Full resume

volghan hosseyni
volghan hosseyniOwner à VOLGHAN
‫دفتر تجارت الکترونیک ولقان حسینی‬

‫ولقان حسینی در سال 0831 با نام تجاری ‪ RED V‬کار خود را آغاز کرد، عمده فعالیتهای وی در زمینه طراحیهای گرافیکی‬

‫برای شرکتهای خارجی بود که از مهمترین آنها میتوان به ‪ Alien Entity‬در امریکا و ‪ Leo Archive‬در آلمان اشاره کرد. پس‬

‫از اعلم تحریمهای اقتصادی و مشکلت ناشی از آن، با تغییر رویکرد و با نام دففتر تجفارت الکترونیفک ولقفان در بفازار ایفران‬

                                                ‫شروع به فعالیت کرد.‬

‫در این مدت پروژهای کوچک و بزرگ بسیاری توسط این دفتر انجام شده و اکنفون قفادر اسفت خفدماتی بفه شفرح زیفر را بفا‬
 ‫ف‬   ‫ف‬     ‫ف‬    ‫ف‬     ‫ف‬  ‫ف‬

                             ‫بهترین کیفیت و مناسبترین قیمت در اختیار متقاضیان قرار دهد:‬

                                  ‫طراحی وب سایت ایستا، داینامیک و فلش.‬    ‫•‬


                              ‫برنامه نویسی وب سایت و پرتال به زبانهای مختلف.‬   ‫•‬


                              ‫طراحی و توسعه سیستمهای مدیریت محتوای سایت.‬     ‫•‬


                                     ‫طراحی اتوماسیون اداری و صنعتی.‬    ‫•‬


                                     ‫ارائه خدمات میزبانی وب و هاستینگ.‬   ‫•‬


                                       ‫ثبت دومین با پسوندهای مختلف.‬   ‫•‬


                           ‫بهینه سازی وب سایت با روشهای مختلف و افزایش بازدید.‬    ‫•‬


                                 ‫طراحی تبلیغات چند رسانه ای و مولتی مدیا.‬   ‫•‬


                              ‫مشاوره و اجرای انواع روشهای تبلیغاتی در اینترنت.‬  ‫•‬


                                 ‫جمع آوری و ارائه آمار و اطلعات بازار هدف.‬   ‫•‬


                           ‫طراحی و برنامه نویسی نرم افزارهای مخصوص تبلیغاتی.‬     ‫•‬


                                             ‫آموزش و پشتیبانی.‬  ‫•‬
                                   ‫چرا بهتر است یکی از مشتریان ما باشید :‬    ‫1‬  ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
‫بسیاری از هزینه های اداری و مدیریتی شرکت کاسته شده است، لذا قادر هستیم محصول تولیدی خود را با قیمففتی‬        ‫•‬

                                        ‫پایین تر از بازار کشور ارائه کنیم.‬

‫در دسترس بودن و دسترسی سریع یکی از ویژگیهای فطری فضای مجازی است و ما به واسفطه گسفترش فع فالیت‬
  ‫ف‬    ‫ف‬   ‫ف‬                                                 ‫•‬

‫در این محیط از این قائده مستثناء نیستیم، مشتریان ما از طریق تلفن - اینترنت - ایمیل - پست در تمفام 42 سفاعت‬

                     ‫شبانه روز و 7 روز هفته حتی ایام تعطیل میتوانند با ما در تماس باشند.‬

‫به واسطه فعالیت طولنی در زمینه ‪ IT‬و کامپیوتر، اطمینان داشته باشید که بهترین کیفیت را به مناسب تریفن قیمفت‬
 ‫ف‬   ‫ف‬                                                      ‫•‬

                                              ‫دریافت خواهید کرد.‬

                ‫در تمامی موارد هزینه کار بعد از انجام کار و رضایت مشتری دریافت خواهد شد.‬      ‫•‬


‫و مهمتر از همه صداقت. تمام تعرفه ها و نمونه ها به صورت آشکارا و آنلین در اختیار مشفتریان از طری فق همیفن‬
 ‫ف‬   ‫ف‬       ‫ف‬                                               ‫•‬

                                            ‫سایت قرار گرفته است.‬
                                                  ‫طراحی وب سایت :‬

‫امکان طراحی و برنامه نویسی انواع وب سایتها به زبانهای برنامه نویسی مختلف، پیاده سازی اتوماسیونهای اداری تح فت وب‬
  ‫ف‬

‫و سایر نیازمندیهای تجارت الکترونیک وجود دارد. همچنین پورتالها و طراحی سفایتهای فلفش و متحفرک بفا سفبکهای جدیفد و‬
  ‫ف‬     ‫ف ف‬   ‫ف‬    ‫ف‬     ‫ف‬

                                            ‫منحصر به فرد قابل ارائه میباشد.‬
                                                   ‫وبسایت چیست؟‬

‫مجموعه ای از فایلهای مختلف اعم از تصاویر، متون و یا فایلهای برنامه نویسی شده است که به منظوری خاص به شکلی با‬

‫هم مرتبط شده اند. این فایلها روی یک کامپیوتر "میزبان" یا "سرور" قفرار میگیرنفد و بفا یفک نفام دامنفه مش فترک فراخ فوانی‬
  ‫ف‬     ‫ف‬   ‫ف‬    ‫ف‬  ‫ف ف‬    ‫ف‬     ‫ف‬

                    ‫میشوند. سایتها بر اساس کاربرد و نوع برنامه نویسی به چند دسته تقسیم میشوند:‬

                                                      ‫سایتهای ثابت‬

                                                       ‫سایتهای پویا‬

                                                          ‫پرتالها‬

    ‫2‬  ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
‫سایتهای متحرک استاتیک و نیمه داینامیک‬

                                                 ‫سایتهای مجهز به سیستم مدیریت محتوا‬

                                                                   ‫تعرفه ها‬

                                                               ‫اطلعات بیشتر‬                                                               ‫سایتهای ثابت‬

‫این سایتها یکبار طراحی میشوند و اطلعات مورد نیاز در داخل آنها قرار میگیرد پس از آن برای تغییرنیاز به یک طفراح حرففه‬
‫ای یا نیمه حرفه ای سایت است. زبان برنامه نویسی اینگونه از سایتها غالبا ‪ HTML‬و ‪ Java Script‬هستند که در نوع توسعه‬

                                                   ‫یافته از ‪ CSS‬نیز بهره گرفته میشود.‬

‫از آنجا که حجم کمتری از کد در طراحی سایتهای ثابت استفاده میشود سرعت بارگفذاری )‪ (Loading‬بفالیی دارنفد. کفاهش‬

‫حجم کدها که باعث خوانایی بشتر سایت توسط رباتهای جستجوگر میشود از یک سو و کاهش زمان بارگذاری از سوی دیگر‬

‫سبب بهتر شدن وضعیت آنها از لحاظ امتیاز دهی موتورهای جستجو یا همان "رنکینگ" میشود. سایتهای ثابت قیمت طراحففی‬

‫پایینتری را نیز عمدتا نسبت به سایر سایتها دارند. عدم امکان ایجاد تغییر در این نوع از سفایتها توسفط اففراد عفادی علوه بفر‬

‫افزایش امنیت سبب بهرهمندی از گرافیک و ظاهری زیبا میشود چرا که همه چیز ثابت است از جمله متون و اندازه تصاویر و‬

‫همچنین همه عناصر مکان مشخص و ثابتی را دارند در نتیجه میتوان برای محل قرار گرفتن هر یک از اجزاء بهترین تصففمیم‬

‫را گرفت. اما از طرفی نیز عدم امکان ایجاد تغییرات توسط افراد عادی سبب میشود ت فا امک فان ب فروز رس فانی س فایت توس فط‬
 ‫ف‬    ‫ف‬   ‫ف‬    ‫ف‬   ‫ف‬   ‫ف‬

‫صفففففففففففففففففففففففاحبان و مفففففففففففففففففففففففدیران سفففففففففففففففففففففففایت صفففففففففففففففففففففففلب شفففففففففففففففففففففففود.‬
             ‫ف‬             ‫ف‬              ‫ف‬               ‫ف‬                ‫ف‬‫نکته: سایتهای ثابت )‪ (Static‬برای افراد، شرکتها و سازمانهایی مناسب است که حداکثر یک یا دو بار در سال نیازمند به تغییر‬

                                                         ‫در محتوای سایت هستند.‬
                                                               ‫سایتهای پویا‬

‫محتوای سایتهای داینامیک بعد از طراحی توسط افراد عادی که دسترسی به سیستم مدیریت محتوای سایت را داش فته باش فند‬
 ‫ف‬    ‫ف‬

‫قابل تغییر است. زبان برنفامه نویسفی وبسفایتهای پویفا میتوانفد براسفاس نیفاز متففاوت باشفد امفا عمفدتا از زبانهفای , ‪ASP‬‬
    ‫ف‬      ‫ف‬  ‫ف ف‬     ‫ف‬   ‫ف‬   ‫ف‬   ‫ف‬    ‫ف‬     ‫ف‬   ‫ف‬    ‫ف‬


     ‫3‬  ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
‫‪ ASP.Net‬و ‪ Php‬استفاده میشود و از زبانهای کمکی ‪ CSS‬و ‪ Silver light‬و یا ‪ Ajax‬برای ایجاد قابلیتهای ویژه نیز بهره‬

                                                        ‫گرفته میشود.‬

‫در اینگونه از سایتها ابتدا اسکلت سایت توسط طراح ایجاد میشود و سپس محتوا توسط مدیران سایتها تغییر میکند مانند فففرم‬

‫قراردادی که یکبار توسط فردی ایجاد میشود و توسط افراد دیگری بارها تکمیل میشود، از این رو طراح نسبت به محل قففرار‬

‫گرفتن و اندازه دقیق متون و تصاویر و سایر عناصری که بعدا توسط مدیران سایتها تغییر میکند اطلع ندارد بن فابر ای فن چ فاره‬
  ‫ف‬  ‫ف‬    ‫ف‬

‫ای ندارد جز اینکه همه حالت را در نظر بگیرد و اینکار سبب میشود تاحدودی از گرافیک و جلوه سایت کاسته ش فود. یک فی از‬
  ‫ف‬    ‫ف‬

‫مزیتهای سایتهای داینامیک این است که هیچ محدودیتی برای ایجاد، تغییر یا حذف مطالب، تصاویر و ص ففحات و غی فره وج فود‬
 ‫ف‬   ‫ف‬     ‫ف‬

‫ندارد. با توجه به اینکه در سایتهای پویا از زبانهای برنامه نویسی پیشرفته استفاده میشود امکانات زیفادی در آنهفا قابفل ایجفاد‬

‫است مانند ایجاد صفحات هوشمند، فرمها و جستجوهای پیچیده. استفاده زیاد از کدها سبب کند شدن نسبی بارگذاری سایت‬
                                          ‫و امتیاز آن در موتورهای جستجو میشود.‬

‫نکته: سایتهای پویا برای افراد، شرکتها و سازمانهایی مناسب است که بیش از دوبار در سال نیاز به تغییر درمحت فوای س فایت را‬
   ‫ف‬   ‫ف‬

                                                            ‫دارند.‬
‫پرتالهفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففا‬‫پرتالها سایتهای پویای جامعی هستند که چند هدف خاص را در یک سایت دنبال میکنند به عبفارت دیگفر مجمفوع چنفد سفایت‬
  ‫ف‬  ‫ف‬   ‫ف‬   ‫ف‬    ‫ف‬

‫پویا که برای رسیدن به هدفی خاص در کنار هم قرار گرفته اند را میتوان پرتال نامید. به عنوان مثال پرتال خففبری میتوانففد از‬

‫چند سایت داینامیک تشکیل شده باشد که هر یک امکانات خاصی چون عضو گیری، انتشار اخبار، انتشار تصاویر، نظر سنجی‬

           ‫و ... را در اختیار مدیران آن قرار دهد. تمام ویژگیهای یک سایت پویا میتواند در یک پرتال نیز صدق کند.‬

‫نکته: معمول پرتالها توسط سازمانها، گروهها و شرکتها خریداری میشوند. به دلیل نیاز به بروز رسانی بخشهای مختلففف اداره‬

             ‫آنها توسط یک فرد بسیار مشکل است مگر آنکه به چشم یک کار حداقل پاره وقت به آن نگاه شود.‬
                                      ‫سایتهای متحرک استاتیک و نیمه داینامیک‬

‫سایتهای فلش یا متحرک دو نوع استاتیک و نیمه داینامیک هستند و توسفط نفرم افزارهفای خاصفی ایجفاد میشفوند در برخفی‬
 ‫ف‬     ‫ف‬   ‫ف‬   ‫ف‬   ‫ف‬     ‫ف ف‬

         ‫موارد از ‪ XML‬یا ‪ Action Script‬برای ایجاد قابلیتهای تغییر یا هوشمندی در این سایتها بهره گرفته میشود.‬

    ‫4‬  ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
‫به طور کلی سایتهای فلش ثابت )استاتیک( غیر قابل تغییر میباشند و مانند سایتهای ثابت یکبار توسط ط فراح ایج فاد میش فوند و‬
   ‫ف‬    ‫ف‬    ‫ف‬

‫برای تغییر آن نیاز است تا افراد به صورت حرفه ای یا نیمه حرفه ای از دانش طراحفی فلفش برخفوردار باشفند امفا سفایتهای‬
   ‫ف ف‬    ‫ف‬     ‫ف‬   ‫ف‬  ‫ف‬

‫فلش نیمه داینامیک یا نیمه پویا مانند سایتهای پویا عمل میکند و قابل تغییر هستند اما تغییر در آنها بفه سفادگی سفایتهای پویفا‬
 ‫ف‬     ‫ف‬   ‫ف‬  ‫ف‬

‫نیست و وسعت ایجاد تغییرات نیفز بسفیار محفدودتر اسفت. از مزیتهفای وب سفایتهای فلفش جفذابیت آنهاسفت. گرافیفک زیبفا و‬

‫انیمیشنهای جذاب. اما از معایب عمده آنها میتوان به عدم خوانده شدن اطلعات موجود در آنها توسط رباتهففای جسففتجوگر و‬

                                      ‫عمدتا سرعت بسیار پایین بارگذاری اشاره کرد.‬

‫نکته: سایتهای فلش برای افراد و گروه ها یا شرکتها و سازمانهایی مناسب است که نیاز به تبلیغات ندارند و عموم کاربران بففا‬

   ‫آنها آشنا هستند مانند خوانندگان، سیاست مداران، بازیگران و گروه های موسیقی، هتلهای معروف، مکانهای توریستی.‬
                                      ‫سایتهای مجهز به سیستم مدیریت محتوا‬

‫سایتهای مجهز به سیستم مدیریت محتوا که در اصفطلح بفه ‪ CMS‬کفه مخففف ‪ Content Management System‬اسفت‬
 ‫ف‬               ‫ف‬   ‫ف‬    ‫ف‬   ‫ف‬

‫مشهورند، وبسایتهایی از نوع پرتالها یا سایتهای پویا هستند که برای مصارف خاص توسط طراحان حرف فه ای و ی فا ش فرکتهای‬
   ‫ف ف‬      ‫ف‬

                                             ‫طراحی حرفه ای ایجاد میشوند.‬

‫تمام مزایا و معایب مربوط به سایتهای پویا در مورد سایتهای مجهز به سیستم مدیریت محتوا صدق میکند. البته در نظر داشته‬

‫باشید که سایتهای پویا و پرتالها نیز مجهز به سیستم مدیریت محتوا هستند اما آنچه که در ‪ CMS‬ها متفاوت است طراحی آنها‬

‫و سیستمهای مدیریت محتوای آنها برای مصارف خاص است. از مزایای سیستمهای مدیریت محت فوا نس فبت ب فه س فایر س فایتهای‬
   ‫ف‬   ‫ف‬  ‫ف‬   ‫ف‬   ‫ف‬

‫داینامیک میتوان به آماده بودن و جامع بودن آنها اشاره کرد. از این رو اغلب اینگونه از سایتها در کمفتر از 3 روز کفاری قابفل‬

‫نصب و استفاده هستند. طراحی سایتهای ‪ CMS‬مانند یک خط تولید محصفول اسفت و از آنجفا کفه طفراح بای فد نم فونه ه فای‬
 ‫ف‬   ‫ف‬   ‫ف‬    ‫ف‬  ‫ف ف‬      ‫ف‬   ‫ف‬

‫محدودی را به صورت انبوه تولید کند سفعی در رعفایت تمفام اصفول امنیفتی، گرافیکفی، مفوارد مربفوط بفه رنکینفگ و امتیفاز‬
 ‫ف‬    ‫ف‬    ‫ف‬  ‫ف‬    ‫ف‬  ‫ف‬     ‫ف‬    ‫ف‬   ‫ف‬   ‫ف‬    ‫ف‬

                                       ‫موتورهای جستجو و سایر موارد موثر میکند.‬

‫نکته: با توجه به مزیتهای آنها به تمامی افراد، سازمانها و شفرکتهایی کفه شفرایط داشفتن سفایتهای داینامیفک را دارنفد توصفیه‬
 ‫ف‬   ‫ف‬                     ‫ف‬

‫میشود تا ابتدا به دنبال سیستمهای مدیریت محتوای مخصوص بفه کفار خفود بگردنفد و در صفورتی کفه پیفدا نشفد بفه طراحفی‬
    ‫ف‬     ‫ف ف‬     ‫ف‬    ‫ف‬    ‫ف‬    ‫ف‬

                                                ‫سایتهای پویا روی بیاورند.‬
                                  ‫برای داشتن یک وب سایت چند چیز لزم است :‬

    ‫5‬  ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
‫1. نام دامنه : که بر اساس نوع پسوند دامنه متغیر است به طفور متوسفط یفک دامنفه ‪ Com‬یفا ‪ Net‬یفا ‪ Org‬حفدود‬

‫000,01 تومان برای یکسال است. البته دامنه های خاصی نیز هستند کفه هزینفه ای تفا حفدود 000,07 تومفان نیفز‬
 ‫ف‬   ‫ف‬       ‫ف ف‬    ‫ف‬   ‫ف‬

                                                       ‫دارند.‬

‫2. فضای میزبانی : بر اساس مقدار فضایی که سایت اشغال میکند و یا پیش بینی میشفود در طفول یکس فال فع فالیت‬
  ‫ف‬   ‫ف‬    ‫ف‬    ‫ف‬

‫اشغال کند انتخاب میشود و هزینه آن نسبت به شرکت خدمات دهنده و میفزان فضفا و امکانفات متغیفر اسفت. جهفت‬
 ‫ف‬     ‫ف‬    ‫ف‬     ‫ف‬   ‫ف‬

