Bab 9 Pembentukan dan pelaksanaan kurikulum

Vince Here
Vince HereRAW à Free Style Photographer
Pembentukan
dan
Pelaksanaan
Kurikulum
……….
Definisi Kurikulum
Franklin Bobbit(1918)
• Dikenali sbg „Bapa Kurikulum‟
• Kesemua pengalaman yg memberi fokus
kpd perkembangan individu scr
menyeluruh
• Segala pengalaman pendidikan yg
disediakan oleh pihak sek. scr sedar &
bertujuan ke atas murid
John Dewey (1916)
•Peranan kurikulum sbg usaha yg
memperjuangkan pembentukan semula
msyrkt
Tanner (1980)
•Kurikulum merangkami segala pengalaman
terancang yg ditimba oleh murid
•Juga hasil pembelajaran yg dihasratkan
oleh guru & murid
•Spy matlamat pendidikan dicapai
………………..
Schubert(1987)
• Kurikulum sbg sesuatu yg terdiri drpd
aspek2 tertentu bertujuan utk mbtk
semula msyrkt
• Termasuk kandungan
pelajaran, konsep & tugas
pembelajaran, aktiviti
terancang, pengalaman & hasil
pembelajaran, & budaya tempatan
Kerr
• Kurikulum sbg „semua pembelajaran yg
dirancang oleh institusi pendidikan &
dilaksanakan ada scr kelompok atau
individu, di dlm atau di luar b.darjah‟
• Pembelajaran adalah terancang. Sesuatu
institusi pendidikan perlu menentukan
matlamat yg ingin dicapai serta
bagaimana cara utk memastikan matlamat
tersebut tercapai
• Isu-isu berkaitan dgn persekolahan.
Misalnya:kaedah, m. pelajaran, strategi
dan teknik mengajar
Asas Teoretikal Kurikulum
Tempoh 1900-1940
Alfred Binet
• Mengutarakan 1 prosedur yg sistematik utk
menilai aptitud terhdp pembelajaran
Jean Piaget
• Mengkaji mengenai perkembangan kognitif
kanak-kanak
Lev Vygotsky
• Menekankan unsur interaksi dgn
persekitaran, termasuk dgn org lain.
Ivan Pavlov
• Membuat eksperimen yg menunjukkan konsep
pelaziman klasik
Tempoh 1940-1980
Abraham Maslow
• Teori motivasi berkait rapat dgn hirarki
keperluan manusia
Benjamin Bloom
• Taxonomi Bloom mengandungi objektif2
pembelajaran yg disusun mengikut 6 aras
kognitif bermula drp pengetahuan (aras rendah)
kpd kefahaman, aplikasi, analisis, sintesis, &
akhirnya penilaian (aras tinggi)
Ralph Tyler
• Menggariskan format panduan kurikulum, buku
teks edisi guru, rancangan mengajar & alat2
penilaian
Tempoh 1960-1980
• Antara tokoh yang terkenal pada tempoh
ini termasuk:
– Erik Erikson. Mengkaji perkembangan
psikososial mengikut 8 peringkat.
– Lawrence Kohlberg. Mengkategorikan
perkembangan moral manusia kepada 4
peringkat,
– Albert Bandura. Teori pembelajaran sosila
menerangkan bahawa manusia biasanya
belajar daripada peniruan tingkah laku orang
lain.
• Secara imbas kembali, kurikulum merujuk
kpd segala ilmu dan kemahiran yang
dirancang dan dilaksanakan di institusi
pendidikan,
• Ia merangkumi mata pelajaran dan
kandungan mata pelajaran yg ditawarkan.
• Keperluan dan minat anak murid kita
merupakan usur-unsur yang perlu
dipertimbangkan utama pd peringkat
pembelajaran.
• Kerana apabila sesuatu kurikulum dpt
merangsang serta mengekalkan perhatian
murid, pembelajaran berlaku.
• Ahli pendidik dan ahli psikologi pendidikan
masih bergiat meneruskan usaha mereka
agar dpt menghasilkan kurikulum yg
responsif kpd tahap-tahap perkembangan
manusia khasnya dan proses
pembelajaran amnya.
Model-model kurikulum
• Menjadi rujukan bg membentuk kurikulum
bg sesuatu mata pelajaran atau kursus
baru yang akan ditawarkan di institusi
pendidikan.
