About Government Cms

volghan hosseyni
volghan hosseyniOwner à VOLGHAN
‫وبسایت سیاسی مجهز به سیستم مدیریت محتوا‬
‫ایسن سسایت بسه توجسه بسه نوع طراحسی و معماری آن برای افراد سسیاسی اعسم از سسیاست مداران، نمایندگان‬

‫مجلس، کاندیدای نمایندگی )نامزدها(، رهبران احزاب و گروه های سیاسی بهترین و کاملترین گزینه می‬

‫باشسسسد. انتشار اطلعات شخصسسسی همچون بیوگرافسسسی، اهداف، راهکارهسسسا، نظرات و اطلعات تماس،‬

‫اس ستفاده از گالری تص ساویر، انتشار اخبار و جم سع آوری نظرات از جمله نیاز های ه سر فعال س سیاسی م سی‬
 ‫س‬    ‫س‬     ‫س‬                ‫س‬            ‫س‬         ‫س‬

                                                  ‫باشد.‬


                                        ‫مزایا استفاده از سایت:‬


‫امروزه داشتن یسک وبسسایت برای ارائه دهندگان خدمات یسا تولیسد کنندگان یسک ضرورت اسست امسا هدف‬
   ‫س‬  ‫س‬     ‫س‬      ‫س‬   ‫س‬               ‫س‬   ‫س‬

‫اصسلی یسک وبسسایت ایجاد تعامسل میان صساحبان سسایت و بینندگان سسایت اسست و ایسن مهمتریسن مسسئله برای‬    ‫1‬  ‫وبسایت سیاسی | ‪Government Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
‫کسسی هسست کسه بسا مردم سسروکار داشتسه و نیاز بسه تبادل نظسر و انتشار اهداف و نظرات خود در سسطح‬

                                ‫وسیع با کمترین هزینه مالی و زمانی دارد.‬


  ‫•سسایت شمسا دفتسر تبلیغاتسی و انتشار اهداف و نظرات شماسست، دفتسر تبلیغاتسی کسه ٤٢ سساعت‬

                             ‫شبانه روز و ٧ روز هفته باز و فعال است.‬


  ‫•موتور های جسستجو مبلغان شمسا هسستند، بدون آنکسه هزینسه ای صسرف کنیسد موتور های جسستجو‬

                      ‫سایت شما را به جستجو گران اینترنت معرفی می کنند.‬


  ‫•شمسا همواره در دسسترس هسستید، بازدیسد کنندگان سسایت مسی تواننسد بسه شمسا ایمیسل بزننسد، بسا‬

           ‫نظرات شما آشنا بشوند، اطلعات مد نظر شما و خودشان را به دست آورند.‬


     ‫•همه در هر ساعت از شبانه روز در هر کجا که باشند فقط چند کلیک با شما فاصله دارند.‬


                                  ‫تعریف سیستم مدیریت وب سایت:‬


‫سیستم مدیریت وب سایت اين امکان را به مديران وب سايتها میدهند که بدون داشتن هرگونه اطلعات‬

‫فنسی و برنامسه نويسسی بسه مديريست وب سسايت خود بپردازنسد. علوه بر ايجاد ونگهداري وب سسايت، کنترل‬

‫گردش اطلعات، چيدمان و نحوه نمايش اطلعات و ابزارهاي بصري ورود اطلعات از بخشهاي اساسي‬

                               ‫سيستم مديريت محتواي وب سايت مي باشد.‬


                          ‫مزایای استفاده از سیستم های مدیریت سایت:‬
   ‫2‬  ‫وبسایت سیاسی | ‪Government Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
‫•مديريست كاربران و تعييسن سسطوح دسسترسي در كسل سسايت بسه صسورت جامسع و توسسط سسيستم‬

                                        ‫صورت مي گيرد.‬


‫•براي توسعه اطلعاتي در ‪ CMS‬نياز به تغييرات بنيادي در سيستم نمي باشد و از اين رو بدون‬

                                          ‫هزینه است.‬


‫•تمامي صفحات جديد برپايه پيش فرض هايي كه از قبل تعريف شده اند ايجاد و تمامي لينك‬

‫ها به طور خودكار به روز رساني مي شود. اين فرآيند به طور كامل قابل بازرسي مجدد مي‬

