Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Информация за проекта

Моят живот, моите финанси - финансова грамотност за младежи“ цели повишаване на финансовата грамотност на ученици от горен гимназиален етап - ключово за тях умение на прага на самостоятелен живот.

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

Информация за проекта

  1. 1. Проект „Моят живот, моите финанси – финансова грамотност за младежи“ Въпроси и отговори  Какво представлява проектът и разработената по него програма по лични финанси?  Основната цел на проекта е да повиши нивото на финансовата грамотност на обхвананите по него ученици в последен гимназиалин етап. Има пилотен характер. По проекта е разработена първата в България програма по лични финанси за ученици „Моят живот, моите финанси“. Програмата обхаваща шест основни теми от областта на личните финанси и трудовото право: Тема 1. „Мечти, ежедневие, финанси“ - Какво трябва да знаем за целите, финансовото планиране и личния бюджет? Тема 2. „Да погледнем в бъдещето – спестяване и инвестиции“ Тема 3. „Кредитите: с разум и цел“ Тема 4. „Карти, „бързи” пари и кеш” - Какво трябва да знаем за кредитната и дебитната карта, „бързите” кредити? Тема 5. „Не e достатъчно „Да чукнем на дърво” - Какво е важно да знаем за застраховането и застраховките? Тема 6. „Моето утре започва от днес“ - Най-важното за трудовите взаимоотношения, доходите и пенсионното осигуряване  Учебното съдържание по всяка тема и инструкциите в помощ на преподавателите са събрани в „Учебно ръководство“, а упражненията и практическите казуси за индивидуална и групова работа за учениците в „Учебна тетрадка“.  Видеофилми Един от най-атрактивните елементи на програмата са видеофилмите по всяка тема – общо шест. Видеофилмите са режисирани от Жоро Торнев, а актьори са приятелска група ученици от софийска гимназия. Актьорите са и лица на проекта. Видеофилмите нямат аналог в България, а и по света. Освен че ще направят учебния процес поатрактивен и по-ефективен, поради предвиденото разпространение чрез социалните мрежи видеофилмите ще достигнат до широка аудитория и ще могат позитивно да повлияят на нивото на финансови познания на по-големи групи от обществото.  Как разработената програма по лични финанси „Моят живот, моите финанси“ ще „стигне“ до учениците?  Чрез техните учители!
  2. 2.  По проекта е проведено обучение на 15 учители от 10 града в страната. От своя страна, учителите ще преподават програмата на свои ученици през втория срок на учебната 2013/2014 г. През обучението ще преминат около 300 ученици.  Кой реализира проекта?    Фондация „Инициатива за финансова грамотност“ Фондация „Джуниър Ачийвмънт България“ Финансов портал Moitepari.bg  Как се финансира проектът? Проектът е финансиран по Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.  Защо проектът е важен за обществото?  Финансовата грамотност е ключово умение, от което зависи качеството на живота ни. Слабата финансова грамотност се свързва с нисък жизнен стандарт, зависимост от държавни социални програми и финансово и социално изключване от обществото. И обратно, умението да управляваме добре личните си финанси е пряко свързано с нашето благополучие, а оттам с благополучието на обществото като цяло.  Младежите са особено уязвима група, защото те показват ниски нива на финансова грамотност, а имат пред себе се дълъг житейски и потребителски хоризонт и в значително по-малка степен от своите родители ще могат да разчитат на държавата за обезпечаване на житейските им потребности.  Създаването и пригалагането на програми за повишаване на финансовата грамотност следва да се разглежда като дългосрочна инвестиция в човешки капитал.  Бъдещето... Проектът „Моят живот, моите финанси – финансова грамотност за младежи“ е едногодишен, но създадената по него образователна програма ще може да бъде преподавана и през следващите години от обучените преподаватели. По този начин резултатите по проекта ще бъдат мултиплицирани в бъдеще. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация „Инициатива за финансова грамотност“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

×