SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  29
В средата на ІХ век
България се
превърнала в голяма
и силна държава .
Границите били
разширени.

Общите закони, които въвел
хан Крум, сближили
славяните и българите.
Но това не било достатъчно Византия да признае
Българската държава за равна, защото:
 Имало българска държава, но нямало български
народ.
 Славяните и българите си оставали отделни
народи, защото:
- всеки от тях пазел различните си вярвания в
боговете;
- имали различен бит и култура;
- говорели на различни езици.

Ето защо византийците наричали
българите езичници.

речник
план
След смъртта на хан Пресиян, на престола се
възкачил неговият син Борис.

ІХ

____ век
Младият хан се сблъскал с много трудности.
Християнските държави не спазвали договорите си
с България, защото не вярвали на езичници.
Това откъсвало страната ни от Християнска Европа
и отслабвало българската държава.
Но хан Борис не се предавал. Той търсел изход от
трудното положение.
Според него само християнството притежавало
силата, която можела да обедини българи и славяни
в един народ с един Бог.

България приела християнството
през 864 г. /ІХ век/.

речник
план
Владетелят, който извършил тази промяна в
държавата, бил хан Борис І.
На тайна церемония в Плиска, хан Борис І заедно
със семейството си и близките му, приели
християнството от византийските духовници.
След това българският владетел възприел
името на византийския император
Михаил ІІІ и приел титлата КНЯЗ.
Скоро след това княз Борис – Михаил издал
заповед да се покръсти и народът. Започнало
масово покръстване.

Хората приемали
Светото кръщение
като се потапяли
във вода.
речник
Новата религия сближила още повече
славяните и българите.
Започнало изграждането на черкви.
С покръстването княз
Борис І целял България
да заеме равностойно
място сред другите
европейски народи.
За да успее това дело,
българите имали нужда
от собствена църква.

България официално била християнска страна, но в
душите на хората все още царяло объркване в кой
бог да вярват.
Важно било да има ново духовенство, което да
проповядва новата религия на разбираем език.
През 870 г. в резултат на усилията на
княз Борис І Вселенският събор разрешил
създаването на българска църква.

план
Започнало усилено изграждане
на църкви и манастири.
След приемането на християнството в България се
настанили византийски свещеници. Техният гръцки
език звучал навсякъде – по
улици, пазари, църкви, манастири. Държавните
документи също се пишели
на гръцки език.

Борис търсел начин новата
религия да се разпространява
на славянски – език общ за
славяни и българи.
Византийският император също се безпокоял.
Затова възложил на братята Кирил и Методий
да съставят славянска азбука.

Създават я през 855 г.
Славяните в други страни
вече имали християнска
проповед на свой език.
глаголица

кирилица
Кирил и Методий проповядват християнството
сред славяните във Великоморавия.
България станала огнище
на славянската книжнина.
Ето защо през 886 г. княз Борис І посрещнал много
тържествено учениците на Кирил и Методий –
Климент, Наум и Ангеларий.

план
„Като пристигнали при Борис, те били приети с почит и
били разпитани за случилото се с тях. Те разказали всичко
от начало до край. След като ги изслушал, князът
благодарил на Бога, че му е изпратил такива служители
като благодетели на България…“
Из „Пространно житие
на Свети Климент Охридски“
Учениците на Кирил и Методий
Климент Охридски сред своите ученици.
 Вече станало възможно да се подготвят
свещеници, които да проповядват на
славянски, а не на гръцки език.

 Новата религия и славянската писменост
променили живота на славяните и българите.
 Нямало прегради, които да разделят двата
народа, които създали държавата.
След като извършил тези промени, княз Борис І
се оттеглил от престола и се посветил на
книжовна дейност.

Няколко години покъсно, за да е спокоен за
новото
бъдеще на България, той
издигнал за княз сина си
Симеон.
1.Защо византийците наричали българите езичници?
Защото живеели заедно, но все още не
вярвали в един Бог, а пазели различните
си вярвания и почитали много богове.

2.Кои промени, извършени от хан Крум и княз Борис І,
допринесли за сближаването на славяните и българите?