‫آگاهی از تعرفه های ما به صفحه تعرفه های میزبانی سایت مراجعه کنید. به طور متوسط یک س فایت معم فولی در‬
   ‫ف‬    ‫ف‬

    ‫حدود 05 تا 001 مگابایت فضا نیاز دارد که مبلغی در حدود 000,02 تا 000,03 تومان در سال خواهد شد.‬

‫3. طراحی سایت : هزینه های طراحی سایت به موارد زیادی بستگی دارد مهمترین آنها نوع سایت است )زبان برنامه‬
‫نویسی( و در مرحله بعد تعداد صفحات و قابلیتها و ... اما به طور کلی میتوانید از جدول زی فر ب فرای ب فه دس فت آوردن‬
    ‫ف‬   ‫ف‬   ‫ف ف‬

                                            ‫حدود قیمت استفاده کنید.‬
                                                        ‫تعرفه ها :‬

‫با تغییر در سیستم مدیریت شرکت، اتوماسیون و استفاده از جدیدترین تکنولوژیها و شیوه های مدیریتی جهت کففاهش هزینففه‬

‫هفففای تمفففام شفففده، قفففادریم محصفففولت خفففود را تفففا یفففک سفففوم پفففایین تفففر از قیمفففت بفففازار عرضفففه کنیفففم.‬
  ‫ف‬    ‫ف‬     ‫ف‬   ‫ف‬     ‫ف‬    ‫ف‬   ‫ف‬   ‫ف ف‬       ‫ف‬    ‫ف‬      ‫ف‬    ‫ف‬   ‫ف‬    ‫ف‬
                      ‫تعرفه های طراحی وب سایت‬

                                 ‫نوع خدمات‬           ‫هزینه تومان‬

                                ‫سایتهای ثابت‬     ‫000.011 - 000.042‬

                                ‫سایتهای پویا‬     ‫000.042 - 000.006‬

                               ‫سایتهای فلش‬      ‫000.042 - 000.006‬

                                    ‫پرتالها‬   ‫000.005 - 00.000.1‬

                               ‫سایتهای خاص‬           ‫تماس بگیرید‬

               ‫هاست و دامنه مورد نیاز برای تمام موارد‬           ‫رایگان برای یکسال‬


    ‫6‬  ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
‫سایت آماده ‪VCMS‬‬           ‫اطلعات بیشتر‬
                                 ‫آیا بجز اینها هزینه های سالیانه نیز نیاز است؟‬

‫هزینه طراحی سایت فقط یکبار از سوی متقاضی پرداخت میشود. اما هزینه هفای نفام دامنفه و میزبفانی وب کفه بفه صفورت‬

                                      ‫اجاره ای و سالیانه میباشد نیاز به تمدید دارد.‬

‫در صورتی که سایت خود را از ما تهیه کنید هزینه های نام دامنه و میزبانی وب بفرای سفال اول رایگفان خواهفد بفود و بفرای‬
  ‫ف‬   ‫ف ف‬     ‫ف‬         ‫ف‬

                        ‫سالهای بعد نیز فقط به میزان استفاده شده از شما هزینه دریافت میشود.‬

‫نکته: زمانی که شما هزینه سالیانه میزبانی سایت را میپردازید شرکتها موظف به پشتیبانی و آموزش نحوه کار کرد نرم افففزار‬

            ‫نیز هستند بنابر این هرگز به هیچ شرکتی هزینه تمدید طراحی سایت و یا پشتیبانی جداگانه نپردازید.‬
                                             ‫اطلعات بیشتر و راهنمایی‬

                                       ‫مزایای استفاده از وبسایت چیست؟‬

          ‫وبسایتها مزایای فراوانی را برای مدیران و صاحبان خود به همراه دارند که مهمترین آنها به شرح زیرند:‬                                           ‫تاثیر سایت در اطلع رسانی :‬

‫داشتن یک سایت مانند داشتن یک کاتالوگ است اما با مزایای فراوان دیگر. یک کاتالوگ میتواند شامل تصاویر و متففون باشففد‬

‫اما یک سایت میتواند از تصاویر، متون، فیلم و صوت و یا انیمیشن نیز بهفره بگیفرد بنفابر ایفن امکفان اطلع رس فانی جفامع بفا‬
 ‫ف‬   ‫ف‬   ‫ف‬      ‫ف‬   ‫ف‬   ‫ف‬   ‫ف‬   ‫ف‬

‫محتوایی جذاب تر را میدهد. برای طراحی، چاپ و انتشار هر نسخه از کاتالوگ نیاز به هزینه است اما برای یک سففایت فقففط‬

‫کافیست هزینه ای بسیار پایین برای طراحی و نگهداری آن پرداخت شود و بعفد از آن در طفول سفایت هفزاران و یفا میلیونهفا‬
 ‫ف‬     ‫ف‬     ‫ف‬   ‫ف‬  ‫ف‬      ‫ف‬

                                      ‫کاربر میتوانند بارها و بارها از آن بازدید کنند.‬
                                              ‫تاثیر سایت در بازاریابی :‬

    ‫7‬  ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
‫موتورهای جستجو بدون هزینه برای شما بازاریابی میکنند فقط کافیست رباتهای آنها سایت را پیدا کنند و پس از آن زمانی که‬

‫فردی به دنبال هر یک از خدمات و یا محصولت و یا اطلعات ارائه شده باشد، این موتورها فرد را به س فمت س فایت ه فدایت‬
  ‫ف‬   ‫ف‬   ‫ف‬

‫میکنند. میزان بازدید کننده هدایت شده به سایت به پارامترهای زیادی وابسته است اما در بدترین ح فالت چی فزی در حففدود 05‬
        ‫ف‬    ‫ف‬

‫نففففففففففر در روز توسفففففففففط موتورهفففففففففای جسفففففففففتجو بفففففففففه یفففففففففک سفففففففففایت هفففففففففدایت میشفففففففففوند.‬                                                ‫ایجاد قابلیتهای جدید تبلیغاتی :‬

‫با داشتن یک وبسایت صاحبان و مدیران آن وارد عرصه تجارت الکترونیک میشوند و امکفان اسفتفاده از راهکاره فای تج فارت‬
  ‫ف‬   ‫ف‬         ‫ف‬   ‫ف‬

‫الکترونیک برای آنها بوجود میآید از مهمترین این قابلیتها میتوان به تبلیغات اینترنتی، تبلیغات در موتورهای جسفتجوگر، تبلیغفات‬
 ‫ف‬      ‫ف‬

                                                ‫کلیکی و تبادل بنر و لینک اشاره کرد.‬
                                                        ‫در دسترس بودن :‬

‫سایت همواره با متقاضیان اطلعات و محصولت یا خدمات قابل ارائه توسط آن فق فط ی فک کلی فک فاص فله دارد و در تم فامی‬
  ‫ف‬        ‫ف‬   ‫ف‬   ‫ف ف‬

                                        ‫ساعات شبانه روز و روزهای تعطیل نیز فعال است.‬
                                          ‫فعالیت در خارج از مرزهای جغرافیایی :‬

‫امروزه یکی از ملزومات فعالیت بدون مرز سایت است و تقریبا هیچکس نمیتواند مدعی فعالیت خارج از مرزهای جغرافیایی‬
                                                  ‫شود در حالی که وبسایتی ندارد.‬
                                                            ‫درآمد زایی :‬

‫میزان سودآوری و درآمد زایی سایتها به نوع سایت و اهفداف آن بسفتگی دارد البتفه میفزان فعفالیت صفاحبان سفایتها و بفروز‬
  ‫ف‬     ‫ف‬    ‫ف‬   ‫ف‬   ‫ف ف‬        ‫ف‬     ‫ف‬

‫رسانی و رسیدگی به آنها نیز عامل بسیار مهمی است. اما امروزه شرکتها و افراد بسیاری هسفتند کفه فقفط از طریفق سفایت‬

                            ‫فعالیت میکنند و عمده درآمد آنها از طریق سایت و مشتریان آنلین است.‬
     ‫8‬  ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
‫0.5 ‪VCMS‬‬

‫سیستم مدیریت وب سایت اين امکان را به مديران وب سايتها میدهند که بدون داشتن هرگونه اطلعات فنی و برنامه نويسی‬

                                     ‫به مديريت محتوای وب سايت خود بپردازند.‬

‫‪ VCMS‬مخفف واژه ‪ VOLGHAN Content Management System‬است که به معنای سایت مجهز به سیستم مدیریت‬

                                          ‫محتوا با نام تجاری ولقان است.‬

‫نکته: این سیستم از دو بخش سایت و سیستم مدیریت تشکیل شده بفرای تسفت سیسفتم مفدیریت و امکانفات آن میتوانیفد بفه‬
 ‫ف ف‬        ‫ف‬       ‫ف‬  ‫ف‬   ‫ف‬   ‫ف‬

‫آدرس: ‪ http://VOLGHAN.Net/admin‬مراجعه کنید و برای نام کاربری و رمز عبفور از کلمفه ‪ demo‬اسفتفاده کنیفد. بفرای‬
  ‫ف ف‬      ‫ف‬     ‫ف‬     ‫ف‬

‫بخش سایت نیز سایت فعلی دفتر نمونه ای از همین سیستم است که قسمتهایی از آن بنا به عدم نیاز یا نیاز حذف ی فا اض فافه‬
  ‫ف‬   ‫ف‬
                                                   ‫شده است.‬

                                             ‫مشخصات فنی ‪VCMS‬‬

                                                 ‫امکانات ‪VCMS‬‬

                                                ‫ویژگیهای ‪VCMS‬‬

                                                 ‫مصارف ‪VCMS‬‬

                                                    ‫تعرفه ها‬

                                                  ‫اطلعات بیشتر‬

                                                ‫مشخصات فنی :‬

‫0.5 :‪Last Version‬‬

‫5.3 ‪Programming Language: C# ASP.NET‬‬

‫‪Template: XHTML 1.0 T‬‬

‫1.2 ‪Style: CSS‬‬

‫‪Database: MS Access / MS SQL Server‬‬

                                                    ‫امکانات :‬

             ‫منو ها و کلید ها: امکان تعریف کلید ها و منوهای مختلف با سطوح دسترسی متفاوت.‬   ‫•‬

    ‫9‬  ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
‫سبکهای نمایش: امکان تعریف طرحهای نمایشی جدید و خاص وجود دارد.‬       ‫•‬


                  ‫لوگو و آرم سایت: امکان تعریف آرمهای مختلف جهت مناسبتهای مختلف سال.‬      ‫•‬


                       ‫کاربران: مدیریت بر کاربران و اعضای سایت و کنترل فعالیتهای آنها.‬  ‫•‬


               ‫متاتگها: امکان تعریف متاتگها برای استفاده موتورهای جستجو و بهینه سازی سایت.‬    ‫•‬


                   ‫کدهای ویژه: امکان استفاده از کدهای و اسکریپتهای جاوا برای وب سایت.‬     ‫•‬


                    ‫بنر سایت: امکان تعریف بنر با انواع مختلف اعم از فیلم، انیمیشن و فلش.‬   ‫•‬


                   ‫متون و بخشها: امکان ایجاد صفحات جدید و یا مدیریت بر صفحات موجود.‬     ‫•‬


            ‫سوالت متداول: برای انتشار سوال و جوابها و همچنین راهنمایی کاربران استفاده میشود.‬     ‫•‬


                             ‫پیوند ها: ثبت و تبادل لینک با امکان موضوع بندی آنها.‬  ‫•‬


‫اخبار: انتشار اخبار با امکان شاخه بندی و دریافت نظرهای مردمی در رابطه با اخبار منتشر ش فده، همچنی فن امک فان‬
 ‫ف‬   ‫ف‬     ‫ف‬                                              ‫•‬

                                    ‫ارسال اخبار مردمی به مدیریت سایت.‬

‫تفاسیر: انتشار اخبار با امکان شاخه بندی و دریافت نظرهای مردمفی در رابطفه بفا تفاسفیر منتشفر ش فده، همچنیفن‬
 ‫ف‬     ‫ف‬  ‫ف‬    ‫ف‬   ‫ف ف‬      ‫ف‬                                 ‫•‬

                             ‫امکان ارسال تفاسیر توسط کاربران به مدیریت سایت.‬

‫محصولت: امکان ثبت محصولت و موضوع بندی آنها همراه با تصویر همچنین امکان اتصال به سیستمهای فففروش‬         ‫•‬

                                            ‫آنلین نیز وجود دارد.‬

                                       ‫خدمات: ثبت و ویرایش خدمات.‬    ‫•‬


‫کتاب ها: ثبت و انتشار کتاب همفراه بفا تصفویر و شفاخه بنفدی موضفوعی، امکفان دانلفود و ففروش نیفز وجفود دارد‬
    ‫ف‬  ‫ف‬   ‫ف‬   ‫ف‬    ‫ف‬    ‫ف‬   ‫ف‬   ‫ف‬    ‫ف‬  ‫ف‬   ‫ف‬                  ‫•‬

                      ‫همچنین امکان ارسال کتاب از طریق کاربران برای سایت و مدیریت.‬

‫مجلت: ثبت و انتشار مجله ها همراه با موضوع بندی، تصویر و امکان دانلود و اتصال به سیس فتم ف فروش همچنی فن‬
 ‫ف‬     ‫ف‬   ‫ف‬                                               ‫•‬

                          ‫امکان ارسال مجله از طریق کاربران برای سایت و مدیریت.‬

‫مقالت: ثبت و انتشار مقالت همراه با امکان شاخه بندی موضوعی و امکان دانلود و فروش از طریففق سیسففتمهای‬      ‫•‬

                   ‫آنلین همچنین امکان ارسال مقاله از طریق کاربران برای سایت و مدیریت.‬

   ‫01‬  ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
‫مباحث: امکان موضع بندی مباحث و بحث و گفتگو میان کاربران سایت.‬         ‫•‬


‫دانلود ها: امکان به اشتراک گذاشتن فایل ها، کاتالوگ ها، نرم افزار ها و پرونده ها همچنین امکان ارسال فایل از‬          ‫•‬

                                         ‫طریق کاربران برای سایت و مدیریت.‬

                           ‫فایل ها: امکان ارسال فایل به سرور و دریافت آدرس فیزیکی.‬        ‫•‬


‫گالری و رسانه: امکان ثبت تصاویر، انیمیشن، فیلم و سایر فایلهای چند رسانه ای، موضوع بندی آنها همچنین امکففان‬          ‫•‬

                        ‫ارسال فایلهای چند رسانه ای از طریق کاربران برای سایت و مدیریت.‬                                                      ‫ویژگیهای ‪VCMS‬‬

‫سرعت: افزایش سرعت در نمایش صفحات با کاهش کد هفا و اسفتفاده مناسفب از ‪ CSS‬و ‪ Java Script‬و ‪ Ajax‬جه فت‬
 ‫ف‬                 ‫ف‬     ‫ف‬   ‫ف‬

‫کاهش حجم صفحات، چیدمان مناسب و همچنین قرار دادن میانبرهای مناسفب علوه بفر افزایفش سفرعت کلفی نفرم اففزار‬

                               ‫موجب دسترسی بهتر کاربران با هر سرعت اتصال اینترنت میشود.‬

‫بهینه سازی برای موتورهای جستجو : مهمترین دغدغه در طراحفی تمامیفاجزای ایفن نفرم اففزار سفازگاری آن بفا موتورهفای‬
 ‫ف‬    ‫ف‬      ‫ف‬   ‫ف‬   ‫ف ف‬     ‫ف‬    ‫ف‬

‫جستجوی بزرگ از جمله گوگل بوده است. به جرات میتوانیم بگوییم در ای فن س فایت تمامیمت فدهای ش فناخته ش فده ب فرای بهین فه‬
 ‫ف‬     ‫ف‬   ‫ف‬    ‫ف‬    ‫ف‬      ‫ف‬  ‫ف‬

‫سفففففففففازی در موتورهفففففففففای جسفففففففففتجو در نظفففففففففر بفففففففففوده اسفففففففففت و سفففففففففازگاری کامفففففففففل دارد.‬‫همه امکانات در یک نسخه: این نرم افزار در نسخه های مختلف با قیمتهای متفاوت عرضه نمیشود و تمامیامکانات در همین‬

     ‫نسخه فعال است، صاحبان و مدیران این سیستم میتوانند بخشهایی را که استفاده ای برای آنها ندارد غیرفعال کنند.‬

‫امنیت: امنیت یک متغیر نسبی است و هیچکس نمیتواند مدعی امنیت 001 درصد شود، امنیت یک سایت به میزبان آن، برنامه‬

‫نویس و مدیریت سایت وابسته است. برای رعایت اصول ایمنی در بخش میزبانی، میزبانی سایت حتما توسط خ فود م فا انجفام‬
 ‫ف‬   ‫ف‬   ‫ف‬

‫میشود )تا 05 مگابایت رایگان( و در ارتباط با امنیت سایت، در تمام مراحل از انتخاب زبفان برنفامه نویسفی تفا حفتی انتخفاب‬
 ‫ف‬    ‫ف ف ف‬      ‫ف‬   ‫ف‬

                                              ‫اسکریپت ها امنیت درنظر بوده است.‬

‫آموزش و پشتیبانی: آموزش و پشتیبانی همواره از مباحث داغ صنف انفورماتیک بوده است. این سیستم هم فراه ب فا آم فوزش‬
  ‫ف ف‬     ‫ف‬

                            ‫اختصاصی سیستم مدیریت و پشتیبانی 001 درصد رایگان ارائه میشود.‬                                                       ‫مصارف ‪VCMS‬‬
    ‫11‬  ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
‫در طراحی ‪ VCMS‬سعی شده تمامی نیازهای اصناف و مشاغل و افراد و سازمانهای مختلف در نظر گرفت فه ش فود از این فرو‬
 ‫ف‬     ‫ف‬  ‫ف‬

‫این سایت و سیستم مدیریت را میتوان برای مصارف گوناگون از جمله: "اتوماسیونهای اداری، اح فزاب و گروهه فا، اش فخاص و‬
   ‫ف‬   ‫ف‬      ‫ف‬

‫بیوگرافی، آموزشگاهها و خدمات آموزشی، باشگاهها و مجموعه ها، بانکها و موسسات اعتباری، بنگاههای بففزرگ و کوچففک‬

‫اقتصادی، بیمارستانها و مراکز درمانی، پارکها و خدمات تفریحی و سرگرمی، پزشکان و خفدمات پزشفکی، تالرهفا و خ فدمات‬
  ‫ف‬   ‫ف‬     ‫ف‬    ‫ف‬

