Publicité
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Työhygienia työterveyshuollossa(20)

Plus de Työterveyslaitos(20)

Publicité

Työhygienia työterveyshuollossa

 1. Hyvinvointia työstä
 2. 13.3.2023 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 2 Työhygieeninen selvitys kemialliset tekijät, pölyt ja biologiset tekijät, ihoaltistuminen
 3. Työhygienia 13.3.2023 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 3 - fysikaalinen työhygienia - melu - tärinä - sähkömagneettiset kentät… kemiallinen työhygienia - höyryt - kaasut - pölyt (aerosolit) biologinen työhygienia - endotoksiinit: 90 EU/m3 - mikrobit Ihon kautta tapahtuva altistuminen - imeytyminen ihon läpi - käsiltä suun kautta elimistöön - HTP-kirjassa: iho
 4. Työhygieeninen palvelu Työterveyslaitoksella • Oulu • Kuopio • Lappeenranta • Helsinki, Pitäjänmäki • Turku • Tampere • kemian ja pölyjen työhygieenikkoja • fysiikan työhygieenikkoja (melu, tärinä, sähkömagneettiset kentät…) • taustatukena toksikologeja, mikrobiologeja, suojainasiantuntijoita, työterveyslääkäreitä, iv-asiantuntijoita, tutkijoita 13.3.2023 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 4
 5. Työhygieeniset palvelutuotteet 1. Mittauspaketti avuksi työpaikkaselvityksiin pienissä yrityksissä ja mikroyrityksissä (tulee myyntiin 2023 aikana; 500-600 €) 2. Kevytselvitys pienille yrityksille (työhygieenikko käy työpaikalla, 1500- 2500 €) 3. Työhygieeninen selvitys (3000 € -> kymmeniä tuhansia euroja) 13.3.2023 | © Työterveyslaitos | 5
 6. Työhygieeninen selvitys Etenee vaiheittain: Kemikaalit, kaasut, pölyt - altistumisen torjunta työpaikoilla | Työterveyslaitos (ttl.fi) • työsuunnitelman laatiminen → tarjous asiakkaalle • työhygieeninenselvitys ja mittaukset työpaikalla • näytteiden ja mittausdatan analysointi • lausunnon laatiminen • mahdollinen palautetilaisuus
 7. Hengitysvyöhyke- ja yleisilmanäytteet, hv ja kp 13.3.2023 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 7
 8. Altistuminen 13.3.2023 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 8 • altistuminen ≠ mitattu pitoisuus • pitoisuus mitataan ja altistuminen arvioidaan • altisteen pitoisuus tiettynä ajanjaksona = aikakeskiarvo • 8 h, 15 min, kattoarvo, sitovat raja-arvot: HTP-arvot 2020 aika pitoisuus aika pitoisuus 1 10 100
 9. HTP-arvot • Pääsääntöisesti terveysperusteisia • HTP-arvon alittuessa ei oleteta esiintyvän merkittäviä terveysriskejä sen tiedon perusteella, joka oli käytettävissä arvoa asetettaessa (huomaa asettamisvuosi!) • HTP-arvot eivät ota huomioon herkissä (atoopikot, sairauksia potevat yms.) työntekijöissä mahdollisia vaikutuksia • ”Huomioitava työn terveysriskien arvioinnissa” (Vna 715/2001) • Biologisten altistumisindikaattoreiden ohjeraja- arvoilla sama status © Työter veyslaitos
 10. Työpäivien erilaisuudesta aiheutuva epävarmuus Näytteenotosta, analytiikasta ja työpäivien erilaisuudesta aiheutuva epävarmuus altistumisen arvioinnissa huomioidaan siten, että tarkan pitoisuusarvon sijaan työntekijän altistumista arvioidaan neljän pitoisuustason perusteella. Rajatilanteessa työntekijän altistumista arvioidaan työhygienian yleisen varmuusperiaatteen mukaisesti altistavamman skenaarion mukaan. Näytteenkeräyksen epävarmuus on vain yksi osa epävarmuuden arvioinnissa, olosuhteiden vaihtelulla on paljon suurempi merkitys. 13.3.2023 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 10
 11. Riskinarvio toimenpiteitä varten altistumistaso riskiluokka/ altistuminen toimenpiteet alle 10 % HTP-arvosta vähäinen työolosuhteiden seuranta 10–50 % HTP-arvosta kohtalainen helposti toteutettavat toimenpiteet suositeltavia* seurantamittaukset tarpeellisia 50–100 % HTP-arvosta merkittävä toimenpiteet tarpeellisia* seurantamittaukset tarpeellisia yli HTP-arvon liiallinen toimenpiteet välttämättömiä seurantamittaukset toimenpiteiden toteutuksen jälkeen 13.3.2023 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 11
