Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Varmas bokslut 2018

106 vues

Publié le

Osäkerheten på den globala aktiemarknaden under årets sista kvartal drog ned avkastningen på Varmas placeringar för hela året på minus. Marknadsvärdet på Varmas placeringar vid årets slut var 44,0 (45,4) miljarder euro. Effektiviteten förbättrades ytterligare och var bättre än någonsin. Varma använde 60 % (67 %) av de försäkringsavgifter som var avsedda för driftskostnader.

Publié dans : Économie & finance
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Varmas bokslut 2018

 1. 1. Varmas bokslut 2018 15.2.2019 Bokslut 15.2.2019
 2. 2. Bokslut 15.2.2019 Ett bra år för Varmas försäkringsverksamhet Pensionstjänsternas kvalitet Effektivitet Premieinkomst Handläggningstid för pensionsansökningar Av omkostnadsdelen använde vi Premieinkomst, € 31 dagar 60 % 5,1 md
 3. 3. Nyckeltal 2018 Bokslut 15.2.2019 Solvenskapital, € 9,6 md Placeringarnas marknadsvärde, € 44,0 md Avkastning på placeringarna -2,0 %
 4. 4. Placeringar och solvens Bokslut 15.2.2019
 5. 5. Avkastning på placeringar 2009–2018 Bokslut 15.2.2019 Den genomsnittliga nominella avkastningen på placeringarna för 10 år är cirka 6,0 %, och den har beräknats enligt den rekommendation som getts av Arbetspensionsförsäkrarna TELA. Utvecklingen av Varmas placeringsintäkter var varierande under 2018. Aktiekurserna sjönk särskilt i slutet av året och ett svagt sista kvartal innebar ett negativt helårsresultat för Varmas placeringsverksamhet.
 6. 6. Placeringstillgångarna har ökat kraftigt sedan finanskrisen Bokslut 15.2.2019
 7. 7. Fördelningen av Varmas placeringar Bokslut 15.2.2019
 8. 8. Varmas placeringsår 2018 Bokslut 15.2.2019
 9. 9. Placeringarnas geografiska spridning Bokslut 15.2.2019 Placeringar Noterade aktier 26% 19% 31% 24% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Finland Europa Nordamerika Övriga regioner och globala fonder 2017 2018 39% 19% 24% 19% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Finland Europa Nordamerika Övriga regioner och globala fonder 2017 2018
 10. 10. 26 % av placeringarna finns i Finland, dvs. 10,9 md € Bokslut 15.2.2019 Placeringarna i Finland De finska placeringarnas fördelning
 11. 11. Avkastningsutvecklingen sedan 2009, kumulativ avkastning 79,8 %, 20,5 md euro Bokslut 15.2.2019 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190
 12. 12. Hur placeringsresultatet bildas Bokslut 15.2.2019
 13. 13. Placeringarna grupperade enligt risk Bokslut 15.2.2019 1-12/2018 1-12/2017 Avkastn. Avkastn. 24 mån MWR MWR Vola- mn € % mn € % mn € % mn € % % % tilitet 13 522 31 10 568 24 13 481 30 12 579 28 -1,8 3,7 Lånefordringar 1 817 4 1 817 4 1 453 3 1 453 3 3,7 2,2 Obligationer 10 625 24 9 031 21 10 028 22 10 510 23 -2,9 5,4 1,9 Statsobligationer 4 104 9 2 142 5 4 153 9 4 285 9 -4,2 4,0 Företagsobligationer 6 520 15 6 889 16 5 874 13 6 224 14 -2,0 6,2 Övriga finansmarknadsinstrument och depositioner 1 080 2 -280 -1 2 001 4 617 1 -0,1 -1,9 17 916 41 18 222 41 20 427 45 20 687 46 -3,6 11,4 Noterade aktier 13 407 30 13 713 31 16 492 36 16 753 37 -8,3 11,6 9,7 