‫مجالس، توزیع کنندگان کال، جشنواره ها، خبرگزاریها و نشریات، خدمات اداری، خدمات املک و ساختمان، خدمات اینترنت و‬

‫شفرکتهای اینترنفتی، خفدمات بازرگفانی و صفادرات و واردات، خفدمات زیبفایی و بهداشفت، خفدمات صفنعتی، خفدمات مفالی و‬

‫حسابداری، خدمات مخفابرات و ارتباطفات، خفدمات مسفافرتی و حمفل و نقفل، خفدمات مشفاوره و مشفاورین، دانشفگاهها و‬

‫مدارس، دکوراسیون و تزئینات، راهنماهفای آنلیفن، رایفانه و اینفترنت، رسفتورانها و کفافه هفا، روزنفامه نگفاران، سفازمانها و‬
     ‫ف‬    ‫ف‬   ‫ف‬    ‫ف‬   ‫ف‬      ‫ف‬    ‫ف‬     ‫ف‬   ‫ف‬    ‫ف‬

‫انجمنها، سازمانهای مردم نهاد، سالنها و آمروزشگاههای آرایش و زیبایی، سیاسی و سیاستمداران، سینما و تئاتر، شبکه ه فای‬
 ‫ف‬
‫تلوزیونی و رادیویی، شرکتها و سازمانهای دولتی، شرکتهای بیمه، شرکتهای تبلیغاتی و بازاریفابی و چفاپ، شفرکتهای تولیفدی و‬
  ‫ف‬

‫خدماتی، فرهنگی و هنری، فروشندگان آنلین، کارگاهها و کارخانه ها، مغازهها و فروشگاهها، موبایل و ارتباطات، موزهها،‬

      ‫موسسات دینی و مذهبی، نمایشگاههای ماشین، هتلها و مراکز اقامتی، همایشها و جشنوارهها و ..." استفاده کرد.‬                                                            ‫تعرفه ها :‬

‫با تغییر در سیستم مدیریت شرکت، اتوماسیون و استفاده از جدیدترین تکنولفوژی هفا و شفیوه هفای مفدیریتی جهفت کفاهش‬
  ‫ف‬  ‫ف‬     ‫ف‬  ‫ف‬   ‫ف‬   ‫ف‬   ‫ف‬

‫هزینفففه هفففای تمفففام شفففده، قفففادریم محصفففولت خفففود را تفففا یفففک سفففوم پفففایین تفففر از قیمفففت بفففازار عرضفففه کنیفففم.‬
                         ‫تعرفه های 0.5 ‪VCMS‬‬

                                   ‫نوع خدمات‬            ‫هزینه تومان‬

                   ‫سایت و سیستم مدیریت 0.5 ‪VCMS‬‬                    ‫000.042‬

                       ‫هاستینگ 001 مگابایت یکساله‬                   ‫رایگان‬

                               ‫نام دامنه یکساله‬               ‫رایگان‬

                                ‫هزینه های نصب‬                ‫رایگان‬

                                     ‫پشتیبانی‬              ‫رایگان‬

                             ‫ایجاد تغییرات دلخواه‬           ‫بسته به نوع آن‬
    ‫21‬   ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
‫اضافه کردن امکانات‬         ‫بسته به نوع آن‬

                           ‫بیش از یک نسخه‬             ‫000.231‬
                                ‫آیا بجز اینها هزینه های سالیانه نیز نیاز است؟‬

‫هزینه خرید ‪ CMS‬فقط یکبار از سوی متقاضی پرداخت میشود. اما هزینه های نام دامنه و میزبانی وب که به صورت اجاره‬

                                        ‫ای و سالیانه میباشد نیاز به تمدید دارد.‬

‫در صورتی که سایت خود را از ما تهیه کنید هزینه های نام دامنه و میزبانی وب بفرای سفال اول رایگفان خواهفد بفود و بفرای‬
  ‫ف‬   ‫ف ف‬     ‫ف‬         ‫ف‬

                       ‫سالهای بعد نیز فقط به میزان استفاده شده از شما هزینه دریافت میشود.‬

‫نکته: زمانی که شما هزینه سالیانه میزبانی سایت را میپردازید شرکتها موظف به پشتیبانی و آموزش نحوه کارکرد نففرم افففزار‬

            ‫نیز هستند بنابر این هرگز به هیچ شرکتی هزینه تمدید طراحی سایت و یا پشتیبانی جداگانه نپردازید.‬

                                           ‫اطلعات بیشتر و راهنمایی‬

                                       ‫مزایای استفاده از ‪ CMS‬چیست؟‬

‫از مزایای سیستمهای مدیریت محتوا نسبت به سایر سایتهای داینامیک میتوان به آماده بودن و جامع بودن آنهفا اشفاره کفرد. از‬

                   ‫این رو اغلب اینگونه از سایتها در کمتر از 3 روز کاری قابل نصب و استفاده هستند.‬

‫طراحی سایتهای ‪ CMS‬مانند یک خط تولید محصول است و از آنجا که طراح باید نمونه های مح فدودی را ب فه ص فورت انب فوه‬
 ‫ف‬    ‫ف‬  ‫ف‬     ‫ف‬

‫تولید کند سعی در رعایت تمام اصول امنیتی، گرافیکی، موارد مربوط به رنکینفگ، امتیفاز موتورهفای جسفتجو و س فایر م فوارد‬
  ‫ف‬   ‫ف‬    ‫ف‬   ‫ف‬     ‫ف‬    ‫ف‬

                                                      ‫موثر میکند.‬

‫نکته: با توجه به مزیتهای ‪ CMS‬ها به تمامی افراد، سازمانها و شرکتهایی که شرایط داشتن سایتهای داینامیک را دارند توصیه‬

‫میشود تا ابتدا به دنبال سیستمهای مدیریت محتوای مخصوص بفه کفار خفود بگردنفد و در صفورتی کفه پیفدا نشفد بفه طراحفی‬
    ‫ف‬     ‫ف ف‬     ‫ف‬    ‫ف‬    ‫ف‬    ‫ف‬

                                               ‫سایتهای پویا روی بیاورند.‬                                ‫در خرید ‪ CMS‬به چه نکاتی باید توجه داشت؟‬

   ‫31‬  ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
‫متاسفانه در سالهای اخیر تعدادی از فعالن عرصه تجارت الکترونیک اقفدام بفه انتشفار سفایتهای مجهفز بفه سیسفتم مفدیریت‬
   ‫ف‬  ‫ف‬   ‫ف ف‬      ‫ف‬  ‫ف‬   ‫ف‬   ‫ف‬

                          ‫محتوای خارجی و بعضا ترجمه شده با قیمتهای بسیار پایین کرده اند.‬

‫اکثر این سیستمها به دلیل اینکه برای ایران و فارسی زبانان طراحی نشده است با سیستم نوشتار فارسی 8-‪ UTF‬و ساختار‬

           ‫راست به چپ مشکل دارند و عمدتا توسط طراحان نیمه حرفه ای به صورت فارسی ترجمه شده اند.‬

‫از آنجا که این سیستم ها ساخته دست خود دوستان نیست لفذا امکفان پشفتیبانی وجفود نفدارد و گاهفا خطاهفای سفاده هفم‬

‫میتواند باعث توقف دائمیسایت شود علوه بر این امکان بروز کردن سیستم و یا ایجاد تغییرات مورد نظر در نحوه مدیریت آن‬

                                                     ‫وجود ندارد.‬

‫از طرفی هم به دلیل اینکه کپی برداری غیر مجاز بوده و سازنده اصلی آن هیچ مجفوزی بفرای ففروش سیسفتمهای مفدیریت‬
   ‫ف‬    ‫ف‬    ‫ف‬   ‫ف‬   ‫ف‬
‫محتوای تولیدی خود به این دوستان نداده است لذا شرکت سازنده هم هیچ نوع پشتیبانی از نرم افزار و سایت شما نخواهففد‬

                                                        ‫داشت.‬

‫تمامی محصولت تولید این شرکت میباشد و پشتیبانی و ارتقفاء، ایفراد زدایفی و تغییفرات مفورد نیفاز کفامل قابفل اجفرا اسفت.‬
       ‫ف‬             ‫ف‬

          ‫سیستمها به صورت تخصصی برای مصارف مختلف و کامل سازگار با نگارش فارسی طراحی شده اند.‬
                                        ‫ارتقاء وب سایت و افزایش بازدید‬

                ‫سایتی که در موتورهای جستجو رتبه خوبی نداشته باشد بودن و یا نبودن آن تفاوتی ندارد.‬

‫روشهای مختلفی برای ارتقاء، بهینه سازی وب سایت و افزایش بازید وجود دارد، برخی از آنها شیوه های فنی و برخی دیگفر‬
 ‫ف‬

‫روشهای تبلیغاتی هستند، هر یک از این شیوه ها، روشی متفاوت برای افزایش بازدید دارند و بسته به نیاز یک یا چنففد مففورد‬

‫را میتوان انتخاب کرد، این انتخاب میتواند براساس نیاز مشتری و به تشخیص وی باشفد و یفا اینکفه توسفط مفا بعفد از آن فالیز‬
  ‫ف‬    ‫ف ف‬   ‫ف‬   ‫ف‬   ‫ف‬   ‫ف‬

         ‫سایت براساس وضعیت و محتوای سایت شیوه های موثر توصیه شود. آنالیز و ارائه پیشنهاد رایگان است.‬

                                    ‫معرفی وب سایت به موتورهای جستجو‬     ‫•‬


                                  ‫بهینه سازی وب سایت در موتورهای جستجو‬     ‫•‬


                                                 ‫افزایش لینک‬  ‫•‬


                                         ‫تبلیغات در موتورهای جستجو‬   ‫•‬


   ‫41‬  ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
‫تبلیغات در وبلگها‬   ‫•‬


                                          ‫تبلیغات در نیازمندیهای اینترنتی‬   ‫•‬


                                                  ‫تبلیغات کلیکی‬    ‫•‬


                                                         ‫تعرفه ها‬

                                               ‫اطلعات تکمیلی و راهنمایی‬                                           ‫معرفی به موتورهای جستجو :‬

‫بطور معمول پروسه ثبت آدرس یک وب سایت در موتورهای جستجو دو تا چهار ماه بعد از آنلین شدن سایت طول خواهففد‬

‫کشید البته در این مورد بهترین حالت در نظر گرفته شده و در مورد همه موتورهای جستجوگر صدق نمیکند زیرا که برخفی از‬

‫آنها رباتهای ضعیف تر یا کندتری دارند و ممکن است بیش از شش ماه طول بکشد و یفا اصفل سفایت را ثبفت نکننفد. حفال بفا‬
 ‫ف‬  ‫ف‬  ‫ف‬   ‫ف‬     ‫ف‬  ‫ف‬  ‫ف‬

‫اقدامات خاصی مانند ارائه آدرس سایت به موتورهای جستجو و یا معرفی آدرس سایت به تعداد زیادی از لینکستانها میتففوان‬

 ‫این پروسه را تا یک یا دو هفته کاهش داد، به این روش از معرفی سایت "ارائه سایت" یا "‪ "URL Submission‬میگویند.‬
                                     ‫بهینه سازی سایت در موتورهای جستجو :‬

‫بعد از ثبت آدرس سایت موتورهای جستجو به هر صفحه از سایت نسبت به یک کلمه کلیدی خاص امتیاز میدهد که این امتیاز‬

‫نشان دهنده میزان ارتباط محتوای صفحه با کلمه کلیدی جستجو شده است. امتیاز اخذ شده بسیار مهم است زیفرا کفه امتیفاز‬
 ‫ف‬   ‫ف ف‬

‫کمتر یعنی رتبه پایین تر و رتبه پایین تر یعنی بازدید کننده کم فتر و شکس فت سفایت. پی فروی از ق فوانین موتوره فای جس فتجو در‬
   ‫ف‬   ‫ف‬       ‫ف‬     ‫ف‬    ‫ف‬  ‫ف‬     ‫ف‬

‫طراحی سایت و سپس سازگار ساختن محتوای سایت با الگوریتم موتورهای جستجو را "بهینه سفازی وب سفایت" یفا "‪"SEO‬‬
    ‫ف‬   ‫ف‬    ‫ف‬

                                                           ‫میگویند.‬
                                                     ‫افزایش لینک :‬

   ‫51‬  ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
‫یکی از معیارهای مهم موتورهای جستجوی بزرگ مانند گوگل میزان لینکهایی است که به یک سایت از طرف سایتهای مشابه‬

‫داده شده، بنابر این با افزایش لینک میتوان رتبه سایت را نیز افزایش داد اما این کار آنچنفان کفه بنظفر میرسفد آسفان نیسفت،‬

‫برای انجام چنین کاری یا باید سایت شما کامل و مرجع باشد تا سایر مدیران و صاحبان سایتها ب فرای اس فتفاه از مط فالب و ی فا‬
 ‫ف‬    ‫ف‬      ‫ف‬    ‫ف‬

‫ارجاع کاربران به مطلبی خاص به سایت شما لینک بدهند و یا اینکه با تک تک صاحبان و مفدیران سفایتها جه فت تب فادل لین فک‬
 ‫ف‬    ‫ف‬   ‫ف‬     ‫ف‬    ‫ف‬

                                 ‫تماس و ارتباط برقرار کنید که کاری طاقت فرسا است.‬

‫ما فهرستی از صاحبان سایتها و وبلگها آماده کرده ایم که بنا به تقاضای مدیران سایتها درخواست تبفادل را برایش فان ارس فال‬
 ‫ف‬    ‫ف‬       ‫ف‬

                 ‫میکنیم، این لیست همواره بروز میشود تا اطمینان کسب کنیم سایتی از قلم نیفتاده باشد.‬                                          ‫تبلیغات در موتورهای جستجو:‬

‫موتورهای جستجو در هدایت بازدید کننده به سایتها و بازاریابی در اینترنت حرف اول را میزنند موتورهای جس فتجویی مانن فد "‬
  ‫ف‬      ‫ف‬

‫‪ "Google‬و "‪ "Yahoo‬یا "‪ "MSN‬و "‪ "Bing‬روزانه هادی بیش از یک میلیون بیننده هستند بنابراین تبلیغات در مسیری با این‬

                                       ‫حجم از ترافیک حتما پاسخگو خواهد بود.‬

‫امروزه موتورهای جستجو نقش بسیار مهمیدر راهنمایی کاربران به سایتهای هدف دارند، کاربران اینترنت از مبتدی ت فا حرف فه‬
 ‫ف‬   ‫ف‬

‫ای از موتورهای جستجو برای پیدا کردن سایتهای مورد نظر خود استفاده میکنند و اکثر آنها فقفط صففحات اول و بعض فا دوم‬
   ‫ف‬        ‫ف‬  ‫ف‬

‫فهرست را بازدید میکنند، بنابر این برای اینکه سایتی بازدید کننده داشته باشد باید جزو 01 تا 02 س فایت اول فهرس فت نتای فج‬
 ‫ف‬    ‫ف‬       ‫ف‬

‫جستجو شود برای این منظور میتوان از سرویسهای بهینه سازی و ارتقاء سایت استفاده کرد، روش ارتقاء روشی دائمیاسففت‬

‫اما برای نتیجه گیری مطلوب زمان لزم دارد از طرفی هم بعضی از سفایتها بفا تفوجه بفه تعفداد رقبفا و قفدرت آنهفا حفتی بفا‬
 ‫ف‬  ‫ف ف‬     ‫ف‬   ‫ف‬    ‫ف‬  ‫ف‬   ‫ف ف‬     ‫ف‬

‫استفاده از روشهای بهینه سازی نیز امکان نتیجه گیری مطلوب را ندارند از ایفن رو میتفوان از تبلیغفات در موتورهفای جسفتجو‬
  ‫ف‬   ‫ف‬      ‫ف‬      ‫ف‬    ‫ف‬

‫استفاده کرد، البته برای بازاریابی و افزایش بازدید و فروش میتوان از سرویس تبلیغات در موتورهای جستجو ب فه تنه فایی نیفز‬
 ‫ف‬   ‫ف‬   ‫ف‬

                                                       ‫بهره برد.‬

‫زمانی که فردی کلمه یا کلمات کلیدی خاصی را جستجو میکند و یا از منطقه خاص جغرافیایی به موتورهای جسففتجو متصففل‬

‫میشود، قسمتی از نتایج جستجوی وی را تبلیغات "پشتیبانان مالی" یا همان "تبلیغ دهن فدگان" تشفکیل میده فد. البت فه روش فهای‬
  ‫ف‬   ‫ف‬    ‫ف‬     ‫ف‬    ‫ف‬

‫دیگری مانند تبلیغ در مسنجرها و اطراف سرویس پست الکترونیک و یا نمایش تبلیغ در سایتهای طفرف قفرارداد نیفز از جملفه‬
 ‫ف‬    ‫ف‬     ‫ف‬

             ‫راه هایی است که موتورهای جستجوگر برای ارائه خدمات به پشتیبانان مالی خود استفاده میکنند.‬

‫روش کار به این صورت است که سایت همراه با یک عنوان و تعدادی کلمات کلیدی به موتور جستجو به عنوان تبلیغ معرفففی‬

‫میشود سپس موتور جستجو سایت تبلیغ کننده را جزو سایتهای اول در لیست نتایج جسفتجوی کفاربرانی کفه بفه دنبفال کفال یفا‬
 ‫ف‬

   ‫61‬  ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
‫خدماتی با کلمات کلیدی مشخص شده هستند نشان میدهد و به ازای هر کاربری کفه از سفایت بازدیفد میکنفد هزینفه ای را از‬
     ‫ف‬   ‫ف‬   ‫ف‬     ‫ف‬   ‫ف‬

‫حساب کاربر برداشت مینماید، هزینه هر بازدید کننده به تنظیمات آگهی، کلمات کلیدی و همچنین هزینه تبلیغفات رقبفا بسفتگی‬
  ‫ف‬  ‫ف‬   ‫ف‬

                                                            ‫دارد.‬

‫مدیران و صاحبان سایتها مبلغ مورد نظر خود را به حسفاب موتورهفای جسفتجو واریفز مینماینفد و مفدت تبلیغفات را مشفخص‬
 ‫ف‬    ‫ف‬    ‫ف‬   ‫ف‬     ‫ف‬    ‫ف‬   ‫ف‬     ‫ف‬

‫میکنند سپس موتور جستجو با توجه به مدت و مبلغ مشخص شده میزان مشخصی از کاربران را به سایت ارجاع میدهد، مبلغ‬