 12. Työhygieenisen näytteenoton ja analytiikan laatu Työhygieeninen ilmanäytteenotto on akkreditoitu. Aerosolinäytteenoton (hiukkasten ja ilman seokset sekä nestepisaroiden ja ilman seokset) pohjana ovat standardit SFS- EN 689:2918 liitteet A-D , F ja G, SFS-EN 481:1994:en ja SFS-EN 482:2015. Höyrynäytteenoton pohjana ovat standardit SFS-EN 689:2018 liitteet A-D, F ja G, SFS- EN 482:2015 ja soveltaen SFS 3861 Melualtistuksen mittaus ja määritys ovat akkreditoituja palveluja. Asbestin, hengittyvän ja alveolijakeisen pölyn, kvartsin, metallien, endotoksiinien, ammoniakin, aldehydien, happojen, VOC-yhdisteiden ja liuotinaineiden analyysit ovat akkreditoituja 13.3.2023 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 12
 13. • Mittausmenetelmät • mittausmenetelmiä on mutta ohjearvoja ei • BM ottaa huomioon myös ihoaltistumisen • suzana.abenet@ttl.fi • HTP-luettelossa IHO-maininta. • Työnteon havainnointi • roiskeet, tahraavat aineet, työtavat • valokuvaus, videointi, haastattelu (työntekijät, työnjohto, työsuojeluhenkilöstö) • käsineiden kunto ja vaihtomahdollisuus. Ihoaltistumisen arviointi © Työterveyslaitos
 14. Ihoaltistuminen – esim. kasvinsuojeluaineet • käsien kautta altistuminen usein merkittävintä + käsistä suuhun altistuminen huonon työhygienian takia
 15. Ihoaltistumisen arviointiin liittyvät vaikeudet • aineen käsittelymäärä ei kuvaa altistumista • lyhytkin kosketus tahmaiseen aineeseen voi aiheuttaa pitkän altistumisen • toisin kuin hengitystiealtistuminen ihoaltistuminen voi jatkua työvuoron jälkeen
 16. Biologinen työhygienia, endotoksiinit 13.3.2023 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 16
 17. Biologinen työhygienia, mikrobit 13.3.2023 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 17
 18. Biologinen työhygienia, mikrobit 13.3.2023 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 18
 19. Toimenpidesuositukset • Toimenpidesuositukset tulee esittää mahdollisimman konkreettisella tasolla ja niiden tulee olla järkevässä suhteessa havaittuun ongelmaan. • haitan syntymisen estäminen • haitan poistaminen • haitan korvaaminen pienemmällä haitalla • haitan vähentäminen esimerkiksi työjärjestelyillä • tekniset hallintakeinot, esim. koteloinnit, osastoinnit, kohdepoistot • henkilönsuojaimet 13.3.2023 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 19
 20. Altistumisen seuranta, SFS-EN 689:2018 • Standardin 689:2018 mukaisesti uusintamittaukset: • 36 kk kun tulos < 0,1 OELV • 24 kk kun 0,1 OELV < tulos < 0,25 OELV • 18 kk kun 0,25 OELV < tulos < 0,5 OELV • 12 kk kun tulos > 0,5 OELV 13.3.2023 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 20
 21. Tiedonlähteitä • KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET • KANSAINVÄLISET KEMIKAALIKORTIT: helposti ymmärrettävää tietoa kemikaaleista http://www.ilo.org/icsc-fi • OVA-ohjeet: kemikaaliturvallisuustietoa, suunnattu erityisesti pelastuslaitoksille ja viranomaisille onnettomuustilanteisiin http://www.ttl.fi/ova/ • HTP-arvojen perustelumuistiot, www.tyosuojelu.fi/tyoolot/kemialliset-tekijat/raja- arvot/perustelumuistiot
 22. Tiedonlähteitä • TYÖTERVEYSLAITOKSEN TAVOITETASOT: Mm. muovihuuruille, hitsaushuuruille, metallintyöstönesteille, dieselpakokaasuille, nanohiukkasille ym. https://www.ttl.fi/tyoymparisto/altisteet/tavoitetasot/ • KAMAT-tietokortit: pohjatietoa kemiallisista altisteista eri metalli- ja autoalan työtehtävissä https://www.ttl.fi/tyoymparisto/altisteet/kemikaaliturvallisuus/kam at-kortit/ • GESTIS kemikaalitietokanta (Substance Database) www.dguv.de/ifa/gestis-database • Biomonitoroinnin toimenpiderajojen perustelumuistiot, www.ttl.fi/biomonitorointi 13.3.2023 ©TYÖTERVEYSLAITOS 22
 23. tyoterveyslaitos @tyoterveys @fioh Kiitos! Tyoterveyslaitos tyoterveys ttl.fi
Publicité