                                             ‫باشد.‬


  ‫•اطلعات توسط يك روش واحد طبقه بندي و در دسترس مشاهده كنندگان قرار مي گيرد.‬


               ‫•محتوا به سرعت و پس از تاييد به صورت خودكار منتشر مي شود.‬


                             ‫بخش ها ی مختلف سیستم پیشنهادی:‬


                            ‫•بخش های مختلف نوشتاری این سایت:‬


                            ‫‪o‬زندگی نامه‬


                              ‫‪o‬اهداف‬


                             ‫‪o‬فعالیت ها‬


                            ‫‪o‬تماس با ما‬  ‫3‬  ‫وبسایت سیاسی | ‪Government Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
‫با استفاده از کاملترین و سریعترین ‪ FCKEditor‬دنیا به شما قابلیت انتشار مطالب در سایت بدون نیاز به‬

‫داشتن دانش طراحی وب و فقط با تایپ کردن را می دهد. این سیستم بسیار شبیه به تایپ کردن در ‪MS‬‬

                                         ‫‪ Office Word‬می باشد.‬


  ‫•اخبار و تازه ها: انتشار اخبار مربوط به خود، حزب یا هر نوع خبر دیگر که مورد نظر شما‬

  ‫باشد می تواند علوه بر افزایش کارایی سایت، سبب افزایش ارسال بیننده از موتور های‬

  ‫جستجو و کاربردی ساختن سایت شما برای کاربران آن باشد. این بخش از سایت مجهز به‬

                                 ‫سیستم جستجوی واژه می باشد.‬


  ‫•گالری تصاویر: انتشار تصاویر در گالری علوه بر اینکه نیاز هر سیاستمدار محسوب می شود‬

  ‫می تواند سبب جلب بیننده و همچنین صرف مدت زمان بیشتر توسط بازدید کننده در سایت‬

     ‫شود. گالری تصاویر به صورت یک آلبوم چند در چند و مجهز بخش جستجوی واژه است.‬


  ‫•نظر سنجی: از آنجایی که افزایش تعامل با مردم و آگاهی از نظرات آنها مهمترین دغدغه یک‬

  ‫سیاستمدار است لذا در این سایت سعی شده با ارائه قسمت های مختلف به این مهم برسیم.‬

  ‫شما می توانید با ارائه موضوعات مختلف اقدام به نظر سنجی از کاربران سایت کنید و نظرات‬

                              ‫را به صورت آمار در آرشیو ذخیره کنید.‬


  ‫•لینکستان: بخش لینکستان از چند نظر برای دارندگان یک سایت از هر نوع که باشند مهم‬

                                               ‫است:‬


        ‫1.قرار دادن لینک های مناسب می تواند سایت را تبدیل به یک مرجع کند.‬


   ‫4‬  ‫وبسایت سیاسی | ‪Government Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
‫2.قرارس سدادنس سلینکس سهایس سمتناسبس سباس سموضوعس سسایتس سسببس سافزایشس سارسال‬

                         ‫بیننده از موتور های جستجو می شود.‬


         ‫3.تبادل لینک می تواند سبب تعامل بیشتر میان سایت های مشابه شود.‬


 ‫•آمار سایت: شما می توانید با استفاده از یک سرویس دهنده سوم شخص )‪ ، ( 3rd Part‬آمار‬

                ‫ورود و خروج کاربران در بازه های زمانی مختلف را کنترل نمایید.‬


            ‫•سیستم مدیریت سایت: در طراحی کنترل پنل این سیستم مواردی از قبیل:‬


                             ‫‪‬دسترسی سریع به قسمتها‬


                                   ‫‪‬افزایش سرعت‬


                               ‫‪‬محیط کاربردی و ساده‬


‫در نظر گرفته شده است به گونه ای که همه افراد با هر سطح از دانش کامپیوتر بتوانند به راحتی‬

                                   ‫محتوای سایت خود را کنترل نمایند.‬


 ‫•آرم سایت: این سیستم )وبسایت( به مدیران امکان ثبت آرم به تعداد نامحدود را می دهد و‬

  ‫مدیران سایت می توانند بر حسب ایام سال و مناسبت های مختلف آرم مورد نظر خود را‬

                                           ‫فعال سازند.‬
   ‫5‬  ‫وبسایت سیاسی | ‪Government Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
‫ویژگی های سیستم پیشنهادی:‬