 Хан Крум _______________________________
създал първите писани закони,
__________________________________________.
общи за славяни и българи.
 Хан Крум _______________________________
привлякъл славянските князе
__________________________________________.
в управлението на държавата.
 Княз Борис І_____________________________
- през 864 година покръстил
__________________________________________
българите. Християнската вяра сближила
________________________________________.
българи и славяни.
създаване на славянската
 Княз Борис І -____________________________
__________________________________________.
писменост – 855 г.
3.Попълни пропуснатото в текста.

Българският владетел и семейството му били
покръстени от ________________ духовници.
Започнало покръстването на народа. Но народът
не разбирал езика, който говорели византийските
духовници. Приемането в България на учениците на
_________________ позволило християнството да
бъде проповядвано на ____________ език.
4.Попълни пропуснатото в текста.

864 г. - _____________________________________
покръстване на българите
признаване на българската църква
870 г. - _____________________________________
886 г. - _____________________________________
посрещане учениците на Кирил и Методий
УТ:
стр. 10/ упр. 5
План на урока:
1.Българите - езичници
2.Приемането на
християнската
религия
3. Българите със своя
самостоятелна
църква
4. България - огнище
на славянската
книжнина
Речник:
езичници – название,
с което християните
наричали народите,
които почитали много
богове

християнска религия –
религия, основана на
вярата на Иисус
Христос като спасител
на света
покръстване –
приемане на
християнската религия
чрез специален обред

Contenu connexe

Tendances

Двубоят между България и Византия - ЧО, 3 клас, Булвест
Двубоят между България и Византия - ЧО, 3 клас, БулвестДвубоят между България и Византия - ЧО, 3 клас, Булвест
Двубоят между България и Византия - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Свободна България - ЧО, 3 клас, Булвест
Свободна България - ЧО, 3 клас, БулвестСвободна България - ЧО, 3 клас, Булвест
Свободна България - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, БулвестОпазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-БулвестЖивотните във водата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-БулвестVeska Petrova
 
Възрожденското училище и църквата - ЧО, 3 клас, Булвест
Възрожденското училище и църквата - ЧО, 3 клас, БулвестВъзрожденското училище и църквата - ЧО, 3 клас, Булвест
Възрожденското училище и църквата - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Вярванията и съкровищата на траките - ЧО, 3 клас, Булвест
Вярванията и съкровищата на траките - ЧО, 3 клас, БулвестВярванията и съкровищата на траките - ЧО, 3 клас, Булвест
Вярванията и съкровищата на траките - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Залезът на Второто българско царство - ЧО, 3 клас, Булвест
Залезът на Второто българско царство - ЧО, 3 клас, БулвестЗалезът на Второто българско царство - ЧО, 3 клас, Булвест
Залезът на Второто българско царство - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Растенията и тяхната среда на живот - ЧП, 3 клас, Булвест
Растенията и тяхната среда на живот - ЧП, 3 клас, БулвестРастенията и тяхната среда на живот - ЧП, 3 клас, Булвест
Растенията и тяхната среда на живот - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Трудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, Булвест
Трудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, БулвестТрудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, Булвест
Трудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, БулвестГрупиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Животът на растенията - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животът на растенията - ЧП,-3-клас,-БулвестЖивотът на растенията - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животът на растенията - ЧП,-3-клас,-БулвестVeska Petrova
 
Свойства на материалите - ЧП - 3 клас, Булвест
Свойства на материалите - ЧП - 3 клас, БулвестСвойства на материалите - ЧП - 3 клас, Булвест
Свойства на материалите - ЧП - 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Златният век на българската книжнина - ЧО, 3 клас, Булвест
Златният век на българската книжнина - ЧО, 3 клас, БулвестЗлатният век на българската книжнина - ЧО, 3 клас, Булвест
Златният век на българската книжнина - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Кой кого изяжда - ЧП, 3 клас, Булвест
Кой кого изяжда - ЧП, 3 клас, БулвестКой кого изяжда - ЧП, 3 клас, Булвест
Кой кого изяжда - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
славяните и древните българи чо - 3 клас, булвест
славяните и древните българи  чо - 3 клас, булвестславяните и древните българи  чо - 3 клас, булвест
славяните и древните българи чо - 3 клас, булвестVeska Petrova
 