• “model” dikatakan satu entiti tg
mengandungi beberapa komponen.
Misalnya, sasaran dan hasil pembelajaran.
• Antara model-model kurikulum yg ada
ialah Model Tyler, Model Taba, Model
Stenhouse, Model Saylor dan
Alexander, Model Hunkins, Model
Ritz, Model Glatthorn, Model Weistein dan
Fantini dan sbgnya.
• Tumpuan kita hanya diberi kpd 3 model
iaitu:
a) Model Tyler (pengasas: Ralph Tyler)
b) Model Taba (pengasas: Hilda Taba)
c) Model Stenhouse (pengasas: Lawrence
Stenhouse)
Model Tyler (pengasas: Ralph Tyler)
• Ralph Tyler dilahirkan di Chicago pada thn
1902.
• Pada mula, beliau bekerja sbg guru.
• Setelah peroleh Ijazah Kedoktoran, beliau
bertugas sbg Pengarah di Jabatan
Penyelidikan Pendidikan di Universiti Ohio
State.
• Beliau telah menjalankan byk projek
penyelidikan pendidikan.
• Antaranya termasuk Eight-Year Study,
satu projek mengenai kurikulum.
• Pada thn 1949 beliau menghasilkan Basic
Principles of Curriculum.
• Tyler juga dilantik sbg perunding kpd
beberapa org Presiden Amerika.
• Sumbangan Tyler yg paling penting
adalah dalam bidang kurikulum dan
penilaian.
• Beliau meninggal dunia pd thn 1994 akibat
penyakit barah.
Model Objektif Tyler
KOMPONEN SOALAN
PENDIDIKAN
PERICIAN
1. Objektif Apakah
tujuan
pendidikan yg
ingin dicapai
oleh institusi
pendidikan?
(cth:sek)
Tujuan pend.:
•Merujuk kpd
objektif atau hasil
pembelajaran.
•Berdasarkan
keperluan murid
(cth:lemah,
sederhana)
•Bidang mata
pelajaran/kursus
•Masyarakat
(cth: pasaran
pekerjaam, patriotis
me)
2.
Kandungan
Apakah
pengalaman
pendidikan yg
boleh
dibekalkan/dis
ediakan bg
mencapai
tujuan pend.
Tersebut?
Pengalaman pend:
•Spesifik
•Bersifat eksplisit
•Oleh diukur
•Berlandaskan FP
•Berdasarkan
pengetahuan sedia
ada murid
3.
pengurusan
Bgmnkah
pengalaman
pend yg telah
dikenalpasti
diuruskan dng
berkesan?
•Melibatkan
pemilihan isi
kandungan dan
pengalaman
pembelajaran(aktivi
ti)yg sejajar dng
tujuan pend.
4. Penilaian Bgmnkah
pencapaian
objektif dpt
ditentukan?
Pertimbangan
diberikan kpd:
•Bentuk-
formatif/sumatif
•Model penilaian
yg
digunakan(cth:Co
ntent
Input, Process, Pr
oduct )
•Jenis instrument
utk mengutip
data(cth:
temubual dan
ujian)
• Berdasarkan huraian di atas, boleh
dirumuskan bahawa Model Tyler
merupakan satu “ends-means model”.
• Kerana produk pengajaran(ends), iaitu
tujuan pend. Hendaklah ditentukan
terlebih dahulu sebelum kaedah
pengajaran(means), misalnya aktiviti
pengajaran dan pembelajaran, bahan
bantu mengajar dan sbgnya.
• Ini membawa implikasi bahawa model ini
semata-mata berfokuskan kpd pencapaian
tujuan pend.(hasil) shj.
• Komponen-komponen lain spt
kandungan, pengurusan dan penilaian
dianggap sekunder dlm proses pengajaran
spt kenyataan beliau berikut:
“Objectives becomes the criteria y which
materials are selected, content is
outlined, instructional procedures are
developed, and tests and examinations
are prepared”
(Tyler1949:3)
Model Taba
• Diasaskan oleh Hilda Taba, seorg ahli
teori kurikulum dan pendidikan
• Sumbangan-kurikulum sains sosial
(perkembangan konsep dan pemikiran
kritikal)
• Pend bercorak progresivisme
Komponen Langkah pelaksanaan
Diagnosis keperluan Kenalpasti keperluan pelajar (kemahiran penyelesaian
masalah)
Pembentukan objektif Selaras dengan keperluan murid yang telah dikenalpasti