                                      ‫•استفاده از ویژگی های ‪:Ajax‬‬


‫یکسی از دلیسل اصسلی تاخیسر دریافست اطلعات در سسایت های پویسا، نیاز بسه تعامسل دائم میان ارائه‬

‫دهنده )‪ ( Server‬و استفاده کننده )‪ ( Client‬است بدین معنی س که بهس عنوان مثال سهر بار بازدید‬

‫کنندگان سایت جستجویی در اخبار انجام می دهند نیاز است تا کلمه مورد نظر آنها بهس ‪Server‬‬

‫ارسال شود و نتیجه بهس ‪ Client‬س)کامپیوتر و اکسپلرر شما ) منتقل شود. برنامه نویسیس ‪ AJAX‬ساین‬

‫تعامل را به حداقل می رساند و تعداد ارسال و دریافت میان ‪ Client – Server‬را کاهش میدهد.‬

        ‫نظیر این سیستم را می توانید در ‪ Gmail‬یا نرم افزارهای تحت وب ‪ Microsoft‬بیابید.‬


                                    ‫•در نظر گرفتن تمام جزئیات ‪:SEO‬‬


‫‪ (SEO (Search Engine Optimization‬به معنی رعایت اصولی است که سبب افزایش تعامل میان‬

‫سایت و ربات های موتور های جستجو می شود و موتور جستجو )به عنوان مثال گوگل و یاهو(‬

‫رتبه بهتری نسبت به سایر سایت هایی که این اصول را رعایت نکرده اند به سایت می دهد و این‬

 ‫کسب اطلعات بیستر ‪http://volghan.ir/free_seo_tools.htm‬‬  ‫یعنی افزایش ارسال بیننده ار موتور های جستجو.‬


                                          ‫•رعایت اصول ایمنی:‬


‫اصول ایمنی در تمام مراحل تولید سایت مد نظر بوده است. استفاده از فضای میزبانی )هاست(‬

‫معتبر و حرفه ای، ویرایش مجدد کد ها و بررسی مداوم آنها، عدم انتشار کد ها از جمله روش‬

                                  ‫های امنیتی است که رعایت می شود.‬

    ‫6‬  ‫وبسایت سیاسی | ‪Government Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
Technical Information:

Software: Web Site

Kind: Dynamic

Programming Language: C#

Technology: Asp.Net 2.0 + AJAX Enabled

Data Base: Ms Access / Ms SQL Server

Hosting: 100 MB Free for 1 Year

Hosting Limit: Unlimited for All Components

Domain: a Free Domain for 1 Year

A Free Banner Design
                                    ‫:آنچه به شما ارائه خواهد شد‬


                                ‫1.سیستم مدیریت وب سایت سیاسی‬


                                            ‫2.سایت آماده‬


                         ‫3.طراحی یک آرم ) لوگو ( سایت به صورت رایگان‬

   7  Government Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design | ‫وبسایت سیاسی‬
‫4.فضای تا ٠٠١ مگابایت رایگان برای یک سال‬


                           ‫5.یک نام دامنه انتخابی رایگان برای یک سال‬
                                              ‫زمان تحویل:‬


                             ‫حداکثر ٨٤ ساعت پس از انجام مراحل سفارش‬


                                               ‫ارتباط با ما‬


‫سسیستم مدیریست وب سسایت سسیاسی توسسط شرکست ‪ ‘RED V‬و دفتسر تجارت الکترونیسک ولقان حسسینی‬
  ‫س‬     ‫س‬        ‫س‬       ‫س‬   ‫س‬    ‫س‬   ‫س‬   ‫س‬     ‫س‬

                                    ‫طراحی و پیاده سازی شده است.‬


                              ‫تلفن تماس: ٠١٢٤٠٦١٧١٩٠ – ٣٥٩٨٣٢٦١٥٣٠‬


                                   ‫پست الکترونیک: ‪info@volghan.ir‬‬


                               ‫وب سایت شرکت: ‪http://www.volghan.ir‬‬


        ‫نسخه آنلین و آزمایشی محصول: ‪http://www.volghan.ir/goventment/default.aspx‬‬


       ‫نسخه آنلین و آزمایشی سیستم مدیریت: ‪http://www.volghan.ir/governemt/cms.aspx‬‬
   ‫8‬  ‫وبسایت سیاسی | ‪Government Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬

Recommandé

About Expert Cms par
About Expert CmsAbout Expert Cms
About Expert Cmsvolghan hosseyni
664 vues8 diapositives
About government cms par
About government cmsAbout government cms
About government cmsvolghan hosseyni
423 vues5 diapositives
About Sport Combat Cms par
About Sport Combat CmsAbout Sport Combat Cms
About Sport Combat Cmsvolghan hosseyni
491 vues8 diapositives
About Comp Cms par
About Comp CmsAbout Comp Cms
About Comp Cmsvolghan hosseyni
699 vues10 diapositives
About sport cms par
About sport cmsAbout sport cms
About sport cmsvolghan hosseyni
470 vues4 diapositives
Vcms 5.0 par
Vcms 5.0Vcms 5.0
Vcms 5.0volghan hosseyni
1K vues6 diapositives

Contenu connexe

Similaire à About Government Cms

About Government Cms par
About Government CmsAbout Government Cms
About Government Cmsvolghan hosseyni
562 vues7 diapositives
About comp cms par
About comp cmsAbout comp cms
About comp cmsvolghan hosseyni
494 vues6 diapositives
About Comp Cms par
About Comp CmsAbout Comp Cms
About Comp Cmsvolghan hosseyni
192 vues8 diapositives
About Hotel Cms par
About Hotel CmsAbout Hotel Cms
About Hotel Cmsvolghan hosseyni
688 vues10 diapositives
About Sport Combat Cms par
About Sport Combat CmsAbout Sport Combat Cms
About Sport Combat Cmsvolghan hosseyni
594 vues6 diapositives
About Hotel Cms par
About Hotel CmsAbout Hotel Cms
About Hotel Cmsvolghan hosseyni
338 vues8 diapositives

Similaire à About Government Cms(20)

Digital Publisher par Shad Far
Digital PublisherDigital Publisher
Digital Publisher
Shad Far575 vues
استاندارد های استفاده شده در طراحی سایت par گروه زوم تک
استاندارد های استفاده شده در طراحی سایتاستاندارد های استفاده شده در طراحی سایت
استاندارد های استفاده شده در طراحی سایت
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N... par davood dehghan
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...
davood dehghan567 vues
پنج دلیل برای سرمایه گذاری در سرویسهای وبلاگدهی par Jafar Naghi
پنج دلیل برای سرمایه گذاری در سرویسهای وبلاگدهیپنج دلیل برای سرمایه گذاری در سرویسهای وبلاگدهی
پنج دلیل برای سرمایه گذاری در سرویسهای وبلاگدهی
Jafar Naghi178 vues
Support site-پشتیبانی سایت par webnoosh web
Support site-پشتیبانی سایتSupport site-پشتیبانی سایت
Support site-پشتیبانی سایت
webnoosh web69 vues

Plus de volghan hosseyni

ولقان حسینی volghan hosseini par
ولقان حسینی volghan hosseiniولقان حسینی volghan hosseini
ولقان حسینی volghan hosseinivolghan hosseyni
83 vues8 diapositives
ولقان حسینی volghan hosseini par
ولقان حسینی volghan hosseiniولقان حسینی volghan hosseini
ولقان حسینی volghan hosseinivolghan hosseyni
52 vues8 diapositives
ولقان حسینی volghan hosseini par
ولقان حسینی volghan hosseiniولقان حسینی volghan hosseini
ولقان حسینی volghan hosseinivolghan hosseyni
20 vues8 diapositives
ولقان حسینی volghan hosseini par
ولقان حسینی volghan hosseiniولقان حسینی volghan hosseini
ولقان حسینی volghan hosseinivolghan hosseyni
9 vues8 diapositives
هدایای تبلیغاتی آنتی ویروس - سررسید - کسپرسکی par
هدایای تبلیغاتی  آنتی ویروس - سررسید - کسپرسکیهدایای تبلیغاتی  آنتی ویروس - سررسید - کسپرسکی
هدایای تبلیغاتی آنتی ویروس - سررسید - کسپرسکیvolghan hosseyni
1K vues5 diapositives
Weblog advertising par
Weblog advertisingWeblog advertising
Weblog advertisingvolghan hosseyni
488 vues1 diapositive

