Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Mekanika e dherave 1

 • Soyez le premier à commenter

Mekanika e dherave 1

 1. 1. MEKANIKA E DHERAVE 2009 VEDAT RAMADANI 1 Të pëcaktohet gjendja fizike e shtresave Sh. 0 γ W% WS WP nmax nmin rëra pluhure argjila E*104 φ° C k 1 7 26.5 18.5 15.0 --- --- 50 35 87 13 0 1.55 24 - 10-4 2 10 26.3 17.8 14.0 17.5 11.3 --- --- 84 9 7 0.6 25 3 1.7*10-4 3 5 26.9 18.7 24.48 37.0 25.3 --- --- 74 11 15 1.31 22 23 1.5*10-5 1.1 Shtresa 1 (7) • Emërtimi I dheut C=0 kemi tokë të shkrifur • Treguesi i dendësisë relative ID= emax-e emax-emin emax= n max 1-n max = 0.50 0.50 =1
 2. 2. MEKANIKA E DHERAVE 2009 VEDAT RAMADANI 2 emin= n min 1-n min = 0.35 1-0.35 =0.538 e= γ, γ (1+0.01*W)-1= 26.5 γ18.5 (1+0.01*15)-1=0.647 ID= 1-0.647 1-0.538 =0.7619 Dheu është me porozitet të vogël • Koeficienti lagështisë Wplotë= e*γ uji γ, = 0.647*10 26.5 *100=24.41% G= W Wplotë = 15 24.41 =0.615 Dheu është me shumë lagështi 2.2 Shtresa 2 (10) • Emërtimi I dheut C=3 kemi tokë të lidhur • Treguesi I plasticitetit Ip=Ws-Wp=17.5-11.3=6.2 →Surërë • Koeficienti I porozitetit e0= γ, γ (1+0.01*W)-1= 26.3 17.8 (1+0.01*14)-1=0.683 dheu ka porozitet mesatarë • Treguesi I konsistencës Ik= W-Wp Ip = 14-11.3 6.2 =0.43 Dheu është në gjendje plastik
 3. 3. MEKANIKA E DHERAVE 2009 VEDAT RAMADANI 3 2.3 Shtresa 3 (5) • Emërtimi I dheut C=23 kemi tokë të lidhur • Treguesi I plasticitetit Ip=Ws-Wp=37.0-25.3=11.7 →Surëargjilë • Koeficienti I porozitetit e0= γ, γ (1+0.01*W)-1= 26.9 18.7 (1+0.01*24.48)-1=0.79 dheu me porozitet mesatarë • Treguesi I konsistencës Ik= W-Wp Ip = 24.48-25.3 11.7 =-0.070 Dheu është në gjendje gjysëm të ngurtë
 4. 4. MEKANIKA E DHERAVE 2009 VEDAT RAMADANI 4 ZZZ Z Z Z Z 5 3 2 4 70 140 70 70 70 140 140 1 2 Të kontrollohet qendrueshmëria e bazamentit H=40m m=1:3.5 γ=18.5kn/m2 β=17° • Përcaktojmë gjerësinë e themelit dhe presionin që ajo ushtron në bazament. b=H*m=40*3.5=140m Pmax= γ*H=18.5*40=740kPa • Logarisim thellësitë z të pikave Z1=13m Z2=13.0+70*tg17=34.40m Z3=34.40+70*tg17=55.80m Z4=55.80+70*tg17=77.20m Z5=77.20+70*tg17=98.60m • Për cdo pike gjejmë këndin α dhe këndin δ që formohet në mesë sforcimeve б1 dhe б α v= z b = 13.0 140 =0.09 dhe d= x b = 140 140 =1 Nga tabela 3.9 lexojmë K5 dhe K6 K5=0.091 K6=0.01764
