Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

ใบงานสำรวจตนเอง

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Jiraporn19
Jiraporn19
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 4 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (16)

Les utilisateurs ont également aimé (19)

Publicité

Similaire à ใบงานสำรวจตนเอง (20)

Plus récents (20)

Publicité

ใบงานสำรวจตนเอง

  1. 1. ใบงาน แบบสารวจและประวัติของนางสาววิรัชยาภรณ์ ปัญญาดา ชั้น ม 6/15เลขที่ 24 1. ชื่อ-สกุล วิรัชยาภรณ์ ปัญญาดา เลขประจาตัว 45043 เลขที่ 24 ชื่อเล่น ครีม กรุ๊ปเลือด A ที่อยู่ 158/12 หมู่6 ตาบล แม่คือ อาเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 094-6145161 ชื่อ Gmail ที่ใช้ในวิชา ง 33201 (คอมพิวเตอร์) viratchayaporn.punyada@gmail.com ชื่อ facebook ที่ใช้ในวิชา ง 33201 (คอมพิวเตอร์) viratchayaporn punyada ชื่อ Blog ที่ใช้ในวิชา ง 33201 (คอมพิวเตอร์) viratchayaporn punyada ชื่อ Slideshare ที่ใช้ในวิชา ง 33201 (คอมพิวเตอร์) 2559_615_viratchayaporn
  2. 2. แผนที่ไปบ้านเริ่มจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สะพานนวรัฐ สถานีรถไฟ แยกหลุยส์ เครื่องเงิน แยกบ่อ สร้าง ตลาดแม่คือ
  3. 3. รูปภาพบ้านของนักเรียนที่ค้นหาจาก Google Map
  4. 4. 2. ชื่อบิดา นายชัชวาล ปัญญาดา โทรศัพท์ 0638277226 ชื่อมารดา นางพิณภัชรา ปัญญาดา โทรศัพท์ 0638309140 3. ชื่อผู้ปกครอง นางพิณภัชรา โทรศัพท์ 063-82309140 ความเกี่ยวพันธ์กับนักเรียน เป็น มารดา อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว 4. จบชั้น ม.3 มาจากโรงเรียน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เนื้อหา/วิชาคอมพิวเตอร์ ที่เคยเรียนมา ได้แก่ / Microsoft Word / Microsoft Excel / Microsoft Powerpoint อื่น ๆ photoshop โปรแกรมที่ถนัด Microsoft Excel โปรแกรมที่อยากให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอน photoshop 5. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ส่วนตัว มี ถ้ามีคอมพิวเตอร์ ใช้อินเทอร์เน็ตด้วยหรือไม่ ใช้ 6. ความใฝ่ฝันในอนาคต ผู้พิพากษา คติธรรมประจาใจ เดินไปทีละก้าวดีกว่าย่าเท้าอยู่กับที่ สิ่งที่ต้องการให้ทางโรงเรียนจัดให้กับนักเรียน ข้อมูลเพิ่มเติม 7. คะแนนเฉลี่ยมัธยมศึกษาตอนต้น 3.17 จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 8. คะแนนเฉลี่ย ม.5. 3.40 9. ทักษะ/ความสามารถพิเศษ เล่นวอลเลย์บอล 10. การได้รับรางวัลเกียรติบัตร(ชื่อ-ได้รับจาก) รางวัลชมเชยการแข่งขันตอบคาถามเกี่ยวกับประเทศ ญี่ปุ่น จากมหาวิทยาลัยราชฏัฐเชียงใหม่ 11คณะที่อยากเรียนและอาชีพที่ตั้งใจไว้ คณะนิติศาสตร์ อาชีพผู้พิพากษา

×