Пред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, Булвест
Пред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, БулвестПред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, Булвест
Пред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Природните забележителности на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Природните забележителности на България - ЧО, 3 клас, БулвестПриродните забележителности на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Природните забележителности на България - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Трудова дейност на хората в България 2 - ЧО - 3 клас, Булвест
Трудова дейност на хората в България 2 - ЧО - 3 клас, БулвестТрудова дейност на хората в България 2 - ЧО - 3 клас, Булвест
Трудова дейност на хората в България 2 - ЧО - 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Проверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, Булвест
Проверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, БулвестПроверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, Булвест
Проверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Планините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Планините на България - ЧО, 3 клас, БулвестПланините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Планините на България - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 

Tendances (20)

Двубоят между България и Византия - ЧО, 3 клас, Булвест
Двубоят между България и Византия - ЧО, 3 клас, БулвестДвубоят между България и Византия - ЧО, 3 клас, Булвест
Двубоят между България и Византия - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Свободна България - ЧО, 3 клас, Булвест
Свободна България - ЧО, 3 клас, БулвестСвободна България - ЧО, 3 клас, Булвест
Свободна България - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, БулвестОпазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-БулвестЖивотните във водата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-Булвест
 
Възрожденското училище и църквата - ЧО, 3 клас, Булвест
Възрожденското училище и църквата - ЧО, 3 клас, БулвестВъзрожденското училище и църквата - ЧО, 3 клас, Булвест
Възрожденското училище и църквата - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Вярванията и съкровищата на траките - ЧО, 3 клас, Булвест
Вярванията и съкровищата на траките - ЧО, 3 клас, БулвестВярванията и съкровищата на траките - ЧО, 3 клас, Булвест
Вярванията и съкровищата на траките - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Залезът на Второто българско царство - ЧО, 3 клас, Булвест
Залезът на Второто българско царство - ЧО, 3 клас, БулвестЗалезът на Второто българско царство - ЧО, 3 клас, Булвест
Залезът на Второто българско царство - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Растенията и тяхната среда на живот - ЧП, 3 клас, Булвест
Растенията и тяхната среда на живот - ЧП, 3 клас, БулвестРастенията и тяхната среда на живот - ЧП, 3 клас, Булвест
Растенията и тяхната среда на живот - ЧП, 3 клас, Булвест
 
Трудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, Булвест
Трудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, БулвестТрудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, Булвест
Трудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, БулвестГрупиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест
 
Животът на растенията - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животът на растенията - ЧП,-3-клас,-БулвестЖивотът на растенията - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животът на растенията - ЧП,-3-клас,-Булвест
 
Свойства на материалите - ЧП - 3 клас, Булвест
Свойства на материалите - ЧП - 3 клас, БулвестСвойства на материалите - ЧП - 3 клас, Булвест
Свойства на материалите - ЧП - 3 клас, Булвест
 
Златният век на българската книжнина - ЧО, 3 клас, Булвест
Златният век на българската книжнина - ЧО, 3 клас, БулвестЗлатният век на българската книжнина - ЧО, 3 клас, Булвест
Златният век на българската книжнина - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Кой кого изяжда - ЧП, 3 клас, Булвест
Кой кого изяжда - ЧП, 3 клас, БулвестКой кого изяжда - ЧП, 3 клас, Булвест
Кой кого изяжда - ЧП, 3 клас, Булвест
 
славяните и древните българи чо - 3 клас, булвест
славяните и древните българи  чо - 3 клас, булвестславяните и древните българи  чо - 3 клас, булвест
славяните и древните българи чо - 3 клас, булвест
 
Пред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, Булвест
Пред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, БулвестПред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, Булвест
Пред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, Булвест
 
Природните забележителности на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Природните забележителности на България - ЧО, 3 клас, БулвестПриродните забележителности на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Природните забележителности на България - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Трудова дейност на хората в България 2 - ЧО - 3 клас, Булвест
Трудова дейност на хората в България 2 - ЧО - 3 клас, БулвестТрудова дейност на хората в България 2 - ЧО - 3 клас, Булвест
Трудова дейност на хората в България 2 - ЧО - 3 клас, Булвест
 
Проверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, Булвест
Проверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, БулвестПроверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, Булвест
Проверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, Булвест
 
Планините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Планините на България - ЧО, 3 клас, БулвестПланините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Планините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
 

En vedette

Траките - най-старите жители на днешните български земи - ЧО, 3 клас, Булвест
Траките - най-старите жители на днешните български земи - ЧО, 3 клас, БулвестТраките - най-старите жители на днешните български земи - ЧО, 3 клас, Булвест
Траките - най-старите жители на днешните български земи - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Училищен проект „Голямата базилика в Плиска“. Приложения
Училищен проект „Голямата базилика в Плиска“. ПриложенияУчилищен проект „Голямата базилика в Плиска“. Приложения
Училищен проект „Голямата базилика в Плиска“. ПриложенияIliana Ilieva-Dabova
 
Средновековна България / VII - XI век/ тест за обобщение
Средновековна България / VII - XI век/ тест за обобщениеСредновековна България / VII - XI век/ тест за обобщение
Средновековна България / VII - XI век/ тест за обобщениеMilena Petkova
 
тестове история и цивилизация 6 клас
тестове история и цивилизация 6 кластестове история и цивилизация 6 клас
тестове история и цивилизация 6 класIliana Ilieva-Dabova
 
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
 
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
 
България моята родина - ЧО - 3 клас
България  моята родина - ЧО - 3 класБългария  моята родина - ЧО - 3 клас
България моята родина - ЧО - 3 класVeska Petrova
 
какво трябва да знаем по чп в 3 клас
какво трябва да знаем по чп в 3 класкакво трябва да знаем по чп в 3 клас
какво трябва да знаем по чп в 3 класАнелия Нанкова
 
широколистни и иглолистни
широколистни и иглолистнишироколистни и иглолистни
широколистни и иглолистниМилена Фотева
 
Познавате ли гъбите - ЧП, 3 клас, Булвест
Познавате ли гъбите - ЧП, 3 клас, БулвестПознавате ли гъбите - ЧП, 3 клас, Булвест
Познавате ли гъбите - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.Veska Petrova
 
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
 
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, БулвестТрите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
история тест
история тестистория тест
история тестguestdb499eb
 
да растем здрави и силни
да растем здрави и силнида растем здрави и силни
да растем здрави и силниМилена Фотева
 
2 и 3. Моето родно селище; Забележителности на моето родно селище - РК, Прос...
2 и 3. Моето родно селище; Забележителности на моето родно селище - РК, Прос...2 и 3. Моето родно селище; Забележителности на моето родно селище - РК, Прос...
2 и 3. Моето родно селище; Забележителности на моето родно селище - РК, Прос...Veska Petrova
 
13. Диви и домашни животни - РК, Просвета - В. П.
13. Диви и домашни животни - РК, Просвета - В. П.13. Диви и домашни животни - РК, Просвета - В. П.
13. Диви и домашни животни - РК, Просвета - В. П.Veska Petrova
 
Аз и моето здраве, Органи на човешкото тяло - ЧП, 3 клас, Булвест
Аз и моето здраве, Органи на човешкото тяло - ЧП, 3 клас, БулвестАз и моето здраве, Органи на човешкото тяло - ЧП, 3 клас, Булвест
Аз и моето здраве, Органи на човешкото тяло - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Да проверим какво знаем и можем - Българската държава в най-стари времена - ч...
Да проверим какво знаем и можем - Българската държава в най-стари времена - ч...Да проверим какво знаем и можем - Българската държава в най-стари времена - ч...
Да проверим какво знаем и можем - Българската държава в най-стари времена - ч...Veska Petrova
 

En vedette (19)