            ‫فقط زمانی از حساب کسر میشود که کاربری روی تبلیغات کلیک نماید لذا نمایش آگهی رایگان است.‬

‫بطور متوسط از هر 002 نمایش یک نفر کلیک میکند و هر 052 کلیک به یک خرید ختم میشود البتفه ایفن آمفار بفه قیمفت و‬

                          ‫میزان نیاز جامعه به کال یا خدمات و همچنین کلمات کلیدی بستگی دارد.‬                                                   ‫تبلیغات در وبلگها:‬

‫سرویسهای وبلگ به دلیل سهولت در راه اندازی و عدم نیاز به هزینه بسفیار مفورد تفوجه کفاربران اینترنفتی قفرار گرفتفه انفد،‬

‫وبلگها به نسبت اعتبار سرویس دهنده و محتوای خود مورد توجه موتورهای جستجو نیز هستند و این ویژگ فی س فبب میش فود‬
 ‫ف‬    ‫ف‬  ‫ف‬

                                    ‫بتوان به عنوان یک رسانه تبلیغاتی از آن بهره گرفت.‬

‫ما در اکثر سرویس دهنده های وبلگ ایرانی و خارجی چند وبلگ داریم که برای تبلیغ فات از آنه فا اس فتفاده میکنی فم، تبلیغ فات‬
 ‫ف‬     ‫ف‬      ‫ف‬   ‫ف‬     ‫ف‬

‫شما در این وبلگها همراه با متن، تصویر و لینک ثبت میشوند، این آگهیها محدودیت زمفانی ندارنفد و تفا پایفان عمفر وبلگ بفه‬
           ‫ف‬   ‫ف‬     ‫ف‬

                                                ‫صورت آنلین باقی میمانند.‬
                                           ‫تبلیغات در نیازمندیهای اینترنتی :‬

‫امروزه در بسیاری از موارد مصرف کنندگان برای کاهش در مصرف زمان و هزینه، قیمتهفا و کیفیتهفای رقفابتی را در این فترنت‬
  ‫ف‬        ‫ف‬   ‫ف‬     ‫ف‬

‫جستجو میکنند. برای استفاده از پتانسیل این بازار باید تبلیغات خود را در اینترنت نیز انتشار دهید. تبلیغات در نیازمندیها نسففبت‬

‫به میزان پاسخگویی و هزینه صرف شده در مقایسه با روشهای مشابه نتیجه ای تا حدود 5 برابر دارد. در تبلیغات نیازمنففدیها‬

                 ‫آدرس سایت، خدمات، تولیدات و یا حتی بیوگرافی یک فرد در سایتهای مختلف تبلیغ میشود.‬

‫با توجه به گسترش استفاده از نیازمندیهای اینترنتی، اغلب این سایتها محتوای زیادی را در خود گنجانده اند به همین سففبب از‬

‫امتیاز زیادی نیز در موتورهای جستجو برخوردارند بنفابراین تبلیغفات در نیازمنفدیها سفبب نمفایش آنهفا در صففحات اول و دوم‬
       ‫ف‬   ‫ف‬    ‫ف‬   ‫ف‬   ‫ف‬      ‫ف‬      ‫ف‬

                                              ‫لیست موتورهای جستجو میشود.‬
    ‫71‬  ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
‫روش کار به این صورت است که ما لیستی از نیازمندیهای اینترنتی فارسی زبان معتبر را جم فع آوری ک فرده ای فم ک فه تبلیغ فات،‬
  ‫ف‬    ‫ف ف‬     ‫ف‬     ‫ف‬

‫طرح، پیشنهاد، فعالیت، خدمات، محصولت، اخبار، اطلعیه ها و غیره را در این سایتها ثبت میکنی فم، ایفن تبلیغ فات ب فه ص فورت‬
  ‫ف‬  ‫ف‬   ‫ف‬    ‫ف‬   ‫ف‬

‫تبلیغات رایگان ثبت میشوند و از امکاناتی که سایتهای نیازمندی در اختیارمان قرار میدهند اعم از متن، تصویر و لینک استفاده‬

‫میکنیم، مدت اعتبار بین 2 ماه تا 5 سال متفاوت است اما ما تا 6 ماه آگهیها را بروز رسانی میکنیم و ضمانت شش ماه برای‬

                                                    ‫نمایش آنها میدهیم.‬
                                                     ‫تبلیغات کلیکی:‬

‫یکی از روشهای تبلیغاتی مبتنی بر تجارت الکترونیک تبلیغات کلیکی است، در ای فن روش تبلیغ فات ب فه ص فورت لین فک ی فا بن فر در‬
  ‫ف ف‬    ‫ف‬    ‫ف‬  ‫ف‬   ‫ف‬      ‫ف‬
‫سایتهای مختلف نمایش داده میشود و فقط به میزانی که بازدید کنندگام بر روی آنهفا کلیفک میکننفد از حسفاب شفما برداشفت‬
 ‫ف‬    ‫ف‬  ‫ف‬    ‫ف‬    ‫ف ف‬

‫میشود، بنابر این نمایش تبلیغات رایگان است، آمار رسمینمایش به ازای کلیک 002 به 1 است که البته این معیار بفه عوامفل‬
 ‫ف‬   ‫ف‬

                                                   ‫بسیاری بستگی دارد.‬

‫روزانه میلیونها کاربر از میلیونها سایت بازدید میکنند و صاحبان این سایتها برای کسب درآمد از بازدیدکنندگان راه های مختلفی‬

‫را در پیش میگیرند. یکی از این راه ها نمایش تبلیغات در سایت و یا به طریقی هدایت بخشی از بازدید کننفدگان سفایت خفود‬

                                              ‫به سایتهای تبلیغ دهندگان است.‬

‫از آنجا که پیدا کردن تبلیغ دهنده و تبلیغ کننده و بوجود آمدن اعتماد متقابفل، پروسفه ای وقفت گیفر اسفت شفرکتهای تبلیغفاتی‬
  ‫ف‬      ‫ف‬  ‫ف‬  ‫ف‬  ‫ف‬    ‫ف‬    ‫ف‬

‫اینترنتی این رابطه را برقرار میکنند. ایفن شفرکتها بفا دریفافت مبلفغ خاصفی از سفایتهای طفرف قفرارداد میخواهن فد ت فا می فزان‬
  ‫ف ف ف‬           ‫ف‬  ‫ف‬    ‫ف‬   ‫ف‬   ‫ف‬    ‫ف‬   ‫ف‬    ‫ف‬  ‫ف‬

‫مشخصی از بازدید کننده را به سایت یا صفحه تبلیغ دهنده هدایت کنند. با عقد قرارداد با شرکتهای تبلیغاتی اینترنتی میتوان از‬

                       ‫پتانسیل سایتهای طرف قراردادشان برای پیشبرد اهداف تبلیغاتی استفاده کرد.‬

       ‫در تبلیغات کلیکی امکان تعیین حدودی بازار هدف نیز وجود دارد که این موضوع باعث نتیجه گیری بهتر میشود.‬

‫ما هیچ یک از روشهای تبلیغاتی غیر قانونی و غیر حرفه ای اعم از ایمیل اسپم،‪ Pop under‬و ‪ Pop Up‬و غیره‬           ‫•‬

                                                 ‫استفاده نمیکنیم.‬

‫صفحاتی را که شامل موارد غیر قانونی اعم از جاوا اسکریپتهای پیغام دهنده،‪ Pop under‬و ‪ Pop Up‬باشند را‬           ‫•‬

                                                 ‫نیز تبلیغ نمیکنیم.‬

            ‫تمامی افراد ارسال شونده 001 درصد واقعی هستند و در طول 42 ساعت تکرار نمیشوند.‬         ‫•‬    ‫81‬  ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
‫ترافیک در طول 06 روز به سایت ارسال میشود و در این مدت از طریق سیستم گزارشگیری امکان پیگری دارید.‬    ‫•‬
                                                  ‫تعرفه ها :‬

‫با تغییر در سیستم مدیریت شرکت، اتوماسیون و استفاده از جدیدترین تکنولوژیها و شیوه های مدیریتی جهت کففاهش هزینففه‬

                ‫های تمام شده، قادریم محصولت خود را تا یک سوم پایین تر از قیمت بازار عرضه کنیم.‬


               ‫تعرفه روشهای بهینه سازی و ارتقاء وب سایت‬

                              ‫نوع خدمات‬         ‫هزینه تومان‬

                    ‫معرفی به موتورهای جستجو‬             ‫000.01‬

                        ‫بهینه سازی وب سایت‬            ‫000.05‬

                  ‫هر یک لینک ) حداکثر 052 لینک (‬            ‫000.1‬

                  ‫تبلیغات یکماه موتورهای جستجو‬           ‫تماس بگیرید‬

           ‫هر یک تبلیغ در هر وبلگ )حداکثر 04 وبلگ (‬              ‫000.1‬

        ‫هر یک تبلیغ در هر نیازمندی )حداکثر 001 نیازمندی (‬             ‫000.1‬

                  ‫هر 1 نفر کلیک در تبلیغات کلیکی‬               ‫6‬

          ‫هر 1 نفر کلیک با تعیین کشور در تبلیغات کلیکی‬                ‫21‬

         ‫هر 1 نفر کلیک با تعیین موضوع در تبلیغات کلیکی‬                ‫21‬

         ‫هر 1 نفر کلیک با تعیین جنسیت در تبلیغات کلیکی‬                ‫21‬

           ‫هر 1 نفر کلیک با تعیین سن در تبلیغات کلیکی‬                ‫21‬
                                         ‫اطلعات بیشتر و راهنمایی‬

                                   ‫موتورهای جستجو چگونه کار میکنند؟‬


   ‫91‬  ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
‫زمانی که یک سایت روی اینترنت قرار میگیرد فقط افرادی میتوانند به آن دسترسی داشته باشند ک فه آدرس س فایت ی فا هم فان‬
 ‫ف‬   ‫ف‬   ‫ف‬     ‫ف‬

‫نام دامنه را بدانند. قبل از بوجود آمدن موتورهای جستجوگر و لینکستانها این مسئله بسیار عادی بود اما با پیدایش آنها عمفده‬

‫بینندگان سایتها از این طریق از سایت هدف بازدید میکنند به عنوان مثال برای یک سایت معمولی در بدترین ح فالت گوگ فل در‬
  ‫ف‬    ‫ف‬

                                     ‫حدود روزانه 05 نفر بازدید کننده ارسال میکند.‬

‫موتورهای جستجو از یک نرم افزار به نام ربات یا خزنده استفاده میکنند به عنوان مثال ربات یا خزنده گوگ فل "‪"GoogleBot‬‬
       ‫ف‬

‫نام دارد. این رباتها با دنبال کردن پیوندها سایتهای مختلف را بازدید میکنند و اطلعات مورد نظر خفود را دریفافت کفرده و بفه‬
 ‫ف‬    ‫ف‬   ‫ف‬     ‫ف‬

‫سرور اصلی ارسال میکنند. سرور یا سرورهای اصلی با ذخیره سازی و پردازش آنها بانک اطلعاتی مورد نظر خود را ایجففاد‬

‫میکنند. محتوای این بانکهای اطلعاتی در میان موتورهای جستجوی مختلف متفاوت اسفت امفا همفه آنهفا الگوریتمیدارنفد کفه‬
 ‫ف ف‬         ‫ف‬   ‫ف‬  ‫ف‬  ‫ف‬

‫براساس اطلعات دریافتی از رباتهای خود و داده های پردازش شده به هر صفحه نسبت به یک کلمه خاص - که به "کلمات‬
‫کلیدی" مشهورند - امتیاز میدهد. این امتیاز نمایانگر مقدار نزدیکی محتوای سفایت بفه کلمفه کلیفدی اسفت. بفر همیفن اس فاس‬
 ‫ف‬   ‫ف‬   ‫ف‬  ‫ف‬   ‫ف‬   ‫ف‬   ‫ف‬   ‫ف‬

‫زمانی که فردی به دنبال یک موضوع خاص میگردد موتورهای جستجو به بانک اطلعفاتی خفود مراجعفه کفرده و بفه ترتیفب‬
 ‫ف‬   ‫ف‬    ‫ف ف‬     ‫ف‬   ‫ف‬

      ‫نزدیکترین سایتها از لحاظ نزدیکی محتوای سایت به کلمه یا کلمات کلیدی استفاده شده را به وی پیشنهاد میدهند.‬

‫از آنجا که هر موتور جستجوگر الگوریتم "وبکاوی" مخصوص به خود را دارد بنابر این امتیاز یک صفحه نس فبت ب فه ی فک کلم فه‬
 ‫ف‬   ‫ف ف‬    ‫ف‬

‫کلیدی ممکن است در موتورهای جستجوی مختلف متفاوت باشد. البته اکثر این الگوریتمها از یکسری اصففول اولیففه و ایتففدایی‬

                                                ‫مشترک استفاده میکنند.‬

‫از آنجا که پایه همه این تصمیم گیریها بر اساس هوش مصنوعی و رباتهای جستجوگر است در بسیاری از مواقففع زمففانی کففه‬

‫مدیران سایتها )صاحبان سایتها( نسبت به قوانین موتورهای جستجو بی تفاوت باشند و سعی در سفازگاری سفایتهای خفود بفا‬
   ‫ف‬

‫موتورهای جستجوی بزرگ نکنند، رباتها اطلعات ناقص یا اشتباهی را مخابره میکنند و سایت امتی فازی پ فایین ت فر از آنچ فه ک فه‬
 ‫ف ف‬      ‫ف‬    ‫ف‬   ‫ف‬

             ‫شایسته است میگیرد و این یعنی رتبه پایین تر، بازدید کننده کمتر و نهایتا بی استفاده ماندن سایت.‬

‫شعار نیست اگر بگوییم سایتی که با موتورهای جستجو سازگار نباشد و حداقل در صفحات یک تا پنج از چند جستجوگر مهففم‬

‫دنیا ظاهر نشود بودن یا نبودن آن تفاوتی ندارد. هیچکس برای جستجوی یک مورد خاص به صفحات بعد از پنجم یعنففی بففه‬

         ‫طور معمول نتایج با رتبه کمتر از پنجاهم رجوع نمیکند و معمول جواب در همان صفحه اول و دوم است.‬
                                             ‫لینکهای ورودی به سایت :‬

‫لینکها اصلی ترین راه ارزش گزاری صفحات از طرف موتورهای جستجو هستند. وب سایتها تنها صفحاتی پر از کفد و نوشفتار‬
  ‫ف‬    ‫ف‬

‫هستند که راه ارتباطی بین آنها تنها لینکها هستند. از طرف دیگر لینکها خود به خود بفه وجفود نمیآینفد و وقفتی دارنفدگان یفک‬
   ‫02‬  ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
‫صفحه وب به صفحه یا سایتی دیگر لینک ایجاد میکنند خود نشان دهنده این است که به آن صفحه و ی فا س فایت ت فوجه نش فان‬
 ‫ف‬    ‫ف‬   ‫ف ف‬

‫داده اند و از این رو می توان گفت که لینکها همان توجه افراد به صفحات مختلف در وب است و میتواند به عنوان یففک ملک‬

                                                  ‫هوشمندانه مورد توجه قرار گیرد.‬

‫لینکهای ورودی لینکهایی هستند که در سایتهای دیگر به یک سایت ایجاد شده اند و هر چه تعداد آنها بیشتر باشد رتبففه سففایت‬

‫نزد موتورهای جستجو بالتر میرود و هرچه اعتبار سایت لینک دهنده بیشفتر باشفد، لینفک هفم از اهمیفت بیشفتری برخفوردار‬
   ‫ف‬    ‫ف‬   ‫ف‬     ‫ف‬  ‫ف‬   ‫ف‬   ‫ف‬

                                                                ‫میشود.‬
                                                   ‫لینکهای خروجی از سایت :‬

‫طراحان موتورهای جستجو به این نتیجه رسیدند که سایتها معمول به سایتهای با رتبه پایین تر لینک نمیدهند و از این موضوع‬

‫اینطور نتیجه گیری کردند که اگر سایتی لینکهای خروجی اش عمدتا سایتهای با رتبه پایین تر باشد، پس خود ای فن س فایت ه فم‬
 ‫ف‬   ‫ف‬  ‫ف‬

‫احتمال به این رتبه از سایتها تعلق دارد. این نتیجه گیری باعث دخالت دادن فاکتور دیگری در فرمول ارزش گزاری سایتها شفد‬
 ‫ف‬

‫کفففففه لینفففففک دادن بفففففه سفففففایتهای بفففففا رتبفففففه پفففففایین تفففففر، قفففففدری تفففففاثیر منففففففی در ارزش سفففففایت دارد.‬‫از طرف دیگر عده ای با آگاهی از نحوه ارزش گزاری صفحات توسط موتورهای جستجو و تاثیر لینکه فای ورودی ش فروع ب فه‬
 ‫ف‬   ‫ف‬      ‫ف‬

‫لینک دادن بی قید و شرط به سایتهای مورد حمایتشان کردند که طراحان موتورهای جستجو برای مقابله با این سو اسففتفاده‬

‫و همینطور برقراری توازن بین لینکهای ورودی و خروجی اقدام به دخالت دادن ففاکتور لینکه فای خروجفی کردن فد ک فه هم فان‬
 ‫ف‬   ‫ف ف‬     ‫ف‬    ‫ف‬      ‫ف‬

                 ‫طور که گفته شد تنها لینک دادن به سایتهای با رتبه پایین تر، تاثیر منفی روی اعتبار سایت دارد.‬

‫توجه داشته باشید که نحوه محاسبه و تاثیرگذاری لینکهای ورودی و خروجی پیچیده تفر از چیفزی کفه شفرح داده شفد اسفت و‬

                    ‫تاثیر این فاکتورها با توجه به ارتباطشان با فاکتورهای دیگر به صورت شناور تغییر میکند.‬
                                                         ‫لینکهای دوطرفه :‬

‫با توجه به آنچه در لینکهای ورودی و در لینکهای خروجی شرح داده شد شاید بگویید لینک دو طرفه همان لینکهففای ورودی و‬

‫خروجی بین دو سایت است. اگرچه این تعبیر درست است اما به نظر میرسد که لینکهای دوطرفه معنای ویژه ای برای برخی‬

‫موتورهای جستجو بخصوص گوگل دارند. به نظر میرسد از دید گوگل وقتی دو سایت با هم لینک دوطرفه دارند به نفوعی بفا‬
 ‫ف‬   ‫ف‬

