là áp l c bán ra ngày m t gia tăng. Ngư c l i n u xu t hi n râu dư i t c làñã g n t i ñáy, râu dư i càng dài thì s c c u càng m nh.(4) Tình tr ng viên b t l cTh trư ng sau khi tăng nóng mà rơi vào tình tr ng viên b t l c t c là d u hi u c as s t gi m. nh ng c phi u ñư c gi i thi u, ñư c lăng xê qua media là nh ng cphi u d quan sát th y hi n tư ng này nh t. Viên b t l c(5) Ch th pgiá cao nh t > giá m c a = giá ñóng c a > giá th p nh tTrong nhi u trư ng h p ñây là d u hi u ñ o chi u c a th trư ng ho c th trư ngs tăng nhanh hơn hay gi m m nh hơn. Tiêu chu n ñ ñánh giá ch th p n mkh i lư ng giao d ch. N u xu t hi n ch th p cùng kh i lư ng giao d ch tăngm nh t c là d u hi u c a s ñ o chi u, n u không th trư ng v n ti p t c duy trìtr ng thái hi n t i.(6) Chim 3 cánhN u có 3 ñư ng âm xu t hi n trong ph m vi ñ nh thì g i là chim 3 cánh. ðây làd u hi u c a xu hư ng gi m giá. 26
 27. 27. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy2. Phân tích xu hư ng (trend)Cho ñ n nay, ñã có r t nhi u ngư i nghiên c u trend và cycle trong phân tíchch ng khoán. M t trong nh ng phương pháp phân tích trend n i ti ng nh t làphương pháp phân tích d ng sóng Elliott.(1) L ch s và ñ c trưng c a phương pháp d ng sóng ElliottÔng t c a lý thuy t này là Ralph Nelson Elliott (1871-1948), k toán chuyên vrestaurant và ñư ng s t.Elliott ñã nh n ra r ng bi n ñ ng giá c phi u bình quân công nghi p Dow t o ram t xu hư ng có th phân bi t và có tính l p ñi l p l i. Tuy nhiên th i gian hìnhthành xu hư ng và ñ r ng c a bi n ñ ng không nh t thi t là s l p ñi l p l i.(2) Nguyên t c c a nguyên lý d ng sóng là DowNgư i ñ u tiên phát bi u r ng bi n ñ ng giá cp có hình d ng gi ng sóng bi n làCharles Dow. Ông cho r ng : trend chính trong 1 năm gi ng như th y tri u, trendbư c 2 trong vài tháng gi ng như sóng bi n còn nh ng trend nh gi ng như cácg n sóng. B ng vi c tính toán các ñi m cao nh t c a nh ng con sóng liên ti p thìcó th d ñoán ñư c phương hư ng c a th y tri u. Th trư ng tăng Sóng 1 tăng Thoát kh i s bi quan v giá c phi u Sóng 2 tăng C i thi n tình hình kinh t , tình hình kinh doanh c a DN Sóng 3 tăng Giá c phi u vư t quá giá tr th c Th trư ng gi m Sóng 1 gi m Bán tháo Sóng 2 gi m Tình hình kinh t , tình hình kinh doanh x u ñi Sóng 3 gi m ði m cao nh t (climax) 27
 28. 28. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh HuyD a trên lý thuy t c a Dow, Elliott ñã nghiên c u m t cách chi ti t hơn và hoànthành lý thuy t d ng sóng Elliott.(3) Các ki u sóngTrong khi Dow cho r ng có 3 d ng sóng thì Elliott l i cho r ng có 8 d ng sóng v i5 sóng lên và 3 sóng xu ng. Ông coi 8 ñ t sóng này là 1 chu kỳ ñ phân tích thtrư ng.Trong 5 sóng lên thì sóng 1,3,5 là sóng m nh còn sóng 2,4 là sóng ñi u ch nh.Sóng 2 ñi u ch nh cho 1 và 4 ñi u ch nh cho 3. 3 sóng gi m là sóng A,B,C (5) (3) (B) (A) (1) (4) (2) (C) - Sóng lên 1 : quá trình t o cơ s , c c di n ñ o chi u t th trư ng ñi xu ng - Sóng ñi u ch nh 2 : ñi m k t thúc c a sóng ñi u ch nh 2 không th p hơn ñi m kh i ñ u c a sóng lên 1 - Sóng lên 3 : kh i lư ng giao d ch l n nh t, ph m vi tăng giá cao nh t, th i gian không ng n nh t - Sóng ñi u ch nh 4 : hình thành cân b ng d ng tam giác - Sóng lên 5 : ñ t tăng giá cu i cùng - Sóng gi m A : khó có th nghĩ là sóng ñi u ch nh trong xu th tăng 28