 5. 5. MEKANIKA E DHERAVE 2009 VEDAT RAMADANI 5 5 3 2 4 1 87° 27° 17° σ1=K5*Pmax=0.09*740=66.6kPa σ2=K6*Pmax=0.01764*740=13.0536kPa tgα= B z = 280 13 =87.34° δ α δ = α 2 - β = 87.34 2 -17=27.67° σB= σ1+σ2 2 + σ1-σ2 2 *cos2*δ = σB= 66.6+13.053 2 + 66.6-13.053 2 *cos2*27.67=70.100kPa TB= σ1-σ2 2 *cos2*δ= 66.6 -13.053 2 *sin2*27.67=22.007kPa Trez= σB*tg φ+c=70.100*tg24+0=31.21kPa Konstatojme se pika 1 është e qëndrueshme sepse Trez> TB
 6. 6. 6 MEKANIKA E DHERAVE 2009 VEDAT RAMADANI 5 3 2 4 1 72° 64° 80° L1 L2 L/2 S1 9° SB S1 d 144° L2 L Trez= σB*tg φ+c=180.24*tg25+3=31.kPa Konstatojme se pika 1 është e qëndrueshme sepse Trez> TB 2.2 Pika 2 v= z b = 33.40 140 =0.09 dhe d= x b = 140 140 =1 Nga tabela 3.9 lexojmë K5 dhe K6 K5=0.0248 K6=0.048 σ1=K5*Pmax=0.0248*740=183.52kPa σ2=K6*Pmax=0.048*740=35.52kPa tgα1= 70 34.40 =63.82 tgα2= 210 34.40 =80.69 α=63.82+80.69=144.51 δ = α 2 - α2+ β = 144.51 2 -80.69+17=8.56°
 7. 7. 74 MEKANIKA E DHERAVE 2009 VEDAT RAMADANI σB= σ1+σ2 2 + σ1-σ2 2 *cos2*δ = σB= 183.52+35.52 2 + 183.52-35.52 2 *cos2*8.56=180.24kPa TB= σ1-σ2 2 *sin2*δ= 183.52-35.52 2 *sin2*8.56=21.78kPa Trez= σB*tg φ+c=180.24*tg25+3=87.04kPa Konstatojme se pika 2 është e qëndrueshme sepse Trez> TB 2.3 Pika 3 v= z b = 55.8 140 =0.39 dhe d= x b = 140 140 =1 5 3 2 4 1 68° 17° SB S1 d 136° L
 8. 8. 85 MEKANIKA E DHERAVE 2009 VEDAT RAMADANI Nga tabela 3.9 lexojmë K5 dhe K6 K5=0.02866 K6=0.04844 σ1=K5*Pmax=0.02866*740=212.084kPa σ2=K6*Pmax=0.04844*740=35.84kPa δ = β=17° σB= σ1+σ2 2 + σ1-σ2 2 *cos2*δ = σB= 212.084+35.84 2 + 212.084-35.84 2 *cos2*17=197.01kPa TB= σ1-σ2 2 *sin2*δ= 212.084-35.84 2 *sin2*17=49.28kPa Trez= σB*tg φ+c=197.01*tg22+23=102.59kPa Konstatojme se pika 3 është e qëndrueshme sepse Trez> TB 2.4 Pika 4 5 3 2 4 1 56° 30° SB S1 d 112° L 49° 63° L1 L L2 L/2
 9. 9. 96 MEKANIKA E DHERAVE 2009 VEDAT RAMADANI 5 3 2 4 1 71° 17° 52° v= z b = 77.20 140 =0.55 dhe d= x b = 140 140 =1 Nga tabela 3.9 lexojmë K5 dhe K6 K5=0.3132 K6=0.0476 σ1=K5*Pmax=0.3132*740=231.76kPa σ2=K6*Pmax=0.0476*740=35.24kPa tgα1= 210 77.20 =69.81 tgα2= 70 77.20 =42.19 α=69.81+42.19=112 δ = α1- α 2 + β =68.81 − 112 2 +17=29.81° σB= σ1+σ2 2 + σ1-σ2 2 *cos2*δ = σB= 231.76+35.24 2 + 231.76-35.24 2 *cos2*29.81=183.19kPa TB= σ1-σ2 2 *sin2*δ= 231.76-35.24 2 *sin2*29.81=84.76kPa Trez= σB*tg φ+c=183.19*tg22+23=97.01kPa Konstatojme se pika 4 është e qëndrueshme sepse Trez> TB 2.5 Pika 5
 10. 10. 11 MEKANIKA E DHERAVE 2009 VEDAT RAMADANI v= z b = 98.60 140 =0.70 dhe d= x b = 140 140 =1 Nga tabela 3.9 lexojmë K5 dhe K6 K5=0.3138 K6=0.0464 σ1=K5*Pmax=0.3138*740=232.12kPa σ2=K6*Pmax=0.0464*740=34.336kPa tgα= B z = 280 98.60 =70.60° δ = α 2 + β = 70.60 2 +17=52.3° σB= σ1+σ2 2 + σ1-σ2 2 *cos2*δ = σB= 232.12+34.36 2 + 232.12-34.36 2 *cos2*52.3=108.315kPa TB= σ1-σ2 2 *sin2*δ= 231.76-35.24 2 *sin2*52.3=95.68kPa Trez= σB*tg φ+c=108.315*tg22+23=66.76kPa Konstatojme se pika 5 nuk është e qëndrueshme sepse Trez< TB