           ‫هم به اصطلح ‪ Affiliate‬هستند و ارتباط دارند و بال بودن رتبه یکی باعث بال رفتن رتبه دیگری میشود.‬

    ‫12‬  ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
‫وبلگ چیست؟‬

‫وب نوشت، وبلگ یا بلگ، نوعی صفحات اینترنتی است که مطالب آن بر مبنای زمانی که ثبت شده گروهبندی و ب فه ترتی فب از‬
  ‫ف‬    ‫ف‬

‫جدید ترین واقعه به قدیم ارائه میشود. نویسنده وبلگ،که ممکن است بیش از یک نفر باشفد ب فه گفزارش م فداوم روی فدادها،‬
   ‫ف‬     ‫ف‬    ‫ف ف ف‬

‫خاطرات، و یا عقاید یک شخص یا یک سازمان میپردازد. واحد مطالب در وبلگ، »پست« است، در حالی که واحد مطالب در‬

‫وب‌گاه صفحه است. معمول د ً در انتهای هر مطلب، برچسب تاریخ و زمفان، نفام نویسفنده و پیونفد ثفابت بفه آن یادداشفت ثبفت‬
 ‫ف‬  ‫ف‬      ‫ف‬   ‫ف ف‬      ‫ف‬    ‫ف‬   ‫ف‬

‫ف ٔد‬
‫ٔه زمانی بیفن مطفالب وب‌نوشفت لزومفا یکسفان نیسفت و زمفان نوشته‌شفدن هفر مطلفب بفه خواسفت نویسفنه‬
             ‫ف‬  ‫ف‬     ‫ف‬             ‫ف‬     ‫ف‬       ‫میشود. فاصل‬

‫وب‌نوشت بستگی دارد. مطالب نوشته شده در یک وب‌نوشت همانند محتویات یک وب‌گاه معمولی در دسترس کاربران ق فرار‬
  ‫ف‬

‫میگیرد. در بیشتر موارد وب‌نوشتها دارای روشی برای دسترسی به بایگانی یادداشتها هستند )مثل د ً دسترس فی ب فه بایگ فانی‬
  ‫ف‬    ‫ف ف‬              ‫‌‬                      ‫‌‬
‫بر حسب تاریخ یا موضوع(. بعضی از وب‌نوشتها امکان جستجو برای یک واژه یا عبارت خاص را در میان مطالب ب فه ک فاربر‬
  ‫ف ف‬                                ‫‌‬

                                                      ‫میدهند.‬
                                                ‫میزبانی وب سایت‬

‫سرویسهای میزبانی وب براساس نوع سیستم عاملی که بر روی سرورها نصب میباشد و طبیعتا نرم افزارها و فایلهایی را که‬

‫پشتیبانی میکنند شاخه بندی میشوند. سرورهای ما ویندوزی هستند اما امکان اجرای ‪ PHP‬از طریق ‪ CGI‬را دارند، کنترل پنل‬

‫‪ Plesk‬و تحت پوشش ‪ DotNet Framework‬آخرین نسخه است. همه امکانات اعم از ایمیل، ‪ Sub Domain‬و میزان پهنای‬

‫باند نامحدود تعریف شده اند و فقط میزان فضا متفاوت است که البته در هر زمفانی امکفان ایجفاد تغییفر سففارش و ارتقفاء‬
 ‫ف‬      ‫ف‬  ‫ف‬    ‫ف‬   ‫ف‬    ‫ف‬

                                                  ‫فضا وجود دارد.‬                                                ‫فضای ارائه شده :‬

‫به مقدار فضایی که شرکت میزبان از دیسک سخت سرورهای خود در اختیار شما قرار میدهد فضای میزب فانی میگوین فد. ای فن‬
 ‫ف‬   ‫ف‬      ‫ف‬

‫فضا از چند مگابایت تا چند گیگابایت براساس نیاز متفاوت است. مجموع حجم فایلهای ارسفالی بفه سفرور اجفاره شفده بایفد‬
 ‫ف‬   ‫ف‬   ‫ف‬   ‫ف‬  ‫ف‬   ‫ف‬

‫کمتر یا مساوی با فضای اجاره شده باشد. )البته این میزان فضا در اکثر سرویس دهنده ها در هر زمان قابل تغییر میباشد.(‬                                                    ‫پهنای باند :‬


   ‫22‬  ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
Full resume
Full resume
Full resume
Full resume
Full resume
Full resume
Full resume
Full resume
Full resume
Full resume
Full resume
Full resume
Full resume
Full resume
Full resume

Recommandé

About comp cms par
About comp cmsAbout comp cms
About comp cmsvolghan hosseyni
494 vues6 diapositives
About vccms par
About vccmsAbout vccms
About vccmsvolghan hosseyni
660 vues6 diapositives
Proposal par
ProposalProposal
Proposalvolghan hosseyni
1.1K vues29 diapositives
Vcms 5.0 par
Vcms 5.0Vcms 5.0
Vcms 5.0volghan hosseyni
1K vues6 diapositives
About Hotel Cms par
About Hotel CmsAbout Hotel Cms
About Hotel Cmsvolghan hosseyni
688 vues10 diapositives
هدایای تبلیغاتی آنتی ویروس - سررسید - کسپرسکی par
هدایای تبلیغاتی  آنتی ویروس - سررسید - کسپرسکیهدایای تبلیغاتی  آنتی ویروس - سررسید - کسپرسکی
هدایای تبلیغاتی آنتی ویروس - سررسید - کسپرسکیvolghan hosseyni
1K vues5 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Full resume

About Expert Cms par
About Expert CmsAbout Expert Cms
About Expert Cmsvolghan hosseyni
664 vues8 diapositives
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-... par
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...Hanieh Ghofrani
251 vues238 diapositives
بکتوری par
بکتوریبکتوری
بکتوریpayam almasian
67 vues22 diapositives
About Government Cms par
About Government CmsAbout Government Cms
About Government Cmsvolghan hosseyni
459 vues8 diapositives
Digital Publisher par
Digital PublisherDigital Publisher
Digital PublisherShad Far
575 vues12 diapositives

Similaire à Full resume(20)

آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-... par Hanieh Ghofrani
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...
Hanieh Ghofrani251 vues
Digital Publisher par Shad Far
Digital PublisherDigital Publisher
Digital Publisher
Shad Far575 vues
Samix bdm prs_d365_business_cental_nav_vs- sa_pb1 par fzmasoudian
Samix bdm prs_d365_business_cental_nav_vs- sa_pb1Samix bdm prs_d365_business_cental_nav_vs- sa_pb1
Samix bdm prs_d365_business_cental_nav_vs- sa_pb1
fzmasoudian18 vues
پنج دلیل برای سرمایه گذاری در سرویسهای وبلاگدهی par Jafar Naghi
پنج دلیل برای سرمایه گذاری در سرویسهای وبلاگدهیپنج دلیل برای سرمایه گذاری در سرویسهای وبلاگدهی
پنج دلیل برای سرمایه گذاری در سرویسهای وبلاگدهی
Jafar Naghi178 vues
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N... par davood dehghan
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...
davood dehghan567 vues
کاتالوگ پاراکس وب par Parax web
کاتالوگ پاراکس وبکاتالوگ پاراکس وب
کاتالوگ پاراکس وب
Parax web672 vues
کاتالوگ پاراکس وب par Parax web
کاتالوگ پاراکس وبکاتالوگ پاراکس وب
کاتالوگ پاراکس وب
Parax web273 vues

Plus de volghan hosseyni

ولقان حسینی volghan hosseini par
ولقان حسینی volghan hosseiniولقان حسینی volghan hosseini
ولقان حسینی volghan hosseinivolghan hosseyni
83 vues8 diapositives
ولقان حسینی volghan hosseini par
ولقان حسینی volghan hosseiniولقان حسینی volghan hosseini
ولقان حسینی volghan hosseinivolghan hosseyni
52 vues8 diapositives
ولقان حسینی volghan hosseini par
ولقان حسینی volghan hosseiniولقان حسینی volghan hosseini
ولقان حسینی volghan hosseinivolghan hosseyni
20 vues8 diapositives
ولقان حسینی volghan hosseini par
ولقان حسینی volghan hosseiniولقان حسینی volghan hosseini
ولقان حسینی volghan hosseinivolghan hosseyni
9 vues8 diapositives
Weblog advertising par
Weblog advertisingWeblog advertising
Weblog advertisingvolghan hosseyni
488 vues1 diapositive
Web traffic par
Web trafficWeb traffic
Web trafficvolghan hosseyni
426 vues1 diapositive

Plus de volghan hosseyni(20)