Pemilihan kandungan •Berpadukan dengan objektif
•Relevan
•Signifikan
Pengurusan kandungan •Urutan (senang kpd kompleks, konkrit kpd abstrak)
•tahap kematangan pelajar
•minat pelajar
•kebolehan pelajar
•tahap pencapaian pelajar
Pemilihan pengalaman
pendidikan
•Bersesuaian dgn kandungan yang disampaikan
•Melibatkan murid scr menyeluruh
Pengurusan pengalaman
pembelajaran
•Dirancang dgn teliti
•relevan,
•bersesuaian dgn pelajar
Penilaian Perhatian diberi kepada:
•Tujuan (pemulihan, pengayaan, straming, pensijilan)
•Bentuk (formatif, sumatif)
•Jenis (ujian bertulis, ujian lisan, temubual, pemerhatian,
penyemakan portfolio)
Model-model Kurikulum
1. Sistematik
- mempunyai komponen-komponen atau
langkah-langkah pelaksanaan yang
tertentu ke arah pencapaian tujuan pend
yg telah dicadangkan
2. Objektif yg hendak dicapai digaris dgn
jelas
- Kandungan dan kaedah m‟ajar guru
terurus dan pencapaian murid lebih
mudah dinilai
Isu yang timbul
1. Kurikulum berpusat
-Guru dan murid tidak berpeluang untuk
mengesyorkan kandungan yang hendak
dipelajari dan bagaimana untuk mempelajari
2. Objektif pengajaran berbentuk eksplisit
(perubahan tingkahlaku semata-mata
bersifat objektif, mekanikal dan boleh
diukur)
-sukar mengenalpasti impak satu-satu
pengalaman pendidikan ke atas murid
dalam masa yang singkat
….
3. Pengukuran objektif pengajaran
melibatkan penilaian ilmu dan kemahiran
yang komprehensif dan menyeluruh
-mengambil masa yang panjang
4. Guru terikat dan terkongkong dgn tujuan
pend yang telah ditetapkan
Model Proses
• Menekankan proses
• Diasaskan oleh Lawrence Stenhouse
• Ahli pemikir pendidikan (penyelidikan dan
perkembangan kurikulum)
• Ahli pengasas CARE (centre for Applied
Research in Education)
• Membudayakan penyelidikan dalam
kalangan guru
Model Stenhouse
• Model kurikulum mempunyai ciri-ciri
seperti:
-aktif
-dinamik
-bukan sesuatu yang berbentuk fizikal
-melibatkan interaksi antara guru, murid
dan ilmu yang disampaikan
………
1. Kurikulum sebagai penyampaian kandungan
oleh pendidik kepada sasaran masing-masing
dalam situasi pendidikan tertentu.
-Terbuka kpd teguran, kritikan, syor, cadangan
dan sebagainya
2. Guru masuk kelas utk mengajar dgn membawa
bersama perancangan pengajaran yg akan
disampaikan, ciri-ciri personaliti serta sistem
kepercayaan, nilai dan jangkaan masing-masing
terhadap pencapaian murid
-akan mempengaruhi interaksi mereka bersama
murid, guru-guru dan bersama bahan bantu
mengajar
Kurikulum menjadi perancangan
sesuatu kursus seperti
• Pemilihan kandungan – apa yg dipelajari
dan apa yg dipelajari
• Pemilihan strategi mengajar – bagaimana
diajar dan bagaimana mempelajari
sesuatu
• Membuat keputusan mengenai urutan
kandungan yg akan diajar
• Pelaksanaan kurikulum dalam konteks
sekolah, murid dan persekitaran yg
berbeza-beza
………
• Kurikulum hanya menggariskan amalan
pengajaran dlm situasi pendidikan shj
• Bukan diterima scr bulat atau disampaikan
di mana konteks apa jua
• Sesuatu yg diuji scr krisis mengikut
konteks pengajaran yg berkenaan
Model Stenhouse
• Bukan hasil pembelajaran
• Objektif pengajaran dan kaedah mengajar
tidak ditentukan terlebih dahulu, terjelma
sendiri drp interaksi
• Murid bukan pasif, patut menyuarakan
pendapat dan pandangan, dan
menentukan perkembangan satu-satu sesi
pengajaran
……
Terima Kasih
1 sur 32