 11. 11. që 4 pikat janë të qëndrueshme MEKANIKA E DHERAVE 2009 VEDAT RAMADANI 11 40.0 140.0 140.0 13.313.313.3 Mirëpo konstatojmë se themeli është I qëndrueshëm pasi 3 Të llogaritet ulja e trupit të mbushjes në qoftë se ajo ndërtohet me material që ka γ=214 N/cm3 dhe Eo=5*105 • Ulja llogaritet me formulën S=σmes*h*a0 σt=γ*h=21.4*40=856kPa σ1=γ*h1=21.4*13.33=285.33 σ2=γ*h2=21.4*13.33+13.33=570.529 σ3=γ*h3=21.4*13.33+16.66=855.786 σmes= σ1+ σ2+ σ3=285.33+570.524+855.786=1711.6 a0= β E = 0.7 5*10"4 = Pasi kemi tokë të shkrifurë koeficientin β e marrim 0.8 S=1711.6*13.33* 0.8 5*10"4 =0.367m
 12. 12. MEKANIKA E DHERAVE 2009 VEDAT RAMADANI 12 17° 140.0 55.8 80.8 ZAZA ZBZB b 4 Të llogaritet ulja maksimale e bazamentit të mbushjes dhe të kontrollohet nëse do të ketë menjanim • Për ta përcaktuar zonen aktive na duhet ti gjejmë diagramat e sforcimeve σt dhe σz • Llogarisim uljet në qendër të tabanit sepse aty janë uljet më të mëdha • Do ti marrim do pika në thellësi nga tabani I themelit Zi=( b 4 ÷ b 8 ) • Kur themeli është me thellësi b>3m pikat mund të merren në thellësinë 1b d= x b ; v= z b z1=17.5 z2=35 z3=70 z4=140 • Pasi që llogarisim në mesë të themelit dhe kemi shtresa te pjerrëta atëherë na nevojitet të llogarisimë thellësitë e shtresës së pare dhe të dytë ∆=b*tgα=140*tg17=42.8 zA= ∆ +z=42.8+13=55.80 zB= ∆ +h2=42.8+25+13=80.80 v1= z1 b = 17.5 140 =0.125 v2= z2 b = 35 140 =0.25
 13. 13. MEKANIKA E DHERAVE 2009 VEDAT RAMADANI 13 v3= z3 b = 70 140 =0.5 v4= z4 b = 140 140 =1.0 dhe d=0 z v d K7 Pmax z σmes 0 0 0 1.0 856 856 17.5 0.125 0 0.434 856 371.5 613.752 35 0.25 0 0.368 856 315.60 343.25 55.80 0.39 0 0.294 856 251.66 283.3 70 0.5 0 0.240 856 205.44 228.52 80.80 0.57 0 0.220 856 188.32 196.88 140 1.0 0 0 856 0 94.16 Pmax =γ*h=21.4*40=856kPa z= K7* Pmax K7=e lexojmë nga tabela 3.10 per v dhe d Vizatojmë diagramat σt dhe σz σt1=55.80*18.5=1032.3 σt2=1032.3+25*17.8=1477.3 σt3=1477.3*18.7*59.2=2584.34 σ
 14. 14. MEKANIKA E DHERAVE 2009 VEDAT RAMADANI 14 371.5 856 315 251.66 205.44 188.32 0 188.321447.3 1649.34 1032.3 856 613.752 343.25 283.3 228.52 196.88 94.16