Full resume

 • 1. ‫دفتر تجارت الکترونیک ولقان حسینی‬ ‫ولقان حسینی در سال 0831 با نام تجاری ‪ RED V‬کار خود را آغاز کرد، عمده فعالیتهای وی در زمینه طراحیهای گرافیکی‬ ‫برای شرکتهای خارجی بود که از مهمترین آنها میتوان به ‪ Alien Entity‬در امریکا و ‪ Leo Archive‬در آلمان اشاره کرد. پس‬ ‫از اعلم تحریمهای اقتصادی و مشکلت ناشی از آن، با تغییر رویکرد و با نام دففتر تجفارت الکترونیفک ولقفان در بفازار ایفران‬ ‫شروع به فعالیت کرد.‬ ‫در این مدت پروژهای کوچک و بزرگ بسیاری توسط این دفتر انجام شده و اکنفون قفادر اسفت خفدماتی بفه شفرح زیفر را بفا‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫بهترین کیفیت و مناسبترین قیمت در اختیار متقاضیان قرار دهد:‬ ‫طراحی وب سایت ایستا، داینامیک و فلش.‬ ‫•‬ ‫برنامه نویسی وب سایت و پرتال به زبانهای مختلف.‬ ‫•‬ ‫طراحی و توسعه سیستمهای مدیریت محتوای سایت.‬ ‫•‬ ‫طراحی اتوماسیون اداری و صنعتی.‬ ‫•‬ ‫ارائه خدمات میزبانی وب و هاستینگ.‬ ‫•‬ ‫ثبت دومین با پسوندهای مختلف.‬ ‫•‬ ‫بهینه سازی وب سایت با روشهای مختلف و افزایش بازدید.‬ ‫•‬ ‫طراحی تبلیغات چند رسانه ای و مولتی مدیا.‬ ‫•‬ ‫مشاوره و اجرای انواع روشهای تبلیغاتی در اینترنت.‬ ‫•‬ ‫جمع آوری و ارائه آمار و اطلعات بازار هدف.‬ ‫•‬ ‫طراحی و برنامه نویسی نرم افزارهای مخصوص تبلیغاتی.‬ ‫•‬ ‫آموزش و پشتیبانی.‬ ‫•‬ ‫چرا بهتر است یکی از مشتریان ما باشید :‬ ‫1‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
 • 2. ‫بسیاری از هزینه های اداری و مدیریتی شرکت کاسته شده است، لذا قادر هستیم محصول تولیدی خود را با قیمففتی‬ ‫•‬ ‫پایین تر از بازار کشور ارائه کنیم.‬ ‫در دسترس بودن و دسترسی سریع یکی از ویژگیهای فطری فضای مجازی است و ما به واسفطه گسفترش فع فالیت‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫•‬ ‫در این محیط از این قائده مستثناء نیستیم، مشتریان ما از طریق تلفن - اینترنت - ایمیل - پست در تمفام 42 سفاعت‬ ‫شبانه روز و 7 روز هفته حتی ایام تعطیل میتوانند با ما در تماس باشند.‬ ‫به واسطه فعالیت طولنی در زمینه ‪ IT‬و کامپیوتر، اطمینان داشته باشید که بهترین کیفیت را به مناسب تریفن قیمفت‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫•‬ ‫دریافت خواهید کرد.‬ ‫در تمامی موارد هزینه کار بعد از انجام کار و رضایت مشتری دریافت خواهد شد.‬ ‫•‬ ‫و مهمتر از همه صداقت. تمام تعرفه ها و نمونه ها به صورت آشکارا و آنلین در اختیار مشفتریان از طری فق همیفن‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫•‬ ‫سایت قرار گرفته است.‬ ‫طراحی وب سایت :‬ ‫امکان طراحی و برنامه نویسی انواع وب سایتها به زبانهای برنامه نویسی مختلف، پیاده سازی اتوماسیونهای اداری تح فت وب‬ ‫ف‬ ‫و سایر نیازمندیهای تجارت الکترونیک وجود دارد. همچنین پورتالها و طراحی سفایتهای فلفش و متحفرک بفا سفبکهای جدیفد و‬ ‫ف‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫منحصر به فرد قابل ارائه میباشد.‬ ‫وبسایت چیست؟‬ ‫مجموعه ای از فایلهای مختلف اعم از تصاویر، متون و یا فایلهای برنامه نویسی شده است که به منظوری خاص به شکلی با‬ ‫هم مرتبط شده اند. این فایلها روی یک کامپیوتر "میزبان" یا "سرور" قفرار میگیرنفد و بفا یفک نفام دامنفه مش فترک فراخ فوانی‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫میشوند. سایتها بر اساس کاربرد و نوع برنامه نویسی به چند دسته تقسیم میشوند:‬ ‫سایتهای ثابت‬ ‫سایتهای پویا‬ ‫پرتالها‬ ‫2‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
 • 3. ‫سایتهای متحرک استاتیک و نیمه داینامیک‬ ‫سایتهای مجهز به سیستم مدیریت محتوا‬ ‫تعرفه ها‬ ‫اطلعات بیشتر‬ ‫سایتهای ثابت‬ ‫این سایتها یکبار طراحی میشوند و اطلعات مورد نیاز در داخل آنها قرار میگیرد پس از آن برای تغییرنیاز به یک طفراح حرففه‬ ‫ای یا نیمه حرفه ای سایت است. زبان برنامه نویسی اینگونه از سایتها غالبا ‪ HTML‬و ‪ Java Script‬هستند که در نوع توسعه‬ ‫یافته از ‪ CSS‬نیز بهره گرفته میشود.‬ ‫از آنجا که حجم کمتری از کد در طراحی سایتهای ثابت استفاده میشود سرعت بارگفذاری )‪ (Loading‬بفالیی دارنفد. کفاهش‬ ‫حجم کدها که باعث خوانایی بشتر سایت توسط رباتهای جستجوگر میشود از یک سو و کاهش زمان بارگذاری از سوی دیگر‬ ‫سبب بهتر شدن وضعیت آنها از لحاظ امتیاز دهی موتورهای جستجو یا همان "رنکینگ" میشود. سایتهای ثابت قیمت طراحففی‬ ‫پایینتری را نیز عمدتا نسبت به سایر سایتها دارند. عدم امکان ایجاد تغییر در این نوع از سفایتها توسفط اففراد عفادی علوه بفر‬ ‫افزایش امنیت سبب بهرهمندی از گرافیک و ظاهری زیبا میشود چرا که همه چیز ثابت است از جمله متون و اندازه تصاویر و‬ ‫همچنین همه عناصر مکان مشخص و ثابتی را دارند در نتیجه میتوان برای محل قرار گرفتن هر یک از اجزاء بهترین تصففمیم‬ ‫را گرفت. اما از طرفی نیز عدم امکان ایجاد تغییرات توسط افراد عادی سبب میشود ت فا امک فان ب فروز رس فانی س فایت توس فط‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫صفففففففففففففففففففففففاحبان و مفففففففففففففففففففففففدیران سفففففففففففففففففففففففایت صفففففففففففففففففففففففلب شفففففففففففففففففففففففود.‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫نکته: سایتهای ثابت )‪ (Static‬برای افراد، شرکتها و سازمانهایی مناسب است که حداکثر یک یا دو بار در سال نیازمند به تغییر‬ ‫در محتوای سایت هستند.‬ ‫سایتهای پویا‬ ‫محتوای سایتهای داینامیک بعد از طراحی توسط افراد عادی که دسترسی به سیستم مدیریت محتوای سایت را داش فته باش فند‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫قابل تغییر است. زبان برنفامه نویسفی وبسفایتهای پویفا میتوانفد براسفاس نیفاز متففاوت باشفد امفا عمفدتا از زبانهفای , ‪ASP‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫3‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
 • 4. ‫‪ ASP.Net‬و ‪ Php‬استفاده میشود و از زبانهای کمکی ‪ CSS‬و ‪ Silver light‬و یا ‪ Ajax‬برای ایجاد قابلیتهای ویژه نیز بهره‬ ‫گرفته میشود.‬ ‫در اینگونه از سایتها ابتدا اسکلت سایت توسط طراح ایجاد میشود و سپس محتوا توسط مدیران سایتها تغییر میکند مانند فففرم‬ ‫قراردادی که یکبار توسط فردی ایجاد میشود و توسط افراد دیگری بارها تکمیل میشود، از این رو طراح نسبت به محل قففرار‬ ‫گرفتن و اندازه دقیق متون و تصاویر و سایر عناصری که بعدا توسط مدیران سایتها تغییر میکند اطلع ندارد بن فابر ای فن چ فاره‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ای ندارد جز اینکه همه حالت را در نظر بگیرد و اینکار سبب میشود تاحدودی از گرافیک و جلوه سایت کاسته ش فود. یک فی از‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫مزیتهای سایتهای داینامیک این است که هیچ محدودیتی برای ایجاد، تغییر یا حذف مطالب، تصاویر و ص ففحات و غی فره وج فود‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ندارد. با توجه به اینکه در سایتهای پویا از زبانهای برنامه نویسی پیشرفته استفاده میشود امکانات زیفادی در آنهفا قابفل ایجفاد‬ ‫است مانند ایجاد صفحات هوشمند، فرمها و جستجوهای پیچیده. استفاده زیاد از کدها سبب کند شدن نسبی بارگذاری سایت‬ ‫و امتیاز آن در موتورهای جستجو میشود.‬ ‫نکته: سایتهای پویا برای افراد، شرکتها و سازمانهایی مناسب است که بیش از دوبار در سال نیاز به تغییر درمحت فوای س فایت را‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫دارند.‬ ‫پرتالهفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففا‬ ‫پرتالها سایتهای پویای جامعی هستند که چند هدف خاص را در یک سایت دنبال میکنند به عبفارت دیگفر مجمفوع چنفد سفایت‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫پویا که برای رسیدن به هدفی خاص در کنار هم قرار گرفته اند را میتوان پرتال نامید. به عنوان مثال پرتال خففبری میتوانففد از‬ ‫چند سایت داینامیک تشکیل شده باشد که هر یک امکانات خاصی چون عضو گیری، انتشار اخبار، انتشار تصاویر، نظر سنجی‬ ‫و ... را در اختیار مدیران آن قرار دهد. تمام ویژگیهای یک سایت پویا میتواند در یک پرتال نیز صدق کند.‬ ‫نکته: معمول پرتالها توسط سازمانها، گروهها و شرکتها خریداری میشوند. به دلیل نیاز به بروز رسانی بخشهای مختلففف اداره‬ ‫آنها توسط یک فرد بسیار مشکل است مگر آنکه به چشم یک کار حداقل پاره وقت به آن نگاه شود.‬ ‫سایتهای متحرک استاتیک و نیمه داینامیک‬ ‫سایتهای فلش یا متحرک دو نوع استاتیک و نیمه داینامیک هستند و توسفط نفرم افزارهفای خاصفی ایجفاد میشفوند در برخفی‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف ف‬ ‫موارد از ‪ XML‬یا ‪ Action Script‬برای ایجاد قابلیتهای تغییر یا هوشمندی در این سایتها بهره گرفته میشود.‬ ‫4‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
 • 5. ‫به طور کلی سایتهای فلش ثابت )استاتیک( غیر قابل تغییر میباشند و مانند سایتهای ثابت یکبار توسط ط فراح ایج فاد میش فوند و‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫برای تغییر آن نیاز است تا افراد به صورت حرفه ای یا نیمه حرفه ای از دانش طراحفی فلفش برخفوردار باشفند امفا سفایتهای‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫فلش نیمه داینامیک یا نیمه پویا مانند سایتهای پویا عمل میکند و قابل تغییر هستند اما تغییر در آنها بفه سفادگی سفایتهای پویفا‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫نیست و وسعت ایجاد تغییرات نیفز بسفیار محفدودتر اسفت. از مزیتهفای وب سفایتهای فلفش جفذابیت آنهاسفت. گرافیفک زیبفا و‬ ‫انیمیشنهای جذاب. اما از معایب عمده آنها میتوان به عدم خوانده شدن اطلعات موجود در آنها توسط رباتهففای جسففتجوگر و‬ ‫عمدتا سرعت بسیار پایین بارگذاری اشاره کرد.‬ ‫نکته: سایتهای فلش برای افراد و گروه ها یا شرکتها و سازمانهایی مناسب است که نیاز به تبلیغات ندارند و عموم کاربران بففا‬ ‫آنها آشنا هستند مانند خوانندگان، سیاست مداران، بازیگران و گروه های موسیقی، هتلهای معروف، مکانهای توریستی.‬ ‫سایتهای مجهز به سیستم مدیریت محتوا‬ ‫سایتهای مجهز به سیستم مدیریت محتوا که در اصفطلح بفه ‪ CMS‬کفه مخففف ‪ Content Management System‬اسفت‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫مشهورند، وبسایتهایی از نوع پرتالها یا سایتهای پویا هستند که برای مصارف خاص توسط طراحان حرف فه ای و ی فا ش فرکتهای‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬ ‫طراحی حرفه ای ایجاد میشوند.‬ ‫تمام مزایا و معایب مربوط به سایتهای پویا در مورد سایتهای مجهز به سیستم مدیریت محتوا صدق میکند. البته در نظر داشته‬ ‫باشید که سایتهای پویا و پرتالها نیز مجهز به سیستم مدیریت محتوا هستند اما آنچه که در ‪ CMS‬ها متفاوت است طراحی آنها‬ ‫و سیستمهای مدیریت محتوای آنها برای مصارف خاص است. از مزایای سیستمهای مدیریت محت فوا نس فبت ب فه س فایر س فایتهای‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫داینامیک میتوان به آماده بودن و جامع بودن آنها اشاره کرد. از این رو اغلب اینگونه از سایتها در کمفتر از 3 روز کفاری قابفل‬ ‫نصب و استفاده هستند. طراحی سایتهای ‪ CMS‬مانند یک خط تولید محصفول اسفت و از آنجفا کفه طفراح بای فد نم فونه ه فای‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫محدودی را به صورت انبوه تولید کند سفعی در رعفایت تمفام اصفول امنیفتی، گرافیکفی، مفوارد مربفوط بفه رنکینفگ و امتیفاز‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫موتورهای جستجو و سایر موارد موثر میکند.‬ ‫نکته: با توجه به مزیتهای آنها به تمامی افراد، سازمانها و شفرکتهایی کفه شفرایط داشفتن سفایتهای داینامیفک را دارنفد توصفیه‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫میشود تا ابتدا به دنبال سیستمهای مدیریت محتوای مخصوص بفه کفار خفود بگردنفد و در صفورتی کفه پیفدا نشفد بفه طراحفی‬ ‫ف‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫سایتهای پویا روی بیاورند.‬ ‫برای داشتن یک وب سایت چند چیز لزم است :‬ ‫5‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
 • 6. ‫1. نام دامنه : که بر اساس نوع پسوند دامنه متغیر است به طفور متوسفط یفک دامنفه ‪ Com‬یفا ‪ Net‬یفا ‪ Org‬حفدود‬ ‫000,01 تومان برای یکسال است. البته دامنه های خاصی نیز هستند کفه هزینفه ای تفا حفدود 000,07 تومفان نیفز‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫دارند.‬ ‫2. فضای میزبانی : بر اساس مقدار فضایی که سایت اشغال میکند و یا پیش بینی میشفود در طفول یکس فال فع فالیت‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫اشغال کند انتخاب میشود و هزینه آن نسبت به شرکت خدمات دهنده و میفزان فضفا و امکانفات متغیفر اسفت. جهفت‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫آگاهی از تعرفه های ما به صفحه تعرفه های میزبانی سایت مراجعه کنید. به طور متوسط یک س فایت معم فولی در‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫حدود 05 تا 001 مگابایت فضا نیاز دارد که مبلغی در حدود 000,02 تا 000,03 تومان در سال خواهد شد.‬ ‫3. طراحی سایت : هزینه های طراحی سایت به موارد زیادی بستگی دارد مهمترین آنها نوع سایت است )زبان برنامه‬ ‫نویسی( و در مرحله بعد تعداد صفحات و قابلیتها و ... اما به طور کلی میتوانید از جدول زی فر ب فرای ب فه دس فت آوردن‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف ف‬ ‫حدود قیمت استفاده کنید.‬ ‫تعرفه ها :‬ ‫با تغییر در سیستم مدیریت شرکت، اتوماسیون و استفاده از جدیدترین تکنولوژیها و شیوه های مدیریتی جهت کففاهش هزینففه‬ ‫هفففای تمفففام شفففده، قفففادریم محصفففولت خفففود را تفففا یفففک سفففوم پفففایین تفففر از قیمفففت بفففازار عرضفففه کنیفففم.‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫تعرفه های طراحی وب سایت‬ ‫نوع خدمات‬ ‫هزینه تومان‬ ‫سایتهای ثابت‬ ‫000.011 - 000.042‬ ‫سایتهای پویا‬ ‫000.042 - 000.006‬ ‫سایتهای فلش‬ ‫000.042 - 000.006‬ ‫پرتالها‬ ‫000.005 - 00.000.1‬ ‫سایتهای خاص‬ ‫تماس بگیرید‬ ‫هاست و دامنه مورد نیاز برای تمام موارد‬ ‫رایگان برای یکسال‬ ‫6‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
 • 7. ‫سایت آماده ‪VCMS‬‬ ‫اطلعات بیشتر‬ ‫آیا بجز اینها هزینه های سالیانه نیز نیاز است؟‬ ‫هزینه طراحی سایت فقط یکبار از سوی متقاضی پرداخت میشود. اما هزینه هفای نفام دامنفه و میزبفانی وب کفه بفه صفورت‬ ‫اجاره ای و سالیانه میباشد نیاز به تمدید دارد.‬ ‫در صورتی که سایت خود را از ما تهیه کنید هزینه های نام دامنه و میزبانی وب بفرای سفال اول رایگفان خواهفد بفود و بفرای‬ ‫ف‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫سالهای بعد نیز فقط به میزان استفاده شده از شما هزینه دریافت میشود.‬ ‫نکته: زمانی که شما هزینه سالیانه میزبانی سایت را میپردازید شرکتها موظف به پشتیبانی و آموزش نحوه کار کرد نرم افففزار‬ ‫نیز هستند بنابر این هرگز به هیچ شرکتی هزینه تمدید طراحی سایت و یا پشتیبانی جداگانه نپردازید.‬ ‫اطلعات بیشتر و راهنمایی‬ ‫مزایای استفاده از وبسایت چیست؟‬ ‫وبسایتها مزایای فراوانی را برای مدیران و صاحبان خود به همراه دارند که مهمترین آنها به شرح زیرند:‬ ‫تاثیر سایت در اطلع رسانی :‬ ‫داشتن یک سایت مانند داشتن یک کاتالوگ است اما با مزایای فراوان دیگر. یک کاتالوگ میتواند شامل تصاویر و متففون باشففد‬ ‫اما یک سایت میتواند از تصاویر، متون، فیلم و صوت و یا انیمیشن نیز بهفره بگیفرد بنفابر ایفن امکفان اطلع رس فانی جفامع بفا‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫محتوایی جذاب تر را میدهد. برای طراحی، چاپ و انتشار هر نسخه از کاتالوگ نیاز به هزینه است اما برای یک سففایت فقففط‬ ‫کافیست هزینه ای بسیار پایین برای طراحی و نگهداری آن پرداخت شود و بعفد از آن در طفول سفایت هفزاران و یفا میلیونهفا‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫کاربر میتوانند بارها و بارها از آن بازدید کنند.‬ ‫تاثیر سایت در بازاریابی :‬ ‫7‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
 • 8. ‫موتورهای جستجو بدون هزینه برای شما بازاریابی میکنند فقط کافیست رباتهای آنها سایت را پیدا کنند و پس از آن زمانی که‬ ‫فردی به دنبال هر یک از خدمات و یا محصولت و یا اطلعات ارائه شده باشد، این موتورها فرد را به س فمت س فایت ه فدایت‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫میکنند. میزان بازدید کننده هدایت شده به سایت به پارامترهای زیادی وابسته است اما در بدترین ح فالت چی فزی در حففدود 05‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫نففففففففففر در روز توسفففففففففط موتورهفففففففففای جسفففففففففتجو بفففففففففه یفففففففففک سفففففففففایت هفففففففففدایت میشفففففففففوند.‬ ‫ایجاد قابلیتهای جدید تبلیغاتی :‬ ‫با داشتن یک وبسایت صاحبان و مدیران آن وارد عرصه تجارت الکترونیک میشوند و امکفان اسفتفاده از راهکاره فای تج فارت‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫الکترونیک برای آنها بوجود میآید از مهمترین این قابلیتها میتوان به تبلیغات اینترنتی، تبلیغات در موتورهای جسفتجوگر، تبلیغفات‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫کلیکی و تبادل بنر و لینک اشاره کرد.‬ ‫در دسترس بودن :‬ ‫سایت همواره با متقاضیان اطلعات و محصولت یا خدمات قابل ارائه توسط آن فق فط ی فک کلی فک فاص فله دارد و در تم فامی‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف ف‬ ‫ساعات شبانه روز و روزهای تعطیل نیز فعال است.‬ ‫فعالیت در خارج از مرزهای جغرافیایی :‬ ‫امروزه یکی از ملزومات فعالیت بدون مرز سایت است و تقریبا هیچکس نمیتواند مدعی فعالیت خارج از مرزهای جغرافیایی‬ ‫شود در حالی که وبسایتی ندارد.‬ ‫درآمد زایی :‬ ‫میزان سودآوری و درآمد زایی سایتها به نوع سایت و اهفداف آن بسفتگی دارد البتفه میفزان فعفالیت صفاحبان سفایتها و بفروز‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫رسانی و رسیدگی به آنها نیز عامل بسیار مهمی است. اما امروزه شرکتها و افراد بسیاری هسفتند کفه فقفط از طریفق سفایت‬ ‫فعالیت میکنند و عمده درآمد آنها از طریق سایت و مشتریان آنلین است.‬ ‫8‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
