Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Organisasjon, roller og samspill

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 20 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Organisasjon, roller og samspill (20)

Publicité

Organisasjon, roller og samspill

 1. 1. Folkevalgtopplæring Organisasjon, roller og samspill Trond Nerdal fylkesrådmann
 2. 2. Hva skal jeg snakke om • Kort om RFKs organisasjon • Visjon og verdier • Fylkesrådmannens rolle og arbeidsgiveransvar • Folkevalgtes samspill med administrasjonen – roller og tiltak for god samhandling • Hvordan gjøre hverandre gode – omdømmebygging – god arbeidsgiverpolitikk
 3. 3. Folkevalgt organisering Fylkestinget Administrasjons- utvalget Kontroll- og kvalitetsutvalget Fylkesutvalget Regional- og kulturutvalget Samferdselsutvalget Opplæringsutvalget
 4. 4. Rogaland fylkeskommune Kontroll- og kvalitetsutvalget Administrasjons- utvalget Samferdselsutvalget Regional- og kulturutvalget Opplæringsutvalget Folkevalgte Administrasjon Fylkestinget Fylkesutvalget Fylkesrådmannen Ass. fylkesrådmann Opplæring Fylkesadvokat Kommunikasjon Regionalplan Kontrollsjef Tannhelse Rogaland FKF Elev- og lærlingombud Samferdsel Kultur Næring Utvalgs- sekretariat Økonomi IKT og arkiv Personal og organisasjon Bygg og eiendom Kolumbus AS Diverse eierskap og medlemskap Rogaland Revisjon IKS
 5. 5. Vår visjon: Vi utvikler ett godt Rogaland Våre verdier: • Vi skal være åpne • Vi skal være kompetente • Vi skal vise respekt Visjon og verdier
 6. 6. Overordnede mål for RFK (FU-sak 184/15) Rogaland fylkeskommune skal: • ta vare på og sikre utvikling av gode og levedyktige lokalsamfunn i alle deler av Rogaland i samarbeid med kommunene og andre samfunnsaktører • dekke innbyggerne sine behov for tjenester av høy kvalitet innen opplæring, folkehelse, tannhelse, samferdsel, kultur og næringsutvikling. • forvalte menneskelige, økonomiske og natur- og miljøressurser på en helhetlig og framtidsrettet måte. • Universell utforming skal være et bærende prinsipp i den fylkeskommunale planstrategien
 7. 7. Administrasjonssjef / rådmann MANDAT: • Er øverste leder for administrasjonen – har den administrative arbeidsgiverfunksjonen • Er den eneste som rapporterer direkte til folkevalgte organ • Sørger for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnete instrukser • Har ansvar for at sakene som legges fram til folkevalgt behandling er forsvarlig utredet • Har ansvar for at vedtak blir iverksatt • Kan gis myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker som ikke er av prinsipiell betydning Kommuneloven§22 og 23 Utfører oppgaver på bestilling fra de folkevalgte
 8. 8. Administrasjonssjef / rådmann AVGRENSING: • Kan ikke ta beslutninger som er gitt til folkevalgte organ o Innebærer at folkevalgte organ setter rammer for beslutningsmyndigheten • Er ikke kommunens/fylkeskommunens rettslige representant o Det er bare ordføreren som kan reise søksmål
 9. 9. Medarbeidere i fylkeskommunen 3 507 ansatte 3 175 i videregående skoler 332 sentraladministrasjonen Kjønnsfordeling Kvinner: 2 045 Menn: 1 462 Tannhelse: 338 Kolumbus: 50
 10. 10. Arbeidsgiveransvar Reguleres gjennom: • Lover / forskrifter / avtaleverk • Arbeidsgiverstrategi • Arbeidsreglement • Ansettelsesreglement • Etiske retningslinjer • RFK er IA-bedrift • + diverse øvrige retningslinjer / regelverk