 15. 15. MEKANIKA E DHERAVE 2009 VEDAT RAMADANI 15 • Llogarisim uljen maksimale Si=hi* a0i* σimes • Për shtresat elementare llogarisim koeficientët e reduktuarë të ngjeshmërisë a0i a0i= βi Ei • Shtresa 1 Për tokë të shrifur β=0.8 a01= 0.8 1.55*10'4 =5.161*10-5 • Shtresa 2 Për tokë të lidhur surërër β=0.7 a02= 0.7 0.6*10'4 =1.66*10-4 • Shtresa 3 Për tokë të lidhur surëargjilë β=0.5 a03= 0.5 1.31*10'4 =3.81*10-5 • Për cdo shtresë elementare gjejmë sforcimet ngjeshëse imes σimes= σmes1+ σmes2+ σmes3 σmes1= σ1mes+ σ2mes+ σ3mes=613.752+343.25+283.3=930.302 σmes2= σ4mes+ σ5mes=228.52+196.88=425.4 σmes3= σ6mes=94.16 • Ulja maksimale do të jetë Si= S1+ S2+ S3 S1=h1* a01* σmes1=55.8*930.302*5.161*10-5 =2.67m S2=h2* a02* σmes2=25*425.4*1.66*10-4 =1.24m S3=h3* a03* σmes3=59.2*94.16*3.81*10-5 =0.21m S=2.67+1.24+0.21=4.1207m
 16. 16. I preferohet rastit 2- 0P2 MEKANIKA E DHERAVE 2009 VEDAT RAMADANI 16 5 Të llogaritet koha e përfundimit të uljesë • Zona active është 140m ku përfshihen të tri shtresat me trashësitë h me a0 dhe k • Përcaktojmë Z1=h3+h2+h1/2=59.2+25+55.8/2=112.1m Z2=h3+h2/2=59.2+25/2=71.7m Z2=h3/2=59.2/2=29.6m • Llogarisim aomes= ∑hi*aoi*zi 2he'2 he≈ha/2=140/2=70m aomes= 55.80*112.1*5.16*10'-5+25*29.6*1.66*10'-4+59.2*29.6*3.81*10'-5 2he'2 aomes=6.08*10-5 kPa-1 • Llogarisim vlerën Kmes= ha ∑hi/ki = ha h1 k1 + h2 k2 + h3 k3 = 140 55.80 10,-4 + 25 1.7*10'.-4'' + 59.2 1.5*10.-5 =3.001*10-5 cm/s • Llogarisim koeficientitin e konsolidimit Cv= Kmes aomes*γu = 3.001*10'-5*10'-2 6.08*10'-5*10 =4.93*10-4 m2 /s • Shohim si do të filtrojë uji në një drejtim apo dy pasi plotësojnë kushtinë k1<k2>k3 atëherë kemi filtrim në dy anët Në këtë rast koeficienti N llogaritet N= π'2*Cv*t ha'2 = 3.14'2*4.93*10'-4 140'2 =2.47*10-7 *t V= P1 = σz për z=o σz për z=h = 856 =0<20
 17. 17. 3 muaj 28 dite=0.32vjet 10282294.45 =10282294.45sek 2.55*140 Në rastin -2 për shkallën e ngjeshmërisë Q=0.95 marrim nga tabela 2 =2.55 31536000 MEKANIKA E DHERAVE 2009 VEDAT RAMADANI 17 vlerën N2 N2=2.55 N=N • Llogarisim kohën e përfundimit të uljesë T= N*ha',2 π'2*Cv = "2 3.14'2*4.93*10'-4 T=
 18. 18. MEKANIKA E DHERAVE 2009 VEDAT RAMADANI 18 9.0 45° R16.0 2.7 15.8 X Y 1. Të sigurohet qendrueshmëria e pjeresive te mbushjes • Së pari gjejmë pjertësinë e themelit α=tg(1/1)=45° • Përcaktimi I planit të rrezikshëm me metodën Janbu-s Qendra e sipërfaqes më të rrezikshme e rrëshqitjes ka koordinatat e veta X=X0*H Y=Y0*H Lexojmë nga fig. 5.41 e koeficientave X0 dhe Y0 që mvaren nga këndi I pjerrësisë dhe λ= γ*H*tgφ c = 21*9*tg38 20 =7.88≈8 X0=-0.3 Y0=1.75 X=-0.3*9=-2.7m Y=1.75*9=15.75m • Cktojmë rrezen dhe tërheqim nje hark që caktojmë pjertësin më të rrezikshme të rrëshqitjes R= x2 +y2 =√2.72 +15.752 =15.85≈16m√