 • 9. ‫0.5 ‪VCMS‬‬ ‫سیستم مدیریت وب سایت اين امکان را به مديران وب سايتها میدهند که بدون داشتن هرگونه اطلعات فنی و برنامه نويسی‬ ‫به مديريت محتوای وب سايت خود بپردازند.‬ ‫‪ VCMS‬مخفف واژه ‪ VOLGHAN Content Management System‬است که به معنای سایت مجهز به سیستم مدیریت‬ ‫محتوا با نام تجاری ولقان است.‬ ‫نکته: این سیستم از دو بخش سایت و سیستم مدیریت تشکیل شده بفرای تسفت سیسفتم مفدیریت و امکانفات آن میتوانیفد بفه‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫آدرس: ‪ http://VOLGHAN.Net/admin‬مراجعه کنید و برای نام کاربری و رمز عبفور از کلمفه ‪ demo‬اسفتفاده کنیفد. بفرای‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫بخش سایت نیز سایت فعلی دفتر نمونه ای از همین سیستم است که قسمتهایی از آن بنا به عدم نیاز یا نیاز حذف ی فا اض فافه‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫شده است.‬ ‫مشخصات فنی ‪VCMS‬‬ ‫امکانات ‪VCMS‬‬ ‫ویژگیهای ‪VCMS‬‬ ‫مصارف ‪VCMS‬‬ ‫تعرفه ها‬ ‫اطلعات بیشتر‬ ‫مشخصات فنی :‬ ‫0.5 :‪Last Version‬‬ ‫5.3 ‪Programming Language: C# ASP.NET‬‬ ‫‪Template: XHTML 1.0 T‬‬ ‫1.2 ‪Style: CSS‬‬ ‫‪Database: MS Access / MS SQL Server‬‬ ‫امکانات :‬ ‫منو ها و کلید ها: امکان تعریف کلید ها و منوهای مختلف با سطوح دسترسی متفاوت.‬ ‫•‬ ‫9‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
 • 10. ‫سبکهای نمایش: امکان تعریف طرحهای نمایشی جدید و خاص وجود دارد.‬ ‫•‬ ‫لوگو و آرم سایت: امکان تعریف آرمهای مختلف جهت مناسبتهای مختلف سال.‬ ‫•‬ ‫کاربران: مدیریت بر کاربران و اعضای سایت و کنترل فعالیتهای آنها.‬ ‫•‬ ‫متاتگها: امکان تعریف متاتگها برای استفاده موتورهای جستجو و بهینه سازی سایت.‬ ‫•‬ ‫کدهای ویژه: امکان استفاده از کدهای و اسکریپتهای جاوا برای وب سایت.‬ ‫•‬ ‫بنر سایت: امکان تعریف بنر با انواع مختلف اعم از فیلم، انیمیشن و فلش.‬ ‫•‬ ‫متون و بخشها: امکان ایجاد صفحات جدید و یا مدیریت بر صفحات موجود.‬ ‫•‬ ‫سوالت متداول: برای انتشار سوال و جوابها و همچنین راهنمایی کاربران استفاده میشود.‬ ‫•‬ ‫پیوند ها: ثبت و تبادل لینک با امکان موضوع بندی آنها.‬ ‫•‬ ‫اخبار: انتشار اخبار با امکان شاخه بندی و دریافت نظرهای مردمی در رابطه با اخبار منتشر ش فده، همچنی فن امک فان‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫•‬ ‫ارسال اخبار مردمی به مدیریت سایت.‬ ‫تفاسیر: انتشار اخبار با امکان شاخه بندی و دریافت نظرهای مردمفی در رابطفه بفا تفاسفیر منتشفر ش فده، همچنیفن‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬ ‫•‬ ‫امکان ارسال تفاسیر توسط کاربران به مدیریت سایت.‬ ‫محصولت: امکان ثبت محصولت و موضوع بندی آنها همراه با تصویر همچنین امکان اتصال به سیستمهای فففروش‬ ‫•‬ ‫آنلین نیز وجود دارد.‬ ‫خدمات: ثبت و ویرایش خدمات.‬ ‫•‬ ‫کتاب ها: ثبت و انتشار کتاب همفراه بفا تصفویر و شفاخه بنفدی موضفوعی، امکفان دانلفود و ففروش نیفز وجفود دارد‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫•‬ ‫همچنین امکان ارسال کتاب از طریق کاربران برای سایت و مدیریت.‬ ‫مجلت: ثبت و انتشار مجله ها همراه با موضوع بندی، تصویر و امکان دانلود و اتصال به سیس فتم ف فروش همچنی فن‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫•‬ ‫امکان ارسال مجله از طریق کاربران برای سایت و مدیریت.‬ ‫مقالت: ثبت و انتشار مقالت همراه با امکان شاخه بندی موضوعی و امکان دانلود و فروش از طریففق سیسففتمهای‬ ‫•‬ ‫آنلین همچنین امکان ارسال مقاله از طریق کاربران برای سایت و مدیریت.‬ ‫01‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
 • 11. ‫مباحث: امکان موضع بندی مباحث و بحث و گفتگو میان کاربران سایت.‬ ‫•‬ ‫دانلود ها: امکان به اشتراک گذاشتن فایل ها، کاتالوگ ها، نرم افزار ها و پرونده ها همچنین امکان ارسال فایل از‬ ‫•‬ ‫طریق کاربران برای سایت و مدیریت.‬ ‫فایل ها: امکان ارسال فایل به سرور و دریافت آدرس فیزیکی.‬ ‫•‬ ‫گالری و رسانه: امکان ثبت تصاویر، انیمیشن، فیلم و سایر فایلهای چند رسانه ای، موضوع بندی آنها همچنین امکففان‬ ‫•‬ ‫ارسال فایلهای چند رسانه ای از طریق کاربران برای سایت و مدیریت.‬ ‫ویژگیهای ‪VCMS‬‬ ‫سرعت: افزایش سرعت در نمایش صفحات با کاهش کد هفا و اسفتفاده مناسفب از ‪ CSS‬و ‪ Java Script‬و ‪ Ajax‬جه فت‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫کاهش حجم صفحات، چیدمان مناسب و همچنین قرار دادن میانبرهای مناسفب علوه بفر افزایفش سفرعت کلفی نفرم اففزار‬ ‫موجب دسترسی بهتر کاربران با هر سرعت اتصال اینترنت میشود.‬ ‫بهینه سازی برای موتورهای جستجو : مهمترین دغدغه در طراحفی تمامیفاجزای ایفن نفرم اففزار سفازگاری آن بفا موتورهفای‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫جستجوی بزرگ از جمله گوگل بوده است. به جرات میتوانیم بگوییم در ای فن س فایت تمامیمت فدهای ش فناخته ش فده ب فرای بهین فه‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫سفففففففففازی در موتورهفففففففففای جسفففففففففتجو در نظفففففففففر بفففففففففوده اسفففففففففت و سفففففففففازگاری کامفففففففففل دارد.‬ ‫همه امکانات در یک نسخه: این نرم افزار در نسخه های مختلف با قیمتهای متفاوت عرضه نمیشود و تمامیامکانات در همین‬ ‫نسخه فعال است، صاحبان و مدیران این سیستم میتوانند بخشهایی را که استفاده ای برای آنها ندارد غیرفعال کنند.‬ ‫امنیت: امنیت یک متغیر نسبی است و هیچکس نمیتواند مدعی امنیت 001 درصد شود، امنیت یک سایت به میزبان آن، برنامه‬ ‫نویس و مدیریت سایت وابسته است. برای رعایت اصول ایمنی در بخش میزبانی، میزبانی سایت حتما توسط خ فود م فا انجفام‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫میشود )تا 05 مگابایت رایگان( و در ارتباط با امنیت سایت، در تمام مراحل از انتخاب زبفان برنفامه نویسفی تفا حفتی انتخفاب‬ ‫ف‬ ‫ف ف ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫اسکریپت ها امنیت درنظر بوده است.‬ ‫آموزش و پشتیبانی: آموزش و پشتیبانی همواره از مباحث داغ صنف انفورماتیک بوده است. این سیستم هم فراه ب فا آم فوزش‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬ ‫اختصاصی سیستم مدیریت و پشتیبانی 001 درصد رایگان ارائه میشود.‬ ‫مصارف ‪VCMS‬‬ ‫11‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
 • 12. ‫در طراحی ‪ VCMS‬سعی شده تمامی نیازهای اصناف و مشاغل و افراد و سازمانهای مختلف در نظر گرفت فه ش فود از این فرو‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫این سایت و سیستم مدیریت را میتوان برای مصارف گوناگون از جمله: "اتوماسیونهای اداری، اح فزاب و گروهه فا، اش فخاص و‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫بیوگرافی، آموزشگاهها و خدمات آموزشی، باشگاهها و مجموعه ها، بانکها و موسسات اعتباری، بنگاههای بففزرگ و کوچففک‬ ‫اقتصادی، بیمارستانها و مراکز درمانی، پارکها و خدمات تفریحی و سرگرمی، پزشکان و خفدمات پزشفکی، تالرهفا و خ فدمات‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫مجالس، توزیع کنندگان کال، جشنواره ها، خبرگزاریها و نشریات، خدمات اداری، خدمات املک و ساختمان، خدمات اینترنت و‬ ‫شفرکتهای اینترنفتی، خفدمات بازرگفانی و صفادرات و واردات، خفدمات زیبفایی و بهداشفت، خفدمات صفنعتی، خفدمات مفالی و‬ ‫حسابداری، خدمات مخفابرات و ارتباطفات، خفدمات مسفافرتی و حمفل و نقفل، خفدمات مشفاوره و مشفاورین، دانشفگاهها و‬ ‫مدارس، دکوراسیون و تزئینات، راهنماهفای آنلیفن، رایفانه و اینفترنت، رسفتورانها و کفافه هفا، روزنفامه نگفاران، سفازمانها و‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫انجمنها، سازمانهای مردم نهاد، سالنها و آمروزشگاههای آرایش و زیبایی، سیاسی و سیاستمداران، سینما و تئاتر، شبکه ه فای‬ ‫ف‬ ‫تلوزیونی و رادیویی، شرکتها و سازمانهای دولتی، شرکتهای بیمه، شرکتهای تبلیغاتی و بازاریفابی و چفاپ، شفرکتهای تولیفدی و‬ ‫ف‬ ‫خدماتی، فرهنگی و هنری، فروشندگان آنلین، کارگاهها و کارخانه ها، مغازهها و فروشگاهها، موبایل و ارتباطات، موزهها،‬ ‫موسسات دینی و مذهبی، نمایشگاههای ماشین، هتلها و مراکز اقامتی، همایشها و جشنوارهها و ..." استفاده کرد.‬ ‫تعرفه ها :‬ ‫با تغییر در سیستم مدیریت شرکت، اتوماسیون و استفاده از جدیدترین تکنولفوژی هفا و شفیوه هفای مفدیریتی جهفت کفاهش‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫هزینفففه هفففای تمفففام شفففده، قفففادریم محصفففولت خفففود را تفففا یفففک سفففوم پفففایین تفففر از قیمفففت بفففازار عرضفففه کنیفففم.‬ ‫تعرفه های 0.5 ‪VCMS‬‬ ‫نوع خدمات‬ ‫هزینه تومان‬ ‫سایت و سیستم مدیریت 0.5 ‪VCMS‬‬ ‫000.042‬ ‫هاستینگ 001 مگابایت یکساله‬ ‫رایگان‬ ‫نام دامنه یکساله‬ ‫رایگان‬ ‫هزینه های نصب‬ ‫رایگان‬ ‫پشتیبانی‬ ‫رایگان‬ ‫ایجاد تغییرات دلخواه‬ ‫بسته به نوع آن‬ ‫21‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
 • 13. ‫اضافه کردن امکانات‬ ‫بسته به نوع آن‬ ‫بیش از یک نسخه‬ ‫000.231‬ ‫آیا بجز اینها هزینه های سالیانه نیز نیاز است؟‬ ‫هزینه خرید ‪ CMS‬فقط یکبار از سوی متقاضی پرداخت میشود. اما هزینه های نام دامنه و میزبانی وب که به صورت اجاره‬ ‫ای و سالیانه میباشد نیاز به تمدید دارد.‬ ‫در صورتی که سایت خود را از ما تهیه کنید هزینه های نام دامنه و میزبانی وب بفرای سفال اول رایگفان خواهفد بفود و بفرای‬ ‫ف‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫سالهای بعد نیز فقط به میزان استفاده شده از شما هزینه دریافت میشود.‬ ‫نکته: زمانی که شما هزینه سالیانه میزبانی سایت را میپردازید شرکتها موظف به پشتیبانی و آموزش نحوه کارکرد نففرم افففزار‬ ‫نیز هستند بنابر این هرگز به هیچ شرکتی هزینه تمدید طراحی سایت و یا پشتیبانی جداگانه نپردازید.‬ ‫اطلعات بیشتر و راهنمایی‬ ‫مزایای استفاده از ‪ CMS‬چیست؟‬ ‫از مزایای سیستمهای مدیریت محتوا نسبت به سایر سایتهای داینامیک میتوان به آماده بودن و جامع بودن آنهفا اشفاره کفرد. از‬ ‫این رو اغلب اینگونه از سایتها در کمتر از 3 روز کاری قابل نصب و استفاده هستند.‬ ‫طراحی سایتهای ‪ CMS‬مانند یک خط تولید محصول است و از آنجا که طراح باید نمونه های مح فدودی را ب فه ص فورت انب فوه‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫تولید کند سعی در رعایت تمام اصول امنیتی، گرافیکی، موارد مربوط به رنکینفگ، امتیفاز موتورهفای جسفتجو و س فایر م فوارد‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫موثر میکند.‬ ‫نکته: با توجه به مزیتهای ‪ CMS‬ها به تمامی افراد، سازمانها و شرکتهایی که شرایط داشتن سایتهای داینامیک را دارند توصیه‬ ‫میشود تا ابتدا به دنبال سیستمهای مدیریت محتوای مخصوص بفه کفار خفود بگردنفد و در صفورتی کفه پیفدا نشفد بفه طراحفی‬ ‫ف‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫سایتهای پویا روی بیاورند.‬ ‫در خرید ‪ CMS‬به چه نکاتی باید توجه داشت؟‬ ‫31‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
 • 14. ‫متاسفانه در سالهای اخیر تعدادی از فعالن عرصه تجارت الکترونیک اقفدام بفه انتشفار سفایتهای مجهفز بفه سیسفتم مفدیریت‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫محتوای خارجی و بعضا ترجمه شده با قیمتهای بسیار پایین کرده اند.‬ ‫اکثر این سیستمها به دلیل اینکه برای ایران و فارسی زبانان طراحی نشده است با سیستم نوشتار فارسی 8-‪ UTF‬و ساختار‬ ‫راست به چپ مشکل دارند و عمدتا توسط طراحان نیمه حرفه ای به صورت فارسی ترجمه شده اند.‬ ‫از آنجا که این سیستم ها ساخته دست خود دوستان نیست لفذا امکفان پشفتیبانی وجفود نفدارد و گاهفا خطاهفای سفاده هفم‬ ‫میتواند باعث توقف دائمیسایت شود علوه بر این امکان بروز کردن سیستم و یا ایجاد تغییرات مورد نظر در نحوه مدیریت آن‬ ‫وجود ندارد.‬ ‫از طرفی هم به دلیل اینکه کپی برداری غیر مجاز بوده و سازنده اصلی آن هیچ مجفوزی بفرای ففروش سیسفتمهای مفدیریت‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫محتوای تولیدی خود به این دوستان نداده است لذا شرکت سازنده هم هیچ نوع پشتیبانی از نرم افزار و سایت شما نخواهففد‬ ‫داشت.‬ ‫تمامی محصولت تولید این شرکت میباشد و پشتیبانی و ارتقفاء، ایفراد زدایفی و تغییفرات مفورد نیفاز کفامل قابفل اجفرا اسفت.‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫سیستمها به صورت تخصصی برای مصارف مختلف و کامل سازگار با نگارش فارسی طراحی شده اند.‬ ‫ارتقاء وب سایت و افزایش بازدید‬ ‫سایتی که در موتورهای جستجو رتبه خوبی نداشته باشد بودن و یا نبودن آن تفاوتی ندارد.‬ ‫روشهای مختلفی برای ارتقاء، بهینه سازی وب سایت و افزایش بازید وجود دارد، برخی از آنها شیوه های فنی و برخی دیگفر‬ ‫ف‬ ‫روشهای تبلیغاتی هستند، هر یک از این شیوه ها، روشی متفاوت برای افزایش بازدید دارند و بسته به نیاز یک یا چنففد مففورد‬ ‫را میتوان انتخاب کرد، این انتخاب میتواند براساس نیاز مشتری و به تشخیص وی باشفد و یفا اینکفه توسفط مفا بعفد از آن فالیز‬ ‫ف‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫سایت براساس وضعیت و محتوای سایت شیوه های موثر توصیه شود. آنالیز و ارائه پیشنهاد رایگان است.‬ ‫معرفی وب سایت به موتورهای جستجو‬ ‫•‬ ‫بهینه سازی وب سایت در موتورهای جستجو‬ ‫•‬ ‫افزایش لینک‬ ‫•‬ ‫تبلیغات در موتورهای جستجو‬ ‫•‬ ‫41‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
 • 15. ‫تبلیغات در وبلگها‬ ‫•‬ ‫تبلیغات در نیازمندیهای اینترنتی‬ ‫•‬ ‫تبلیغات کلیکی‬ ‫•‬ ‫تعرفه ها‬ ‫اطلعات تکمیلی و راهنمایی‬ ‫معرفی به موتورهای جستجو :‬ ‫بطور معمول پروسه ثبت آدرس یک وب سایت در موتورهای جستجو دو تا چهار ماه بعد از آنلین شدن سایت طول خواهففد‬ ‫کشید البته در این مورد بهترین حالت در نظر گرفته شده و در مورد همه موتورهای جستجوگر صدق نمیکند زیرا که برخفی از‬ ‫آنها رباتهای ضعیف تر یا کندتری دارند و ممکن است بیش از شش ماه طول بکشد و یفا اصفل سفایت را ثبفت نکننفد. حفال بفا‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫اقدامات خاصی مانند ارائه آدرس سایت به موتورهای جستجو و یا معرفی آدرس سایت به تعداد زیادی از لینکستانها میتففوان‬ ‫این پروسه را تا یک یا دو هفته کاهش داد، به این روش از معرفی سایت "ارائه سایت" یا "‪ "URL Submission‬میگویند.‬ ‫بهینه سازی سایت در موتورهای جستجو :‬ ‫بعد از ثبت آدرس سایت موتورهای جستجو به هر صفحه از سایت نسبت به یک کلمه کلیدی خاص امتیاز میدهد که این امتیاز‬ ‫نشان دهنده میزان ارتباط محتوای صفحه با کلمه کلیدی جستجو شده است. امتیاز اخذ شده بسیار مهم است زیفرا کفه امتیفاز‬ ‫ف‬ ‫ف ف‬ ‫کمتر یعنی رتبه پایین تر و رتبه پایین تر یعنی بازدید کننده کم فتر و شکس فت سفایت. پی فروی از ق فوانین موتوره فای جس فتجو در‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫طراحی سایت و سپس سازگار ساختن محتوای سایت با الگوریتم موتورهای جستجو را "بهینه سفازی وب سفایت" یفا "‪"SEO‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫میگویند.‬ ‫افزایش لینک :‬ ‫51‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
 • 16. ‫یکی از معیارهای مهم موتورهای جستجوی بزرگ مانند گوگل میزان لینکهایی است که به یک سایت از طرف سایتهای مشابه‬ ‫داده شده، بنابر این با افزایش لینک میتوان رتبه سایت را نیز افزایش داد اما این کار آنچنفان کفه بنظفر میرسفد آسفان نیسفت،‬ ‫برای انجام چنین کاری یا باید سایت شما کامل و مرجع باشد تا سایر مدیران و صاحبان سایتها ب فرای اس فتفاه از مط فالب و ی فا‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ارجاع کاربران به مطلبی خاص به سایت شما لینک بدهند و یا اینکه با تک تک صاحبان و مفدیران سفایتها جه فت تب فادل لین فک‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫تماس و ارتباط برقرار کنید که کاری طاقت فرسا است.‬ ‫ما فهرستی از صاحبان سایتها و وبلگها آماده کرده ایم که بنا به تقاضای مدیران سایتها درخواست تبفادل را برایش فان ارس فال‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫میکنیم، این لیست همواره بروز میشود تا اطمینان کسب کنیم سایتی از قلم نیفتاده باشد.‬ ‫تبلیغات در موتورهای جستجو:‬ ‫موتورهای جستجو در هدایت بازدید کننده به سایتها و بازاریابی در اینترنت حرف اول را میزنند موتورهای جس فتجویی مانن فد "‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫‪ "Google‬و "‪ "Yahoo‬یا "‪ "MSN‬و "‪ "Bing‬روزانه هادی بیش از یک میلیون بیننده هستند بنابراین تبلیغات در مسیری با این‬ ‫حجم از ترافیک حتما پاسخگو خواهد بود.‬ ‫امروزه موتورهای جستجو نقش بسیار مهمیدر راهنمایی کاربران به سایتهای هدف دارند، کاربران اینترنت از مبتدی ت فا حرف فه‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ای از موتورهای جستجو برای پیدا کردن سایتهای مورد نظر خود استفاده میکنند و اکثر آنها فقفط صففحات اول و بعض فا دوم‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫فهرست را بازدید میکنند، بنابر این برای اینکه سایتی بازدید کننده داشته باشد باید جزو 01 تا 02 س فایت اول فهرس فت نتای فج‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫جستجو شود برای این منظور میتوان از سرویسهای بهینه سازی و ارتقاء سایت استفاده کرد، روش ارتقاء روشی دائمیاسففت‬ ‫اما برای نتیجه گیری مطلوب زمان لزم دارد از طرفی هم بعضی از سفایتها بفا تفوجه بفه تعفداد رقبفا و قفدرت آنهفا حفتی بفا‬ ‫ف‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬ ‫استفاده از روشهای بهینه سازی نیز امکان نتیجه گیری مطلوب را ندارند از ایفن رو میتفوان از تبلیغفات در موتورهفای جسفتجو‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫استفاده کرد، البته برای بازاریابی و افزایش بازدید و فروش میتوان از سرویس تبلیغات در موتورهای جستجو ب فه تنه فایی نیفز‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫بهره برد.‬ ‫زمانی که فردی کلمه یا کلمات کلیدی خاصی را جستجو میکند و یا از منطقه خاص جغرافیایی به موتورهای جسففتجو متصففل‬ ‫میشود، قسمتی از نتایج جستجوی وی را تبلیغات "پشتیبانان مالی" یا همان "تبلیغ دهن فدگان" تشفکیل میده فد. البت فه روش فهای‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫دیگری مانند تبلیغ در مسنجرها و اطراف سرویس پست الکترونیک و یا نمایش تبلیغ در سایتهای طفرف قفرارداد نیفز از جملفه‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫راه هایی است که موتورهای جستجوگر برای ارائه خدمات به پشتیبانان مالی خود استفاده میکنند.‬ ‫روش کار به این صورت است که سایت همراه با یک عنوان و تعدادی کلمات کلیدی به موتور جستجو به عنوان تبلیغ معرفففی‬ ‫میشود سپس موتور جستجو سایت تبلیغ کننده را جزو سایتهای اول در لیست نتایج جسفتجوی کفاربرانی کفه بفه دنبفال کفال یفا‬ ‫ف‬ ‫61‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