 11. 11. 6 401 mill. kroner Årsbudsjett 2016 – vedtak: Drift 5 333 mill. kr. Investeringer 1 068 mill. kr. (eks. bompenger/belønningsmidler/forskudd) (inkl. brutto investeringer i Tannhelse)
 12. 12. Driftsbudsjettet – fordeling (2016) – vedtak Mill. kroner og prosentvis andel 2 711,90 51 % 885,10 17 % 627,20 12 % 339,10 6 % 293,10 5 % 205,40 4 % 148,40 3 % 50,70 1 % 51,30 1 % 20,70 0 % Opplæring Kollektivtransport Fylkesveier/-ferjer Sentraladm./fellesutg./reserver Kapitalutgifter Tannhelse Kultur Samferdsel for øvrig Regional planlegging Næringsutvikling mv.
 13. 13. Kollektivtransport mv. 936 17 Veier 627 376 Kultur 148 12 Næringsutvikling mv. 21 Kapitalutgifter 293 Sentraladm./fellesutg. 339 53 Tannhelse 205 21 Regional planlegging 51 Opplæring 2 712 590 Mill. kroner i 2016 Drift Investering SUM 5 333 1 068 Vedtak:
 14. 14. Årshjul «faste» saker til fylkestinget 28.01.2016 September Mars N ovem ber Januar Februar April M aiJuni Juli August Oktober Desember Oktober •Revidert budsjett 2016 Desember •Økonomiplan / årsbudsjett 2017-2020 •Kvalitetsmelding opplæring •Tilbudsstruktur neste skoleår •Skolebruksplan (2. hvert år) April •Årsmelding 2015 •Årsregnskap 2015 •Revidert budsjett 2016 Juni •Økonomiplan 2017–2020 –Mål og prioriteringer •Revidert budsjett 2016 Vestly idretts Økonomi- og årsmelding: Egne saker for Tannhelse, RKT og fylkesveger
 15. 15. Folkevalgtes samspill med administrasjonen - roller og tiltak for god samhandling
 16. 16. Viktige saker 1. halvår 2016 (1) Næringsavdelingen: • Ny forskrift for tråling etter tare • Gjennomføring av handlingsprogram for næring • Partnerskapsavtale Greater Stavanger • Partnerskapsavtale Fjord-Norge • Vestlandsrådet – cruise-strategi • Innspill til landbruksoppgjøret • Oppdragsbrev til Innovasjon Norge • Prinsippsak om Teknologifond eller Utviklingsfond (mulig sammenslåing av diverse eksisterende fond) • Bredbåndsutbygging (jf. budsjettvedtak i FT) • Gründervirksomhet (jf. budsjettvedtak i FT) Samferdselsavdelingen: • Ramme- og leveranseavtale med Statens vegvesen for 2016 • Rammeavtale med Kolumbus for 2016 • Årsrapport fylkesveier 2015 • Årsrapport Kolumbus 2015 • Utbyggingspakke Jæren – grunnlagsnotat • Etablering av nytt regionalt bompengeselskap • Fjerning av fritak for el-biler på fylkeskommunale fergesamband • Høringsuttalelse NTP 2018 – 2029 • Samferdselsstrategi for Rogaland 2018 – 2029 • Sak om bru til Vassøy Opplæringsavdelingen: • Bruk av 10 mill. kr (jf. budsjettvedtak i FT om økte midler for å hindre frafall i videregående opplæring). • Oppfølging av øvrige enkeltpunkter i budsjettvedtaket i FT • Diverse byggesaker • Struktursak om lokalisering av yrkesfagopplæring i Stavangerområdet • Besøksrunde på skolene med leder/nestleder i OU • Gjennomføring av beredskapsøvelser på skolene • Tilbud til minoritetsspråklige Regionalplanavdelingen: • Regional planstrategi (FT april) • Regionalplan for Haugalandet • Regionalplan for areal og transport Ryfylke • Regionalplan for massehåndtering • Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning • Regionalplan for vannforvaltning • Byutviklingsavtale Kulturavdelingen: • Tilskuddsforvaltning • Bergesenhuset (Vibrandsøy, Haugesund) • Evaluering av museumssektoren/museumsreformen • Konsolidering av regionale filmfond • Rullering av handlingsplan for regional kulturplan • Gjennomføring av ny organisasjonsmodell for kulturavdelingen