Траките - най-старите жители на днешните български земи - ЧО, 3 клас, Булвест
Траките - най-старите жители на днешните български земи - ЧО, 3 клас, БулвестТраките - най-старите жители на днешните български земи - ЧО, 3 клас, Булвест
Траките - най-старите жители на днешните български земи - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Училищен проект „Голямата базилика в Плиска“. Приложения
Училищен проект „Голямата базилика в Плиска“. ПриложенияУчилищен проект „Голямата базилика в Плиска“. Приложения
Училищен проект „Голямата базилика в Плиска“. Приложения
 
Средновековна България / VII - XI век/ тест за обобщение
Средновековна България / VII - XI век/ тест за обобщениеСредновековна България / VII - XI век/ тест за обобщение
Средновековна България / VII - XI век/ тест за обобщение
 
тестове история и цивилизация 6 клас
тестове история и цивилизация 6 кластестове история и цивилизация 6 клас
тестове история и цивилизация 6 клас
 
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
 
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
 
България моята родина - ЧО - 3 клас
България  моята родина - ЧО - 3 класБългария  моята родина - ЧО - 3 клас
България моята родина - ЧО - 3 клас
 
какво трябва да знаем по чп в 3 клас
какво трябва да знаем по чп в 3 класкакво трябва да знаем по чп в 3 клас
какво трябва да знаем по чп в 3 клас
 
широколистни и иглолистни
широколистни и иглолистнишироколистни и иглолистни
широколистни и иглолистни
 
Познавате ли гъбите - ЧП, 3 клас, Булвест
Познавате ли гъбите - ЧП, 3 клас, БулвестПознавате ли гъбите - ЧП, 3 клас, Булвест
Познавате ли гъбите - ЧП, 3 клас, Булвест
 
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
 
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
 
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, БулвестТрите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
 
история тест
история тестистория тест
история тест
 
да растем здрави и силни
да растем здрави и силнида растем здрави и силни
да растем здрави и силни
 
2 и 3. Моето родно селище; Забележителности на моето родно селище - РК, Прос...
2 и 3. Моето родно селище; Забележителности на моето родно селище - РК, Прос...2 и 3. Моето родно селище; Забележителности на моето родно селище - РК, Прос...
2 и 3. Моето родно селище; Забележителности на моето родно селище - РК, Прос...
 
13. Диви и домашни животни - РК, Просвета - В. П.
13. Диви и домашни животни - РК, Просвета - В. П.13. Диви и домашни животни - РК, Просвета - В. П.
13. Диви и домашни животни - РК, Просвета - В. П.
 
Аз и моето здраве, Органи на човешкото тяло - ЧП, 3 клас, Булвест
Аз и моето здраве, Органи на човешкото тяло - ЧП, 3 клас, БулвестАз и моето здраве, Органи на човешкото тяло - ЧП, 3 клас, Булвест
Аз и моето здраве, Органи на човешкото тяло - ЧП, 3 клас, Булвест
 
Да проверим какво знаем и можем - Българската държава в най-стари времена - ч...
Да проверим какво знаем и можем - Българската държава в най-стари времена - ч...Да проверим какво знаем и можем - Българската държава в най-стари времена - ч...
Да проверим какво знаем и можем - Българската държава в най-стари времена - ч...
 

Similaire à България - християнска държава - ЧО, 3 клас, Булвест

17. България - част от християнска Европа - 4 клас, ЧО, Булвест
17. България - част от християнска Европа - 4 клас, ЧО, Булвест17. България - част от християнска Европа - 4 клас, ЧО, Булвест
17. България - част от християнска Европа - 4 клас, ЧО, БулвестVeska Petrova
 
Борис първи - покръстителят
Борис първи - покръстителятБорис първи - покръстителят
Борис първи - покръстителятkoletka pavlova
 
българия част от християнска европа
българия част от християнска европабългария част от християнска европа
българия част от християнска европаVаlentina Bikova
 
християнска българия
християнска българияхристиянска българия
християнска българияDani Parvanova
 
Княз Борис I - покръстител
Княз Борис I - покръстителКняз Борис I - покръстител
Княз Борис I - покръстителkoletka pavlova
 
борис, християнство
борис, християнствоборис, християнство
борис, християнствоStela Doncheva
 