 19. 19. MEKANIKA E DHERAVE 2009 VEDAT RAMADANI 19 R16.0 1.51.51.51.51.51.51.5 1.2 2.1 4.0 4.0 3.6 3.0 2.2 1.2 2.7 15.8 1 2 3 4 5 6 7 8 • Masën e përfshirë Brenda planate të rrëshqitjes e ndajmë në 8 bloqe • Gjejmë peshën e cdo blloku Pi=sip* γ Sipërfaqen e blloqeve I marrim trekëndësh dhe trapez Si dhe grafikisht masim kendin α
 20. 20. β MEKANIKA E DHERAVE 2009 VEDAT RAMADANI 20 • E ndajmë forcën në dy komponenta Ni= Pi*cosα Ti= Pi*sinα Gjejmë gjatësinë e planit të rreshqitjes në varësi të këndit qendror =55° L= π*R*β 180 = 3.14*16*55 180 =15.20m • Gjejme forcën rrezistuese të fërkimit dhe të kohezionit C=c*l=20*15.20=304KN/m ∑Fi= Ni*tg φ Logarisim koeficientin e sigurisë për këtë sipëfaqje rrëshqitëse 62° 58° 55° 13° 26° 20° 34° 41° 49° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
 21. 21. β MEKANIKA E DHERAVE 2009 VEDAT RAMADANI 21 Ksig= ∑Fi+C ∑Ti = që duhet të jet nga 1.3-1.5 llogaritjet janë të paraqitur në tabelë Bloku Sipërfaqa m2 /ml Pesha KN/ml α Ti Ni =55° 1 2.1*1.2 2 =1.26 76.46 62 67.51 35.89 R=16m 2 2.1+4 2 *1.5=4.575 146.075 58 123.87 77.40 L=15.20m 3 4+4 2 *1.5=6 176 49 132.82 115.46 C=304KN/m 4 4+3.6 2 *1.5=5.7 169.7 41 111.33 128.07 ∑Ti=629.86KN/ml 5 3.6+3.0 2 *1.5=4.95 154.95 34 86.64 128.45 ∑Ni=768.25KN/ml 6 3.0+2.2 2 *1.5=3.9 131.9 26 57.82 118.55 Ksig= 768.25*tg38+304 629.8 7 2.2+1.2 2 *1.5=2.55 103.55 20 34.41 97.30 Ksig=1.43 8 1.2*1.5 2 =0.9 68.9 13 15.49 67.13 d.m.th pjertësia e mbushjes është e qëndrueshme
 22. 22. MEKANIKA E DHERAVE 2009 VEDAT RAMADANI 22 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1717 18 2. Të sigurohet qëndrueshmëria e bazamentit të pjerrësisë • Bazamentin e ndajmë në një rrjet kudratik,i cili shtrihet vertikalisht maksimum 1,5H • Cdo pike e rrjetit ka kordinatat e veta z dhe x v= z b d= x b për cdo pike në tabelën 5.7 marri m koeficientet K1 dhe K2 dhe llogarisim sforcimet kryesore Pmax=γ1*H+q=21*9+50=239KPa
 23. 23. MEKANIKA E DHERAVE 2009 VEDAT RAMADANI 23 σ1 = K1*Pmax dhe σ2 = K2*Pmax • Llogarisim sin∅ për pikën e dhënë në varësi të sforcimeve kryesore që lindin në të dhe të parametrave rezistues të shtresës së bazamentit sin∅= σ1-σ2 σ1+σ2+2*Υ2 *(hc+z) hc= C2*cotφ Υ2 llogaritjet janë të dhëna në tabel Pika X Z D V K1 K2 σ1 σ2 1 0 0.9 0 0.1 0.22 0.03 52.58 7.17 2 0.9 0.9 0.1 0.1 0.233 0.05 55.687 11.95 3 3.9 0.9 0.433 