 17. 17. Viktige saker 1. halvår 2016 (2) Bygg- og eiendomsavdelingen: • Skisseprosjekt Godalen vgs • Forprosjekt Strand vgs • Forprosjekt Jåttå vgs (tilrettelagt avdeling) • Forprosjekt Godalen vgs (oppfølging av skisseprosjekt) • Orientering status Gand vgs byggetrinn 3 • Orienteringssak mobildekning Sandnes vgs • Sak om ladestasjoner ved fylkeskommunale bygg IKT- og arkivavdelingen: Saker til administrasjonsutvalget: • digitaliseringsstrategi • oppfølging brukerundersøkelse – ulikheter internettdekning i ulike deler av fylkeskommunen • status for og evaluering av digitaliseringsprosjekt Saker til ledergruppen: • VFS-prosjektet (Visma Flyt Skole) • Årsrapport informasjonssikkerhet Personal- og organisasjonsavdelingen: • Saker i forbindelse med hovedtariffoppgjør våren 2016 • Evaluering livsfasetiltak • Arbeidsgiverstrategi – handlingsprogram • Kursing av ledere innen IA-opplegg • Kursvirksomhet andre forhold – kurspakke for skolene • Implementering nye IT-system (rekruttering/forhandling) • Revisjon av etiske retningslinjer - rutiner for varsling Kommunikasjonsavdelingen: • Årsmelding for 2015 • Utvikling og etablering av ny nettside til Bypakken og kommunikasjonsarbeid knyttet til Bypakken • Oppdatering/videreutvikling av intranettet • Visjon, hovedmål og ledelsesplattform • Klarspråk – politiske saker – endre mal • Innføring/etablering av løsning for annonser/grafisk arbeid • Anbud grafiske tjenester (rammeavtale) • Anbud for publiseringsløsning nettsider. Kartleggingsarbeid knyttet til ulike løsninger og alternativer. • Streaming (direkte overføring) av politiske møter - kartlegging av mulige løsninger for gjennomføring. Økonomiavdelingen: • Oppfølging økonomiplanvedtak 2016 - 2019 • Premissak 2017 – 2020 • Analyser basert på Kostratall • Internkontroll – videre systematisering • Målhierarki • Digitalisering av arbeidsprosesser • Implementering anskaffelsesstrategi • Finansrapportering • Systematisering av budsjettoppfølging (månedsrapportering på web) – sak til ledergruppen for å presentere et opplegg • Årsmelding – finansielle analyser • Revidertsaker april og juni
 18. 18. Fylkeskommunens omdømme Viktig fordi det handler om • Tillit • Troverdighet • Legitimitet • Stolthet
 19. 19. Hvordan oppfattes fylkeskommunen? Egne opplevelser Hva andre sier Virksomhetens kommunikasjon Medieomtale OMDØMME
 20. 20. Private ytringer i det offentlige rom • Ytringsfriheten er grunnlovsfestet • Det gir vidt spillerom for ansatte • Tenk gjennom hva du ytrer deg om • Vær tydelig på hvem du er

Notes de l'éditeur

 • Selv om retningslinjene gjelder når vi uttaler oss på vegne av fylkeskommunen, har vi valgt å si noe om private ytringer i det offentlige rom
  Ingen stiller spørsmål ved ytringsfriheten. Ytringsfriheten er forankret i Grunnloven § 100, og den gjelder alle ansatte.
  I arbeidsforhold gjelder det også en alminnelig lojalitetsplikt. Denne plikten er ikke forankret i lov.
  Lojalitetsplikten innebærer en plikt til å unngå å ytre seg på en måte som skader arbeidsgivers interesser.

  Hvor går grensen mellom ytringsfrihet og lojalitet?
  I retningslinjer for mediehåndtering i fylkeskommunen bes alle om å tenke gjennom hva de ytrer deg om, spesielt i saker som kan kobles til rollen som ansatt i fylkeskommunen.
  Ledere har et særlig ansvar for å vurdere om de kan uttale seg som privatpersoner.

×