 29. 29. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy - Sóng gi m B: tăng l i do ñ o chi u mua nhưng không gi ñư c lâu mà l i chuy n sang sóng C - Sóng gi m C : xác nh n xu th gi m giá ñã rõ ràng(4) Tính ra giá tr m c tiêu d a vào dãy Fibonacci1,1,2,3,5,8,13,21,34,….ð c trưng c a dãy Fibonacci là : - Gía tr c a 1 s h ng = t ng 2 s h ng ñ ng trư c - B t kỳ m t s h ng nào cũng g n b ng 0.618 c a s h ng ti p theo - B t kỳ s h ng nào cũng g n b ng 1.618 c a s h ng ñ ng trư c - B t kỳ s h ng nào cũng g n b ng 0.382 c a s h ng ñ ng ti p theo cách ñó 2 v tríNh ng con s 0.618 hay 0.382 ñ u ñư c ng d ng vào r t nhi u lĩnh v c. Ví dñ d ñoán giá gi m ñ n m c nào thì ngư i ta cho r ng s gi m ñ n m c = 0.618so v i m c cao nh t ho c tăng ngư c tr l i 38.2% so v i m c gi m)(5) Trend paternN u quan sát ñ th thì th y có r t nhi u ki u patern. N i giá tr cao nh t hi n t iv i giá tr cao nh t trong quá kh , n i giá tr th p nh t hi n t i v i giá tr th p nh ttrong quá kh thì có th d ñoán ñư c th trư ng ñang có xu hư ng như th nào,biên ñ là bao nhiêu,…Dư i ñây là th ng kê m t s patern ph bi n. 29
 30. 30. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy D ng hình h p : cân b ng chính th ng D ng c r D ng c bay D ng tam giác cân D ng tam giác cân ngư c D ng tam giác hư ng xu ng D ng tam giác ngư c hư ng lên D ng tam giác hư ng lên D ng tam giác ngư c hư ng xu ng D ng cái nêm hư ng xu ng D ng cái nêm hư ng lên3. Market profileMarket profile là m t phương pháp phân tích th trư ng do Peter Steidlemayer ñưara vào năm 1981.(1) ng d ng ñ l ch chu nPhương pháp Market proflie là phương pháp phân tích ng d ng ñ l ch chu n.N u phân tích th trư ng b ng phương pháp này thì 60-70% c a t t c các ngàykinh doanh là có hình d ng c a ñ l ch chu n ñi n hình. 30
 31. 31. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy(2) Cách tínhB t ñ u t lúc m c a thì c 30 phút s thay ñ i ch cái và ghi l i kho ng giátrong 30 phút ñó.Ví d n u xét ch s bình quân Nikkei thì ta có b ng như sau.A 09:00 – 09:30B 09:30 – 10:00C 10:00 – 10:30D 10:30 – 11:00E 12:30 – 13:00F 13:00 – 13:30G 13:30 – 14:00H 14:00 - 14:30I 14:30 – 15:00N u trong cùng m t kho ng th i gian mà cùng m t m c giá ñư c giao d ch 2 l nthì cũng ch ghi 1 ch cái. Thông tin c n thi t ñ ti n hành phân tích này là giá l nnh t và nh nh t trong vòng 30 phút.Gía m c a và ñóng c a ñư c ghi b ng ch cái nh (a,j)(3) Gi i thích các t ng chuyên d ng- Mode : m c giá có kh i lư ng giao d ch l n nh t. Tuy nhiên do M , thông tinv kh i lư ng giao d ch theo t ng m c giá r t ít nên Nh t ngư i ta s l y m cgiá mà có nhi u ch cái nh t th i ñi m k t thúc m i ngày. N u có nhi u m c giácùng có kh i lư ng giao d ch l n nh t thì l y m c giá g n giá ñóng c a nh t làmMode.- Value area : kho ng giá l y Mode t p trung 70% kh i lư ng giao d ch trong ngàylàm trung tâm.- TPO(time price opportunity) : tình tr ng phân b ñơn v th p nh t ñư c s d ngtrên Profile. N u phát sinh TPO nhi u hơn dư i(trên) Mode thì bi u hi n thtrư ng c a phía mua(bán). 31
 32. 32. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy- Tail : 2 hay nhi u hơn ch cái không ch ng lên nhau phát sinh 2 ñ u Profile.