0.1 0.252 0.12 60.22 28.68 4 6.9 0.9 0.766 0.1 0.224 0.1164 53.53 27.81 5 0 3.9 0 0.433 0.5331 0.1299 127.41 31.046 6 0.9 3.9 0.1 0.433 0.3889 0.1058 92.94 25.28 7 3.9 3.9 0.433 0.433 0.595 0.257 142.205 61.42 8 6.9 3.9 0.767 0.433 0.659 0.347 157.50 82.93 9 9.9 3.9 1.1 0.433 0.736 0.44 175.90 105.16 10 0 6.9 0 0.767 0.6868 0.224 164.14 53.53 11 0.9 6.9 0.1 0.767 0.705 0.2474 168.49 59.12 12 3.9 6.9 0.433 0.767 0.731 0.304 174.709 72.656 13 6.9 6.9 0.767 0.767 0.765 0.366 182.83 87.47 14 9.9 6.9 1.1 0.767 0.807 0.4335 192.87 103.60 15 0 9.9 0 1.1 0.793 0.309 189.52 73.85 16 0.9 9.9 0.1 1.1 0.806 0.3119 192.63 74.554 17 3.9 9.9 0.433 1.1 0.8254 0.3312 197.17 79.15 18 6.9 9.9 0.767 1.1 0.815 0.377 194.78 90.10
 24. 24. MEKANIKA E DHERAVE 2009 VEDAT RAMADANI 24 0 18 16 10 8 .6 16 13 12 10 12 .2 12 1 1 9 .5 8.6 10 1 0 1 0 9 11 Pika σ1-σ2 σ1+σ2 2*Υ2 *(hc+z) sin∅ ∅ 1 45.41 59.75 88.28 0.306 18 2 43.73 67.63 88.28 0.2805 16 3 31.54 88.9 88.28 0.178 10 4 25.72 81.411 88.28 0.1511 8.6 5 96.36 158.45 195.08 0.272 16 6 67.66 118.22 195.08 0.221 13 7 80.78 203.82 195.08 0.206 12 8 75.28 239.71 195.08 0.209 12 9 70.74 281.06 195.08 0.148 8.6 10 110.61 217.67 301.88 0.212 12.2 11 109.37 227.61 301.88 0.206 12 12 102.05 247.365 301.88 0.185 11 13 95.36 270.3 301.88 0.166 9.5 14 89.03 267.188 301.88 0.149 8.6 15 115.65 263.37 408.68 0.172 10 16 118.07 267.184 408.68 0.174 10 17 118.02 276.32 408.68 0.172 10 18 107.07 284.88 408.68 0.153 9 kur ∅>φ2 pika ka humburë qendrueshmë kur ∅=φ2 pika gjemden ne ekuilibër kufitar kur ∅<φ2 pika është e qendrueshme I bashkojmë pikat me një vijë të lakuar që kan këndin ∅ të njejtë
 25. 25. MEKANIKA E DHERAVE 2009 VEDAT RAMADANI 25 Shohim se lakorja e tretë që bashkon pikat me ∅=12 gjendet në ekuilibër kufitar pasi φ2=12 kurse zona e katërt që perfshihet Brenda lakores që bashkon pikat me ∅=16 Për të vërtetuar se bazamenti I pjerrësis humbet qendrueshmërin llogarisim koeficientin e sigurisë Ksig= Zmin*Υ2 q Ksig=1.0-1.2 Pë r ta llogaritur q na duhet ta gjejmë (q)të cilën e gjejmë duke iu referuar pikes që ka ∅max=18 te cilës pike e kemi llogaritur K1=0.22 dhe K2=0.03 sin∅=sin φ2=sin12= K1(q)-K2(q) K1(q)+K2(q)+2*Υ2(hc+za) sin12= 0.22(q)-0.03(q) 0.22(q)+0.03(q)+2*17.8(1.58+0.9) (q)=96.25kp (h)= (q) Υ1 = 96.25 21 =4.58m Që asnjë pike most a humbi qendrueshmerinë duhet të jetë h=4.85m q=q-(q)=239-96=143 Ksig= 17.8*0.9 143 =0.11<1.0 Bazamenti është I paqëndrueshëm e vetmja mënyrë është ulja e lartësisë

×