Княз Борис
Княз БорисКняз Борис
Княз Борисina_T
 
Княз Борис
Княз БорисКняз Борис
Княз Борисina_T
 
Княз Борис
Княз БорисКняз Борис
Княз Борисina_T
 
Pod vizantiisko1
Pod vizantiisko1Pod vizantiisko1
Pod vizantiisko1Dim Stav
 
Първо български царство_Иван Г
Първо български царство_Иван ГПърво български царство_Иван Г
Първо български царство_Иван ГDani Parvanova
 
22. Българско възраждане - XVIII - XIX век - Възраждането - новото време на б...
22. Българско възраждане - XVIII - XIX век - Възраждането - новото време на б...22. Българско възраждане - XVIII - XIX век - Възраждането - новото време на б...
22. Българско възраждане - XVIII - XIX век - Възраждането - новото време на б...Veska Petrova
 
църквата – опора на българите и българия
църквата – опора на българите и българияцърквата – опора на българите и българия
църквата – опора на българите и българияDani Parvanova
 
какво трябва да знаем по човекът и обществото
какво трябва да знаем по човекът и обществотокакво трябва да знаем по човекът и обществото
какво трябва да знаем по човекът и обществотоEmilia Petkova
 
Boris 1
Boris 1Boris 1
Boris 1Georgi
 
15. България - новата държава на Балканския полуостров - ЧО, 4 клас, Булвест
15. България - новата държава на Балканския полуостров - ЧО, 4 клас, Булвест15. България - новата държава на Балканския полуостров - ЧО, 4 клас, Булвест
15. България - новата държава на Балканския полуостров - ЧО, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 

Similaire à България - християнска държава - ЧО, 3 клас, Булвест (20)

17. България - част от християнска Европа - 4 клас, ЧО, Булвест
17. България - част от християнска Европа - 4 клас, ЧО, Булвест17. България - част от християнска Европа - 4 клас, ЧО, Булвест
17. България - част от християнска Европа - 4 клас, ЧО, Булвест
 
БЪЛГАРИЯ – ХРИСТИЯНСКА ДЪРЖАВА
БЪЛГАРИЯ – ХРИСТИЯНСКА ДЪРЖАВАБЪЛГАРИЯ – ХРИСТИЯНСКА ДЪРЖАВА
БЪЛГАРИЯ – ХРИСТИЯНСКА ДЪРЖАВА
 
Борис първи - покръстителят
Борис първи - покръстителятБорис първи - покръстителят
Борис първи - покръстителят
 
Hrist bulgaria
Hrist bulgariaHrist bulgaria
Hrist bulgaria
 
българия част от християнска европа
българия част от християнска европабългария част от християнска европа
българия част от християнска европа
 
БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ ХVIII-XIX век
БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ ХVIII-XIX векБЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ ХVIII-XIX век
БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ ХVIII-XIX век
 
християнска българия
християнска българияхристиянска българия
християнска българия
 
Княз Борис I - покръстител
Княз Борис I - покръстителКняз Борис I - покръстител
Княз Борис I - покръстител
 
борис, християнство
борис, християнствоборис, християнство
борис, християнство
 
Vazrajdane
VazrajdaneVazrajdane
Vazrajdane
 
Княз Борис
Княз БорисКняз Борис
Княз Борис
 
Княз Борис
Княз БорисКняз Борис
Княз Борис
 
Княз Борис
Княз БорисКняз Борис
Княз Борис
 
Pod vizantiisko1
Pod vizantiisko1Pod vizantiisko1
Pod vizantiisko1
 
Първо български царство_Иван Г
Първо български царство_Иван ГПърво български царство_Иван Г
Първо български царство_Иван Г
 
22. Българско възраждане - XVIII - XIX век - Възраждането - новото време на б...
22. Българско възраждане - XVIII - XIX век - Възраждането - новото време на б...22. Българско възраждане - XVIII - XIX век - Възраждането - новото време на б...
22. Българско възраждане - XVIII - XIX век - Възраждането - новото време на б...
 