Plus de volghan hosseyni(20)

هدایای تبلیغاتی آنتی ویروس - سررسید - کسپرسکی par volghan hosseyni
هدایای تبلیغاتی  آنتی ویروس - سررسید - کسپرسکیهدایای تبلیغاتی  آنتی ویروس - سررسید - کسپرسکی
هدایای تبلیغاتی آنتی ویروس - سررسید - کسپرسکی

About Government Cms

 • 1. ‫وبسایت سیاسی مجهز به سیستم مدیریت محتوا‬ ‫ایسن سسایت بسه توجسه بسه نوع طراحسی و معماری آن برای افراد سسیاسی اعسم از سسیاست مداران، نمایندگان‬ ‫مجلس، کاندیدای نمایندگی )نامزدها(، رهبران احزاب و گروه های سیاسی بهترین و کاملترین گزینه می‬ ‫باشسسسد. انتشار اطلعات شخصسسسی همچون بیوگرافسسسی، اهداف، راهکارهسسسا، نظرات و اطلعات تماس،‬ ‫اس ستفاده از گالری تص ساویر، انتشار اخبار و جم سع آوری نظرات از جمله نیاز های ه سر فعال س سیاسی م سی‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫باشد.‬ ‫مزایا استفاده از سایت:‬ ‫امروزه داشتن یسک وبسسایت برای ارائه دهندگان خدمات یسا تولیسد کنندگان یسک ضرورت اسست امسا هدف‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫اصسلی یسک وبسسایت ایجاد تعامسل میان صساحبان سسایت و بینندگان سسایت اسست و ایسن مهمتریسن مسسئله برای‬ ‫1‬ ‫وبسایت سیاسی | ‪Government Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 • 2. ‫کسسی هسست کسه بسا مردم سسروکار داشتسه و نیاز بسه تبادل نظسر و انتشار اهداف و نظرات خود در سسطح‬ ‫وسیع با کمترین هزینه مالی و زمانی دارد.‬ ‫•سسایت شمسا دفتسر تبلیغاتسی و انتشار اهداف و نظرات شماسست، دفتسر تبلیغاتسی کسه ٤٢ سساعت‬ ‫شبانه روز و ٧ روز هفته باز و فعال است.‬ ‫•موتور های جسستجو مبلغان شمسا هسستند، بدون آنکسه هزینسه ای صسرف کنیسد موتور های جسستجو‬ ‫سایت شما را به جستجو گران اینترنت معرفی می کنند.‬ ‫•شمسا همواره در دسسترس هسستید، بازدیسد کنندگان سسایت مسی تواننسد بسه شمسا ایمیسل بزننسد، بسا‬ ‫نظرات شما آشنا بشوند، اطلعات مد نظر شما و خودشان را به دست آورند.‬ ‫•همه در هر ساعت از شبانه روز در هر کجا که باشند فقط چند کلیک با شما فاصله دارند.‬ ‫تعریف سیستم مدیریت وب سایت:‬ ‫سیستم مدیریت وب سایت اين امکان را به مديران وب سايتها میدهند که بدون داشتن هرگونه اطلعات‬ ‫فنسی و برنامسه نويسسی بسه مديريست وب سسايت خود بپردازنسد. علوه بر ايجاد ونگهداري وب سسايت، کنترل‬ ‫گردش اطلعات، چيدمان و نحوه نمايش اطلعات و ابزارهاي بصري ورود اطلعات از بخشهاي اساسي‬ ‫سيستم مديريت محتواي وب سايت مي باشد.‬ ‫مزایای استفاده از سیستم های مدیریت سایت:‬ ‫2‬ ‫وبسایت سیاسی | ‪Government Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 • 3. ‫•مديريست كاربران و تعييسن سسطوح دسسترسي در كسل سسايت بسه صسورت جامسع و توسسط سسيستم‬ ‫صورت مي گيرد.‬ ‫•براي توسعه اطلعاتي در ‪ CMS‬نياز به تغييرات بنيادي در سيستم نمي باشد و از اين رو بدون‬ ‫هزینه است.‬ ‫•تمامي صفحات جديد برپايه پيش فرض هايي كه از قبل تعريف شده اند ايجاد و تمامي لينك‬ ‫ها به طور خودكار به روز رساني مي شود. اين فرآيند به طور كامل قابل بازرسي مجدد مي‬ ‫باشد.