- Initial range : kho ng giá trong vòng 1 ti ng tính t lúc m c a. Trong trư ngh p thông thư ng thì là kho ng A và BHình d ng c a th i ñi m k t thúc giao d ch trong ngày ñư c chia làm 3 d ngchính : - Normal day : phân b d ng ñi n hình (hình cái chuông) - Double distribution day : d ng 2 ñ nh - Trend day : hình d ng khi tăng ho c gi m(4) 5 phương pháp mua bán cơ b n1. Phá v Initial range(IR)Trư c khi b t ñ u giao d ch, n u ta bi t ñư c kho ng ñáy c a ñ l ch chu n thì skhông ph i v t v trong giao d ch. Trong kho ng giá A ch c ch n s bao g m cph m vi ñáy c a ñ l ch chu n. V m t kinh nghi m thì trong kho ng th i gian B,nhi u kh năng s hình thành 1 ph n c a ñáy. Vì v y, không quá l i khi cho r ngIR s quy t ñ nh ngày giao d ch ñó.Vào ngày Normal day, giao d ch thư ng ñư c th c hi n m c trên IR.Dù là Double distribution day hay là Trend day thì n u IR b phá v t c là d uhi u th trư ng chuy n sang m t m c m i. Mua th i ñi m giá vư t quá IR vàbán th i ñi m giá gi m quá IR(mua bán thu n)2. Xu t hi n tailTail ñư c ñ nh nghĩa là c c tr ñ l ch chu n s 3. Trong phân tích Market Profilethì s xu t hi n(hình thành) tail là h t s c quan tr ng. Tail t c là ch s khôngch ng trên ñó nên nh ng ngư i liên quan ñ n th trư ng thư ng không thích giaod ch kho ng giá ñó. T c là th trư ng s bi n ñ ng l n ngư c theo hư ng xu thi n tail, r t gi ng v i khái ni m “râu” trong candle chart.3. Phân tích TPO 32
 33. 33. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh HuyN u TPO c a m t ngày l y Mode làm trung tâm là 60:20 thì có th hi u r ng có60 ngư i mua và 20 ngư i bán(trên th c t thì có th s ngư i bán = s ngư i muanhưng ñây là cách ñ nh nghĩa trong phương pháp MP).Như v y, trong xu hư ng lên thì TPO phía mua s nhi u và trong xu hư ng gi mthì TPO phía bán s nhi u. B ng vi c quan sát khuynh hư ng này ta có th nh n ras chuy n hóa c a th trư ng.4. Quan h gi a Mode và 30 phút cu iTrư c khi th trư ng ñóng c a thì thư ng phát sinh nhi u c m xúc : s kỳ v ngcho ngày mai, ñi u ch nh position,.. nên giá thư ng bi n ñ ng l n.ð ng hư ng giá 30 phút cu i r t khó phân tích nhưng s bi n ñ ng giá trong 30phút này l i h t s c quan tr ng. N u coi Mode là giá chính th c cho ngày hôm ñóthì range trong 30 phút cu i s có 3 kh năng : - Mode và range I trùng nhau xu hư ng cân b ng - Mode > range I xu hư ng gi m - Mode < range I xu hư ng tăng5. D ch chuy n c a Value Area(VA)N u giá vư t quá giá tr max c a VA ngày hôm qua thì mua, ngư c l i vư t quágiá tr min c a VA ngày hôm qua thì bán. Có th d a vào s d ch chuy n c a VAñ d ñoán phát sinh trend gi ng như s phá v IR. Bi u ñ gi i thích 1 13410 I 13400 E F G I J 13390 E F G H I J 13380 B C D E F G H I j ← M o d e 13370 B C D E F G H I J 13360 B C D E H 13350 B C D E 13340 A B C E 33
 34. 34. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy 13330 A B 13320 A B 13310 A B 13300 A - - - - - - - - - 13290 A Tail 13280 a ← g i á m c a 13270 A - - - - - - - - - Bi u ñ gi i thích 2 13250 I 13240 I 13230 I J 13220 I j ← g i á ñóng c a IJ--------gi i h n trên valua 13210 area 13200 H I J 13190 H 13180 E F G H 13170 E F G H 13160 E F G H 13150 E F G H 13140 D E F G H 13130 D E G 13120 D - - - - - - - 13110 D レッジ 13100 D 13090 D - - - - - - - 13080 C D 13070 B C D - - - - 34
 35. 35. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy 13060 A B C ↑ 13050 A B C ABC--------gi i h n dư i value 13040 area 13030 a B C 13020 A B C 13010 A B C 13000 A B Initial range 12990 A B ↓ 12980 B - - - - - Cách l p MP 14100 A 14090 A 14080 A 14070 A 14060 A J 14050 A B G J 14040 A B C F G H j 14030 A B C E F G H I J 14020 A B C D E F G H I J 14010 A C D E G H I 14000 A C D E H I 13990 C D E I 13980 C D E 13970 D 35
 36. 36. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy 14100 A 14090 a 14080 A 14070 A 14060 A J 14050 A B G J 14040 A B C F G H j 14030 A B C E F G H I J 14020 A B C D E F G H I J 14010 A C D E G H I 14000 A C D E H I 13990 C D E I 13980 C D E 13970 D 36

×