църквата – опора на българите и българия
църквата – опора на българите и българияцърквата – опора на българите и българия
църквата – опора на българите и българия
 
какво трябва да знаем по човекът и обществото
какво трябва да знаем по човекът и обществотокакво трябва да знаем по човекът и обществото
какво трябва да знаем по човекът и обществото
 
Boris 1
Boris 1Boris 1
Boris 1
 
15. България - новата държава на Балканския полуостров - ЧО, 4 клас, Булвест
15. България - новата държава на Балканския полуостров - ЧО, 4 клас, Булвест15. България - новата държава на Балканския полуостров - ЧО, 4 клас, Булвест
15. България - новата държава на Балканския полуостров - ЧО, 4 клас, Булвест
 

Plus de Veska Petrova

32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.Veska Petrova
 
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.Veska Petrova
 
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...Veska Petrova
 
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...Veska Petrova
 
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
 
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
 
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.Veska Petrova
 
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.Veska Petrova
 
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.Veska Petrova
 
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.Veska Petrova
 
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
 
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
 
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
 
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.Veska Petrova
 
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
 
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
 
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
 
11. Човешкото тяло - ОС, Анубис - В. П.
11. Човешкото тяло - ОС, Анубис - В. П.11. Човешкото тяло - ОС, Анубис - В. П.
11. Човешкото тяло - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
 
1-9. Какво научих за света около мен - ОС, 2 клас - Анубис - В. П.
1-9. Какво научих за света около мен - ОС, 2 клас - Анубис - В. П.1-9. Какво научих за света около мен - ОС, 2 клас - Анубис - В. П.
1-9. Какво научих за света около мен - ОС, 2 клас - Анубис - В. П.Veska Petrova
 
9. Приятели и непознати - ОС, Анубис - В. П.
9. Приятели и непознати - ОС, Анубис - В. П.9. Приятели и непознати - ОС, Анубис - В. П.
9. Приятели и непознати - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
 

Plus de Veska Petrova (20)

32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
 
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
 
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
 
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
 
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
 
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
 
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
 
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
 
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
 
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
 
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
 
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
 
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
 
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
 
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
 
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
 
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.
 
11. Човешкото тяло - ОС, Анубис - В. П.
11. Човешкото тяло - ОС, Анубис - В. П.11. Човешкото тяло - ОС, Анубис - В. П.
11. Човешкото тяло - ОС, Анубис - В. П.
 
1-9. Какво научих за света около мен - ОС, 2 клас - Анубис - В. П.
1-9. Какво научих за света около мен - ОС, 2 клас - Анубис - В. П.1-9. Какво научих за света около мен - ОС, 2 клас - Анубис - В. П.
1-9. Какво научих за света около мен - ОС, 2 клас - Анубис - В. П.
 
9. Приятели и непознати - ОС, Анубис - В. П.
9. Приятели и непознати - ОС, Анубис - В. П.9. Приятели и непознати - ОС, Анубис - В. П.
9. Приятели и непознати - ОС, Анубис - В. П.
 