‬ ‫•اطلعات توسط يك روش واحد طبقه بندي و در دسترس مشاهده كنندگان قرار مي گيرد.‬ ‫•محتوا به سرعت و پس از تاييد به صورت خودكار منتشر مي شود.‬ ‫بخش ها ی مختلف سیستم پیشنهادی:‬ ‫•بخش های مختلف نوشتاری این سایت:‬ ‫‪o‬زندگی نامه‬ ‫‪o‬اهداف‬ ‫‪o‬فعالیت ها‬ ‫‪o‬تماس با ما‬ ‫3‬ ‫وبسایت سیاسی | ‪Government Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 • 4. ‫با استفاده از کاملترین و سریعترین ‪ FCKEditor‬دنیا به شما قابلیت انتشار مطالب در سایت بدون نیاز به‬ ‫داشتن دانش طراحی وب و فقط با تایپ کردن را می دهد. این سیستم بسیار شبیه به تایپ کردن در ‪MS‬‬ ‫‪ Office Word‬می باشد.‬ ‫•اخبار و تازه ها: انتشار اخبار مربوط به خود، حزب یا هر نوع خبر دیگر که مورد نظر شما‬ ‫باشد می تواند علوه بر افزایش کارایی سایت، سبب افزایش ارسال بیننده از موتور های‬ ‫جستجو و کاربردی ساختن سایت شما برای کاربران آن باشد. این بخش از سایت مجهز به‬ ‫سیستم جستجوی واژه می باشد.‬ ‫•گالری تصاویر: انتشار تصاویر در گالری علوه بر اینکه نیاز هر سیاستمدار محسوب می شود‬ ‫می تواند سبب جلب بیننده و همچنین صرف مدت زمان بیشتر توسط بازدید کننده در سایت‬ ‫شود. گالری تصاویر به صورت یک آلبوم چند در چند و مجهز بخش جستجوی واژه است.‬ ‫•نظر سنجی: از آنجایی که افزایش تعامل با مردم و آگاهی از نظرات آنها مهمترین دغدغه یک‬ ‫سیاستمدار است لذا در این سایت سعی شده با ارائه قسمت های مختلف به این مهم برسیم.‬ ‫شما می توانید با ارائه موضوعات مختلف اقدام به نظر سنجی از کاربران سایت کنید و نظرات‬ ‫را به صورت آمار در آرشیو ذخیره کنید.‬ ‫•لینکستان: بخش لینکستان از چند نظر برای دارندگان یک سایت از هر نوع که باشند مهم‬ ‫است:‬ ‫1.قرار دادن لینک های مناسب می تواند سایت را تبدیل به یک مرجع کند.‬ ‫4‬ ‫وبسایت سیاسی | ‪Government Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 • 5. ‫2.قرارس سدادنس سلینکس سهایس سمتناسبس سباس سموضوعس سسایتس سسببس سافزایشس سارسال‬ ‫بیننده از موتور های جستجو می شود.‬ ‫3.تبادل لینک می تواند سبب تعامل بیشتر میان سایت های مشابه شود.‬ ‫•آمار سایت: شما می توانید با استفاده از یک سرویس دهنده سوم شخص )‪ ، ( 3rd Part‬آمار‬ ‫ورود و خروج کاربران در بازه های زمانی مختلف را کنترل نمایید.‬ ‫•سیستم مدیریت سایت: در طراحی کنترل پنل این سیستم مواردی از قبیل:‬ ‫‪‬دسترسی سریع به قسمتها‬ ‫‪‬افزایش سرعت‬ ‫‪‬محیط کاربردی و ساده‬ ‫در نظر گرفته شده است به گونه ای که همه افراد با هر سطح از دانش کامپیوتر بتوانند به راحتی‬ ‫محتوای سایت خود را کنترل نمایند.‬ ‫•آرم سایت: این سیستم )وبسایت( به مدیران امکان ثبت آرم به تعداد نامحدود را می دهد و‬ ‫مدیران سایت می توانند بر حسب ایام سال و مناسبت های مختلف آرم مورد نظر خود را‬ ‫فعال سازند.