Kapitalplaceringar 4 255 10 4 255 10 2 767 6 2 767 6 17,5 7,9 Onoterade aktier 254 1 254 1 1 167 3 1 167 3 3,8 18,5 3 879 9 3 879 9 3 602 8 3 602 8 5,5 4,9 Direkta fastighetsplaceringar 2 895 7 2 895 7 2 797 6 2 797 6 3,9 2,9 Fastighetsplaceringsfonder och kollektiva investeringar 984 2 984 2 805 2 805 2 10,6 12,0 8 699 20 10 037 23 7 900 17 8 907 20 -1,4 9,3 Hedgefonder 8 703 20 8 703 20 7 886 17 7 886 17 1,6 8,5 2,2 Råvaruplaceringar -8 0 25 0 11 0 179 0 Övriga placeringar 3 0 1 308 3 3 0 842 2 44 015 100 42 705 97 45 409 100 45 775 101 -2,0 7,8 3,6 Effekt av derivat 1 310 3 -365 -1 44 015 100 44 015 100 45 409 100 45 409 100 Den modifierade durationen för alla obligationer är 2,8. Den öppna valutapositionen är 24,6 % av placeringarnas marknadsvärde. 1) Inklusive upplupna räntor 12/2018 12/2017 Ränteplaceringar 1) Basfördelning Riskfördelning Basfördelning Riskfördelning Marknadsvärde Marknadsvärde Övriga placeringar Aktieplaceringar Fastighetsplaceringar Placeringar sammanlagt Placeringar till verkligt värde sammanlagt
 14. 14. Varmas placeringsintäkter jämfört med marknaderna Bokslut 15.2.2019 % Varma Finländska aktier Europeiska aktier US aktier Euro statslån Euro företagslån 2018 -2,0 -3,9 -10,8 -4,4 1,0 -1,3 2017 7,8 11,5 10,6 21,8 0,1 2,4 2016 4,7 13,3 1,7 12,0 3,3 4,7 Genomsnittlig nominell avkastning 5 år 4,3 9,3 3,4 8,5 3,7 2,6 10 år 6,0 12,8 8,6 13,1 4,0 5,0 Sedan 1999 * 5,3 8,0 3,6 5,6 4,4 4,1 Genomsnittlig realavkastning 5 år 3,7 8,6 2,8 7,9 3,1 2,0 10 år 4,8 11,4 7,3 11,8 2,8 3,8 Sedan 1999 * 3,6 6,4 2,0 4,0 2,8 2,5 * Varma etablerades i sin nuvarande form under år 1998. Jämförelseuppgifter finns således att tillgå från år 1999. Finländska aktier = OMX Helsinki Cap Index Euro statslån = IBOXX Eurozone EUR (Total Return) Euro aktier = Stoxx 600 Total Return Index EUR Euro företagslån = IBOXX Corporate Overall Performance Index EUR (Total Return) US aktier = S&P500 Total Return Index
 15. 15. Varmas placeringsintäkter i genomsnitt Bokslut 15.2.2019
 16. 16. Fortsatt stark solvens Bokslut 15.2.2019 • Solvenskapitalet uppgick till 9,6 miljarder euro • Solvenskapitalet var 1,6 gånger högre än solvensgränsen, dvs. på en betryggande nivå • Solvensgraden var 127,5 % Den starka solvensen och verksamhetens effektivitet stärker arbetspensionssystemets hållbarhet.
 17. 17. Försäkring och pensioner Bokslut 15.2.2019
 18. 18. 560 000 343 400 Försäkrade arbetstagare och företagare Pensionstagare 5,7 md € Utbetalda pensioner Bokslut 15.2.2019
 19. 19. Det bästa omkostnadsresultatet någonsin Bokslut 15.2.2019 • Varma sköter pensionsskyddet effektivt: Vi använde 60 % av medlen som reserverats för driftskostnader. • Varmas effektivitet och goda solvens garanterar branschens mest konkurrenskraftiga kundåterbäringar.
 20. 20. Varma betalar tillbaka 153 miljoner euro i kundåterbäringar till sina kunder Bokslut 15.2.2019 • Varma delar ut omkostnadsöverskottet för år 2018 i sin helhet som kundåterbäringar, dvs. rabatt på avgifterna. • Varmas starka solvens och effektiva verksamhet gynnar kunderna.