Contenu connexe

Tendances(20)

kapasiti pedagogi pembelajaran bermaknakapasiti pedagogi pembelajaran bermakna
kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna
noorfarahanahmohdnoo14.2K vues
Perkembangan sosio emosi Perkembangan sosio emosi
Perkembangan sosio emosi
Suhaiza Shuib63.3K vues
Model Tyler (PPT)Model Tyler (PPT)
Model Tyler (PPT)
khai naem20.5K vues
Teori dan model pembinaan kurikulumTeori dan model pembinaan kurikulum
Teori dan model pembinaan kurikulum
chenta miamor35.8K vues
Gaya Pembelajaran Model Dunn & DunnGaya Pembelajaran Model Dunn & Dunn
Gaya Pembelajaran Model Dunn & Dunn
SALWANIERAZLI12.4K vues
TEORI KONSTRUKTIVISMETEORI KONSTRUKTIVISME
TEORI KONSTRUKTIVISME
Sigmund Fai 26.6K vues
Model tabaModel taba
Model taba
Norhasnini Jamalludin14.5K vues
teori kematanganteori kematangan
teori kematangan
Pusat Kecemerlangan Kanak-Kanak UPSI (Tadika)31.7K vues
Prinsip pembelajran ewellPrinsip pembelajran ewell
Prinsip pembelajran ewell
firo HAR3.7K vues
Perkembangan bahasa,2Perkembangan bahasa,2
Perkembangan bahasa,2
Melisa Amirullah9K vues
Pertumbuhan & perkembangan Pertumbuhan & perkembangan
Pertumbuhan & perkembangan
Yunkz Dion44.7K vues
Kertas konsep pembelajaran bermaknaKertas konsep pembelajaran bermakna
Kertas konsep pembelajaran bermakna
Norliza Ahmad22.6K vues
teori pemerolehan-bahasateori pemerolehan-bahasa
teori pemerolehan-bahasa
xiaomei102926.8K vues

En vedette

Konsep dan definisi kurikulumKonsep dan definisi kurikulum
Konsep dan definisi kurikulumAziyan Bakar
137.5K vues13 diapositives
Bab 1 kurikulumBab 1 kurikulum
Bab 1 kurikulumDoEy Mas
21.6K vues34 diapositives
KURIKULUM PENDIDIKANKURIKULUM PENDIDIKAN
KURIKULUM PENDIDIKANsafyah
11.3K vues13 diapositives
Jurang pendidikan 1Jurang pendidikan 1
Jurang pendidikan 1Amie Joan Juanis
1.1K vues16 diapositives

En vedette(19)

Konsep dan definisi kurikulumKonsep dan definisi kurikulum
Konsep dan definisi kurikulum
Aziyan Bakar137.5K vues
Bab 1 kurikulumBab 1 kurikulum
Bab 1 kurikulum
DoEy Mas21.6K vues
Budaya Sekolah : Perancangan kurikulumBudaya Sekolah : Perancangan kurikulum
Budaya Sekolah : Perancangan kurikulum
noorqaseh_ramadhan9.8K vues
Reka Bentuk Kurikulum di MalaysiaReka Bentuk Kurikulum di Malaysia
Reka Bentuk Kurikulum di Malaysia
Kolej Perkembangan Awal Kanak-kanak23.3K vues
KURIKULUM PENDIDIKANKURIKULUM PENDIDIKAN
KURIKULUM PENDIDIKAN
safyah11.3K vues
Jurang pendidikan 1Jurang pendidikan 1
Jurang pendidikan 1
Amie Joan Juanis1.1K vues
Ringkasan pppm 2013 2025Ringkasan pppm 2013 2025
Ringkasan pppm 2013 2025
Muhammad Amir Azemi20.8K vues
EDUP3013 - FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIAEDUP3013 - FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA
EDUP3013 - FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA
Fatin Nabilah Norzaidi2.7K vues
KurikulumKurikulum
Kurikulum
Mohd Norrazli Md Rasdi41.6K vues
Bab 3 (kurikulum 2015)Bab 3 (kurikulum 2015)
Bab 3 (kurikulum 2015)
600501623 vues
Peran guru dalam pendidikanPeran guru dalam pendidikan
Peran guru dalam pendidikan
feryanusharefa2.3K vues
Fce3800 1328151120Fce3800 1328151120
Fce3800 1328151120
Lyn Salting697 vues
Peranan guru n kurikulumPeranan guru n kurikulum
Peranan guru n kurikulum
Norazul8912.3K vues
05 s3.1-pengurusan kurikulum05 s3.1-pengurusan kurikulum
05 s3.1-pengurusan kurikulum
jasmi jaafar9.9K vues