‬ ‫5‬ ‫وبسایت سیاسی | ‪Government Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 • 6. ‫ویژگی های سیستم پیشنهادی:‬ ‫•استفاده از ویژگی های ‪:Ajax‬‬ ‫یکسی از دلیسل اصسلی تاخیسر دریافست اطلعات در سسایت های پویسا، نیاز بسه تعامسل دائم میان ارائه‬ ‫دهنده )‪ ( Server‬و استفاده کننده )‪ ( Client‬است بدین معنی س که بهس عنوان مثال سهر بار بازدید‬ ‫کنندگان سایت جستجویی در اخبار انجام می دهند نیاز است تا کلمه مورد نظر آنها بهس ‪Server‬‬ ‫ارسال شود و نتیجه بهس ‪ Client‬س)کامپیوتر و اکسپلرر شما ) منتقل شود. برنامه نویسیس ‪ AJAX‬ساین‬ ‫تعامل را به حداقل می رساند و تعداد ارسال و دریافت میان ‪ Client – Server‬را کاهش میدهد.‬ ‫نظیر این سیستم را می توانید در ‪ Gmail‬یا نرم افزارهای تحت وب ‪ Microsoft‬بیابید.‬ ‫•در نظر گرفتن تمام جزئیات ‪:SEO‬‬ ‫‪ (SEO (Search Engine Optimization‬به معنی رعایت اصولی است که سبب افزایش تعامل میان‬ ‫سایت و ربات های موتور های جستجو می شود و موتور جستجو )به عنوان مثال گوگل و یاهو(‬ ‫رتبه بهتری نسبت به سایر سایت هایی که این اصول را رعایت نکرده اند به سایت می دهد و این‬ ‫کسب اطلعات بیستر ‪http://volghan.ir/free_seo_tools.htm‬‬ ‫یعنی افزایش ارسال بیننده ار موتور های جستجو.‬ ‫•رعایت اصول ایمنی:‬ ‫اصول ایمنی در تمام مراحل تولید سایت مد نظر بوده است. استفاده از فضای میزبانی )هاست(‬ ‫معتبر و حرفه ای، ویرایش مجدد کد ها و بررسی مداوم آنها، عدم انتشار کد ها از جمله روش‬ ‫های امنیتی است که رعایت می شود.‬ ‫6‬ ‫وبسایت سیاسی | ‪Government Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 • 7. Technical Information: Software: Web Site Kind: Dynamic Programming Language: C# Technology: Asp.Net 2.0 + AJAX Enabled Data Base: Ms Access / Ms SQL Server Hosting: 100 MB Free for 1 Year Hosting Limit: Unlimited for All Components Domain: a Free Domain for 1 Year A Free Banner Design ‫:آنچه به شما ارائه خواهد شد‬ ‫1.سیستم مدیریت وب سایت سیاسی‬ ‫2.سایت آماده‬ ‫3.طراحی یک آرم ) لوگو ( سایت به صورت رایگان‬ 7 Government Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design | ‫وبسایت سیاسی‬
 • 8. ‫4.فضای تا ٠٠١ مگابایت رایگان برای یک سال‬ ‫5.یک نام دامنه انتخابی رایگان برای یک سال‬ ‫زمان تحویل:‬ ‫حداکثر ٨٤ ساعت پس از انجام مراحل سفارش‬ ‫ارتباط با ما‬ ‫سسیستم مدیریست وب سسایت سسیاسی توسسط شرکست ‪ ‘RED V‬و دفتسر تجارت الکترونیسک ولقان حسسینی‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫طراحی و پیاده سازی شده است.‬ ‫تلفن تماس: ٠١٢٤٠٦١٧١٩٠ – ٣٥٩٨٣٢٦١٥٣٠‬ ‫پست الکترونیک: ‪info@volghan.ir‬‬ ‫وب سایت شرکت: ‪http://www.volghan.ir‬‬ ‫نسخه آنلین و آزمایشی محصول: ‪http://www.volghan.ir/goventment/default.aspx‬‬ ‫نسخه آنلین و آزمایشی سیستم مدیریت: ‪http://www.volghan.ir/governemt/cms.aspx‬‬ ‫8‬ ‫وبسایت سیاسی | ‪Government Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