 21. 21. Premieinkomsten ökade Bokslut 15.2.2019 • Premieinkomsten ökade med 5,1 % till 5,1 miljarder euro. • Vid årets slut var 559 981 personer försäkrade hos Varma.
 22. 22. Utbetalda pensioner enligt pensionsslag Bokslut 15.2.2019 Vi betalade ut pensioner för 5,7 miljarder euro till 343 400 personer
 23. 23. Aktuellt inom Varma och pensionsnyheter Bokslut 15.2.2019
 24. 24. Aktuellt inom Varma och pensionsnyheter • Antalet ansökningar om ålderspension minskade med 10 % på grund av den höjda åldersgränsen. • Den genomsnittliga pensionsåldern för personer som fick ålderspensionsbeslut från Varma under fjolåret var 63,7 år. • Åldern för pensionering har ökat något. • Antalet invalidpensioner ökade under fjolåret med 10 % bland Varmas försäkrade. • Störst var ökningen bland personer över 60 och under 45 år. • Mentala störningar var den snabbast ökande orsaken till arbetsoförmåga. Fler invalidpensioner Inkomstregistret togs i användning • Varma började vid årsskiftet använda det nationella inkomstregistret som ger oss tillgång till nödvändiga uppgifter nästan i realtid. • Registret innebär snabbare hantering av försäkringsavgifterna och snabbare pensionsbeslut. Bokslut 15.2.2019 Åldern för pensionering har ökat
 25. 25. Varmas pensionshandläggning 9 dagar snabbare än branschgenomsnittet Bokslut 15.2.2019 Totalt 22 476 nya pensionsbeslut
 26. 26. Aktuellt om företagsansvar Bokslut 15.2.2019
 27. 27. Ansvar för kommande generationer Genom att bedriva en ansvarsfull verksamhet och garantera vår solvensntryggar vi såväl nuvarande som framtida pensioner. Kampen mot klimatförändringarna Främjar arbetshälsa och ett bättre arbetsliv Etisk verksamhet och öppen kommunikation Ansvar för de anställda Bokslut 15.2.2019
 28. 28. Bokslut 15.2.2019 Femteplacering i en global klimatjämförelse Aktieportföljens koldioxidutsläpp -17 % på tre år Hantering och rapportering av klimatrisker enligt TCFD Klimatåtgärder 8 solcells- anläggningar 34 % av fastigheterna har miljöcertifikat
 29. 29. Ekonominyheter Bokslut 15.2.2019
 30. 30. Aktuellt Bokslut 15.2.2019 • Finland har två år av bra tillväxt bakom sig • Konjunkturtoppen nåddes vid årsskiftet 2017–2018 • Tillväxttakten på de för Finland viktiga exportmarknaderna Kina och Tyskland har mattats av • Det snabbt sjunkande födelsetalet är en utmaning för pensionssystemet på lång sikt
 31. 31. Bilagor: Bokslut 15.2.2019
 32. 32. Nyckeltal Bokslut 15.2.2019 2018 2017 Premieinkomst, mn € 5 118 4 867 Utbetalda pensioner, mn € 1) 5 668 5 544 ArPL-försäkrade 523 270 501 320 FöPL-försäkringar 36 700 35 900 Pensionstagare 343 400 342 600 Placeringar, mn € 44 015 45 409 Placeringsintäkter, mn € -902 3 343 Avkastning på investerat kapital, % -2,0 7,8 Totalresultat, mn € -1 741 1 524 Omkostnadsresultat, mn € 56 45 Driftskostnader av omkostnadsinkomsten, % 60 67 Ansvarsskuld, mn € 36 521 36 696 Solvenskapital, mn € 9 619 11 534 Solvensgrad % 2) 127,5 133,5 Solvenskapital/solvensgräns 1,6 1,7 Medelantal anställda, moderbolaget 532 524 1) 2) Pensionsmedlen i förhållande till ansvarsskulden enligt 11 § 10 punkten i SHM:s förordning (614/2008). Före avdrag av erhållna ansvarsfördelningsersättningar

×