 • 17. ‫خدماتی با کلمات کلیدی مشخص شده هستند نشان میدهد و به ازای هر کاربری کفه از سفایت بازدیفد میکنفد هزینفه ای را از‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫حساب کاربر برداشت مینماید، هزینه هر بازدید کننده به تنظیمات آگهی، کلمات کلیدی و همچنین هزینه تبلیغفات رقبفا بسفتگی‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫دارد.‬ ‫مدیران و صاحبان سایتها مبلغ مورد نظر خود را به حسفاب موتورهفای جسفتجو واریفز مینماینفد و مفدت تبلیغفات را مشفخص‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫میکنند سپس موتور جستجو با توجه به مدت و مبلغ مشخص شده میزان مشخصی از کاربران را به سایت ارجاع میدهد، مبلغ‬ ‫فقط زمانی از حساب کسر میشود که کاربری روی تبلیغات کلیک نماید لذا نمایش آگهی رایگان است.‬ ‫بطور متوسط از هر 002 نمایش یک نفر کلیک میکند و هر 052 کلیک به یک خرید ختم میشود البتفه ایفن آمفار بفه قیمفت و‬ ‫میزان نیاز جامعه به کال یا خدمات و همچنین کلمات کلیدی بستگی دارد.‬ ‫تبلیغات در وبلگها:‬ ‫سرویسهای وبلگ به دلیل سهولت در راه اندازی و عدم نیاز به هزینه بسفیار مفورد تفوجه کفاربران اینترنفتی قفرار گرفتفه انفد،‬ ‫وبلگها به نسبت اعتبار سرویس دهنده و محتوای خود مورد توجه موتورهای جستجو نیز هستند و این ویژگ فی س فبب میش فود‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫بتوان به عنوان یک رسانه تبلیغاتی از آن بهره گرفت.‬ ‫ما در اکثر سرویس دهنده های وبلگ ایرانی و خارجی چند وبلگ داریم که برای تبلیغ فات از آنه فا اس فتفاده میکنی فم، تبلیغ فات‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫شما در این وبلگها همراه با متن، تصویر و لینک ثبت میشوند، این آگهیها محدودیت زمفانی ندارنفد و تفا پایفان عمفر وبلگ بفه‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫صورت آنلین باقی میمانند.‬ ‫تبلیغات در نیازمندیهای اینترنتی :‬ ‫امروزه در بسیاری از موارد مصرف کنندگان برای کاهش در مصرف زمان و هزینه، قیمتهفا و کیفیتهفای رقفابتی را در این فترنت‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫جستجو میکنند. برای استفاده از پتانسیل این بازار باید تبلیغات خود را در اینترنت نیز انتشار دهید. تبلیغات در نیازمندیها نسففبت‬ ‫به میزان پاسخگویی و هزینه صرف شده در مقایسه با روشهای مشابه نتیجه ای تا حدود 5 برابر دارد. در تبلیغات نیازمنففدیها‬ ‫آدرس سایت، خدمات، تولیدات و یا حتی بیوگرافی یک فرد در سایتهای مختلف تبلیغ میشود.‬ ‫با توجه به گسترش استفاده از نیازمندیهای اینترنتی، اغلب این سایتها محتوای زیادی را در خود گنجانده اند به همین سففبب از‬ ‫امتیاز زیادی نیز در موتورهای جستجو برخوردارند بنفابراین تبلیغفات در نیازمنفدیها سفبب نمفایش آنهفا در صففحات اول و دوم‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫لیست موتورهای جستجو میشود.‬ ‫71‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
 • 18. ‫روش کار به این صورت است که ما لیستی از نیازمندیهای اینترنتی فارسی زبان معتبر را جم فع آوری ک فرده ای فم ک فه تبلیغ فات،‬ ‫ف‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫طرح، پیشنهاد، فعالیت، خدمات، محصولت، اخبار، اطلعیه ها و غیره را در این سایتها ثبت میکنی فم، ایفن تبلیغ فات ب فه ص فورت‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫تبلیغات رایگان ثبت میشوند و از امکاناتی که سایتهای نیازمندی در اختیارمان قرار میدهند اعم از متن، تصویر و لینک استفاده‬ ‫میکنیم، مدت اعتبار بین 2 ماه تا 5 سال متفاوت است اما ما تا 6 ماه آگهیها را بروز رسانی میکنیم و ضمانت شش ماه برای‬ ‫نمایش آنها میدهیم.‬ ‫تبلیغات کلیکی:‬ ‫یکی از روشهای تبلیغاتی مبتنی بر تجارت الکترونیک تبلیغات کلیکی است، در ای فن روش تبلیغ فات ب فه ص فورت لین فک ی فا بن فر در‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫سایتهای مختلف نمایش داده میشود و فقط به میزانی که بازدید کنندگام بر روی آنهفا کلیفک میکننفد از حسفاب شفما برداشفت‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف ف‬ ‫میشود، بنابر این نمایش تبلیغات رایگان است، آمار رسمینمایش به ازای کلیک 002 به 1 است که البته این معیار بفه عوامفل‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫بسیاری بستگی دارد.‬ ‫روزانه میلیونها کاربر از میلیونها سایت بازدید میکنند و صاحبان این سایتها برای کسب درآمد از بازدیدکنندگان راه های مختلفی‬ ‫را در پیش میگیرند. یکی از این راه ها نمایش تبلیغات در سایت و یا به طریقی هدایت بخشی از بازدید کننفدگان سفایت خفود‬ ‫به سایتهای تبلیغ دهندگان است.‬ ‫از آنجا که پیدا کردن تبلیغ دهنده و تبلیغ کننده و بوجود آمدن اعتماد متقابفل، پروسفه ای وقفت گیفر اسفت شفرکتهای تبلیغفاتی‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫اینترنتی این رابطه را برقرار میکنند. ایفن شفرکتها بفا دریفافت مبلفغ خاصفی از سفایتهای طفرف قفرارداد میخواهن فد ت فا می فزان‬ ‫ف ف ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫مشخصی از بازدید کننده را به سایت یا صفحه تبلیغ دهنده هدایت کنند. با عقد قرارداد با شرکتهای تبلیغاتی اینترنتی میتوان از‬ ‫پتانسیل سایتهای طرف قراردادشان برای پیشبرد اهداف تبلیغاتی استفاده کرد.‬ ‫در تبلیغات کلیکی امکان تعیین حدودی بازار هدف نیز وجود دارد که این موضوع باعث نتیجه گیری بهتر میشود.‬ ‫ما هیچ یک از روشهای تبلیغاتی غیر قانونی و غیر حرفه ای اعم از ایمیل اسپم،‪ Pop under‬و ‪ Pop Up‬و غیره‬ ‫•‬ ‫استفاده نمیکنیم.‬ ‫صفحاتی را که شامل موارد غیر قانونی اعم از جاوا اسکریپتهای پیغام دهنده،‪ Pop under‬و ‪ Pop Up‬باشند را‬ ‫•‬ ‫نیز تبلیغ نمیکنیم.‬ ‫تمامی افراد ارسال شونده 001 درصد واقعی هستند و در طول 42 ساعت تکرار نمیشوند.‬ ‫•‬ ‫81‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
 • 19. ‫ترافیک در طول 06 روز به سایت ارسال میشود و در این مدت از طریق سیستم گزارشگیری امکان پیگری دارید.‬ ‫•‬ ‫تعرفه ها :‬ ‫با تغییر در سیستم مدیریت شرکت، اتوماسیون و استفاده از جدیدترین تکنولوژیها و شیوه های مدیریتی جهت کففاهش هزینففه‬ ‫های تمام شده، قادریم محصولت خود را تا یک سوم پایین تر از قیمت بازار عرضه کنیم.‬ ‫تعرفه روشهای بهینه سازی و ارتقاء وب سایت‬ ‫نوع خدمات‬ ‫هزینه تومان‬ ‫معرفی به موتورهای جستجو‬ ‫000.01‬ ‫بهینه سازی وب سایت‬ ‫000.05‬ ‫هر یک لینک ) حداکثر 052 لینک (‬ ‫000.1‬ ‫تبلیغات یکماه موتورهای جستجو‬ ‫تماس بگیرید‬ ‫هر یک تبلیغ در هر وبلگ )حداکثر 04 وبلگ (‬ ‫000.1‬ ‫هر یک تبلیغ در هر نیازمندی )حداکثر 001 نیازمندی (‬ ‫000.1‬ ‫هر 1 نفر کلیک در تبلیغات کلیکی‬ ‫6‬ ‫هر 1 نفر کلیک با تعیین کشور در تبلیغات کلیکی‬ ‫21‬ ‫هر 1 نفر کلیک با تعیین موضوع در تبلیغات کلیکی‬ ‫21‬ ‫هر 1 نفر کلیک با تعیین جنسیت در تبلیغات کلیکی‬ ‫21‬ ‫هر 1 نفر کلیک با تعیین سن در تبلیغات کلیکی‬ ‫21‬ ‫اطلعات بیشتر و راهنمایی‬ ‫موتورهای جستجو چگونه کار میکنند؟‬ ‫91‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
 • 20. ‫زمانی که یک سایت روی اینترنت قرار میگیرد فقط افرادی میتوانند به آن دسترسی داشته باشند ک فه آدرس س فایت ی فا هم فان‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫نام دامنه را بدانند. قبل از بوجود آمدن موتورهای جستجوگر و لینکستانها این مسئله بسیار عادی بود اما با پیدایش آنها عمفده‬ ‫بینندگان سایتها از این طریق از سایت هدف بازدید میکنند به عنوان مثال برای یک سایت معمولی در بدترین ح فالت گوگ فل در‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫حدود روزانه 05 نفر بازدید کننده ارسال میکند.‬ ‫موتورهای جستجو از یک نرم افزار به نام ربات یا خزنده استفاده میکنند به عنوان مثال ربات یا خزنده گوگ فل "‪"GoogleBot‬‬ ‫ف‬ ‫نام دارد. این رباتها با دنبال کردن پیوندها سایتهای مختلف را بازدید میکنند و اطلعات مورد نظر خفود را دریفافت کفرده و بفه‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫سرور اصلی ارسال میکنند. سرور یا سرورهای اصلی با ذخیره سازی و پردازش آنها بانک اطلعاتی مورد نظر خود را ایجففاد‬ ‫میکنند. محتوای این بانکهای اطلعاتی در میان موتورهای جستجوی مختلف متفاوت اسفت امفا همفه آنهفا الگوریتمیدارنفد کفه‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫براساس اطلعات دریافتی از رباتهای خود و داده های پردازش شده به هر صفحه نسبت به یک کلمه خاص - که به "کلمات‬ ‫کلیدی" مشهورند - امتیاز میدهد. این امتیاز نمایانگر مقدار نزدیکی محتوای سفایت بفه کلمفه کلیفدی اسفت. بفر همیفن اس فاس‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫زمانی که فردی به دنبال یک موضوع خاص میگردد موتورهای جستجو به بانک اطلعفاتی خفود مراجعفه کفرده و بفه ترتیفب‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫نزدیکترین سایتها از لحاظ نزدیکی محتوای سایت به کلمه یا کلمات کلیدی استفاده شده را به وی پیشنهاد میدهند.‬ ‫از آنجا که هر موتور جستجوگر الگوریتم "وبکاوی" مخصوص به خود را دارد بنابر این امتیاز یک صفحه نس فبت ب فه ی فک کلم فه‬ ‫ف‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬ ‫کلیدی ممکن است در موتورهای جستجوی مختلف متفاوت باشد. البته اکثر این الگوریتمها از یکسری اصففول اولیففه و ایتففدایی‬ ‫مشترک استفاده میکنند.‬ ‫از آنجا که پایه همه این تصمیم گیریها بر اساس هوش مصنوعی و رباتهای جستجوگر است در بسیاری از مواقففع زمففانی کففه‬ ‫مدیران سایتها )صاحبان سایتها( نسبت به قوانین موتورهای جستجو بی تفاوت باشند و سعی در سفازگاری سفایتهای خفود بفا‬ ‫ف‬ ‫موتورهای جستجوی بزرگ نکنند، رباتها اطلعات ناقص یا اشتباهی را مخابره میکنند و سایت امتی فازی پ فایین ت فر از آنچ فه ک فه‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫شایسته است میگیرد و این یعنی رتبه پایین تر، بازدید کننده کمتر و نهایتا بی استفاده ماندن سایت.‬ ‫شعار نیست اگر بگوییم سایتی که با موتورهای جستجو سازگار نباشد و حداقل در صفحات یک تا پنج از چند جستجوگر مهففم‬ ‫دنیا ظاهر نشود بودن یا نبودن آن تفاوتی ندارد. هیچکس برای جستجوی یک مورد خاص به صفحات بعد از پنجم یعنففی بففه‬ ‫طور معمول نتایج با رتبه کمتر از پنجاهم رجوع نمیکند و معمول جواب در همان صفحه اول و دوم است.‬ ‫لینکهای ورودی به سایت :‬ ‫لینکها اصلی ترین راه ارزش گزاری صفحات از طرف موتورهای جستجو هستند. وب سایتها تنها صفحاتی پر از کفد و نوشفتار‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫هستند که راه ارتباطی بین آنها تنها لینکها هستند. از طرف دیگر لینکها خود به خود بفه وجفود نمیآینفد و وقفتی دارنفدگان یفک‬ ‫02‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
 • 21. ‫صفحه وب به صفحه یا سایتی دیگر لینک ایجاد میکنند خود نشان دهنده این است که به آن صفحه و ی فا س فایت ت فوجه نش فان‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف ف‬ ‫داده اند و از این رو می توان گفت که لینکها همان توجه افراد به صفحات مختلف در وب است و میتواند به عنوان یففک ملک‬ ‫هوشمندانه مورد توجه قرار گیرد.‬ ‫لینکهای ورودی لینکهایی هستند که در سایتهای دیگر به یک سایت ایجاد شده اند و هر چه تعداد آنها بیشتر باشد رتبففه سففایت‬ ‫نزد موتورهای جستجو بالتر میرود و هرچه اعتبار سایت لینک دهنده بیشفتر باشفد، لینفک هفم از اهمیفت بیشفتری برخفوردار‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫میشود.‬ ‫لینکهای خروجی از سایت :‬ ‫طراحان موتورهای جستجو به این نتیجه رسیدند که سایتها معمول به سایتهای با رتبه پایین تر لینک نمیدهند و از این موضوع‬ ‫اینطور نتیجه گیری کردند که اگر سایتی لینکهای خروجی اش عمدتا سایتهای با رتبه پایین تر باشد، پس خود ای فن س فایت ه فم‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫احتمال به این رتبه از سایتها تعلق دارد. این نتیجه گیری باعث دخالت دادن فاکتور دیگری در فرمول ارزش گزاری سایتها شفد‬ ‫ف‬ ‫کفففففه لینفففففک دادن بفففففه سفففففایتهای بفففففا رتبفففففه پفففففایین تفففففر، قفففففدری تفففففاثیر منففففففی در ارزش سفففففایت دارد.‬ ‫از طرف دیگر عده ای با آگاهی از نحوه ارزش گزاری صفحات توسط موتورهای جستجو و تاثیر لینکه فای ورودی ش فروع ب فه‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫لینک دادن بی قید و شرط به سایتهای مورد حمایتشان کردند که طراحان موتورهای جستجو برای مقابله با این سو اسففتفاده‬ ‫و همینطور برقراری توازن بین لینکهای ورودی و خروجی اقدام به دخالت دادن ففاکتور لینکه فای خروجفی کردن فد ک فه هم فان‬ ‫ف‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫طور که گفته شد تنها لینک دادن به سایتهای با رتبه پایین تر، تاثیر منفی روی اعتبار سایت دارد.‬ ‫توجه داشته باشید که نحوه محاسبه و تاثیرگذاری لینکهای ورودی و خروجی پیچیده تفر از چیفزی کفه شفرح داده شفد اسفت و‬ ‫تاثیر این فاکتورها با توجه به ارتباطشان با فاکتورهای دیگر به صورت شناور تغییر میکند.‬ ‫لینکهای دوطرفه :‬ ‫با توجه به آنچه در لینکهای ورودی و در لینکهای خروجی شرح داده شد شاید بگویید لینک دو طرفه همان لینکهففای ورودی و‬ ‫خروجی بین دو سایت است. اگرچه این تعبیر درست است اما به نظر میرسد که لینکهای دوطرفه معنای ویژه ای برای برخی‬ ‫موتورهای جستجو بخصوص گوگل دارند. به نظر میرسد از دید گوگل وقتی دو سایت با هم لینک دوطرفه دارند به نفوعی بفا‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫هم به اصطلح ‪ Affiliate‬هستند و ارتباط دارند و بال بودن رتبه یکی باعث بال رفتن رتبه دیگری میشود.‬ ‫12‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
 • 22. ‫وبلگ چیست؟‬ ‫وب نوشت، وبلگ یا بلگ، نوعی صفحات اینترنتی است که مطالب آن بر مبنای زمانی که ثبت شده گروهبندی و ب فه ترتی فب از‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫جدید ترین واقعه به قدیم ارائه میشود. نویسنده وبلگ،که ممکن است بیش از یک نفر باشفد ب فه گفزارش م فداوم روی فدادها،‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف ف ف‬ ‫خاطرات، و یا عقاید یک شخص یا یک سازمان میپردازد. واحد مطالب در وبلگ، »پست« است، در حالی که واحد مطالب در‬ ‫وب‌گاه صفحه است. معمول د ً در انتهای هر مطلب، برچسب تاریخ و زمفان، نفام نویسفنده و پیونفد ثفابت بفه آن یادداشفت ثبفت‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف ٔد‬ ‫ٔه زمانی بیفن مطفالب وب‌نوشفت لزومفا یکسفان نیسفت و زمفان نوشته‌شفدن هفر مطلفب بفه خواسفت نویسفنه‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫میشود. فاصل‬ ‫وب‌نوشت بستگی دارد. مطالب نوشته شده در یک وب‌نوشت همانند محتویات یک وب‌گاه معمولی در دسترس کاربران ق فرار‬ ‫ف‬ ‫میگیرد. در بیشتر موارد وب‌نوشتها دارای روشی برای دسترسی به بایگانی یادداشتها هستند )مثل د ً دسترس فی ب فه بایگ فانی‬ ‫ف‬ ‫ف ف‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫بر حسب تاریخ یا موضوع(. بعضی از وب‌نوشتها امکان جستجو برای یک واژه یا عبارت خاص را در میان مطالب ب فه ک فاربر‬ ‫ف ف‬ ‫‌‬ ‫میدهند.‬ ‫میزبانی وب سایت‬ ‫سرویسهای میزبانی وب براساس نوع سیستم عاملی که بر روی سرورها نصب میباشد و طبیعتا نرم افزارها و فایلهایی را که‬ ‫پشتیبانی میکنند شاخه بندی میشوند. سرورهای ما ویندوزی هستند اما امکان اجرای ‪ PHP‬از طریق ‪ CGI‬را دارند، کنترل پنل‬ ‫‪ Plesk‬و تحت پوشش ‪ DotNet Framework‬آخرین نسخه است. همه امکانات اعم از ایمیل، ‪ Sub Domain‬و میزان پهنای‬ ‫باند نامحدود تعریف شده اند و فقط میزان فضا متفاوت است که البته در هر زمفانی امکفان ایجفاد تغییفر سففارش و ارتقفاء‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫فضا وجود دارد.‬ ‫فضای ارائه شده :‬ ‫به مقدار فضایی که شرکت میزبان از دیسک سخت سرورهای خود در اختیار شما قرار میدهد فضای میزب فانی میگوین فد. ای فن‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫فضا از چند مگابایت تا چند گیگابایت براساس نیاز متفاوت است. مجموع حجم فایلهای ارسفالی بفه سفرور اجفاره شفده بایفد‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫کمتر یا مساوی با فضای اجاره شده باشد. )البته این میزان فضا در اکثر سرویس دهنده ها در هر زمان قابل تغییر میباشد.(‬ ‫پهنای باند :‬ ‫22‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