България - християнска държава - ЧО, 3 клас, Булвест

 • 1.
 • 2.
 • 3. В средата на ІХ век България се превърнала в голяма и силна държава . Границите били разширени. Общите закони, които въвел хан Крум, сближили славяните и българите.
 • 4. Но това не било достатъчно Византия да признае Българската държава за равна, защото:  Имало българска държава, но нямало български народ.  Славяните и българите си оставали отделни народи, защото: - всеки от тях пазел различните си вярвания в боговете; - имали различен бит и култура; - говорели на различни езици. Ето защо византийците наричали българите езичници. речник план
 • 5. След смъртта на хан Пресиян, на престола се възкачил неговият син Борис. ІХ ____ век
 • 6. Младият хан се сблъскал с много трудности. Християнските държави не спазвали договорите си с България, защото не вярвали на езичници. Това откъсвало страната ни от Християнска Европа и отслабвало българската държава.
 • 7. Но хан Борис не се предавал. Той търсел изход от трудното положение. Според него само християнството притежавало силата, която можела да обедини българи и славяни в един народ с един Бог. България приела християнството през 864 г. /ІХ век/. речник план
 • 8. Владетелят, който извършил тази промяна в държавата, бил хан Борис І. На тайна церемония в Плиска, хан Борис І заедно със семейството си и близките му, приели християнството от византийските духовници.
 • 9. След това българският владетел възприел името на византийския император Михаил ІІІ и приел титлата КНЯЗ.
 • 10. Скоро след това княз Борис – Михаил издал заповед да се покръсти и народът. Започнало масово покръстване. Хората приемали Светото кръщение като се потапяли във вода. речник
 • 11. Новата религия сближила още повече славяните и българите. Започнало изграждането на черкви.
 • 12. С покръстването княз Борис І целял България да заеме равностойно място сред другите европейски народи. За да успее това дело, българите имали нужда от собствена църква. България официално била християнска страна, но в душите на хората все още царяло объркване в кой бог да вярват. Важно било да има ново духовенство, което да проповядва новата религия на разбираем език.
 • 13. През 870 г. в резултат на усилията на княз Борис І Вселенският събор разрешил създаването на българска църква. план
 • 14. Започнало усилено изграждане на църкви и манастири.
 • 15. След приемането на християнството в България се настанили византийски свещеници. Техният гръцки език звучал навсякъде – по улици, пазари, църкви, манастири. Държавните документи също се пишели на гръцки език. Борис търсел начин новата религия да се разпространява на славянски – език общ за славяни и българи.
 • 16. Византийският император също се безпокоял. Затова възложил на братята Кирил и Методий да съставят славянска азбука. Създават я през 855 г. Славяните в други страни вече имали християнска проповед на свой език.
 • 18. Кирил и Методий проповядват християнството сред славяните във Великоморавия.
 • 19. България станала огнище на славянската книжнина. Ето защо през 886 г. княз Борис І посрещнал много тържествено учениците на Кирил и Методий – Климент, Наум и Ангеларий. план
 • 20. „Като пристигнали при Борис, те били приети с почит и били разпитани за случилото се с тях. Те разказали всичко от начало до край. След като ги изслушал, князът благодарил на Бога, че му е изпратил такива служители като благодетели на България…“ Из „Пространно житие на Свети Климент Охридски“
 • 22. Климент Охридски сред своите ученици.
 • 23.  Вече станало възможно да се подготвят свещеници, които да проповядват на славянски, а не на гръцки език.  Новата религия и славянската писменост променили живота на славяните и българите.  Нямало прегради, които да разделят двата народа, които създали държавата.
 • 24. След като извършил тези промени, княз Борис І се оттеглил от престола и се посветил на книжовна дейност. Няколко години покъсно, за да е спокоен за новото бъдеще на България, той издигнал за княз сина си Симеон.
 • 25. 1.Защо византийците наричали българите езичници? Защото живеели заедно, но все още не вярвали в един Бог, а пазели различните си вярвания и почитали много богове. 2.Кои промени, извършени от хан Крум и княз Борис І, допринесли за сближаването на славяните и българите?  Хан Крум _______________________________ създал първите писани закони, __________________________________________. общи за славяни и българи.  Хан Крум _______________________________ привлякъл славянските князе __________________________________________. в управлението на държавата.  Княз Борис І_____________________________ - през 864 година покръстил __________________________________________ българите. Християнската вяра сближила ________________________________________. българи и славяни. създаване на славянската  Княз Борис І -____________________________ __________________________________________. писменост – 855 г.
 • 26. 3.Попълни пропуснатото в текста. Българският владетел и семейството му били покръстени от ________________ духовници. Започнало покръстването на народа. Но народът не разбирал езика, който говорели византийските духовници. Приемането в България на учениците на _________________ позволило християнството да бъде проповядвано на ____________ език. 4.Попълни пропуснатото в текста. 864 г. - _____________________________________ покръстване на българите признаване на българската църква 870 г. - _____________________________________ 886 г. - _____________________________________ посрещане учениците на Кирил и Методий
 • 28. План на урока: 1.Българите - езичници 2.Приемането на християнската религия 3. Българите със своя самостоятелна църква 4. България - огнище на славянската книжнина
 • 29. Речник: езичници – название, с което християните наричали народите, които почитали много богове християнска религия – религия, основана на вярата на Иисус Христос като спасител на света покръстване – приемане на християнската религия чрез специален обред