Similaire à Bab 9 Pembentukan dan pelaksanaan kurikulum(20)

Plus de Vince Here

Kertas kerja bola balingKertas kerja bola baling
Kertas kerja bola balingVince Here
3.1K vues5 diapositives
Easy Excersice Tips Easy Excersice Tips
Easy Excersice Tips Vince Here
1.5K vues14 diapositives
Nota Literasi BahasaNota Literasi Bahasa
Nota Literasi BahasaVince Here
5.9K vues12 diapositives
Rangka Kerja membuat TeselasiRangka Kerja membuat Teselasi
Rangka Kerja membuat TeselasiVince Here
1.2K vues4 diapositives

Plus de Vince Here(20)

Bab 9 Pembentukan dan pelaksanaan kurikulum

 • 2. Definisi Kurikulum Franklin Bobbit(1918) • Dikenali sbg „Bapa Kurikulum‟ • Kesemua pengalaman yg memberi fokus kpd perkembangan individu scr menyeluruh • Segala pengalaman pendidikan yg disediakan oleh pihak sek. scr sedar & bertujuan ke atas murid
 • 3. John Dewey (1916) •Peranan kurikulum sbg usaha yg memperjuangkan pembentukan semula msyrkt Tanner (1980) •Kurikulum merangkami segala pengalaman terancang yg ditimba oleh murid •Juga hasil pembelajaran yg dihasratkan oleh guru & murid •Spy matlamat pendidikan dicapai
 • 4. ……………….. Schubert(1987) • Kurikulum sbg sesuatu yg terdiri drpd aspek2 tertentu bertujuan utk mbtk semula msyrkt • Termasuk kandungan pelajaran, konsep & tugas pembelajaran, aktiviti terancang, pengalaman & hasil pembelajaran, & budaya tempatan
 • 5. Kerr • Kurikulum sbg „semua pembelajaran yg dirancang oleh institusi pendidikan & dilaksanakan ada scr kelompok atau individu, di dlm atau di luar b.darjah‟ • Pembelajaran adalah terancang. Sesuatu institusi pendidikan perlu menentukan matlamat yg ingin dicapai serta bagaimana cara utk memastikan matlamat tersebut tercapai • Isu-isu berkaitan dgn persekolahan. Misalnya:kaedah, m. pelajaran, strategi dan teknik mengajar
 • 6. Asas Teoretikal Kurikulum Tempoh 1900-1940 Alfred Binet • Mengutarakan 1 prosedur yg sistematik utk menilai aptitud terhdp pembelajaran Jean Piaget • Mengkaji mengenai perkembangan kognitif kanak-kanak Lev Vygotsky • Menekankan unsur interaksi dgn persekitaran, termasuk dgn org lain. Ivan Pavlov • Membuat eksperimen yg menunjukkan konsep pelaziman klasik
 • 7. Tempoh 1940-1980 Abraham Maslow • Teori motivasi berkait rapat dgn hirarki keperluan manusia Benjamin Bloom • Taxonomi Bloom mengandungi objektif2 pembelajaran yg disusun mengikut 6 aras kognitif bermula drp pengetahuan (aras rendah) kpd kefahaman, aplikasi, analisis, sintesis, & akhirnya penilaian (aras tinggi) Ralph Tyler • Menggariskan format panduan kurikulum, buku teks edisi guru, rancangan mengajar & alat2 penilaian
 • 8. Tempoh 1960-1980 • Antara tokoh yang terkenal pada tempoh ini termasuk: – Erik Erikson. Mengkaji perkembangan psikososial mengikut 8 peringkat. – Lawrence Kohlberg. Mengkategorikan perkembangan moral manusia kepada 4 peringkat, – Albert Bandura. Teori pembelajaran sosila menerangkan bahawa manusia biasanya belajar daripada peniruan tingkah laku orang lain.
 • 9. • Secara imbas kembali, kurikulum merujuk kpd segala ilmu dan kemahiran yang dirancang dan dilaksanakan di institusi pendidikan, • Ia merangkumi mata pelajaran dan kandungan mata pelajaran yg ditawarkan. • Keperluan dan minat anak murid kita merupakan usur-unsur yang perlu dipertimbangkan utama pd peringkat pembelajaran. • Kerana apabila sesuatu kurikulum dpt merangsang serta mengekalkan perhatian murid, pembelajaran berlaku.
 • 10. • Ahli pendidik dan ahli psikologi pendidikan masih bergiat meneruskan usaha mereka agar dpt menghasilkan kurikulum yg responsif kpd tahap-tahap perkembangan manusia khasnya dan proses pembelajaran amnya.
 • 11. Model-model kurikulum • Menjadi rujukan bg membentuk kurikulum bg sesuatu mata pelajaran atau kursus baru yang akan ditawarkan di institusi pendidikan. • “model” dikatakan satu entiti tg mengandungi beberapa komponen. Misalnya, sasaran dan hasil pembelajaran.
 • 12. • Antara model-model kurikulum yg ada ialah Model Tyler, Model Taba, Model Stenhouse, Model Saylor dan Alexander, Model Hunkins, Model Ritz, Model Glatthorn, Model Weistein dan Fantini dan sbgnya. • Tumpuan kita hanya diberi kpd 3 model iaitu: a) Model Tyler (pengasas: Ralph Tyler) b) Model Taba (pengasas: Hilda Taba) c) Model Stenhouse (pengasas: Lawrence Stenhouse)
 • 13. Model Tyler (pengasas: Ralph Tyler) • Ralph Tyler dilahirkan di Chicago pada thn 1902. • Pada mula, beliau bekerja sbg guru. • Setelah peroleh Ijazah Kedoktoran, beliau bertugas sbg Pengarah di Jabatan Penyelidikan Pendidikan di Universiti Ohio State. • Beliau telah menjalankan byk projek penyelidikan pendidikan.
 • 14. • Antaranya termasuk Eight-Year Study, satu projek mengenai kurikulum. • Pada thn 1949 beliau menghasilkan Basic Principles of Curriculum. • Tyler juga dilantik sbg perunding kpd beberapa org Presiden Amerika. • Sumbangan Tyler yg paling penting adalah dalam bidang kurikulum dan penilaian. • Beliau meninggal dunia pd thn 1994 akibat penyakit barah.
 • 15. Model Objektif Tyler KOMPONEN SOALAN PENDIDIKAN PERICIAN 1. Objektif Apakah tujuan pendidikan yg ingin dicapai oleh institusi pendidikan? (cth:sek) Tujuan pend.: •Merujuk kpd objektif atau hasil pembelajaran. •Berdasarkan keperluan murid (cth:lemah, sederhana)
 • 16. •Bidang mata pelajaran/kursus •Masyarakat (cth: pasaran pekerjaam, patriotis me) 2. Kandungan Apakah pengalaman pendidikan yg boleh dibekalkan/dis ediakan bg mencapai tujuan pend. Tersebut? Pengalaman pend: •Spesifik •Bersifat eksplisit •Oleh diukur •Berlandaskan FP •Berdasarkan pengetahuan sedia ada murid
 • 17. 3. pengurusan Bgmnkah pengalaman pend yg telah dikenalpasti diuruskan dng berkesan? •Melibatkan pemilihan isi kandungan dan pengalaman pembelajaran(aktivi ti)yg sejajar dng tujuan pend. 4. Penilaian Bgmnkah pencapaian objektif dpt ditentukan? Pertimbangan diberikan kpd: •Bentuk- formatif/sumatif
 • 18. •Model penilaian yg digunakan(cth:Co ntent Input, Process, Pr oduct ) •Jenis instrument utk mengutip data(cth: temubual dan ujian)
 • 19. • Berdasarkan huraian di atas, boleh dirumuskan bahawa Model Tyler merupakan satu “ends-means model”. • Kerana produk pengajaran(ends), iaitu tujuan pend. Hendaklah ditentukan terlebih dahulu sebelum kaedah pengajaran(means), misalnya aktiviti pengajaran dan pembelajaran, bahan bantu mengajar dan sbgnya. • Ini membawa implikasi bahawa model ini semata-mata berfokuskan kpd pencapaian tujuan pend.(hasil) shj.
 • 20. • Komponen-komponen lain spt kandungan, pengurusan dan penilaian dianggap sekunder dlm proses pengajaran spt kenyataan beliau berikut: “Objectives becomes the criteria y which materials are selected, content is outlined, instructional procedures are developed, and tests and examinations are prepared” (Tyler1949:3)
 • 21. Model Taba • Diasaskan oleh Hilda Taba, seorg ahli teori kurikulum dan pendidikan • Sumbangan-kurikulum sains sosial (perkembangan konsep dan pemikiran kritikal) • Pend bercorak progresivisme
 • 22. Komponen Langkah pelaksanaan Diagnosis keperluan Kenalpasti keperluan pelajar (kemahiran penyelesaian masalah) Pembentukan objektif Selaras dengan keperluan murid yang telah dikenalpasti Pemilihan kandungan •Berpadukan dengan objektif •Relevan •Signifikan Pengurusan kandungan •Urutan (senang kpd kompleks, konkrit kpd abstrak) •tahap kematangan pelajar •minat pelajar •kebolehan pelajar •tahap pencapaian pelajar Pemilihan pengalaman pendidikan •Bersesuaian dgn kandungan yang disampaikan •Melibatkan murid scr menyeluruh Pengurusan pengalaman pembelajaran •Dirancang dgn teliti •relevan, •bersesuaian dgn pelajar Penilaian Perhatian diberi kepada: •Tujuan (pemulihan, pengayaan, straming, pensijilan) •Bentuk (formatif, sumatif) •Jenis (ujian bertulis, ujian lisan, temubual, pemerhatian, penyemakan portfolio)
 • 23. Model-model Kurikulum 1. Sistematik - mempunyai komponen-komponen atau langkah-langkah pelaksanaan yang tertentu ke arah pencapaian tujuan pend yg telah dicadangkan 2. Objektif yg hendak dicapai digaris dgn jelas - Kandungan dan kaedah m‟ajar guru terurus dan pencapaian murid lebih mudah dinilai
 • 24. Isu yang timbul 1. Kurikulum berpusat -Guru dan murid tidak berpeluang untuk mengesyorkan kandungan yang hendak dipelajari dan bagaimana untuk mempelajari 2. Objektif pengajaran berbentuk eksplisit (perubahan tingkahlaku semata-mata bersifat objektif, mekanikal dan boleh diukur) -sukar mengenalpasti impak satu-satu pengalaman pendidikan ke atas murid dalam masa yang singkat
 • 25. …. 3. Pengukuran objektif pengajaran melibatkan penilaian ilmu dan kemahiran yang komprehensif dan menyeluruh -mengambil masa yang panjang 4. Guru terikat dan terkongkong dgn tujuan pend yang telah ditetapkan
 • 26. Model Proses • Menekankan proses • Diasaskan oleh Lawrence Stenhouse • Ahli pemikir pendidikan (penyelidikan dan perkembangan kurikulum) • Ahli pengasas CARE (centre for Applied Research in Education) • Membudayakan penyelidikan dalam kalangan guru
 • 27. Model Stenhouse • Model kurikulum mempunyai ciri-ciri seperti: -aktif -dinamik -bukan sesuatu yang berbentuk fizikal -melibatkan interaksi antara guru, murid dan ilmu yang disampaikan
 • 28. ……… 1. Kurikulum sebagai penyampaian kandungan oleh pendidik kepada sasaran masing-masing dalam situasi pendidikan tertentu. -Terbuka kpd teguran, kritikan, syor, cadangan dan sebagainya 2. Guru masuk kelas utk mengajar dgn membawa bersama perancangan pengajaran yg akan disampaikan, ciri-ciri personaliti serta sistem kepercayaan, nilai dan jangkaan masing-masing terhadap pencapaian murid -akan mempengaruhi interaksi mereka bersama murid, guru-guru dan bersama bahan bantu mengajar
 • 29. Kurikulum menjadi perancangan sesuatu kursus seperti • Pemilihan kandungan – apa yg dipelajari dan apa yg dipelajari • Pemilihan strategi mengajar – bagaimana diajar dan bagaimana mempelajari sesuatu • Membuat keputusan mengenai urutan kandungan yg akan diajar • Pelaksanaan kurikulum dalam konteks sekolah, murid dan persekitaran yg berbeza-beza
 • 30. ……… • Kurikulum hanya menggariskan amalan pengajaran dlm situasi pendidikan shj • Bukan diterima scr bulat atau disampaikan di mana konteks apa jua • Sesuatu yg diuji scr krisis mengikut konteks pengajaran yg berkenaan
 • 31. Model Stenhouse • Bukan hasil pembelajaran • Objektif pengajaran dan kaedah mengajar tidak ditentukan terlebih dahulu, terjelma sendiri drp interaksi • Murid bukan pasif, patut menyuarakan pendapat dan pandangan, dan menentukan perkembangan satu-satu sesi pengajaran